Rozhodnutí: S0422/2018/VZ-32468/2018/512/ŠMr

Instance I.
Věc Modernizace EOC v systému MHD v Pardubicích
Účastníci
  1. Dopravní podnik města Pardubic a.s.
  2. EMTEST, a. s.
  3. TELMAX s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 28. 11. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 338 KB

Č. j.:ÚOHS-S0422/2018/VZ-32468/2018/512/ŠMr

 

Brno: 9. listopadu 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 10. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, se sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice - Zelené Předměstí,
  • navrhovatel – EMTEST, a. s., IČO 36427101, se sídlem Bánovská cesta 7, 010 01 Žilina, Slovenská republika, ve správním řízení zastoupená Strelička & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 29316006, se sídlem Veselá 163/12, 602 00 Brno-střed, na základě plné moci ze dne 13. 9. 2018,
  • vybraný dodavatel – TELMAX s.r.o., IČO 27481166, se sídlem Na Stráni 511, 566 01 Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Modernizace EOC v systému MHD v Pardubicích“ v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení bylo odesláno k uveřejnění dne 10. 10. 2017, a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 10. 2017 pod ev. č. zakázky Z2017-028033 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 14. 10. 2017 pod zn. 2017/S 198-408121,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – EMTEST, a. s., IČO 36427101, se sídlem Bánovská cesta 7, 010 01 Žilina, Slovenská republikaze dne 15. 10. 2018 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, se sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice - Zelené Předměstí – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Modernizace EOC v systému MHD v Pardubicích“ v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení bylo odesláno k uveřejnění dne 10. 10. 2017, a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 10. 2017 pod ev. č. zakázky Z2017-028033 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 14. 10. 2017 pod zn. 2017/S 198-408121, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 16. 10. 2018 zadávací řízení na citovanou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 15. 10. 2018 návrh navrhovatele – EMTEST, a. s., IČO 36427101, se sídlem Bánovská cesta 7, 010 01 Žilina, Slovenská republika, ve správním řízení zastoupená Strelička & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 29316006, se sídlem Veselá 163/12, 602 00 Brno-střed, na základě plné moci ze dne 13. 9. 2018 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 15. 10. 2018 na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, se sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice - Zelené Předměstí (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Modernizace EOC v systému MHD v Pardubicích“ v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení bylo odesláno k uveřejnění dne 10. 10. 2017, a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 10. 2017 pod ev. č. zakázky Z2017-028033 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 14. 10. 2017 pod zn. 2017/S 198-408121 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 15. 10. 2018, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel – TELMAX s.r.o., IČO 27481166, se sídlem Na Stráni 511, 566 01 Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí (dále jen „vybraný dodavatel“).

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0422/2018/VZ-30468/2018/512/ŠMr ze dne 18. 10. 2018, ve kterém mj. uvedl, že v souladu s § 251 odst. 5 zákona mohou účastníci řízení v zákonem stanovené lhůtě navrhovat důkazy, uvádět skutečnosti či činit jiné návrhy.

5.             Navrhovatel ve svém návrhu brojí proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 5. 9. 2018 a proti rozhodnutí zadavatele o podaných námitkách ze dne 5. 10. 2018. Navrhovatel se z důvodu možného nezákonného postupu zadavatele souvisejícího s posouzením nabídky vybraného dodavatele a jeho nabídkové ceny a dále proti způsobu vyřízení svých podaných námitek domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a dalších úkonů zadavatele provedených ve vztahu k posouzení nabídky vybraného dodavatele nebo zrušení rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele.

6.             Dne 25. 10. 2018 doručil zadavatel prostřednictvím datové schránky Úřadu své „Vyjádření zadavatele k návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele“ a část dokumentace o zadávacím řízení. Další část dokumentace o zadávacím řízení doručil zadavatel Úřadu téhož dne v listinné podobě. Zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušil svým rozhodnutím ze dne 16. 10. 2018 a dále, že zrušení zadávacího řízení „téhož dne oznámil účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím e-mailových zpráv“.

7.             Součástí Úřadu doručené dokumentace o zadávacím řízení je mj. předmětné „Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 16. 10. 2018, ve kterém je uvedeno, že zadavatel v souladu s § 170 zákona ruší zadávací řízení na zadání veřejné zakázky. Zadavatel v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení uvádí, že „na základě podaných námitek opětovně přezkoumal zadávací podmínky veřejné zakázky a dospěl k závěru, že tyto podmínky mohly vést k podání vzájemně neporovnatelných nabídek.“ Zadavatel dále uvádí konkrétní nedostatky, pro které zadávací řízení ruší. Zadavatel dospěl k závěru, že nastavení zadávacích podmínek mohlo způsobit porušení § 6 zákona z hlediska porušení zásady transparentnosti, neboť požadavky zadavatele nemusely být pro dodavatele zcela jasné a podané nabídky tak nemusejí být zcela porovnatelné. Zadavatel uzavírá své rozhodnutí, že „(z)hojení případné vady zadávacího řízení změnou zadávací dokumentace přitom již není možné, neboť již byly podány a otevřeny nabídky.“

8.             Podle § 170 zákona zadavatel, který zadává sektorovou veřejnou zakázku, může zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů podle § 127, pokud si tuto možnost vyhradil v zadávací dokumentaci. V takovém případě zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení uvede odůvodnění takového postupu.

9.             V bodu 21. zadávací dokumentace si zadavatel vyhradil, že v souladu s § 170 zákona může zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů dle § 127 zákona.  

10.         Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

11.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie po obdržení podkladů vztahujících se ke zrušení zadávacího řízení již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení opětovně nestanovil.

12.         S ohledem na skutečnost, že zadavatel svým rozhodnutím ze dne 16. 10. 2018 zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku, a nastala tedy skutečnost předvídaná v § 257 písm. g) zákona, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředseda

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice - Zelené Předměstí

2. Strelička & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Veselá 163/12, 602 00 Brno-střed

3. TELMAX s.r.o., Na Stráni 511, 566 01 Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz