Rozhodnutí: R0138/2018/VZ-28590/2018/321/EDy

Instance II.
Věc Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu "Modernizace výuky svařování"
Účastníci
  1. Moravskoslezský kraj
  2. EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 4. 10. 2018
Související rozhodnutí S0218/2018/VZ-21784/2018/512/JHé
R0138/2018/VZ-28590/2018/321/EDy
Dokumenty file icon dokument ke stažení 346 KB

Č. j.:ÚOHS-R0138/2018/VZ-28590/2018/321/EDy

 

Brno 4. října 2018

 

 

V řízení o rozkladu ze dne 6. 8. 2018, doručeném dne 7. 8. 2018 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podaném navrhovatelem –

  • EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., IČO 62241001, se sídlem 9. května 718/31, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, zastoupen Mgr. Richardem Vachouškem, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 225, 256 01 Benešov,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0218/2018/VZ-21784/2018/512/JHé ze dne 25. 7. 2018, vydanému ve věci přezkoumání úkonů zadavatele –

  • Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zastoupenému MT Legal s.r.o., advokátní kancelář se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,

učiněných v části 1 „Dodávka svařovacích trenažérů“ při zadávání veřejné zakázky s názvem „Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu ‚Modernizace výuky svařování‘“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 10. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 10. 2017 pod ev. č. Z2017-028491 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 10. 2017 pod ev. č. 2017/S 200-411088,

jsem podle § 152 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

 

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0218/2018/VZ-21784/2018/512/JHé ze dne 25. 7. 2018

 

p o t v r z u j i

a podaný rozklad

 

z a m í t á m.

 

 

Odůvodnění

 

I.               Zadávací řízení a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)[1] k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem, obdržel dne 7. 6. 2018 návrh (dále jen „návrh“) navrhovatele – EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., IČO 62241001, se sídlem 9. května 718/31, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, na základě plné moci ze dne 6. 6. 2018 zastoupen Mgr. Richardem Vachouškem, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 225, 256 01 Benešov, (dále jen „navrhovatel“) na přezkoumání úkonů zadavatele – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, na základě plné moci ze dne 12. 6. 2018 zastoupen MT Legal s.r.o., advokátní kancelář se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, (dále jen „zadavatel“) učiněných v části 1 „Dodávka svařovacích trenažérů“ při zadávání veřejné zakázky s názvem – Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování“ – v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 10. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 10. 2017 pod ev. č. Z2017-028491 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 10. 2017 pod ev. č. 2017/S 200-411088, (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Navrhovatel se v návrhu domáhal zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení a zrušení navazujícího rozhodnutí o námitkách navrhovatele. Navrhovatel je přesvědčen, že splnil podmínky zadávacího řízení, a proto bylo rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele nezákonné.

 

II.             Napadené rozhodnutí

3.             Po posouzení všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 25. 7. 2018 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0218/2018/VZ-21784/2018/512/JHé (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým návrh navrhovatele podle § 265 písm. a) zákona zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

4.             V odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad jazykovým výkladem dovodil, že zadávací podmínku „mobilní zařízení v kufříkovém provedení“ nelze vyložit jinak než, že se jedná o zařízení, které bude mobilní a současně v kufříkovém provedení jakožto celek. Uvedené pak dle Úřadu navrhovatel s ohledem na obsah nabídky zjevně nesplnil. Dle popisu zařízení na stranách 42 – 44 nabídky totiž navrhovatel nabídl zařízení, které se skládá ze samotné základní jednotky trenažéru a dalšího příslušenství, kterými jsou svařovací hořák/držák elektrody (MAG, E-Hand & WIG), svařovací helma, obroky, TIG (WIG) přídavný materiál, obalená elektroda, zem. kabel, školící software, pracovní stojan, router pro virtuální třídu a monitor s reproduktory o velikosti 22". Příslušenství však součástí mobilního zařízení v kufříkovém provedení nebylo. Úřad tedy shledal, že nabízené řešení neodpovídalo požadavkům zadavatele a již samo o sobě bylo dostatečným důvodem pro vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. S ohledem na tuto skutečnost a zásady správního řízení se již dalším posouzením návrhu nezabýval a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

5.             V napadeném rozhodnutí Úřad také poznamenal, že dle obsahu návrhu se jednalo o návrh směřující proti rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Tvrzení, že zadavatel dle navrhovatele nevěnoval zpracování zadávací dokumentace dostatečnou pozornost, vyhodnotil jako nejednoznačná a nejasná a považoval je za součást argumentace směřující proti vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení.

6.             Napadené rozhodnutí bylo zadavateli i navrhovateli doručeno dne 25. 7. 2018.

III.           Námitky rozkladu

7.             Proti napadenému rozhodnutí podal navrhovatel dne 7. 8. 2018 rozklad, který byl Úřadu doručen téhož dne. Rozklad byl podán v zákonné lhůtě.

8.             Navrhovatel namítá nesprávnost napadeného rozhodnutí a setrvává na tom, že zadávací dokumentace je nejasná a neurčitá. Tato skutečnost se pak dle jeho názoru nelogicky obrací v jeho neprospěch, kdy Úřad nesprávně aprobuje závěr zadavatele o nesplnění zadávacích podmínek navrhovatelem.

9.             Požadavek „mobilní zařízení v kufříkovém provedení“ je dle navrhovatele velmi široký, pod který lze zahrnout mnoho variant a neurčitost tak nelze vykládat v neprospěch navrhovatele. Dle tvrzení navrhovatele lze jeho zařízení bez větších zábran uvést do pohybu a přemístit. Jazykový výklad použitý v bodě 27 odůvodnění napadeného rozhodnutí je proto dle navrhovatele nesprávný. Navrhovatel dodává, že jeho zařízení váží pouhých 13 kg a je tak možné ho bez větších obtíží přemístit. Navrhovatel připomíná, že požadavkem zadavatele bylo mobilní zařízení a nelze tak účelově domýšlet, že se mělo jednat o mobilitu zařízení jako celku. To dle navrhovatele v zadávací dokumentaci obsaženo není. Navrhovatel k tomu ještě upozorňuje, že v dokumentaci není ani požadavek na dodání obalu. Zařízení je však automaticky dodáváno v transportním obalu, který nelze směšovat s „flight case“ jak to učinil Úřad.

10.         Navrhovatele zaráží navíc skutečnost, že vítěznou se stala nabídka zařízení vážící více jak 52 kg, u níž lze vzhledem k hmotnosti pochybovat o její přenosnosti. V souvislosti s tím není navrhovateli zřejmé ani to, co zadavatel myslel svým požadavkem na „kufříkové provedení“, když 52 kg vážící zařízení jen stěží odpovídá jazykové interpretaci výrazu.

11.         Navrhovatel dále poznamenává, že druhý důvod, pro který byl ze zadávacího řízení vyloučen, napadené rozhodnutí neřeší, i přesto navrhovatel trvá na tom, že jím nabízené zařízení splňuje i druhou podmínku, pro kterou byl navrhovatel vyloučen.

Závěr rozkladu

12.         Vzhledem k uvedenému navrhovatel navrhuje, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno a věc vrácena Úřadu k novému projednání a rozhodnutí.

IV.          Vyjádření zadavatele k rozkladu

13.         Zadavatel se vyjádřil k rozkladu podáním ze dne 13. 8. 2018, které bylo Úřadu doručeno téhož dne. Ve svém vyjádření se zadavatel ztotožnil se závěry napadeného rozhodnutí. Zdůraznil, že navrhovatelem nabízený kufřík (jako základ trenažéru), není tím zařízením, které by bylo schopné poskytnout žáku trénink obloukového svařování a využívat přitom virtuální realitu pro zobrazení svařovacího procesu. Dodal k tomu, že uživatel, pokud si tento kufřík přepraví na určité místo, není schopen ničeho tréninkově svařovat bez potřebného příslušenství (hořáku, kukly, pc/notebooku, monitoru). Zadavatel dále poukázal na to, že mezi mobilitou zařízení a hmotností neexistuje přímá úměra, i těžká věc může být pohyblivá, schopná přemístění a pohotového použití. V neposlední řadě zadavatel připomíná, že pokud navrhovatel považoval některou ze zadávacích podmínek za nejasnou či rozpornou, měl možnost na tuto skutečnost poukázat ve lhůtě pro podání nabídek, což neučinil.

14.         Závěrem zadavatel navrhuje napadené rozhodnutí potvrdit a podaný rozklad zamítnout.

V.            Řízení o rozkladu

15.         Úřad neshledal důvody pro zrušení nebo změnu svého rozhodnutí dle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „správní řád“) a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu věc postoupil odvolacímu správnímu orgánu.

Stanovisko předsedy Úřadu

16.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle ustanovení § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a  dále správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

17.         Úřad postupoval správně a v souladu se zákonem, když rozhodl, jak je výše uvedeno. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem přistoupil k potvrzení napadeného rozhodnutí a zamítnutí rozkladu.

VI.          K námitkám rozkladu

18.         V rozkladu navrhovatel nejprve poukazuje na nejasnost a neurčitost zadávací dokumentace. Jak z návrhu, tak i z jemu předcházejících námitek proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení ze dne 9. 5.2018 (označené jako námitky vůči oznámení zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení) vyplývá, že námitky směřovaly právě proti vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. Pokud navrhovatel zamýšlel podat námitky proti zadávacím podmínkám (resp. zadávací dokumentaci), byl tak dle § 242 odst. 4 zákona oprávněn učinit nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek, což neprovedl. Lhůta pro podání námitek proti zadávacím podmínkám tak marně uplynula dne 22. 11. 2017.

19.         Zákonem stanovené lhůty pro podání námitek zajišťují, aby námitky nebyly podávány v průběhu zadávacího řízení nahodile. Krajský soud v Brně k tomu v rozsudku ze dne 23. 6. 2015, č. j. 29 Af 25/2013-76, k tomu uvedl: „Zákon o veřejných zakázkách v § 110 stanoví určitou posloupnost pro uplatnění jednotlivých tvrzení proti průběhu zadávacího řízení odpovídající jednotlivým fázím zadávacího řízení. Ze spojení chronologické hierarchie jednotlivých námitek a lhůt pro jejich podání pak plyne jistá koncentrace námitkových řízení.“ Ač se rozsudek týká staré právní úpravy, jeho závěry jsou v obecné rovině aplikovatelné i na současnou právní úpravu, neboť i současná právní úprava stanovuje konkrétní lhůty pro podání námitek související s určitou fází zadávacího řízení či úkonem zadavatele. V tomto případě se tak jedná o námitku opožděnou.

20.         Další námitka směřuje do posouzení splnění podmínky „mobilní zařízení v kufříkovém provedení“. Navrhovatel je přesvědčen, že tuto podmínku splnil.

21.         Výraz „mobilní“ dle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., znamená schopný přemístění, přenosný, pohyblivý (viz http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=mobiln%C3%AD).

22.         „Kufříkový“ je přídavné jméno odvozené od slova kufřík a znamená mající tvar kufříku,    jak   vyplývá z jazykové příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (srov. http://psjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=kuf%C5%99%C3%ADkov%C3%BD&where=hesla&zobraz_ps=ps&zobraz_cards=cards&pocet_karet=50&ps_heslo=kuf%C5%99%C3%ADkov%C3%BD&ps_startfrom=0&ps_numcards=22&numcchange=yes&not_initial=1 nebo také na http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kuf%C5%99%C3%ADkov%C3%BD). Lze tedy dovodit, že se musí jednat o snadno přemístitelný celek.

23.         Pokud bychom nahradili spojení „mobilní v kufříkovém provedení“ dalo by se interpretovat jako „pohyblivý, snadno přemístitelný celek“.

24.         Nejčastěji se výraz kufříkový používá ve spojení kufříkový šicí stroj či v minulosti používané spojení kufříkový počítač. Jedná se tedy o zařízení, které je přenositelné jako jeden celek, ač může mít více částí nebo k němu může náležet různé příslušenství, jako např. nitě a „pedál“ k  šicímu stroji, bez kterého by byl šicí stroj jen stěží použitelný, či samostatná klávesnice u v minulosti používaného kufříkového počítače, bez ní by takový počítač těžko správně fungoval.

25.         Úřad tak na základě jazykového výkladu spojení „mobilní v kufříkovém provedení“ užitého v zadávací dokumentaci dospěl ke správnému závěru, že se má jednat o zařízení, které je přemístitelné jako celek, tj. včetně příslušenství.

26.         Jedním z důvodů, pro které zadavatel vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení, bylo právě nesplnění této podmínky.

27.         Jak již upozornil Úřad v bodě 72 odůvodnění napadeného rozhodnutí dle popisu zařízení uvedeného na stranách 42 až 44 nabídky navrhovatele navrhovatel nabídl zařízení, které se skládá ze samotné základní jednotky trenažéru a dalšího příslušenství (popis viz výše v bodu 4 tohoto odůvodnění), přičemž příslušenství nebylo součástí mobilního zařízení v kufříkovém provedení. Uvedené ostatně vyplývá i z vysvětlení navrhovatele ze dne 22. 2. 2018 k žádosti hodnotící komise o písemné objasnění předložených informací. Tam navrhovatel sdělil, že se nikde nedočetl, že by součástí zakázky měl být i transportní obal pro všechny komponenty trenažéru. Tuto skutečnost pak považoval za zcela jiný požadavek. Tedy i z vysvětlení navrhovatele vyplývá, že zařízení včetně příslušenství tak, jak zní nabídka navrhovatele, není jeden přemístitelný celek.

28.         Pokud jde o tvrzení navrhovatele, že zařízení je automaticky dodáváno v transportním obalu, který nelze směšovat s „flight case“, jak to dle navrhovatele činí Úřad, pak k tomu sděluji následující. O „flight case“ se Úřad v napadeném rozhodnutí zmiňuje pouze v bodu 26 odůvodnění napadeného rozhodnutí, kde jenom shrnuje vyjádření zadavatele k návrhu navrhovatele. V samotném posouzení věci již o něm není psáno. Skutečnost, že je zařízení jako celek (tj. vč. příslušenství) automaticky dodáváno v transportním obalu, nevyplývá z navrhovatelem podané nabídky ani z následně podaných vysvětlení.

29.         Úřad tak dospěl ke správnému závěru, když neshledal, že by zadavatel porušil při zadávání veřejné zakázky pravidla pro zadání veřejné zakázky stanovená v § 48 odst. 2 a 8 zákona ve spojení s § 6 zákona tím, že navrhovatele dne 30. 4. 2018 vyloučil doručením oznámení zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení ze dne 27. 4. 2018 z důvodu, že navrhovatelem nabízené řešení neodpovídá zadávacím podmínkám.

30.         Nad rámec uvedeného, s ohledem na navrhovatelovu námitku týkající se hmotnosti zařízení, uvádím, že výraz „kufříkový“, jak bylo dovozeno výše, nemá nic společného s hmotností předmětu, ale s přenosností vcelku. O uvedeném je možné se přesvědčit např. i z historického exkurzu, třeba právě do oblasti počítačové techniky. I kufříkové počítače, které patřily mezi přenosné počítače, totiž vážily až několik desítek kilogramů. Na webových stránkách Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., lze nalézt další příklady jako „kufříkový klavír“ vážící 36 kg či „kufříková elektrárna“. Skutečnost, že je zařízení lehké, ještě neznamená, že je i s příslušenstvím v kufříkovém provedení.

31.         Ani u adjektiva „mobilní“, tedy pohyblivé či přenosné, není možné dovodit přímou úměru s hmotností, jak se snaží vyložit navrhovatel. Nelze přece tvrdit, že osobní automobil či bagr nejsou mobilní, schopné pohybu, protože váží několik tun. I tato argumentace navrhovatele je tedy nepřesná.

32.         Za správný považuji také závěr Úřadu, že další šetření věci není relevantní, neboť již samotný důvod spočívající v nesplnění zadávací podmínky „mobilní zařízení v kufříkovém provedení“, byl sám o sobě dostatečný pro vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. Takový závěr plně odpovídá zásadám rychlosti a hospodárnosti správního řízení uvedeným v § 6 správního řádu. Další šetření by bylo s těmito zásadami v rozporu. I v případě, že by bylo prokázáno splnění druhé z vytýkaných zadávacích podmínek, a nebyla by tak tato druhá podmínka důvodem pro vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, nezměnilo by to ničeho na tom, že navrhovatel nesplnil zadávací podmínku „mobilní zařízení v kufříkovém provedení“. Tato skutečnost je sama o sobě dostatečným důvodem pro vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení.

33.         Vzhledem k výše uvedenému jsem přesvědčen o zákonnosti a věcné správnosti napadeného rozhodnutí. Závěry Úřadu obsažené v napadeném rozhodnutí jsou opřeny o právní normy a judikaturu, jsou dostatečně odůvodněny a jsou vnitřně logicky uspořádané. Úřad proto rozhodl správně a v souladu se zákonem, když rozhodl tak, jak je v napadeném rozhodnutí uvedeno. Úřad ve správním řízení dostatečně zjistil skutkový stav věci tak, aby mohl posoudit, zda byly splněny podmínky pro uložení nápravného opatření ve smyslu § 118 odst. 1 nebo 2 zákona. Současně Úřad všechny podklady pro vydání rozhodnutí řádně označil a uvedl závěry, které z těchto podkladů zjistil a které ho vedly k závěru, že nebyly splněny podmínky pro uložení nápravného opatření, přičemž zjištěný skutkový stav přezkoumal z hlediska naplnění zákonných ustanovení.

VII.        Závěr

34.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí.

35.         Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

 

 

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona, nelze dále odvolat.

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             MT Legal s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno

2.             Mgr. Richard Vachoušek, Masarykovo nám. 225, 256 01 Benešov

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn.: Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu § 56 zákona v návaznosti na § 273 zákona.

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz