Rozhodnutí: S0201/2018/VZ-20437/2018/532/LOh

Instance I.
Věc Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku – Šumperk č.p. 2819, Lidická 81
Účastníci
  1. Podniky města Šumperka a.s.
  2. HOCHTIEF CZ a. s.
  3. PKS stavby a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 8. 10. 2018
Související rozhodnutí S0201/2018/VZ-20437/2018/532/LOh
R0130/2018/VZ-28958/2018/323/JKt
Dokumenty file icon dokument ke stažení 443 KB

Č. j.: ÚOHS-S0201/2018/VZ-20437/2018/532/LOh

 

Brno: 11. července 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 28. 5. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Podniky města Šumperka a.s., IČO 65138163, se sídlem Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk,
  • navrhovatel – HOCHTIEF CZ a. s., IČO 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5,

  • vybraný dodavatel – PKS stavby a.s., IČO 46980059, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Podniky města Šumperka a.s., IČO 65138163, se sídlem Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku – Šumperk č.p. 2819, Lidická 81“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 21. 12. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 12. 2017 pod ev. č. Z2017-036394, ve znění oprav uveřejněných dne 1. 2. 2018, dne 9. 2. 2018, dne 26. 2. 2018 a dne 6. 4. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 247-517047, ve znění oprav uveřejněných dne 1. 2. 2018 pod ev. č. 2018/S 022-045569, dne 10. 2. 2018 pod ev. č. 2018/S 029-062614, dne 27. 2. 2018 pod ev. č. 2018/S 040-086827 a dne 6. 4. 2018 pod ev. č. 2018/S 067-148374,

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – HOCHTIEF CZ a. s., IČO 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 – ze dne 28. 5. 2018, se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Podniky města Šumperka a.s., IČO 65138163, se sídlem Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 21. 12. 2017 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku – Šumperk č.p. 2819, Lidická 81“, přičemž oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 12. 2017 pod ev. č. Z2017-036394, ve znění oprav uveřejněných dne 1. 2. 2018, dne 9. 2. 2018, dne 26. 2. 2018 a dne 6. 4. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 247-517047, ve znění oprav uveřejněných dne 1. 2. 2018 pod ev. č. 2018/S 022-045569, dne 10. 2. 2018 pod ev. č. 2018/S 029-062614, dne 27. 2. 2018 pod ev. č. 2018/S 040-086827 a dne 6. 4. 2018 pod ev. č. 2018/S 067-148374 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Z bodu VII.1.2) formuláře „Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 4. 2018 vyplývá, že zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek na den 10. 4. 2018.

3.             Podle „Písemné zprávy o hodnocení nabídek“ ze dne 16. 4. 2018 zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem 4 nabídky.

4.             V „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 24. 4. 2018 zadavatel uvedl, že vybraným dodavatelem je společnost PKS stavby a.s., IČO 46980059, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen „vybraný dodavatel“).

5.             Jak vyplývá z dokladu o doručení námitek, jenž tvoří přílohu návrhu, navrhovatel – HOCHTIEF CZ a. s., IČO 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“) doručil dne 7. 5. 2018 zadavateli námitky ze dne 3. 5. 2018 proti rozhodnutí o výběru dodavatele. Rozhodnutí o námitkách ze dne 16. 5. 2018, kterým zadavatel námitky navrhovatele odmítl (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), bylo navrhovateli doručeno dne 18. 5. 2018.

6.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel s důvody uvedenými v rozhodnutí o námitkách nesouhlasil, podal dne 28. 5. 2018 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.             PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

7.             Podle § 249 zákona ve  spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 28. 5. 2018, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu navrhovatele rovněž dne 28. 5. 2018.

 

8.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel.

9.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0201/2018/VZ-15768/2018/532/LOh ze dne 29. 5. 2018.

10.         Výrokem 1. usnesení č. j. ÚOHS-S0201/2018/VZ-17979/2018/532/LOh ze dne 19. 6. 2018 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu 7 dnůode dne doručení tohoto usnesení, ve které se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Výrokem 2. citovaného usnesení stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a to podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

Obsah návrhu

11.         Navrhovatel se nejprve vyjadřuje k rozhodnutí o námitkách, které považuje za nedostatečně odůvodněné a nepřezkoumatelné. Navrhovatel se domnívá, že zadavatel se k některým skutečnostem namítaným navrhovatelem vůbec nevyjádřil a že se zcela nedostatečně vypořádal zejména s tvrzením navrhovatele, že dodávka a montáž tobogánu měla být součástí dokončené stavby realizované v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků.

12.         Návrh navrhovatele pak směřuje proti rozhodnutí o výběru dodavatele. Z obsahu článku 6.8. „Prokázání TECHNICKÉ KVALIFIKACE dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ“ zadávací dokumentace (blíže viz bod 43. odůvodnění tohoto rozhodnutí) je dle navrhovatele zřejmé, že zadavatel požadoval, aby účastníci zadávacího řízení prokázali svoji zkušenost s provedením minimálně jedné stavební práce v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků, jejíž součástí bylo i dodání a montáž uzavřeného tobogánu předepsaných vlastností. Navrhovatel má za to, že předmětem referenční zakázky měly být tedy v prvé řadě stavební práce spočívající ve výstavbě či rekonstrukci veřejného krytého bazénu s wellness či aquaparku; požadavek na dodání a montáž tobogánu byl zadavatelem stanoven až jako doplňkový a blíže specifikující charakter a vlastnosti minimálně jedné z požadovaných referenčních stavebních prací.

13.         Podle navrhovatele z „Výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele“ vyplývá, že vybraný dodavatel prokázal požadovanou kvalifikaci prostřednictvím svého poddodavatele – společnosti ELEVEN Kft, a to referenční stavební prací „Plaváreň Senica – čásť vodné atrakcie“ (dále jen „reference Senica“); jinou referenční stavební práci vybraný dodavatel dle navrhovatele nepředložil, což zadavatel nerozporuje ani v rozhodnutí o námitkách.

14.         Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách nerozporuje ani další navrhovatelem namítanou skutečnost, a to, že reference Senica není stavební prací v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků, jejíž součástí by byla dodávka a montáž minimálně jednoho uzavřeného tobogánu předepsaných vlastností, avšak na rozdíl od navrhovatele je zadavatel toho názoru, že dodávka a montáž uzavřeného tobogánu je rovněž stavební prací, tudíž není dle zadavatele pro splnění předmětné kvalifikace třeba, aby tato byla součástí stavby v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků. Takovýto výklad však navrhovatel považuje za zjevně účelový a neodpovídající znění článku 6.8. „Prokázání TECHNICKÉ KVALIFIKACE dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ“ zadávací dokumentace, neboť z předmětného článku jednoznačně vyplývá, že zadavatel požadoval doložení reference nikoliv pouze na dodávku a montáž minimálně jednoho uzavřeného tobogánu, ale výslovně stanovil, že tato musí být součástí (tedy nikoliv předmětem) dokončené stavby realizované v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků.

15.         Navrhovatel má za to, že pokud zadavateli postačuje reference pouze na samotnou dodávku a montáž tobogánu, pak dodatečně významně změnil (zmírnil) požadavky na prokázání kvalifikace. V této souvislosti navrhovatel uvádí, že pokud by zadavatel již v rámci zadávacích podmínek deklaroval, že dodavatel nemusí mít zkušenost s realizací stavby v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků, jejíž součástí je dodávka a montáž tobogánu, ale postačí mu i zkušenost se samotným dodáním a montáží tobogánu, pak objektivně nelze vyloučit, že by se zadávacího řízení účastnil větší počet dodavatelů.

16.         Navrhovatel dále uvádí, že ustálená rozhodovací praxe potvrzuje, že stanovení kritérií technické kvalifikace, včetně jejich minimální úrovně, nemůže vést k bezdůvodnému omezení možnosti dodavatelů účastnit se zadávacího řízení, či k jakémukoliv zvýhodnění některého z potenciálních dodavatelů na úkor dodavatelů jiných a odkazuje v této souvislosti na rozhodnutí Úřadu č. j.: ÚOHS-S0072/2018/VZ-10621/2018/532/KSt ze dne 12. 4. 2018.

17.         Navrhovatel dále konstatuje, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách sám potvrdil navrhovatelem namítané pochybení, když interpretoval dotčený kvalifikační požadavek ve prospěch nabídky vybraného dodavatele, a to zcela bez ohledu na jeho skutečný obsah a význam vymezený v zadávací dokumentaci, a je přesvědčen, že vybraný dodavatel neprokázal v plném rozsahu kritéria technické kvalifikace a měl být z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

18.         Pro úplnost navrhovatel uvádí, že relevantní údaje o referenci Senica, která je součástí i jeho nabídky, získal až v době po podání nabídek, neměl však povinnost podle § 88 odst. 1 zákona oznamovat zadavateli změnu kvalifikace, neboť i nadále splňuje podmínky kvalifikace, a to prostřednictvím referenční stavební práce „Bazén Sušice – přístavba a stavební úpravy zimního stadionu“.

19.         Vzhledem k výše uvedenému má navrhovatel za prokázané, že zadavatel nedodržel postup dle § 48 odst. 8 zákona, když vybraného dodavatele nevyloučil z účasti v zadávacím řízení, ačkoliv byly naplněny důvody pro jeho vyloučení dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona, a dále postup dle § 6 odst. 2 zákona, tj. zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace, když vybraného dodavatele zvýhodnil oproti ostatním účastníkům zadávacího řízení. Navrhovateli tak vznikla újma, neboť jeho nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější, k čemuž by dle navrhovatele muselo dojít, kdyby zadavatel vybraného dodavatele v souladu se zákonem vyloučil. Navrhovatel rovněž poukazuje na skutečnost, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 245 odst. 1 zákona, když se v rozhodnutí o námitkách podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách navrhovatele.

20.         Navrhovatel se domáhá, aby Úřad uložil zadavateli podle § 263 odst. 2 zákona nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení, případně pokud by naznal, že pro zrušení zadávacího řízení není důvod, nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele, jakož i všech úkonů týkajících se posouzení kvalifikace vybraného dodavatele a hodnocení nabídek.

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 8. 6. 2018

21.         Zadavatel v úvodu svého vyjádření cituje námitky navrhovatele ze dne 3. 5. 2018 proti rozhodnutí o výběru dodavatele a podstatnou část rozhodnutí o námitkách, kterým námitky navrhovatele odmítl. Zadavatel shrnuje námitky navrhovatele, tzn. jeho tvrzení, že vybraný dodavatel nesplnil kvalifikaci ve vztahu k referenci Senica, neboť se nejednalo o stavební práci, jejíž součástí byla dodávka a montáž jednoho uzavřeného tobogánu, ale pouze o samostatnou dodávku a montáž tobogánu. Zadavatel se domnívá, že v rozhodnutí o námitkách se podrobně vypořádal se skutečností, že v případě reference Senica se jedná o významnou stavební práci požadovanou zadavatelem v zadávací dokumentaci, a že jde ze strany navrhovatele o nedůvodnou argumentaci.  

22.         Zadavatel je přesvědčen, že dodržel ustanovení § 48 odst. 8 zákona i § 6 odst. 2 zákona, jejichž porušení namítá navrhovatel v návrhu. V této souvislosti zadavatel uvádí, že dle bodu 6. článku 6.8. „Prokázání TECHNICKÉ KVALIFIKACE dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ“ zadávací dokumentace (blíže viz bod 43. odůvodnění tohoto rozhodnutí) požadoval, aby součástí alespoň jedné z referenčních staveb byla dodávka a montáž minimálně jednoho uzavřeného tobogánu o délce alespoň 50 m, jehož vlastní dráha je minimálně z jedné poloviny vedena vně bazénové haly s dojezdem do bezpečnostní jednotky umístněné uvnitř bazénové haly a byl vyroben technologií, která zabezpečí hladký povrch a vysoký lesk z obou stran (vnitřní i vnější), lehkou údržbu a dlouhodobou životnost, k čemuž vybraný dodavatel doložil referenci Senica splňující uvedený požadavek.

23.         Zadavatel dále konstatuje, že z pohledu navrhovatele je sporné zahrnutí realizace tobogánu (dodávka a montáž) do jedné ze stavebních prací požadovaných zadávací dokumentací. Zadavatel je však přesvědčen, že samotná realizace tobogánu je stavební prací, která mohla být prováděna samostatně, neboť finanční požadavek minimálně 50 mil. Kč platil pouze na jednu stavební práci. Zadavatel dodává, že realizace tobogánu je stavbou jak ve smyslu CPV kódů (mimo jiné uvádí, že instalaci tobogánu by bylo možno zařadit pod CPV kódy 45212200-8 Stavební úpravy sportovních zařízení a 45212212-5 Stavební úpravy plováren), tak ve smyslu stavebního zákona, i § 14 odst. 4 zákona.

24.         Navrhovatelem namítané porušení § 245 odst. 1 zákona zadavatel odmítá a domnívá se, že se podrobně a srozumitelně vyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným navrhovatelem v námitkách.

25.         Zadavatel dále tvrdí, že některé části v návrhu navrhovatele a argumentace tam uvedená nebyly uvedeny v námitkách.Návrhu navrhovatele v této části tedy podle zadavatele nepředcházely včas podané námitky podle § 257 zákona a v této části návrhu by mělo být správní řízení zastaveno. Poukazuje na tvrzení navrhovatele na str. 4 návrhu, že „(…) pokud by zadavatel již v rámci zadávacích podmínek deklaroval, že dodavatel nemusí mít zkušenost s realizací stavby v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků, její součástí je dodávka montáž tobogánu, ale postačí mít zkušenost se samotným dodáním a montáží tobogánu, pak objektivně nelze vyloučit, že by se soutěže účastnil větší počet účastníků.“, a rovněž na odkaz navrhovatele na rozhodovací praxi Úřadu na str. 5 návrhu. K právě uvedenému zadavatel dodává, že obě zkušenosti v rámci jedné zakázky nepožadoval, o čemž svědčí i skladba referencí v nabídce navrhovatele.

26.         Závěrem zadavatel uvádí, že doklad o doručení námitek zadavateli, jenž je součástí návrhu, spíše značí, že navrhovatel předložil doklad o podání námitek, nikoliv originál dokladu o doručení námitek typu doručenky. V návaznosti na ustanovení § 251 odst. 1 zákona má tedy zadavatel za to, že návrh neobsahoval doklad o doručení námitek zadavateli, a že správní řízení by mělo být s ohledem na rozhodovací praxi Úřadu (např. rozhodnutí č.j.: ÚOHS-S0749/2016/VZ-50824/2016/532/MOn ze dne 28. 12. 2016 a rozhodnutí č.j.: ÚOHS-R0010/2017/VZ-08863/2017/323/EBr ze dne 13. 3. 2017) zastaveno.

27.         Vzhledem k výše uvedeným důvodům zadavatel navrhuje, aby Úřad správní řízení zastavil.

Vyjádření vybraného dodavatele k návrhu ze dne 8. 6. 2018

28.         Vybraný dodavatel v úvodu svého vyjádření konstatuje, že z obsahu návrhu vyplývá, že jím předložená referenční zakázka – reference Senica se stala předmětem sporu mezi navrhovatelem a zadavatelem, neboť navrhovatel pochybuje, že tato referenční zakázka splňuje zadavatelem vymezené podmínky technické kvalifikace a v návaznosti na to cituje zadávací dokumentaci, konkrétně druhý odstavec článku 6.8. „Prokázání TECHNICKÉ KVALIFIKACE dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ“ zadávací dokumentace, definující požadavky na referenční zakázky.

29.         Vybraný dodavatel se nejprve vyjadřuje ke skutečnosti namítané navrhovatelem, tj. že v rámci referenční zakázky uvedené vybraným dodavatelem – reference Senica – se jednalo pouze o dodávku a montáž bazénových atrakcí a technologie, a že tato nesplňuje podmínku, že musí být současně stavební prací (dokončenou stavbou) v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků.

30.         Vybraný dodavatel konstatuje, že v rámci reference Senica byla prováděna zejména dodávka a montáž bazénové technologie a v marginálním množství také stavební práce, čímž by mohlo být prokázáno, že se jednalo o stavební práce (dokončené stavby), realizované v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků, jejíž součástí byla dodávka a montáž minimálně jednoho uzavřeného tobogánu o délce alespoň 50 m, jehož vlastní dráha je minimálně z jedné poloviny vedena vně bazénové haly s dojezdem do bezpečnostní jednotky umístněné uvnitř bazénové haly a byl vyroben technologií, která zabezpečí hladký povrch a vysoký lesk z obou stran (vnitřní i vnější), lehkou údržbu a dlouhodobou životnost.

31.         Dále vybraný dodavatel uvádí, že jeho nabídka obsahovala rovněž referenční stavbu „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáru nad Sázavou“, jejíž součástí byla i dodávka a montáž minimálně jednoho uzavřeného tobogánu o délce alespoň 50 m, jehož vlastní dráha je minimálně z jedné poloviny vedena vně bazénové haly s dojezdem do bezpečnostní jednotky umístněné uvnitř bazénové haly, a která tak splňovala technickou kvalifikaci požadovanou zadavatelem.

32.         Dle názoru vybraného dodavatele byl zadavatel oprávněn uvést ve „Výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele“ jako referenční stavbu vybraného dodavatele referenci Senica, avšak mohl uvést i referenční stavbu „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáru nad Sázavou“, čímž by byla námitka a následný návrh navrhovatele zcela bezpředmětný.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

33.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení, stanovisek předložených účastníky řízení a na základě vlastních zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

34.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

35.         Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel podle § 6 odst. 2 zákona dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

36.         Podle § 14 odst. 3 zákona je veřejnou zakázkou na stavební práce veřejná zakázka, jejímž předmětem je

a) poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,

b) zhotovení stavby, nebo

c) poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi podle § 14 odst. 3 písm. a) nebo b) zákona.

37.         Podle § 14 odst. 4 zákona je stavbou pro účely tohoto zákona výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce. Bez ohledu na právní formu spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem se za veřejnou zakázku na stavební práce považuje rovněž zhotovení stavby odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem, přičemž za odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem se považuje stavba, u níž má zadavatel rozhodující vliv na druh nebo projekt stavby

38.         Podle § 28 odst. 1 písm. a) a b) zákona se pro účely tohoto zákona rozumí

a)      zadávacími podmínkami veškeré zadavatelem stanovené

1.      podmínky průběhu zadávacího řízení,

2.      podmínky účasti v zadávacím řízení,

3.      pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,

4.      pravidla pro hodnocení nabídek,

5.      další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona

b)      zadávací dokumentací veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

39.         Podle § 36 odst. 3 zákona zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

40.         Pokud zadavatel požaduje prokázání ekonomické nebo technické kvalifikace, musí podle § 73 odst. 6 zákona v zadávací dokumentaci přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky stanovit,

a)      která kritéria ekonomické nebo technické kvalifikace požaduje a

b)      minimální úroveň pro jejich splnění.

41.         K prokázání kritérií technické kvalifikace může zadavatel podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona požadovatseznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže.

42.         Úřad podle § 265 písm. a) zákona návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

43.         Zadavatel v článku 6.8. „Prokázání TECHNICKÉ KVALIFIKACE dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ“ zadávací dokumentace (dále také jen „čl. 6.8 zadávací dokumentace“), ve znění Dodatečné informace č. 9 ze dne 6. 2. 2018, stanovil, že požaduje k prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona předložit seznam stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení (zahrnující minimálně cenu, dobu a místo provádění stavebních prací) včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací (za účelem zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže zadavatel připustil zohlednění dokladů i za dobu delší než posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení), a dále, že:

Z osvědčení a seznamu stavebních prací provedených dodavatelem musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období provedl alespoň dvě stavební práce (dokončené stavby), realizované v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků, přičemž:

1.      Investiční náklady, alespoň jedné z nich byly minimálně 50 mil. Kč bez DPH.

2.      Součástí alespoň jedné uvedené stavby musí být veřejný vnitřní bazén s min. velikostí vodní plochy 200 m2 s výkonem recirkulační úpravny bazénové vody min. 100 m3/hod. Investiční náklady bazénové technologie pro stavbu s veřejným vnitřním bazénem minimálně ve výši 5. mil. Kč bez DPH.

3.      Minimálně jedna z nich bude zakázka na stavební práce charakteru výstavby či rekonstrukce stavby, v jejímž rámci byla provedena úprava bazénové vody prostřednictvím nezávislých okruhů úpravy bazénových vod.

4.      Minimálně jedna z nich bude zakázka na stavební práce charakteru výstavby či rekonstrukce stavby, v jejímž rámci byla provedena dodávka a montáž wellness v rozsahu zahrnujícím minimálně suchou saunu a parní kabinu (či lázeň).

5.      Minimálně jedna z nich bude zakázka na stavební práce charakteru výstavby či rekonstrukce stavby, v jejímž rámci byla provedena dodávka bazénové technologie pro veřejné bazény, jejíž součástí byla úprava vody pomocí ozónové aplikace ozónu do akumulační nádrže.

6.      Součástí alespoň jedné z uvedených staveb byla dodávka a montáž minimálně jednoho uzavřeného tobogánu o délce alespoň 50 m, jehož vlastní dráha je min. z jedné poloviny vedena vně bazénové haly s dojezdem do bezpečnostní jednotky umístněné uvnitř bazénové haly a byl vyroben technologií, která zabezpečí hladký povrch a vysoký lesk z obou stran (vnitřní i vnější), lehkou údržbu a dlouhodobou životnost.

Pokud některá z dokončených staveb (stavebních prací) v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků splňuje parametry kvalifikace ve více částech minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu vymezených výše, pak lze takovouto stavbu (stavební práce) použít k prokázání splnění více či všech částí minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu vymezené výše (v rámci seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za uvedené období může být taková stavba (stavební práce) uvedena opakovaně; v konečném důsledku tedy může být v rámci seznamu uvedena opakovaně pouze 1 stavba (pokud splňuje všechny části minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu vymezené výše).

Účastník prokazuje jako stavební práci pouze takový rozsah stavebních prací, které sám vlastními kapacitami řádně realizoval. Zadavatel akceptuje prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob podle §83 ZZVZ.(…)“.

44.         V osvědčení objednatele ze dne 10. 1. 2018 vztahujícím se k referenci Senica, kterou k prokázání kvalifikace předložil vybraný dodavatel (a taktéž další dva účastníci zadávacího řízení), je uveden následující popis: „Dodávka a montáž 2 ks celoročních uzavretých toboganov vyrobených technológiou RTM, ktorá zabezpečí hladký povrch a vysoký lesk z oboch stran (vnútornej a vonkajšej), ľahkú údržbu a dlhodobú životnosť, s dojazdom do dojazdovej jednotky umiestnenej vo vnútri haly. Uzavretý tobogan S1 v celkovej dlžke 59,56 m a uzavretý tobogan S2 v celkovej dlžke 68,58 m. Minimálne dve tretiny dráh toboganov sú vedené vonkajškom.“.

Právní posouzení

45.         Předmětné správní řízení bylo zahájeno na základě návrhu, v němž navrhovatel napadá rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele. Navrhovatel tvrdí, že vybraný dodavatel neprokázal v plném rozsahu technickou kvalifikaci, když jím předložená (a zadavatelem ve „Výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele“ ze dne 10. 4. 2018 uvedená) referenční veřejná zakázka „reference Senica“ nesplňovala požadavek uvedený v článku 6.8. „Prokázání TECHNICKÉ KVALIFIKACE dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ“ bodu 6. zadávací dokumentace, a to požadavek, aby „Součástí alespoň jedné z uvedených staveb byla dodávka a montáž minimálně jednoho uzavřeného tobogánu o délce alespoň 50 m, jehož vlastní dráha je min. z jedné poloviny vedena vně bazénové haly s dojezdem do bezpečnostní jednotky umístněné uvnitř bazénové haly a byl vyroben technologií, která zabezpečí hladký povrch a vysoký lesk z obou stran (vnitřní i vnější), lehkou údržbu a dlouhodobou životnost.“ (viz bod 43. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Vybraný dodavatel tak měl být dle navrhovatele ze zadávacího řízení vyloučen.

K prokázání technické kvalifikace vybraným dodavatelem

46.         Úvodem Úřad nejprve uvádí, že zadávací podmínky jsou nejvýznamnějším zdrojem informací, na jejichž základě zpracovávají dodavatelé své nabídky, a proto zákon zadavateli ukládá povinnost vymezit jejich prostřednictvím veškeré podrobnosti nezbytné pro účast dodavatele v zadávacím řízení, přičemž mezi tyto zadávací podmínky patří i požadavky na prokázání technické kvalifikace.

47.         Pokud zadavatel hodlá technickou kvalifikaci dodavatelů pro plnění veřejné zakázky ověřovat, musí dle § 73 odst. 6 zákona v zadávací dokumentaci přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky stanovit, která kritéria technické kvalifikace požaduje a minimální úroveň pro jejich splnění.

48.         K požadavkům na technickou kvalifikaci Úřad v obecné rovině uvádí, že při posuzování takových požadavků zadavatele je třeba vycházet z jejich účelu, kterým je objektivním, transparentním a nediskriminačním způsobem zajistit, aby zadavatel vybíral dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu subjektů, jež poskytují záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat. Adekvátně nastavená kritéria technické kvalifikace jsou tedy „sítem“, které má zamezit účasti subjektů neschopných danou veřejnou zakázku řádně splnit. Kvalifikace umožňuje zadavateli ověřit si na základě vlastností vážících se k osobě dodavatele, zda bude tento dodavatel schopen s vyšší mírou pravděpodobnosti plnit závazky plynoucí z realizace předmětu veřejné zakázky. Zadavatel tedy získává určitou míru jistoty, že s dodavatelem, který požadovanou kvalifikaci splnil a který je tedy kvalifikovaný pro plnění veřejné zakázky, může uzavřít smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky bez větších pochybností o způsobilosti takového dodavatele splnit své závazky. K naplnění účelu technické kvalifikace je tudíž nezbytné, aby jednotlivá kritéria technické kvalifikace zadavatel stanovil vždy s ohledem na předmět veřejné zakázky tak, aby po splnění těchto kritérií zadavatel ověřil, že dodavatel bude schopen plnit i zadávanou veřejnou zakázku; i vzhledem k tomuto účelu je pak nezbytné kritéria technické kvalifikace stanovená zadavatelem vykládat.     

49.         V rámci samotného posouzení případu Úřad uvádí, že v šetřeném případě zadavatel stanovil jako podmínku účasti v zadávacím řízení mimo jiné prokázání kritéria technické kvalifikace ve smyslu § 79 zákona, konkrétně dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona, spočívající v předložení seznamu stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech (resp. i za dobu delší než posledních 5 let) před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Jako minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace zadavatel ve smyslu § 73 odst. 6 písm. b) zákona stanovil požadavek na provedení alespoň dvou stavebních prací realizovaných v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků, přičemž alespoň jedna z těchto staveb bude splňovat zadavatelem dále vymezené minimální parametry. Jako jeden z minimálních parametrů zadavatel stanovil, že součástí alespoň jedné z uvedených staveb byla dodávka a montáž minimálně jednoho uzavřeného tobogánu o délce alespoň 50 m, jehož vlastní dráha je minimálně z jedné poloviny vedena vně bazénové haly s dojezdem do bezpečnostní jednotky umístněné uvnitř bazénové haly a byl vyroben technologií, která zabezpečí hladký povrch a vysoký lesk z obou stran (vnitřní i vnější), lehkou údržbu a dlouhodobou životnost. Zadavatel dále deklaroval, že pokud některá z uvedených stavebních prací splňuje současně více minimálních parametrů stanovených zadavatelem v rámci daného kritéria, lze takovou stavební práci použít opakovaně k prokázání více či všech požadovaných minimálních parametrů (viz bod 43. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

50.         Co se týče dokladů, kterými měli účastníci zadávacího řízení předmětný požadavek na kvalifikaci prokázat, zadavatel stanovil, že požaduje předložení seznamu stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech (resp. i za dobu delší než posledních 5 let) před zahájením zadávacího řízení, který bude zahrnovat minimálně cenu, dobu a místo provádění stavebních prací, a dále předložení osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací (viz bod 43. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

51.         Jak vyplývá z nabídky vybraného dodavatele, vybraný dodavatel předložil zadavateli k prokázání splnění výše uvedeného kritéria technické kvalifikace „Seznam stavebních prací provedených dodavatelem“ ze dne 4. 4. 2018 s uvedením stavební práce „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáru nad Sázavou“ včetně osvědčení objednatele ze dne 7. 4. 2016, „Seznam stavebních prací provedených dodavatelem“ ze dne 4. 4. 2018 s uvedením stavební práce „Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě“ včetně osvědčení objednatele ze dne 13. 11. 2015 a dále seznam stavebních prací ze dne 16. 1. 2018 provedených poddodavatelem k referenční stavbě 1 „Výstavba komplexu Moravia Thermal“ včetně osvědčení objednatele ze dne 6. 8. 2013 a k referenční stavbě 2 „reference Senica“ včetně osvědčení objednatele ze dne 10. 1. 2018.

52.         Zadavatel ve „Výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele“ ze dne 10. 4. 2018 uvedl, že vybraný dodavatel prokázal technickou kvalifikaci požadovanou v článku 6.8. „Prokázání TECHNICKÉ KVALIFIKACE dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ“ bodu 6. zadávací dokumentace, tedy navrhovatelem rozporovaný požadavek, aby „Součástí alespoň jedné z uvedených staveb byla dodávka a montáž minimálně jednoho uzavřeného tobogánu o délce alespoň 50 m, jehož vlastní dráha je min. z jedné poloviny vedena vně bazénové haly s dojezdem do bezpečnostní jednotky umístněné uvnitř bazénové haly a byl vyroben technologií, která zabezpečí hladký povrch a vysoký lesk z obou stran (vnitřní i vnější), lehkou údržbu a dlouhodobou životnost.“, předložením reference Senica.

53.         Navrhovatel považuje za sporné, když zadavatel vyhodnotil referenci Senica jako stavební práci prokazující tuto část technické kvalifikace. Dle navrhovatele je zřejmé, že zadavatel v předmětném článku zadávací dokumentace požadoval, aby účastníci zadávacího řízení prokázali svoji zkušenost s provedením stavebních prací v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků, jejíž součástí bylo i dodání a montáž uzavřeného tobogánu předepsaných vlastností, tedy že zadavatel požadoval doložení reference nikoliv pouze na dodávku a montáž minimálně jednoho uzavřeného tobogánu, ale výslovně stanovil, že tato musí být součástí (tedy nikoliv předmětem) dokončené stavby realizované v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků. V souvislosti s výše uvedeným navrhovatel namítá, že pokud zadavateli postačuje reference pouze na samotnou dodávku a montáž tobogánu, pak dodatečně významně změnil (zmírnil) požadavky na prokázání kvalifikace.

54.         Zadavatel je naproti tomu přesvědčen, že reference Senica splňuje požadavky na technickou kvalifikaci, neboť realizace tobogánu je stavební prací ve smyslu § 14 odst. 4 zákona, CPV kódů i stavebního zákona, která mohla být prováděna samostatně, tedy že reference Senica zcela naplňuje předmětný požadavek stanovený v čl. 6.8 bodu 6. zadávací dokumentace.

55.         S ohledem na výše uvedené Úřad přezkoumal znění čl. 6.8. „Prokázání TECHNICKÉ KVALIFIKACE dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ“ zadávací dokumentace a uvádí, že z obsahu předmětného článku zadávací dokumentace je zřejmé, že první podmínkou, kterou měl dodavatel z hlediska prokázání technické kvalifikace splnit, byla realizace minimálně dvou dokončených stavebních prací v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků. Jako další navazující podmínky zadavatel vymezil šest jednotlivých požadavků, jejichž splnění byl dodavatel povinen prokázat vždy alespoň u jedné provedené stavební práce, kterou v nabídce k prokázání technické kvalifikace předložil, přičemž dle znění čl. 6.8 zadávací dokumentace bylo nerozhodné v rámci kolika referenčních veřejných zakázek tak bude učiněno. Z dikce čl. 6.8 zadávací dokumentace tudíž vyplývá, že dodavatel byl povinen předložit takové referenční zakázky, jejichž obsahem byly stavební práce prováděné v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků, přičemž minimálně jedna z těchto prací musela splňovat zadavatelem dále stanovené atributy; mimo jiné jedna z nich musela obsahovat i dodávku a montáž tobogánu. Tu se Úřad zcela ztotožňuje s tvrzením zadavatele, že dodávka a montáž tobogánu je stavební prací, což explicitně vyplývá z § 14 odst. 3 a 4 zákona; zároveň nelze ani pochybovat o tom, že dodávka a montáž tobogánu je stavební prací realizovanou v oblasti výstavby nebo rekonstrukce veřejného krytého bazénu nebo aquaparku (to navrhovatel de facto ani nerozporuje); sporné mezi zadavatelem a navrhovatelem je to, zda dodávka a montáž tobogánu musela být součástí většího komplexu stavebních prací provedených v rámci předkládané referenční veřejné zakázky, nebo postačovalo, pokud byla dodávka a montáž tobogánu hlavním předmětem předložené referenční zakázky.

56.         Dle názoru Úřadu, když navrhovatel v návrhu interpretuje požadavky zadavatele na prokázání technické kvalifikace dle článku 6.8. „Prokázání TECHNICKÉ KVALIFIKACE dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ“ bodu 6. zadávací dokumentace tak, že zadavatel požadoval doložení reference nikoliv pouze na dodávku a montáž minimálně jednoho uzavřeného tobogánu, ale výslovně stanovil, že tato musí být součástí (tedy nikoliv předmětem) dokončené stavby realizované v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků, pak je tento výklad nepřesný, nepostihuje všechny relevantní skutečnosti, jež jsou obsahem předmětného článku zadávací dokumentace, a opomíjí i samotný význam a účel kvalifikace. Úřad akcentuje, že zadávací dokumentaci je třeba vykládat komplexně, tedy na veškeré informace tam uvedené je nutno pohlížet ve vzájemné souvislosti a nelze tyto vytrhávat ze vzájemného kontextu a logické provázanosti, což ostatně vyplývá např. i z rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-R304/2014/VZ-17222/2015/322/IJu ze dne 10. 7. 2015.

57.         V čl. 6.8 zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že požaduje doložit potvrzení o stavbě (stavebních pracích) provedené v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků, přičemž dále stanovil šest konkrétních požadavků, které musí být obsahem provedených stavebních prací. Je tudíž zřejmé, že veškeré stavební práce, které splňují požadavky dle bodů 1. – 6. čl. 6.8 zadávací dokumentace jsou zároveň podle zadavatele stavebními pracemi v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků. V následujícím odstavci pak zadavatel objasnil, jakým způsobem je možné technickou kvalifikaci prokázat, když uvedl, že „Pokud některá z dokončených staveb (stavebních prací) v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků splňuje parametry kvalifikace ve více částech minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu vymezených výše, pak lze takovouto stavbu (stavební práce) použít k prokázání splnění více či všech částí minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu vymezené výše (v rámci seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za uvedené období může být taková stavba (stavební práce) uvedena opakovaně; v konečném důsledku tedy může být v rámci seznamu uvedena opakovaně pouze 1 stavba (pokud splňuje všechny části minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu vymezené výše).“. V kontextu tohoto navazujícího vysvětlení pak dle Úřadu není pochyb o tom, že zadavatel požadoval předložení takové referenční veřejné zakázky, resp. takových referenčních zakázek, ve kterých jsou obsaženy požadavky uvedené zadavatelem pod body 1. – 6. čl. 6.8 zadávací dokumentace, přičemž z citovaného článku jasně vyplývá, že toto může být prokázáno i v rámci více veřejných zakázek, tzn. dodavatel byl oprávněn předložit i např. šest různých referencí, kdy by každá předložená reference naplňovala bod 1. – 6. čl. 6.8 zadávací dokumentace zvlášť.  Dle názoru Úřadu nelze ze zadávací dokumentace dovodit, že některý z požadavků v bodech 1. – 6. čl. 6.8 zadávací dokumentace, např. právě navrhovatelem rozporovaný požadavek na doložení stavebních prací spočívajících v dodávce a montáži tobogánu musel být nutně součástí větší stavby, neboť to z čl. 6.8 zadávací dokumentace nevyplývá. Úřad se ztotožňuje se zadavatelem, že dodávka a montáž tobogánu je sama o sobě stavební prací realizovanou v oblasti výstavby nebo rekonstrukce veřejného krytého bazénu nebo aquaparku (což mimo jiné vyplývá i z předmětného čl. 6.8 zadávací dokumentace), a nebyl tak důvod, proč by s ohledem na znění čl. 6.8 zadávací dokumentace nemohla být referenční veřejná zakázka na dodávku a montáž tobogánu sama o sobě stavební prací, kterou byli dodavatelé oprávněni prokázat svoji kvalifikaci. Tu je třeba akcentovat i účel technické kvalifikace, kdy ze zadavatelem stanovených požadavků je zcela zřejmé, že pro zadavatele bylo stěžejní ověřit, zda je dodavatel schopen mimo jiné provést i dodávku a montáž tobogánu o určitých vlastnostech. Z hlediska účelu technické kvalifikace je pak v tomto konkrétním případě (i s ohledem na obsah čl. 6.8 zadávací dokumentace) pro zadavatele zcela nerozhodné, zda je dodávka a montáž tobogánu součástí dalších stavebních prací, neboť schopnost provedení takových dalších stavebních prací si zadavatel ověřuje prostřednictvím stanovení dalších požadavků uvedených pod body 1. – 5. čl. 6.8 zadávací dokumentace.

58.         Z osvědčení objednatele ze dne 10. 1. 2018 vztahujícího se k referenci Senica, kterou zadavatel uvedl ve „Výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele“ ze dne 10. 4. 2018 jako referenci, kterou vybraný dodavatel prokázal splnění požadavku zadavatele dle čl. 6.8 bodu 6. zadávací dokumentace, je uveden následující popis „Dodávka a montáž 2 ks celoročních uzavretých toboganov vyrobených technológiou RTM, ktorá zabezpečí hladký povrch a vysoký lesk z oboch stran (vnútornej a vonkajšej), ľahkú údržbu a dlhodobú životnosť, s dojazdom do dojazdovej jednotky umiestnenej vo vnútri haly. Uzavretý tobogan S1 v celkovej dlžke 59,56 m a uzavretý tobogan S2 v celkovej dlžke 68,58 m. Minimálne dve tretiny dráh toboganov sú vedené vonkajškom.“. Není tedy dle názoru Úřadu pochyb, že taková reference je zcela dostatečná k prokázání předmětného požadavku na kvalifikaci.

59.         Na základě výše uvedených skutečností má Úřad za to, že reference Senica splňuje požadavky na prokázání technické kvalifikace uvedené v článku 6.8. „Prokázání TECHNICKÉ KVALIFIKACE dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ“ bodu 6. zadávací dokumentace (viz bod 43. odůvodnění tohoto rozhodnutí), tedy, že se jedná o stavební práci realizovanou v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků, jejíž součástí je dodávka a montáž minimálně jednoho uzavřeného tobogánu požadovaných vlastností, což dokazuje i popis předmětné referenční zakázky v osvědčení objednatele ze dne 10. 1. 2018. Z hlediska účelu technické kvalifikace se lze domnívat, že důvodem pro stanovení požadavku v bodu 6. předmětného článku zadávací dokumentace bylo zadavatelovo ujištění, že dodavatel je schopen realizovat dodávku a montáž tobogánu předepsaných vlastností, což vybraný dodavatel předložením reference Senica prokazatelně splnil.

60.         Není ani zřejmé, jaká reference by pak splňovala bod 6. čl. 6.8 zadávací dokumentace, pokud by měl platit výklad navrhovatele, že dodávka a montáž tobogánu musela být součástí jiných stavebních prací, resp. není zřejmé, jaký objem dalších stavebních prací (jiných než dodávka a montáž tobogánu) by měl být dle navrhovatele součástí reference, aby naplňovala bod 6. čl. 6.8 zadávací dokumentace, když jiný požadavek než ten, že se musí jednat o stavební práce v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků a tyto stavební práce musí spočívat v dodávce a montáži tobogánu v čl. 6.8 bodu 6. zadávací dokumentace stanoven nebyl; investiční náklady na stavbu a další stavební práce byly požadovány v bodech 1. – 5. čl. 6.8 zadávací dokumentace, přičemž již výše bylo prokázáno, resp. ze zadávací dokumentace transparentně vyplývalo, že požadavky v bodech 1. – 6. předmětného článku zadávací dokumentace mohly být prokázány jednou či více referenčními zakázkami. Dle názoru Úřadu bylo zcela zřejmé, že jakákoliv referenční zakázka, která bez dalšího naplňuje atributy stanovené v bodech 1. - 6. čl. 6.8 zadávací dokumentace, je referenční zakázkou, která je způsobilá k prokázání kvalifikace dodavatele. Tento výklad zároveň zcela naplňuje smysl kvalifikace, neboť zadavatel požadavkem na předložení reference na dodávku a montáž tobogánu ověřoval, zda bude dodavatel schopen realizovat dodávku a montáž tobogánu, a bylo tudíž nerozhodné, zda jsou součástí takové stavební práce i stavební práce jiné.

61.         Zadavatel tudíž dle názoru Úřadu postupoval zcela v souladu se stanovenými zadávacími podmínkami, když vyhodnotil referenci Senica, tj. stavební práci spočívající v dodávce a montáži minimálně jednoho uzavřeného tobogánu o konkrétních vlastnostech, jako stavbu prokazující jeden z jeho požadavků (bod 6. čl. 6.8 zadávací dokumentace). V této souvislosti pak Úřad podotýká, že ve vyjádření ze dne 8. 6. 2018 vybraný dodavatel uvedl, že splnění požadavku v bodu 6. čl. 6.8 zadávací dokumentace mohlo být prokázáno i referenční stavbou „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáru nad Sázavou“; i prostřednictvím této referenční veřejné zakázky by tudíž vybraný dodavatel pravděpodobně mohl prokazovat svoji kvalifikaci, nicméně posouzení, zda by předmětná reference splňovala požadavek zadavatele, není předmětem tohoto správního řízení.

62.         K tvrzení navrhovatele, že zadavatel dodatečně významně zmírnil požadavek na prokázání kvalifikace uvedený v článku 6.8. „Prokázání TECHNICKÉ KVALIFIKACE dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ“ bodu 6. zadávací dokumentace (viz bod 43. odůvodnění tohoto rozhodnutí), pokud uznal referenci Senica předloženou vybraným dodavatelem, Úřad konstatuje, že ke zmírnění předmětného kvalifikačního požadavku ze strany zadavatele nedošlo, neboť požadavek zadavatele byl dle názoru Úřadu zcela jasný a nemohlo být pochyb o tom, že pro jeho splnění je postačující předložení takové reference, jejímž obsahem je dodávka a montáž tobogánu, bez toho, aby ta musela být součástí většího komplexu stavebních prací činěných v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků. O jednoznačném jazykovém výkladu daného požadavku svědčí taktéž skutečnost, že tři ze čtyř účastníků zadávacího řízení, včetně navrhovatele, předložili ve svých nabídkách referenci Senica jako jednu ze stavebních prací prokazujících technickou kvalifikaci. Tvrzení navrhovatele, že relevantní údaje o referenci Senica, která je součástí i jeho nabídky, získal až v době po podání nabídek, považuje Úřad za zcela účelové.

63.         K argumentaci navrhovatele, že ustálená rozhodovací praxe potvrzuje, že stanovení kvalifikačních kritérií, včetně jejich minimální úrovně, nemůže vést k bezdůvodnému omezení možnosti dodavatelů účastnit se zadávacího řízení, či k jakémukoliv zvýhodnění některého z potenciálních dodavatelů na úkor dodavatelů jiných, a odkazu na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0072/2018/VZ-10621/2018/532/KSt ze dne 12. 4. 2018 Úřad konstatuje, že odkaz na předmětné rozhodnutí Úřadu považuje za nepřípadný, neboť to se týká posouzení přiměřenosti stanovených zadávacích podmínek, což však není předmětem vedeného správního řízení. K tvrzení navrhovatele, že nastavení zadávacích podmínek nemůže vést ke zvýhodnění některého z potenciálních dodavatelů, Úřad uvádí, že k tomu v předmětné věci nedošlo, neboť Úřad dospěl k závěru, že technická kvalifikace vybraného dodavatele byla posouzena zcela v souladu se zadavatelem stanovenými zadávacími podmínkami a vybraný dodavatel tak nebyl při posuzování jeho kvalifikace v tomto ohledu nijak zvýhodněn.

64.         Navrhovatel rovněž v návrhu argumentoval tím, že se zadavatel v rozhodnutí o námitkách nevyjádřil podrobně a srozumitelně ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách, zejména se zcela nedostatečně vypořádal s tvrzením navrhovatele, že dodávka a montáž tobogánu měla být součástí dokončené stavby realizované v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků.

65.         Dle názoru Úřadu se však zadavatel přezkoumatelně vyjádřil ke všem skutečnostem uvedeným navrhovatelem v námitkách, neboť zcela jednoznačně uvedl, že jednotlivé zadavatelem stanovené dílčí požadavky, tj. body 1. – 6. článku 6.8 zadávací dokumentace, mohly být dodavatelem prokázány (jak je přímo uvedeno v tomto článku zadávací dokumentace) v rámci jedné referenční stavby (stavební práce), pokud by zahrnovala všechny jednotlivé minimální parametry kvalifikace obsažené v dílčích požadavcích daného kvalifikačního kritéria, nebo také předložením šesti samostatných staveb (stavebních prací), kdy každá by prokazovala vždy jen jeden dílčí požadavek tohoto kvalifikačního kritéria. Zadavatel dle názoru Úřadu v námitkách přezkoumatelně vypořádal všechny námitky navrhovatele a zcela jasně navrhovateli sdělil, proč má za prokázané, že vybraný dodavatel splňuje kvalifikaci požadovanou v zadávacích podmínkách, což bylo podstatou navrhovatelem podaných námitek.

66.         K tvrzení zadavatele, že některým částem návrhu nepředcházely včas podané námitky a správní řízení by tudíž v této části mělo být zastaveno, pak Úřad uvádí, že nesdílí názor zadavatele, že navrhovatel uvedl v návrhu nové skutečnosti, které by nebyly obsaženy již v podaných námitkách. Zadavatel tvrdí, že navrhovatel v podaném návrhu (na str. 4 návrhu) uvedl že, „(…) pokud by zadavatel již v rámci zadávacích podmínek deklaroval, že dodavatel nemusí mít zkušenost s realizací stavby v oblasti výstavby či rekonstrukce veřejného krytého bazénu s wellness nebo aquaparků, jejíž součástí je dodávka montáž tobogánu, ale postačí mít zkušenost se samotným dodáním a montáží tobogánu, pak objektivně nelze vyloučit, že by se soutěže účastnil větší počet účastníků (…)“, a dále (na str. 5 návrhu) odkázal na rozhodovací praxi Úřadu, rozhodnutí Úřadu č. j.: ÚOHS-S0072/2018/VZ-10621/2018/532/KSt ze dne 12. 4. 2018, přičemž ani jedna z těchto skutečností nebyla dle zadavatele obsažena v podaných námitkách. Zadavatelem uvedené skutečnosti však Úřad nepovažuje za nové skutečnosti, které musely být uvedeny již v podaných námitkách, ale vnímá je spíše jako rozvinutí argumentace navrhovatele v reakci na rozhodnutí zadavatele o námitkách; podstata podaných námitek byla v návrhu zachována a není tedy důvod správní řízení zastavit dle § 257 písm. h) zákona, neboť Úřad má za prokázané, že návrhu předcházely řádně a včas podané námitky.

67.         K tvrzení zadavatele ve vyjádření k návrhu ze dne 8. 6. 2018 ohledně dokladu o doručení námitek zadavateli, jenž je součástí návrhu, pak Úřad uvádí, že nesdílí názor zadavatele, že návrh navrhovatele neobsahoval doklad o doručení námitek zadavateli, a že správní řízení by mělo být s ohledem na rozhodovací praxi Úřadu zastaveno. Úřad k tomuto konstatuje, že doklad, který navrhovatel připojil k návrhu lze bez dalšího považovat za doklad o doručení námitek zadavateli. V tomto případě je zřejmé, že námitky byly zaslány poštou, neboť navrhovatel předložil poštovní podací arch s uvedením předmětné zásilky a zejména pak doklad z internetové stránky (https://www.postaonline.cz/trackandtrace) o sledování této zásilky. Z předložených dokladů vyplývá, že dne 7. 5. 2018 byla zásilka uložena na příslušné poště a dne 9. 5. 2018 byla vyzvednuta adresátem (zadavatelem). K tomu Úřad uvádí, že vztah mezi zadavatelem a dodavatelem je vztahem, jehož cílem je uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. V tomto kontraktačním vztahu zadavateli nepřísluší pozice orgánu veřejné moci, nýbrž pozice právnické osoby, a to bez ohledu na to, zda zadavatelem je, nebo není správní orgán. Z tohoto důvodu lze tento vztah klasifikovat jako soukromoprávní (blíže viz rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 64/2011-41 ze dne 3. 1. 2013 a rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 2/2013 – 46 ze dne 24. 4. 2013). Úřad v šetřeném případě tudíž uvádí, že námitky, které jsou dodavatelem (jakožto prvním účastníkem soukromoprávního vztahu) adresovány zadavateli (jakožto druhému účastníkovi soukromoprávního vztahu), jsou v rámci soukromoprávního vztahu doručeny okamžikem dojití do sféry dispozice zadavatele, přičemž okamžikem doručení v soukromoprávním smyslu není okamžik skutečného seznámení se adresáta s obsahem doručovaného úkonu, nýbrž jde již o ten okamžik, kdy adresát poprvé nabyde možnosti skutečně se s obsahem jemu doručované písemnosti seznámit. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nastává objektivní možnost adresáta seznámit se s obsahem jemu doručované písemnosti okamžikem jejího doručení do bytu, sídla či poštovní schránky adresáta, či oznámením o uložení předmětné zásilky u provozovatele poštovních služeb. Takto doručovaná písemnost se má potom za doručenou okamžikem poskytnutí relevantních informací umožňujících adresátovi seznámení se s jejím obsahem – tedy okamžikem dojití do dispoziční sféry adresáta. Uvedené závěry Úřadu pak mají oporu v ustanovení § 570 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kde je jednoznačně stanoveno, že „Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde“.  Rovněž je pak možno odkázat i na rozhodovací praxi Úřadu v tomto smyslu, kdy je např. možno odkázat na usnesení č. j. ÚOHS-S0303/2017/VZ-23655/2017/533/PŠo ze dne 14. 9. 2017, ve kterém Úřad zevrubně problematiku doručování (v soukromoprávním smyslu) popsal.  V daném případě je tudíž dnem doručení námitek den 7. 5. 2018, tj. den, kdy byla zásilka uložena na poště; z dokladu předloženého navrhovatelem pak jasně vyplývá jak datum uložení zásilky na poště, tak datum vyzvednutí zásilky zadavatelem a navrhovatelem předložený doklad je tak zcela relevantním dokladem o doručení námitek zadavateli.

68.         Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že zadavatel tím, že posoudil požadavek na kvalifikaci stanovený v bodu 6. čl. 6.8 zadávací dokumentace u vybraného dodavatele jako splněný, pokud vybraný dodavatel k jeho prokázání předložil referenci Senica, postupoval zcela v souladu se zákonem a stanovenými zadávacími podmínkami, neboť reference Senica naplňuje požadavek zadavatele, aby „Součástí alespoň jedné z uvedených staveb byla dodávka a montáž minimálně jednoho uzavřeného tobogánu o délce alespoň 50 m, jehož vlastní dráha je min. z jedné poloviny vedena vně bazénové haly s dojezdem do bezpečnostní jednotky umístněné uvnitř bazénové haly a byl vyroben technologií, která zabezpečí hladký povrch a vysoký lesk z obou stran (vnitřní i vnější), lehkou údržbu a dlouhodobou životnost.“.

69.         Z uvedených důvodů rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a návrh navrhovatele zamítl.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1.             Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk

2.             HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

3.             PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz