číslo jednací: S0083/2018/VZ-12068/2018/531/VNe

Instance I.
Věc Rámcová dohoda na dodávky reagencií pro biochemickou a hematologickou laboratoř vč. výpůjčky analyzátorů
Účastníci
  1. Nemocnice Na Homolce
  2. Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 12. 7. 2018
Související rozhodnutí S0083/2018/VZ-12068/2018/531/VNe
R0075/2018/VZ-20410/2018/323/PMo/Ebr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 621 KB

Č. j.: ÚOHS-S0083/2018/VZ-12068/2018/531/VNe

 

Brno: 23. dubna 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 2. 3. 2018, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5,
  • navrhovatel – Beckman Coulter Česká republika s.r.o., IČO 28233492, se sídlem Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Rámcová dohoda na dodávky reagencií pro biochemickou a hematologickou laboratoř vč. výpůjčky analyzátorů“ – část 1 „Dodávky reagencií pro biochemickou laboratoř OKBHI vč. výpůjčky modulárního biochemického a imunochemického, nebo integrovaného systému“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 22. 12. 2017 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 27. 12. 2017 pod ev. č. Z2017-036575, ve znění oprav uveřejněných dne 5. 1. 2018, dne 8. 1. 2018 a dne 11. 1. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 247-518120, ve znění oprav uveřejněných dne 6. 1. 2018 pod ev. č. 2018/S 004-004987, dne 9. 1. 2018 pod ev. č. 2018/S 005-006960 a dne 11. 1. 2018 pod ev. č. 2018/S 007-011397,

rozhodl takto: 

Návrh navrhovatele – Beckman Coulter Česká republika s.r.o., IČO 28233492, se sídlem Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10 – ze dne 2. 3. 2018 se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5 (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 12. 2017 pod ev. č. Z2017-036575, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 247-518120, oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky „Rámcová dohoda na dodávky reagencií pro biochemickou a hematologickou laboratoř vč. výpůjčky analyzátorů“ – část 1 „Dodávky reagencií pro biochemickou laboratoř OKBHI vč. výpůjčky modulárního biochemického a imunochemického, nebo integrovaného systému“ (dále jen „veřejná zakázka“). Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo zadavatelem do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 22. 12. 2017 a tímto dnem bylo podle § 56 odst. 1 zákona zahájeno zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

2.             V bodu II.1.3) oznámení o zahájení zadávacího řízení je uvedeno, že se jedná o veřejnou zakázku na dodávky, přičemž z bodu II.2.4) oznámení o zahájení zadávacího řízení vyplývá, že jejím předmětem je „zabezpečení průběžných dílčích dodávek diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a firemního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění biochemických imunochemických a hematologických vyšetření. Součástí předmětu plnění jsou rovněž bezplatné výpůjčky příslušných analyzátorů.“.

3.             Zadavatel stanovil v bodu II.2.6) oznámení o zahájení zadávacího řízení předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 57 000 000,- Kč bez DPH.

4.             V bodu IV.1.1) oznámení o zahájení zadávacího řízení zadavatel v dalším určil, že veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení, přičemž lhůtu pro podání nabídek stanovil v bodě IV.2.2) oznámení o zahájení zadávacího řízení do 5. 2. 2018 do 10:00 hod., kterou následně prodloužil do 23. 2. 2018 do 10:00 hod.

5.             Dne 7. 2. 2018 obdržel zadavatel od dodavatele – Beckman Coulter Česká republika s.r.o., IČO 28233492, se sídlem Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10 (dále jen „navrhovatel“) – námitky ze dne 26. 1. 2018 proti zadávací dokumentaci veřejné zakázky.          

Rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 22. 2. 2018   

6.             Zadavatel rozhodnutím ze dne 22. 2. 2018, které navrhovatel obdržel téhož dne, podané námitky ze dne 26. 1. 2018 podle § 245 odst. 2 zákona[1] odmítl.   

7.             Zadavatel v rozhodnutí o námitkách předně stručně rekapituluje obsah podaných námitek, které shledává neopodstatněnými a nedůvodnými. Zadavatel vyjadřuje přesvědčení, že nastavením zadávacích podmínek nebyly porušeny základní zásady zákona, neboť zadávací podmínky byly formulovány s ohledem na potřeby a cíle zadavatele. Pro takovéto nastavení se zadavatel rozhodl po vyhodnocení svých reálných provozních potřeb, jelikož stanovené požadavky mají uspořit manuální práci obsluhy a zvýšit efektivitu pracoviště, kdy ušetřená pracovní síla umožní využít volné kapacity pro vědecké a výzkumné účely, aniž by byl navýšen současný personální stav. Technické požadavky byly stanoveny s ohledem na tuto skutečnost, neboť zadavatel jednající jako řádný hospodář musí technickou specifikací poptávaného předmětu plnění postihnout především svou reálnou potřebu tak, aby pořizované zařízení mělo dostatečnou technickou úroveň, tj. aby odpovídalo všem odborným a provozním požadavkům a podmínkám, a přitom bylo pořízeno hospodárně. Na podporu své argumentace zadavatel cituje z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) č. j. ÚOHS-S720/2012/VZ-6764/2013/511/MKl ze dne 15. 4. 5013 a č. j. ÚOHS-S593/2012/VZ-9648/2013/513/JVo ze dne 27. 5. 2013.

8.             K jednotlivým navrhovatelem zpochybňovaným technickým parametrům zadavatel uvádí následující zdůvodnění. Splnění technického parametru „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi“ vyloučí nutnost sdílení reagenčního karuselu pro reagencie, kalibrátory i kontroly. Zaručí tedy skutečné maximální množství reagencií, kalibrátorů a kontrol, jež lze do systému vložit. Jestliže je reagenční karusel pro reagencie, kalibrátory a kontroly sdílen, je množství reagencií na palubě sníženo o potřebné kalibrátory a kontroly, což má podstatný vliv na užitné vlastnosti produktu. Technický parametr „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“ je přínosem, neboť automatizace původní manuální kalibrace sníží čas nezbytný pro obsluhu analyzátoru a šetří personál, což má opět kladný vliv na užitné vlastnosti produktu a ekonomiku provozu. Třetí rozporovaný parametr „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontrol kvality“ taktéž představuje požadavek na automatizaci procesů, která umožní významnou časovou úsporu v obsluze systému. Pokud dojde k naprogramování automatického provedení kalibrací a analýz kontrolních materiálů na požadovaný čas, je možné v podmínkách zadavatele ušetřit minimálně hodinu práce laboranta za den. I zde je tedy podle zadavatele jednoznačně prokázán vliv na užitné vlastnosti produktu a ekonomiku provozu.

9.             Zadavatel dále poznamenává, že jednotlivé požadované technické parametry poptávaného předmětu plnění splňuje ještě minimálně jeden další přístroj běžně dostupný na relevantním trhu.

10.         Závěrem zadavatel sděluje, že jelikož stanovil zadávací podmínky posuzované veřejné zakázky v souladu s ustanoveními § 6 a § 36 zákona, odmítá tvrzení navrhovatele, že vytvořil konkurenční výhodu konkrétnímu dodavateli, popř. bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže.

11.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jím podaných námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 2. 3. 2018 u Úřadu návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“).

II.             OBSAH NÁVRHU

12.         Navrhovatel v podaném návrhu brojí proti zadávacím podmínkám uvedeným v zadávací dokumentaci, kdy je považuje za vadné, diskriminační a porušující zejména § 6 odst. 2 zákona, v důsledku čehož nemohl podat nabídku na plnění veřejné zakázky.

13.         V úvodu návrhu navrhovatel konstatuje, že zadavatel stanovil v příloze č. 2a zadávací dokumentace takovou kombinaci technických parametrů poptávaného přístroje, jež splňuje jediný přístroj na trhu, a sice systém Atellica od výrobce Siemens. Technické parametry „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi“, „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“ a „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontrol kvality“ sice jednotlivě splňují i jiné přístroje na trhu, avšak kombinaci těchto technických parametrů splňuje právě pouze systém Atellica. Navrhovatel shledává předmětné požadavky zadavatele za omezující možnou konkurenci, neboť dle jeho názoru tyto nejsou pro provoz činnosti zadavatele nezbytné a pouze uměle navyšují cenu šetřené veřejné zakázky.

14.         Navrhovatel s ohledem na povinnost dodržení základních zásad zadávacího řízení, zejména zásad přiměřenosti a zákazu diskriminace, považuje za nutné, aby zadavatel přesvědčivě zdůvodnil, co jej vedlo k nastavení shora jmenovaných parametrů, čemuž však zadavatel v posuzovaném případě nedostál. Navrhovatel je přesvědčen, že jím namítané technické parametry, u nichž zadavatel argumentuje úsporou času a personálu, nejsou relevantní, neboť tyto úspory nebyly zahrnuty do požadavků stanovených zadávací dokumentací, když nebyla požadována analýza workflow a TAT (Turn around Time) laboratoře, jež se užívá k měření časové a personální náročnosti. Tvrzení zadavatele o úspoře pracovní síly a času považuje navrhovatel za zavádějící a nepodložená, jelikož pokud zadavatel hodlá reálně takového účelu docílit, nemůže nastavit zadávací podmínky takovým způsobem, aby je splňoval jediný dodavatel. Pokud navzdory tomu zvolí takovou kombinaci technických parametrů, je povinen ji transparentně, tj. jasně a konkrétně, zdůvodnit, nikoliv ke zdůvodnění použít toliko obecných tvrzení, která nejsou ničím podložena.

15.         Navrhovatel poukazuje na fakt, že požadavky stanovené v zadávací dokumentaci vylučují možnost nabídnout pro plnění veřejné zakázky technicky a kvalitativně obdobné nebo i lepší řešení, čímž došlo ze strany zadavatele k porušení zásady zákazu diskriminace a vyloučení soutěže mezi dodavateli. Zadavatel tím současně, mimo jiné, porušil i Ministerstvem zdravotnictví vyžadovaný princip účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků (tzv. princip 3E).

16.         Navrhovatel je toho názoru, že zadavatelem deklarované úspory, k níž má zadání veřejné zakázky vést, není možné dosáhnout, neboť ze zadavatelem stanovené předpokládané hodnoty veřejné zakázky (19 mil. Kč bez DPH na období 12 měsíců) lze dovodit, že budou značně převýšeny současné náklady jeho laboratoře. Tím zadavatel poruší zásadu efektivity, neboť účelu veřejné zakázky má být dosahováno nejen s využitím hospodárnosti, tedy s co nejmenším vynaložením zdrojů, ale i efektivně, kdy z vynaložených zdrojů má být dosahováno maximálních užitků. Navrhovatel je tak přesvědčen, že zadavatel z uvedených důvodů nepostupoval s péčí řádného hospodáře, jelikož mohl dosáhnout srovnatelného účelu za hospodárnějších podmínek.

17.         Navrhovatel pokládá jím konkretizované technické parametry za nadbytečné, neboť zbytečně diskriminují a limitují potenciální dodavatele, přičemž svůj názor opírá o závěry rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0511/2016/VZ-39720/2016/533/BKu ze dne 27. 9. 2016.

18.         Dále navrhovatel upozorňuje, že podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona nesmí být zadávací podmínky stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže, z čehož lze dovodit, že zadavatelem stanovené technické podmínky nesmí zvýhodňovat některého z dodavatelů a nesmí omezovat přístup jiného dodavatele, popř. vícero dodavatelů, do zadávacího řízení, přičemž pokud mají takové omezení zadávací podmínky přinést, je nezbytné, aby byly zadavatelem řádně zdůvodněny, a to objektivně s ohledem na jejich účel a potřeby zadavatele. Z právě řečeného je zřejmé, že zadavatelem požadovanou kombinaci výše konkretizovaných technických parametrů nelze považovat za provozně odůvodněnou, je svou povahou diskriminační a v rozporu se základními zásadami zákona.

19.         Navrhovatel tak s ohledem na všechny shora předestřené argumenty v závěru návrhu navrhuje, aby Úřad jako nápravné opatření zrušil zadávací řízení na šetřenou veřejnou zakázku.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

20.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dne 2. 3. 2018, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen taktéž dne 2. 3. 2018.

21.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

22.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-06642/2018/531/VNe ze dne 5. 3. 2018.

23.         Úřad se písemnostmi č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-08405/2018/531/VNe, č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-08469/2018/531/VNe, č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-08474/2018/531/VNe, č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-08477/2018/531/VNe, č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-08482/2018/531/VNe a č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-08483/2018/531/VNe ze dne 20. 3. 2018 obrátil na šest zdravotnických zařízení, a sice na Oblastní nemocnici Náchod a.s., IČO 26000202, se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod (dále jen „Oblastní nemocnice Náchod“), Oblastní nemocnici Jičín a.s., IČO 26001551, se sídlem Bolzanova 512, 506 01 Jičín (dále jen „Oblastní nemocnice Jičín“), Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČO 71009396, se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava (dále jen „Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě“), Nemocnici Břeclav, příspěvkovou organizaci, IČO 00390780, se sídlem  U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav (dále jen „nemocnice Břeclav“), Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, IČO 00159816, se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno (dále jen „Fakultní nemocnice u sv. Anny“) a Ústřední vojenskou nemocnici - Vojenskou fakultní nemocnici Praha, IČO 61383082, se sídlem U vojenské nemocnice 1200/1, 162 00 Praha (dále jen „Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha“), s žádostmi o vyjádření, zda je jim znám systém disponující technickými parametry „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“ a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“, a pokud ano, zda jsou schopna uvést výrobce, kteří by splňovali předmětné požadavky zadavatele na daný systém, dále zda jsou jim známi i výrobci, jež mají v jejich portfoliu výrobky disponující alespoň některými ze 3 výše uvedených technických parametrů, přičemž pokud ano, o jejich uvedení. Dále je Úřad požádal o zaslání vyjádření, v čem spatřují výhody, popř. i nevýhody, systému disponujícího předmětnými technickými parametry a zda mohou uvést výhody, popř. nevýhody, jednotlivých tří shora vyjmenovaných funkcionalit.

24.         Úřad se v dalším písemností č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-09911/2018/531/VNe ze dne 4. 4. 2018 obrátil na společnost Abbott Laboratories, s.r.o., IČO 25095145, se sídlem Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 (dále jen „Abbott Laboratories, s.r.o.“) s žádostí o vyjádření, zda by byla schopna dodat v rámci předmětu veřejné zakázky zadavatelem poptávaný systém tak, aby tento splňoval technické parametry „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“ a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“, resp. zda se v portfoliu jí nabízených výrobků takový výrobek nachází.

25.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-10520/2018/531/VNe ze dne 10. 4. 2018 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 8. 3. 2018

26.         Zadavatel se k návrhu vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 8. 3. 2018, které Úřad obdržel dne 12. 3. 2018, přičemž konstatuje následující.   

27.         Zadavatel nesouhlasí s navrhovatelem namítanými skutečnostmi, neboť neporušil ustanovení § 36 odst. 1 a § 6 odst. 2 zákona, když veškerá technická specifikace a zadávací podmínky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky jsou odvozeny od jeho objektivních potřeb. Zadavatel je povinen zabezpečit materiální vybavení oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a s ohledem na vysokou specializovanost a snahu o zavedení maximální efektivnosti ve fungování nemocnice se zaměřuje na zajištění co možná nejkvalitnějšího vybavení svých pracovišť, a to včetně shora uvedeného oddělení. Tím, že je stanoven vysoký standard kvality, dochází logicky k selekci těch dodavatelů, kteří nejsou schopni nabídnout požadovanou kvalitu plnění. Zadavatel nepovažuje tento postup za upřednostnění zájmů některých z dodavatelů, jak tvrdí navrhovatel.

28.         Zadavatel poukazuje na slova navrhovatele, že jednotlivé technické parametry, kterými má poptávaný předmět plnění disponovat, splňují i jiné systémy než uváděný systém Atellica, a je proto přesvědčen, že jím stanovené požadavky jsou splnitelné za cenu nastavení kombinací, drobných modifikací, popř. úprav. Je tedy na vůli konkrétního výrobce, zda předmět plnění přizpůsobí tak, aby tento plně vyhovoval požadavkům zadavatele.

29.         K argumentaci navrhovatele stran neposkytnutí jasných důvodů, proč stanovil v zadávacím řízení konkrétní technické parametry, zadavatel poznamenává, že posouzení oprávněnosti svých požadavků provedl při přípravě zadávacího řízení a blíže je popsal a promítl ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 15. 1. 2018, jakož i v rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 22. 2. 2018. Naopak navrhovatel dle jeho názoru nedokázal jasně vysvětlit, proč by neměly být požadavky zadavatele kladené na poptávaný systém pro jeho provoz nezbytné, když tuto skutečnost je oprávněn posoudit výlučně sám zadavatel. Pokud navrhovatel odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0041/2018/VZ-03781/2018/523/JŠi ze dne 7. 2. 2018, nepovažuje je zadavatel za přiléhavé, neboť v něm bylo primárně zadavateli vytýkáno, že se v rozhodnutí o námitkách nevypořádal se všemi námitkami daného účastníka, zatímco zadavatel v nyní projednávané věci na všechny námitky navrhovatele řádně reagoval.

30.         Zadavatel považuje všechny navrhovatelem rozporované technické parametry za oprávněné a odůvodněné, neboť přináší časovou a personální úsporu a nadto i další výhody vyplývající z užitných vlastností, když veškeré technické požadavky povedou ke zvýšení automatizace provozu a snížení četnosti personálních vstupů a tím minimalizují chybovost při nepřetržité provozní činnosti, čímž pozitivně ovlivní ekonomiku provozu. Zadavatel považuje svoje zdůvodnění za dostatečné, když navrhovatel de facto pouze opakuje, že požadavky zadavatele jsou irelevantní, nicméně toto své tvrzení nedokládá žádným důkazním materiálem. Zadavatel je přesvědčen, že jeho požadavky jsou oprávněné a řádně zdůvodněné, přičemž není jeho povinností požadovat analýzu workflow a TAT laboratoře, na kterou se navrhovatel odvolává, pro řádné vymezení technických specifikací poptávaného předmětu plnění, stejně jako je odpovědný za řádné stanovení kritérií hodnocení.

31.         Zadavatel upřesňuje tvrzení navrhovatele ohledně hodnocení podaných nabídek. Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena (tj. kritérium ceny má váhu 100 %), tzn. nejedná se v případě nabídkové ceny o kritérium s vahou 70 %, jak argumentuje navrhovatel. Jestliže navrhovatel poukazuje na výši předpokládané hodnoty a vyvozuje z ní určité závěry, pak zadavatel upozorňuje, že při přípravě zadávacího řízení předpokládal, že díky zefektivnění průběhu laboratorních vyšetření v oblasti biochemie, imunochemie a imunologie dojde k navýšení počtu vyšetření, čili nelze z výše předpokládaného objemu vyčleněných prostředků dovozovat nárůst ceny vyšetření a dávat jej do souvislosti s poptávaným přístrojem a považovat tak uvedenou předpokládanou hodnotu za nereálnou. Navrhovatel nemůže z předpokládané hodnoty činit závěry a vyvozovat domněnky bez znalosti konkrétní situace a bez znalosti informací, které má k dispozici zadavatel.

32.         Zadavatel má za to, že nepostupoval při zadávání veřejné zakázky nehospodárně, neboť za nehospodárné by bylo nutné považovat takové  jeho jednání, pokud by poptával přístroje, jež nepotřebuje, nebo které nenaplňují jeho potřeby. Zadavatel se rozhodl pro nastavení technické specifikace na základě vyhodnocení svých reálných provozních potřeb, kdy dané požadavky byly stanoveny s ohledem na záměr úspory manuální práce obsluhy a zvýšení efektivity pracoviště. Ušetřená pracovní síla umožní využití pro vědecké a výzkumné účely bez navýšení současného personálního stavu.

33.         Zadavatel tudíž stanovil odpovídající technické požadavky na poptávaný přístroj, přičemž požadovanou technickou specifikací postihl svou reálnou potřebu tak, aby pořizovaný předmět plnění měl dostatečnou technickou úroveň, aby odpovídal všem odborným a provozním požadavkům a podmínkám, a to v rámci co možná nejširší hospodářské soutěže. Zadavatel si je vědom toho, že jakékoliv nastavení minimálních technických parametrů ve své podstatě znamená zúžení okruhu potenciálních dodavatelů, neboť je zřejmé, že na relevantním trhu jsou vždy dostupná zařízení různé technické úrovně, avšak je na zadavateli, aby posoudil, jaká úroveň kvality je potřebná s ohledem na účel využití pořizovaného přístroje, což vyplývá i z rozhodovací praxe Úřadu, např. z rozhodnutí č. j. ÚOHS-S720/2012/VZ-6764/2013/511/MKl ze dne 15. 4. 2012.

34.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti proto zadavatel v závěru svého stanoviska navrhuje, aby Úřad návrh zamítl.

Vyjádření Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 23. 3. 2018  

35.         Dne 23. 3. 2018 Úřad obdržel v reakci na žádost č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-08477/2018/531/VNe ze dne 20. 3. 2018  vyjádření Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě z téhož dne, v němž tento, mimo jiné, sděluje, že [l]aboratoře biochemie a hematologie nejsou součástí Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Naši odborní pracovníci nedisponují podrobnými informacemi vztahujícími se k problematice výběrového řízení uvedeného v Žádosti o vyjádření. Proto nemůžeme Vaší žádosti vyhovět.“.

Vyjádření Oblastní nemocnice Jičín ze dne 26. 3. 2018  

36.         Dne 26. 3. 2018 Úřad obdržel v reakci na žádost č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-08469/2018/531/VNe ze dne 20. 3. 2018 vyjádření Oblastní nemocnice Jičín ze dne 26. 3. 2018, v němž je uvedeno následující:

Analytický systém disponující všemi požadovanými technickými parametry (…)

-          název: Atellica Solution, konkrétně Atellica Sample Handler v kombinaci s biochemickými

analyzátory Atellica CH930 a imunochemickými analyzátory Atellica IM 1300 a IM1600

výrobce: Siemens Healthcare

Analytický systém disponující všemi požadovanými technickými parametry s omezením praktického využití pouze pro biochemický analyzátor a nedeklarovanou stabilitou kalibračních a kontrolních materiálů na palubě analyzátoru

-          název: biochemický analyzátor ADVIA 1800

 výrobce: Siemens Healthcare

Biochemické analyzátory ADVIA 1800 prakticky užíváme na pracovišti OKB ON Jičín a.s. od roku 2008. Speciálně oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly využíváme několikrát denně. Z důvodů nedeklarovaných údajů o stabilitě kontrolních a kalibračních materiálů v karuselu dosud nevyužíváme automatický systém kalibrací (ani ISE kalibrací) a kontrol, přestože je technologicky možný. V letošním roce je avizováno uvolnění kontrolních materiálů ve zkumavkách s deklarovanou stabilitou na palubě analyzátoru, a pokud do té doby nedojde k obměně analytického systému, nastavený systém interní kontroly kvality budeme pravděpodobně s ohledem na tuto skutečnost revidovat.

Analytický systém disponující požadovanými technickými parametry s využitím chlazeného prostoru s reagenciemi

-          název: Alinity ci – integrovaný biochemický a imunochemický systém

výrobce: Abbott

Chlazený prostor pro reagencie též pro uchovávání kalibračních a kontrolních materiálů je vhodný pouze za předpokladu dostatečné kapacity reagenčních pozic v rámci nabízeného řešení pro konkrétní pracoviště (Počet prováděných metod navýšený cca o ¼ volných pozic pro kontinuální výměnu reagencií + volné pozice pro minimálně 5 otevřených kanálů + volné pozice pro doporučené kontrolní a kalibrační materiály s každodenním využitím). Dle přiloženého přehledu požadovaných vyšetření zadavatele Nemocnice Na Homolce by pravděpodobně počet reagenčních pozic 1 ks analytického systému Alinity ci byl pro uchovávání kontrolních a klibračních materiálů limitující.

Výhody systému disponujícího výše uvedenými technickými specifikacemi

-              zvýšení bezpečnosti pacientů a kvality výsledků díky výraznému snížení pravděpodobnosti chybného výsledku zavedením individualizovaného přístupu k nastavení systému interní kontroly kvality dle klinické významnosti vyšetření, vazbě na urgentní diagnostiku, biologickou variabilitu, možné terapeutické intervence, stav analytických a technologických možností, požadované výkonnostní charakteristiky

o      individualizovaný přístup k IKK lze nastavit pouze za splnění následujících předpokladů:

  • na palubě analyzátoru je v případě potřeby dostupný kontrolní materiál
  • četnost kontrolních a kalibračních vyšetření je vyšší než stabilita materiálu
  • stabilita kontrolních materiálů na palubě v řádu dní (nikoliv hodin)
  • dostupnost „ready to use“ kontrolních materiálů na trhu – ve zkumavkách, identifikovatelných čárovým kódem, dostatečně stabilních

o      (…)

-              automatická úprava frekvence kontrolních měření (časový interval, počet provedených vyšetření konkrétní metody, výměna reagencií apod.)

-              automatická kalibrace metody jako základní nápravné opatření při nevyhovujících výsledcích kontroly kvality

-             možnost každodenní přípravy analyzátoru bezobslužně mimo výkonové špičky (např. před koncem večerní směny doplnění reagencií na následující pracovní den, automatické provedení údržby a promytí systému před provozem, automatické provedení kalibrací a kontrolních měření → při příchodu pracovníků na další směnu je již systém připraven pouze k vyhodnocení výsledků oprávněným pracovníkem, lze bezodkladně zahájit vyšetřování ranních urgentních vzorků)

-              zefektivnění organizace práce s analyzátory a snížení počtu manuálních zásahů obsluhy (obsluha není schopna hlídat velikost sérií pacientských vzorků a v průběhu dne doplňovat kontrolní materiály)

Nevýhody (limity, omezení)

-              omezená dostupnost dostatečně stabilních, vyhovujících kontrolních a kalibračních materiálů

-              individualizovaný přístup v nastavení IKK je ekonomicky nákladnější (vyšší počet kontrolních materiálů, vyšší spotřeba reagencií), tudíž je nezbytné tyto náklady neopominout zahrnout do hodnocení veřejných zakázek financovaných prostřednictvím předpokládané spotřeby IVD za časové období, případně využít jiný model hodnocení, např. cena za vyšetření“.

Vyjádření nemocnice Břeclav ze dne 26. 3. 2018  

37.         Dne 26. 3. 2018 Úřad obdržel v reakci na žádost č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-08474/2018/531/VNe ze dne 20. 3. 2018  vyjádření nemocnice Břeclav ze dne 26. 3. 2018, v němž je uvedeno následující:

Technická specifikace biochemického modulu je navržena na násobně větší počet vyšetření než je prováděno v laboratořích naší nemocnice. Z tohoto důvodu bohužel nejsme schopni posoudit stav a oprávněnost technických požadavků uvedených v příloze č. 2a výzvy.“.

Vyjádření Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ze dne 26. 3. 2018  

38.         Dne 27. 3. 2018 Úřad obdržel v reakci na žádost č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-08482/2018/531/VNe ze dne 20. 3. 2018  vyjádření Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ze dne 26. 3. 2018, v němž je uvedeno následující:

(…) na základě Vámi zaslané žádosti si Vám dovoluji sdělit následující.

Systém, disponující uvedenými třemi specifikovanými technickými parametry současně (všechny 3 parametry spolu souvisí a víceméně se navzájem podmiňují) zřejmě představuje jedno z nejvýkonnějších řešení na trhu. Po prostudování veřejně dostupných informací známých biochemických analyzátorů by se dalo usuzovat, že by mohl všechny 3 parametry s největší pravděpodobností splnit systém Atellica (výrobce Siemens). Nicméně nelze vyloučit, že i další významní výrobci v tomto segmentu (Abbott, Beckman Coulter, Roche) mají, nebo vyvíjejí obdobná řešení - to by však vyžadovalo příslušné konzultace s dodavateli těchto technologií, protože detailní parametry nejsou dostupné.

Vzhledem k tomu, že uvedené 3 parametry spolu souvisí, není nám znám další výrobce, který disponuje alespoň některými z uvedených parametrů (funkcionalit).

Domníváme se, že uvedený soubor parametrů může být určitým trendem vývoje u nejvýkonnějších systémů. Výhodou může být dle konkrétních podmínek dané laboratoře úspora provozních nákladů, času a zvýšení kvality vyšetření (eliminace lidské chyby).“.

Vyjádření Oblastní nemocnice Náchod ze dne 27. 3. 2018  

39.         Dne 28. 3. 2018 Úřad obdržel v reakci na žádost č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-08405/2018/531/VNe ze dne 20. 3. 2018  vyjádření Oblastní nemocnice Náchod ze dne 27. 3. 2018, v němž tato ve vztahu k první otázce uvádí:

„Systém, který používáme na našem pracovišti (Siemens Vista 500) těmito parametry disponuje. Jedná se o plně automatizovaný systém, který provádí jak biochemická, tak i imunochemická vyšetření v rámci jednoho analyzátoru.“.

Ve vztahu k další otázce Úřadu je v tomto vyjádření uvedeno, že není schopna fundovaně uvádět výčet výrobců či jejich výrobků, které by měly dané technické parametry splňovat. Ve vztahu k otázce ohledně výhod a nevýhod zadavatelem požadovaných 3 technických parametrů oslovená nemocnice sděluje, že:

„Oddělené skladování kalibrátorů a kontrol v chlazených pozicích uvnitř analyzátoru má jistě několik výhod. Tento druh materiálu dle doporučení výrobce musí být skladován v chladu, aby byla garantována jeho použitelnost do doby expirace. Dále jeho přítomnost na palubě přístroje bez nutnosti vyjímání a ukládání do chladicích boxů snižuje riziko jeho znehodnocení při přemísťování a skladování mimo analyzátor, snižuje se riziko lidské chyby při manipulaci s ním a urychluje jeho časovou dostupnost pro procesy v analyzátoru, např. při nastavení a provádění automatických kontrol a kalibrací dle zadaných pravidel obsluhou.

Možnost nastavení automatických kontrol a kalibrací dle nastavených pravidel snižuje potřebu vyžádaných lidských zásahů do průběhu standartních procedur prováděných uvnitř přístroje, zároveň zrychluje chod přístroje, jelikož není nutno manuálně vstupovat do chodu přístroje lidskou obsluhou.

Totéž platí pro ISE modul (iontově selektivní elektrody), který je jednou z rovnocenných analytických jednotek přístroje.“.

Vyjádření Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha ze dne 26. 3. 2018  

40.         Dne 28. 3. 2018 Úřad obdržel v reakci na žádost č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-08483/2018/531/VNe ze dne 20. 3. 2018  vyjádření Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha ze dne 27. 3. 2018, v němž tato sděluje následující:

V současnosti jsou ÚVN na trhu známy dostupné systémy splňující specifikované technické parametry (…).

Všechny tři výše zmíněně parametry jsou deklarovány u laboratorních systémů Alinity, výrobce f. ABBOTT a Atellica, výrobce f. SIEMENS (systém Atellica má ISE modul řešený formou ISE čipu, který je součástí biochemického modulu).

Některé z těchto technických parametrů jsou deklarovány u biochemického analyzátoru DxC 700 AU firmy Beckman Coulter (oddělený chlazený prostor pro kalibrátory a kontroly mimo prostor pro reagencie, možnost provedení automatické kalibrace). Laboratorní systém Cobas firmy Roche deklaruje pouze prostor s kontrolovanou teplotou, jehož využití pro uchovávání kalibrátorů a kontrol je možno nastavit v software systému.

Systém disponující všemi třemi parametry (…) je výhodný z důvodu minimalizace lidské chyby při provádění kalibrací a kontroly kvality a zajistí, zejména při měření kontrol, přesné dodržení nastavených časových intervalů; dále by mělo dojít ke zlepšení plynulosti průchodu vzorků laboratoří a tedy zkrácení doby potřebné pro získání výsledků analýz. Za důležité v tomto směru lze považovat možnost využití automatického provádění kalibrací a/nebo kontroly kvality pouze pro vybrané metody. Toto řešení je vhodné zejména pro rutinní metody prováděné s vysokou četností.

Požadavek na speciální oddělení chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor pro reagencie a možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality jsou vzájemně provázány a nelze se tudíž vyjádřit k jejich samostatnému výskytu. Posuzované technické parametry mají zlepšit/zkvalitnit analýzu pacientských vzorků a systém disponující těmito parametry lze dle našeho názoru považovat pro laboratoř za výhodný.“.   

Vyjádření Abbott Laboratories, s.r.o., ze dne 6. 4. 2018     

41.         Dne 6. 4. 2018 Úřad obdržel v reakci na žádost č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-09911/2018/531/VNe ze dne 4. 4. 2018  vyjádření společnosti Abbott Laboratories, s.r.o.,  ze dne 6. 4. 2018, ve kterém jmenovaná společnost mj. uvádí, že „není schopna dodat v rámci předmětu veřejné zakázky poptávaný systém, konkrétně biochemický modul tak, aby tento splňoval všechny tři shora jmenované technické parametry. Společností Abbott nabízený biochemický modul Alinity c-series (…) nedisponuje speciálně oddělenými pozicemi pro kalibrátory a kontroly. V portfoliu námi nabízených výrobků se ani nenachází jiný výrobek, který by výše požadovanou funkcionalitou disponoval.“.     

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 17. 4. 2018    

42.         Navrhovatel se k usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-10520/2018/531/VNe ze dne 10. 4. 2018 vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 17. 4. 2018, jež Úřad obdržel téhož dne. Navrhovatel primárně konstatuje, že z obsahu správního spisu je zřejmé, že přístroj společnosti Abbott Laboratories, s.r.o., nedisponuje jím namítanými 3 technickými parametry, přičemž je přesvědčen, že nabídku na plnění veřejné zakázky nemohl podat ani další výrobce analyzátorů, společnost Roche, neboť nesplňuje některé z ostatních technických parametrů poptávaného přístroje. Navrhovatel přisvědčuje vyjádření Oblastní nemocnice Náchod, z něhož vyplývá, že další přístroj, který předmětnými parametry disponuje, je analyzátor Vista, avšak jedná se o přístroj stejného výrobce jako přístroje Atellica, tj. výrobce Siemens.

43.         Navrhovatel nesouhlasí s tvrzením zadavatele, že by bylo možné splnit předmětné 3 parametry pomocí nastavení kombinací, drobných modifikací či drobných úprav, tedy přizpůsobit předmět plnění, aby vyhovoval požadavkům zadavatele, jelikož se nejedná o technologie, které by byly vyráběny na zakázku podle předem zadané technické specifikace. Vzhledem k tomu, že se jedná o diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, jejichž výroba a uvádění na trh je možná pouze po splnění určitých podmínek daných legislativou, není možné provádět jejich úpravy a změny, aniž by bylo provedeno posouzení shody, což je finančně, časově a administrativně náročný úkon, který se odehrává na úrovni výroby. Prostředky s provedenými modifikacemi, u nichž nedošlo k posouzení shody, nemohou nést označení „CE“, a nemohou tak být uváděny na trh a do provozu v souladu s platnou legislativou.

44.         Navrhovatel opětovně upozorňuje, že jediným výrobcem schopným zcela splnit požadavky zadavatele je výrobce Siemens, přičemž však zadavatel své požadavky na unikátní technologické řešení jednoho dodavatele řádně nezdůvodnil. Navrhovatel je přesvědčen, že aktuálně instalované technologické řešení navrhovatele je dosud potřebám laboratoře zadavatele vyhovující. Zadavatel přitom neuvádí žádné plánované konsolidace či zásadní změny v počtu metod, které by odůvodňovaly změnu přístrojového vybavení. Poptávaná kombinace technických parametrů není dle navrhovatele pro řádný provoz obvyklá ani nezbytná. Navrhovatel setrvává na svých tvrzeních obsažených v návrhu, že zredukováním možných technologických řešení na jediného dodavatele došlo k omezení hospodářské soutěže.

45.         Navrhovatel dále podotýká, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je odvislá od poptávaného portfolia metod a příslušného počtu testů. Jakýkoliv plánovaný nárůst nemá na stanovovanou cenu vliv, pokud není výslovně uveden v zadávací dokumentaci. Jestliže je stanovena jako hlavní priorita zadavatele zefektivnění provozu oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, měl být dle mínění navrhovatele před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku proveden kvalifikovaný průzkum trhu. Pokud by zadavatel nastavil zadávací podmínky nediskriminačním způsobem, mohli by vedle výrobce Siemens i ostatní výrobci tohoto segmentu trhu zadavateli nabídnout technologie a návrhy s jejich originálními specifickými vlastnostmi, jež by měly stejné nebo i příznivější dopady na fungování dotčené laboratoře zadavatele.

46.         Závěrem navrhovatel uvádí, že příslušný správní spis neobsahuje žádnou informaci, která by prokazovala opak jeho tvrzení, že posuzovaná veřejná zakázka byla zadavatelem vypsána účelově tak, aby mohla být podána nabídka jediného dodavatele, čímž byl ze strany zadavatele porušen zákaz diskriminace.  

47.         Zadavatel se ve lhůtě určené usnesením Úřadu č. j. ÚOHS-S0083/2018/VZ-10520/2018/531/VNe ze dne 10. 4. 2018 k podkladům rozhodnutí nevyjádřil. 

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

48.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení, stanovisek předložených účastníky řízení, zjištění získaných od subjektů působících na relevantním trhu, a na základě vlastního zjištění rozhodl podle § 265 písm. a) zákona o zamítnutí návrhu navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

49.         Podle § 4 odst. 1 zákona je veřejným zadavatelem

a) Česká republika; v případě České republiky se organizační složky státu považují za samostatné zadavatele,

b) Česká národní banka,

c) státní příspěvková organizace,

d) územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace,

e) jiná právnická osoba, pokud

1. byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

2. jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu.   

50.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

51.         Podle § 6 odst. 2 zákona ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

52.         Podle § 36 odst. 1 zákona nesmí být zadávací podmínky stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

53.         Podle § 36 odst. 3 zákona zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

54.         Z čl. 2. „Účel, předmět a klasifikace VZ“, konkrétně z bodu 2.2. „Vymezení předmětu plnění“ odst. I., zadávací dokumentace vyplývá, že předmětem veřejné zakázky je „zabezpečení průběžných dílčích dodávek diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a firemního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění biochemických imunochemických a hematologických vyšetření. Součástí předmětu plnění jsou rovněž bezplatné výpůjčky příslušných analyzátorů či systémů k zajištění výše uvedených vyšetření pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody od dne nabytí její účinnosti. Předmět plnění je podrobně specifikován v Příloze č. 2a a 2b této zadávací dokumentace.“.

55.         Ve shora jmenovaném článku a bodě, konkrétně v odst. II., zadávací dokumentace je uvedeno: [z]adavatel závazně stanoví údaje o požadovaném předmětu zakázky v přílohách č. 2a a 2b této zadávací dokumentace. V těchto přílohách zadavatel dále uvádí požadavky na jednotlivé položky rámcové dohody a další podmínky vztahující se k těmto položkám. Účastník musí splnit každou požadovanou technickou specifikaci každé položky. Pro nesplnění technických specifikací bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen. (…).“.

56.         Z čl. 18. „Přílohy ZD“ zadávací dokumentace v dalším vyplývá, že součástí zadávací dokumentace učinil zadavatel mj. přílohu č. 2a. „Specifikace vypůjčovaných přístrojů (checklist) – pro každou část VZ zvlášť“ (dále jen „příloha č. 2a“) a přílohu č. 2b. „Technická specifikace reagenčních činidel + tabulka výpočtu nabídkové ceny - pro každou část VZ zvlášť“ (dále jen „příloha č. 2b“).   

57.         Úřad zjistil, že příloha č. 2a  je nazvána „Příloha č. 2a Check list přístroje“ a obsahuje čtyři oddíly – oddíl „Požadavky na modulární biochemický a imunochemický nebo integrovaný systém“, oddíl „Technická specifikace biochemického modulu:“, oddíl „Technická specifikace imunochemického modulu:“ a oddíl „Technická specifikace na modul pro vstup a výstup vzorků (pokud je nabízen)“. Příloha č. 2b pak obsahuje přehled požadovaných metod pro biochemický analyzátor OKBHI a požadavky na zpracování nabídkové ceny.

58.         Z přílohy č. 2a bylo Úřadem v dalším zjištěno, že zadavatel v rámci technické specifikace biochemického modulu požadoval, mimo jiné, následující parametry: „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“ a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“. Úřad dále zjistil, že technické parametry „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“, a „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“ zadavatel stanovil rovněž pro imunochemický modul.

59.         Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 15. 1. 2018 zadavatel mj. uvedl následující:

„V uložení kalibrátorů a kontrol v chlazeném prostoru na palubě vidí zadavatel snížení manuální obsluhy systému a snížení nutnosti uchovávání materiálů v externích lednicích. Uchovávání kalibračních a kontrolních materiálů na palubě a automatizaci provádění jejich analýz považuje zadavatel za podstatné kroky pro záměr snížení manuální práce personálu a trvá na něm, především z důvodů ekonomických. 

(…)   

Automatická kalibrace ISE (bezúdržbový systém) omezí nutnost manuálních zásahů a zvýší stupeň automatizace laboratoře, což je záměrem obměny přístrojové techniky. Trváme na tomto požadavku.“.  

K postavení zadavatele

60.         V šetřeném případě se Úřad nejprve zabýval otázkou, zda zadavatel spadá do některé z kategorií zadavatelů podle § 4 zákona. Ustanovení § 4 odst. 1 zákona taxativně vymezuje pět skupin subjektů, které spadají pod definici „veřejného zadavatele“. Jedním z těchto subjektů je podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona i státní příspěvková organizace.

61.         Ze zřizovací listiny zadavatele ve znění jejích změn, dostupné na webových stránkách https://www.homolka.cz/public/data/files/zrizovaci_listina_NNH_2016.pdf, vyplývá, že zadavatel byl zřízen rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990 č. j. OP-054-25.11.90 jako státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR.

62.         Z uvedeného důvodu naplňuje zadavatel definici veřejného zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona a byl při zadávání šetřené veřejné zakázky povinen postupovat podle ustanovení zákona platných pro veřejného zadavatele.

K výroku tohoto rozhodnutí

63.         Navrhovatel v podaném návrhu namítá, že zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky, resp. technické parametry předmětu plnění posuzované veřejné zakázky natolik úzce, že vylučuje jakoukoliv konkurenci, kdy kumulativně splnit předmětné parametry, tj. parametry „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“, a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“, je schopen pouze jeden výrobek na trhu, a to systém Atellica výrobce Siemens. K tomu Úřad sděluje následující.

64.         Úřad v obecné rovině primárně uvádí, že veškeré požadavky na předmět plnění zadavatel stanoví na základě svých potřeb s ohledem na poptávané plnění. Veškeré požadavky však musí vždy vycházet z objektivně zdůvodnitelných potřeb zadavatele. I při existenci konkrétní potřeby, na základě které zadavatel specifikuje určitý technický parametr výrobku, práce nebo poptávané služby, kterým provádí kvalitativní vymezení předmětu veřejné zakázky, musí zadavatel dodržet základní zásady zadávacího řízení, jež nachází své vyjádření v ustanovení § 6 zákona, aby bylo dosaženo účelu předpokládaného zákonem, a to uskutečnění soutěže o konkrétní veřejnou zakázku za splnění základních zásad veřejného zadávání, a to zásad transparentnosti, nediskriminace, přiměřenosti a rovného zacházení. Jedním z důsledků zadávacího řízení je omezení okruhu dodavatelů pro účely uzavření smlouvy a s tím související výběr vhodného dodavatele k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Uvedené omezení se děje prostřednictvím nastavení parametrů předmětu plnění a příp. nastavením požadavků na kvalifikaci (způsobilost účastníka zadávacího řízení) např. požadovaný minimální obrat, předložení seznamu významných služeb, stanovením technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky apod.; samotný výběr pak prostřednictvím hodnocení na základě předem stanovených kritérií hodnocení. Uvedené pak musí být nastaveno takovým způsobem, aby nedocházelo k omezování hospodářské soutěže v rozporu se zákonem. Tomu mají zabránit právě zásady uvedené v § 6 zákona, tedy zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

65.         Problematiku povinnosti dodržování zásady zákazu diskriminace řeší např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. 6. 2008, ze kterého vyplývá, že smysl ustanovení § 6 zákona „(…)v prvé řadě směřuje k cíli samotného zákona, kterým je zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky. Zákon tohoto cíle dosahuje především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy, jejichž plnění je hrazeno z veřejných prostředků, byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli“. Dále Nejvyšší správní soud zdůraznil (…)že smysl a cíl zákazu diskriminace nutně vede interpreta § 6 zákona k závěru, že tento zákaz zahrnuje jednak zákaz diskriminace zjevné (přímé), tedy odlišného zacházení s jednotlivcem ve srovnání s celkem, jednak též zákaz diskriminace skryté (nepřímé), pokud tato vede v podstatě k obdobným právem zakázaným důsledkům (v oblasti práva veřejných zakázek tedy poškozování hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli)“. Nejvyšší správní soud dále konstatoval: „Klíčovým problémem takto pojaté skryté diskriminace je tedy „zjevná nepřiměřenost“ kvalifikačních předpokladů ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce. Tato zjevná nepřiměřenost není vymezitelná žádnou obecnou floskulí, nýbrž je nutno ji vykládat vždy se zřetelem na individuální kauzu. (…) V každém případě musí správní soudy při aplikaci kritéria „zjevné nepřiměřenosti“ poskytnout prostor pro legitimní ekonomickou úvahu zadavatele, a tedy shledání skryté diskriminace je přípustné tam, kde kvalifikační předpoklady jsou vskutku excesivní a jasně vybočují z oprávněných potřeb dané zakázky (…).“. Byť se uvedené závěry obsažené v citovaném rozsudku vztahují k předchozí právní úpravě, jsou dle názoru Úřadu plně aplikovatelné i ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť přijetí nové právní úpravy nikterak nepozměnilo smysl základních zásad. Ostatně tyto závěry jsou rovněž přiléhavé i ve vztahu ke stanovení technických podmínek plnění veřejné zakázky, přestože se citované soudní rozhodnutí týká stanovení požadavků zadavatele na kvalifikaci potenciálních dodavatelů. Gros citovaného rozhodnutí totiž spočívá v uchopení „zjevné nepřiměřenosti“ v jednání zadavatele, a to bez rozdílu, zda k tomuto mělo dojít nastavením požadavků na samotný předmět plnění, či nastavením požadavků na kvalifikaci, resp. způsobilost dodavatelů. Úřad dále upozorňuje, že samotná podstata zákazu tzv. skryté diskriminace znemožňuje jakoukoliv mechanickou aplikaci. Není totiž dost dobře možné požadovat po zadavatelích, aby jimi stanovené požadavky na předmět plnění mohli splnit všichni dodavatelé předmětných dodávek. Takový požadavek by ostatně nebyl ani reálně možný a byl by v rozporu se smyslem a účelem zákona, kterým je zajistit právě to, aby nabídku sice mohlo podat široké spektrum dodavatelů, nicméně pouze těch, kteří jsou schopni předmět plnění řádně, v požadovaných specifikacích, resp. v požadované specifikaci či parametrech dodat. Odvrácenou stranou stanovení určitých striktních podmínek na předmět plnění veřejné zakázky je tedy selekce těch dodavatelů, jež ke splnění veřejné zakázky způsobilí nejsou, přičemž o takovéto (legitimními ekonomickými zájmy podložené) selekci pak nelze hovořit jako o skryté diskriminaci.

66.         V souvislosti s užitím pojmu „zjevná nepřiměřenost“ Úřad podotýká, že zásada přiměřenosti (proporcionality) byla do zákona nově přejata z dikce evropských zadávacích směrnic, přičemž zakotvení této zásady vychází ze skutečnosti, že zákon ponechává zadavatelům značnou míru diskrece stran volby konkrétního postupu v zadávacím řízení. Postup v souladu se zásadou přiměřenosti primárně (nikoli však výlučně) spočívá v tom, že na jedné straně zadavateli poskytuje dostatečné záruky výběru dodavatele, který skutečně bude schopen veřejnou zakázku v požadované kvalitě a v požadovaných termínech realizovat, na druhou stranu se bude jednat o postup, který nad rámec garance výše uvedeného cíle nebude dále nedůvodně omezovat hospodářskou soutěž. Jedná se o zásadu, kterou by se zadavatel měl řídit ve všech fázích zadávacího řízení, např. i při vymezení předmětu plnění a požadavků na něj kladených.

67.         V souvislosti s problematikou specifikace předmětu plnění v návaznosti na potřeby zadavatele lze odkázat například na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 3/2015-29 ze dne 19. 12. 2016, v němž se uvedený soud vyjádřil následovně: „Předně soud považuje za nutné konstatovat, že každý zadavatel při zadávání veřejné zakázky reaguje na svoji potřebu a k té samozřejmě směřuje svou snahu o uzavření smlouvy prostřednictvím veřejné zakázky. Podle názoru soudu je naprosto v pořádku, pokud zadavatel reaguje vypsáním zakázky na svoji vzniklou potřebu řešení určité situace. Z povahy věci tak samotná potřeba zadavatele v sobě implikuje omezení pro její řešení, neboť určité zájmy zadavatelů v sobě implikují pouze limitní množství řešitelů.“. Dále lze odkázat například na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 87/2008 ze dne 9. 7. 2009, v němž jmenovaný soud konstatoval, že „[p]ředmět veřejné zakázky vychází z potřeb zadavatele a může mít nejrůznorodější charakter daný jeho věcným obsahem, potřebami zadavatele, jeho finančními možnostmi, apod.“.

68.         Obecně je třeba ve vztahu k procesu zadávání veřejných zakázek konstatovat, že v zadávacím řízení lze ve své podstatě každou zadávací podmínku či požadavek zadavatele považovat za do určité míry limitují a omezující, nicméně takto je konstruován celý zákon o zadávání veřejných zakázek a určitá míra omezení volnosti, jak pro zadavatele, tak dodavatele, je zákonem předvídaná a povolená. Zadavatel v případě, že klade na dodavatele (účastníky) určitá omezení – požadavky na dodávané plnění, je vázán jednotlivými zákonnými ustanoveními, stejně tak pak je povinen reflektovat ve vztahu ke všem jeho úkonům, tedy i nastavení zadávacích podmínek, ustanovení § 6 zákona, v němž jsou vyjádřeny základní zásady zadávacího řízení. Zadavatel je tedy povinen dodržovat při formulaci technických podmínek zásadu nediskriminace a přiměřenosti a současně platí, že nesmí bezdůvodně zvýhodnit či znevýhodnit některé dodavatele. Uvedené však neznamená, že je zadavatelům upírána možnost stanovit technické podmínky podle svých potřeb. Technická specifikace pak ovšem musí vycházet z objektivně zdůvodnitelných požadavků zadavatele. Podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona přitom platí, že zadávací podmínky nesmí být zadavatelem stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Úřad přitom uvádí, že citované ustanovení zákona musí být vykládáno ve shodě se základními zásadami zadávacího řízení zakotvenými v § 6 zákona. Lze přitom dovozovat, že zadávací podmínky mohou za konkrétních okolností ve svém důsledku vytvářet jistou nerovnováhu mezi dodavateli, čili mohou do určité míry „prolamovat“ základní zásady zadávacího řízení (a to především zásadu zákazu diskriminace), avšak výlučně za předpokladu, že pro to existuje objektivní důvod na straně zadavatele (ve svém důsledku se pak tedy ani nejedná o porušení zásady zákazu diskriminace). Jinak řečeno zadávací podmínky sice mohou pro určité dodavatele skýtat výhodu, avšak nesmí tomu tak být bezdůvodně, tj. tato výhoda musí být odůvodněna, resp. vycházet z konkrétních logických úvah zadavatele a musí pro ni existovat objektivní příčiny. Pokud tomu tak bude, nelze z pohledu Úřadu hovořit o porušení zákona při stanovení zadávacích podmínek zadavatelem.

69.         V šetřeném případě je sporu o tom, zda se zadavatel nedopustil porušení zákona, když v rámci povinných technických požadavků kladených na poptávaný modulární biochemický a imunochemický nebo integrovaný systém, uvedených v příloze č. 2a zadávací dokumentace, stanovil tři technické parametry, a sice parametry „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“, a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“. Navrhovatel zadavatelem takto stanovené požadavky považuje za diskriminační a vytvářející konkurenční výhodu konkrétnímu dodavateli (viz bod 13. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel z logicky věci zastává názor diametrálně odlišný, když má za to, že jím stanovené požadavky jsou souladné se zákonem, neboť vychází z jeho objektivních potřeb spočívajících v zajištění co možná nejkvalitnějšího vybavení jeho pracovišť, kdy nadto dodává, že v důsledku toho, že požaduje vysoký standard kvality, dochází pochopitelně k selekci těch dodavatelů, kteří nejsou schopni předmět veřejné zakázky splnit (viz bod 27. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

70.         Za účelem posouzení, zda stanovením předmětných zadávacích podmínek mohl zadavatel porušit zásadu zákazu diskriminace a omezit tak soutěžní prostředí, se Úřad tedy zabýval otázkou, zda navrhovatelem namítané povinné technické parametry byly stanoveny diskriminačně, popř. v rozporu se zásadou přiměřenosti, tj. zda stanovením těchto zadávacích podmínek mohl zadavatel omezit hospodářskou soutěž bezdůvodným znevýhodněním některých potenciálních dodavatelů. Úřad tedy posoudil, zda navrhovatelem rozporované 3 technické parametry představují pro určité dodavatele bezdůvodnou výhodu, resp. vytvářejí bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže, a zda se tak zadavatel jejich stanovením dopustil porušení § 6 a § 36 odst. 1 zákona.  

71.         Pro zodpovězení shora uvedené otázky je tudíž podstatné zjistit a postavit najisto, zda jsou předmětné parametry přístroje požadované zadavatelem přiměřené a objektivně odůvodnitelné, či nikoliv. K tomu Úřad konstatuje následující.

 

 

 

K parametrům „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“,„Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“ a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“

72.         V šetřeném případě zadavatel při vymezení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky stanovil, mimo jiné, parametry „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“, a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“. Parametr „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“ zadavatel odůvodnil ve svém rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 22. 2. 2018 tak, že díky němu se vyloučí nutnost sdílení reagenčního karuselu pro reagencie, kalibrátory i kontroly, přičemž zaručí maximální množství reagencií, kalibrátorů a kontrol, jež lze do systému vložit. Pokud je totiž reagenční karusel pro reagencie, kalibrátory a kontroly sdílen, je množství reagencií na palubě sníženo o potřebné kalibrátory a kontroly, což má podstatný vliv na užitné vlastnosti produktu, tj. poptávaného zdravotnického systému. Technický parametr „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“ je dle slov zadavatele přínosem, neboť automatizace původní manuální kalibrace sníží čas nezbytný pro obsluhu analyzátoru a šetří tak čas personálu, což má opět kladný vliv na užitné vlastnosti produktu a ekonomiku provozu. Třetí technický parametr, tj. „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontrol kvality“, taktéž představuje požadavek na automatizaci procesů, která umožní významnou časovou úsporu v obsluze systému. Pokud dojde k naprogramování automatického provedení kalibrací a analýz kontrolních materiálů na požadovaný čas, je možné v podmínkách zadavatele ušetřit minimálně hodinu práce laboranta za den (viz bod 8. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Ve svém vyjádření k návrhu ze dne 8. 3. 2018 pak zadavatel doplnil, že předmětné technické parametry přináší časovou a personální úsporu a nadto i další výhody plynoucí z užitných vlastností, jelikož povedou ke zvýšení automatizace provozu a snížení četnosti personálních vstupů a tím minimalizují chybovost při nepřetržité provozní činnosti, čímž pozitivně ovlivní ekonomiku provozu, čili dané parametry povedou k časové a personální úspoře (viz bod 30. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Navrhovatel vyjadřuje přesvědčení, že shora jmenované technické parametry jsou neodůvodněné, přičemž upozorňuje, že zadavatelem proklamované časové a personální úspory nebyly zahrnuty do požadavků stanovených v zadávací dokumentaci, a nebyla požadována analýza workflow a TAT (Turn around Time) laboratoře, jež se užívá k měření časové a personální náročnosti (viz bod 14. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

73.         Úřad uvádí, že dříve, než se bude věnovat tomu, zda zadavatelem požadované technické parametry „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“, a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“ jsou v případě poptávaného předmětu plnění parametry, které ve svém důsledku činí zadávací podmínky rozporné se zákonem, pokládá za vhodné nejprve popsat, v čem vůbec spočívá předmět plnění šetřené veřejné zakázky. Úřad opakuje, že předmět plnění veřejné zakázky tvoří, mimo jiné, výpůjčka modulárního biochemického a imunochemického nebo integrovaného systému (viz bod 48. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Lze uvést, že se jedná o přístroj s vysokým stupněm automatizace nezbytný pro fungování biochemické laboratoře, jenž je schopen, bez zásahu obsluhy, provádět jednotlivé kroky biochemické a imunochemické analýzy podle předem naprogramovaného algoritmu. Jedná se o transport analytického vzorku, pipetování, dávkování reagencií, promíchání, inkubaci, měření změn absorbance, výpočet koncentrace za použití kalibračních standardů, zobrazení a tisk výsledku biochemické či imunochemické analýzy, popř. jeho přenesení v elektronické podobě do laboratorního informačního systému. Typickým znakem ve vývoji automatizovaných analytických systémů je konstrukce hybridních systémů spojujících analyzátory využívající různé spektrofotometrické principy s imunochemickou (homogenní i heterogenní) imunoanalýzou. Oba typy těchto analyzátorů jsou spojeny, kdy je řešen transport biologických vzorků a naměřená data jsou následně soustředěna do jednoho výsledkového listu. Nejnovějším trendem je přitom vývoj a výroba automatizovaných a robotizovaných linek, které pokrývají preanalytickou (identifikace vzorku pomocí čárového kódu, centrifugace, odzátkování, pořízení alikvotů, označení alikvotů dceřiným čárovým kódem, zazátkování alikvotů určených k pozdějšímu zpracování, roztřídění alikvotů, on-line propojení a transport do analytické linky a archivace primárních zkumavek) a postanalytickou fázi (validace analytických výsledků, elektronický přenos do laboratorního informačního systému, archivace primárních, případně alikvotních vzorků) laboratorních procesů, čímž je směřováno k úplné laboratorní automatizaci. Díky použití nejmodernějších přístrojů dochází k minimalizaci množství odebíraného biologického materiálu, což lze chápat jako komfortnější z pohledu pacienta, a zrychlení dostupnosti výsledků testů. Další přínos zapojení automatizace do provozu laboratoří je pak možno spatřovat např. v odstranění stereotypních, mnohonásobně se opakujících činností, urychlení preanalytického procesu, zvýšení hygienického standardu laboratoře, potřebě nižšího počtu laboratorního personálu apod.

74.         Z pohledu Úřadu je tudíž zadavatelem poptávaný systém důležitým přístrojem, na jehož kvalitě a stupni automatizace do značné míry závisí efektivita a kvalita výsledků prováděných testů, čili představuje důležitý diagnostický prostředek, coby součást vybavení biochemické laboratoře oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie.

75.         Úřad dále konstatuje, že za účelem zjištění skutkového stavu věci v průběhu správního řízení, resp. získání relevantních informací o posuzovaných 3 technických parametrech, oslovil zdravotnická zařízení (nemocnice), resp. uživatele biochemických a imunochemických přístrojů, s žádostí o zaslání vyjádření, jaké jsou výhody a přínosy poptávaného systému, jenž disponuje speciálními oddělenými chlazenými pozicemi pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi, možností nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality a automatickou kalibrací metod na ISE modulu (obsah žádostí a příslušná zjištění jsou uvedena výše v bodech 23. a 35. a násl. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

76.         Z vyjádření oslovených zdravotnických zařízení (nemocnic) vyplývá, že parametry „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“, a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“ jsou hodnoceny kladným způsobem. Jak je uvedeno ve vyjádření Oblastní nemocnice Jičín ze dne 26. 3. 2018, shora jmenované 3 technické parametry zvyšují bezpečnost pacientů a kvalitu výsledků díky výraznému snížení pravděpodobnosti chybného výsledku zavedením individualizovaného přístupu k nastavení systému interní kontroly kvality. Z vyjádření dané nemocnice lze současně dovodit, že systém, jenž disponuje těmito třemi parametry, umožňuje každodenní přípravu analyzátoru bezobslužně mimo výkonové špičky, tj. při příchodu pracovníků na další směnu je již systém připraven pouze k vyhodnocení výsledků oprávněným pracovníkem, v důsledku čehož je možné bezodkladně zahájit vyšetřování ranních urgentních vzorků. V neposlední řadě pak systém, který je nadán uvedenými 3 parametry, zefektivňuje organizaci práce s analyzátory a snižuje počet manuálních zásahů obsluhy (viz bod 36. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Podle vyjádření Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ze dne 26. 3. 2018 soubor technických parametrů „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“, a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“ může vést dle konkrétních podmínek laboratoře k úspoře provozních nákladů, času a zvýšení kvality vyšetření (eliminace lidské chyby) (viz bod 38. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Z vyjádření Oblastní nemocnice Náchod ze dne 27. 3. 2018 lze dovodit, že možnost nastavení automatických kontrol a kalibrací snižuje potřebu vyžádaných lidských zásahů do průběhu standardních procedur prováděných uvnitř přístroje, zároveň zrychluje chod přístroje, neboť není nutné vstupovat do chodu přístroje manuálně (viz bod 39. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha pak ve svém vyjádření ze dne 26. 3. 2018 uvedla, že systém disponující parametry „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“, a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“ je výhodný z důvodu minimalizace lidské chyby při provádění kalibrací a kontroly kvality. Takový systém současně zajistí přesné dodržení nastavení časových intervalů, stejně tak by na základě něj mělo dojít ke zlepšení plynulosti průchodu vzorků laboratoří a tím ke zkrácení doby potřebné pro získání výsledků analýz (viz bod 40. odůvodnění tohoto rozhodnutí).         

77.         Jak je zřejmé z předchozího bodu odůvodnění tohoto rozhodnutí, Úřadem oslovená zdravotnická zařízení jednoznačně spatřují v technických parametrech „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“, a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“ konkrétní výhody (přínosy), tj. jmenované 3 parametry z jejich pohledu tvoří přidanou hodnotu imunochemického a biochemického systému. Jimi uváděné výhody přitom korespondují s výhodami, které zadavatel identifikoval v rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 22. 2. 2018 a následně pak i ve svém vyjádření k návrhu ze dne 8. 3. 2018. Těmito výhodami jsou zejména personální a časová úspora při obsluze předmětného zdravotnického přístroje (systému), minimalizace lidské chyby při provádění kalibrací a kontroly, čili se v důsledku jedná o zefektivnění výkonu pracoviště, na němž je tento systém používán. Z vyjádření, jež Úřad v průběhu správního řízení od oslovených zdravotnických zařízení získal, tak má Úřad za prokázané, že požadavek zadavatele na to, aby jím poptávaný zdravotnický přístroj disponoval 3 výše jmenovanými parametry, není požadavkem bezúčelným, resp. bezdůvodným, jelikož jeho stanovením zadavatel sleduje uspokojení jeho potřeby spočívající v co nejkvalitnějším vybavení oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, pro které je tento přístroj určen. Na základě získaných informací tedy Úřad neshledává postup zadavatele za rozporný se zákonem, kdy svůj závěr o zákonnosti postupu zadavatele opírá právě i o provedené šetření v podobě průzkumu u uživatelů obdobných přístrojů. Z vyjádření kompetentních subjektů totiž vyplývá, že zadavatelem požadované parametry mají shora popsané přínosy pro provoz zařízení zadavatele. Lze tak uvést, že tyto 3 parametry bez dalšího nesměřují k pouhému bezdůvodnému omezení hospodářské soutěže, nýbrž jejich začlenění do zadávacích podmínek vychází z určitých myšlenkových úvah zadavatele, tj. tyto parametry mají konkrétní ratio v podobě snahy zadavatele o získání co nejkvalitnějšího plnění v rámci veřejné zakázky, kdy právě řečené ostatně plně potvrzují vyjádření oslovených zdravotnických zařízení a jimi uváděné výhody navrhovatelem zpochybňovaných 3 technických parametrů.

78.         Úřad na tomto místě konstatuje, že Oblastní nemocnice Jičín ve svém vyjádření uvedla, že nevýhodou systému disponujícího posuzovanými 3 parametry může být vyšší ekonomická nákladnost v důsledku spotřeby vyššího počtu kontrolních materiálů a vyšší spotřeby reagencií (viz bod 36. odůvodnění tohoto rozhodnutí). K tomu Úřad ve stručnosti uvádí, že pokud je zadavatel ochoten si za kvalitu a nadstandard, který v rámci realizace veřejné zakázky obdrží, připlatit, nelze toto považovat za porušení zákona. Tyto zvýšené náklady bude mít zadavatel nadto z pohledu Úřadu vykompenzovány tím, že systém disponující parametry „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“, a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“ představuje jedno z nejvýkonnějších řešení dostupných na relevantním trhu, jak je ostatně zřejmé z vyjádření Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (viz bod 38. odůvodnění tohoto rozhodnutí), tzn. lze mít za to, že výhody tohoto řešení nad jeho eventuálními nevýhodami převažují.      

79.         Ve vztahu k argumentaci navrhovatele, že zadavatel přesvědčivě nezdůvodnil, co jej ke stanovení přezkoumávaných 3 parametrů vedlo, resp. že tyto parametry nejsou řádně zdůvodněny (viz body 14. a 18. odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad sděluje, že s danou argumentací navrhovatele se nelze ztotožnit. Zadavatel již ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 15. 1. 2018 uvedl, že předmětné parametry mají vést ke snížení manuální obsluhy systému, potažmo ke zvýšení automatizace laboratoře, což je záměrem obměny přístrojové techniky; stanovení těchto parametrů dle slov zadavatele vychází z ekonomických důvodů (viz bod 53. odůvodnění tohoto rozhodnutí). V rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 22. 2. 2018 pak zadavatel stanovení těchto parametrů zdůvodnil úsporou manuální práce obsluhy a zvýšením efektivity pracoviště, tj. taktéž se zde projevují důvody ekonomické (viz body 7. a 8. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Obdobně i ve vyjádření k návrhu ze dne 8. 3. 2018 zadavatel poukázal na to, že posuzované 3 technické parametry sníží četnost personálních vstupů a tím minimalizují chybovost, čímž pozitivně ovlivní ekonomiku provozu (viz bod 30. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Dle přesvědčení Úřadu tak zadavatel zcela dostatečným způsobem zdůvodnil, co jej ke stanovení parametrů „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“, a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“ vedlo, resp. co konkrétně těmito parametry sleduje. Je přitom možno dodat, že na identickém zdůvodnění zadavatel kontinuálně setrval v celém průběhu zadávacího řízení a následně i Úřadem vedeného správního řízení, lépe řečeno jak v předmětném vysvětlení zadávací dokumentace, tak i v rozhodnutí o námitkách, stejně tak i ve svém vyjádření k návrhu, tzn. jeho argumentace ve vztahu ke zdůvodnění opodstatněnosti předmětných 3 technických parametrů poptávaného systému není nijak vnitřně rozporná. S ohledem na výše uvedené tak nelze mít za to, že by zadavatel svůj požadavek na stanovení shora jmenovaných 3 parametrů poptávaného systému řádně nezdůvodnil, jak tvrdí navrhovatel.     

80.         Při posuzování oprávněnosti parametrů „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možno společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“, a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“ Úřad nepřehlédl i to, že uvedené parametry nejsou nijak neobvyklými, neboť jimi disponují i některé z analyzátorů užívaných v jiných zdravotnických zařízeních – kupříkladu se jedná o systém Vista 500 výrobce Siemens (viz bod 39. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad si je plně vědom toho, že skutečnost, že někdo jiný disponuje analyzátorem vybaveným těmito třemi parametry, nemůže sama o sobě vést k závěru, že postup zadavatele ve zde přezkoumávaném případě je bez dalšího souladný se zákonem, nicméně lze na základě tohoto poznatku učinit úvahu, z níž vyplývá, že předmětné parametry jsou již existujícím řešením na trhu, čili se nejedná o „absolutní novinku“, jež by dosud nebyla na relevantním trhu dostupná. Výše uvedená zjištění tak z pohledu Úřadu představují jednu z indicií, že se nejedná o nestandardní či neobvyklý požadavek ze strany zadavatele vedoucí k nezákonnému omezení hospodářské soutěže.   

81.         Úřad nad rámec výše popsaného doplňuje, že vymezení předmětu plnění veřejné zakázky závisí výlučně na uvážení zadavatele, který je jako jediný schopen nejlépe definovat svoje potřeby a žádná jiná osoba (včetně dodavatelů) není oprávněna předmět veřejné zakázky posuzovat či se snažit o jeho změnu, neboť za jeho jednoznačné, správné a úplné vymezení nese odpovědnost pouze zadavatel. Úřad je toho názoru, že zadavatel ve vyjádření k návrhu ze dne 8. 3. 2018, stejně tak i v rozhodnutí o námitkách ze dne 22. 2. 2018, věcně a objektivně vysvětlil důvody pro stanovení parametrů „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možné společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“, a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“, jimiž jsou zejména časová a personální úspora, když předmětné parametry umožní zvýšení automatizace provozu, čímž dojde ke snížení četnosti personálních vstupů a tím se minimalizuje chybovost při nepřetržité provozní činnosti, což ve výsledku pozitivně ovlivní ekonomiku provozu. Zadavatel tak při vymezení přezkoumávaných 3 technických parametrů dle názoru Úřadu opodstatněně zohlednil především personální a ekonomické důvody, obdobně pak i důvody medicínské, a taktéž reflektoval rychlost technologického vývoje v této oblasti, když poptávaný systém představuje trend vývoje u nejvýkonnějších systémů, jak je ostatně zřejmé z vyjádření oslovených nemocnic. Úřad dodává, že obzvláště s přihlédnutím k odbornému charakteru předmětu plnění veřejné zakázky má zadavatel při dodržení zákonných norem právo na vlastní úvahu o tom, co zadáním veřejné zakázky požadovat, příp. která nabídka je pro něj výhodnější. Úřad doplňuje, že na uvedeném ničeho nemění fakt, že předmětem posuzované veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a firemního provozního spotřebního materiálu a jeho součástí jsou bezplatné výpůjčky příslušných analyzátorů.

82.         Současně lze dodat, že zadavatel není povinen a ze zákona také nevyplývá, že by měl stanovovat, resp. přizpůsobovat, předmět plnění veřejné zakázky nikoliv svým potřebám, ale nárokům nebo možnostem jednotlivých dodavatelů (navrhovatele). Je totiž zřejmé, že pro různé dodavatele by byly nediskriminační různé technické požadavky zadavatele, a to odvisle od typu dodávaných přístrojů. Obecně by tak každý dodavatel mohl považovat za diskriminační takové technické podmínky, které by neodpovídaly jeho portfoliu výrobků.

83.         V uvedené souvislosti pak lze analogicky odkázat na text již shora zmíněného rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 20/2008, v němž je výslovně uvedeno, že není „možné požadovat po zadavatelích, aby jimi vyžadované kvalifikační předpoklady měly na všechny potencionální uchazeče stejné dopady. Takovýto požadavek by ostatně nebyl ani reálně možný a byl by v rozporu se smyslem kvalifikačních předpokladů, kterým je zajistit právě to, aby nabídku podali pouze uchazeči způsobilí ke splnění veřejné zakázky. Odvrácenou stranou stanovení kvalifikačních předpokladů je tedy selekce těch uchazečů, kteří ke splnění veřejné zakázky způsobilí nejsou, přičemž o takovéto (legitimními ekonomickými zájmy podložené) selekci nelze v žádném případě hovořit jako o skryté diskriminaci.“. Úřad uvádí, že ačkoliv se tento závěr soudu vztahuje na požadavky na kvalifikaci, lze obdobný závěr vyvodit taktéž ve vztahu ke stanovení konkrétních parametrů požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky. V tomto kontextu je nutné dospět k závěru, že vymezení bližších požadavků předmětu plnění veřejné zakázky nelze automaticky považovat za diskriminační v případě, že jimi nedisponuje výrobek některého z dodavatelů dodávajících na trhu obdobný předmět plnění. Stanovení konkrétních technických vlastností požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky v zadávací dokumentaci tedy nemůže mít na všechny potenciální dodavatele stejné dopady, neboť je nezbytné selektovat mezi účastníky zadávacího řízení na veřejnou zakázku ty, kteří jsou schopni dodat předmět plnění veřejné zakázky splňující technické podmínky stanovené zadavatelem. Stanovení technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky proto může omezit výběr potenciálních dodavatelů, to je však možné pouze tehdy, jsou-li stanoveny objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem, přičemž tento předpoklad je v šetřeném zadávacím řízení splněn. Předmětné 3 technické parametry totiž objektivně přináší zadavateli konkrétní množinu výhod, jak prokazatelně vyplývá z vyjádření Úřadem oslovených zdravotnických zařízení (v podrobnostech viz shora). Požadavek zadavatele na to, aby jím poptávaný zdravotnický přístroj (biochemický a imunochemický systém) disponoval předmětnými parametry, je tedy vzhledem ke skutkovým okolnostem případu požadavkem oprávněným, tj. nejedná se o požadavek svou povahou nepřiměřený (excesivní), a nelze pak v takovém požadavku spatřovat bezdůvodnou konkurenční výhodu pro určité dodavatele, popř. bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže v rozporu s § 36 odst. 1 zákona.

84.         Úřad připouští, že z jím provedeného šetření v průběhu správního řízení vyplývá, že parametry „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možné společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“, a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“ jsou kumulativně schopny splnit patrně pouze výrobky výrobce Siemens, jak tvrdí i navrhovatel (viz bod 13. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad nicméně poznamenává, že právě řečené ničeho nemění na tom, že ve zde projednávané věci je požadavek zadavatele na dané 3 parametry souladný se zákonem. Přijetí opačného závěru by totiž rezultovalo v to, resp. znamenalo by, že by zadavatelům bylo zapovězeno poptávat taková plnění, jež jsou „špičkou“ v příslušném okruhu výrobků, jelikož by se např. prozatím nejednalo o běžně užívanou (dodávanou) vlastnost tohoto výrobku. Úřad uvádí, že obecně každý zadavatel sleduje zadáváním veřejné zakázky konkrétní progres, tj. „vylepšení“ (inovaci) stávajícího stavu. V šetřeném případě zadavatel „cílí“ na zvýšení stupně automatizace laboratoře klinické biochemie, hematologie a imunologie, jak ostatně uvedl ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 15. 1. 2018 (viz bod 53. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Tomuto cíli zadavatel přizpůsobil pochopitelně i formulaci zadávacích podmínek, včetně požadavku na 3 shora jmenované technické parametry. Jak přitom Úřad v průběhu správního řízení na základě odpovědí od oslovených nemocnic zjistil, tyto 3 parametry, a to ať již samostatně, nebo v jejich souhrnu, skýtají určité výhody, čili i s jejich přispěním bude moci být plně uspokojena potřeba zadavatele týkající se co nejkvalitnějšího vybavení jeho pracoviště. Všechny předmětné parametry tak evidentně mají svůj smysl, tzn. nelze je označit za parametry nadbytečné, jejichž účelem by bylo toliko bezdůvodně zabránit v soutěži o veřejnou zakázku konkrétním dodavatelům, popř. konkrétní dodavatele bezdůvodně zvýhodnit. Fakt, že všemi 3 posuzovanými parametry disponují výrobky výhradně jednoho výrobce, tak nemůže vést ke konstatování, že se jedná o parametry nezákonné, když tyto parametry jednoznačně přinesou zadavateli jím chtěný progres („krok vpřed“), neboť systém disponující těmito parametry představuje jedno z nejvýkonnějších řešení na relevantním trhu, jak plyne z vyjádření Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (viz bod 38. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Výše uvedenými závěry Úřad současně reaguje i na argumentaci navrhovatele, že jím aktuálně instalované řešení bylo dosud pro potřeby laboratoří zadavatele dostačující (viz bod 44. odůvodnění tohoto rozhodnutí). K tomu lze dodat, že k tomu, aby zadavatel mohl řádně plnit funkci, k níž byl zřízen, tzn. pečovat o zdraví pacientů, musí nepochybně sledovat technologický vývoj v oblasti medicíny a na tento adekvátně reagovat. Skutečnost, že do současné doby byl zadavatel s řešením dodaným navrhovatelem spokojen, neznačí, že se jedná o „navěky“ trvalý stav, tj. že zadavatel nebude mít zájem „posunout se dále“, a to právě vysoutěžením takového zdravotnického přístroje, jenž v sobě reflektuje technologický a popř. i léčebný pokrok na poli medicíny, tj. „překonává“ v minulosti dodané řešení.              

85.         Úřad tudíž s ohledem na výše popsané konstatuje, že zadavatel nestanovil předmětné 3 parametry poptávaného plnění tak, aby určitým dodavatelům, resp. jednomu dodavateli, zaručovaly bezdůvodnou konkurenční výhodu, popř. vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže, a tedy nezúžil nepřípustným způsobem okruh potenciálních dodavatelů předmětu plnění veřejné zakázky. Jak bylo totiž Úřadem zjištěno a popsáno v předchozích bodech odůvodnění tohoto rozhodnutí, všechny 3 tyto parametry vycházejí z objektivních důvodů na straně zadavatele, a to zejména z důvodů ekonomických. Nelze proto hovořit o tom, že by zadavatel v důsledku jejich stanovení některé dodavatele bezdůvodně diskriminoval, popř. že by jimi některým dodavatelům vytvořil bezdůvodnou konkurenční výhodu, čili Úřad dospěl k závěru, že se zadavatel při jejich stanovení nedopustil porušení ustanovení § 6 a § 36 odst. 1 zákona, jak tvrdí navrhovatel. 

86.         Úřad se na tomto místě vyjadřuje k argumentaci navrhovatele, že tvrzení zadavatele, že předmětné 3 technické parametry přinesou personální a časovou úsporu, není relevantní, jelikož tyto úspory nebyly zahrnuty do požadavků stanovených v zadávací dokumentaci, když nebyla požadována analýza workflow a TAT (Turn around Time) laboratoře, jež se užívá k měření časové a personální náročnosti (viz bod 30. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad uvádí, že workflow je tok informací v podnikovém procesu, který má být pomocí analýzy „uchopen“, zkonsolidován a co nejúčelněji nastaven. Úřad nicméně podotýká, že tento proces není nezbytným pro zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem. Zákon tedy po zadavateli nepožaduje, aby tuto analýzu provedl a její neprovedení tak nemůže vést k porušení zákona, za které by Úřad zadavateli uložil příslušné nápravné opatření. Z výše uvedeného je tak zřejmé, že argumentace navrhovatele stran neprovedení analýzy workflow zadavatelem je argumentací irelevantní, jež nemůže na rozhodnutí věci nic změnit. Obdobně Úřad odmítá i argumentaci navrhovatele, jejímž obsahem je tvrzení, že zadavatel svým postupem porušil i Ministerstvem zdravotnictví vyžadovaný princip účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků (tzv. princip 3E) (viz bod 15. odůvodnění tohoto rozhodnutí). K tomu Úřad sděluje, že hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, která vyjadřují cíl zákona, Úřad přezkoumává jen v omezené míře ve smyslu naplnění zákonnosti zadávacího procesu. Toto vymezení rozsahu dohledu Úřadu ostatně vyplývá i z již opakovaně zmiňovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 20/2008, v němž Nejvyšší správní soud uvedl následující: „Toto ustanovení (§ 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pozn. Úřadu) totiž v prvé řadě směřuje k cíli samotného zákona o veřejných zakázkách, kterým je zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky. Zákon tohoto cíle dosahuje především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy, jejichž plnění je hrazeno z veřejných prostředků, byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli (…). Právě k zajištění konkurence mezi dodavateli slouží analyzované zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace.“. Úřad k tomu sděluje, že byť se daný závěr týká předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je plně aplikovatelný i na současnou právní úpravu, tj. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Výše uvedené lze shrnout tak, že dodržení zásad 3E v zadávacím řízení Úřad zohledňuje toliko při zkoumání dodržení mezí zákona při postupu zadavatele. V šetřeném případě navrhovatel v návrhu namítal, že se zadavatel stanovením parametrů „Speciální oddělené chlazené pozice pro kalibrátory a kontroly mimo prostor s reagenciemi (je možné společné pozice pro všechny moduly)“, „Možnost nastavení automatického provedení kalibrací a kontroly kvality“, a „Automatická kalibrace metod na ISE modulu“ dopustil porušení § 6 a § 36 odst. 1 zákona, když jimi zvýhodnil konkrétního dodavatele, a sice výrobce Siemens. Úřad po provedeném správním řízení dospěl k závěru, že se zadavatel navrhovatelem tvrzeného porušení zákona nedopustil, tj. při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem (v podrobnostech viz shora). Zadavatel tedy postupoval v mezích zákona, kdy pouze v těchto mezích je Úřad kompetentní dodržení zásad 3E v zadávacím řízení zohlednit. K zodpovězení otázky, zda zadavatel dodržel zásady 3E i z pohledu jiných právních předpisů než zákona, není Úřad příslušný (viz kompetence Úřadu uvedené v § 248 zákona), tj. k jejímu zodpovězení jsou případně kompetentní jiné orgány, avšak nikoliv Úřad.    

87.         Pokud jde o argumentaci navrhovatele, že zadavatelem tvrzené úspory, ke které má zadání veřejné zakázky vést, nebude dosaženo, jelikož z výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky lze dovodit, že budou značně převýšeny náklady laboratoře zadavatele (viz bod 16. odůvodnění tohoto rozhodnutí), pak Úřad sděluje následující. Úřad se v tomto ohledu ztotožňuje s názorem zadavatele, že v důsledku zefektivnění laboratorních vyšetření dojde k navýšení jejich počtu, přičemž ze samotné předpokládané hodnoty nelze jakkoliv odvozovat nárůst ceny těchto vyšetření (viz bod 31. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Jak bylo Úřadem uvedeno již shora, zdravotnický přístroj, jenž disponuje navrhovatelem namítanými 3 technickými parametry, představuje jedno z nejvýkonnějších řešení dostupných na relevantním trhu. Lze tak mít důvodně za to, že tento zdravotnický přístroj skutečně povede k zefektivnění práce příslušné laboratoře zadavatele, kdy právě řečené ostatně potvrzují i vyjádření oslovených zdravotnických zařízení, v nichž se o efektivitě opakovaně hovoří. Úřad v dalším uvádí, že vyšetření pacientů, která zdravotnická zařízení, tedy i zadavatel, provádí, jsou hrazena (proplácena) zdravotními pojišťovnami. Pokud tedy zadavatel v rámci veřejné zakázky pořídí přístroj, jenž je možno, s ohledem na vyjádření oslovených nemocnic, pokládat za „špičku“ na trhu, a který zefektivní práci jeho laboratoře, bude zadavatel, resp. jeho zaměstnanci, moci provést větší počet příslušných vyšetření a obdrží tak za ně větší objem finančních prostředků od zdravotních pojišťoven. V tomto lze dle názoru Úřadu spatřovat návratnost původně vyšších pořizovacích nákladů předmětu veřejné zakázky. Nehledě na to, že i v této souvislosti je možno zopakovat, že pokud je zadavatel ochoten si za kvalitu a nadstandard, který v rámci realizace veřejné zakázky obdrží, připlatit, nelze v tomto rozhodně spatřovat porušení zákona. Úřad tedy konstatuje, že zadavatelem stanovené požadavky v podobě 3 posuzovaných technických parametrů nelze shledávat za diskriminační v tom smyslu, že by se jednalo o porušení zásady zákazu diskriminace, popř. že by se jednalo o požadavky nepřiměřené, neboť dle názoru Úřadu jsou odůvodněny potřebami zadavatele a mají své opodstatnění (viz Úřadem provedené šetření). Nedošlo tak k porušení základních zásad zadávacího řízení, stejně tak ani § 36 odst. 1 zákona, jelikož tyto požadavky nebyly stanoveny bezúčelně.          

88.         Konečně Úřad k tvrzení navrhovatele, že pokládá předmětné 3 technické parametry za nadbytečné, neboť zbytečně diskriminují a limitují potenciální dodavatele, což dle něj potvrzují i závěry vyjádřené v rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0511/2016/VZ-39720/2016/533/BKu ze dne 27. 9. 2016 (viz bod 17. odůvodnění tohoto rozhodnutí), uvádí následující. Ve shora citovaném rozhodnutí byla řešena situace, kdy zadavatel nastavil zadávací podmínky takovým způsobem, že stanovil konkrétní požadavek pomocí specifického technického parametru, avšak zároveň odmítl plnění, které bylo nabízeno formou technicky obdobného řešení, kterým by bylo dosaženo stejného výsledku jako řešením požadovaným zadavatelem, s odůvodněním, že dodavatelem nabízené řešení by vyžadovalo vyšší náklady na reagencie. Zadavatel tedy bezdůvodně odmítl srovnatelné technické řešení. Úřad shledal takový postup zadavatele za diskriminační, neboť neodůvodněně omezil počet dodavatelů, kteří se mohli o danou veřejnou zakázku úspěšně ucházet. Úřad totiž dospěl k závěru, že zadavatel sám nemůže odmítnout nabídku pouze s odůvodněním, že příslušným dodavatelem nabízené řešení vyžaduje vyšší náklady na reagencie, když nabídkovou cenu zadavatel stanovil jako kritérium hodnocení, a tudíž bude hodnotící komise hodnotit jednotlivé nabídky vzhledem k této ceně, do níž se promítnou i náklady na reagencie. Úřad nicméně poznamenává, že obecný závěr vyplývající ze shora citovaného rozhodnutí, tzn. že určitá technická podmínka byla shledána za diskriminační, nelze mechanicky aplikovat na každý případ. V posuzovaném případě zadavatel prostřednictvím zadávacích podmínek poptává takové plnění, které představuje špičkový přístroj na relevantním trhu, přičemž pro něj stanovil poměrně omezující technické parametry, které však jsou zadavatelem objektivně zdůvodněny účelem, jehož má být dosaženo, jak bylo Úřadem popsáno a postaveno najisto v předchozích bodech odůvodnění tohoto rozhodnutí. Ve zde projednávané věci nebylo zjištěno, že by na relevantním trhu existovalo obdobné technické řešení, jímž by mohly být požadované 3 technické parametry nahrazeny, a jehož bezdůvodným odmítnutím by se zadavatel dopustil porušení zásady zákazu diskriminace, a tedy porušení zákona. Navrhovatelem citované rozhodnutí proto Úřad s ohledem na výše uvedené neshledává přiléhavým na šetřený případ, neboť se týkalo odlišných skutkových okolností.

89.         Ve světle všech shora uvedených skutečností a v souvislosti se všemi zjištěnými poznatky tudíž Úřad uzavírá, že v šetřeném případě neshledal u postupu zadavatele namítaného navrhovatelem důvody pro uložení nápravného opatření, a proto podle § 265 písm. a) zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a návrh navrhovatele zamítl.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5

2.             Beckman Coulter Česká republika s.r.o., Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uvádí, že zadavatel uvedl v rozhodnutí o námitkách odkaz na § 245 odst. 1 zákona, avšak z kontextu námitek vyplývá, že se jedná o odmítnutí námitek podle § 245 odst. 2 zákona, v důsledku čehož má Úřad za to, že se zadavatel v tomto ohledu dopustil zjevného písařského pochybení.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz