číslo jednací: S0034/2018/VZ-12222/2018/523/JŠi

Instance I.
Věc Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3
Účastníci
  1. Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace
  2. DATERA s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 11. 5. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 266 KB

Č. j.:ÚOHS-S0034/2018/VZ-12222/2018/523/JŠi

 

Brno: 25. dubna 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 1. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace, IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – DATERA s.r.o., IČO 24804932, se sídlem Hadovitá 962/10, 141 00 Praha 4,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 11. 12. 2017 uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – DATERA s.r.o., IČO 24804932, se sídlem Hadovitá 962/10, 141 00 Praha 4 – ze dne 26. 1. 2018 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace, IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 11. 12. 2017 uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 19. 4. 2018 zadávací řízení na citovanou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 26. 1. 2018 návrh navrhovatele – DATERA s.r.o., IČO 24804932, se sídlem Hadovitá 962/10, 141 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace, IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 11. 12. 2017, uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrh bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0034/2018/VZ.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0034/2018/VZ-03000/2018/523/JŠi ze dne 30. 1. 2018, který byl zadavateli i navrhovateli doručen téhož dne. V oznámení o zahájení správního řízení Úřad zadavatele upozornil, že je dle § 252 odst. 1 zákona povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení.

5.             Úřad dne 5. 2. 2018 obdržel od zadavatele část dokumentace o zadávacím řízení ve formě datových zpráv podepsaných uznávaným elektronickým podpisem a část prostřednictvím datové schránky. Vzhledem k tomu, že Úřad následně konstatoval, že část dokumentace o zadávacím řízení, kterou od zadavatele obdržel, nebyla Úřadu doručena v originále, popř. v ověřených kopiích s ověřovací doložkou dle § 7 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších podpisů, stanovil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0034/2018/VZ-03828/2018/523/JŠi ze dne 7. 2. 2018 zadavateli lhůtu k doručení kompletní dokumentace o  zadávacím řízení v originále.

6.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0034/2018/VZ-03872/2018/523/JŠi ze dne 7. 2. 2018 uložil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony – a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu.

7.             Požadovaná dokumentace o zadávacím řízení byla ze strany zadavatele Úřadu doručena prostřednictvím datové schránky a datových zpráv podepsaných uznávaným elektronickým podpisem ve dnech 12. a 13. 2. 2018.

8.             Návrh navrhovatele směřuje proti zadávacím podmínkám, volbě druhu zadávacího řízení a režimu veřejné zakázky. Mezi účastníky správního řízení je tedy sporné, zda zadavatel nestanovil diskriminačně zadávací podmínky veřejné zakázky, zda správně zvolil druh zadávacího řízení a režim veřejné zakázky. Dle navrhovatele zadavatel formulací zadávací dokumentace k veřejné zakázce porušil ustanovení § 36 odst. 1 zákona. Navrhovatel je také přesvědčen, že zadavatel dále porušil ustanovení § 18 odst. 2 zákona, když při zadávání veřejné zakázky, v souvislosti se zadávacím řízením na předcházející veřejnou zakázku „Nákup disk. pole OceanStor 5300 V3 k vyřešení havárie disk. pole DCS 3700“ a následující veřejnou zakázku „Platforma pro zálohované ukládání dat“, nepostupoval podle § 18 zákona. Navrhovatel je také přesvědčen, že zadavatel pochybil, když realizoval nákup nového zařízení s novými a vylepšenými funkcemi místo servisního zákroku a opravy stávajícího zařízení a zároveň porušil zásadu transparentnosti, protože celý nákup realizoval neveřejně, bez poskytnutí možnosti ostatním relevantním dodavatelům podat nabídku, a to pouze za účasti jediného účastníka řízení v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, přestože předmět plnění toto omezení nevyžadoval.

9.             S ohledem na charakter výše uvedené sporné otázky Úřad, za účelem zjištění skutkového stavu věci ve smyslu § 3 správního řádu, určil usnesením č. j. ÚOHS-S0034/2018/VZ-04467/2018/523/JŠi ze dne 14. 2. 2018 zadavateli lhůtu k provedení úkonu – doručení kompletní dokumentace o zadávacím řízení veřejné zakázky „Platforma pro zálohované ukládání dat“ zadávané v otevřeném řízení (dále jen „veřejná zakázka č. 2“). Zadavatel požadovanou dokumentaci Úřadu zaslal dne 19. 2. 2018.

10.         Úřad dále určil usnesením č. j. ÚOHS-S0034/2018/VZ-04826/2018/523/JŠi ze dne 19. 2. 2018 zadavateli lhůtu k provedení úkonu – doručení kompletní dokumentace o zadávacím řízení veřejné zakázky „Nákup disk. pole OceanStor 5300 V3 k vyřešení havárie disk. pole DCS 3700“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „veřejná zakázka č. 3“) a lhůtu k provedení úkonu – prokázání důvodů oprávněnosti použití jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) k poptání plnění, které bylo předmětem této veřejné zakázky č. 3. Zadavatel zaslal Úřadu požadovanou dokumentaci dne 23. 2. 2018 a dokumentaci vztahující se k použití JŘBU dne 28. 2. 2018.

11.         Dne 5. 3. 2018 stanovil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0034/2018/VZ-06431/2018/523/JŠi zadavateli lhůtu k prokázání důvodu oprávněnosti použití JŘBU k poptání plnění, které bylo předmětem veřejné zakázky č. 3 a doložení relevantními listinami, kdy Úřad žádal vyjádření a objasnění určitých již zjištěných skutečností. Doklady a vyjádření zadavatele Úřad obdržel dne 8. 3. 2018 společně s žádostí zadavatele o prodloužení lhůty pro prokázání důvodu oprávněnosti použití JŘBU.

12.         Na základě písemné žádosti zadavatele ze dne 8. 3. 2018 o prodloužení lhůty z důvodu zpracování expertního znaleckého posudku a dodání relevantních podkladů Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0034/2018/VZ-07097/2018/523/JŠi ze dne 9. 3. 2018 stanovil novou lhůtu, neboť původně stanovená lhůta již uplynula, k provedení úkonu – předložení expertního znaleckého posudku a relevantních podkladů k prokázání důvodu oprávněnosti použití JŘBU k poptání plnění, které bylo předmětem veřejné zakázky č. 3.

13.         Dne 12. 3. 2018 obdržel Úřad od zadavatele novou písemnou žádost o prodloužení termínu pro prokázání důvodu oprávněnosti použití JŘBU v rámci přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky do 11. 4. 2018. Důvodem prodloužení lhůty bylo zpracování expertního znaleckého posudku. Vzhledem k uplynutí původně stanovené lhůty určil Úřad na základě žádosti zadavatele usnesením č. j. ÚOHS-S0034/2018/VZ-08273/2018/523/JŠi ze dne 19. 3. 2018 k provedení úkonu – předložení expertního znaleckého posudku a relevantních podkladů k prokázání důvodu oprávněnosti použití JŘBU k poptání plnění, které bylo předmětem veřejné zakázky č. 3, novou lhůtu do 30. 3. 2018.

14.         Za účelem zjištění skutkového stavu věci ve smyslu § 3 správního řádu oslovil Úřad dopisem č. j. ÚOHS-S0034/2018/VZ-07535/2018/523/JŠi ze dne 14. 3. 2018 společnost IBM Česká republika, spol. s r.o., IČO 14890992, se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4, jakožto výrobce havarovaného zařízení diskového pole IBM DCS 3700, s žádostí o poskytnutí odborného stanoviska.

15.         Úřadu bylo stanovisko společnosti IBM Česká republika, spol. s r.o., IČO 14890992, se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4, doručeno dne 21. 3. 2018.

16.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0034/2018/VZ-08570/2018/523/JŠi ze dne 22. 3. 2018 rozhodl Úřad o nařízení předběžného opatření podle § 61 odst. 1 správního řádu spočívajícího v zákazu uzavřít smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku.

17.         Dne 3. 4. 2018 Úřad obdržel datovou zprávou od zadavatele znaleckým ústavem vypracovaný znalecký posudek č. 3096-44/2018 ze dne 29. 3. 2018 a další relevantní podklady. Originál uvedeného znaleckého posudku obdržel Úřad v analogové (listinné) podobě dne 4. 4. 2018 prostřednictvím České pošty, s.p.

18.         Proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření ze dne 22. 3. 2018 podal zadavatel dne 6. 4. 2018 rozklad, který byl Úřadu doručen téhož dne.

19.         Úřad umožnil zadavateli dne 12. 4. 2018 na základě jeho žádosti ze dne 10. 4. 2018 nahlédnout do spisu správního řízení vedeného pod sp. zn. S0034/2018/VZ.

20.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0034/2018/VZ-11080/2018/523/JŠi ze dne 13. 4. 2018 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

21.         V rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0034/2018/VZ Úřad dne 20. 4. 2018 obdržel od zadavatele vyjádření z téhož dne, ve kterém uvádí, že se v průběhu správního řízení vedeného v souvislosti s uvedenou zakázkou již dostatečným způsobem vyjádřil k samotné podstatě řízení a předloženým podkladům pro rozhodnutí Úřadu. Zároveň zadavatel v uvedeném vyjádření Úřad informoval o provedení úkonu v šetřeném zadávacím řízení, a to o vydání rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 19. 4. 2017, které bylo učiněno s odkazem na ust. § 127 odst. 2 písm. h) zákona, a oznámení o zrušení zadávacího řízení z téhož dne, byly přílohou vyjádření zadavatele. Ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadavatel v rozhodnutí uvedl, že dne 13. 4. 2018 obdržel prostřednictvím datové schránky od jediného účastníka zadávacího řízení sdělení o jeho odstoupení ze zadávacího řízení.

22.         Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

23.         Vzhledem k tomu, že zadavatel rozhodnutím ze dne 19. 4. 2018 zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku, došlo k naplnění zákonem předpokládané hypotézy uvedené v ust. § 257 písm. g) zákona a Úřadu nezbývá, než zahájené správní řízení ve smyslu předmětného ustanovení zákona zastavit. Toliko pro úplnost Úřad uvádí, že zrušení zadávacího řízení jako nápravné opatření související s tvrzeným pochybením zadavatele požadoval rovněž navrhovatel.

24.         S ohledem na uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace, Klementinum 190, 110 00 Praha 1

2.             DATERA s.r.o., Hadovitá 962/10, Michle, 141 00 Praha 4.

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz