číslo jednací: S0073/2018/VZ-11010/2018/513/EPi

Instance I.
Věc Rekonstrukce infrastruktury Brno hl. n.
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. VÁHOSTAV - CZ, organizační složka
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 10. 5. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 334 KB

Č. j.:ÚOHS-S0073/2018/VZ-11010/2018/513/EPi

 

Brno: 17. 4. 2018

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22. 2. 2018 na návrh ze dne 21. 1. 2018, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město,
  • navrhovatel – VÁHOSTAV - CZ, organizační složka, IČO 28946898, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 4. 2018 Ing. Mgr. Vlastimilem Calabou, advokátem ev. č. ČAK 17825, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce infrastruktury Brno hl. n.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 15. 12. 2017 a uveřejněno dne 18. 12. 2017 pod ev. č. zakázky Z2017-035648, ve znění opravy uveřejněné dne 15. 1. 2018, do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno dne 15. 12. 2017 a uveřejněno dne 19. 12. 2017 pod č. 2017/S 243-507645, ve znění opravy uveřejněné dne 16. 1. 2018 pod č. 2018/S 010-019204,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení sp. zn. S0073/2018/VZ se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – VÁHOSTAV - CZ, organizační složka, IČO 28946898, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž – vzal podáním ze dne 12. 4. 2018 svůj návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 21. 1. 2018 zpět.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 22. 2. 2018 návrh navrhovatele – VÁHOSTAV - CZ, organizační složka, IČO 28946898, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 4. 2018 Ing. Mgr. Vlastimilem Calabou, advokátem ev. č. ČAK 17825, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 21. 1. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce infrastruktury Brno hl. n.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 15. 12. 2017 a uveřejněno dne 18. 12. 2017 pod ev. č. zakázky Z2017-035648, ve znění opravy uveřejněné dne 15. 1. 2018, do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno dne 15. 12. 2017 a uveřejněno dne 19. 12. 2017 pod č. 2017/S 243-507645, ve znění opravy uveřejněné dne 16. 1. 2018 pod č. 2018/S 010-019204 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 22. 2. 2018, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Navrhovatel svým návrhem ze dne 21. 1. 2018 brojil proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky a proti způsobu vyřízení námitek.

4.             Současně navrhovatel v návrhu žádal, aby Úřad nařídil předběžné opatření, jímž měl být zadavateli nařízen zákaz „pokračovat v zadávacím řízení tak, aby mohla být uzavřena smlouva“.

5.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

6.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0073/2018/VZ-05761/2018/513/EPi ze dne 26. 2. 2018.

7.             Dne 5. 3. 2018 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu z téhož dne.

8.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0073/2018/VZ-08737/2018/513/EPi ze dne 21. 3. 2018 rozhodl Úřad podle § 61 správního řádu o návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž měl být zadavateli nařízen zákaz „pokračovat v zadávacím řízení tak, aby mohla být uzavřena smlouva“, tak, že tento návrh zamítl. Předmětné rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 21. 3. 2018 a zadavateli dne 22. 3. 2018.

9.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0073/2018/VZ-08861/2018/513/EPi ze dne 23. 3. 2018 byla zadavateli stanovena lhůta k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony – a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu. Předmětné usnesení bylo zadavateli doručeno dne 26. 3. 2018.

10.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0073/2018/VZ-09564/2018/513/EPi ze dne 29. 3. 2018 byla účastníkům řízení stanovena lhůta 9 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

11.         Úřad obdržel dne 5. 4. 2018 přípis navrhovatele ze dne 4. 4. 2018, jehož obsahem byla žádost o prodloužení lhůty pro vyjádření k podkladům a současně žádost o nahlédnutí do příslušného správního spisu.

12.         Dne 6. 4. 2018 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí ze dne 5. 4. 2018.

13.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0073/2018/VZ-10223/2018/513/EPi ze dne 6. 4. 2018 prodloužil Úřad lhůtu pro vyjádření k podkladům, a to do 12. 4. 2018. Předmětné usnesení bylo účastníkům řízení doručeno dne 9. 4. 2018.

14.         Navrhovateli bylo dne 10. 4. 2018 umožněno na základě jeho žádosti ze dne 4. 4. 2018 nahlédnout do souvisejícího správního spisu vedeného pod sp. zn. S0073/2018/VZ.

15.         Dne 12. 4. 2018 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, kterým bere svůj návrh ze dne 21. 1. 2018 zpět.

16.         Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost (návrh) zpět.

17.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 12. 4. 2018 podaný návrh ze dne 21. 1. 2018 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona  zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město

2.             Ing. Mgr. Vlastimil Calaba, advokát, Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz