Rozhodnutí: S0179/2018/VZ-25886/2018/513/EPi

Instance I.
Věc Sběrný dvůr Třinec
Účastníci
 1. město Třinec
 2. Nehlsen Třinec, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 3. 1. 2019
Související rozhodnutí S0179/2018/VZ-25886/2018/513/EPi
R0164/2018/VZ-00025/2018/323/LVa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 671 KB

Č. j.: ÚOHS-S0179/2018/VZ-25886/2018/513/EPi

 

Brno: 4. září 2018

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 5. 2018 návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – město Třinec, IČO 00297313, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec - Staré Město, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 15. 2. 2018 Mgr. Bc. Milanem Konečným, se sídlem K Holotovci 1191, 735 11 Orlová – Město,
 • navrhovatel – Nehlsen Třinec, s.r.o., IČO 25355996, se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Sběrný dvůr Třinec“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 5. 12. 2017 a uveřejněno dne 8. 12. 2017 pod ev. č. zakázky Z2017-034356, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 1. 2018 a dne 12. 1. 2018, a do Úředního věstníku Evropské unie odesláno dne 5. 12. 2017 a uveřejněno dne 8. 12. 2017 pod č. 2017/S 236-490386, ve znění oprav uveřejněných dne 9. 1. 2018 pod č. 2018/S 005-007713 a dne 12. 1. 2018 pod č. 2018/S 008-014386,

rozhodl takto:

 

Návrh navrhovatele – Nehlsen Třinec, s.r.o., IČO 25355996, se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město – ze dne 14. 5. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – město Třinec, IČO 00297313, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec – Staré Město – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Sběrný dvůr Třinec“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 5. 12. 2017 a uveřejněno dne 8. 12. 2017 pod ev. č. zakázky Z2017-034356, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 1. 2018 a dne 12. 1. 2018, a do Úředního věstníku Evropské unie odesláno dne 5. 12. 2017 a uveřejněno dne 8. 12. 2017 pod č. 2017/S 236-490386, ve znění oprav uveřejněných dne 9. 1. 2018 pod č. 2018/S 005-007713 a dne 12. 1. 2018 pod č. 2018/S 008-014386, se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle citovaného zákona.

 

Odůvodnění

I.               Zadávací řízení

1.             Zadavatel – město Třinec, IČO 00297313, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec - Staré Město, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 15. 2. 2018 Mgr. Bc. Milanem Konečným, se sídlem K Holotovci 1191, 735 11 Orlová – Město (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávání veřejné zakázky „Sběrný dvůr Třinec“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 5. 12. 2017 a uveřejněno dne 8. 12. 2017 pod ev. č. zakázky Z2017-034356, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 1. 2018 a dne 12. 1. 2018, a do Úředního věstníku Evropské unie odesláno dne 5. 12. 2017 a uveřejněno dne 8. 12. 2017 pod č. 2017/S 236-490386, ve znění oprav uveřejněných dne 9. 1. 2018 pod č. 2018/S 005-007713 a dne 12. 1. 2018 pod č. 2018/S 008-014386 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Podle oznámení o zahájení zadávacího řízení se jedná o veřejnou zakázku na služby, u níž byla stanovena předpokládaná hodnota 12 000 000,- Kč bez DPH.

3.             Protože dodavatel – Nehlsen Třinec, s.r.o., IČO 25355996, se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město (dále jen „navrhovatel“) – nesouhlasil s vypořádáním svých námitek a měl za to, že zadavatel postupoval při vyřizování námitek v rozporu s § 245 odst. 1 zákona, podal návrh ze dne 12. 2. 2018 na zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0055/2018/VZ o přezkoumání úkonů zadavatele.

4.             Úřad ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S055/2018/VZ rozhodnutím č. j. S0055/2018/VZ-10029/2018/513/SBa ze dne 5. 4. 2018 rozhodl tak, že zadavatel nedodržel postup pro vyřizování námitek stanovený v § 245 odst. 1 zákona, když se v odůvodnění rozhodnutí ze dne 31. 8. 2018 o námitkách navrhovatele ze dne 16. 1. 2018, jež byly zadavateli doručeny téhož dne, vůbec nevyjádřil k námitce, že jiní zadavatelé s počtem obyvatel i výrazně vyšším než zadavatel stanovují výrazně mírnější požadavky na předložení seznamu významných služeb, konkrétně k tvrzení, že „na aktuální veřejnou zakázku ,Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území Hl. m. Prahy‘, v rámci které zadavatel ani nepožaduje žádnou významnou službu výhradně ve vztahu k provozu sběrného dvora, nýbrž požaduje pouze jednu obdobnou zakázku vztahující se obecně k realizaci služeb spočívajících v oblastech shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání nebo odstraňování komunálního odpadu, a to v minimálním finančním objemu 20 000 000,- Kč bez DPH celkem za požadované tříleté období. Obdobně město Prostějov v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ‚Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017 – 2024‘ nepožadovalo ve vztahu k části předmětu plnění týkající se správy sběrného dvora žádnou obdobnou významnou službu, nýbrž pouze významnou službu související obecně se svozem, odstraněním a využitím komunálního odpadu.“, čímž se rozhodnutí o námitkách stalo nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů. Jako opatření k nápravě výše uvedeného porušení zákona Úřad podle § 263 odst. 5 zákona zrušil rozhodnutí zadavatele ze dne 31. 1. 2018 o námitkách navrhovatele ze dne 16. 1. 2018.

5.             Výše uvedené rozhodnutí č. j. S0055/2018/VZ-10029/2018/513/SBa ze dne 5. 4. 2018 nabylo právní moci dne 25. 4. 2018, přičemž v souladu s ustanovením § 263 odst. 5 zákona platí, že okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu, kterým je toto nápravné opatření ukládáno, byly podány nové námitky s totožným obsahem. Tyto nové námitky nemůže zadavatel odmítnout jako opožděné.

6.             Zadavatel rozhodnutím ze dne 2. 5. 2018 rozhodl tak, že námitky navrhovatele odmítl.

7.             Vzhledem ke skutečnosti, že se navrhovatel se závěry zadavatele neztotožnil, podal u Úřadu návrh ze dne 14. 5. 2018 na přezkoumání úkonů zadavatele.

II.             Obsah návrhu

8.             V úvodu návrhu navrhovatel sděluje, že zadávací podmínky veřejné zakázky jsou v rozporu se zákonem a základními zásadami zadávacího řízení, proto podal v zákonné lhůtě proti zadávacím podmínkám námitky. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesouhlasil s důvody uvedenými v rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 31. 1. 2018, podal návrh na zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0055/2018/VZ o přezkoumání úkonů zadavatele. K tomu navrhovatel uvádí, že Úřad v předmětném správním řízení rozhodl v jeho prospěch a zadavatel opětovně rozhodnutím ze dne 2. 5. 2018 námitky navrhovatel odmítl.

9.             Navrhovatel se závěry obsaženými v rozhodnutí o námitkách ze dne 2. 5. 2018 nesouhlasí a uvádí, že předmětné rozhodnutí je nedostatečně odůvodněno a současně je téměř totožné s původním rozhodnutím o námitkách.

10.         Navrhovatel v návrhu brojí proti stanoveným kritériím ekonomické a technické kvalifikace, neboť zadavatel podle jeho názoru stanovil minimální úroveň technických a ekonomických kvalifikačních předpokladů zcela nepřiměřeně. Navrhovatel je přesvědčen, že stanovená minimální úroveň technických a ekonomických kvalifikačních předpokladů neodpovídá odůvodněným nárokům na zkušenosti dodavatelů v dané oblasti a situaci na relevantním trhu.

11.         Namítanou nepřiměřenost kvalifikačních předpokladů navrhovatel spatřuje především ve stanovení požadavku na předložení seznamu významných služeb podle čl. 9 písm. a) kvalifikační dokumentace.

12.         Navrhovatel je přesvědčen, že zvolená úroveň požadavků zadavatele je zcela nepřiměřená a nedůvodná ve vztahu ke složitosti, rozsahu a technické náročnosti veřejné zakázky, přičemž tuto nepřiměřenost spatřuje navrhovatel zejména v kombinaci požadovaných referencí a jejich minimální úrovni. K uvedenému navrhovatel odkazuje na rozhodnutí Úřadu „č. j. S503/2014/VZ-26177/2014/533/RHr/MK ze dne 9. 12. 2014“ a „č . j. S467/2014/VZ-21499/2014/513/PDr/JLí ze dne 9. 12. 2014“. Navrhovatel uvádí, že právě kombinace požadavků zadavatele na počet, hodnotu významných služeb a jejich realizaci u komunálních subjektů výrazně omezuje okruh potencionálních dodavatelů.

13.         Navrhovatel je toho názoru, že je nezbytné přihlédnout také k okolnostem souvisejícím s poptávaným plněním v dané lokalitě. Dle navrhovatele je nezbytné zohlednit také »specifikum nakládání s komunálním odpadem, kdy s ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů („zákon o odpadech“), je obec povinna zajistit místa pro odkládání veřejného komunálního odpadu produkovaného na jejím katastrálním území, provoz těchto míst zajišťují v praxi obce v zásadě společnostmi, ve kterých mají většinovou (zásadně 100%) majetkovou účast a provoz těchto činností v rámci těchto zadavatel není otevřená volné hospodářské soutěži a tyto služby jsou poskytovány v zásadě na základě dlouhodobých smluv, tudíž nedochází k časté obměně dodavatelů a tím k možnosti získání vyššího počtu referencí.«.

14.         Dále navrhovatel napadá nepřiměřenost požadavku na předložení dokladu o odborné kvalifikaci dodavatele dle systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001 stanoveného v čl. 9 písm. b) kvalifikační dokumentace. Navrhovatel má za to, že k požadavku na předložení osvědčení dle OHSAS 18001 není žádný relevantní důvod, což podporuje tvrzením, že provozoval sběrný dvůr města Třinec po dobu téměř dvaceti let a vždy dbal na bezpečnost zdraví při práci svých zaměstnanců, přičemž v průběhu těchto dvaceti let nedocházelo k úrazům či ohrožením bezpečnosti zdraví při práci, které by uvedený požadavek odůvodňovaly.

15.         Navrhovatel rovněž zpochybňuje požadavek na splnění emisních limitů vozidel minimálně dle normy EURO IV a považuje jej za účelově stanovený. Argumentuje zejména tím, že zadavatel stanovil emisní limit vozidel výrazně nad zákonem stanovené limity, což podle názoru navrhovatele znemožňuje potenciálním dodavatelům, kteří by jinak byli způsobilí k plnění veřejné zakázky, zúčastnit se zadávacího řízení.

16.         Závěrem návrhu navrhovatel uvádí, že dle jeho názoru se zadavatel dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona, když postupoval při vyřizování námitek v rozporu s § 245 odst. 1 zákona. Rozpor s citovaným ustanovením navrhovatel shledává v nedostatečném odůvodnění rozhodnutí zadavatele, neboť se zadavatel v rozhodnutí o námitkách podrobně nevyjádřil ke všem skutečnostem namítaným v návrhu, resp. jejich zdůvodnění bylo podle názoru navrhovatele vágní a zkratkovité. Přestože nelze tvrdit, že by zadavatel o námitkách vůbec nerozhodl, je navrhovatel přesvědčen, že je rozhodnutí o námitkách nezákonné a nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, a proto by měl Úřad rozhodnutí o námitkách v souladu se svou rozhodovací praxí zrušit. V souvislosti s uvedeným tvrzením navrhovatel odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0023/2018/VZ-01890/2018/522/KČe ze dne 19. 1. 2018.

III.           Průběh správního řízení

17.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno dne 14. 5. 2018, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele z téhož dne.

18.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

19.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-14372/2018/513/SBa ze dne 15. 5. 2018.

20.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-15800/2018/513/EPi ze dne 29. 5. 2018 byla navrhovateli stanovena lhůta k předložení dokladu o doručení stejnopisu návrhu zadavateli.

21.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-16536/2018/513/EPi ze dne 5. 6. 2018 byla zadavateli stanovena lhůta k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v zadávacím řízení v průběhu správního řízení a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona, pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

22.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-17636/2018/EPi ze dne 13. 6. 2018 požádal Úřad o poskytnutí informací města a městské části hl. m. Prahy nad 20 000. Předmětnou žádost zaslal Úřad následujícím subjektům:

 • statutární město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary (dále jen „statutární město Karlovy Vary“),
 • statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město (dále jen „statutární město Plzeň“),
 • statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec - Liberec I-Staré Město (dále jen „statutární město Liberec“),
 • statutární město České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 1 (dále jen „statutární město České Budějovice“),
 • statutární město Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum (dále jen „statutární město Ústí nad Labem“),
 • statutární město Hradec Králové, se sídlem Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové (dále jen „statutární město Hradec Králové“),
 • statutární město Kladno, se sídlem náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno (dále jen „statutární město Kladno“),
 • statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno - Brno-město (dále jen „statutární město Brno“),
 • statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava (dále jen „statutární město Ostrava“),
 • statutární město Olomouc, se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc (dále jen „statutární město Olomouc“),
 • statutární město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice - Pardubice-Staré Město (dále jen „statutární město Pardubice“),
 • statutární město Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín (dále jen „statutární město Zlín“),
 • statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město (dále jen „statutární město Havířov“),
 • statutární město Most, se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most (dále jen „statutární město Most“),
 • statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava – Město (dále jen „statutární město Opava“),
 • statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek – Frýdek (dále jen „statutární město Frýdek-Místek“),
 • statutární město Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná – Fryštát (dále jen „statutární město Karviná“),
 • statutární město Jihlava, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava (dále jen „statutární město Jihlava“),
 • statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice (dále jen „statutární město Teplice“),
 • statutární město Děčín, se sídlem Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly (dále jen „statutární město Děčín“),
 • statutární město Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, 430 01 Chomutov (dále jen „statutární město Chomutov“),
 • statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou (dále jen „statutární město Jablonec nad Nisou“),
 • statutární město Mladá Boleslav, se sídlem Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav - Mladá Boleslav I (dále jen „statutární město Mladá Boleslav“),
 • statutární město Prostějov, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov (dále jen „statutární město Prostějov“),
 • statutární město Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov - Přerov I-Město (dále jen „statutární město Přerov“),
 • město Česká Lípa, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa (dále jen „město Česká Lípa“),
 • město Třebíč, se sídlem Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč - Vnitřní Město (dále jen „město Třebíč“),
 • město Tábor, se sídlem Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor (dále jen „město Tábor“),
 • město Znojmo, se sídlem Obroková 1/12, 669 02 Znojmo (dále jen „město Znojmo“),
 • město Příbram, se sídlem Tyršova 108, 261 01 Příbram - Příbram I (dále jen „město Příbram“),
 • město Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb (dále jen „město Cheb“),
 • město Kolín, se sídlem Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín - Kolín I (dále jen „město Kolín“),
 • město Trutnov, se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov - Vnitřní Město (dále jen „město Trutnov“),
 • město Písek, se sídlem Velké náměstí 114/3, 39701 Písek - Vnitřní Město (dále jen „město Písek“),
 • město Orlová, se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně (dále jen „město Orlová“),
 • město Kroměříž, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž (dále jen „město Kroměříž“),
 • město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk (dále jen „město Šumperk“),
 • město Vsetín, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín (dále jen „město Vsetín“),
 • město Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen „město Uherské Hradiště“),
 • město Břeclav, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav (dále jen „město Břeclav“),
 • město Hodonín, se sídlem Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín (dále jen „město Hodonín“),
 • město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín (dále jen „město Český Těšín“),
 • město Litvínov, se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov (dále jen „město Litvínov“),
 • město Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice - Litoměřice-Město (dále jen „město Litoměřice“),
 • město Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem (dále jen „město Krnov“),
 • město Nový Jičín, se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín (dále jen „město Nový Jičín“),
 • město Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov (dále jen „město Sokolov“),
 • město Havlíčkův Brod, se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen „město Havlíčkův Brod“),
 • město Chrudim, se sídlem Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim - Chrudim I (dále jen „město Chrudim“),
 • město Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice - Strakonice I (dále jen „město Strakonice“),
 • město Klatovy, se sídlem nám. Míru 62, 339 01 Klatovy - Klatovy I (dále jen „město Klatovy“),
 • město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí (dále jen „město Valašské Meziříčí“),
 • město Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice (dále jen „město Kopřivnice“),
 • město Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II (dále jen „město Jindřichův Hradec“),
 • město Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1 (dále jen „město Žďár nad Sázavou“),
 • město Vyškov, se sídlem Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov - Vyškov-Město (dále jen „město Vyškov“),
 • město Bohumín, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín (dále jen „město Bohumín“),
 • město Blansko, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen „město Blansko“),
 • město Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora - Kutná Hora-Vnitřní Město (dále jen „město Kutná Hora“),
 • město Náchod, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod (dále jen „město Náchod“),
 • městská část Praha 1, se sídlem Vodičkova 681/18, 110 00 Praha - Nové Město (dále jen „městská část Praha 1“),
 • městská část Praha 2, se sídlem náměstí Míru 600/20, 120 00 Praha – Vinohrady (dále jen „městská část Praha 2“),
 • městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha – Žižkov (dále jen „městská část Praha 3“),
 • městská část Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha – Krč (dále jen „městská část Praha 4“),
 • městská část Praha 5, se sídlem náměstí 14. října 1381/4, 150 00 Praha – Smíchov (dále jen „městská část Praha 5“),
 • městská část Praha 6, se sídlem Čs. armády 601/23, 160 00 Praha – Bubeneč (dále jen „městská část Praha 6“),
 • městská část Praha 7, se sídlem nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha – Holešovice (dále jen „městská část Praha 7“),
 • městská část Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha – Libeň (dále jen „městská část Praha 8“),
 • městská část Praha 9, se sídlem Sokolovská 14/324, 190 00 Praha – Vysočany (dále jen „městská část Praha 9“),
 • městská část Praha 10, se sídlem Vršovická 1429/68, 101 00 Praha – Vršovice (dále jen „městská část Praha 10“),
 • městská část Praha 11, se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha – Háje (dále jen „městská část Praha 11“),
 • městská část Praha 12, se sídlem Písková 830/25, 143 00 Praha – Modřany (dále jen „městská část Praha 12“),
 • městská část Praha 13, se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha – Stodůlky (dále jen „městská část Praha 13“),
 • městská část Praha 14, se sídlem Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha - Černý Most (dále jen „městská část Praha 14“),
 • městská část Praha 15, se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha - Horní Měcholupy (dále jen „městská část Praha 15“),
 • městská část Praha 16, se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín (dále jen „městská část Praha 16“),
 • městská část Praha 17, se sídlem Žalanského 291/12b, 163 00 Praha – Řepy (dále jen „městská část Praha 17“),
 • městská část Praha 18, se sídlem Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany, (dále jen „městská část Praha 18“).

23.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-17859/2018/513/EPi ze dne 15. 6. 2018 rozhodl Úřad o nařízení předběžného opatření, kterým byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku.

24.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-19343/2018/513/EPi ze dne 29. 6. 2018 požádal Úřad o součinnost následující subjekty:

 • AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 – Hostivař (dále jen „AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.“),
 • AVE Kladno s.r.o., IČO 25085221, se sídlem Smečenská 381, 272 04 Kladno – Rozdělov (dále jen „AVE Kladno s.r.o.“),
 • AVE Kolín s.r.o., IČO 25148117, se sídlem Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V (dále jen „AVE Kolín s.r.o.“),
 • AVE Ústí nad Labem s.r.o., IČO 61329002, se sídlem Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno (dále jen „AVE Ústí nad Labem s.r.o.“),
 • AVE Vysočina s.r.o., IČO 04588941, se sídlem Jihlavská 2208/22, 591 01 Žďár nad Sázavou – Žďár nad Sázavou (dále jen „AVE Vysočina s.r.o.“),
 • BIO SYSTÉM spol. s r.o., IČO 25227092, se sídlem Lobezská 2719/15a, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí (dále jen „BIO SYSTÉM spol. s r.o.“),
 • COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., IČO 47551984, se sídlem Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav – Mladá Boleslav III (dále jen „COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.“),
 • ESKO-T s.r.o., IČO 25333411, se sídlem Hrotovická 232, 674 01 Třebíč – Jejkov (dále jen „ESKO-T s.r.o.“),
 • FCC Česká republika, s.r.o., IČO 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 – Ďáblice (dále jen „FCC Česká republika, s.r.o.),
 • FCC České Budějovice, s.r.o., IČO 25171941, se sídlem Dolní 876/1, 370 04 České Budějovice – České Budějovice 3 (dále jen „FCC České Budějovice“),
 • FCC Liberec, s.r.o., IČO 63146746, se sídlem Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec – Liberec X-Františkov (dále jen „FCC Liberec, s.r.o.“),
 • FCC Prostějov, s.r.o., IČO 26224178, se sídlem Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov (dále jen „FCC Prostějov“),
 • FCC Znojmo, s.r.o., IČO 63472341, se sídlem Dobšická 3639/10a, 669 02 Znojmo (dále jen „FCC Znojmo“),
 • Frýdecká skládka, a.s., IČO 47151552, se sídlem Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek – Frýdek (dále jen „Frýdecká skládka, a.s.“),
 • HBH odpady s.r.o., IČO 27510140, se sídlem Havířská 1124, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen „HBH odpady s.r.o.),
 • IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s., IČO 40764877, se sídlem Bešťákova 457/5, 182 00 Praha 8 – Střížkov (dále jen „IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s.“),
 • Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČO 61057606, se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2 (dále jen „Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.“),
 • Marius Pedersen a.s., IČO 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové - Nový Hradec Králové (dále jen „Marius Pedersen a.s.“),
 • MIKAPA plus, s.r.o., IČO 25746197, se sídlem Dolnoměcholupská 577/27b, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy (dále jen „MIKAPA plus, s.r.o.“),
 • MVE PLUS, s.r.o., IČO 25102214, se sídlem Hejdof 1666, 286 01 Čáslav - Čáslav-Nové Město (dále jen „MVE PLUS, s.r.o.“),
 • Odpady-Třídění-Recyklace a.s., IČO 63483980, se sídlem Průmyslová 1153, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen „Odpady-Třídění-Recyklace a.s.“),
 • Pražské služby, a.s., IČO 60194120, se sídlem Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha – Vysočany (dále jen „Pražské služby, a.s.“),
 • RESPONO, a.s., IČO 49435612, se sídlem Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov – Vyškov-Město (dále jen „RESPONO, a.s.“),
 • R E S U R spol. s r.o., IČO 18225489, se sídlem Mostecká 187, 360 01 Otovice (dále jen „R E S U R spol. s r.o.“),
 • Rumpold - R Rokycany s.r.o., IČO 62619357, se sídlem Jiráskova 32, 337 01 Rokycany – Plzeňské Předměstí (dále jen „Rumpold - R Rokycany s.r.o.“),
 • SAKO Brno, a.s., IČO 60713470, se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno – Židenice (dále jen „SAKO Brno, a.s.“),
 • Sběrné suroviny UH, s.r.o., IČO 25599895, se sídlem Průmyslová 1147, 686 01 Uherské Hradiště,
 • SLUMEKO, s.r.o., IČO 25376021, se sídlem Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice (dále jen „SLUMEKO, s.r.o.“),
 • SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., IČO 60727772, se sídlem Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava (dále jen „SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.“),
 • Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., IČO 26043335, se sídlem Jiráskovo předměstí 1007, 377 01 Jindřichův Hradec – Jindřichův Hradec III,
 • Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice – Bílé Předměstí (dále jen „Služby města Pardubic“),
 • SMO, městská akciová společnost Orlová, IČO 60793163, se sídlem Okružní 988, 735 14 Orlová – Lutyně (dále jen „SMO, městská akciová společnost Orlová“),
 • SUEZ Využití zdrojů a.s., IČO 25638955, se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (dále jen „SUEZ Využití zdrojů a.s.“),
 • Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., IČO 25292081, se sídlem Sečská ul. 809, 537 01 Chrudim III (dále jen „Technické služby Chrudim 2000 Spol. s r.o.“),
 • Technické služby Děčín a.s., IČO 64052257, Březová 402, 405 01 Děčín III. (dále jen „Technické služby Děčín a.s.“),
 • Technické služby Karviná, a.s., IČO 65138082, se sídlem Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město (dále jen „Technické služby Karviná, a.s.),
 • TESPRA Hodonín, s.r.o., IČO 25512251, se sídlem Velkomoravská 3652/91, 695 01 Hodonín (dále jen „TESPRA Hodonín s.r.o.“),
 • TS Valašské Meziříčí s.r.o., IČO 26814463, se sídlem M. Alše 833, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou (dále jen „TS Valašské Meziříčí s.r.o.“),
 • VS-EKOPRAG s.r.o., IČO 25201522, se sídlem U Slávie 610, 263 01 Dobříš (dále jen „VS-EKOPRAG s.r.o.“),
 • Západočeské komunální služby a.s., IČO 25217348, se sídlem Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň – Koterov (dále jen Západočeské komunální služby a.s.“),
 • 25.         Dne 29. 6. 2018 Úřad odeslal následující urgence žádosti o součinnost
 • č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-19506/2018/513/EPi ze dne 29. 6. 2018 – statutární město Hradec Králové,
 • č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-19508/2018/513/EPi ze dne 29. 6. 2018 – statutární město Jablonec nad Nisou,
 • č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-19511/2018/513/EPi ze dne 29. 6. 2018 – město Tábor,
 • č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-19514/2018/513/EPi ze dne 29. 6. 2018 – město Cheb,
 • č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-19520/2018/513/EPi ze dne 29. 6. 2018 – město Šumperk,
 • č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-19532/2018/513/EPi ze dne 29. 6. 2018 – město Břeclav,
 • č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-19534/2018/513/EPi ze dne 29. 6. 2018 – město Český Těšín,
 • č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-19536/2018/513/EPi ze dne 29. 6. 2018 – město Krnov.

26.         Úřad přípisem č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-19557/2018/513/EPi ze dne 29. 6. 2018 požádal o upřesnění informací město Havířov.

27.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-19548/2018/513/EPi ze dne 29. 6. 2018 požádal Úřad o součinnost – poskytnutí informací následující subjekty:

 • BM servis a.s., IČO 47672315, se sídlem Krátká 775, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín (dále jen „BM servis a.s.“),
 • Technické služby města Přerova, s.r.o., IČO 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov – Přerov I- Město (dále jen „Technické služby města Přerova, s.r.o.“),
 • Technické služby Náchod s.r.o., IČO 25270095, se sídlem Bílkova 196, 547 01 Náchod - Staré Město nad Metují (dále jen „Technické služby Náchod s.r.o.“),
 • Technické služby Opava s.r.o., IČO 64618188, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava – Předměstí (dále jen „Technické služby Opava s.r.o.“),
 • Technické služby Praha-Radotín, IČO 70889678, se sídlem V Sudech 1488/2, 153 00 Praha – Radotín (dále jen „Technické služby Praha-Radotín“),
 • Technické služby Vsetín, s.r.o., IČO 26782596, se sídlem Bobrky 460, 755 01 Vsetín (dále jen „Technické služby Vsetín s.r.o.“),

28.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-20183/2018/513/EPi ze dne 10. 7. 2018 požádal Úřad statutární město Děčín o upřesnění informací.

29.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-20191/2018/513/EPi ze dne 10. 7. 2018 požádal Úřad město Šumperk o upřesnění informací.

30.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-20140/2018/513/EPi ze dne 10. 7. 2018 požádal Úřad statutární město Ostravu o upřesnění informací.

31.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-20231/2018/513/EPi ze dne 10. 7. 2018 požádal Úřad společnost VS-EKOPRAG s.r.o. o upřesnění informací.

32.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-20258/2018/513/EPi ze dne 10. 7. 2018 požádal Úřad společnost SMO, městská akciová společnost Orlová o upřesnění informací.

33.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-20440/2018/513/EPi ze dne 11. 7. 2018 požádal Úřad o součinnost následující subjekty:

 • BIOPAS, spol. s r.o., IČO 46960511, se sídlem Kaplanova 2959/6, 767 01 Kroměříž (dále jen „BIOPAS spol. s r.o.“),
 • Hradecké služby a.s., IČO 25962973, se sídlem Bratří Štefanů 990, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí (dále jen „Hradecké služby a.s.“),
 • Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, se sídlem Smetanova 4588/91, 466 01 Jablonec nad Nisou (dále jen „Severočeské komunální služby s.r.o.“),
 • Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601, se sídlem Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov – Město (dále jen „Technické služby Havířov a.s.“),
 • TRANSPORT Trutnov s.r.o., IČO 62063588, se sídlem V Aleji 131, 541 01 Trutnov – Bojiště (dále jen „TRANSPORT Trutnov s.r.o.“).

34.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-20444/2018/513/EPi ze dne 12. 7. 2018 požádal Úřad o součinnost následující subjekty:

 • Technické služby Havlíčkův Brod, IČO 70188041, se sídlem Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen „Technické služby Havlíčkův Brod“),
 • Technické služby města Olomouce, a.s., IČO 25826603, se sídlem Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc (dále jen „Technické služby města Olomouce, a.s.“),
 • Technické služby Zlín, s.r.o., IČO 60711086, se sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín – Louky (dále jen „Technické služby Zlín, s.r.o.“).

35.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-21594/2018/513/EPi ze dne 23. 7. 2018 požádal Úřad o součinnost – poskytnutí informací – společnost PH KOVO RECYCLING CHEB, s.r.o., IČO 64361357, se sídlem Karlova 2472/44, 350 02 Cheb (dále jen „PH KOVO RECYCLING CHEB, s.r.o.“),

36.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-21595/2018/513/EPi ze dne 23. 7. 2018 požádal Úřad o součinnost – poskytnutí informací – následující subjekty:

 • Čistá Plzeň, s.r.o., IČO 28046153, se sídlem Edvarda Beneše 430/23, 301 00 Plzeň – Doudlevce (dále jen „Čistá Plzeň, s.r.o.“),
 • CHETES s.r.o., IČO 25208845, se sídlem Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb (dále jen „CHETES s.r.o.“),
 • OZO Ostrava s.r.o., IČO 62300920, se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava – Kunčice (dále jen OZO Ostrava s.r.o.“),
 • Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, IČO 00417688, se sídlem Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín (dále jen „Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace“),
 • Městské služby Písek s.r.o., IČO 26016541, se sídlem Pražská 372, 397 01 Písek - Pražské Předměstí (dále jen „Městské služby Písek s.r.o.“).

37.         Dne 16. 7. 2018 byl doručen Úřadu návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření z téhož dne.

38.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-21537/2018/513/EPi ze dne 23. 7. 2018 rozhodl Úřad o zamítnutí návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření.

39.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0179/2018/VZ-23596/2018/513/EPi ze dne 14. 8. 2018 Úřad stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

40.         Navrhovatel ani zadavatel se ve stanovené lhůtě ani po jejím uplynutí dále nevyjádřili.

IV.          Závěry Úřadu

41.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména relevantních částí dokumentace o zadávacím řízení, stanovisek předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění, dospěl k závěru, že nejsou dány důvody pro uložení nápravného opatření podle zákona, a proto návrh podle § 265 písm. a) zákona zamítl. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

 

K postavení zadavatele

42.         Vzhledem ke skutečnosti, že je to podstatné pro další právní posouzení případu a argumentaci Úřadu, zabýval se Úřad v úvodu samotným postavením zadavatele, k čemuž uvádí následující.

43.         Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace.

44.         Čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že se Česká republika člení na obce, které jsou základními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

45.         Z výpisu evidence ARES vyplývá, že v případě zadavatele se jedná o obec. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel je obcí, má Úřad za prokázané, že je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

K části návrhu týkající se tvrzeného nevypořádání námitek

Relevantní ustanovení zákona

46.         Podle § 241 odst. 1 zákona může námitky podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma.

47.         Podle ustanovení § 242 odst. 1 platí, že není-li dále uvedeno jinak, musí být námitky doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem; námitky nelze podat po uzavření smlouvy nebo poté, co se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

48.         Podle § 242 odst. 2 zákona námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle tohoto zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení zadavateli.

49.         Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

50.         Podle § 245 odst. 2 zákona pokud zadavatel neshledá důvody pro vyhovění, námitky rozhodnutím odmítne. Za odmítnutí se považuje i částečné vyhovění námitkám nebo provedení jiného opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel v námitkách domáhal. Provede-li zadavatel jiné opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel domáhá, je stěžovatel oprávněn podat nové námitky i proti takovému opatření k nápravě.

51.         Podle § 263 odst. 5 zákona je-li odůvodnění rozhodnutí o námitkách, jímž byly námitky odmítnuty, nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů, může Úřad uložit nápravné opatření spočívající toliko ve zrušení rozhodnutí o námitkách; v takovém případě platí, že okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu, kterým je toto nápravné opatření ukládáno, byly podány nové námitky s totožným obsahem. Tyto nové námitky nemůže zadavatel odmítnout jako opožděné.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

Námitky navrhovatele ze dne 16. 1. 2018

52.         Navrhovatel podal námitky proti zadávacím podmínkám ze dne 16. 1. 2018, jež byly zadavateli doručeny téhož dne.

53.         Navrhovatel v námitkách především namítá, že zadavatel stanovil nepřiměřenou minimální úroveň technických a ekonomických kvalifikačních předpokladů, která podle názoru jeho neodpovídá složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 73 odst. 6 zákona, v důsledku čehož zadavatel nepřípustně omezil okruh potenciálních dodavatelů a znemožnil jim účastnit se zadávacího řízení. Uvedené navrhovatel spatřuje ve stanovení:

a.             požadavku na seznam významných služeb, které podle jeho názoru neodpovídají odůvodněným nárokům na zkušenosti dodavatelů v dané oblasti a situaci na relevantním trhu,

b.             požadavku na předložení dokladu o odborné kvalifikaci dodavatele dle systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001,

c.              požadavku na minimální emisní limity vozidel dle normy minimálně EURO IV.

54.         Obecně ke stanovení nepřiměřené minimální úrovně technických a ekonomických předpokladů navrhovatel uvádí, že podle § 73 odst. 6 zákona je zadavatel povinen stanovit kritéria ekonomické nebo technické kvalifikace a minimální úroveň pro jejich splnění přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky, přičemž ve smyslu § 36 odst. 1 zákona nesmí vytvářet bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Navrhovatel trvá na tom, že kvalifikační předpoklady byly ve veřejné zakázce stanoveny zcela nepřiměřeně, neboť je nesplňuje ani on sám, přestože „poskytoval řádně příslušné služby přímo Zadavateli po dobu posledních 19 let na základě Smlouvy o sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu Města Třince ze dne 13. 11. 1998.“.

55.         K jednotlivým pochybením navrhovatel blíže uvádí v námitkách navrhovatele následující.

Ad a.

56.         Navrhovatel nesouhlasí s požadavkem zadavatele stanoveném v bodě 9 písm. a) kvalifikační dokumentace, ve kterém zadavatel požaduje k prokázání splnění kritéria technické kvalifikace předložení seznamu významných služeb poskytnutých účastníkem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, přičemž tento seznam musí obsahovat „alespoň 3 zakázky spočívající v zajištění provozovaní sběrného dvora, a to v minimální roční hodnotě poskytované služby ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku, přičemž minimálně u dvou referenčních zakázek musela být služba poskytována klientům minimálně 2 po sobě jdoucí roky, přičemž v každém dotčeném roce musela být minimální roční hodnota poskytované služby ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH u každé reference. Z těchto zakázek pak musely alespoň dvě probíhat u komunálních subjektů s počtem obyvatel vyšším než 20 000.“.

57.         Navrhovatel je přesvědčen, že takto stanovené požadavky na reference ve smyslu § 79 odst. 2 zákona jsou zcela nepřiměřené a nedůvodné vzhledem ke složitosti, rozsahu a technické náročnosti veřejné zakázky. Toto tvrzení navrhovatel podporuje zejména argumentací, že i jiní zadavatelé s počtem obyvatel i výrazně vyšším než zadavatel stanovují výrazně mírnější požadavky na předložení seznamu významných služeb. Konkrétně uvádí, že „na aktuální veřejnou zakázku ,Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území Hl. m. Prahy‘, v rámci které zadavatel ani nepožaduje žádnou významnou službu výhradně ve vztahu k provozu sběrného dvora, nýbrž požaduje pouze jednu obdobnou zakázku vztahující se obecně k realizaci služeb spočívajících v oblastech shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání nebo odstraňování komunálního odpadu, a to v minimálním finančním objemu 20 000 000,- Kč bez DPH celkem za požadované tříleté období. Obdobně město Prostějov v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ‚Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017 – 2024‘ nepožadovalo ve vztahu k části předmětu plnění týkající se správy sběrného dvora žádnou obdobnou významnou službu, nýbrž pouze významnou službu související obecně se svozem, odstraněním a využitím komunálního odpadu.“

58.         V souvislosti s uvedeným navrhovatel rovněž namítá, že přiměřenost kvalifikačních kritérií nelze vnímat čistě matematicky, nýbrž je nezbytné přihlédnout ke konkrétním okolnostem souvisejícím s poptávaným plněním v dané lokalitě, zejména pak ke skutečnosti, že provoz míst pro odkládání komunálního odpadu obce „zajištují v praxi v zásadě společnostmi, ve kterých mají většinovou (zásadně 100%) majetkovou účast“. K uvedenému doplňuje informaci, že „dle statistických údajů Ministerstva vnitra o počtu obyvatel v obcích platných k 1. 1. 2017 se v Moravskoslezském kraji nachází celkem 12 obcí (včetně Zadavatele) s více než 20 000 obyvateli“, přičemž z informací v Obchodním rejstříku a na internetových stránkách obcí vyplývá, že „10 z těchto 12 obcí (tedy všech obcí kromě Zadavatele a města Český Těšín) je nakládání s komunálním odpadem, včetně provozování sběrného dvora, zajišťováno subjekty, v nichž má většinovou účast (…) majetkovou účast příslušné město“.

59.         Navrhovatel taktéž brojí proti požadavku, aby alespoň u dvou referenčních zakázek byla tato služba poskytována klientům minimálně dva po sobě jdoucí roky s minimální hodnotou 1 000 000,- Kč bez DPH v každém roce, a uvádí k tomu, že zadavatel tak ve skutečnosti nepožaduje pouze 3 obdobné zakázky, nýbrž až 5 (ročních) referenčních zakázek.

Ad b.

60.         Navrhovatel je rovněž přesvědčen o nepřiměřenosti požadavku stanoveného v čl. 9 písm. b) kvalifikační dokumentace na předložení dokladu o odborné kvalifikaci dodavatele dle systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001, jenž je zaveden a používán v organizaci účastníka nebo certifikátu rovnocenného vydaného v členském státě Evropské unie, který musí být vydán akreditovanou osobou. Navrhovatel argumentuje především tím, že toto osvědčení není pro výkon odpadového hospodářství, resp. provoz sběrného dvora nezbytné podle zákona o odpadech. Navrhovatel tedy zastává názor, že zadavatel stanovením požadavku na předložení OHSAS 18001 omezil hospodářskou soutěž a snížil počet potenciálních dodavatelů, kteří přestože mají zkušenosti s obdobným předmětem plnění veřejné zakázky a mohli by jej realizovat, jsou ze soutěže vyloučeni. Navrhovatel rovněž uvádí, že je možné plnit veřejnou zakázku i bez osvědčení OHSAS 18001, neboť navrhovatel doposud poskytoval zadavateli obdobné služby, přičemž mu není známo, že by při realizaci těchto služeb docházelo k takovým úrazům či ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci, které by zavedení uvedeného certifikovaného systému odůvodňovaly.

Ad c.

61.         Dále navrhovatel nesouhlasí s požadavkem stanoveným v čl. 9 písm. e) kvalifikační dokumentace na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, která bude mít dodavatel k dispozici při plnění veřejné zakázky, ve formě seznamu s uvedením specifikací jednotlivých vozidel, přičemž vozidla musí splňovat emisní limity podle normy minimálně EURO IV. Navrhovatel je přesvědčen, že uvedený požadavek je neodůvodněný a účelově stanovený, neboť pro řádně plnění veřejné zakázky není splnění stanovených emisních norem potřebné. Argumentuje zejména tím, že minimální emisní limity nutné k povolení užívat vozidla jsou stanoveny právními předpisy, přičemž žádný právní předpis nestanovuje pro vozidla emisní limity odpovídající normě EURO IV. Zadavatel tedy podle názoru navrhovatele stanovil požadavek na emisní limity výrazně nad zákonem stanovené limity. Navrhovatel se domnívá, že uvedený požadavek nemá spojitost se způsobilostí dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, což podle jeho názoru podporuje i skutečnost, že navrhovatel provozuje pro zadavatele několik posledních let sběrný dvůr s vozidly, které nesplňují emisní limity podle normy EURO IV.

Rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 2. 5. 2018

62.         Zadavatel o podaných námitkách opětovně rozhodl dne 2. 5. 2018 tak, že je odmítl.

63.         V obecné rovině zadavatel uvedl, že požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů jsou stanovené zcela s ohledem na specifika předmětu výběrového řízení, dobu realizace veřejné zakázky a prioritu zadavatele spočívající ve výběru z uchazečů, kteří mají s obdobnými zakázkami zkušenosti a disponují dostatečnou odborností v daném předmětu podnikání. Zadavatel je přesvědčen, že jím stanovené požadavky jsou zcela objektivní, zákonné a přiměřené.

64.         Zadavatel v souvislosti s námitkou týkající se seznamu referenčních zakázek odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. Afs 44/2013-37 ze dne 7. 11. 2013, ze kterého dle zadavatele plyne, že je na uvážení zadavatele, jaké a jak konkrétní podmínky účasti stanoví, avšak tyto podmínky musí odpovídat druhu rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

65.         Dále k námitce týkající se požadavku na předložení seznamu významných služeb zadavatel uvádí, že „dal do naprosté roviny předmětný obsah předmětu veřejné zakázky a předmětný obsah požadovaných referenčních zakázek“, neboť zákonná povinnost předpokládá pro přiměřené stanovení požadavků na technické kvalifikační předpoklady vymezení jejich úrovně tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel je přesvědčen, že zákonnou povinnost nade vší pochybnost splnil a jeho postup je plně v souladu se zákonem. Zadavatel uvádí, že kombinace požadavků uvedené v kvalifikační dokumentaci je plně přiměřená předmětu plnění, neboť:

-          Veřejná zakázka je na zajištění a provozování sběrného dvora, což podle názoru zadavatele plně odpovídá požadavkům na rozsah referenčních zakázek.

-          Hodnota požadovaných referenčních zakázek je přiměřena předpokládané hodnotě předmětu veřejné zakázky.

-          Požadavek u dvou referencí na výkon činnosti alespoň dva roky po sobě odpovídá složitosti a druhu předmětu veřejné zakázky, jelikož bude podepsána smlouva na dobu neurčitou, tudíž musí uchazeč prokázat zkušenost s takovým „obchodně – právně – výkonovým“ vztahem.

-          Požadavek na realizaci dvou zakázek obdobného předmětu u komunálních subjektů s počtem obyvatel větším než 20 000 odpovídá kvantitativnímu specifiku a obsahové složitosti předmětu veřejné zakázky.

66.         K námitce navrhovatele, že u 10 z 12 obcí v Moravskoslezském kraji provozují sběrný dvůr subjekty, v nichž má obec většinovou majetkovou účast, zadavatel uvádí, že na území České republiky je více než 60 měst s počtem obyvatel nad 20 000, přičemž všechna tato města zpravidla na svých územích zajišťují provozování sběrného dvora. Navrhovatel se tedy podle názoru zadavatele pravděpodobně mohl ve všech těchto městech veřejné zakázky na dané služby účastnit a získat tak osvědčení o její realizaci, a rovněž mohl doložit i poskytování relevantních služeb na území jiných států.

67.         K tvrzení navrhovatele, že zadavatel nepožaduje 3 obdobné zakázky, nýbrž až 5 (ročních) zakázek, zadavatel uvádí, že není obvyklé, aby zadavatelé poptávali provozování sběrného dvora pouze na jeden rok, tudíž sám zadavatel předpokládá, že pokud má dodavatel zkušenosti s touto činností, vykonával ji dlouhodoběji než jeden rok.

68.         Zadavatel rovněž uvádí, že pokud jsou v rámci veřejné zakázky stanoveny jakékoliv kvalifikační předpoklady, vždy bude možno najít subjekt, který bude těmito kvalifikačními předpoklady „skrytě diskriminován“, tj. nebude schopen některý z kvalifikačních předpokladů prokázat. Jinak by byl podle názoru zadavatele popřen samotný smysl a účel prokazování kvalifikace, přičemž je třeba odlišit situace, kdy zadavatelem požadovaná kvalifikace je a kdy není přiměřená ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti předmětné veřejné zakázky.

69.         K požadavku na předložení seznamu významných služeb zadavatel dále sděluje, že pro zadavatele tuto službu nevykonává žádná městská společnost, tudíž musí tuto službu zabezpečit ve vysokých kvalitativních standardech, přičemž uvádí, že na relevantním trhu je nutné mířit na stabilní subjekty, které unesou náročnost realizace veřejné zakázky a zároveň odpovědnost za její bezchybnou realizaci. Proto stanovil zadávací podmínky tak, aby odpovídaly těmto požadavkům a zadavatel mohl vybírat z kvalifikovaných společností se zárukami zkušeností, kvality, personálního, logistického a strojového zabezpečení.

70.         K námitce navrhovatele týkající se výrazně mírnějších požadavků na seznam významných služeb u zadavatelů s vyšším počtem obyvatel, zadavatel uvedl, že je ve vztahu k posouzení zákonnosti případu irelevantní. A doplnil, že je vždy „možné nalézt typizované výběrové řízení, kde je nastavení požadavků mírnější než v dotčeném případě a stejně tak lze nalézt výběrové řízení, kde jsou požadavky zadavatel přísnější v porovnání s dotčeným případem. Pro posouzení zákonnosti je tato námitka dle zadavatele irelevantní, jelikož z ní nelze dovodit posouzení zákonnosti postupu zadavatele a přiměřenost jeho požadavků na kvalifikační předpoklady podle zákona a jeho aplikační praxe. Zvláště pak i předmětně se tyto zakázky liší, když Stěžovatelem uváděné příklady výběrových řízení se netýkaly pouze provozování sběrného dvora, což je však jediným předmětem napadaného výběrového řízení. U napadaného výběrového řízení ani zadavatel nemohl požadovat reference na svoz, odstranění a využití komunálního odpadu, jelikož předmět výběrového řízení je provozování sběrného dvora.“.

71.         K namítanému požadavku na předložení osvědčení OHSAS 18001 zadavatel uvádí, že by bylo s podivem, kdyby po dvaceti letech nezměnil své požadavky na kvalitu plnění, pokud mu to relevantní trh umožňuje. Podle názoru zadavatele dodavatelé realizující veřejné zakázky obdobné povahy zcela běžně „disponují managementem pro posouzení rizik a nebezpečí na pracovištích, používají systémový přístup k omezování rizik, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob, mají zajištěnou prevenci nehod a dodržování legislativy BOZP, zaměstnanci prošli výcvikem a kvalifikací v oblasti BOZP, což potvrzují právě certifikací podle OHSAS 18001 (nebo obdobnou) a zadavatel jako řádný hospodář došel k závěru, že takto by měl být certifikovaný dodavatel předmětu plnění“. K tomu zadavatel dále uvádí, že předmětnou certifikaci požaduje k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, jež budou mít příznivý vliv na životní prostředí a sociální důsledky, aby nebylo ohrožováno zdraví a životní prostředí občanů. Argument navrhovatele, že zákon o odpadech a další právní předpisy nestanoví požadavek na vlastnictví tohoto certifikátu, považuje zadavatel za irelevantní, neboť podmínky účasti v zadávacím řízení podle zákona nevyžadují, aby byly stanoveny jiným zákonem, avšak zadavatel smí požadovat např. doložení zkušeností účastníků zadávacího řízení. Zadavatel považuje předmětný požadavek jako legitimní, oprávněný a zákonný a uvádí, že jej pokládá za potvrzení o plnění obligatorních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a za prostředek ke zvýšení jistoty na své straně, že zhotovitel bude osobou, která má řádně zavedený systém ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. Absence systému bezpečnosti práce má podle zadavatele velký vliv na kvalitu a bezpečnost prováděných prací.

72.         K námitce navrhovatele týkající se stanovení minimálních limitů vozidel zadavatel uvádí, že se jedná o naprosto standardní požadavek ve výběrovém řízení, přičemž norma EURO IV je již v praxi běžně požadována jako emisní minimum. Zadavatel k uvedenému dále sděluje, že důvodem pro jeho stanovení je snaha o zabezpečení výkonu požadované služby v principech co největší ochrany životního prostředí a že je tento požadavek v souladu se směřováním zadavatele k principům „smart city“ v oblasti ochrany životního prostředí. Rovněž argumentuje, že bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou, a tedy lze předpokládat na zvýšený tlak na emisní minima v budoucnu. Zadavatel konstatuje, že požaduje po účastnících pouze takové stroje a vybavení, které přímo souvisí s realizací veřejné zakázky a jsou pro její plnění nezbytné, a proto trvá na svých požadavcích uvedených v zadávacích podmínkách.

Právní posouzení

73.         Úřad v obecné rovině uvádí, že námitky jsou procesní institut, který představuje primární ochranu dodavatelů před nezákonným postupem zadavatele. Jsou-li námitky podány, je zadavatel povinen v rozhodnutí o nich uvést, zda námitkám vyhovuje, či je odmítá, a zároveň toto své rozhodnutí odůvodnit, a to v souladu se zásadou transparentnosti (§ 6 odst. 1 zákona), tedy tak, aby rozhodnutí zadavatele bylo zpětně přezkoumatelné. Úřad v této souvislosti odkazuje na ustálenou judikaturu (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2010 č. j. 1 Afs 45/2010 – 159), podle které požadavek transparentnosti „(…) není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele.“. Tato povinnost zadavatele, dovoditelná již ze samotných zásad zadávání veřejných zakázek, je pak v § 245 odst. 1 zákona zdůrazněna výslovným požadavkem na to, aby se zadavatel v rozhodnutí o námitkách podrobně a srozumitelně vyjádřil ke všem skutečnostem v nich uvedeným.

74.         Přímo ze zákonného ustanovení tedy plyne, že zadavatel své povinnosti ve vztahu k řádně podaným námitkám nesplní, pokud se s nimi vypořádá pouze obecným sdělením, aniž by své rozhodnutí opřel o argumentaci založenou na konkrétních a přezkoumatelných skutečnostech. Za takové (nedostatečné) obecné sdělení je možno považovat i obecné konstatování, že se namítaného a konkrétně stěžovatelem popsaného pochybení zadavatel nedopustil a námitky z toho důvodu neshledává relevantní. Za takové situace není vůbec naplňován smysl institutu námitek, kdy stěžovatel uvádí jasné argumenty (zde není ještě Úřadem hodnoceno, zda důvodné či nikoli), ale zadavatel na tyto konkrétní argumenty nereaguje vůbec či jen povšechně. Povinnost podrobně a srozumitelně se vyjádřit ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách má zadavatel i v případě zcela nesouvisejících či lichých argumentů stěžovatele, a to v tom smyslu, že musí (konkrétním a zpětně přezkoumatelným způsobem) odůvodnit, proč argumentaci stěžovatele pokládá za nesouvisející, resp. lichou.

75.         Podá-li tedy stěžovatel zadavateli námitky, musí se jimi zadavatel zabývat s veškerou pečlivostí. Je tomu tak především proto, že prostřednictvím rozhodnutí o námitkách zadavatel stěžovatele seznamuje se svým pohledem na stěžovatelem vznesené argumenty, což může mít zásadní význam pro rozhodnutí stěžovatele o jeho dalším postupu, tj. zejména též o tom, zda bude proti postupu zadavatele brojit návrhem u Úřadu. V případě, že se stěžovatel rozhodne návrh podat, jsou skutečnosti uvedené v rozhodnutí o námitkách významným podkladem pro náležitou formulaci a odůvodnění takového návrhu. V situaci, kdy zadavatel svůj postup zpochybňovaný námitkami konkrétně nezdůvodňuje, je stěžovatel, chce-li hájit své právo na transparentní postup zadavatele, de facto nucen podávat návrh k Úřadu toliko na základě svých domněnek, tj. aniž by znal argumentaci, na jejímž základě zadavatel pokládá jeho tvrzení za nesprávná či irelevantní.

76.         Lze konstatovat, že každý dodavatel pohybující se na dotčeném trhu má právo na transparentní a nediskriminační postup zadavatele v zadávacím řízení a právo na nezávislý přezkum úkonů či rozhodnutí zadavatele poté, co se u něj dotčený uchazeč neúspěšně bránil námitkami dle zákona (k tomuto závěru srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2008, č. j. 5 As 50/2006-137). Právě k plnohodnotnému naplnění tohoto práva pak směřuje úprava v § 245 odst. 1 a v § 263 odst. 5 zákona.

77.         S ohledem na výše uvedené principy Úřad zkoumal, zda rozhodnutí zadavatele ze dne 2. 5. 2018 o námitkách navrhovatele obstojí před testem zákonnosti ve smyslu § 245 odst. 1 zákona, tedy mj. i z toho pohledu, zda součástí rozhodnutí je odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Proto porovnal námitky navrhovatele s rozhodnutím zadavatele o námitkách z toho hlediska, zda se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným navrhovatelem v námitkách. Z logiky věci však to, zda se zadavatel vypořádal se všemi skutečnostmi/námitkami, zkoumá Úřad pouze ve vztahu k těm skutečnostem, na jejichž věcném vypořádání navrhovatel trvá ve svém návrhu.

78.         Na základě porovnání skutečností uvedených v námitkách (viz bod 53. až 61. odůvodnění tohoto rozhodnutí) s obsahem rozhodnutí zadavatele o námitkách Úřad (k tomu bod 63. až 72. odůvodnění tohoto rozhodnutí) nelze mít za to, že se zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách navrhovatele.

79.         Úřad pro přehlednost opakuje konkrétní argumenty zadavatele k námitkám navrhovatele.

80.         K námitce navrhovatele, že požadavky na reference ve smyslu § 79 odst. 2 zákona jsou zcela nepřiměřené a nedůvodné vzhledem ke složitosti, rozsahu a technické náročnosti veřejné zakázky, zadavatel uvedl, že:

-          odkázal na konkrétní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, z něhož dle názoru navrhovatele vyplývá možnost stanovit podmínky dle uvážení zadavatele,

-          dal do naprosté roviny předmět veřejné zakázky a obsah požadovaných referenčních zakázek,

-          kombinace referencí je přiměřená neboť:

 • předmětně plně odpovídá obsahové náplni předmětu veřejné zakázky a samotná zakázka je na provozování sběrného dvora,
 • hodnota referenčních zakázek je přiměřena předpokládané hodnotě,
 • požadavek dvou referencí na výkon činností alespoň 2 roky po sobě jdoucí odpovídá složitosti a druhu veřejné zakázky, neboť se předpokládá uzavření smlouvy na dobu neurčitou – dlouhodobý kontrakt – a uchazeč musí prokázat zkušenost s takovým vztahem
 • požadavek na realizaci dvou zakázek obdobného předmětu u komunálních subjektů s počtem obyvatel větším než 20 000 odpovídá kvantitativnímu specifiku a obsahové složitosti předmětu veřejné zakázky.

81.         Zadavatel k námitce týkající se kritérií technické kvalifikace podle bodu 9 Technická kvalifikace písm. a) kvalifikační dokumentace dále uvedl, že pokud jsou v rámci veřejné zakázky stanoveny jakékoliv kvalifikační předpoklady, vždy bude možno najít subjekt, který bude těmito kvalifikačními předpoklady „skrytě diskriminován“, tj. nebude schopen některý z kvalifikačních předpokladů prokázat. Jinak by byl podle názoru zadavatele popřen samotný smysl a účel prokazování kvalifikace, přičemž je třeba odlišit situace, kdy zadavatelem požadovaná kvalifikace je a kdy není přiměřená ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti předmětné veřejné zakázky.

82.         K námitce navrhovatele, že u 10 z 12 obcí v Moravskoslezském kraji provozují sběrný dvůr subjekty, v nichž má obec většinovou majetkovou účast, zadavatel uvedl, že na území České republiky je více než 60 měst s počtem obyvatel nad 20 000, přičemž všechna tato města zpravidla na svých územích zajišťují provozování sběrného dvora. Navrhovatel se tedy podle názoru zadavatele pravděpodobně mohl ve všech těchto městech veřejné zakázky na dané služby účastnit a získat tak osvědčení o její realizace, a rovněž mohl doložit i poskytování relevantních služeb na území jiných států.

83.         K tvrzení navrhovatele, že zadavatel nepožaduje 3 obdobné zakázky, nýbrž až 5 (ročních) zakázek, zadavatel uvedl, že není obvyklé, aby zadavatelé poptávali provozování sběrného dvora pouze na jeden rok, tudíž sám zadavatel předpokládá, že pokud má dodavatel zkušenosti s touto činností, vykonával ji dlouhodoběji než jeden rok.

84.         K požadavku na předložení seznamu významných služeb zadavatel dále sdělil, že pro zadavatele tuto službu nevykonává žádná městská společnost, tudíž musí tuto službu zabezpečit ve vysokých kvalitativních standardech, přičemž uvádí, že na relevantním trhu je nutné mířit na stabilní subjekty, které unesou náročnost realizace veřejné zakázky a zároveň odpovědnost za její bezchybnou realizaci. Proto stanovil zadávací podmínky tak, aby odpovídaly těmto požadavkům a zadavatel mohl vybírat z kvalifikovaných společností se zárukami zkušeností, kvality, personálního, logistického a strojového zabezpečení.

85.         K námitce navrhovatele týkající se výrazně mírnějších požadavků na seznam významných služeb u zadavatelů s vyšším počtem obyvatel, zadavatel uvedl, že je ve vztahu k posouzení zákonnosti případu irelevantní. A doplnil, že je vždy „možné nalézt typizované výběrové řízení, kde je nastavení požadavků mírnější než v dotčeném případě a stejně tak lze nalézt výběrové řízení, kde jsou požadavky zadavatel přísnější v porovnání s dotčeným případem. Pro posouzení zákonnosti je tato námitka dle zadavatele irelevantní, jelikož z ní nelze dovodit posouzení zákonnosti postupu zadavatele a přiměřenost jeho požadavků na kvalifikační předpoklady podle zákona a jeho aplikační praxe. Zvláště pak i předmětně se tyto zakázky liší, když Stěžovatelem uváděné příklady výběrových řízení se netýkaly pouze provozování sběrného dvora, což je však jediným předmětem napadaného výběrového řízení. U napadaného výběrového řízení ani zadavatel nemohl požadovat reference na svoz, odstranění a využití komunálního odpadu, jelikož předmět výběrového řízení je provozování sběrného dvora.“.

86.         K namítanému požadavku na předložení osvědčení OHSAS 18001 zadavatel uvedl, že by bylo s podivem, kdyby po dvaceti letech nezměnil své požadavky na kvalitu plnění, pokud mu to relevantní trh umožňuje. Podle názoru zadavatele dodavatelé realizující veřejné zakázky obdobné povahy zcela běžně „disponují managementem pro posouzení rizik a nebezpečí na pracovištích, používají systémový přístup k omezování rizik, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob, mají zajištěnou prevenci nehod a dodržování legislativy BOZP, zaměstnanci prošli výcvikem a kvalifikací v oblasti BOZP, což potvrzují právě certifikací podle OHSAS 18001 (nebo obdobnou) a zadavatel jako řádný hospodář došel k závěru, že takto by měl být certifikovaný dodavatel předmětu plnění“. K tomu zadavatel dále uvedl, že předmětnou certifikaci požaduje k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, jež budou mít příznivý vliv na životní prostředí a sociální důsledky, aby nebylo ohrožováno zdraví a životní prostředí občanů. Argument navrhovatele, že zákon o odpadech a další právní předpisy nestanoví požadavek na vlastnictví tohoto certifikátu, považuje zadavatel za irelevantní, neboť podmínky účasti v zadávacím řízení podle zákona nevyžadují, aby byly stanoveny jiným zákonem, avšak zadavatel smí požadovat např. doložení zkušeností účastníků zadávacího řízení. Zadavatel označil předmětný požadavek za legitimní, oprávněný a zákonný a uvedl, že jej pokládá za potvrzení o plnění obligatorních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a za prostředek ke zvýšení jistoty na své straně, že zhotovitel bude osobou, která má řádně zavedený systém ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. Absence systému bezpečnosti práce má podle zadavatele velký vliv na kvalitu a bezpečnost prováděných prací.

87.         K námitce navrhovatele týkající se stanovení minimálních limitů vozidel zadavatel uvedl, že se jedná o naprosto standardní požadavek ve výběrovém řízení, přičemž norma EURO IV je již v praxi běžně požadována jako emisní minimum. Zadavatel k uvedenému dále sdělil, že důvodem pro jeho stanovení je snaha o zabezpečení výkonu požadované služby v principech co největší ochrany životního prostředí a že je tento požadavek v souladu se směřováním zadavatele k principům „smart city“ v oblasti ochrany životního prostředí. Rovněž argumentuje, že bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou, a tedy lze předpokládat na zvýšený tlak na emisní minima v budoucnu. Zadavatel konstatoval, že požaduje po účastnících pouze takové stroje a vybavení, které přímo souvisí s realizací veřejné zakázky a jsou pro její plnění nezbytné, a proto trvá na svých požadavcích uvedených v zadávacích podmínkách.

88.         K vyjádření navrhovatele, že rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 2. 5. 2018 je z větší části totožné s rozhodnutím o námitkách ze dne 31. 1. 2018 s výjimkou odstavců »na konci části „Ad a) seznam významných služeb“«, Úřad odkazuje na své předchozí rozhodnutí vydané ve věci téže veřejné zakázky č. j. S0055/2018/VZ-10029/2018/513/SBa ze dne 5. 4. 2018, ve kterém bylo konstatováno, že se zadavatel v rozhodnutí o námitkách ze dne 31. 1. 2018 vůbec nevyjádřil k námitce navrhovatele, že jiní zadavatelé s počtem obyvatel i výrazně vyšším než zadavatel stanovují výrazně mírnější požadavky na předložení seznamu významných služeb, což bylo důvodem zrušení rozhodnutí o námitkách ze dne 31. 1. 2018 (k tomu blíže bod 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí), a právě uvedeného se týká navrhovatelem uváděná část rozhodnutí o námitkách ze dne 2. 5. 2018. S ohledem na tyto okolnosti není nelogické, že rozhodnutí ze dne 31. 1. 2018 a ze dne 2. 5. 2018 jsou totožná s výjimkou části, ve které zadavatel vypořádává námitku navrhovatele, že jiní zadavatelé s počtem obyvatel i výrazně vyšším než zadavatel stanovují výrazně mírnější požadavky na předložení seznamu významných služeb, neboť její nevypořádání bylo výše uvedeným rozhodnutím Úřadu zadavateli vytýkáno.

89.         S poukazem na shora uvedené Úřad konstatuje, že nelze mít za to, že zadavatel postupoval při vyřizování námitek v rozporu § 245 odst. 1 zákona, neboť v rozhodnutí ze dne 2. 5. 2018 o námitkách navrhovatele ze dne 16. 1. 2018, jež byly zadavateli doručeny téhož dne, a o nichž byl zadavatel povinen znovu rozhodnout na základě rozhodnutí Úřadu č. j. S0055/2018/VZ-10029/2018/513/SBa ze dne 5. 4. 2018, se v jeho odůvodnění vyjádřil ke všem skutečnostem v námitkách namítaným.

K části návrhu týkající se nepřiměřených požadavků na seznam významných služeb

Relevantní ustanovení právních předpisů

90.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

91.         Podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona musí zadavatel ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

92.         Podle § 6 odst. 3 zákona nesmí zadavatel omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v

a)      členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen "členský stát"), nebo

b)      jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce.

93.         Podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona nesmí být zadávací podmínky stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

94.         Podle § 79 odst. 1 zákona kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

95.         Podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona může zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace požadovat seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené hospodářské soutěže.

96.         Podle § 212 odst. 1 zákona je zadavatel povinen k odeslání uveřejnění podle tohoto zákona použít formuláře podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo formuláře podle prováděcího právního předpisu (dále jen "formulář"). Formulář je zadavatel povinen vyplnit způsobem stanoveným prováděcím předpisem.

97.         Podle § 212 odst. 3 písm. b) zákona formulář zadavatel odešle elektronicky do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie, jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku; odeslání do Úředního věstníku Evropské unie může zadavatel učinit prostřednictvím provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

98.         Podle § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „nařízení o stanovení finančních limitů“), není-li v odstavcích 2 až 4 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby 5 944 000 pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona.

99.         Podle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), je obec povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Ministerstvo může stanovit vyhláškou podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

100.     Zadavatel v zadávací dokumentaci v bodě 3. Předmět zakázky mj. uvedl, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky (za 48 měsíců) činí 12 000 000 Kč bez DPH.

101.     V bodě 4. Doba a místo plnění zakázky zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že „[s]mlouva s vítězným účastníkem bude uzavřena na dobu neurčitou.“.

102.     Zadavatel v kvalifikační dokumentaci v bodě 9 Technická kvalifikace pod písm. a) mj. uvedl, že technickou kvalifikaci prokáže dodavatel předložením:

Seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení vč. uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Dodavatel splňuje předmětný kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb uvede:

Alespoň 3 zakázky obdobného charakteru jako předmět zadávacího řízení – zajištění provozování sběrného dvora, a to v minimální roční hodnotě poskytované služby ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku, přičemž minimálně u dvou referenčních zakázek musela být služba poskytována klientům minimálně 2 po sobě jdoucí roky, přičemž v každém dotčeném roce musela být minimální roční hodnota poskytované služby ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH u každé reference.

Z celkového počtu 3 referenčních zakázek definovaných výše pak musely alespoň dvě probíhat u komunálních subjektů (měst, obcí, městysů, svazků, aj.) s počtem obyvatel větším než 20.000 obyvatel.

Všechny výše uvedené požadavky musí vyplývat ze specifikací referencí uvedených v jejich seznamu.

Jestliže jedna reference splňuje více požadavků zadavatele na referenční zakázky, lze tuto referenci použít pro prokázání více bodů specifikovaných výše. V tomto případě je nutné ze strany dodavatele dostatečně specifikovat, které požadavky danou referencí prokazuje a v jakém rozsahu. Dodavatel tedy prokáže všechny výše uvedené požadavky minimálně 3 referenčními zakázkami.“

103.     Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 13. 4. 2018 vyplývá, že zadavatel obdržel v zadávacím řízení dvě nabídky, mj. od společnosti Nehlesen GmbH & Co. KG, IČO HRA 23290 HB, se sídlem Hüttenstraße 5, 28237, Bremen, Spolková republika Německo (dále jen „Nehlsen GmbH“).

Průzkum trhu s poskytováním služeb sběrného dvora

104.     Vzhledem ke skutečnosti, že Úřad ke zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, podle § 3 správního řádu, provedl rozsáhlé šetření trhu s poskytováním služeb sběrného dvora v sídlech nad 20 000 obyvatel, aby ověřil, zda a v jaké míře na trhu existují dodavatelé, kteří disponují referencemi v zadavatelem požadovaném rozsahu. Předmětný průzkum činil Úřad v časovém horizontu od 13. 6. 2018 do 31. 8. 2018.

105.     Úřad vyzval města a městské části hl. města Prahy s počtem obyvatel vyšším než 20 000, přičemž vycházel z informací Českého statistického Úřadu (dostupné z: https://www.czso.cz/), ke sdělení informací týkajících se provozovatelů sběrných dvorů na území jejich města či městské části (viz bod 22. odůvodnění tohoto rozhodnutí), konkrétně k poskytnutí identifikačních údajů provozovatele/ů sběrného/ých dvora/ů na území města (městské části). Dále požádal o sdělení, zda je sběrný dvůr provozován na základě vertikální spolupráce podle § 11 zákona nebo horizontální spolupráce podle § 12 zákona či na základě výjimky podle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), a pokud ano, o uvedení toho, zda tito provozovatelé sběrného/ých dvora/ů mohou poskytovat předmětné služby i jiným subjektům (tedy osoby odlišné od zadavatele), případně kolik procent těchto služeb vykonávají pro jiné subjekty a zda by mohli plnit veřejnou zakázku na provozování sběrného dvora s předpokládanou hodnotou 12 000 000 Kč bez DPH (za 4 roky plnění s předpokladem uzavření smlouvy na dobu neurčitou) s ohledem na omezení uvedené v ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona nebo § 12 písm. c) zákona.

106.     Úřad na základě výše uvedené žádosti získal informace o subjektech, které v sídlech nad 20 000 obyvatel na území České republiky zajišťují provoz sběrných dvorů. Za účelem zjištění možnosti splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona stanovených zadavatelem v bodě 9 Technická kvalifikace pod písm. a) kvalifikační dokumentace Úřad následně tyto subjekty oslovil s žádostí o sdělení informací (viz níže).

107.     V průběhu šetření získal Úřad informace od následujících měst a městských částí:

 • odpověď - statutární město Most ze dne 15. 6. 2018,
 • odpověď - městská část Praha 3 ze dne 15. 6. 2018,
 • odpověď – město Valašské Meziříčí ze dne 15. 6. 2018,
 • odpověď – město Blansko ze dne 15. 6. 2018,
 • odpověď – město Náchod ze dne 18. 6. 2018,
 • odpověď – městská část Praha 1 ze dne 18. 6. 2018,
 • odpověď – město Hodonín ze dne 18. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Teplice ze dne 18. 6. 2018,
 • odpověď – městská část Praha 17 ze dne 18. 6. 2018,
 • odpověď - město Litvínov ze dne 18. 6. 2018,
 • odpověď – město Nový Jičín ze dne 18. 6. 2018,
 • odpověď – město Strakonice ze dne 18. 6. 2018,
 • odpověď – městská část Praha 18 ze dne 18. 6. 2018,
 • odpověď – městská část Praha 4 ze dne 18. 6. 2018,
 • odpověď – město Znojmo ze dne 18. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Liberec ze dne 18. 6. 2018,
 • odpověď – město Havlíčkův Brod ze dne 19. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Kladno ze dne 19. 6. 2018,
 • odpověď – městská část Praha 14 ze dne 19. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Mladá Boleslav ze dne 18. 6. 2018,
 • odpověď – městská část Praha 13 ze dne 19. 6. 2018,
 • odpověď – městská část Praha 5 ze dne 19. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Karviná ze dne 19. 6. 2018,
 • odpověď – městská část Praha 2 ze dne 15. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Přerov ze dne 19. 6. 2018,
 • odpověď – město Jindřichův Hradec ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – město Chrudim ze dne 20. 6. 2018,
 • sdělení – Technické služby města Chomutova ze dne 20. 6. 2018 (za město Chomutov),
 • odpověď – statutární město České Budějovice ze dne 19. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Děčín ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – město Vsetín ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – město Kutná Hora ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Zlín ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Ostrava ze dne 19. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Olomouc ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Opava ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – město Písek ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – město Kopřivnice ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Havířov ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – městská část Praha 11 ze dne 19. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Plzeň ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – městská část Praha 15 ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – město Klatovy ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – město Litoměřice ze dne 19. 6. 2018,
 • odpověď – město Sokolov ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Karlovy Vary ze dne 21. 6. 2018,
 • odpověď – město Česká Lípa ze dne 21. 6. 2018,
 • odpověď – město Žďár nad Sázavou ze dne 21. 6. 2018,
 • sdělení – hlavní město Praha ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – město Příbram ze dne 22. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Ústí nad Labem ze dne 21. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Jihlava ze dne 21. 6. 2018,
 • odpověď – město Třebíč ze dne 21. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Přerov ze dne 21. 6. 2018,
 • odpověď – město Vyškov ze dne 21. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Pardubice ze dne 21. 6. 2018,
 • odpověď – město Orlová ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – město Uherské Hradiště ze dne 22. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Brno ze dne 21. 6. 2018,
 • odpověď – městská část Praha 16 ze dne 20. 6. 2018,
 • odpověď – statutární město Frýdek-Místek ze dne 25. 6. 2018,
 • odpověď – město Trutnov ze dne 25. 6. 2018,
 • odpověď – město Bohumín ze dne 27. 6. 2018,
 • odpověď – město Kolín ze dne 27. 6. 2018,
 • odpověď – městská část Praha 6 ze dne 27. 6. 2018,
 • odpověď – město Krnov ze dne 2. 7. 2018,
 • odpověď – město Kroměříž ze dne 2. 7. 2018,
 • odpověď – statutární město Jablonec nad Nisou ze dne 3. 7. 2018,
 • odpověď – statutární město Hradec Králové ze dne 27. 6. 2018,
 • odpověď – město Šumperk ze dne 9. 7. 2018,
 • odpověď – statutární město Havířov ze dne 3. 7. 2018,
 • odpověď – město Havlíčkův Brod ze dne 11. 7. 2018,
 • odpověď – statutární město Děčín ze dne 11. 7. 2018,
 • odpověď – město Cheb ze dne 11. 7. 2018,
 • odpověď – město Nový Jičín ze dne 11. 7. 2018,
 • odpověď – statutární město Ostrava ze dne 13. 7. 2018,
 • odpověď – město Vsetín ze dne 16. 7. 2018,
 • odpověď – městská část Praha 12 ze dne 9. 7. 2018 (doručena až dne 22. 8. 2018, tedy po ukončení šetření relevantního trhu a po stanovení lhůty pro vyjádření k podkladům rozhodnutí).

108.     Úřad dále oslovil subjekty, které dle sdělených informací zajišťovaly předmětné služby na základě výběrového řízení, resp. nikoliv na základě vertikální či horizontální spolupráce dle zákona, případně výjimky podle 18 ZVZ (porovnáno s informacemi uvedenými ve výpisech z obchodního rejstříku), s žádostí o součinnost (k tomu blíže bod 24., 33. a 35. odůvodnění tohoto rozhodnutí), ve které uvedl kritéria technické kvalifikace dle bodu 9 Technická kvalifikace písm. a) kvalifikační dokumentace a požádal o následující sdělení:

1)      zda by byli schopni naplnit výše uvedená kritéria technické kvalifikace za poslední tři roky před zahájením zadávacího řízení, které bylo zahájeno dne 5. 12. 2017, a

2)      v případě, že nikoliv, o sdělení, která konkrétní část výše specifikované technické kvalifikace je nenaplnitelná, a to včetně odůvodnění.

109.     Dále se Úřad obrátil na subjekty (k tomu blíže bod 27., 34. a 36. odůvodnění tohoto rozhodnutí), které dle získaných informací (srovnáno i s výpisy z obchodního rejstříku) služby sběrného dvora zajišťují na základě výjimky podle § 18 ZVZ, nebo na základě vertikální spolupráce podle § 11 zákona, přičemž v žádosti Úřad opětovně uvedl kritéria technické kvalifikace dle bodu 9 Technická kvalifikace písm. a) kvalifikační dokumentace, a požádal o sdělení následujícího:

1)      zda by právnická osoba byla schopna plnit veřejnou zakázku ve finančním objemu 3 000 000 Kč bez DPH za rok plnění, resp. 12 000 000 Kč bez DPH za 4 roky plnění při předpokladu uzavření smlouvy na dobu neurčitou, a to pro jinou osobu/y než je/jsou její/jejich ovládající veřejný/í zadavatel/é s ohledem na omezení stanovené v § 11 odst. 1 písm. c) zákona; v případě, že nikoliv, odůvodnění odpovědi,

v případě, že ano, o sdělení:

2)      zda společnost byla schopna naplnit výše uvedená kritéria technické kvalifikace za poslední tři roky před zahájením zadávacího řízení, které bylo zahájeno dne 5. 12. 2017,

3)      v případě, že nikoliv, sdělení, která konkrétní část výše specifikované technické kvalifikace je společností nenaplnitelná, včetně odůvodnění odpovědi.

110.     Pouze pro úplnost Úřad uvádí, že neoslovil společnost Becker Bohemia s.r.o. (dříve IČO 61776572, se sídlem Dýšina 297, 330 02 Dýšina), jejíž identifikační údaje byly Úřadu sděleny statutárním městem Plzeň, neboť dle výpisu z obchodního rejstříku byla tato společnost k 31. 12. 2017 z obchodního rejstříku vymazána.

111.     V průběhu šetření trhu poskytovatelů služeb sběrného dvora obdržel Úřad následující odpovědi:

 • odpověď – Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. ze dne 2. 7. 2018,
 • odpověď – HBH Odpady s.r.o. doručená dne 2. 7. 2018,
 • odpověď – BIO SYSTÉM spol. s r.o. ze dne 2. 7. 2018,
 • odpověď – Technické služby Vsetín, s.r.o. ze dne 2. 7. 2018,
 • odpověď – Technické služby Děčín a.s. ze dne 3. 7. 2018,
 • odpověď – Západočeské komunální služby a.s. ze dne 3. 7. 2018,
 • odpověď – TS Valašské Meziříčí s.r.o. ze dne 3. 7. 2018,
 • odpověď – VS-EKOPRAG s.r.o. ze dne 2. 7. 2018,
 • odpověď – TESPRA Hodonín, s.r.o. ze dne 2 7. 2018,
 • odpověď – Technické služby Náchod s.r.o. ze dne 2. 7. 2018,
 • odpověď – SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. ze dne 3. 7. 2018,
 • odpověď – Služby města Pardubic a.s. ze dne 3. 7. 2018,
 • odpověď – SMO, městská akciová společnost Orlová ze dne 4. 7. 2018,
 • odpověď – Marius Pedersen a.s. ze dne 2. 7. 2018,
 • odpověď – Rumpold-R Rokycany s.r.o. ze dne 3. 7. 2018,
 • odpověď – Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. ze dne 4. 7. 2018,
 • odpověď – Frýdecká skládka, a.s. ze dne 2. 7. 2018,
 • odpověď – Pražské služby, a.s. ze dne 3. 7. 2018,
 • odpověď – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ze dne 3. 7. 2018,
 • odpověď – ESKO - T s.r.o. ze dne 9. 7. 2018,
 • odpověď – Technické služby Opava s.r.o. ze dne 9. 7. 2018,
 • odpověď – Odpady-Třídění-Recyklace a.s. ze dne 3. 7. 2018,
 • odpověď – město Šumperk ze dne 9. 7. 2018,
 • odpověď – SLUMEKO, s.r.o. ze dne 9. 7. 2018,
 • odpověď – MIKAPA plus, s.r.o. ze dne 9. 7. 2018,
 • odpověď – COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. ze dne 9. 7. 2018,
 • odpověď – Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. ze dne9. 7. 2018,
 • odpověď – Technické služby města Přerova, s.r.o. ze dne 10. 7. 2018,
 • odpověď – Technické služby Praha- Radotín ze dne 9. 7. 2018,
 • odpověď – Sběrné suroviny UH, s.r.o. ze dne 9. 7. 2018,
 • odpověď – IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. ze dne 9. 7. 2018,
 • odpověď – MVE PLUS, s.ro. ze dne 9. 7. 2018,
 • odpověď – BM servis a.s. ze dne 4. 7. 2018,
 • odpověď – Technické služby Karviná ze dne 11. 7. 2018,
 • odpověď – FCC Česká republika, s.r.o. ze dne 11. 7. 2018,
 • odpověď – SMO, městská akciová společnost Orlová ze dne 12. 7. 2018,
 • odpověď – SUEZ Využití zdrojů a.s. ze dne 12. 7. 2018,
 • odpověď – TRANSPORT Trutnov s.r.o. doručená dne 16. 7. 2018,
 • odpověď – Odpady-Třídění-Recyklace a.s. ze dne 16. 7. 2018,
 • odpověď – Technické služby Havlíčkův Brod ze dne 16. 7. 2018,
 • odpověď – Severočeské komunální služby s.r.o. ze dne 16. 7. 2018,
 • odpověď – Technické služby Havířov a.s. ze dne 17. 7. 2018,
 • odpověď – BIOPAS, spol. s r.o. ze dne 17. 7. 2018,
 • odpověď – Hradecké služby a.s. ze dne 17. 7. 2018,
 • odpověď – VS-EKOPRAG s.r.o. ze dne 23. 7. 2018,
 • odpověď – PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. ze dne 25. 7. 2018,
 • odpověď – Čistá Plzeň, s.r.o. ze dne 27. 7. 2018,
 • odpověď – Městské služby Písek ze dne 26. 7. 2018,
 • odpověď – CHETES s.r.o. ze dne 26. 7. 2018,

odpověď – OZO Ostrava s.r.o. 27. 7. 2018.

112.     V průběhu šetření bylo Úřadu sděleno, že by byly schopny naplnit kritéria technické kvalifikace dle bodu 9 Technická kvalifikace písm. a) kvalifikační dokumentace následující subjekty:

 • Technické služby Opava s.r.o.,
 • Marius Pedersen a.s.,
 • AVE Kolín s.r.o.,
 • SUEZ Využití zdrojů a.s.,
 • Pražské služby a.s.,
 • VS-EKOPRAG s.r.o.

V případě prokazování kvalifikace v rámci koncernu dále:

 • AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., a
 • FCC Česká republika, s.r.o.

113.     Pro úplnost Úřad doplňuje, že podrobný průběh šetření trhu poskytovatelů služeb sběrného dvora v sídlech nad 20 000 obyvatel na území České republiky je zaznamenán ve správním spisu.

Právní posouzení

114.     Úřad v obecné rovině uvádí, že účelem a smyslem stanovení kritérií technické kvalifikace je zajistit, aby veřejnou zakázku mohl získat a následně plnit pouze takový dodavatel, který disponuje dostatečnými znalostmi, zkušenostmi, schopnostmi, odborností a rovněž personálními a materiálními zdroji pro plnění veřejné zakázky v zadavatelem požadované kvalitě, rozsahu a časovém horizontu.

115.     V souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona může zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace požadovat předložení seznamu významných služeb provozování sběrných dvorů poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Požadavek na předložení seznamu významných služeb stanovil zadavatel v bodě 9 Technická kvalifikace pod písm. a) kvalifikační dokumentace (k tomu blíže bod 102. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Smyslem uvedených kritérií technické kvalifikace je prokázat, že dodavatel již úspěšně zřídil a provozoval sběrný dvůr, který je předmětem plnění veřejné zakázky. Zadavatel tedy vztahuje uvedená kritéria technické kvalifikace k předmětu veřejné zakázky.

116.     Zadavatel stanovil požadavek, že minimálně u dvou referenčních zakázek měla realizace probíhat minimálně 2 po sobě jdoucí roky. Úřad uvádí, že vzhledem k tomu, že má být smlouva na plnění veřejné zakázky uzavřena na dobu neurčitou, nejeví se ani tento požadavek zadavatele nepřiměřeným s ohledem na rozsah předmětu veřejné zakázky. Současně skutečnost, že dodavatel plnil zakázku minimálně 2 po sobě jdoucí roky, může představovat určitý důkaz kvality o jeho službách poskytnutých jinému objednateli, tudíž i vyšší pravděpodobnost kvality plnění při dlouhodobější spolupráci se zadavatelem (smlouva na dobu neurčitou).

117.     K části požadavku zadavatele na referenční zakázky, že alespoň dvě musely probíhat u komunálních subjektů s minimálně 20 000 obyvateli, Úřad uvádí, jak vyplývá z předmětu veřejné zakázky a rovněž informací ČSÚ má město Třinec více než 30 000 obyvatel. Dále se jedná o obec, resp. o město, která je v souladu s § 17 odst. 3 zákona o odpadech povinen zajistit místo pro odkládání veškerého komunálního odpadu. S ohledem na uvedené se požadavek na „minimální počet obyvatel“ i to, že musí jít o komunální subjekt, opírá o předmět veřejné zakázky. K domněnce navrhovatele, že tím, že zadavatel požadoval, aby alespoň dvě zakázky byly poskytovány klientům minimálně 2 po sobě jdoucí roky, vlastně požaduje až pět referenčních zakázek, Úřad uvádí, že zadavatel výslovně uvedl, že všechny požadavky týkající se referenčních zakázek lze splnit minimálně 3 zakázkami (viz bod 102. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Jak uvedl sám navrhovatel, zadavatelem poptávané služby nejsou obvykle poskytovány krátkodobě, to znamená, že služba poskytována 2 po sobě jdoucí roky automaticky neznamená dvě zakázky.

118.     Úřad se neztotožňuje s domněnkou navrhovatele, že provoz sběrných dvorů zajišťují v zásadě společnosti se 100% majetkovou účastí města, a tímto provozování sběrných dvorů není otevřeno volné hospodářské soutěži, a odkazuje na průzkum trhu, který učinil v rámci tohoto správního řízení (zejména bod 24, 33, 35 a 108. odůvodnění tohoto rozhodnutí), a ze kterého vyplývá, že velkou část provozů sběrných dvorů zajišťují subjekty, jejichž ovládající osobou není město.

119.     Úřad se taktéž neztotožňuje s vyjádřením navrhovatele, že na nyní posuzovaný případ lze aplikovat závěry učiněné v rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0052/2016/VZ-14670/2016/533/LMa/HČí ze dne 6. 4. 2018, v němž byla shledána jako diskriminační vzájemná kombinace kritérií technické kvalifikace, neboť v daném případě zadavatel požadoval výrazně vyšší počet referenčních zakázek, a mj. bylo rovněž zjištěno, že celkový finanční rozsah požadovaných referencí několikanásobně převyšoval předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, přičemž ani další důvody, které v předmětném případě vedly Úřad k názoru, že kritéria technické kvalifikace nejsou stanovena v souladu se zákonem, nejsou v nyní šetřeném případě dány. Úřad podotýká, že se v nyní šetřeném případu a případu, na který upozorňuje navrhovatel, jedná odlišné skutkové okolnosti.

120.     K vyjádření navrhovatele, že argumentace zadavatele týkající se možnosti získat reference ve více než 60 městech v České republice, která mají přes 20 000 obyvatel, je v rozporu s principem podpory malých a středních podniků a snahou zadávat veřejné zakázky na regionální úrovni, Úřad uvádí, že takovýmto principem se zadávání veřejných zakázek neřídí, a naopak pokud by zadavatel stanovil zadávací podmínky, které vykazují znaky skryté diskriminace vůči dodavatelům na národní úrovni, dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarské konfederaci, případně i v jiném státě, který má s Českou republikou nebo Evropskou unií uzavřenou mezinárodní smlouvu zaručující přístup k zadávaným veřejným zakázkám, byl by takový postup zadavatele v přímém rozporu se zákonem, kdy má být naopak zajištěn stejný přístup všem dodavatelům (k tomu viz bod 92. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

121.     Úřad uvádí, že vzhledem k tomu, že se podle § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády o stanovení finančních limitů (zadavatel je zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona, viz bod 43. až 45. odůvodnění tohoto rozhodnutí) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, jejíž oznámení je zadavatel v souladu s § 212 odst. 3 písm. b) zákona povinen odeslat do Úředního věstníku Evropské unie, nemá tato zakázka z pohledu zákona rozhodně „regionální charakter“, ale právě naopak má být určena všem dodavatelům z „členských států“ v souladu s § 3 zákona.

122.     Úřad uvádí, že si je vědom, že v některých sídlech nad 20 000 obyvatel nacházejících se na území České republiky, jsou služby provozování sběrného dvora zajišťovány společnostmi s majetkovou účastí města, nicméně uvedené automaticky neznamená, že sběrný dvůr je provozován na základě vertikální spolupráce podle § 11 zákona (případně horizontální spolupráce podle § 12 zákona), nebo jako výjimka podle § 18 ZVZ. Nad výše uvedené Úřad podotýká, že protože dělal průzkum ve městech a městských částech hl. města Prahy s více než 20 000 obyvateli pouze na území České republiky, nelze s ohledem na nadlimitní režim veřejné zakázky – viz výše – vyloučit ani možnou účast dodavatelů z členských států a získání referencí mimo Českou republiku, tedy i rozšíření okruhu potenciálních dodavatelů schopných splnit zadavatelem stanovená kritéria technické kvalifikace.

123.     Nad výše uvedené Úřad uvádí, že v rámci průzkumu trhu poskytovatelů služeb provozování sběrného dvora v sídlech nad 20 000 obyvatel, zjistil, že na trhu v České republice je minimálně šest dodavatelů schopných naplnit kritéria technické kvalifikace spočívající v předložení seznamu významných služeb za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, tak jak požadoval zadavatel (k tomu viz bod 112. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad i v této souvislosti odkazuje, tak jako již výše i na možnou existenci dalších dodavatelů z členských států (viz bod 122. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

124.     V souvislosti s možnou existencí a účastí dodavatelů z členských států odkazuje Úřad příkladmo na dodavatele Nehlsen GmbH se sídlem ve Spolkové republice Německo, který podal nabídku v nyní šetřené veřejné zakázce (viz bod 103. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

125.     K vyjádření navrhovatele, že dodavatelé nemohou snadno doložit požadované reference, Úřad uvádí, že kritéria technické kvalifikace nemají být nastavena tak, aby byla snadno doložitelné každým dodavatelem, neboť potom by zcela postrádala svůj smysl, kterým je získat pro plnění veřejné zakázky pouze takového dodavatele, který ji bude schopen plnit, a to v požadované kvalitě a rozsahu (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 87/2008 ze dne 9. 7. 2009). Úřad v této souvislosti dále odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. 6. 2008, v němž je konstatováno (byť v souvislosti s ZVZ, avšak dle názoru Úřadu jsou právní závěry z něj plynoucí aplikovatelné i na současnou právní úpravu), že není „dost dobře možné požadovat po zadavatelích, aby jimi vyžadované kvalifikační předpoklady měly na všechny potencionální uchazeče stejné dopady. Takovýto požadavek by ostatně nebyl ani reálně možný a byl by v rozporu se smyslem kvalifikačních předpokladů, kterým je zajistit právě to, aby nabídku podali pouze uchazeči způsobilí ke splnění veřejné zakázky. Odvrácenou stranou stanovení kvalifikačních předpokladů je tedy selekce těch uchazečů, kteří ke splnění veřejné zakázky způsobilí nejsou“. Byť se závěry rozsudku týkají veřejné zakázky zadávané podle ZVZ, lze je plně vztáhnout i na nyní projednávaný případ, neboť smysl a účel stanovení kvalifikačních předpokladů, resp. kritérií kvalifikace zůstal nezměněn.

126.     Úřad k rozsahu veřejné zakázky uvádí, že předmětem plnění je zřízení a provoz sběrného dvora ve městě s více než 30 000 obyvateli, přičemž zadavatel počítá s uzavřením smlouvy na dobu neurčitou. Úřad konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že předmětem plnění veřejné zakázky je zřízení a provoz sběrného dvora ve městě s více než 30 000 obyvateli a zadavatel stanovil požadavek na zkušenost s provozováním sběrného dvora u komunálních subjektů s minimálním počtem obyvatel 20 000, tedy s menším počtem obyvatel než pro kolik má sloužit sběrný dvůr, jenž je předmětem zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nelze mít za to, že požadavek zadavatele je v tomto směru nepřiměřený. K požadavku zadavatele na zkušenost s minimálně 3 obdobnými veřejnými zakázkami Úřad uvádí, že zkušenost s minimálně třemi zakázkami, z toho dvěma zakázkami poskytovanými klientům minimálně 2 po sobě jdoucí roky, se nejeví jako neodpovídající rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, neboť zadavatel chce s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu na dobu neurčitou a vybraný dodavatel tak má zajistit provoz sběrného dvora po neomezenou dobu.

127.     Co se týká minimálního požadovaného finančního rozsahu referenční zakázky, Úřad uvádí, že s ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 12 000 000 Kč bez DPH za 48 měsíců, by předpokládaná roční hodnota plnění měla dosahovat 3 000 000 Kč bez DPH. Zadavatel stanovil minimální hodnotu každé zakázky na 1 000 000 Kč bez DPH, a současně minimální hodnota všech referenčních zakázek požadovaných zadavatele činila 3 000 000 Kč. S ohledem na uvedené nelze mít za to, že by zadavatel stanovil finanční limit referenčních zakázek nepřiměřeně k předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

128.     Podle názoru navrhovatele by v rámci Moravskoslezského kraje mohl získat reference pouze u zadavatele a města Český Těšín. Úřad s touto argumentací navrhovatele nesouhlasí a odkazuje k tomu na své závěry uvedené výše týkající se možného okruhu potenciálních dodavatelů (viz bod 120. až bod 122. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

129.     K námitce navrhovatele, že nepřiměřenost požadovaných referencí je nutné spatřovat v kombinaci požadovaných referencí a jejich minimální úrovni, což dle navrhovatele vyplývá z rozhodnutí „Úřadu č. j. S503/2014/VZ-26177/2014/553/RHr/MK ze dne 9. 12 2014“ a rozhodnutí č. j. S467/2014/VZ-21499/2014/513/PDr/JLí ze dne 10. 10. 2014, Úřad uvádí následující. V rozhodnutí Úřadu č. j. S503/2014/VZ-26177/2014/RHr/MKn ze dne 9. 12. 2014 sice konstatoval, že nepřiměřenost je nutné spatřovat v kombinaci požadovaných referencí a jejich minimální úrovni, nicméně v navrhovatelem uváděném případě požadoval zadavatel sedm referenčních zakázek, jejichž celkový finanční objem představoval 3,5 násobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky, což v nyní šetřeném případě nenastalo (k tomu bod 126. a 127. odůvodnění tohoto rozhodnutí). K druhému navrhovatelem uváděnému rozhodnutí Úřad sděluje, že v uváděném případě bylo šetřením trhu zjištěno, že s vysokou mírou pravděpodobnosti mohou požadované plnění dodat pouze dodavatelé dvou značek automobilů, nicméně to v nyní šetřeném případě nenastalo, neboť minimálně šest dodavatelů by bylo schopno naplnit kritéria technické kvalifikace stanovená zadavatelem (viz bod 112. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

130.     Ač Úřad nezpochybňuje, že navrhovatelem tvrzené stanovení přísnějších požadavků kritérií technické kvalifikace (než u jiných zadavatelů s vyšším počtem obyvatel) může být v některých případech jedním z podpůrných vodítek k posouzení přiměřenosti, současně zdůrazňuje, že zadavatel není povinen stanovovat stejná kritéria technické kvalifikace jako jiný zadavatel v jiném zadávacím řízení, je pouze povinen řídit se zákonem. Každá konkrétní zakázka je posuzována s ohledem na její konkrétní specifika a okolnosti případu.

131.     Úřad má s ohledem na výše uvedené za prokázané, že zadavatel dodržel při stanovení kritérií technické kvalifikace uvedených v bodě 9 Technická kvalifikace pod písm. a) kvalifikační dokumentace pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v § 79 odst. 2 písm. b) zákona a § 6 odst. 1 a 2 zákona.

K části návrhu týkající se požadavku na předložení osvědčení OHSAS 18001

Relevantní ustanovení právních předpisů

132.     Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

133.     Podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona musí zadavatel ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

134.     Podle § 79 odst. 1 zákona kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

135.     Podle § 79 odst. 2 písm. e) zákona může zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace požadovat popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality nebo popis zařízení pro výzkum.

136.     Podle § 80 odst. 1 zákona pokud zadavatel pro účely prokázání kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. e) zákona požaduje splnění norem pro zajištění jakosti včetně norem týkajících se přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, odkáže na systémy zajišťování jakosti založené na příslušné řadě evropských norem, které jsou osvědčeny akreditovanými subjekty.

137.     Podle § 7 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

138.     Podle § 7 odst. 2 zákona o obcích státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 a násl.).

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

139.     Dle bodu 3. Předmět zakázky zadávací dokumentace je předmětem plnění veřejné zakázky:

„       -    zřízení sběrného dvora na katastrálním území měst Třince, vybavení potřebnými kontejnery, manipulační technikou a havarijními prostředky pro případ havárie (na vlastní náklady provozovatele)

-          zajištění jeho provozu za účelem přechodného skladování komunálních odpadů zejména objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu, vytříděného odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, dřeva, pneumatik a stavebních odpadů.

-          zajištění zpětného místa odběru výrobků – elektrozařízení a baterií, a to na základě smluv s kolektivními systémy zpětného odběru,

-          organizování osvětové činnosti ve sběrném dvoře.“.

140.     Zadavatel v kvalifikační dokumentaci v bodě 9 Technická kvalifikace pod písm. b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele uvedl, že splnění předmětného kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel předložením mj.:

„Dokladu (certifikátu o odborné kvalifikaci dodavatele dle systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001 (pro služby odpadového hospodářství), jenž je zaveden a používán v organizaci uchazeče nebo certifikátu rovnocenného vydaného v členském státě Evropské unie, certifikát musí být vydán akreditovanou osobou.“

Právní posouzení

141.     Jak uvedl Úřad již výše, účelem stanovení kritérií technické kvalifikace je vybrat dodavatele, který bude veřejnou zakázku schopen plnit v požadované kvalitě a odpovídajícím způsobem. Uvedeného může zadavatel dosáhnout mj. také požadavkem na prokázání splnění norem podle § 80 zákona.

142.     Úřad v této souvislosti odkazuje na komentář k § 80 odst. 1 zákona od spoluautorů zákona, ve kterém je uvedeno, že „[p]okud zadavatel stanoví požadavek na prokázání splnění norem podle § 80, musí se jednat o systémy zajišťování jakosti založené na příslušné řadě evropských norem, jejichž splnění osvědčují akreditované subjekty. Není tedy možné odkazovat na jiné než evropské normy. Musí se tedy jednat o normy směřující k zajištění jakosti plnění veřejné zakázky, mezi které podle textu komentovaného odstavce patří i normy týkající se přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Zákon tedynestanovuje konkrétní normy, ale vymezuje podmínky, které musí tyto normy splňovat. Mezi tyto normy spadají zejména normy ISO 9001:2015 – řízení procesů v organizaci, ISO 140001:2015 – limity emisí, OHSAS 18001 – bezpečnost práce a ochrana zdraví).“ (k tomu blíže HERMAN, P.; FIDLER, V. a kol. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 589 s. ISBN 978-80-7380-595-1.). Z uvedeného vyplývá, že právě norma OHSAS 18001, jejíž prokázání požaduje zadavatel, je jedním z předvídaných systémů zajišťování jakosti plnění veřejné zakázky.

143.     Úřad dále uvádí, že např. z internetových stránek www.cqs.cz certifikačního orgánu CQS z.s., IČO 69346305, se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha, který mj. může vystavit certifikát OHSAS 18001, vyplývá, resp. je uvedeno, že „[h]lavním smyslem aplikace normy je vést organizace k tomu, aby navrhly a zavedly opatření, která všude, kde je to možné, nebezpečí odstraní, omezí, nebo zaměstnance od něj izolují.“. Na výše uvedených internetových stránkách jsou rovněž specifikovány přínosy certifikace OHSAS 18001, které jsou charakterizovány následovně:

 • „    prokázání závazku k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijatého na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením;
 • prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace;
 • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů;
 • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti;
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • vybudovaný samoregulující systém, reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.).“

144.     Úřad se dále zabýval otázkou, zda je požadavek zadavatele na certifikát OHSAS 18001 odůvodněn předmětem veřejné zakázky. Jak vyplývá ze zadávací dokumentace, konkrétně bodu 3. Předmět zakázky, předmětem plnění veřejné zakázky je nejen zřízení sběrného dvora, ale i jeho provoz. Vzhledem k tomu, že v rámci plnění veřejné zakázky bude dodavatel pracovat s odpady, včetně odpadů objemných, stavebních, ale i s nebezpečnými složkami komunálního odpadu, je zřejmé, že se jedná o místo výkonu práce, kde se dá předpokládat zvýšené riziko ohrožení života a zdraví. Nad výše uvedené s ohledem na požadavek zadavatele, že dodavatel má v souladu se zadávacími podmínkami zajišťovat ve sběrném dvoře rovněž osvětovou činnost, netýká se případné riziko ohrožení života či zdraví jen dodavatele, ale také případných účastníků této osvětové činnosti, nemluvě o lidech, kteří budou běžně využívat služeb sběrného dvora. Pokud tedy zadavatel stanovil požadavek na předložení certifikátu OHSAS 18001 systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lze uzavřít, že tento požadavek nepochybně bezprostředně souvisí s předmětem plnění veřejné zakázky (k tomu blíže bod 139. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

145.     Úřad v této souvislosti podpůrně odkazuje na usnesení vlády České republiky č. 531 ze dne 24. 7. 2017, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy (dále jen „Pravidla o odpovědném přístupu“). Dle pravidla č. 2 uvedeného v Pravidlech o odpovědném přístupu má státní správa a samospráva, tedy v tomto případě zadavatel, při nákupu zboží a služeb zohledňovat sociální, resp. širší společenské aspekty související s pořizovaným zbožím, službami a stavebními pracemi, mj. usilovat o podporu důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce. Podle výše uvedeného pravidla mají veřejní zadavatelé, kteří jsou současně představiteli státní správy či samosprávy, rovněž požadovat, aby při plnění veřejných zakázek byly zajištěny důstojné pracovní podmínky. Jak posoudil Úřad již v úvodu svých závěrů tohoto rozhodnutí, zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona, tedy současně představitel samosprávy (viz bod 43. až bod 45. odůvodnění tohoto rozhodnutí), a přestože při výkonu samostatné působnosti ho usnesení vlády k ničemu nezavazuje, jeví se přinejmenším jako vhodná „metodická pomůcka“ při zadávání veřejných zakázek samosprávy. Lze mít za to, že právě požadavek na certifikát OHSAS 18001 může přispět ke zvýšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví (viz bod 143. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

146.     K námitce navrhovatele, že zadavatel neuvedl žádný konkrétní příklad jiných veřejných zakázek, kde by při obdobném předmětu plnění byla certifikace OHSAS 18001 požadována, Úřad uvádí, že uvedené není pro posouzení případu nikterak relevantní. Zadavatel je oprávněn v konkrétní veřejné zakázce stanovit jakákoli kritéria, jsou-li v souladu se zákonem, a není rozhodující, zda v minulosti již stejným způsobem postupoval jiný zadavatel v jiném zadávacím řízení či nikoliv. Stejně tak je irelevantní tvrzení navrhovatele, že zákon o odpadech výslovně neuvádí, že by osvědčení OHSAS 18001 bylo nezbytné pro provozování sběrného dvora. Povinnost mít předmětné osvědčení nevyplývá ani ze zákona (myšlen zákon o zadávání veřejných zakázek), nicméně tento zákon ve stanovených případech dává zadavateli možnost pro účely prokázání technické kvalifikace požadovat normy pro zajištění kvality plnění veřejné zakázky, a to v souladu s ustanovením § 80 zákona.

147.     K názoru navrhovatele, že z rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0591/2012/VZ-27706/2015/513/ABr ze dne 10. 9. 2015 vyplývá, že požadavek na certifikaci dodavatele OHSAS 18001 je nezákonný, Úřad uvádí, že závěry uvedené v navrhovatelem citovaném rozhodnutí nelze v nyní posuzovaném případě aplikovat, neboť se jedná o zcela jinou právní úpravu [konkrétně zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění (dále jen „ZVZ, v rozhodném znění“)], která připouštěla v rámci prokazování certifikace pouze požadavek na doložení certifikátu systému řízení jakosti. Podle § 56 odst. 4 ZVZ, v rozhodném znění platilo, „že je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, může veřejný zadavatel v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů požadovat předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.“ Oproti tomu z ustanovení § 80 odst. 1 zákona vyplývá, že zadavatel může požadovat k prokázání kvalifikace jakékoli normy související s předmětem veřejné zakázky, které směřují k zajištění určité jakosti (v širším slova smyslu), tedy kvality plnění veřejné zakázky.

148.     Úřad k vyjádření navrhovatele, že zadavatel stanovením požadavku na předložení osvědčení OHSAS 18001 omezil soutěž o veřejnou zakázku a snížil počet potenciálních dodavatelů, uvádí, že každý požadavek zadavatele na prokázání kritérií technické kvalifikace určitým způsobem omezuje hospodářskou soutěž a počet dodavatelů schopných veřejnou zakázku plnit, nicméně to je současně účelem kritérií technické kvalifikace, tedy eliminovat dodavatele, kteří nejsou schopni plnit veřejnou zakázku v zadavatelem požadované kvalitě a požadovaným způsobem (v této souvislosti odkazuje Úřad opětovně na rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 87/2008 ze dne 9. 7. 2009 a 1 Afs 20/2008 ze dne 5. 6. 2008).

149.     Úřad se ztotožňuje s názorem navrhovatele, že pokud dodavatel nemá certifikát OHSAS 18001 ještě to neznamená, že nedohlíží a nezvyšuje bezpečnost zdraví, nicméně pokud ho má, znamená to, že v organizaci dodavatele jsou zavedeny systémy analýzy rizik a jejich minimalizace (viz bod 143. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

150.     K vyjádření navrhovatele, že pro zadavatele provozoval sběrný dvůr téměř 20 let a vždy dbal na bezpečnost svých zaměstnanců, přičemž za celou tuto dobu nedocházelo k úrazům či ohrožení bezpečnosti zdraví při práci, Úřad uvádí, že zadavatel v nyní šetřeném případě zadává „novou“ veřejnou zakázku, u níž je oprávněn stanovit požadavek na standard bezpečnosti a ochrany zdraví při práci adekvátní předmětu plnění a zohlednit tak své aktuální potřeby.

151.     S ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze mít podle Úřadu za to, že by zadavatel při stanovení kritérií technické kvalifikace nedodržel pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené podle § 79 odst. 2 písm. e) zákona a § 6 odst. 1 a 2 zákona, když stanovil, že dodavatel musí ke splnění tohoto kritéria předložit certifikát managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.

 

K části návrhu týkající se požadavku na emisní limity vozidel

Relevantní ustanovení právních předpisů

152.     Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

153.     Podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona musí zadavatel ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

154.     Podle § 37 odst. 1 písm. d) zákona může zadavatel podmínky účasti v zadávacím řízení stanovit jako zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.

155.     Podle § 79 odst. 1 zákona kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

156.     Podle § 79 odst. 2 písm. j) zákona může zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace požadovat přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

157.     Podle § 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení vozidel (dále jen „nařízení vlády o závazných podmínkách pro pořízení vozidel) odst. 1 zákona zadavatel v případě zadávání veřejné zakázky na dodávky vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 v zadávací dokumentaci stanoví odkaz na emisní limity EURO podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, pokud nestanoví požadavek na splnění vyšší normy emisních limitů EURO.

158.     Podle § 2 odst. 2 písm. a) nařízení vlády o závazných podmínkách pro pořízení vozidel zadavatel v případě zadávání veřejné zakázky na dodávky vozidel kategorie N1 a M1 v zadávací dokumentaci stanoví odkaz na emisní limity EURO podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, pokud nestanoví požadavek na splnění vyšší normy emisních limitů EURO, a maximální spotřebu pohonných hmot pro kombinovaný provoz, která nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

159.     Příloha č. 1 nařízení vlády o závazných podmínkách pro pořízení vozidel stanoví v bodě I minimální emisní limity EURO pro kategorie N – motorová vozidla, která mají nejméně 4 kola a používají se pro přepravu nákladů:

N1 – vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg

 

EURO 6

N2- vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg

 

EURO V

N3 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg

 

EURO V

160.     Podle § 2 odst. 2 zákona o obcích obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

161.     Zadavatel v kvalifikační dokumentaci v bodě 9 Technická kvalifikace pod písm. e) přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel k při plnění veřejné zakázky k dispozici, uvedl, že splnění předmětného kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel předložením mj.:

„                      Přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici ve formě seznamu s uvedením popisu požadovaného zařízení (vozidla, stroje), majitele (vlastníka) předmětného zařízení (vozidla), typu a výrobního čísla (popř. RZ). U každého stroje, který disponuje registrační značkou, účastník uvede tuto registrační značku. V případě, že některé zařízení (vozidla) nevlastní sám účastník, je třeba doložit smlouvu s poddodavatelem, ze které plyne právo účastníka tyto stroje či nástroje v rámci zakázky využívat. Účastník může doručit smlouvu o dodávce dotčených vozidel (nebo obdobný dokument), s tím, že musí mít vozidla od 1. 7. 2018 k dispozici pro plnění této veřejné zakázky.

 • Dále musí dodavatel doložit čestné prohlášení, ve kterém musí prohlásit, že všechna zařízení (vozidla) z předmětného seznamu (viz výše) může využít a v případě potřeby využije pro plnění předmětu veřejné zakázky tak, jak je stanoven v této dokumentaci. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka a bude z něj patrné splnění vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu.

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud disponuje pro splnění veřejné zakázky min. následujícími zařízeními (vozidly):

-          1 kus nakladače o objemu lopaty min. 1 m3

-          1 kus vozidla na svoz odpadu o objemu nástavby do 20 m3, vybaveným hydraulickým ramenem, emisní limit minimálně EURO IV, a

-          1 kus vozidla na svoz velkoobjemových kontejnerů, emisní limit minimálně EURO IV,“.

162.     V žádosti o účast společnosti Nehlsen GmbH je obsažen dokument – Přehled provozních a technických zařízení pro veřejné výběrové řízení – „Sběrný dvůr Třinec“, v němž je mj. uvedeno

 • vozidlo na svoz odpadu – emisní limit EURO 5 – majitel/provozovatel „Nehlsen Třinec, s.r.o.“,
 • vozidlo na svoz velkoobjemových kontejnerů – emisní limit EURO 6 – majitel/provozovatel „ČSOB LEASING, A.S./Nehlsen Třinec, s.r.o.“.

 

Právní posouzení

163.     Tak jak uvedl Úřad již výše v tomto rozhodnutí, smyslem stanovení kritérií technické kvalifikace je zajistit, aby veřejnou zakázku mohl získat a následně plnit pouze takový dodavatel, který disponuje dostatečnými znalostmi, zkušenostmi, schopnostmi, odborností a rovněž personálními a materiálními zdroji pro plnění veřejné zakázky v zadavatelem požadované kvalitě, rozsahu a časovém horizontu. Stanovení kritérií technické kvalifikace, tak neslouží pouze k výběru dodavatele, který je pouze schopen veřejnou zakázku plnit, ale současně má zajistit, že realizace předmětu veřejné zakázky proběhne v požadované kvalitě.

164.     V šetřeném případě stanovil zadavatel požadavek, že vozidla použitá při plnění veřejné zakázky musí splňovat emisní limit minimálně EURO IV (viz bod 161. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

165.     Úřad nezpochybňuje názor navrhovatele, že předmětná veřejná zakázka se dá zcela jistě plnit i vozidly, které nesplňují zadavatelem požadované emisní limity, nicméně v takovém případě by již nebyla realizována v zadavatelem požadované kvalitě, což je rovněž jeden ze základních smyslů stanovení kritérií technické kvalifikace. Úřad v této souvislosti odkazuje rovněž na § 37 odst. 1 písm. d) zákona, který zakotvuje možnost zadavatele, stanovit podmínky účasti v zadávacím řízení jako zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky v oblasti vlivu na životní prostředí, přičemž je nezpochybnitelné, že emise rozhodně vliv na životní prostředí mají.

166.     Úřad uvádí, že zadavatel jako obec, resp. město, je povinen v souladu s § 2 odst. 2 zákona o obcích pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, přičemž současně při plnění svých úkolů má chránit též veřejný zájem. Úřad má za to, že stanovení emisních limitů přispívá k ochraně životního prostředí, která bezesporu veřejným zájmem je. Současně lepší ovzduší a celkově životní prostředí v konečném důsledku přispívají i rozvoji území i potřeb občanů.

167.     Úřad v této souvislosti dále podpůrně odkazuje na pravidlo č. 1 uvedené v Pravidlech o odpovědném přístupu, které stanoví, že státní správa a samospráva má při pořizování zboží a služeb zohledňovat environmentální aspekty, čímž má usilovat mj. o omezení produkce znečišťujících látek, které se uvolňují do ovzduší, vody či půdy, stejně jako omezení uhlíkové stopy. Dále je zde uvedeno, že orgány veřejné správy mají postupovat tak, aby se »snažily pořídit výrobky, služby a práce s nižšími dopady na životní prostředí během jejich životního cyklu v porovnání s výrobky, službami a pracemi se stejnou hlavní funkcí, které by byly pořízeny jinak“. Environmentální požadavky, které státní správa a samospráva při nákupech uplatňuje, směřují k dosažení rovnováhy mezi environmentální šetrností, cenovou výhodností a dostupností na trhu.«. I s ohledem na uvedené je zřejmé, že snaha zadavatele o ekologičtější přístup mu nemůže být k tíži.

168.     Pro posouzení přiměřenosti požadavku na emisní normu EURO IV pak může dle Úřadu analogicky posloužit nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro pořízení vozidel, přestože se týká veřejných zakázek, jejichž předmětem je samotné pořízení silničních vozidel.

169.     Z ustanovení § 2 nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro pořízení vozidel vyplývá, že zadavatel má v zadávací dokumentaci stanovit odkaz na emisní limity EURO, přičemž z předmětného ustanovení jednoznačně vyplývá, oprávnění zadavatele stanovit požadavek na splnění vyšší normy emisních limitů EURO, než která je stanovena tímto nařízením vlády, resp. jeho přílohou č. 1. Příloha č. 1 nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro pořízení vozidel stanovuje minimální emisní limity pro motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro přepravu nákladu, v minimální hodnotě EURO 6 a EURO V (k tomu bod 159. odůvodnění tohoto rozhodnutí). S ohledem na uvedené (přestože se předmětné nařízení vlády týká pořízení silničních vozidel), má tedy Úřad za to, že požadavek zadavatele na splnění emisních limitů dle normy EURO IV nelze považovat za nepřiměřený.

170.     Nad výše uvedené a pouze pro úplnost Úřad doplňuje, že ačkoli navrhovatel zpochybňuje přiměřenost tohoto požadavku na emisní limity vozidel, která budou používána při plnění veřejné zakázky, účastník zadávacího řízení Nehlsen GmbH, právě prostřednictvím navrhovatele prokazoval předmětné kritérium kvalifikace (viz bod 162. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

171.     Úřad k námitce navrhovatele, že stanovení emisních limitů v rámci kritérií kvalifikace je rovněž v rozporu se zásadou rovného zacházení, uvádí, že předmětem zásady rovného zacházení je zajistit stejný, nezvýhodňující přístup zadavatele ke všem dodavatelům, tj. zajištění stejných příležitostí pro všechny dodavatele. Úřad uvádí, že zásadu rovného zacházení však nelze zaměňovat se zákonnou selekcí dodavatelů nesplňujících zadávací podmínky. Princip rovného zacházení spočívá v tom, že žádný z dodavatelů nesmí být oproti ostatním dodavatelům jakkoliv zvýhodněn či preferován, což se v šetřeném případě nenastalo, neboť všichni dodavatelé museli splňovat stejnou podmínku zadavatele na emisní normu EURO IV.

172.     K vyjádření navrhovatele, že zadavatel měl spíše emisní normu promítnout „v nastavení hodnotících kritérií a v příznivějším hodnocení vozidel splňujících emisní limity dle přísnější normy“, Úřad uvádí, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 zákona je za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovědný zadavatel a nikoliv navrhovatel, resp. dodavatel. Je tedy na zadavateli jaký zvolí způsob hodnocení, je-li v souladu s § 114 zákona. Je právem zadavatele rozhodnout se, zda zvolí pro hodnocení nabídek ekonomickou výhodnost dle poměru nabídkové ceny a kvality, nebo jako nejnižší nabídkovou cenu nebo podle nejnižších nákladů životního cyklu. Pokud má pro zadavatele zásadní význam, aby vozidla použitá při plnění veřejné zakázky splňovala určité emisní limity, jeví se jako vhodné stanovit požadavek na splnění emisních limitů jako podmínku účasti, resp. jako kritérium technické kvalifikace. Pokud by totiž zadavatel promítl svůj požadavek pouze do hodnotících kritérií, jak navrhuje navrhovatel, mohl by být vybrán dodavatel, jehož nabídka by byla kvalitativně horší než požadavky zadavatele, tj. nesplňující emisní normu EURO IV.

173.     K vyjádření navrhovatele, že „vozidel a výjezdů není takové množství, aby požadavek na plnění emisních limitů dle EURO IV mohl obstát a aby zde byl skutečně významný dopad na životní prostředí“, Úřad sděluje, že zákon nestanoví, že se musí jednat o „skutečně významný dopad na životní prostředí“, aby byl zadavatel oprávněn stanovit podmínku účasti v zadávacím řízení, která má vliv na životní prostředí.

174.     Úřad k námitce navrhovatele, že zadavatel neuvádí, žádné konkrétní případy, kdy zadavatelé požadovali splnění emisního limitu dle normy EURO IV, opětovně uvádí, že zadavatel není povinen stanovovat zadávací podmínky podle jiných veřejných zakázek a jiných zadavatelů, je pouze povinen při stanovení zadávacích podmínek dodržovat zákon.

175.     K vyjádření navrhovatele, že „nikde ve Společné deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a Moravskoslezském kraji, na kterou Zadavatel nepřímo odkazuje, není podmínka emisních limitů minimálně EURO IV stanovena ani vyžadována“, Úřad konstatuje, že uvedené není pro posouzení případu relevantní. Úřad se zabývá souladem postupu zadavatele se zákonem (myšleno zákonem o zadávání veřejných zakázek). Nicméně logickou úvahou nelze nikterak zpochybňovat, že méně emisí rozhodně přispívá k lepšímu ovzduší a životnímu prostředí obecně.

176.     Úřad k vyjádření zadavatele, že zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a příloha č. 9 vyhlášky 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zajišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, stanoví minimální emisní limity nutné k povolení využívat vozidla, přičemž žádný nestanoví pro vozidla určená pro svoz komunálního odpadu emisní limity odpovídající normě EURO IV, podotýká (opět pouze logickou úvahou), že je zásadní rozdíl mezi vozidlem, které má s ohledem na emisní limit povoleno vůbec jezdit, a vozidlem, jež splňuje limity přispívající k ochraně životního prostředí, resp. ho co nejméně zatěžující.

177.     Úřad s ohledem na výše uvedené skutečnosti konstatuje, že nelze mít za to, že zadavatel stanovil kritérium technické kvalifikace spočívající v dodržení emisních norem EURO IV v rozporu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. j) zákona a § 6 odst. 1 a 2 zákona.

K části návrhu týkajícího se namítaného spáchání přestupku při vyřizování námitek

178.     Úřad k této části návrhu uvádí, že vzhledem k tomu, že se jedná o podnět týkající se domnělého spáchání přestupku zadavatele podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona, u něhož nebyla splněna poplatková povinnost podle § 259 odst. 1 zákona, byla tato část podání navrhovatele zaevidována jako nezaplacený podnět k zahájení správního řízení z moci úřední.

Shrnutí

179.     Podle ustanovení § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle zákona.

180.     S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že neshledal důvody pro uložení nápravného opatření podle zákona, a proto návrh zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad  a další  podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             Mgr. Bc. Milan Konečný, K Holotovci 1191, 735 11 Orlová – Město

2.             Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz