číslo jednací: R0040/2018/VZ-13316/2018/322/HSc

Instance II.
Věc Dodávka informačního systému pro komplexní zajištění stravovacího provozu
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice Plzeň
  2. ANETE spol. s r. o.
  3. ML soft, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 6. 5. 2018
Související rozhodnutí S0506/2017/VZ-05736/2018/542/ODv
R0040/2018/VZ-13316/2018/322/HSc
Dokumenty file icon dokument ke stažení 361 KB

Č. j.: ÚOHS-R0040/2018/VZ-13316/2018/322/HSc

 

Brno: 4. května 2018

 

 

V řízení o rozkladu ze dne 12. 3. 2018 doručenému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne navrhovatelem –

  • ANETE spol. s r. o., IČO 46970126, se sídlem Okružní 29a, 638 00 Brno, ve správním řízení zastoupeným na základě plné moci ze dne 22. 12. 2017 JUDr. Světlanou Žabenskou, advokátkou ev. č. ČAK 04744, se sídlem Jundrovská 1228/14, 624 00 Brno,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0506/2017/VZ-05736/2018/542/ODv ze dne 23. 2. 2018, vydanému ve správním řízení zahájeném dne 28. 12. 2017 na návrh výše označeného navrhovatele, vedeném ve věci přezkoumání úkonů níže uvedeného zadavatele, učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Dodávka informačního systému pro komplexní zajištění stravovacího provozu“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 8. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 8. 2017 pod ev. č. Z2017-022044, jehož dalšími účastníky jsou zadavatel – 

  • Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň,

a vybraný dodavatel –

  • ML soft, s. r. o., IČO 29189381, se sídlem Máchova 1301/2, 612 00 Brno

jsem podle § 152 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona rozhodl takto:

 

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0506/2017/VZ-05736/2018/542/ODv ze dne 23. 2. 2018 

 

potvrzuji

a podaný rozklad

zamítám.

 

Odůvodnění

 

I.               Správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)[1] k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem, obdržel dne 28. 12. 2017 návrh navrhovatele – ANETE spol. s r. o., IČO 46970126, se sídlem Okružní 29a, 638 00 Brno, ve správním řízení zastoupeným na základě plné moci ze dne 22. 12. 2017 JUDr. Světlanou Žabenskou, advokátkou ev. č. ČAK 04744, se sídlem Jundrovská 1228/14, 624 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele - Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň (dále jen „zadavatel“) při zadávání veřejné zakázky „Dodávka informačního systému pro komplexní zajištění stravovacího provozu“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění dne 9. 8. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 8. 2017 pod ev. č. Z2017-022044 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dne 28. 12. 2017, kdy Úřad obdržel návrh popsaný v bodě 1. tohoto rozhodnutí (dále jen „návrh“), bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0506/2017/VZ.

3.             Správní řízení bylo zahájeno na návrh navrhovatele dne 28. 12. 2017, oznámení o zahájení správního řízení a stejnopis návrhu byl doručen zadavateli a vybranému dodavateli ML soft, s. r. o., IČO 29189381, se sídlem Máchova 1301/2, 612 00 Brno (dále jen „vybraný dodavatel“) dne 29. 12. 2017 přípisem č. j. ÚOHS-S0506/2017/VZ-37962/2017/542/ODv.

4.             Dne 5. 1. 2018 zadavatel doručil Úřadu prostřednictvím datové schránky písemné vyjádření k návrhu navrhovatele na zahájení řízení a současně dokumentaci o zadávacím řízení.

5.             Dne 9. 1. 2018 doručil své vyjádření k návrhu navrhovatele na zahájení řízení rovněž vybraný dodavatel.

6.             Z návrhu se podává, že navrhovatel rozporuje včasné doručení rozhodnutí o námitkách a dále poukazuje na skutečnost, že zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku dodavatele, jež však dle názoru navrhovatele neprokázal splnění kritérií technické kvalifikace. Zadavatel požadoval doložení seznamu významných dodávek informačních systémů pro zajištění stravovacího provozu zdravotnického zařízení, vybraný dodavatel uvedené reference předložil, tyto se vztahovaly k nemocničním zařízením ve Slovenské republice, avšak dodávky byly provedeny externím společnostem zajišťujícím pro nemocniční zařízení stravování, což nesplňuje dle navrhovatele požadavek zadavatele na dodávku informačního systému pro zdravotnické zařízení. 

II.             Napadené rozhodnutí

7.             Dne 23. 2. 2018 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0506/2017/VZ-05736/2018/542/ODv (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým rozhodl tak, že návrh navrhovatele se podle § 265 písm. a) zákona zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

8.             Úřad v odůvodnění napadeného rozhodnutí uzavřel, že rozhodnutí o námitkách bylo zadavatelem zasláno navrhovateli včas, když námitky byly zadavateli doručeny dne 5. 12. 2017, tento odeslal rozhodnutí o nich dne 19. 12. 2017 a rozhodnutí došlo dne 27. 12. 2017 do sféry dispozice právní zástupkyně navrhovatele, tedy na adresu sídla její kanceláře uvedenou v seznamu České advokátní komory.

9.             K otázce prokázání technické kvalifikace Úřad sděluje, že ze zadávací dokumentace nevyplývá požadavek na prokázání technické kvalifikace v tom směru, že by informační systém musel být dodán přímo zdravotnickému zařízení, ale jde o to, aby takový systém ve zdravotnickém zařízení pracoval s ohledem na jeho specifika při dodávkách stravování. Pokud pak vybraný dodavatel předložil realizované dodávky, které byly poskytnuty pro společnosti dodávající stravování do zdravotnických zařízení, technickou kvalifikaci tak prokázal. Z vyjádření poskytovatelů stravování, které si zadavatel vyžádal, pak vyplývá, že referenční zakázky splňují požadavky zadavatele i co do rozsahu požadovaných modulů. Provázanost poskytovatelů stravování pak dle Úřadu nemá vliv na skutečnost, že se jedná o dva různé subjekty.

III.           Rozklad navrhovatele

10.         Dne 12. 3. 2018 podal navrhovatel proti napadenému rozhodnutí rozklad, který byl Úřadu doručen téhož dne. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 23. 2. 2018. Rozklad byl tedy podán v zákonné lhůtě.

11.         Navrhovatel v rozkladu namítá zejména to, že zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval „předložení minimálně dvou dodávek informačních systémů pro zajištění stravovacího provozu poskytnutý zdravotnickému zařízení“. Z tohoto textu navrhovatel usuzuje, že informační systémy měly být poskytnuty přímo zdravotnickému zařízení a nikoliv třetí osobě, jak uvedl vybraný dodavatel. Vzhledem k tomu, že třetí osoba (v tomto případě společnost DORA Gastro Slovakia, a. s.) poskytovala zdravotnickým zařízením koncesované služby, nelze na daný případ dle názoru navrhovatele aplikovat ani ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona. Přijetí reference vybraného dodavatele považuje navrhovatel za zvýhodnění a změkčení zadávacích podmínek vůči vybranému dodavateli.

12.         Navrhovatel dále namítá, že znění zadávacích podmínek v souladu s jejich doplněním v odpovědi zadavatele na dotaz k technické kvalifikaci je v hrubém nesouladu s výkladem této části zadávací dokumentace učiněným zadavatelem v rozhodnutí o námitkách navrhovatele. Nelze dle jeho názoru připustit, že by k prokázání technické kvalifikace stačilo poskytnutí informačního systému, který je určen pro zdravotnické zařízení, přičemž je lhostejno, zda je plnění dodáváno přímo tomuto zařízení nebo zprostředkovateli. Navrhovatel se domnívá, že pouze dodání systému přímo zdravotnickému zařízení je řádným splněním technické kvalifikace, neboť spolupráce přímo se zdravotnickým zařízením má specifika, která nejsou při dodání zprostředkovateli postihnuta.

13.         Je rozporována i skutečnost, že zadavatel akceptoval v případě vybraného dodavatele reference od 2 subjektů, které jsou však dle námitek navrhovatele majetkově propojeny stejnou mateřskou společností, proto skutečným odběratelem informačních systémů od vybraného dodavatele je pouze jediná mateřská společnost RN Solutions a. s.

14.         Navrhovatel uzavírá, že vybraný dodavatel v prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií uvedl nepravdivý údaj, když jako odběratele systémů označil přímo zdravotnická zařízení a nikoliv společnosti dodávající těmto nemocnicím stravování, přičemž takové nepravdivé informace nebylo možno odstranit postupem dle § 46 odst. 1 zákona, vybraný dodavatel tak měl být dle názoru navrhovatele ze zadávacího řízení vyloučen.

Závěr rozkladu

15.         Zadavatel je přesvědčen, že napadené rozhodnutí je nezákonné a nepřezkoumatelné, a proto navrhuje předsedovi Úřadu, aby jej v celém rozsahu zrušil a věc vrátil k novému projednání dle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu. Závěrem navrhovatel uvádí, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném posouzení věci ze strany Úřadu a jeho argumentace nemá oporu ve spisové dokumentaci, a proto navrhuje předsedovi Úřadu, aby jej změnil tak, že se zadavateli ukládá nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 12. 10. 2017.

16.         V souvislosti s podaným rozkladem podal navrhovatel rovněž žádost o vydání předběžného opatření dle ustanovení § 61 správního řádu, kterým by bylo až do právní moci rozhodnutí ve věci uložen zadavateli zákaz uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na plnění veřejné zakázky. O předběžném opatření bylo rozhodnuto rozhodnutím ze dne 16. 3. 2018, č. j. ÚOHS-R0040/2018/VZ-08190/2018/323/PMo/Aho tak, že návrh byl zamítnut. Proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na uložení předběžného opatření podal navrhovatel rozklad, o kterém je rozhodováno v samostatném řízení pod sp. zn. ÚOHS-R0056/2018/VZ.

IV.          Vyjádření zadavatele k rozkladu

17.         Na základě výzvy Úřadu se k rozkladu vyjádřil zadavatel svým podáním ze dne 19. 3. 2018, v němž konstatuje, že rozklad neobsahuje ve vztahu k postupu zadavatele žádné nové skutečnosti, a proto odkazuje na podrobné odůvodnění odmítnutí námitek i na své vyjádření k návrhu. Námitky navrhovatele směřující do výkladu zadávací dokumentace a čestného prohlášení vybraného dodavatele označuje zadavatel za účelové a opakuje, že požadoval v technické kvalifikaci čestné prohlášení s uvedením identifikace zdravotnického zařízení, popisem informačního systému, výši peněžitého plnění a termín implementace systému, což vybraný dodavatel splnil. Za nepřípadné považuje i tvrzení navrhovatele, že v případě propojení společností, prostřednictvím kterých byly informační systémy dodávány, se jedná pouze o referenci jednoho subjektu. Svůj postup při zadávání veřejné zakázky pak shledává zadavatel zcela v souladu se zákonem. 

V.            Řízení o rozkladu

18.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 správního řádu a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

Stanovisko předsedy Úřadu

19.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu, a po posouzení věci ve všech jejích vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy, jakož i správnost napadeného rozhodnutí, tu však toliko v rozsahu námitek uplatněných v rozkladu, přičemž jsem s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru.

20.         Úřad tím, že napadeným rozhodnutím rozhodl tak, jak je v něm uvedeno, rozhodl správně a v souladu se zákonem. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí budou v podrobnostech rozvedeny důvody, proč jsem nepřistoupil ke změně nebo zrušení napadeného rozhodnutí.

VI.          K námitkám rozkladu

Dotčená právní úprava

21.         Podle § 152 odst. 5 správního řádu nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání.

22.         Podle § 90 odst. 5 správního řádu platí, že neshledá-li odvolací orgán důvod pro zrušení či změnu napadeného rozhodnutí nebo pro zastavení řízení (postup dle § 90 odst. 1 - 4 správního řádu), odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí.

23.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

24.         Podle § 46 odst. 1 zákona zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

25.         Podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona může zadavatel požadovat k prokázání kritérií technické kvalifikace seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže.

26.         Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Námitka neprokázání technické kvalifikace ze strany vybraného dodavatele z důvodu dodání plnění prostřednictvím poskytovatele stravování

27.         Podstatou námitek navrhovatele proti napadenému rozhodnutí je jeho závěr, že vybraný dodavatel neprokázal technická kvalifikační kritéria, když předložil seznam realizovaných dodávek, které však neposkytl přímo zdravotnickým zařízením, ale dalším osobám (společnosti DORA Gastro Slovakia, a. s. a Hospital Catering Solutions s. r. o.), které pro tato zdravotnická zařízení poskytují kompletní dodávku stravování.

28.         V této souvislosti je předně třeba zmínit smysl a účel požadavku na prokázání kritérií technické kvalifikace, kterým je legitimní záměr zadavatele zajistit, aby nabídku podali pouze uchazeči objektivně způsobilí ke splnění veřejné zakázky, tedy takoví uchazeči, kteří splňují požadavky stanovené zadavatelem a reflektující specifické potřeby zadavatele. Toto podrobněji formuloval i Krajský soud v Brně ve svém rozsudku sp. zn. 62 Af 15/2014 ze dne 2. 9. 2015, ve kterém je uvedeno, že „[s]myslem požadavků na prokázání splnění technické kvalifikace (§ 50 odst. 1 písm. d/ a § 56 ZVZ) je ze strany osoby ucházející se o získání veřejné zakázky doložit, že plnění, jež je obdobné tomu, jaké je (nyní v aktuálně běžícím zadávacím řízení) poptáváno, již v minulosti úspěšně zrealizoval. Uplatnění požadavků na kvalifikaci – a na doložení splnění zvláště technických kvalifikačních předpokladů – směřuje k zajištění faktické realizace veřejné zakázky toliko takovými dodavateli, kteří k tomu prokazatelně mají dostatečnou technickou způsobilost a zkušenost; tím je minimalizováno zadavatelovo riziko, že dojde ke zmaření primárního účelu zadávacího řízení, kterým je řádná a efektivní realizace plnění, jež je veřejnou zakázkou. Zadavatelem uplatněné požadavky na splnění technických kvalifikačních požadavků tedy mají zajistit, aby se o přidělení veřejné zakázky účinně ucházeli pouze ti dodavatelé, kteří jsou ve skutečnosti schopni po stránce technické a materiální tuto zakázku v případě jejich úspěchu v zadávacím řízení po přidělení veřejné zakázky též plnit, což mohou nejlépe po stránce materiální prokázat již realizovanými plněními.

29.         Jak dále plyne z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, sp. zn. 1 Afs 20/2008 jsou zadavatelé povinni vyvarovat se při stanovení kritérií technické kvalifikace nepřípustné diskriminace. Dle tohoto rozhodnutí totiž platí, že „Zákaz diskriminace uvedený v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahrnuje jednak formu zjevnou, jednak formu skrytou. Za skrytou formu nepřípustné diskriminace je třeba považovat i takový postup, kterým zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením technických kvalifikačních předpokladů zjevně nepřiměřených ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky, v důsledku čehož je zřejmé, že zakázku nemohou splnit někteří z potenciálních uchazečů, jež by jinak byli bývali k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými.“ Závěry citovaného rozhodnutí, ač vychází z právní úpravy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), jsou plně aplikovatelné i v podmínkách nového zákona. V intencích uvedeného rozhodnutí jsou tak zadavatelé povinni při stanovení kritérií technické kvalifikace sledovat zejména objektivní schopnost dodavatele splnit veřejnou zakázku.

30.         Dle rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 8. 10. 2015, č. j. 62 Af 41/2014 – 247 dále platí, že zadavatel nemá při posuzování splnění kvalifikace tzv. referencemi podle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ povinnost automaticky přijmout jakékoli osvědčení, jež požadavky zadavatele na doložení tzv. referencí formálně dle názoru dodavatele (či jeho subdodavatele) naplňuje, a to bez ohledu na pochybnosti, které zadavateli z takového osvědčení vyplynou; zadavatel naopak musí mít podle ZVZ oprávnění prověřit i obsahovou stránku těchto osvědčení a závěr ohledně splnění kvalifikace učinit právě s ohledem na tuto obsahovou stránku. Rozhodné skutečnosti může přitom zadavatel zjistit u toho, kdo osvědčení vystavil, popř. mu mohou vyplynout již ze samotného osvědčení.

31.         Dle rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 2. 9. 2015, č. j. 62 Af 15/2014 – 55 pak rovněž platí následující: „Pro účely dokládání tzv. referencí nelze plnění, jež pod každou jednotlivou referenci spadá, sčítat na základě výlučně formálních pravidel. Z pohledu doložení tzv. referencí nemůže být určující pouze to, jak je osvědčení formulováno, tj. jak plnění označuje ten, kdo v minulosti plnění odebral a kdo tzv. referenci nyní osvědčuje, a jaká konkrétní plnění (byť by spolu nikterak nesouvisela) pod osvědčení on sám podřazuje. Určující je naopak materiální obsah tzv. reference, tj. zda plnění, jež má být předmětem tzv. reference, reaguje na požadavek zadavatele vyjádřený v zadávací dokumentaci, jenž se v případě veřejných zakázek na stavební práce váže na jednotlivé uskutečněné ucelené soubory stavebních prací.

32.         Ze shora uvedených rozhodnutí tedy vyplývá, že zadavatelé jsou povinni při stanovení a následném posuzování kritérií technické kvalifikace sledovat zejména objektivní schopnost dodavatele splnit veřejnou zakázku a nikoliv formální stránku dodaných referencí.

33.         V daném případě požadoval zadavatel v zadávacích podmínkách prokázání technické kvalifikace „…předložením seznamu významných dodávek informačních systémů pro zajištění stravovacího provozu zdravotnického zařízení za poslední 3 roky. Zadavatel požaduje předložení minimálně dvou dodávek informačních systémů pro zajištění stravovacího provozu poskytnutý zdravotnickému zařízení…“. Z uvedené formulace je zřejmé, že došlo k chybě v psaní ve slově „poskytnutý“, které svou koncovkou neodpovídá kontextu věty. Není tak při jazykovém výkladu zcela zřejmé, zda se slovo „poskytnutý“ vztahuje ke slovu „dodávek“, nebo „systémů“. Z koncovky vázané s mužským rodem však lze usuzovat spíše na to, že zadavatel chtěl slovo „poskytnutý“ vázat ke slovu „systémů“, tedy chtěl zdůraznit, aby informační systém pracoval ve zdravotnickém zařízení. Tomuto výkladu ostatně odpovídá i obsah „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“ ze dne 16. 8. 2017, učiněný zadavatelem, z něhož se podává, že zadavatel trvá na 2 referenčních zakázkách na dodání stravovacího systému pro zdravotnické zařízení, a to z důvodu specifik stravování ve zdravotnickém zařízení (systém diet, napojení na klinický informační systém). Z uvedených skutečností plyne, že jazykovým výkladem dotčené části zadávací dokumentace ve spojení s jejím doplněním dle citovaného vysvětlení nelze v žádném případě dospět k závěru, že by zadavatel požadoval, aby předmětný informační systém byl dodáván výhradně přímo zdravotnickému zařízení. Naopak jazykovým výkladem je nutno dovodit, že zadavatel požadoval, aby informační systém ve zdravotnickém zařízení pracoval.

34.         Je běžné, že zdravotnická a podobná zařízení některé provozní služby vykonávají prostřednictvím specializovaných dodavatelů (typicky právě stravování nebo prádelnu), přičemž obsah dodávek učiněných přímo zdravotnickému zařízení, je shodný i v případě dodání přes další subjekt. Na uvedenou situaci ostatně pamatuje i úprava dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona, dle které může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace použít dodávky, služby nebo stavební práce, které poskytl jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel. Ačkoliv navrhovatel v daném případě aplikaci citovaného ustanovení vylučuje, neboť dle jeho názoru plnění třetí osoby (DORA Gastro Slovakia, a. s.) vůči zdravotnickým zařízením nelze vykládat tak, že by představovalo dodání informačního systému, domnívám se, že aplikace uvedeného ustanovení navrhovatelem vykazuje známky formalismu. V daném případě však není třeba přistupovat k aplikaci § 79 odst. 4 písm. b) zákona, neboť jak plyne z jazykového výkladu zadávací dokumentace i z citované judikatury, šlo zadavateli v daném případě o zjištění, zda dodavatel je schopen dodat funkční informační systém, který bude pracovat ve specifických podmínkách zdravotnického zařízení a nikoliv o to, s kým byl dodavatel při dodání tohoto systému ve smluvním vztahu. V tomto smyslu se ostatně zadavatel vyjádřil i ve svém rozhodnutí o námitkách navrhovatele, přičemž takové vyjádření nepovažuji s ohledem na znění zadávací dokumentace za rozporné s rozsahem předmětu veřejné zakázky uvedeným v zadávací dokumentaci a tím méně s vysvětlením zadávací dokumentace č. 1“ ze dne 16. 8. 2017, z něhož jednoznačně plyne zájem zadavatele, aby informační systém pracoval ve specifických podmínkách zdravotnického zařízení. 

35.         Navrhovatel rovněž ve svém rozkladu (bod 16) naznačuje, že reference mají dokládat mimo jiné schopnost uchazeče spolupracovat přímo s nemocničními provozy. Takový závěr však ze zadávací dokumentace a jejího doplnění neplyne. Požadavky zadavatele v případě referenčních zakázek se vztahují výhradně na informační systém jako takový, kdy je podstatné, aby tento systém pracoval v prostředí nemocničního provozu. Skutečnost, že referenční zakázka splňuje požadavky zadavatele, tak lze prokázat již jen tím, že daný informační systém v prostředí zdravotnického zařízení funguje, byť prostřednictvím jiného subjektu, v daném případě prostřednictvím dodavatele stravovacích služeb.

36.         Navrhovatel dále zpochybňuje pravdivost čestného prohlášení vybraného dodavatele, který v něm uvádí dodávky informačních systémů pro jednotlivá zdravotnická zařízení tak, že vždy označí konkrétní zařízení, dodané moduly, objem finančního plnění a termín implementace. Z textu čestného prohlášení tak v žádném případě neplyne, že by vybraný dodavatel tvrdil, že dodal informační systém přímo uvedenému zdravotnickému zařízení (dle jazykového a účelového výkladu ani zadavatel takovou formu referenčních dodávek nepožadoval), ale pouze to, že daný systém v určitém zdravotnickém zařízení pracuje, jaké moduly byly dodány, od jaké doby je systém implementován a jaké finanční plnění za předmětný informační systém vybraný dodavatel obdržel.

37.         Pokud navrhovatel zpochybňuje skutečnost, že vybraný dodavatel je schopen splnit veřejnou zakázku v požadované kvalitě, je třeba připomenout, že dle § 46 odst. 1 zákona může zadavatel pro zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje. Toto oprávnění je zcela fakultativní a zadavatel jej v případě veřejné zakázky použil tak, aby postavil na jisto, zda vybraný dodavatel splňuje objektivně kritéria technické kvalifikace. Vzhledem k tomu, že neshledávám s ohledem na uvedené okolnosti čestné prohlášení vybraného dodavatele týkající se předpokladů technické kvalifikace za nepravdivé, je takový postup zadavatele zcela legitimní. Zadavatel v daném případě pečlivě prověřil skutečný obsah čestného prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to dotazem na uvedená zdravotnická zařízení a následně i dotazem na společnosti DORA Gastro Slovakia, a. s. a Hospital Catering Solutions s. r. o. Pokud pak dospěl k názoru, že čestné prohlášení odpovídá jeho požadavkům na splnění předpokladů technické kvalifikace, nelze jeho postup označit za rozporný se zákonem.

Námitka neprokázání technické kvalifikace ze strany vybraného dodavatele s ohledem na subjekty poskytující reference

38.         Navrhovatel dále uvádí, že na základě dodatečných zjištění ze strany zadavatele vyšlo najevo, že vybraný dodavatel informační systémy pro uvedená zdravotnická zařízení dodal dvěma subjektům poskytujícím stravování, a to společnostem DORA Gastro Slovakia, a. s. a Hospital Catering Solutions s. r. o. Navrhovatel dále uvádí, že tyto společnosti jsou propojeny a jsou obě součástí investiční skupiny RN Solutions a.s., proto nelze považovat za splněnou podmínku zadavatele na předložení minimálně dvou dodávek informačních systémů. Nahlédnutím do obchodního rejstříku Slovenské republiky (http://www.orsr.sk/) však bylo zjištěno, že k ovládnutí společnosti Hospital Catering Solutions s. r. o. investiční skupinou RN Solutions a.s., která ovládá rovněž společnost DORA Gastro Slovakia, a. s., došlo až v květnu 2017, přičemž referenční informační systém pro stravování ve fakultní nemocnici Trenčín dodaný prostřednictvím Hospital Catering Solutions s. r. o. byl implementován v prosinci 2014. Skutečnost, že následně došlo k propojení obou subjektů (tedy DORA Gastro Slovakia, a. s. a  Hospital Catering Solutions s. r. o.) tak nemá na pluralitu referenčních dodávek žádný vliv. I případná majetková a personální provázanost uvedených společnosti by však na závěru o splnění požadavku na minimálně dvě referenční dodávky nic neměnila, v tomto ohledu lze v plném rozsahu odkázat na bod 68. odůvodnění napadeného rozhodnutí.

39.         Rovněž skutečnost, že zdravotnická zařízení, kterým vybraný dodavatel prostřednictvím cateringových společností dodal informační systém, se nacházejí na území Slovenské republiky, nemůže mít na řádné prokázání technické kvalifikace žádný vliv. Jak je uvedeno i v napadeném rozhodnutí (bod 63.), bylo by nutno případný požadavek na lokalizaci referenční zakázky na území České republiky v tomto případě považovat za diskriminační, neboť zde není žádný relevantní důvod na omezení referencí pouze pro tuzemsko, tím méně ve vztahu ke Slovenské republice. Prostředí zdravotnictví ve Slovenské republice je obecně obdobné jako v České republice a není tak nejmenšího důvodu pochybovat o kvalitě referencí pouze proto, že dodávky byly poskytnuty v zahraničí.

Shrnutí

40.         Závěrem uvádím, že z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zřejmé, z jakých podkladů pro jeho vydání Úřad vycházel, a dále je z něj zřejmé i to, na základě jaké úvahy dospěl k výroku napadeného rozhodnutí. Výrok napadeného rozhodnutí pak dostatečně specifikuje, v jaké věci Úřad rozhodoval, a to v souladu s § 68 odst. 2 věta první správního řádu. Úřad tak dostatečným způsobem odůvodnil, proč přistoupil k zamítnutí návrhu. Napadené rozhodnutí tak shledávám v souladu se zákonem a správním řádem.

VII.        Závěr

41.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zohlednění námitek navrhovatele, na základě zjištění, že Úřad postupoval při rozhodnutí o zamítnutí návrhu v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí. 

42.         Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona, nelze dále odvolat.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

Obdrží

JUDr. Světlana Žabenská, advokátka ev. č. ČAK 04744, se sídlem Jundrovská 1228/14, 624 00 Brno

Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

ML soft, s. r. o., IČO 29189381, se sídlem Máchova 1301/2, 612 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Pozn.: Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu § 56 zákona v návaznosti na § 273 zákona.

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz