Rozhodnutí: S0417/2018/VZ-30464/2018/533/HKu

Instance I.
Věc Rekonstrukce mostu M1 přes železniční trať a místní komunikaci, ulici Nadjezd, Otrokovice
Účastníci
  1. město Otrokovice
  2. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 7. 11. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 251 KB

Č. j.:ÚOHS-S0417/2018/VZ-30464/2018/533/HKu

 

Brno: 19. října 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 12. 10. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – město Otrokovice, IČO 00284301, se sídlem nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice,
  • navrhovatel – FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 25317628, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu M1 přes železniční trať a místní komunikaci, ulici Nadjezd, Otrokovice“ v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 5. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 5. 2018 pod ev. č. Z2018-017195,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 25317628, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno – ze dne 12. 10. 2018 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – město Otrokovice, IČO 00284301, se sídlem nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu M1 přes železniční trať a místní komunikaci, ulici Nadjezd, Otrokovice“ v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 5. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 5. 2018 pod ev. č. Z2018-017195, se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť výše jmenovaný navrhovatel vzal dne 17. 10. 2018 svou žádost, tj. návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 12. 10. 2018, zpět.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, obdržel dne 12. 10. 2018 návrh navrhovatele – FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 25317628, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 12. 10. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – město Otrokovice, IČO 00284301, se sídlem nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu M1 přes železniční trať a místní komunikaci, ulici Nadjezd, Otrokovice“ v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 5. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 5. 2018 pod ev. č. Z2018-017195 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 12. 10. 2018, kdy Úřad obdržel návrh, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S0417/2018/VZ-29888/2018/533/HKu ze dne 15. 10. 2018.

5.             Dne 17. 10. 2018 Úřad obdržel podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 12. 10. 2018, a to v celém rozsahu. Navrhovatel v podaném návrhu brojil proti zadávacím podmínkám, resp. proti dle jeho názoru nepřiměřeným požadavkům na podmínky kvalifikace ve vztahu k referenčním zakázkám.

6.             Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 17. 10. 2018 návrh ze dne 12. 10. 2018 v celém rozsahu zpět, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

8.             Pro úplnost závěrem Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

2.             FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz