Rozhodnutí: S0401/2018/VZ-29624/2018/542/VHu

Instance I.
Věc Dodávka a implementace Klinického informačního systému
Účastníci
  1. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
  2. Medsol s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí 269 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 31. 10. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 253 KB

Č. j.:ÚOHS-S0401/2018/VZ-29624/2018/542/VHu

 

Brno: 15. října 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 10. 2018 na návrh ze dne 4. 10. 2018, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
  • navrhovatel – Medsol s.r.o., IČO 24201596, se sídlem Lužná 591/4, 160 00 Praha 6,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Dodávka a implementace Klinického informačního systému“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 7. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 7. 2018 pod ev. č. Z2018-023598, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 8. 2018 a dne 17. 9. 2018 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 7. 2018 pod ev. č. 2018/S 136-311028, ve znění oprav uveřejněných dne 17. 8. 2018 a dne 18. 9. 2018,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – Medsol s.r.o., IČO 24201596, se sídlem Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 – ze dne 4. 10. 2018 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka a implementace Klinického informačního systému“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 7. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 7. 2018 pod ev. č. Z2018-023598, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 8. 2018 a dne 17. 9. 2018 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 7. 2018 pod ev. č. 2018/S 136-311028, ve znění oprav uveřejněných dne 17. 8. 2018 a dne 18. 9. 2018, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel nedatovaným rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení, které bylo Úřadu doručeno dne 11. 10. 2018, zadávací řízení na citovanou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 5. 10. 2018 návrh navrhovatele – Medsol s.r.o., IČO 24201596, se sídlem Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 4. 10. 2018 na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka a implementace Klinického informačního systému“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 7. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 7. 2018 pod ev. č. Z2018-023598, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 8. 2018 a dne 17. 9. 2018 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 7. 2018 pod ev. č. 2018/S 136-311028, ve znění oprav uveřejněných dne 17. 8. 2018 a dne 18. 9. 2018 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0401/2018/VZ.

3.             Účastníky správního řízení jsou podle § 256 zákona

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0401/2018/VZ-29090/2018/542/VHu ze dne 8. 10. 2018.

5.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0401/2018/VZ-29134/2018/542/VHu ze dne 9. 10. 2018 uložil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v předmětném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony – a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu.

6.             Úřad obdržel dne 11. 10. 2018 prostřednictvím datové schránky nedatované rozhodnutí a oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V odůvodnění zde citovaného rozhodnutí a oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo uvedeno, že zadavatel rozhodl dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) zákona o zrušení předmětného zadávacího řízení z důvodu, že je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení.

7.             Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

8.             S ohledem na skutečnost, že zadavatel nedatovaným rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku, rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Nad rámec výše uvedeného Úřad dodává, že zrušení zadávacího řízení jako nápravné opatření související s tvrzeným pochybením zadavatele požadoval i navrhovatel ve svém návrhu ze dne 4. 10. 2018.

9.             Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie po obdržení podkladů vztahujících se ke zrušení zadávacího řízení již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z tohoto důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20a, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

2.             Medsol s.r.o., Lužná 591/4, 160 00 Praha 6

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz