číslo jednací: S0149/2018/VZ-12078/2018/523/JŠi

Instance I.
Věc Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3
Účastníci
  1. Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 3. 5. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 264 KB

Č. j.: ÚOHS-S0149/2018/VZ-12078/2018/523/JŠi

 

Brno: 23. dubna 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) téhož zákona obviněným

  • Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace, IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1,

v souvislosti se správním řízením vedeným Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod. sp. zn. S0034/2018/VZ ve věci veřejné zakázky „Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 11. 12. 2017, uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne,

vydává dle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tento příkaz:

 

I.

Obviněný – Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace, IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1 – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím že nesplnil povinnost stanovenou v  § 252 odst. 1 téhož zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0034/2018/VZ nezaslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 11. 12. 2017, uveřejněné na profilu zadavatele téhož dne, ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu navrhovatele – DATERA s.r.o., IČO 24804932, se sídlem Hadovitá 962/10, 141 00 Praha 4 – na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, ke kterému došlo dne 26. 1. 2018, tedy nejpozději do 5. 2. 2018, ale učinil tak až dne 12. 2. 2018, kdy prostřednictvím datové schránky zaslal rozhodnutí o námitkách navrhovatele, rozhodnutí o námitkách společnosti Microshop, s.r.o., IČO 26165031, se sídlem Pod Marjánkou 4, 169 00 Praha 6, formulář žádosti o zadání veřejné zakázky a ustanovení hodnotící komise a jmenování jejích členů a náhradníků, které byly opatřeny ověřovací doložkou o provedení konverze dokumentu vyhotoveného v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a dále dne 13. 2. 2018, kdy prostřednictvím datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem doplnil dokumentaci o zadávacím řízení o námitky navrhovatele opatřené ověřovací doložkou o provedení konverze dokumentu vyhotoveného v listinné podobě do podoby elektronické dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a to v reakci na výzvu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže učiněnou usnesením č. j. ÚOHS-S0034/2018/VZ-03828/2018/523/JŠi ze dne 7. 2. 2018.

 

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu se obviněnému – Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace, IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1 – podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

 

pokuta ve výši 15 000 Kč (patnáct tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

1.             Obviněný – Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace, IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1 (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) – zahájil dne 11. 12. 2017 ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“), uveřejněním výzvy z téhož dne k podání nabídek na profilu zadavatele zjednodušené podlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Expanze pro diskové pole Huawei OceanStor 5300 V3“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 odst. 1 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, jakož i k projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně ukládání pokuty za jejich spáchání, obdržel dne 26. 1. 2018 návrh navrhovatele – DATERA s.r.o., IČO 24804932, se sídlem Hadovitá 962/10, 141 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky (dále jen „návrh“).

3.             Dne 26. 1. 2018, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedené Úřadem pod sp. zn. S0034/2018/VZ (dále jen „správní řízení“). Stejnopis návrhu byl obviněnému doručen dne 26. 1. 2018.

4.             Zahájení správního řízení Úřad jeho účastníkům oznámil dopisem č. j. ÚOHS-S0034/2018/VZ-03000/2018/523/JŠi ze dne 30. 1. 2018, který byl obviněnému doručen téhož dne. V oznámení o zahájení správního řízení Úřad obviněného upozornil, že je dle § 252 odst. 1 zákona povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení.

5.             Úřad dne 5. 2. 2018 obdržel do datové schránky vyjádření zadavatele z téhož dne k návrhu navrhovatele. Téhož dne Úřad obdržel od zadavatele část dokumentace o zadávacím řízení ve formě datových zpráv podepsaných uznávaným elektronickým podpisem a část prostřednictvím datové schránky, tedy v zákonné lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona.

6.             Úřad následně konstatoval, že část dokumentace o zadávacím řízení, kterou od zadavatele obdržel, nebyla Úřadu doručena v originále, popř. ani v ověřených kopiích s ověřovací doložkou dle § 7 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou část dokumentace o zadávacím řízení tedy Úřad od zadavatele obdržel jakožto prosté kopie dokumentů původně vyhotovených v listinné podobě, a zaslanou dokumentaci tedy Úřad nemohl považovat za úplnou, neboť nebyla ověřena shoda obsahu těchto dokumentů zákonem předvídanou formou. Konkrétně se jednalo o formulář žádosti o zadání veřejné zakázky, průvodní list interního oběhu dokumentů, ustanovení hodnotící komise a jmenování jejích členů a náhradníků, rozhodnutí o námitkách společnosti Microshop, s.r.o., IČO 26165031, se sídlem Pod Marjánkou 4, 169 00 Praha 6 (dále jen „Microshop“), námitky navrhovatele a rozhodnutí o námitkách navrhovatele. Úřad pro úplnost uvádí, že součástí zadavatelem zaslané dokumentace v elektronické podobě byly také originály některých listin, konkrétně vyjádření zadavatele k návrhu, výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a příloh č. 1, 2, 3, 5, nabídka společnosti Microshop, námitky společnosti Microshop proti zadávacím podmínkám, nabídka společnosti INOWIT a.s., IČO 28106318, se sídlem Národní 365/43, 110 00 Praha 1 a e-mailová komunikace ze dne 28. 12. 2017 jako odpověď na dotaz k zakázce.

7.             Úřad proto usnesením č. j. ÚOHS-S0034/2018/VZ-03828/2018/523/JŠi ze dne 7. 2. 2018 stanovil zadavateli dodatečnou pětidenní lhůtu k doručení kompletní dokumentace o zadávacím řízení v originále, a zároveň Úřad upozornil na povinnost zadavatele poskytnout zadávací dokumentaci [§ 28 odst. 1 písm. b) zákona] vyjma netextové části zadávací dokumentace v zákonem stanovené formě (§ 252 odst. 3 zákona).

8.             Zadavatel ve smyslu uvedeného usnesení zaslal Úřadu prostřednictvím datové schránky dne 12. 2. 2018 formulář žádosti o zadání veřejné zakázky, průvodní list interního oběhu dokumentů – vyhlášení VZ, průvodní list interního oběhu dokumentů – rozhodnutí o námitkách, ustanovení hodnotící komise a jmenování jejích členů a náhradníků, rozhodnutí o námitkách společnosti Microshop a rozhodnutí o námitkách navrhovatele, přičemž tyto dokumenty byly opatřeny ověřovací doložkou o provedení konverze dokumentu vyhotoveného v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě (dále jen „ověřovací doložka“) dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi“).

9.             Prostřednictvím datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem doplnil dne 13. 2. 2018 zadavatel Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení o další dokument opatřený ověřovací doložkou dle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi, konkrétně o námitky navrhovatele.

Závěry Úřadu

10.         Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 správního řádu příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.

11.         Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.

12.         Podle § 216 odst. 1 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší.

13.         Podle § 252 odst. 1 zákona je zadavatel povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

14.         Podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4 zákona, § 254 odst. 5 nebo 6 zákona nebo § 258 odst. 1 zákona.

K výroku I. tohoto příkazu

15.         V § 252 odst. 1 zákona je zakotvena povinnost zadavatele zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení do 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu zadavateli. Nezaslání dokumentace o zadávacím řízení v uvedené lhůtě Úřadu podstatně ztěžuje posouzení v návrhu namítaných skutečností a může případně posouzení skutečností uváděných v návrhu, resp. meritorní rozhodnutí o návrhu, zcela znemožnit. Poskytnutí dokumentace o zadávacím řízení zadavatelem je nezbytným předpokladem pro rozhodnutí ve věci, přičemž správním řádem obecně je kladen důraz na co možná nejrychlejší projednání a vydání rozhodnutí ve věci (viz § 71 správního řádu). Poskytnutí zákonem stanovených dokumentů (dokumentace o zadávacím řízení) zadavatelem je tak nezbytným předpokladem pro řádný průběh správního řízení u Úřadu.

16.         Vzhledem k zásadnímu významu dokumentace o zadávacím řízení pro rozhodnutí o návrhu je povinnost zadavatele k zaslání dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu Úřadu stanovena zadavateli přímo zákonem a z téhož důvodu je nesplnění této povinnosti kvalifikováno, bez dalšího, jako přestupek v  § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

17.         V šetřeném případě byl stejnopis návrhu zadavateli, resp. obviněnému, doručen dne 26. 1. 2018, jak plyne z dodejky datové zprávy. Tuto skutečnost ostatně potvrzuje i sám zadavatel.

18.         Úřad v oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0034/2018/VZ-03000/2018/523/JŠi ze dne 30. 1. 2018 obviněného poučil mj. i o jeho zákonné povinnosti doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat dokumentaci o zadávacím řízení, a to způsobem dle § 252 odst. 3 a odst. 4 zákona. Zároveň byl zadavatel v oznámení o zahájení správního řízení poučen též o své povinnosti zaslat originály dokumentů tvořících dokumentaci o zadávacím řízení, nikoli jejich kopie. Poslední den předmětné lhůty ve smyslu § 252 odst. 1 zákona připadl na 5. 2. 2018, a obviněný tudíž měl povinnost zaslat dokumentaci o zadávacím řízení Úřadu nejpozději uvedeného dne.

19.         Úřad dne 5. 2. 2018 od zadavatele obdržel dokumentaci o  zadávacím řízení v elektronické podobě, přičemž konstatoval její neúplnost vzhledem k absenci originálů některých listin (viz bod 6. odůvodnění tohoto příkazu). Předmětná část dokumentace o zadávacím řízení byla odeslána zadavatelem dne 5. 2. 2018, tedy v zákonné lhůtě.

20.         Úřad v kontextu výše uvedeného zdůrazňuje především povinnost předkládat zásadně originál dokumentace o zadávacím řízení, neboť pouze originál dokumentace o zadávacím řízení může obsahovat informace a údaje, na základě nichž může Úřad jako správní orgán zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ve smyslu § 3 správního řádu.

21.         Úřad dále v návaznosti na právě uvedené uvádí, že prosté skeny dokumentů původně vyhotovených v listinné podobě bez provedení konverze dokumentů vyhotovených v listinné podobě převedením do dokumentu obsaženého v datové zprávě nelze považovat za originální vyhotovení dokumentace o zadávacím řízení.

22.         Po přezkoumání doručené dokumentace o zadávacím řízení Úřad konstatoval, že zadavatel Úřadu nedoručil úplnou dokumentaci o zadávacím řízení, neboť nebyla kompletně doručena v originále, a proto usnesením č. j. ÚOHS-S0034/2018/VZ-03828/2018/523/JŠi ze dne 7. 2. 2018 stanovil zadavateli dodatečnou lhůtu 5 dní k  doplnění dokumentace o zadávacím řízení (viz bod 7. odůvodnění tohoto příkazu).

23.         Požadované originály dokumentace o zadávacím řízení zadavatel doplnil dne 12. 2. 2018 prostřednictvím datové schránky (viz bod 8. odůvodnění tohoto příkazu) a následně dne 13. 2. 2018, kdy zadavatel doplnil zbývající dokument o zadávacím řízení datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem (viz bod 9. odůvodnění tohoto příkazu).

24.         V návaznosti na výše uvedené Úřad uvádí, že pouze dokumentace o zadávacím řízení zaslaná Úřadu v originále je dokumentací o zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 216 odst. 1 zákona a může být považována za úplnou. Úplná dokumentace o zadávacím řízení byla zadavatelem Úřadu doručena až 13. 2. 2018, tedy 8 dní po lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona.

25.         Vycházeje z uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v  § 252 odst. 1 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0034/2018/VZ nezaslal úplnou dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu navrhovatele na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, ke kterému došlo dne 26. 1. 2018, tedy nejpozději do 5. 2. 2018, ale učinil tak až dne 13. 2. 2018, a s ohledem na tuto skutečnost rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. – uložení pokuty

26.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

27.         Podle § 270 odst. 5 zákona činí promlčecí doba 5 let, přičemž podle odst. 6 písm. a) téhož ustanovení se promlčecí doba přerušuje oznámením o zahájení řízení o přestupku.

28.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

29.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku došlo dne 6. 2. 2018, tedy den následující po dni, kdy obviněnému uplynula lhůta pro zaslání dokumentace. Řízení o přestupku je zahájeno doručením tohoto příkazu. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že promlčecí doba ve vztahu k projednávanému přestupku neuplynula.

30.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona se za přestupek uloží pokuta do 1 mil. Kč, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

31.         Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

32.         Podle § 38 zákona o přestupcích povaha a závažnost přestupku je dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

33.         Pokud jde o výklad neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že při posuzování stupně společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti), není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

34.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že jednáním obviněného nedošlo k zákonem předvídanému postupu podle § 252 odst. 1 zákona, neboť obviněný nedodržel zákonnou lhůtu pro zaslání úplné dokumentace o zadávacím řízení (tj. v originále) Úřadu, stanovenou citovaným ustanovením zákona (zákonem chráněný zájem). Jelikož bez dokumentace o zadávacím řízení nemůže Úřad řádně a v nejkratší možné lhůtě posoudit, zda zadavatel dodržel pravidla stanovená zákonem pro zadání veřejné zakázky, stanovil zákonodárce zadavateli povinnost odeslat dokumentaci v přesně stanovené lhůtě. Pokud zadavatel tuto povinnost nedodrží, následkem je skutečnost, že Úřad má ztíženou možnost věc řádně posoudit a rozhodnout o návrhu ve lhůtě stanovené v § 246 odst. 1 písm. d) zákona (blíže viz bod 36. věta třetí tohoto příkazu). Uvedený přestupek má proto dopad do řádného průběhu správního řízení u Úřadu, a z tohoto hlediska se tak nejedná o přestupek bagatelního charakteru.

35.         Při určování výše pokuty Úřad ve prospěch obviněného zohlednil jako polehčující okolnost především fakt, že v posuzovaném případě zadavatel ve lhůtě stanovené zákonem kromě některých originálů listin (jejich výčet v bodu 6. odůvodnění tohoto příkazu) zaslal alespoň prosté kopie části dokumentace o zadávacím řízení. Byť právě uvedené nelze v žádném případě považovat za splnění zákonné povinnosti, lze z takového postupu obviněného dovodit, že zcela nerezignoval na svou zákonnou povinnost ve smyslu § 252 odst. 1 zákona zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení.

36.         Úřad nepřehlíží a v neprospěch obviněného naopak zohledňuje tu skutečnost, že dokumentace o zadávacím řízení byla doplněna až dne 13. 2. 2018, tedy celkem osm dnů ode dne, kdy byl obviněný povinen kompletní dokumentaci o zadávacím řízení ve smyslu § 252 odst. 1 zákona odeslat. Úřad tak zohledňuje skutečnost, že zákonná desetidenní lhůta pro zaslání kompletní dokumentace byla překročena více než o polovinu. Délku uvedeného prodlení rozhodně nelze považovat za marginální, a to zejména v kontextu povinnosti Úřadu rozhodnout v co nejkratší lhůtě, resp. v kontextu lhůty 60 dnů ode dne zahájení správního řízení, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem [srov. § 246 odst. 1 písm. d) zákona] a ve které by mělo být rozhodnutí Úřadu v ideálním případě vydáno.

37.         Úřad ke konkrétnímu významu „závažnosti přestupku“ v šetřeném případě shrnuje, že posoudil význam zákonem chráněného zájmu, následky spáchání přestupku a jejich intenzitu a dále okolnosti, za nichž byl přestupek spáchán. Stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) pak Úřad označuje vzhledem k nízké intenzitě následků přestupku a s přihlédnutím k okolnostem jeho spáchání jako méně závažný. Úřad proto obviněnému uložil pokutu při samé spodní hranici její zákonné sazby.

38.         Při určení výše pokuty Úřad dále přihlédl i k ekonomické situaci obviněného, neboť vychází z maximy, že není přípustné uložit takovou pokutu, která má likvidační charakter v tom smyslu, že by „zmařila“ samu ekonomickou podstatu obviněného. V této souvislosti Úřad přihlédl i k finančním možnostem obviněného a stanovenou pokutu posoudil vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž obviněný disponuje. Vzhledem k tomu, že z obsahu poslední zveřejněné výroční zprávy obviněného za rok 2016, umístěné na jeho internetových stránkách (https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/vz2016.pdf), vyplývá, že obviněný v daném roce disponoval celkovými výnosy v řádech stovek mil. Kč, přičemž z ničeho nevyplývá, že by se finanční situaci obviněného od té doby nějakým radikálním způsobem změnila, nelze vyměřenou výši pokuty považovat za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu obviněného, a tedy v  tomto smyslu nespravedlivou.

39.         V souvislosti s  uvedeným Úřad doplňuje, že pokuta uložená obviněnému za nedodržení pravidel stanovených zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu.

40.         Závěrem tedy Úřad k výši uložené pokuty konstatuje, že tato dle názoru Úřadu naplňuje dostatečně obě shora zmíněné funkce, aniž by se zároveň jednalo o pokutu likvidační. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

41.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, zřízený u pobočky České národní banky v Brně, číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace, Klementinum 190, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz