Rozhodnutí: S0375/2018/VZ-28580/2018/513/JLí

Instance I.
Věc Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 13 – Poříčany A SSÚD 14 – Pravy 2017-2021
Účastníci
  1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
  2. SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 31. 10. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 255 KB

 

 

Č. j.:ÚOHS-S0375/2018/VZ-28580/2018/513/JLí

 

Brno: 11. 10. 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve správním řízení zahájeném dne 15.9.2018 na návrh ze  dne 14.9.2018, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle,
  • navrhovatel – SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 13.9.2018 JUDr. Michalem Zsemlerem, advokátem ev. č. ČAK 02504, se sídlem Kardinála Berana 967/8, 301 00 Plzeň,

ve věci uzavírání rámcové dohody „Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 13 – Poříčany A SSÚD 14 – Pravy  2017-2021“ zadávané v otevřeném řízení jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 25.5.2017 a uveřejněno dne 29.5.2017 pod ev. č. zakázky Z2017-013667, do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno dne 25.5.2017 a uveřejněno pod ev. č. 2017/S 102-203762,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně – ze dne 14.9.2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle – učiněných při uzavírání rámcové dohody „Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 13 – Poříčany A SSÚD 14 – Pravy  2017-2021“ zadávané v otevřeném řízení jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 25.5.2017 a uveřejněno dne 29.5.2017 pod ev. č. zakázky Z2017-013667, do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno dne 25.5.2017 a uveřejněno pod ev. č. 2017/S 102-203762, nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 odst. 1 citovaného zákona na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

 

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15.9.2018 návrh navrhovatele – SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 13.9.2018 JUDr. Michalem Zsemlerem, advokátem ev. č. ČAK 02504, se sídlem Kardinála Berana 967/8, 301 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 14.9.2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle (dále jen „zadavatel“) – učiněných při uzavírání rámcové dohody „Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 13 – Poříčany A SSÚD 14 – Pravy  2017-2021“ zadávané v otevřeném řízení jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 25.5.2017 a uveřejněno dne 29.5.2017 pod ev. č. zakázky Z2017-013667, do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno dne 25.5.2017 a uveřejněno pod ev. č. 2017/S 102-203762.

2.             Dnem 15.9.2018, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli a navrhovateli přípisem č. j. ÚOHS-S0375/2018/VZ-27439/2018/513/JLí ze dne 19.9.2018.

5.             Navrhovatel se v návrhu dovolává obnovení své způsobilosti podle § 76 zákona a uvádí výčet nápravných opatření, která pro obnovení své způsobilosti učinil. Navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele ze dne 13.8.2018 o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a rozhodnutí zadavatele o odmítnutí námitek ze dne 5.9.2018 a uložil zadavateli, aby jeho nabídku řádně hodnotil.

6.             Dne 25.9.2018 doručil zadavatel Úřadu své vyjádření k návrhu na zahájení správního řízení, dokumentaci o zadávacím řízení zadavatel doručil dne 24.9.2018.

K zastavení správního řízení

7.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo ke složení kauce ve výši podle § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a proto správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

8.             Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255.

9.             Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle odstavce 2, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

10.         Podle § 251 odst. 1 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

11.         Podle § 251 odst. 2 zákona návrh musí být, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

12.         Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že dne 21.8.2018 navrhovatel podal námitky proti rozhodnutí zadavatele ze dne 13.8.2018 o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, které bylo doručeno navrhovateli dne 13.8.2018. Rozhodnutím ze dne 5.9.2018, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, zadavatel námitky navrhovatele odmítl.

13.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl tedy v posuzovaném případě posledním dnem lhůty podle § 251 odst. 2 zákona 17.9.2018 (desátý den lhůty pro podání návrhu připadl na sobotu 15.9.2018, a tudíž posledním dnem pro jeho podání podle obecných pravidel počítání času byl nejbližší následující pracovní den, tedy pondělí 17.9.2018). Nejpozději dne 17.9.2018 proto mělo dojít v souladu s § 255 odst. 1 zákona i ke složení kauce na účet Úřadu, a to ve výši určené taktéž podle § 255 odst. 1 zákona.

14.         Úřad uvádí, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce podle § 251 odst. 1 zákona a z bankovních výpisů Úřadu vyplývá, že ke složení kauce na účet Úřadu ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona, tj. do 17.9.2018, nedošlo (pozn. – ke složení kauce na účet Úřadu nedošlo ani později).

15.         V této souvislosti Úřad pro úplnost uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce ve výši a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu. Pro § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení (složení kauce v řádné výši na účet Úřadu) v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené lhůtě nedošlo. Úřad taktéž dodává, že v šetřeném případě bylo již nadbytečné vyzývat navrhovatele k odstranění nedostatku návrhu spočívajícího v absenci dokladu o složení kauce ve výši dle § 255 odst. 1 zákona, neboť ani dodání dokladu o složení kauce po lhůtě pro podání návrhu by již nemohlo „napravit“ skutečnost, že kauce nebyla na účet Úřadu složena v souladu se zákonem.

16.         Úřad proto podle § 257 písm. c) zákona rozhodl o zastavení správního řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 14.9.2018, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

17.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek.  Rozklad  nemá  podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

JUDr. Michal Zsemler, advokát, Kardinála Berana 967/8, 301 00 Plzeň

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz