Rozhodnutí: S0482/2018/VZ-36040/2018/521/RŠu

Instance I.
Věc Dodávka krevních vaků včetně zápůjčky lisů na zpracování odebrané krve
Účastníci
  1. Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
  2. Fresenius Kabi s.r.o.
  3. MEDISTA spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 8. 1. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 437 KB

Č. j.:ÚOHS-S0482/2018/VZ-36040/2018/521/RŠu

 

Brno: 21. prosince 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 11. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256537, se sídlem Vančurova 1548, 272 01 Kladno,
  • navrhovatel – Fresenius Kabi s.r.o., IČO 25135228, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4,
  • vybraný dodavatel – MEDISTA spol. s r.o., IČO 60199865, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka krevních vaků včetně zápůjčky lisů na zpracování odebrané krve“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 17. 7. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 7. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-023868, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 7. 2018 pod ev. č. 2018/S 138-314799,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel – Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256537, se sídlem Vančurova 1548, 272 01 Kladno – rozhodnutím ze dne 5. 12. 2018 zrušil přezkoumávané úkony, a to rozhodnutí o výběru dodavatele  – MEDISTA spol. s r.o., IČO 60199865, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – a úkon hodnotící komise spočívající v posouzení splnění podmínek účasti citovaným vybraným dodavatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Dodávka krevních vaků včetně zápůjčky lisů na zpracování odebrané krve“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 17. 7. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 7. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-023868, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 7. 2018 pod ev. č. 2018/S 138-314799.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 23. 11. 2018 návrh navrhovatele – Fresenius Kabi s.r.o., IČO 25135228, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256537, se sídlem Vančurova 1548, 272 01 Kladno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka krevních vaků včetně zápůjčky lisů na zpracování odebrané krve“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 17. 7. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 7. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-023868, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 7. 2018 pod ev. č. 2018/S 138-314799 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 23. 11. 2018, kdy Úřad obdržel shora uvedený návrh, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Navrhovatel v podaném návrhu brojí proti posouzení splnění podmínek účasti a rozhodnutí o výběru dodavatele a rovněž proti rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele ze dne 15. 11. 2018.  Navrhovatel uvádí, že zadavatel neprovedl posouzení splnění podmínek účasti v souladu se zadávacími podmínkami, neboť akceptoval technické řešení, které nesplňuje stanovené technické podmínky, a postupoval v rozporu s ust. § 39 zákona, potažmo § 48 odst. 2 a odst. 8 zákona, a rovněž i v rozporu s § 6 zákona. Navrhovatel se domáhá zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele a nového posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel v rozporu s § 245 odst. 1 zákona nerozhodl o podaných námitkách v zákonné lhůtě, když rozhodnutí o námitkách odeslal navrhovateli až dne 15. 11. 2018. Navrhovatel rovněž navrhuje, aby Úřad vydal předběžné opatření, kterým navrhovateli zakáže uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

4.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel – MEDISTA spol. s r.o., IČO 60199865, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 (dále jen „vybraný dodavatel“).

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0482/2018/VZ-34965/2018/521/RŠu ze dne 27. 11. 2018.

6.             Dne 6. 12. 2018 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele ze dne 5. 12. 2018 a dokumentaci o zadávacím řízení. V podaném vyjádření zadavatel Úřadu mj. sdělil, že přijal odpovídající opatření k nápravě, neboť dne 5. 12. 2018 rozhodl o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 16. 10. 2018 a o zrušení úkonu hodnotící komise spočívajícího v posouzení splnění podmínek účasti původně vybraného dodavatele, přičemž rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele zadavatel rovněž uveřejnil na profilu zadavatele dne 5. 12. 2018. Vzhledem k uvedeným skutečnostem považuje zadavatel podaný návrh i návrh na vydání předběžného opatření za bezpředmětný.

7.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0482/2018/VZ-36870/2018/521/RŠu ze dne 11. 12. 2018 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které v průběhu správního řízení provede v šetřeném zadávacím řízení a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

8.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0482/2018/VZ-38190/2018/521/RŠu ze dne 21. 12. 2018 Úřad zamítl návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření.

Závěry Úřadu

9.             Dle protokolu o otevírání obálek ze dne 27. 9. 2018 zadavatel obdržel 3 nabídky, přičemž na prvním místě v pořadí dle výše nabídkové ceny se umístila nabídka vybraného dodavatele.

10.         Zadavatel dne 16. 10. 2018 uveřejnil na profilu zadavatele dokument s názvem „Rozhodnuti VZVAKY komplet.pdf“, který obsahoval Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele, Protokol o otevírání obálek a výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.

11.         Dne 30. 10. 2018 obdržel zadavatel námitky navrhovatele – Fresenius Kabi s.r.o., IČO 25135228, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“)z téhož dne směřující proti rozhodnutí o výběru dodavatele a proti posouzení splnění podmínek účasti vybraným dodavatelem (dále jen „námitky“), které rozhodnutím ze dne 15. 11. 2018 odmítl.

12.         Rozhodnutím ze dne 5. 12. 2018 zadavatel dle § 49 odst. 1 zákona rozhodl o „zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 16. 10. 2018 a současně rozhoduje o zrušení úkonu hodnotící komise, který spočíval v posouzení splnění podmínek účasti (původně) vybraného dodavatele“. Zadavatel v předmětném rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele dále uvedl, že „[n]ávazně na provedené opatření k nápravě bude zadavatel pokračovat v zadávacím řízení a provede nové posouzení splnění podmínek účasti“.

13.         Podle § 257 písm. i) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil přezkoumávané úkony nebo přijal požadované opatření k nápravě.

14.         Z výše uvedených skutečností vyplývá, že zadavatel rozhodnutím o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele zrušil úkony zadavatele spočívající v rozhodnutí o výběru dodavatele a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, které byly na základě podaného návrhu předmětem přezkumu v předmětném správním řízení. Předmětným rozhodnutím zadavatel rovněž stanovil, že návazně na provedené opatření k nápravě bude pokračovat v zadávacím řízení a provede nové posouzení splnění podmínek účasti, čímž de facto přijal požadované opatření k nápravě tak, jak bylo požadováno v návrhu navrhovatele.

15.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. i) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

16.         Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel zrušil přezkoumávané úkony, rozhodl Úřad usnesením podle § 257 písm. i) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 01 Kladno

2.             Fresenius Kabi s.r.o., Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4

3.             MEDISTA spol. s r.o., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz