Rozhodnutí: R0131/2018/VZ-28595/2018/322/PJe

Instance II.
Věc Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED II
Účastníci
  1. Univerzita Karlova
  2. ATIP, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozhodnutí zrušeno, řízení zastaveno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 4. 10. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 350 KB

Č. j.: ÚOHS-R0131/2018/VZ-28595/2018/322/PJe

 

Brno 4. října 2018

 

 

V řízení o rozkladu ze dne 27. 7. 2018 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne navrhovatelem −

  • ATIP, a.s., IČO 25261568, se sídlem Pražská 169, 541 01 Trutnov, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 25. 12. 2017 společností MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0200/2018/VZ-20498/2018/541/PDz ze dne 12. 7. 2018 vydanému ve správním řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED II“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 11. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 11. 2017 pod ev. č. Z2017-024313, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 8. 11. 2017 pod ev. č. 2017/S 214-444829, jehož dalším účastníkem je zadavatel −

  • Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, IČO 00216208, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 4. 6. 2018 advokátem Mgr. Karlem Masopustem, ev. č. ČAK 15435, se sídlem Radlická 3185/1, 150 00 Praha 5,

jsem podle § 152 odst. 5 ve spojení s § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise jmenované podle ustanovení § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0200/2018/VZ-20498/2018/541/PDz ze dne 12. 7. 2018

 

r u š í m

a správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – obchodní společnosti ATIP, a.s., IČO 25261568, se sídlem Pražská 169, 541 01 Trutnov – ze dne 25. 5. 2018, vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, IČO 00216208, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 – učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED II“ zadávané v otevřením řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 3. 11. 2017 a uveřejněno dne 6. 11. 2017 pod ev. č. Z2017-024313, a Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 8. 11. 2017 pod ev. č. 2017/S 214-444829,

 

z a s t a v u j i.

 

Odůvodnění

I.               Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Zadavatel – Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, IČO 00216208, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 4. 6. 2018 advokátem Mgr. Karlem Masopustem, ev. č. ČAK 15435, se sídlem Radlická 3185/1, 150 00 Praha 5 (dále jen „zadavatel“) – zahájil jakožto veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon[1]), dne 3. 11. 2017 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED II“, přičemž předmětné oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 11. 2017 pod ev. č. Z2017-024313 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 11. 2017 pod ev. č. 2017/S 214-444829 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Z bodu 3.1 „Obecné vymezení předmětu Veřejné zakázky“ zadávací dokumentace vyplývá, že předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí komplexních projekčních služeb v rámci přípravy projektové dokumentace pro projekt MEPHARED 2 v Hradci Králové.

3.             Z bodu 5.1 „Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky“ zadávací dokumentace vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 70 000 000,- Kč bez DPH.

4.             Z protokolu o otevírání nabídek ze dne 28. 11. 2017 vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky dvou dodavatelů, a to společnosti ATIP, a.s., IČO 25261568, se sídlem Pražská 169, 541 01 Trutnov, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 25. 12. 2017 společností MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“), a společnosti Bogle Architects s.r.o., IČO 24818321, se sídlem Revoluční 1502/30, 110 00 Praha 1 (dále jen „vybraný dodavatel“).

5.             Rozhodnutím zadavatele o vyloučení dodavatele ze dne 15. 12. 2017 zadavatel vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku podle § 48 odst. 5 písm. d) zákona. Zadavatel v citovaném rozhodnutí uvedl, že navrhovatel je dodavatelem, jenž se v roce 2017 dopustil závažných pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem, která vedla k předčasnému ukončení smluvního vztahu. Konkrétně se mělo jednat o pochybení navrhovatele při plnění Smlouvy o dílo na vytvoření projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí stavby „Kampus UK v Hradci Králové“ (dále jen „dřívější smlouva 1“) a Smlouvy o dílo na vytvoření projektové dokumentace –aktualizace urbanisticko-architektonické studie (dále jen „dřívější smlouva 2“ nebo společně jen „dřívější smlouvy“). Díla provedená navrhovatelem na základě uvedených smluv dle zadavatele vykazovala vady, které se týkaly rozporu umístění parkovacího domu a objektu poslucháren dle předané dokumentace s územním plánem města Hradce Králové.

6.             Rozhodnutím zadavatele o výběru dodavatele ze dne 20. 12. 2017 zadavatel rozhodl, že vybraným dodavatelem v rámci předmětné veřejné zakázky je vybraný dodavatel.

7.             Dne 29. 12. 2017 podal navrhovatel námitky z téhož dne proti jeho vyloučení z účasti v předmětném zadávacím řízení. Navrhovatel v citovaných námitkách spatřoval porušení zákona ze strany zadavatele spočívající v absenci řádného odůvodnění jeho vyloučení, dále v absenci důvodů pro jeho vyloučení a současně navrhovatel uvedl, že přijal opatření k obnovení své způsobilosti ve smyslu § 76 odst. 2 písm. d) zákona, která zajišťují prevenci případných možných pochybení navrhovatele v rámci plnění veřejné zakázky. Za tímto účelem navrhovatel ke svým námitkám přiložil Interní předpis společnosti ATIP a.s. ze dne 18. 10. 2017.

8.             Rozhodnutím ze dne 11. 1. 2018 zadavatel výše uvedeným námitkám navrhovatele vyhověl a zrušil svoje rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze dne 15. 12. 2017. Zadavatel v citovaném rozhodnutí o vyhovění námitek uvedl, že se z opatrnosti rozhodl vyhovět námitce navrhovatele, a to výlučně s ohledem na jeho argumentaci, že oznámení a rozhodnutí o vyloučení ze dne 15. 12. 2017 je pro něj nejasné. Zadavatel uvedl, že citované rozhodnutí o vyloučení naplňuje požadavky zákona, ale s ohledem na výkladové pochybnosti a absenci judikatury se rozhodl námitce navrhovatele vyhovět a přijmout opatření k nápravě.

9.             Rozhodnutím o vyloučení účastníka ze dne 12. 1. 2018 zadavatel navrhovatele opětovně vyloučil z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s odkazem na § 48 odst. 5 písm. d) zákona, a to na základě stejných důvodů jako v případě předchozího rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze dne 15. 12. 2017. Nad rámec toho zadavatel v rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze dne 12. 1. 2018 popsal své dřívější smluvní vztahy s navrhovatelem, okolnosti jejich předčasného ukončení a vyjádřil se k platnosti jejich ukončení, jakož i k závažnosti dřívějších pochybení navrhovatele a rovněž k Internímu předpisu navrhovatele.

10.         K výše citovanému rozhodnutí o vyloučení navrhovatele zadavatel přiložil mimo jiné protokol o 4. jednání hodnotící komise ze dne 12. 1. 2018.

11.         Dne 26. 1. 2018 podal navrhovatel námitky z téhož dne proti jeho vyloučení z účasti v předmětném zadávacím řízení, které zadavatel obdržel téhož dne.

12.         Rozhodnutím ze dne 7. 2. 2018 zadavatel výše uvedené námitky navrhovatele v plném rozsahu odmítl.

13.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval vyřízení svých námitek za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 16. 2. 2018 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jakožto správnímu orgánu příslušnému ve smyslu ustanovení § 248 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve smyslu ustanovení § 250 zákona.

14.         Dne 9. 4. 2018 vydal Úřad po posouzení všech rozhodných skutečností rozhodnutí č. j. ÚOHSS0064/2018/VZ-10346/2018/541/PDz, v jehož výroku I. Úřad konstatoval, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel postup stanovený v ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) zákona v návaznosti na ustanovení § 76 odst. 1 a § 76 odst. 3 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, když posoudil nápravné opatření přijaté navrhovatelem v podobě Interního předpisu společnosti ATIP a. s. ze dne 18. 10. 2017 přiloženého k námitkám navrhovatele ze dne 29. 12. 2017 jako nedostatečné k obnovení způsobilosti navrhovatele k účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky a rozhodnutím ze dne 12. 1. 2018 vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, aniž by v citovaném rozhodnutí o vyloučení navrhovatele dostatečně specifikoval, z jakého důvodu nepovažuje navrhovatelem přijaté nápravné opatření za dostatečné k obnovení jeho způsobilosti s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti jeho pochybení, čímž se současně stal jeho postup při rozhodování o vyloučení navrhovatele netransparentním, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr dodavatele, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

15.         Ve výroku II. citovaného rozhodnutí Úřad jako opatření k nápravě výše uvedeného postupu zadavatele podle ustanovení § 263 odst. 2 zákona zrušil úkon zadavatele spočívající v rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze dne 12. 1. 2018 a všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a to včetně rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 20. 12. 2017.

16.         Citované rozhodnutí Úřadu nabylo právní moci dne 25. 4. 2018.

17.         Rozhodnutím o vyloučení účastníka ze dne 25. 4. 2018 zadavatel navrhovatele opětovně vyloučil z účasti v předmětném zadávacím řízení s odkazem na § 48 odst. 5 písm. d) zákona, a to na základě stejných důvodů jako v případě předchozího rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze dne 12. 1. 2018, přičemž nad rámec své předchozí argumentace zadavatel odkázal rovněž na závěry obsažené v rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0064/2018/VZ- 10346/2018/541/PDz ze dne 9. 4. 2018 a ve vztahu k závažnosti dřívějších pochybení navrhovatele rovněž na dva znalecké posudky (znalecký posudek Ing. Prýmka č. 7/2/2018 ze dne 1. 3. 2018 a znalecký posudek Ing. arch. Sapáka č. SZP CV III/18 z téhož dne) předložené Úřadu v průběhu správního řízení vedeného pod sp. zn. S0064/2018/VZ. Zadavatel rovněž rozebral obsah navrhovatelem předloženého nápravného opatření v podobě interního předpisu.

18.         Rozhodnutím zadavatele o výběru dodavatele ze dne 25. 4. 2018 zadavatel opětovně rozhodl, že vybraným dodavatelem v rámci předmětné veřejné zakázky je vybraný dodavatel. Zadavatel založil toto své rozhodnutí o vyloučení navrhovatele na tom, že měly být naplněny důvody uvedené v § 48 odst. 5 písm. d) zákona, neboť plnění navrhovatelem poskytnuté na závazky z dřívějších smluv vykazovalo vady představující podstatné porušení těchto smluv.

19.         Dne 11. 5. 2018 podal navrhovatel námitky z téhož dne proti jeho vyloučení z účasti v předmětném zadávacím řízení, které zadavatel obdržel téhož dne.

20.         Rozhodnutím ze dne 16. 5. 2018 zadavatel výše uvedené námitky navrhovatele v plném rozsahu odmítl. Uvedené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno téhož dne.

21.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval vyřízení svých námitek za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 25. 5. 2018 k Úřadu, návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve smyslu ustanovení § 250 zákona. Stejnopis návrhu byl zadavateli doručen téhož dne.

II.             Napadené rozhodnutí

22.         Dne 12. 7. 2018 vydal Úřad ve správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0200/2018/VZ po posouzení všech rozhodných skutečností rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0200/2018/VZ-20498/2018/541/PDz (dále jen „napadené rozhodnutí“), jímž Úřad návrh navrhovatele ze dne 25. 5. 2018 podle ustanovení § 265 písm. a) zákona zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

23.         Úřad opřel napadené rozhodnutí především o závěr, že zadavatel pochybení navrhovatele dostatečně specifikoval, že znalecký posudek předložený navrhovatelem potvrzuje skutečnost, že záměr zpracovaný navrhovatelem je v rozporu s územním plánem, že znalecké posudky předložené zadavatelem potvrdily, že plnění poskytnuté navrhovatelem trpí vytýkanými vadami, že krajský úřad jednoznačně potvrdil existenci závažných pochybení navrhovatele při plnění dřívějších smluv, že navrhovatel si byl svých pochybení vědom a že podmínky aplikace § 48 odst. 5 písm. d) zákona byly splněny.

III.           Rozklad navrhovatele

24.         Dne 27. 7. 2018 Úřad obdržel proti napadenému rozhodnutí rozklad navrhovatele datovaný téhož dne. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo právnímu zástupci navrhovatele doručeno dne 12. 7. 2018. Rozklad byl podán v zákonné lhůtě.

25.         Navrhovatel svým rozkladem míří proti napadenému rozhodnutí v celém jeho rozsahu a označuje jej za rozhodnutí nezákonné a nepřezkoumatelné. Svůj rozklad opírá navrhovatel o několik rozkladových námitek.

Námitky rozkladu

26.         Z podaného rozkladu plyne, že navrhovatel je přesvědčen, že rozhodnutí o zamítnutí jeho návrhu je nepřezkoumatelné, neboť Úřad se nevypořádal s jeho argumentací uvedenou k jednotlivým namítaným nezákonným postupům zadavatele.

27.         Námitky navrhovatele spočívají zejména na tom, že Úřad neoprávněně přijal za svoji argumentaci zadavatele, že objekty v navrhovatelem zpracované dokumentaci jsou v polohové kolizi s územním plánem města Hradce Králové, což představuje závažné pochybení navrhovatele. Své závěry navíc Úřad nepřípadně podpořil znaleckými posudky předloženými zadavatelem, které však pocházejí od znalců, kteří nemají specializaci v oblasti sporu. Navrhovatel dále namítl, že Úřad nemůže postupovat tak, že sám po věcné stránce vyhodnotí, který z předložených znaleckých posudků je správný. Úřad totiž nemá v oblasti územního plánování dostatečnou kvalifikaci a měl si nechat zpracovat vlastní revizní znalecký posudek. Navrhovatel dále namítl, že podstatným odůvodněním všech kroků, které zadavatel v průběhu probíhajícího zadávacího řízení činí, jsou dřívější neshody s navrhovatelem ohledně bezúplatného poskytnutí licencí k dílu, které bylo navrhovatelem realizováno v rámci předchozí spolupráce (architektonická studie). Navrhovatel se dále důrazně ohradil proti závěru Úřadu, že by sám připouštěl své pochybení. Navrhovatel upozornil na jiný projekt, kdy za obdobné věcné situace byl záměr vybudován a zkolaudován, přičemž v daném případě zadavatel ani jakýkoliv dotčený správní orgán nenamítal rozpor zpracované dokumentace s územním plánem. Úvaha Úřadu, že navrhovatel se proti odstoupení od smlouvy nebránil žalobou, pročež svým jednáním tento postup akceptoval, je dle navrhovatele lichá. Navrhovatel se proti postupu zadavatele ve věci smluv soudně brání, jak vyplývá z podaného odporu, tak také z vyjádření žalované ze dne 28. 6. 2018, které tvoří přílohu č. 5 rozkladu. Navrhovatel je také přesvědčen, že Úřad neposoudil postup zadavatele při posouzení interního předpisu navrhovatele v souladu se zákonem. Nakonec navrhovatel shrnuje, že se nedopustil pochybení, která by bylo možné z pohledu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ označit za závažná a dané ustanovení nelze aplikovat tak, jak to učinil Úřad.

Závěr rozkladu

28.         Navrhovatel s ohledem na skutečnosti uvedené v rozkladu navrhl, aby předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže napadené rozhodnutí v celém rozsahu pro jeho nezákonnost a nepřezkoumatelnost zrušil a věc vrátil k novému projednání ve smyslu ustanovení § 90 odst. 1 písm. b)zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“).

Vyjádření zadavatele k rozkladu navrhovatele

29.         Dne 13. 8. 2018 obdržel Úřad ze strany zadavatele podání z téhož dne označené „Věc: Vyjádření zadavatele k rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. července 2018, č. j. ÚOHS-S0200/2018/VZ-20498/2018/541/PDz“.

30.         Zadavatel předně uvádí, že došlo dne 2. 8. 2018 k uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, přičemž smlouva byla 2. 8. 2018 uveřejněna v Registru smluv. To dle zadavatele znamená, že je naplněn důvod pro zastavení řízení ve smyslu § 257 písm. j) zákona.

31.         Zadavatel dále vyslovil názor, že napadené rozhodnutí pečlivě vypořádalo všechny námitky navrhovatele a není ani nepřezkoumatelné, ani nezákonné. O tom podle zadavatele svědčí i fakt, že navrhovatel neuvádí jakékoliv konkrétní důkazy nebo skutečnosti, které měl Úřad ve svém rozhodnutí opomenout. Dle zadavatele není třeba obstarávat revizní znalecký posudek, neboť skutkový stav lze na základě navržených důkazů zjistit dostatečně. Podle zadavatele oba jím předložené znalecké posudky docházejí k jasnému závěru, že přezkoumávaná dokumentace je v rozporu s územním plánem. Předmětem sporu je vadnost projektové dokumentace zpracované pro účely stavby. Oba znalci jsou přitom specializováni právě v oboru projektování a stavebnictví.

32.         Zadavatel zejména zdůraznil, že v projednávané věci existují jednoznačné rozpory navrhovatelem poskytnuté dokumentace s územním plánem města Hradce Králové. Existenci vad zadavatel demonstruje grafikou. První vada spočívá v umístění objektu parkovacího domu v rozporu s plánovanou veřejně prospěšnou komunikací. Druhá vada dále spočívá v umístění objektu poslucháren v rozporu s plánovanou veřejně prospěšnou komunikací. Zadavatel je názoru, že podmínky aplikace § 48 odst. 5 písm. d) zákona jsou splněny. Zadavatel je přesvědčen, že jeho zhodnocení nápravného opatření ve formě interního předpisu v maximální možné míře odpovídá jeho obsahu.

Závěr vyjádření zadavatele k rozkladu

33.         Zadavatel v závěru svého vyjádření navrhl, aby Úřad řízení zastavil. Pro případ, že by tak Úřad z jakéhokoliv důvodu neučinil, navrhuje zadavatel, aby Úřad rozklad navrhovatele zamítl, a to v celém rozsahu.

IV.          Řízení o rozkladu

34.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle ustanovení § 87 správního řádu a podle ustanovení § 88 odst. 1 téhož předpisu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

35.         Dne 2. 8. 2018 obdržel Úřad ze strany zadavatele podání z téhož dne označené „Věc: Podání informace o provedených úkonech“. V něm je uvedeno, že dne 2. 8. 2018 byla v zadávacím řízení uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem, přičemž smlouva byla uveřejněna v registru smluv pod ID 5865255 a dostupná je pod webovým odkazem https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6323583.

36.         Dne 21. 8. 2018 obdržel Úřad ze strany zadavatele podání z téhož dne označené „Věc: Podání informace o provedených úkonech“. K podání zadavatel přiložil písemnou zprávu dle § 217 zákona a oznámení o výsledku zadávacího řízení ve smyslu § 126 zákona.

37.         Usnesením ze dne 10. 9. 2018, č. j. ÚOHS-R0131/2018/VZ-26001/2018/322/PJe, doručeným dne 17. 9. 2018, které nabylo právní moci dne 17. 9. 2018, byla navrhovateli určena lhůta o délce sedmi kalendářních dnů k vyjádření se k podkladu rozhodnutí, který představuje podání zadavatele ze dne 2. 8. 2018 uvedené výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí.

38.         Dne 21. 9. 2018 bylo Úřadu doručeno vyjádření navrhovatele z téhož dne k podkladům rozhodnutí. V svém vyjádření navrhovatel rozvedl svoji argumentaci uvedenou v rozkladu, a to zejména směrem k otázce navrhovatelem tvrzených skutečných důvodů rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. K vyjádření přiložil tzv. plánovací smlouvu uzavřenou mezi zadavatelem a Statutárním městem Hradec Králové v roce 2009 a vyjádření žalované (tj. navrhovatele) ze dne 17. 9. 2018 v řízení sp. zn. 106 C 7/2018 vedeném před Okresním soudem v Trutnově.

Stanovisko předsedy Úřadu

39.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle ustanovení § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a dále správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

40.         Jelikož bylo v průběhu tohoto řízení o rozkladu zjištěno, že nastala okolnost odůvodňující zastavení správního řízení ve smyslu § 257 písm. j) zákona, dospěl jsem k závěru, že bez dalšího je třeba napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit.

41.         V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem přistoupil ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení.

V.            K důvodům zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení

42.         Dle § 152 odst. 1 správního řádu lze proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu v prvním stupni, podat rozklad.

43.         Podle § 152 odst. 5 správního řádu platí pro řízení o rozkladu úprava odvolání, pokud takový postup nevylučuje povaha věci. Dle ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu má správní orgán povinnost zrušit napadené rozhodnutí a správní řízení zastavit, pokud nastane skutečnost, která odůvodňuje zastavení správního řízení ve věci.

44.         Z pohledu dalšího postupu v řízení je relevantní zejména tvrzení zadavatele, že došlo k uzavření smlouvy na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky. Uzavření smlouvy na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky v průběhu správního řízení je totiž důvodem k zastavení řízení.

45.         Právní úpravu zastavení správního řízení ve vztahu k veřejným zakázkám obsahuje zákon v §257, kde jednotlivá písmena představují taxativní výčet okolností, které podmiňují zastavení správního řízení. Pod písmenem j) výše zmíněného ustanovení zákona je uveden důvod: „zadavatel v průběhu správního řízení uzavřel smlouvu na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky“.

46.         Za účelem ověření naplnění předpokladů ustanovení § 257 písm. j) zákona bylo nutné skutečnost, že byla uzavřena smlouva na předmět plnění veřejné zakázky, tvrzenou v podkladu rozhodnutí uvedeném výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí (podání ze dne 2. 8. 2018), ověřit v registru smluv, kde měla být smlouva podle tvrzení zadavatele uveřejněna, a rovněž ověřit soulad uzavřené smlouvy se zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, pokud jde o předmět veřejné zakázky.

47.         Zjistil jsem, že zadávací dokumentace založená ve spise (položka č. 27) stanoví v článku 3. 1: „Předmětem Veřejné zakázky je poskytnutí komplexních projekčních služeb v rámci přípravy projektové dokumentace pro projekt MEPHARED 2 v Hradci Králové. Bližší popis předmětu Veřejné zakázky poskytuje Zadavatel jako součást této Zadávací dokumentace jakožto Přílohu č. 1 – Specifikace Díla.“ a že v článku 3. 2 pak stanoví: „Podrobnosti k plnění předmětu Veřejné zakázky jsou uvedeny v Závazném návrhu smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace.“.

48.         Uvedenou přílohu zadávací dokumentace obsahující specifikaci díla zároveň zadavatel učinil součástí uvedeného závazného návrhu smlouvy o dílo v jeho článku II. Uvedená příloha zadávací dokumentace obsahující specifikaci díla se obsahově shoduje s přílohou uzavřené smlouvy uveřejněné v registru smluv.

49.         Smlouva, jež byla uzavřena mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, odpovídá předmětu veřejné zakázky vymezenému zadávací dokumentací. K uzavření došlo v průběhu správního řízení, neboť smlouva byla uzavřena v době po podání rozkladu a zároveň v době, kdy ještě nebylo správní řízení pravomocně skončeno.

50.         Ze skutečností uvedených výše uvedených je zjevné, že v průběhu správního řízení byla uzavřena smlouva na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky.

51.         Předpokladem posouzení případu po jeho věcné stránce je, že nenastal důvod pro zastavení řízení. V daném případě se tak stalo. Byla totiž zjištěna okolnost, která odůvodňuje zastavení řízení (§ 257 písm. j) zákona – viz výše). Dle § 90 odst. 4 správního řádu pak musím rozhodnout tak, že napadené rozhodnutí zruším a správní řízení ve věci zastavím. Takovým procesním postupem je však vyloučeno, aby v rámci řízení o rozkladu došlo k věcnému vypořádání rozkladových námitek.

52.         Ustanovení § 257 písm. j) zákona je projevem zásady procesní ekonomie. Dopadá na situace, kdy není účelné pokračovat v řízení o rozkladu, jelikož již nemůže dojít k naplnění účelu podaného návrhu – tedy k zamezení dokončení zadávacího řízení ze strany zadavatele uložením nápravného opatření ze strany Úřadu. Jestliže je v rámci zadávacího řízení v souladu se zákonem (tj. například mimo případy zákonného zákazu uzavření smlouvy) uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky, je tím ukončeno zadávací řízení (§ 51 odst. 1 zákona) a nemá dále smysl vést řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení.

53.         Zákon výslovně zavedl uzavření smlouvy na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky přímo jako jeden z důvodů, pro něž je nutno zastavit správní řízení. I za dřívější právní úpravy (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) bylo však uzavření smlouvy na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky důvodem zastavení správního řízení, a to konkrétně z důvodu bezpředmětnosti návrhu. Lze to dokumentovat citací rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2015, č. j. 4 As 249/2014-43: „Nejvyšší správní soud tedy dospěl k závěru, že v případě, že po podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dojde k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, je namístě řízení zastavit podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu. Tento závěr je ostatně v souladu se standardní komentářovou literaturou (srov. Jurčík R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 3. vydání. Praha, C. H. Beck, 2012, str. 686:  Ustanovením § 118 odst. 1 není dotčena možnost zastavení řízení podle obecné procesní úpravy v § 66 SpŘ. Například pokud by byl podán návrh na opatření k nápravě po uzavření smlouvy, jednalo by se o žádost zjevně právně nepřípustnou – § 66 odst. 1 písm. b) SpŘ, popř. pokud by došlo k uzavření smlouvy v průběhu řízení o návrhu na uložení opatření k nápravě, stala by se žádost zjevně bezpředmětnou – § 66 odst. 1 písm. g) SpŘ.”). ‘.“

54.         Postup, který byl zvolen, tedy odpovídá výslovnému znění zákona, jeho smyslu a účelu a rovněž vykazuje kontinuitu s předchozím právní úpravou.

VI.          Závěr

55.         Po zvážení všech aspektů dané věci a s ohledem na to, že ze spisového materiálu lze najisto postavit, že nastala okolnost odůvodňující zastavení řízení podle § 257 písm. j) zákona, nezbývá, než ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit. Proto jsem rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona nelze dále odvolat.

 

 

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

Obdrží:

1.             MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

2.             Mgr. Karel Masopust, ev. č. ČAK 15435, se sídlem Radlická 3185/1, 150 00 Praha 5

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1]Pokud je v tomto rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 56 zákona v návaznosti na ustanovení § 274 odst. 1 a 2 zákona, podle tohoto znění se posuzují úkony zadavatele a uchazečů v zadávacím řízení.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz