číslo jednací: S0506/2017/VZ-05736/2018/542/ODv

Instance I.
Věc Dodávka informačního systému pro komplexní zajištění stravovacího provozu
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice Plzeň
  2. ANETE spol. s r.o.
  3. ML soft, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 6. 5. 2018
Související rozhodnutí S0506/2017/VZ-05736/2018/542/ODv
R0040/2018/VZ-13316/2018/322/HSc
Dokumenty file icon dokument ke stažení 486 KB

Č. j.: ÚOHS-S0506/2017/VZ-05736/2018/542/ODv

 

Brno: 23. února 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 28. 12. 2017 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň,
  • navrhovatel – ANETE spol. s r.o., IČO 46970126, se sídlem Okružní 834/29a, 638 00 Brno, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 22. 12. 2017 JUDr. Světlanou Žabenskou, advokátkou ev. č. ČAK 04744, se sídlem Jundrovská 1228/14, 624 00 Brno,
  • vybraný dodavatel – ML soft, s.r.o., IČO 29189381, se sídlem Máchova 1301/2, 612 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Dodávka informačního systému pro komplexní zajištění stravovacího provozu“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 8. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 8. 2017 pod ev. č. Z2017-022044,

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – ANETE spol. s r.o., IČO 46970126, se sídlem Okružní 834/29a, 638 00 Brno – ze dne 28. 12. 2017, se podle ustanovení § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

                                                                               

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 9. 8. 2017 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Dodávka informačního systému pro komplexní zajištění stravovacího provozu“, přičemž oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 8. 2017 pod ev. č. Z2017-022044 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dle čl. 2. zadávací dokumentace je předmětem plnění veřejné zakázky „dodávka informačního systému (dále jen IS) pro komplexní zajištění stravovacího provozu zadavatele včetně servisní podpory po dobu 48 měsíců“.

3.             V čl. 3.3. „Technická kvalifikace“ zadávací dokumentace veřejné zakázky zadavatel uvedl, že „[v] souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje zadavatel prokázání technické kvalifikace předložením seznamu významných dodávek informačních systémů pro zajištění stravovacího provozu zdravotnického zařízení za poslední 3 roky. Zadavatel požaduje předložení minimálně dvou dodávek informačních systémů pro zajištění stravovacího provozu poskytnutý zdravotnickému zařízení, součástí informačních systémů musí být minimálně moduly: sklad, závodní stravování a stravování pacientů, Referenční zakázky musí být v posledních třech letech dokončeny, tj. v tomto období byl uvedený informační systém dodán a úspěšně implementován, případně byl v tomto období uvedený informační systém aktivně provozován (nezávisle na době implementace).

Seznam významných dodávek bude předložen formou čestného prohlášení s uvedením identifikace zdravotnického zařízení, popisu informačního systému (dodané moduly – např. sklad, závodní stravování, stravování pacientů, nákupní portál atd.), výše peněžního plnění a termínu/období implementace informačního systému a jeho provozu.“.

4.             V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 16. 8. 2017 zadavatel odpovídal na následující dotaz: „V technických kvalifikačních předpokladech uvádíte 2 referenční zakázky na dodání stravovacího systému pro zdravotnické zařízení. Připouštíte i stravovací systém pro školní jídelny? My jsme v posledním roce implementovali stravovací systém do škol, tzn., máme funkční jádro, které by bylo pro Vaše potřeby rozšířeno tak, aby odpovídalo požadavkům zdravotnického zařízení.“. Na citovaný dotaz pak zadavatel odpověděl následovně: „Zadavatel trvá na 2 referenčních zakázkách na dodání stravovacího systému pro zdravotnické zařízení. Systém zajišťující stravovací provoz ve zdravotnickém zařízení se skládá nejen ze závodního stravování, kterému by po určitých úpravách mohl systém školní jídelny vyhovět, ale mimo jiné i z modulu stravování pacientů, který se liší od závodního stravování, a to nejen systémem diet, ale i napojením na klinický informační systém a systém dodatečných hlášení. Referenční zakázky ve zdravotnickém zařízení požadujeme vzhledem ke specifikům stravování ve zdravotnickém provozu a minimalizace rizika při nasazení nového systému, kdy spuštění nového systému nesmí ohrozit dodávku stravy pacientům a zaměstnancům.“.

5.             Ze zprávy o hodnocení nabídek ze dne 11. 10. 2017 vyplývá, že zadavatel v zadávacím řízení obdržel dvě nabídky, a to nabídku navrhovatele – ANETE spol. s r.o., IČO 46970126, se sídlem Okružní 834/29a, 638 00 Brno, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 22. 12. 2017 JUDr. Světlanou Žabenskou, advokátkou, ev. č. ČAK 04744, se sídlem Jundrovská 1228/14, 624 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – a nabídku vybraného dodavatele – ML soft, s.r.o., IČO 29189381, se sídlem Máchova 1301/2, 612 00 Brno (dále jen „vybraný dodavatel“).

6.             Součástí nabídky vybraného dodavatele je mj. čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů ze dne 29. 8. 2017 (dále jen „čestné prohlášení“). V rámci čestného prohlášení vybraný dodavatel uvedl, že realizoval čtyři referenční zakázky, a to pro zdravotnická zařízení Fakultní nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nemocnice Poprad, a.s., Fakultní nemocnice Trenčín a Fakultní nemocnice Trnava.

7.             Z dokumentace o veřejné zakázce (zejména ze zápisu č. II. z jednání hodnotící komise ze dne 15. 9. 2017) dále vyplývá, že zadavatel shledal v nabídce vybraného dodavatele nejasnosti týkající se správnosti předložených referencí, a proto následně přistoupil k ověření jednotlivých referenčních zakázek vybraného dodavatele. Dne 21. 9. 2017 se zadavatel prostřednictvím emailu obrátil na výše uvedená zdravotnická zařízení s žádostí o potvrzení referenčních zakázek uváděných vybraným dodavatelem v rámci čestného prohlášení.

8.             Dne 21. 9. 2017 zadavatel obdržel emailovou odpověď od Ing. Milana Zorvana, vedoucího oddělení informačních technologií Fakultní nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, který zadavateli sdělil, že stravování v uvedené nemocnici zajišťuje společnost DORA Gastro Slovakia, a.s., se kterou má předmětná nemocnice uzavřenou koncesní smlouvu, přičemž Ing. Zorvanovi nebylo známo, zda má uvedená společnost smlouvu s vybraným dodavatelem. Ing. Zorvan dále uvedl, že přístup do systému mají zaměstnanci nemocnice přes webovou aplikaci, kde si objednávají jak zaměstnaneckou tak pacientskou stravu. Výdej stravy pak probíhá přes čtecí terminály a každý zaměstnanec má svoji kartu. Na uvedeném terminálu je pak možné i stravu přímo objednat.

9.             Dne 22. 9. 2017 obdržel zadavatel vyjádření k referenci od Nemocnice Poprad, a.s., ve kterém bylo rovněž uvedeno, že nemocnice má zajištěné pacientské a zaměstnanecké stravování u společnosti DORA Gastro Slovakia, a.s., přičemž nemocnice nedisponuje informacemi o dodavatelích informačních systémů.

10.         Dne 25. 9. 2017 obdržel zadavatel emailovou zprávu od RNDr. Ivana Záhumenského, vedoucího oddělení informačních technologií Fakultní nemocnice Trenčín. RNDr. Záhumenský uvedl, že předmětná reference po formální stránce neodpovídá plně skutečnosti, neboť správa stravování přešla od roku 2014 pod společnost Hospital Catering Solutions s.r.o. s tím, že software nabízený vybraným dodavatelem byl vyvinut pro uvedenou společnost a nikoli pro Fakultní nemocnici Trenčín, pročež se RNDr. Záhumenský není schopen vyjádřit k výši finančního plnění. Termín reference nicméně podle RNDr. Záhumenského souhlasí. K fungování systému stravování RNDr. Záhumenský uvedl, že nemocniční informační systém NIS do něj hlásí diety pacientů, každý zaměstnanec si přes systém stravování elektronicky objednává stravu a jednou denně systém stravování poskytuje jídelní lístek pro pacienty. RNDr. Záhumenský dále uvedl, že software funguje a dle jeho osobního názoru je vybraný dodavatel solidní společností, která dopracovala komunikaci s nemocničním informačním systémem podle požadavků nemocnice.

11.         Dne 25. 9. 2017 zadavatel obdržel rovněž vyjádření Ing. Igora Pélyho z Fakultní nemocnice Trnava. Ten uvedl, že předmětný software dodává nemocnici společnost DORA Gastro Slovakia, a.s. Nemocnice nevlastní žádný z modulů systému a využívá pouze údaje z evidence systému pro objednávání a odběr jídel zaměstnanci nemocnice.

12.         V návaznosti na ověření referenčních zakázek u zdravotnických zařízení zaslal zadavatel vybranému dodavateli žádost o písemné objasnění nabídky ze dne 4. 10. 2017. Dne 5. 10. 2017 obdržel zadavatel objasnění nabídky, ve kterém vybraný dodavatel uvedl, že ve zdravotnických zařízeních uvedených v čestném prohlášení je dodaný informační systém provozován externím dodavatelem stravovacích služeb, a to v případě Fakultní nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nemocnice Poprad, a.s. a Fakultní nemocnice Trnava společností DORA Gastro Slovakia, a.s., a v případě Fakultní nemocnice Trenčín společností Hospital Catering Solutions s.r.o. Vybraný dodavatel rovněž zadavateli zaslal kontaktní údaje na uvedené společnosti.

13.         Dne 6. 10. 2017 se zadavatel za účelem ověření referencí uvedených vybraným dodavatelem v čestném prohlášení obrátil prostřednictvím emailu na společnost DORA Gastro Slovakia, a.s. Ve své žádosti o ověření referenci zadavatel odcitoval údaje uvedené vybraným dodavatelem k jednotlivým referenčním veřejným zakázkám v čestném prohlášení, a to název zdravotnického zařízení, dodané moduly informačního systému, výši finančního plnění a termín implementace, přičemž se jednalo o referenční zakázky na dodávku systému do Fakultní nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nemocnice Poprad, a.s., a Fakultní nemocnice Trnava.

14.         Téhož dne zadavatel obdržel emailovou zprávu od Ondřeje Loučky, provozního manažera společnosti DORA Gastro Slovakia, a.s., který uvedl, že vybraný dodavatel dodal informační systém v případě uvedených referencí řádně a včas, přičemž informace uvedené zadavatelem v rámci dotazu souhlasí v plném rozsahu.

15.         Dne 6. 10. 2017 se zadavatel s obdobným dotazem jako v případě společnosti DORA Gastro Slovakia, a.s. obrátil za účelem ověření referenční zakázky vztahující se k Nemocnici Trenčín na společnost Hospital Catering Solutions s.r.o. Téhož dne obdržel zadavatel emailovou odpověď od Zuzany Javůrkové, finanční ředitelky Hospital Catering Solutions s.r.o. Zuzana Javůrková v odpovědi uvedla, že vybraný dodavatel dodal informační systém pro zajištění provozu ve Fakultní nemocnici Trenčín. Dále uvedla, že informace uvedené v dotazu zadavatelem jsou správné. Navíc zdůraznila, že souhlasí jak termín implementace tak výše finančního plnění.

16.         Dne 12. 10. 2017 zadavatel rozhodl o výběru dodavatele, přičemž rozhodnutí o výběru dodavatele je součásti zprávy o hodnocení nabídek ze dne 11. 10. 2017. Proti rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 12. 10. 2017 podal navrhovatel prostřednictvím své právní zástupkyně – JUDr. Světlany Žabenské, advokátky, ev. č. ČAK 04744, se sídlem Jundrovská 1228/14, 624 00 Brno (dále jen „zástupkyně navrhovatele“) dne 5. 12. 2017 námitky, přičemž námitky byly zadavateli doručeny téhož dne.

17.         Dne 19. 12. 2017 zadavatel vydal rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 5. 12. 2017 a toto rozhodnutí dne 20. 12. 2017 odeslal zástupkyni navrhovatele, jak vyplývá z poštovního podacího archu z téhož dne.

18.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesouhlasil s postupem zadavatele, podal dne 28. 12. 2017 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.             OBSAH NÁVRHU

19.         Navrhovatel v návrhu ze dne 28. 12. 2017 předně upozorňuje, že zadavatel nerozhodl o námitkách navrhovatele ze dne 5. 12. 2017 v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů, neboť navrhovatel ke dni podání návrhu neobdržel rozhodnutí zadavatele o předmětných námitkách navrhovatele. Navrhovatel přitom zdůraznil, že se mj. cítí poškozen tím, že zadavatel o jeho námitkách nerozhodl.

20.         Dále se navrhovatel vyjádřil k postupu zadavatele při hodnocení nabídek, resp. při rozhodování o výběru dodavatele, přičemž uvedl, že zadavatel jako nejvhodnější vybral nabídku dodavatele, jež neprokázal splnění kritérií technické kvalifikace dle čl. 3.3. „Technická kvalifikace“ zadávací dokumentace o veřejné zakázce. V předmětném článku zadávací dokumentace totiž zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace předložení seznamu významných dodávek informačních systémů pro zajištění stravovacího provozu zdravotnického zařízení za poslední 3 roky. Zadavatel požaduje předložení minimálně dvou dodávek informačních systémů pro zajištění stravovacího provozu poskytnutý zdravotnickému zařízení, kdy součástí informačních systémů musí být minimálně moduly: sklad, závodní stravování a stravování pacientů, přičemž referenční zakázky musely být v posledních třech letech dokončeny, tzn. v tomto období musel být uvedený informační systém dodán a úspěšně implementován, případně byl v tomto období uvedený informační systém aktivně provozován (nezávisle na době implementace). Seznam dodávek má být dle požadavku zadavatele předložen formou čestného prohlášení obsahujícího rozhodné údaje.

21.         Dle navrhovatele přitom vybraný dodavatel v rámci nabídky předložil seznam významných dodávek, ve kterém uvedl čtyři konkrétní zdravotnická zařízení ve Slovenské republice, a to konkrétně Fakultní nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, Nemocnice Poprad, a.s., Fakultní nemocnice Trenčín a Fakultní nemocnice Trnava, jimž dodal informační systém stravovacího zařízení. Z rejstříku smluv, ve kterém jsou od 1. 1. 2011 veřejnoprávní instituce v rámci Slovenské republiky povinny zveřejňovat seznamy smluv, však dle navrhovatele vyplývá, že vybraný dodavatel žádnému z uvedených subjektů odpovídající informační systém nedodal. Z předmětného rejstříku smluv naopak dle navrhovatele vyplývá, že Fakultní nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, Nemocnice Poprad, a.s. a Fakultní nemocnice Trnava mají uzavřenou smlouvu na dodávku informačního systému zajišťujícího stravování se společností DORA Gastro Slovakia, a.s. Navrhovatel navíc uvedl, že vybraný dodavatel neprokázal ani jednu referenci realizovanou na území České republiky.

22.         Navrhovatel je dále toho názoru, že z formulace uvedené v čl. 3.3. „Technická kvalifikace“ zadávací dokumentace o veřejné zakázce lze dovodit požadavek zadavatele, aby informační systém byl dodán přímo zdravotnickému zařízení a aby s informačním systémem aktivně pracovali přímo zaměstnanci zdravotnického zařízení. Tato skutečnost dle navrhovatele vyplývá rovněž z dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“.

23.         Závěrem navrhovatel žádá, aby Úřad uložil zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 12. 10. 2017 a všech následných úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení na veřejnou zakázku podle § 263 odst. 6 zákona, a zároveň podle § 263 odst. 8 zákona vydal předběžné opatření spočívající v uložení zákazu zadavateli uzavřít smlouvu až do pravomocného skončení předmětného správního řízení.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

24.         Úřad obdržel návrh ze dne 28. 12. 2017 téhož dne a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 28. 12. 2017. Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel.

25.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0506/2017/VZ-37962/2017/542/ODv ze dne 29. 12. 2017 Úřad účastníkům oznámil zahájení správního řízení a rovněž je mj. seznámil se zákonnou lhůtou, ve které mohli navrhovat důkazy, uvádět skutečnosti a činit jiné návrhy.

26.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0506/2017/VZ-00913/2018/542/ODv ze dne 12. 1. 2018 uložil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v předmětném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony – a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu.

Vyjádření zadavatele ze dne 5. 1. 2018

27.         Dne 5. 1. 2018 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k podanému návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne. Zadavatel předně uvedl, že o námitkách rozhodl dne 19. 12. 2017 a rozhodnutí o námitkách navrhovateli následně dne 20. 12. 2017 odeslal, přičemž rozhodnutí o námitkách ze dne 19. 12. 2017 bylo řádně odůvodněno a zadavatel v něm vypořádal všechny námitky navrhovatele.

28.         K dalším námitkám navrhovatele týkajícím se prokazování splnění kritérií technické kvalifikace vybraným dodavatelem zadavatel uvedl, že neprokázání referencí realizovaných v rámci České republiky je irelevantní, neboť takový požadavek nebyl v rámci zadávací dokumentace veřejné zakázky stanoven a navíc pokud by stanoven byl, byl by v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí Úřadu. Zadavatel je dále přesvědčen, že formulace použitá v zadávací dokumentaci veřejné zakázky umožňuje použití referencí z nemocničních zařízení, pro které zajišťuje stravovací služby dodavatelsky jiný subjekt na základě koncesní smlouvy. Zadavatel zdůraznil, že svými požadavky sledoval potvrzení funkčnosti systému v rámci specifických podmínek zdravotnických zařízení, bez ohledu na to, zda provoz zajišťuje přímo dotčené zařízení či externí subjekt. Další požadavky dovozované navrhovatelem jsou pak podle zadavatele pouze domněnkami navrhovatele. Rozhodující dle zadavatele je, že systém je provozován ve zdravotnickém zařízení, byť faktickým objednatelem je jiný subjekt, přičemž některé moduly jsou primárně využívány tímto jiným subjektem, nicméně s některými naopak pracují přímo zaměstnanci zdravotnického zařízení.

29.         Zadavatel rovněž uvedl, že v dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“ deklaroval jako důvody pro nastavení referencí ze zdravotnického zařízení specifika informačního systému vázaného na stravování ve zdravotnickém zařízení, přičemž je lhostejno, zda je plnění dodáno přímo takovému zařízení či zprostředkovateli. Vybraný dodavatel tak dle zadavatele splnil podmínky technické kvalifikace.

30.         Závěrem vyjádření zadavatel uvedl, že svým postupem neporušil zákon a navrhl, aby Úřad návrh ze dne 28. 12. 2017 podle § 265 písm. a) zákona zamítl.

Vyjádření vybraného dodavatele ze dne 13. 1. 2018

31.         Dne 10. 1. 2018 obdržel Úřad vyjádření vybraného dodavatele ze dne 9. 1. 2018. V předmětném vyjádření vybraný dodavatel uvedl, že zdravotnické zařízení si zajišťuje stravovací provoz buď přímo, nebo prostřednictvím třetího subjektu, zpravidla koncesionáře. Z pohledu funkcionality je pak dle vybraného dodavatele irelevantní, zda je systém provozován externím subjektem či přímo stravovacím zařízením. Ve zdravotnických zařízeních, kde je systém dodán třetí osobou, je i tak aktivně využíván a používán i zaměstnanci zařízení, kteří do něj mají přístup, přičemž je tento systém integrován s dalšími, zejména klinickými informačními systémy zdravotnického zařízení. Uvedené skutečnosti pak dle vybraného dodavatele byly zadavateli na základě jeho výzvy objasněny a jsou mu známy, přičemž zadavateli byla předvedena funkčnost nabízeného řešení a zadavatel je s ní srozuměn.

Doplnění návrhu ze dne 13. 1. 2018

32.         Dne 13. 1. 2018 Úřad obdržel podání navrhovatele z téhož dne, jehož předmětem je doplnění návrhu ze dne 28. 12. 2017.

33.         Navrhovatel předně uvedl, že zástupkyni navrhovatele bylo až dne 9. 1. 2018 doručeno rozhodnutí o námitkách ze dne 19. 12. 2017, a to z toho důvodu, že zásilka nebyla zástupkyni navrhovatele doručena na adresu, kterou zástupkyně navrhovatele uvedla jako adresu pro doručování v rámci hlavičky svého podání označeného jako „Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele“ ze dne 5. 12. 2017, ale na adresu pobočky zástupkyně navrhovatele, kam zástupkyni navrhovatele nejsou, dle jejího sdělení, poštovní zásilky doručovány. Navrhovatel v návaznosti na výše uvedené zdůraznil, že při podání návrhu ze dne 28. 12. 2017 neměl rozhodnutí o námitkách ze dne 19. 12. 2017 k dispozici, pročež se rozhodl přistoupit k prohloubení argumentace uvedené v předmětném návrhu, a to ve světle nových skutečností uvedených v rozhodnutí o námitkách ze dne 19. 12. 2017. Dle navrhovatele se tak nejedná o dodatečné měnění či doplňování návrhu ve smyslu ustanovení § 251 odst. 1 zákona.

34.         Navrhovatel trvá na svém závěru, že ze znění zadávací dokumentace veřejné zakázky lze dovodit požadavek zadavatele spočívající v dodávce informačního systému přímo zdravotnickému zařízení a nikoli prostřednictvím třetího subjektu.

35.         Navrhovatel namítl, že ve zdravotnických zařízeních uvedených vybraným dodavatelem v rámci nabídky je využívána pouze část zadavatelem požadovaných funkčností a systémů, které zadavatel požaduje v rámci zadávacího řízení a žádné z předmětných zdravotnických zařízení neodpovídá co do rozsahu a složitosti provozu zadavatele.

36.         Dále navrhovatel namítl, že vybraný dodavatel předložil fakticky pouze jednu referenční zakázku, neboť systém dodal pouze jednomu subjektu, který jej poté distribuoval do vícero zdravotnických zařízení. Smyslem požadavku na dvě reference je přitom dle navrhovatele prokázání zkušenosti a schopnosti komunikovat, najít a implementovat individuální řešení pro různé zákazníky, nikoli řešení pro jednoho zákazníka provozované na vícero místech. Z předmětného požadavku zadavatele dle navrhovatele vyplývá, že dodavatel musí implementovat zadavatelem požadovaný systém do minimálně dvou zdravotnických zařízení přesně dle jejich požadavků, přičemž tedy musí hledat individuální řešení vždy pro konkrétní zdravotnické zařízení. V šetřeném případě pak dle navrhovatele vybraný dodavatel komunikoval pouze s jedním subjektem, pročež nemohl disponovat dostatečným počtem referenčních zakázek. Prohlášení vybraného dodavatele, že dodal informační systém čtyřem zdravotnickým zařízením, tedy není dle navrhovatele pravdivé.

37.         Vzhledem k tomu, že ve slovenském registru smluv nebyly, jak tvrdí navrhovatel, vybraným dodavatelem uvedenými zdravotnickými zařízeními uveřejněny žádné smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, nemohla tato zdravotnická zařízení dle navrhovatele potvrdit reference vybraného dodavatele. Pokud potvrzení referencí dodala společnost DORA Gastro Slovakia, a.s., pak se dle navrhovatele jedná pouze o jednu referenci. Navrhovatel závěrem uvedl, že nelze vyloučit účelové spojení vybraného dodavatele a společnosti DORA Gastro Slovakia, a.s., neboť vybraný dodavatel je společnost prakticky bez zaměstnanců a nemá podstatnou část požadovaných funkčností, čemuž dle navrhovatele nasvědčuje i netržní nabídková cena vybraného dodavatele.

Další průběh správního řízení

38.         Dne 31. 1. 2018 vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S0506/2017/VZ-03051/2018/542/ODv, kterým účastníkům řízení stanovil lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

39.         Dne 2. 2. 2018 obdržel Úřad žádost navrhovatele z téhož dne o nahlížení do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0506/2017/VZ a téhož dne bylo rovněž jednateli navrhovatele Ing. Miloši Raušovi umožněno do předmětného spisu nahlížet.

Vyjádření navrhovatele ze dne 6. 2. 2018

40.         Dne 6. 2. 2018 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele z téhož dne. Navrhovatel předně zpochybnil čestné prohlášení předložené vybraným dodavatelem v rámci nabídky. Dle navrhovatele z předmětného čestného prohlášení v návaznosti na emaily, jež zadavatel obdržel v rámci ověřování referencí vybraného dodavatele, vyplývá, že vybraný dodavatel v rámci čestného prohlášení uvedl zdravotnická zařízení, jež následně realizaci referenčních zakázek vybraným dodavatelem nepotvrdila. Předmětná zdravotnická zařízení naopak uvedla, že u nich systém stravování zabezpečuje společnost DORA Gastro Slovakia, a.s., respektive v případě Fakultní nemocnice Trenčín společnost Hospital Catering Solutions s.r.o. Dle navrhovatele tak žádné zdravotnické zařízení reference vybraného dodavatele nepotvrdilo, pročež čestné prohlášení vybraného dodavatele předložené v rámci jeho nabídky není pro posouzení splnění kritérií technické kvalifikace relevantní a zadavatel k němu neměl přihlížet. Dále k ověření referenční zakázek prostřednictvím emailové komunikace se společnostmi DORA Gastro Slovakia, a.s. a Hospital Catering Solutions s.r.o. navrhovatel uvedl, že obě společnosti jsou personálně a majetkově propojené a úzce spolupracují, což dle navrhovatele vyplývá mj. ze skutečnosti, že za obě společnosti podepisovala koncesní smlouvy tatáž osoba, což lze ověřit v registru smluv Slovenské republiky. Z uvedeného pak dle navrhovatele vyplývá, že referenční zakázky vybraného dodavatele byly realizovány fakticky pro jednoho zákazníka a nejednalo se tedy o dvě na sobě nezávislé reference, pročež k nim zadavatel neměl přihlížet.

41.         Zadavatel a vybraný dodavatel se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě stanovené usnesením Úřadu č. j. ÚOHS-S0506/2017/VZ-03051/2018/542/ODv ze dne 31. 1. 2018 ani později nevyjádřili.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

42.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o veřejné zakázce a stanovisek předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K právnímu postavení zadavatele

43.         Úřad nejprve ověřil právní postavení zadavatele podle § 4 zákona.

44.         Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona je veřejným zadavatelem státní příspěvková organizace.

45.         Z oficiálních webových stránek Ministerstva zdravotnictví České republiky (dostupné z: http://www.mzcr.cz/) bylo zjištěno, že zadavatel je samostatnou příspěvkovou organizací v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Tuto skutečnost dále potvrzuje Zřizovací listina státní příspěvkové organizace vydaná Ministerstvem zdravotnictví dne 29. 5. 2012 pod. čj.: MZDR 17266-VII/2012, a rovněž čl. I odst. 1 Statutu zadavatele, dle kterého je zadavatel samostatnou příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví.

46.         S ohledem na uvedené má Úřad za prokázané, že zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona.

Relevantní ustanovení právních předpisů

47.         Podle § 46 odst. 1 zákona zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

48.         Podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona zadavatel může k prokázání kritérií technické kvalifikace požadovat seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže.

49.         Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

50.         Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

51.         Podle § 570 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.

K výroku rozhodnutí

K námitce navrhovatele spočívající v pozdním doručení rozhodnutí o námitkách

52.         V návrhu ze dne 28. 2. 2017 navrhovatel uvedl, že mu nebylo doručeno rozhodnutí zadavatele o námitkách, z čehož navrhovatel dovozoval, že zadavatel o námitkách ze dne  5. 12. 2017 nerozhodl. Ve vyjádření ze dne 13. 1. 2017, kterým zadavatel doplnil návrh o argumentaci vztahující se k novým skutečnostem, jež zadavateli nebyly známi v době podání návrhu, navrhovatel uvedl, že až dne 9. 1. 2017 bylo zástupkyni navrhovatele doručeno rozhodnutí o námitkách ze dne 19. 12. 2017. Důvodem byla dle navrhovatele skutečnost, že předmětné rozhodnutí o námitkách bylo doručováno nikoli na adresu sídla zástupkyně navrhovatele (Jundrovská 1228/14, 624 00 Brno), ale na adresu kanceláře (pobočky) zástupkyně navrhovatele (Havlíčkova 198, 664 42 Modřice), kam nejsou zástupkyni navrhovatele zásilky doručovány.

53.         Podle § 245 odst. 1 zákona je zadavatel povinen do 15 dnů od doručení námitek odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovateli. Podmínky komunikace mezi zadavatele a dodavatelem upravuje ustanovení § 211 zákona. Předmětné ustanovení však nedává přímou odpověď na otázku, jakým způsobem mají být zásilky odesílány v případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, neboť upravuje především komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem prostřednictvím elektronických prostředků komunikace.

54.         Jak vyplývá z ustálené judikatury (např. rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 64/2011 – 41 ze dne 3. 1. 2013 potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 2/2013 – 46 ze dne 24. 4. 2013), vztah zadavatele a dodavatele je vztahem, jehož cílem je uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. V tomto kontraktačním vztahu zadavateli nepřísluší pozice orgánu veřejné moci, nýbrž pozice právnické osoby, a to bez ohledu na to, zda zadavatelem je, nebo není správní orgán. Z tohoto důvodu lze tento vztah klasifikovat jako soukromoprávní. Ve výše uvedených rozsudcích nicméně správní soudy dospěly k závěru, že na vztah mezi zadavatelem a dodavatelem v případě doručovaní stejnopisu návrhu pro zahájení správního řízení Úřadu se pohlíží jako na vztah veřejnoprávní. Správní soudy dovozují veřejnoprávní povahu vztahu dodavatele a zadavatele v případě doručování stejnopisu návrhu zadavateli z povahy tohoto institutu, který představuje přenesení činnosti běžné pro správní orgán (tedy doručení stejnopisu návrhu druhé straně), která je veřejnoprávní. V nyní projednávaném případě však předmětnou část argumentace správních soudů nelze aplikovat. Námitky a rozhodnutí o námitkách nejsou přenesením povinnosti správního orgánu na orgán soukromoprávní. Námitky a rozhodnutí o námitkách jsou naopak čistě soukromoprávním nástrojem k řešení výhrad dodavatelů proti průběhu zadávacího procesu, který dává účastníkům tohoto procesu možnost vyřešit veškeré možné nejasnosti bez zásahu správního orgánu – tedy Úřadu. V nyní šetřeném případě je tedy nezbytné pohlížet na vztah zadavatele a navrhovatele při doručování o námitkách jako na vztah soukromoprávní.

55.         Vzhledem k absenci detailní úpravy podmínek odeslání rozhodnutí o námitkách v § 245 odst. 1 či dalších ustanovení zákona, a s ohledem na skutečnost, že v šetřeném případě je zásilka odesílána v rámci soukromoprávního vztahu, přihlédl Úřad při hodnocení podmínek pro odeslání rozhodnutí o námitkách ze dne 19. 12. 2017 s ohledem na zásadu subsidiarity k ustanovení § 570 odst. 1, věty první, občanského zákoníku, dle které právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde. Citovanému ustanovení pak odpovídá rovněž ustálený závěr judikatury (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2926/2009 ze dne 1. 12. 2009), dle kterého je zásilka v soukromoprávním režimu doručena okamžikem dojití, tedy okamžikem, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta.

56.         Čl. 16 odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 věstníku, ze dne 31. 10. 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (dále jen „etický kodex“) stanoví, že Advokát je povinen vykonávat advokacii především ve svém sídle. Pokud založí pobočku své kanceláře v téže nebo jiné obci anebo pravidelně poskytuje právní služby pro veřejnost v předem určené době mimo své sídlo, je povinen o tom bez zbytečného odkladu vyrozumět Komoru.

57.         Podle čl. 16 odst. 2 etického kodexu advokát vede svou kancelář tak, aby nebyla snižována důstojnost advokátního stavu. Provádění kancelářských úkonů svěřuje pouze osobám náležitě kvalifikovaným, odpovědným a bezúhonným a soustavně na jejich činnost dohlíží. Ustanovení čl. 15 odst. 4 a odst. 7 o advokátních koncipientech platí obdobně i pro tyto osoby.

58.         Podle čl. 16 odst. 3 etického kodexu musí být advokát ve svém sídle nebo v jiném místě uvedeném v odstavci 1 zpravidla osobně přítomen v pravidelné době, kterou předem stanoví; pro případ, že by mu v osobní přítomnosti bránily vážné důvody, musí umožnit zanechání vzkazu.

59.         Z doručenky k rozhodnutí o námitkách ze dne 19. 12. 2017 vyplývá, že dne 27. 12. 2017 bylo předmětné rozhodnutí uloženo na příslušné poště poté, co bylo neúspěšně doručováno na adresu kanceláře zástupkyně navrhovatele. Skutečnost, že zástupkyně navrhovatele vykonává činnost nejen na adrese sídla (Jundrovská 1228/14, 624 00 Brno), ale rovněž na adrese kanceláře, respektive pobočky ve smyslu čl. 16 odst. 1 etického kodexu (Havlíčkova 198, 664 42 Modřice), vyplývá rovněž z informací o zástupkyni navrhovatele vedených Českou advokátní komorou[1].

60.         Z výše citovaných ustanovení etického kodexu (viz bod 56. až 58. odůvodnění tohoto rozhodnutí) vyplývá, že advokát je povinen zajistit řádný chod své kanceláře a případně i pobočky, pokud ji zřídil, k čemuž mj. patří povinnost řádně přebírat doručovanou poštu. Za datum rozhodné pro dojití do sféry dispozice zástupkyně navrhovatele je tak nutné považovat datum uložení rozhodnutí o námitkách ze dne 19. 12. 2017 na příslušné poště, tedy datum 27. 12. 2017.

61.         Vzhledem k výše uvedenému tak Úřad dospěl k závěru, že zadavatel svým postupem neporušil ustanovení § 245 odst. 1 zákona, když odeslal rozhodnutí o námitkách ze dne 19. 12. 2017 na adresu kanceláře zástupkyně navrhovatele, neboť předmětné rozhodnutí o námitkách řádně došlo do sféry dispozice zástupkyně navrhovatele.

K prokazování kritérií technické kvalifikace vybraným dodavatelem

62.         Navrhovatel v návrhu ze dne 28. 12. 2017 a v doplnění návrhu ze dne 13. 1. 2018 namítal, že zadavatel měl vyloučit vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, neboť vybraný dodavatel neprokázal splnění kritérií technické kvalifikace dle požadavků zadavatele uvedených v čl. 3.3. „Technická kvalifikace“ zadávací dokumentace veřejné zakázky (viz bod 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

63.         K námitce navrhovatele, že referenční zakázky uvedené vybraným dodavatelem v rámci čestného prohlášení nebyly realizovány v českých zdravotnických zařízeních, Úřad předně uvádí, že zadavatel žádný požadavek na lokalizaci referenčních zakázek na území České republiky v rámci zadávací dokumentace ani později v zadávacím řízení nestanovil. Skutečnost, že referenční zakázky uvedené vybraným dodavatelem v čestném prohlášení byly realizovány ve Slovenské republice, tak pro posouzení správnosti postupu zadavatele v daném případě není relevantní. Jak navíc vyplývá z ustálené rozhodovací praxe Úřadu, např. rozhodnutí Úřadu č. j. S295/2008/VZ-25477/2008/510/Od ze dne 18. 12. 2008, č. j. ÚOHS-S506/2014/VZ-19307/2014/522/KČe ze dne 12. 9. 2014 nebo č. j. ÚOHS-S762/2014/VZ-26224/2014/521/OPi ze dne 10. 12. 2014, bezdůvodné omezení zadávacích podmínek ve vztahu k území České republiky je nutno chápat jako podmínku stanovenou v rozporu se zásadou zákazu diskriminace. Obdobně by tomu bylo pravděpodobně i v šetřeném případě, neboť lze předpokládat, že není významný rozdíl v dodání informačního systému pro potřeby zdravotnického zařízení na území Slovenské republiky a České republiky. K námitce navrhovatele, že referenční zakázky vybraného dodavatele nebyly realizovány ve zdravotnických zařízeních na území České republiky, tak nelze přihlédnout.

64.         Navrhovatel dále namítl, že informační systém dodaný v rámci referenčních veřejných zakázek měl být dodán přímo do zdravotnických zařízení, jak dle navrhovatele vyplývá z textu čl. 3.3. „Technická kvalifikace“ zadávací dokumentace veřejné zakázky a vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 16. 8. 2017. S výkladem navrhovatele však s ohledem na textaci předmětného článku zadávací dokumentace a vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 16. 8. 2017 (viz bod 3. a 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí) nelze souhlasit. Zadavatel jednoznačně stanovil, že v případě referenčních zakázek se musí jednat o informační systémy pro zajištění stravovacího provozu zdravotnického zařízení. Svůj požadavek pak zadavatel upřesnil v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 16. 8. 2017, kde uvedl, že trvá na dodání stravovacího systému pro zdravotnická zařízení (nikoli pro školní jídelny), a to s ohledem na specifika stravovacího systému provozovaného ve zdravotnickém zařízení. Zadavatelem požadovaný systém totiž musí zahrnovat nejen závodní stravování pro zaměstnance, ale rovněž modul stravování pacientů, přičemž musí být napojený na klinický informační systém. Z uvedeného je zřejmé, že zadavatel kladl důraz na provozování systému v podmínkách zdravotnického zařízení, přičemž není relevantní, zda je systém stravování dodán prostřednictvím třetího subjektu, neboť rozhodující je jeho skutečný provoz ve specifických podmínkách zdravotnického zařízení.

65.         Výklad navrhovatele, dle nějž je dán požadavek na dodání informačního systému přímo zdravotnickým zařízením tak, aby se systémem pracovali přímo zaměstnanci zdravotnických zařízení, nemá oporu v relevantních ustanoveních zadávací dokumentace veřejné zakázky ani v textaci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 16. 8. 2017. Ze všech relevantních dokumentů naopak vyplývá, že podstatný pro posouzení prokázání kritérií technické kvalifikace je především reálný provoz systému ve zdravotnickém zařízení, bez ohledu na to, zda se tak děje přímo či skrze osobu prostředníka. Výklad navrhovatele pak nelze považovat za vhodný, neboť by vedl k nedůvodnému omezení hospodářské soutěže. Není totiž dán důvod k rozlišování situace, kdy je systém dodán přímo zdravotnickému zařízení, a situace, kdy je dodán skrze osobu prostředníka, pokud zároveň splňuje ostatní požadavky zadavatele týkající se období implementace a zahrnutých modulů. Reálně jsou totiž oba systémy provozovány v podmínkách zdravotnického zařízení, musí plnit totožné funkce a musí být dostatečně provázány se systémem zdravotnického zařízení, aby mohly splňovat podmínky stravování pacientů. Jediný rozdíl je dán pouze v osobě, která dodavateli sděluje případné požadavky na úpravu systému. Tato skutečnost však nic nemění na tom, že dodavatel musí požadavky řádně zapracovat a musí zajistit funkčnost systému v reálných podmínkách zdravotnického zařízení. Ani námitce navrhovatele spočívající v tom, že v rámci referenčních zakázek mělo dojít k dodání systému stravování přímo zdravotnickému zařízení, nemůže Úřad přisvědčit, neboť takovýto požadavek nebyl ze strany zadavatele stanoven. S výše uvedeným pak souvisí i skutečnost, že ve slovenském registru smluv nemají subjekty uvedené vybraným dodavatelem v čestném prohlášení zveřejněnu smlouvu s vybraným dodavatelem na dodávku stravovacího systému. Tato skutečnost může být určitým indikátorem pro ověření referenčních zakázek (což zadavatel v šetřeném případě učinil), nicméně vzhledem k tomu, že referenční zakázky mohly být realizovány pomocí osoby prostředníka, jak Úřad dovodil výše, nejedná se o skutečnost rozhodující o správnosti či pravosti referenčních zakázek. Úřad považuje za vhodné zdůraznit, že účelem referencí je ověřit schopnost dodavatele realizovat předmět veřejné zakázky za daných podmínek v odpovídající kvalitě. Pro zadavatele je tak v šetřeném případě rozhodné, zda je dodavatel schopen dodat informační systém zajišťující stravování za specifických podmínek provozu ve zdravotnickém zařízení. Tyto specifické podmínky jsou dány podstatou provozu, která je odlišná např. od klasického závodního stravování, neboť zahrnuje nejen stravování zaměstnanců, ale rovněž pacientů. Tyto podmínky však informační systém musí splňovat bez ohledu na to, zda je dodán přímo zdravotnickému zařízení či pouze prostředníkovi, jež následně stravování ve zdravotnickém zařízení realizuje.

66.         Navrhovatel dále namítl, že ve zdravotnických zařízeních uvedených vybraným dodavatelem v rámci čestného prohlášení nejsou provozovány všechny moduly požadované zadavatelem dle čl. 3.3. „Technická kvalifikace“ zadávací dokumentace veřejné zakázky. Toto své tvrzení však navrhovatel žádným způsobem nedoložil. Z dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku přitom vyplývá, že zadavatel přistoupil k ověření správnosti referenčních zakázek, přičemž se obrátil na společnosti DORA Gastro Slovakia, a.s. a Hospital Catering Solutions s.r.o., jež jsou odběrateli systému vybraného dodavatele, který dále dodávají zdravotnickým zařízením uvedeným v čestném prohlášení vybraného dodavatele. Z vyjádření Ondřeje Loučky, manažera společnosti DORA Gastro Slovakia, a.s. a z vyjádření Zuzany Javůrkové, finanční ředitelky Hospital Catering Solutions s.r.o., která zadavatel obdržel dne 6. 10. 2017, vyplývá, že referenční zakázky splňují požadavky zadavatele stanovené v čl. 3.3. „Technická kvalifikace“ zadávací dokumentace veřejné zakázky, a to i ve vztahu k zadavatelem požadovaným modulům. Rovněž s námitkou navrhovatele, že informační systémy dodané vybraným dodavatelem v rámci referenčních zakázek nemají všechny zadavatelem požadované funkčnosti, tak Úřad nemůže souhlasit. Zároveň Úřad považuje za vhodné zdůraznit, že účelem správního řízení je přezkoumání postupu zadavatele s cílem učinit závěr o tom, zda zadavatel na základě informací shromážděných v rámci zadávacího řízení postupoval správně, resp. v souladu se zákonem, pokud dospěl k závěru, že vybraný dodavatel prokázal splnění kritérií technické kvalifikace. V šetřeném případě pak Úřad vzhledem k výše uvedeným skutečnostem (zejména s ohledem na postup zadavatele při ověření správnosti referenčních zakázek vybraného dodavatele) dospěl k závěru, že zadavatel postavil v rámci zadávacího řízení najisto, tedy na základě svého předchozího postupu měl za prokázané, že referenční zakázky vybraného dodavatele splňují všechny požadované parametry.

67.         K námitce navrhovatele, že referenční zakázky byly poskytnuty fakticky jednomu subjektu, a jedná se tedy o jednu referenční zakázku, neboť společnosti DORA Gastro Slovakia, a.s. a Hospital Catering Solutions s.r.o. spolu úzce spolupracují a jsou majetkově a personálně propojeny, Úřad uvádí následující. Z dokumentace o veřejné zakázce, především z postupu zadavatele při ověřování správnosti referenčních zakázek předložených vybraným dodavatelem vyplývá, že referenční zakázky byly potvrzeny dvěma samostatnými právnickými osobami, přičemž každá z těchto právnických osob má vlastní právní subjektivitu. Dle navrhovatele se sice kvůli propojení obou společností jedná de facto o jeden subjekt, avšak tomuto závěru Úřad nemůže přisvědčit.

68.         K problematice totožnosti subjektů s ohledem na jejich personální a majetkovou provázanost se Úřad vyjádřil v rozhodnutí č. j. ÚOHS-S33/2011/VZ-3605/2011/540/KKo ze dne 2. 5. 2011, ve kterém dospěl k závěru, že situace, kdy za uvedené právnické osoby jedná jako statutární orgán shodný subjekt, nemění nic na tom, že dotčené společnosti jsou samostatné právnické osoby s vlastní právní subjektivitou. Od závěru učiněného v citovaném rozhodnutí pak Úřad nemá důvod se nyní odchýlit. V obecné rovině závěry Úřadu potvrzuje rozsudek Soudního dvora Evropské unie C‑376/08 ze dne 23. 12. 2009 ve věci Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili Scrl proti Comune di Milano), ve kterém se Soudní dvůr Evropské unie zabýval otázkou přípustnosti omezení účasti konsorcia a jeho jednotlivých členů v rámci téhož zadávacího řízení, přičemž dospěl k závěru, že jakékoliv automatické omezování účasti v zadávacím řízení pouze na základě hypotézy možných koluzí mezi subjekty podávajícími nabídky je nepřípustné, a nelze je dovozovat pouze z povahy subjektů a jejich případného vztahu. Je tady zřejmé, že společnost DORA Gastro Slovakia, a.s. a společnost Hospital Catering Solutions s.r.o. je nutné vnímat jako dva samostatné subjekty, a tudíž nelze než dospět k závěru, že pokud vybraný dodavatel realizoval referenční zakázky pro uvedené společnosti, jedná se minimálně o dvě různé zakázky.

69.         Pokud je navrhovatel toho názoru, že tvrzení vybraného dodavatele o realizaci čtyř referenčních zakázek není pravdivé, považuje Úřad za vhodné zdůraznit, že zadavatel požadoval předložení pouze dvou referenčních zakázek. V případě prokazování splnění kritérií technické kvalifikace dodavateli obecně nic nebrání v tom, aby předložil v rámci nabídky osvědčení o vícero referenčních zakázkách, než požaduje zadavatel. K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace pak postačuje, pokud požadavkům zadavatele odpovídá počet referenčních zakázek stanovený v rámci zadávací dokumentace. V šetřeném případě je tak pro prokázání splnění kritérií technické kvalifikace nezbytné, aby dodavatel předložil minimálně dvě referenční zakázky odpovídající požadavkům zadavatele. Z čestného prohlášení tak mohlo sice vyplývat, že vybraný dodavatel vyhodnotil své zakázky jako čtyři samostatné referenční veřejné zakázky, přestože byly poskytnuty pouze dvěma subjektům, nicméně i v případě, že by referenční zakázky byly vzájemně oddělitelné pouze díky rozdílné osobě objednatele, stále by se jednalo o dvě referenční zakázky v souladu s požadavky zadavatele. V šetřeném případě tak měl zadavatel od dvou odlišných subjektů potvrzeno, že těmto subjektům byly poskytnuty ze strany vybraného dodavatele referenční zakázky splňující podmínky stanovené zadavatelem pro prokázání kritérií technické kvalifikace. Zadavatel tak měl za prokázané, že vybraný dodavatel realizoval v posledních 3 letech dodávky informačních systému pro zajištění stravování ve zdravotnických zařízeních minimálně pro dva subjekty a to v rozsahu požadovaném v čl. 3.3. „Technická kvalifikace“ zadávací dokumentace veřejné zakázky. Rovněž námitce navrhovatele, že vybraný dodavatel předložil de facto pouze jednu referenční zakázku, tak z výše uvedených důvodů nelze přisvědčit.

70.         K námitce navrhovatele, že zadavatel neměl přihlížet k čestnému prohlášení vybraného dodavatele, neboť vybraný dodavatel v něm uvedl zdravotnická zařízení, jež následně nepotvrdila referenční zakázky vybraného dodavatele, Úřad uvádí následující. Z postupu zadavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku je zřejmé, že zadavatel se předně pokusil ověřit referenční zakázky přímo u zdravotnických zařízení, a s ohledem na odpovědi těchto zařízení se obrátil na vybraného dodavatele s žádostí o vysvětlení. Ten následně zadavateli situaci objasnil, když uvedl, že ve zdravotnických zařízeních je dodaný systém provozován externími subjekty. U nich následně zadavatel referenční zakázky vybraného dodavatele ověřil s tím, že byly potvrzeny (k celému postupu ověřování referenčních zakázek viz bod 6. až 15. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Uvedený postup zadavatele přitom není v rozporu se zákonem, neboť zadavatel svým postupem pouze využil možnost zakotvenou v ustanovení § 46 odst. 1 zákona. Specifikace referenčních zakázek uvedená v čestném prohlášení tak může být považována za nepřesnou, nicméně zadavatel postupem dle citovaného ustanovení zákona tuto nepřesnost vyjasnil, přičemž dospěl k závěru, že vybraný dodavatel prokázal splnění kritérií technické kvalifikace v požadovaném rozsahu. Zadavatel přitom nebyl povinen bez dalšího po prvotním ověření referenčních zakázek u zdravotnických zařízení vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení vyloučit. Úřad považuje za vhodné zdůraznit, že zadavateli není dána možnost k čestnému prohlášení „nepřihlížet“, jak uvádí navrhovatel ve svém vyjádření ze dne 6. 2. 2018. Zadavateli je ze zákona dána pouze možnost dodavatele z účasti v zadávacím řízení vyloučit, pokud by údaje uvedené v čestném prohlášení po ověření neodpovídaly skutečnosti. Taková situace však v šetřeném případě nenastala, neboť zadavatel využil postupu podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona a následně ověřil, že vybraný dodavatel kritéria technické kvalifikace v rozsahu požadovaném v čl. 3.3. „Technická kvalifikace“ zadávací dokumentace veřejné zakázky prokázal.

71.         Na základě výše uvedených skutečností (viz bod 64. až 71. odůvodnění tohoto rozhodnutí) dospěl Úřad k závěru, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem, když vzal splnění kritérií technické kvalifikace v případě vybraného dodavatele za prokázané a vybraného dodavatele z navrhovatelem uváděných důvodů ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku nevyloučil.

72.         S odkazem na veškeré skutečnosti, jež byly výše uvedeny k jednotlivým částem návrhu, Úřad rozhodl podle § 265 písm. a) zákona o zamítnutí návrhu navrhovatele, kterým navrhovatel požadoval zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 12. 10. 2017 a všech následných úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení na veřejnou zakázku podle § 263 odst. 6 zákona, neboť s ohledem na výše uvedené skutečnosti nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

Místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

2.             JUDr. Světlana Žabenská, advokátka, Jundrovská 1228/14, 624 00 Brno

3.             ML soft, s.r.o., Máchova 1301/2, 612 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] dostupné z: http://vyhledavac.cak.cz/Company/Details/18384ca3-4f23-e711-80d5-00155d040b0c

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz