Rozhodnutí: S0353/2018/VZ-29766/2018 /523/GHo

Instance I.
Věc Cyklostezka v Královéhradeckém parku, Klášterec nad Ohří
Účastníci
  1. město Klášterec nad Ohří
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 268 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 31. 10. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 463 KB

Č. j.: ÚOHS-S0353/2018/VZ-29766/2018 /523/GHo

 

Brno: 12. 10. 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o přestupku zahájeném dne 6. 9. 2018 z moci úřední, jehož účastníkem je

  • obviněný - město Klášterec nad Ohří, IČO 00261939, se sídlem nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří,

ve věci možného spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, obviněným při zadávání veřejné zakázky „Cyklostezka v Královéhradeckém parku, Klášterec nad Ohří“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 22. 3. 2018 uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne,

rozhodl takto:

I.

Obviněný – město Klášterec nad Ohří, IČO 00261939, se sídlem nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v  § 252 odst. 1 téhož zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0199/2018/VZ nezaslal dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Cyklostezka v Královéhradeckém parku, Klášterec nad Ohří“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 22. 3. 2018 uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne, ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu navrhovatele – RRR spol. s r. o., IČO 25410946, se sídlem 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky, ke kterému došlo dne 25. 5. 2018, tedy nejpozději do 4. 6. 2018, ale učinil tak až dne 12. 6. 2018, kdy prostřednictvím datové schránky doplnil dokumentaci o zadávacím řízení, a to o ustanovení hodnotící komise, prohlášení člena/náhradníka člena hodnotící komise, protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávu o hodnocení nabídek, výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, rozhodnutí o výběru, rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru, opatřené ověřovací doložkou o provedení konverze dokumentu vyhotoveného v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí zadavatele o námitkách proti výběru a rozhodnutí zadavatele o námitkách proti vyloučení podepsané zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, přičemž originály projektové dokumentace a nabídek podaných v předmětném zadávacím řízení byly doručeny prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb téhož dne, a to v reakci na výzvu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže učiněnou usnesením č. j. ÚOHS-S0199/2018/VZ-16637/2018/523/VHm ze dne 6. 6. 2018.

 

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí se obviněnému – město Klášterec nad Ohří, IČO 00261939, se sídlem nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří – podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 7 500 Kč (sedm tisíc pět set korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

III.

Podle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v návaznosti na § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se obviněnému – město Klášterec nad Ohří, IČO 00261939, se sídlem nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Obviněný – město Klášterec nad Ohří, IČO 00261939, se sídlem nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří (dále jen jako „obviněný“ nebo „zadavatel“) – zahájil dne 22. 3. 2018 uveřejněním výzvy k podání nabídky z téhož dne na profilu zadavatele zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), za účelem zadání veřejné zakázky „Cyklostezka v Královéhradeckém parku, Klášterec nad Ohří“ (dále jen „veřejná zakázka“).

II.             POSTUP ÚŘADU PŘED ŘÍZENÍM O PŘESTUPKU

2.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 248 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 176 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 25. 5. 2018 návrh navrhovatele – RRR spol. s r. o., IČO 25410946, se sídlem 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem při zadávání veřejné zakázky.

3.             Dne 25. 5. 2018, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedené Úřadem pod sp. zn. S0199/2018/VZ (dále jen „správní řízení“).

4.             Zahájení správního řízení Úřad jeho účastníkům oznámil dopisem č. j. ÚOHS-S0199/2018/VZ-15695/2018/523/VHm ze dne 29. 5. 2018, který byl obviněnému doručen dne 30. 5. 2018. V oznámení o zahájení správního řízení Úřad obviněného upozornil, že je dle § 252 odst. 1 zákona povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení.

5.             Úřad dne 4. 6. 2018 od zadavatele obdržel část dokumentace o zadávacím řízení prostřednictvím datové schránky, a to výzvu k podání nabídky a dokument označený jako „Zadávací dokumentace“ včetně jeho příloh obsahujících závazný vzor smlouvy o dílo a výkazy výměr. Zadavatel téhož dne zaslal Úřadu datovou zprávu, v níž uvedl, že „[s] ohledem na omezení objemu dat (…) byla prostřednictvím datové zprávy odeslána pouze část dokumentace veřejné zakázky“, a dále uvedl odkaz, prostřednictvím kterého je možné si dle zadavatele kompletní dokumentaci zadávacího řízení stáhnout na veřejné datové síti.

6.             Úřad následně konstatoval, že část dokumentace o zadávacím řízení, kterou od zadavatele prostřednictvím datové schránky obdržel a která byla vyhotovena původně v listinné podobě, nebyla Úřadu doručena v originále, resp. nebyla opatřena ověřovací doložkou o provedení konverze dokumentu vyhotoveného v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ověřovací doložka“). Uvedenou část dokumentace o zadávacím řízení tedy Úřad od zadavatele obdržel pouze v prostých skenech, a zaslanou dokumentaci tedy Úřad nemohl považovat za úplnou, neboť nebyla ověřena shoda obsahu těchto dokumentů zákonem předvídanou formou. Konkrétně se jednalo o násl. dokumenty: ustanovení hodnotící komise, prohlášení člena/náhradníka člena hodnotící komise, protokol o otevírání obálek s nabídkami, zpráva o hodnocení nabídek, výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, rozhodnutí o výběru, rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru.

7.             U části dokumentace o zadávacím řízení, kterou od zadavatele prostřednictvím datové schránky obdržel, a která byla vyhotovena původně v elektronické podobě, dále Úřad konstatoval, že nebyla Úřadu doručena v originále, resp. nebyla opatřena zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zaručený elektronický podpis“). Jednalo se o násl. dokumenty: rozhodnutí zadavatele o námitkách proti výběru a rozhodnutí zadavatele o námitkách proti vyloučení.

8.             Dále Úřad konstatoval, že postup zadavatele spočívající v poskytnutí odkazu na uložiště na veřejné datové síti, kde má být uložena dokumentace o zadávacím řízení, nelze považovat za splnění povinnosti doručit Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení dle § 252 zákona, neboť se jedná pouze o konstatování, kde se dokumentace nachází, nikoli však doručení Úřadu (do sféry jeho dispozice) ve smyslu zákona. Proto Úřad konstatoval, že ve vztahu k projektové dokumentaci předmětné veřejné zakázky a nabídkám podaným v předmětném zadávacím řízení nebyla povinnost dle § 252 zákona splněna.

9.             Úřad proto usnesením č. j. ÚOHS-S0199/2018/VZ-16637/2018/523/VHm ze dne 6. 6. 2018 stanovil zadavateli dodatečnou pětidenní lhůtu k doručení kompletní dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku v originále. Toto usnesení bylo zadavateli doručeno dne 7. 6. 2018.

10.         Zadavatel ve smyslu uvedeného usnesení doplnil dříve zaslanou dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím datové schránky dne 12. 6. 2018 o ustanovení hodnotící komise, prohlášení člena/náhradníka člena hodnotící komise, protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávu o hodnocení nabídek, výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, rozhodnutí o výběru, rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru, přičemž tyto dokumenty byly opatřeny ověřovací doložkou, a rozhodnutí zadavatele o námitkách proti výběru a rozhodnutí zadavatele o námitkách proti vyloučení, přičemž tyto dokumenty byly podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

11.         Dne 12. 6. 2018 byly Úřadu doručeny prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb originály projektové dokumentace předmětné veřejné zakázky a nabídek podaných v předmětném zadávacím řízení, přičemž v průvodním dopisu zadavatel uvedl, že předmětné originály dokumentů zasílá na základě usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-S0199/2018/VZ-16637/2018/523/VHm ze dne 6. 6. 2018.

12.         Vzhledem k tomu, že Úřad považoval skutková zjištění z předložených materiálů za dostatečná a považoval za prokázané, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona, zahájil postupem podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“) a podle § 150 odst. 1 správního řádu, řízení o přestupku z moci úřední vydáním příkazu (viz bod 13. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

III.           PRŮBĚH ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

13.         Úřad vydal dne 6. 9. 2018 příkaz č. j. ÚOHS-S0353/2018/VZ-26046/2018/523/GHo, který byl obviněnému doručen téhož dne (dále jen „příkaz“). Tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 46 odst. 1 a § 150 odst. 1 správního řádu, a ve spojení s § 90 odst. 1 zákona o přestupcích zahájeno řízení o přestupku z moci úřední. 

14.         Účastníkem řízení o přestupku je podle § 256 zákona obviněný.

15.         Proti uvedenému příkazu podal obviněný dne 11. 9. 2018 odpor ze dne 10. 9. 2018. Podle § 150 odst. 3 správního řádu se podáním odporu příkaz ruší a řízení pokračuje, přičemž lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu.

16.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0353/2018/VZ-26767/2018/523/VHm ze dne 12. 9. 2018 určil Úřad obviněnému lhůtu, ve které byl podle § 36 odst. 1 správního řádu oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a podle § 36 odst. 2 správního řádu oprávněn vyjádřit v řízení své stanovisko. Obviněný se ve lhůtě určené citovaným usnesením Úřadu ani později nevyjádřil.

17.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0353/2018/VZ-27386/2018/523/VHm ze dne 19. 9. 2018 určil Úřad obviněnému podle § 261 odst. 3 zákona lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Obviněný se ve lhůtě určené citovaným usnesením Úřadu ani později k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Odpor obviněného ze dne 10. 9. 2018

18.         Obviněný v odporu uvádí, že se nedopustil přestupku uvedeného v příkazu a dodává, že Úřad upozornil obviněného usnesením č. j. ÚOHS-S0199/2018/VZ-16637/2018/523/VHm ze dne 6. 6. 2018, že dokumenty zaslané Úřadu nelze považovat za originály a určil obviněnému dodatečnou lhůtu 5 dnů k provedení úkonu – doručení kompletní dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku v originále. Obviněný dále uvádí, že požadované řádně a včas splnil, z čehož dle obviněného vyplývá, že uložení jakékoli sankce obviněnému je nedůvodné, jelikož z jeho strany nedošlo ke spáchání přestupku.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

19.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadávacím řízení, odporu obviněného a na základě vlastního zjištění konstatuje, že se obviněný dopustil spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 252 odst. 1 zákona, když Úřadu nezaslal dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu navrhovatele. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

20.         K postavení obviněného jako zadavatele Úřad uvádí, že čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že se Česká republika člení na obce, které jsou základními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Z výpisu evidence ARES vyplývá, že v případě obviněného se jedná o obec. S ohledem na výše uvedené má Úřad za prokázané, že obviněný je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

Relevantní ustanovení zákona

21.         Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

22.         Podle § 216 odst. 1 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší.

23.         Podle § 252 odst. 1 zákona je zadavatel povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

24.         Podle § 252 odst. 2 věty první zákona lhůta pro vydání rozhodnutí Úřadu počíná běžet od okamžiku doručení vyjádření zadavatele a dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, popřípadě kopie smlouvy na veřejnou zakázku.

25.         Podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4 zákona, § 254 odst. 5 nebo 6 zákona nebo § 258 odst. 1 zákona.

K výroku I. rozhodnutí

26.         V § 252 odst. 1 zákona je zakotvena povinnost zadavatele zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení do 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu zadavateli. Nezaslání dokumentace o zadávacím řízení v uvedené lhůtě Úřadu podstatně ztěžuje posouzení v návrhu namítaných skutečností a může případně posouzení skutečností uváděných v návrhu, resp. meritorní rozhodnutí o návrhu zcela znemožnit. Poskytnutí dokumentace o zadávacím řízení zadavatelem je nezbytným předpokladem pro rozhodnutí ve věci, přičemž správním řádem obecně je kladen důraz na co možná nejrychlejší projednání a vydání rozhodnutí ve věci (viz § 71 správního řádu). Poskytnutí zákonem stanovených dokumentů (dokumentace o zadávacím řízení) zadavatelem je tak nezbytným předpokladem pro řádný průběh správního řízení u Úřadu v zákonných lhůtách.

27.         Vzhledem k zásadnímu významu dokumentace o zadávacím řízení pro rozhodnutí o návrhu je povinnost zadavatele k zaslání dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu Úřadu stanovena zadavateli přímo zákonem a z téhož důvodu je nesplnění této povinnosti kvalifikováno, bez dalšího, jako přestupek v  § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

28.         V šetřeném případě byl stejnopis návrhu zadavateli, resp. obviněnému, dle jeho vyjádření ze dne 4. 6. 2018 doručen dne 25. 5. 2018.

29.         Úřad v oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0199/2018/VZ-15695/2018/523/VHm ze dne 29. 5. 2018 obviněného poučil mj. i o jeho zákonné povinnosti doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s  tímto vyjádřením zaslat dokumentaci o zadávacím řízení, a to způsobem dle § 252 odst. 3 a odst. 4 zákona. Poslední den předmětné lhůty ve smyslu § 252 odst. 1 zákona připadl na 4. 6. 2018 a obviněný tudíž měl povinnost zaslat dokumentaci o zadávacím řízení Úřadu nejpozději uvedeného dne.

30.         Úřad dne 4. 6. 2018 od zadavatele obdržel část dokumentace o zadávacím řízení prostřednictvím datové schránky, přičemž konstatoval její neúplnost vzhledem k absenci originálů některých listin (viz bod 6. a 7. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Předmětná část dokumentace o zadávacím řízení (část zadávací dokumentace, viz bod 5. odůvodnění tohoto rozhodnutí) byla odeslána v zákonné lhůtě.

31.         Úřad v kontextu výše uvedeného zdůrazňuje především povin­nost předkládat zásadně originál dokumentace o zadá­vacím řízení, neboť pouze originál dokumentace o zadávacím řízení může obsahovat informace a údaje, na základě nichž může Úřad jako správní orgán zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ve smyslu § 3 správ­ního řádu.

32.         Ke vztahu k části dokumentace o zadávacím řízení, jenž zadavatel poskytl prostřednictvím veřejné datové sítě, Úřad zdůrazňuje, že povinností zadavatele je ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona Úřadu zaslat dokumentaci o zadávacím řízení. Tato povinnost nemůže být splněna poskytnutím odkazu na soubor uložený na veřejné datové síti (více viz bod 8. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

33.         Úřad po přezkoumání doručené dokumentace o zadávacím řízení konstatoval, že zadavatel Úřadu nedoručil úplnou dokumentaci o zadávacím řízení, neboť nebyla kompletně doručena v originále, a proto usnesením č. j. ÚOHS-S0199/2018/VZ-16637/2018/523/VHm ze dne 6. 6. 2018 stanovil zadavateli lhůtu k  doplnění dokumentace o  zadávacím řízení (viz bod 9. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

34.         Požadované originály dokumentace o zadávacím řízení zadavatel doplnil dne 12. 6. 2018 prostřednictvím datové schránky (viz bod 10. odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž část dokumentace o zadávacím řízení byla ve stanovené lhůtě doručena téhož dne prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (viz bod 11. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

35.         V návaznosti na výše uvedené Úřad uvádí, že pouze dokumentace o zadávacím řízení zaslaná Úřadu v originále je dokumentací o zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 216 odst. 1 zákona a může být považována za úplnou. Kompletní dokumentace o zadávacím řízení byla zadavatelem odeslána Úřadu až 12. 6. 2018, tedy 8 dní po lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona, jelikož část dokumentace o zadávacím řízení byla odeslána prostřednictvím datové schránky dne 12. 6. 2018, a část dokumentace o zadávacím řízení doručována prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb byla doručena téhož dne.

36.         Úřad se dále vyjadřuje k argumentu obviněného, že řádně a včas splnil požadavek Úřadu „doručení kompletní dokumentace v originále“, a to v dodatečné lhůtě určené Úřadem a uvádí následující. Ke spáchání přestupku dochází podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona již nesplněním lhůty podle § 252 odst. 1 zákona, tj. nezasláním dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu, přičemž Úřad znovu opakuje, že pouze dokumentace o zadávacím řízení zaslaná Úřadu v originále je dokumentací o zadávacím řízení ve smyslu ust. § 216 odst. 1 zákona. Úřad dále uvádí, že správním řádem je obecně kladen důraz na co možná nejrychlejší projednávání věcí, přičemž nezbytným podkladem pro rozhodnutí ve věci je úplná dokumentace o zadávacím řízení, tzn. dokumentace doručená v originále. V případě, že Úřad nemá k dispozici úplnou dokumentaci o zadávacím řízení nezbytnou pro posouzení řešeného případu, je nucen s odkazem na ust. § 263 odst. 4 zákona stanovit dodatečnou 5 denní lhůtu k jejímu doplnění. Nastíněný zákonem uložený postup však nemá vliv na to, že již uplynutím lhůty stanovené v ust. § 252 odst. 1 zákona (tj. zákonné desetidenní lhůty, jejíž délku nemá Úřad jakožto správní orgán pravomoc svým aktem ovlivnit, tedy ani jakkoli prodloužit, ani zkrátit) došlo k naplnění znaků skutkové podstaty přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona, která počítá toliko s nesplněním některé z povinností mj. podle ust. § 252 odst. 1 zákona (v posuzovaném případě nedodržení lhůty pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení).

37.         Vycházeje z uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v  § 252 odst. 1 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0199/2018/VZ nezaslal úplnou dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu navrhovatele na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, ke kterému došlo dne 25. 5. 2018, tedy nejpozději do 4. 6. 2018, a s ohledem na tuto skutečnost rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. rozhodnutí – uložení pokuty

38.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

39.         Podle § 270 odst. 5 zákona činí promlčecí doba 5 let, přičemž podle odst. 6 písm. a) téhož ustanovení se promlčecí doba přerušuje oznámením o zahájení řízení o přestupku.

40.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

41.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku došlo dne 5. 6. 2018, tedy den následující po dni, kdy obviněnému uplynula lhůta pro zaslání dokumentace. Řízení o přestupku bylo zahájeno dne 6. 9. 2018 doručením příkazu. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že promlčecí doba ve vztahu k projednávanému přestupku neuplynula.

42.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona se za přestupek uloží pokuta do 1 mil. Kč, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

43.         Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

44.         Podle § 38 zákona o přestupcích povaha a závažnost přestupku je dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

45.         Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že při posuzování závažnosti přestupku není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

46.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že jednáním obviněného nedošlo k zákonem předvídanému postupu podle § 252 odst. 1 zákona, neboť obviněný nedodržel zákonnou lhůtu pro zaslání úplné dokumentace o zadávacím řízení Úřadu, stanovenou citovaným ustanovením zákona (zákonem chráněný zájem). Jelikož bez dokumentace o zadávacím řízení nemůže Úřad řádně a v nejkratší možné lhůtě posoudit, zda zadavatel dodržel pravidla stanovená zákonem pro zadání veřejné zakázky, stanovil zákonodárce zadavateli povinnost odeslat dokumentaci v přesně stanovené lhůtě. Pokud zadavatel tuto povinnost nedodrží, následkem je skutečnost, že Úřad má ztíženou možnost věc řádně posoudit a rozhodnout o návrhu ve lhůtě stanovené v § 246 odst. 1 písm. d) zákona (dále viz bod 48. druhá věta tohoto rozhodnutí). Uvedený přestupek má proto dopad do řádného průběhu správního řízení u Úřadu v zákonných lhůtách, a z tohoto hlediska se tak nejedná o přestupek bagatelního charakteru.

47.         Při určování výše pokuty Úřad ve prospěch obviněného zohlednil jako polehčující okolnost fakt, že v posuzovaném případě zadavatel ve lhůtě stanovené zákonem zaslal kromě některých originálů listin (část zadávací dokumentace, viz bod 5. odůvodnění tohoto rozhodnutí) alespoň kopie části dokumentace o zadávacím řízení (byť právě uvedené nelze v žádném případě považovat za splnění zákonné povinnosti). Tvrzení zadavatele, že kompletní dokumentaci o zadávacím řízení poskytuje odkazem na soubor uložený na veřejné datové síti, jenž má předmětnou dokumentaci obsahovat, Úřad taktéž zohledňuje ve prospěch obviněného, neboť tuto skutečnost lze hodnotit (alespoň) jako snahu dostát zákonným povinnostem, přestože se však nejedná o doručení dokumentace Úřadu ve smyslu § 252 zákona. Vzhledem k výše uvedenému nelze dovodit, že obviněný zcela rezignoval na svou zákonnou povinnost ve smyslu § 252 odst. 1 zákona zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení.

48.         Úřad nepřehlíží a v neprospěch obviněného zohledňuje tu skutečnost, že k odeslání kompletní dokumentace o zadávacím řízení došlo až dne 12. 6. 2018, tedy celkem osm dnů ode dne, kdy byl obviněný povinen kompletní dokumentaci o zadávacím řízení ve smyslu § 252 odst. 1 zákona odeslat společně s vyjádřením k návrhu na zahájení správního řízení. Délku uvedeného prodlení rozhodně nelze považovat za marginální, a to zejména v kontextu povinnosti Úřadu rozhodnout v co nejkratší lhůtě, resp. v kontextu lhůty 60 dnů ode dne zahájení správního řízení, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem [srov. § 246 odst. 1 písm. d) zákona] a ve které by mělo být rozhodnutí Úřadu v ideálním případě vydáno. Z hlediska intenzity následků lze přitom uvést, že uvedené prodlení činilo více než polovinu zákonem stanovené lhůty podle § 252 odst. 1 zákona.

49.         Úřad ke konkrétnímu významu „závažnosti přestupku“ v šetřeném případě shrnuje, že posoudil význam zákonem chráněného zájmu, následky spáchání přestupku a jejich intenzitu a dále okolnosti, za nichž byl přestupek spáchán. Stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) pak Úřad označuje vzhledem k nízké intenzitě následků přestupku a s přihlédnutím k okolnostem jeho spáchání jako méně závažný. Úřad proto obviněnému uložil pokutu při samé spodní hranici její zákonné sazby.

50.         Úřad se dále zabýval skutečností, zda přestupek, za který je obviněnému nyní ukládán trest, není v souběhu s dalším přestupkem (správním deliktem) obviněného. Tento postup Úřadu vychází z konstantní rozhodovací praxe správních soudů, kdy je možné uvést rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) ze dne 18. 6. 2009, č. j. 1 As 28/2009 – 62 popřípadě rozsudek NSS ze dne 16. 9. 2016 č. j. 6 As 245/2015 – 33. V prvně uvedeném rozsudku NSS konstatoval, že ‚soud dovodil, že při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat tento trestněprávní institut vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva ve správním trestání všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. K této zásadě se již Nejvyšší správní soud vyslovil např. ve svém rozsudku ze dne 16. 4. 2008, č. j. 1 As 27/2008 - 67, dle něhož „použití analogie ve správním trestání je přípustné, a to v omezeném rozsahu, pouze tam, kdy to, co má být aplikováno, určitou otázku vůbec neřeší, nevede-li takový výklad k újmě účastníka řízení a ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem.“’. Soud dále pokračuje tak, že ‚[t]restněprávní doktrína uvádí, že souběh „je dán tehdy, jestliže se pachatel dopustil dvou nebo více trestných činů dříve, než byl pro některý z nich vyhlášen soudem prvního stupně odsuzující rozsudek za podmínky, že tento rozsudek později nabyl právní moci a že o něm neplatí fikce neodsouzení“ (viz Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.: Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. C. H. Beck, Praha, 2004, str. 26).’. Současně je v citovaném rozsudku uvedeno, že pro potrestání souběhu není bezpodmínečně nutné vedení společného řízení, ale je nezbytné použití absorpční zásady, pakliže zde existují sbíhající se správní delikty (nyní přestupky).

51.         S ohledem na výše uvedené Úřad zhodnotil, zda je v daném případě na místě zohlednit i jiné sbíhající přestupky, za které již obviněnému byla uložena pokuta podle zákona. Jak již bylo uvedeno výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí, ke spáchání právě projednávaného přestupku došlo dne 5. 6. 2018. Úřad ověřil, že v právě projednávaném případě není přestupek obviněného v souběhu s žádným dalším přestupkem.

52.         S ohledem na výše uvedené Úřad rekapituluje, že obviněnému uložil za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí pokutu ve výši 7 500,- Kč.

53.         Při určení výše pokuty Úřad dále přihlédl i k ekonomické situaci obviněného, neboť vychází z maximy, že není přípustné uložit takovou pokutu, která má likvidační charakter v tom smyslu, že by „zmařila“ samu ekonomickou podstatu obviněného. V této souvislosti Úřad přihlédl i k finančním možnostem obviněného a stanovenou pokutu posoudil vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž obviněný disponuje. Vzhledem k  tomu, že ze schváleného rozpočtu na rok 2018 umístěného na jeho internetových stránkách (https://www.klasterec.cz/mestsky-urad/povinne-informace-2/) vyplývá, že obviněný v roce 2018 počítá s aktivem v řádech stovek mil. Kč, nelze vyměřenou výši pokuty považovat za  nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu obviněného, a tedy v  tomto smyslu nespravedlivou.

54.         V souvislosti s  uvedeným Úřad doplňuje, že pokuta uložená obviněnému za nedodržení pravidel stanovených zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Výší ukládané pokuty v tomto případě Úřad akcentuje zejména preventivní funkci ukládané sankce.

55.         Závěrem tedy Úřad k výši uložené pokuty konstatuje, že tato dle názoru Úřadu naplňuje dostatečně obě shora zmíněné funkce, aniž by se zároveň jednalo o pokutu likvidační. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.  

56.         Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

K výroku III. rozhodnutí – uložení úhrady nákladů řízení

57.         Podle ust. § 93 odst. 1 písm. j) zákona o přestupcích se ve výrokové části rozhodnutí o přestupku, kterým je obviněný uznám vinným, kromě náležitostí podle správního řádu uvede výrok o náhradě nákladů řízení.

58.         Správní orgán podle § 95 odst. 1 zákona o přestupcích uloží obviněnému, který byl uznán vinným, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Pokud bylo rozhodnutí o přestupku zrušeno jiným orgánem veřejné moci a tato skutečnost má za následek nesplnění podmínek pro uložení náhrady nákladů řízení, správní orgán nahrazené náklady vrátí.

59.         Vzhledem k tomu, že zákon o přestupcích v současné době náklady řízení blíže neupravuje, vycházel Úřad při jejich uložení z obecného právního předpisu, kterým je správní řád.

60.         Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Podle citovaného ustanovení správního řádu výši paušální částky nákladů řízení stanoví prováděcí právní předpis. Tímto předpisem je vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení (dále jen „vyhláška“), která v § 6 odst. 1 stanoví, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí 1 000 Kč.

61.         Jelikož v daném případě Úřad zahájil řízení o přestupku z moci úřední, neboť dospěl k závěru, že se obviněný dopustil přestupku, je zřejmé, že řízení bylo vyvoláno porušením právní povinnosti obviněného a Úřad je tedy povinen obviněnému uložit náhradu nákladů řízení ve výši stanovené vyhláškou. Z toho důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

62.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2018000353.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

 

Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

  

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží

město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz