Rozhodnutí: S0458/2017/VZ-09252/2018/544/MPr

Instance I.
Věc Implementace autentifikace a enkrypce do systému TETRA
Účastníci
 1. statutární město Brno – Městská policie Brno
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 11. 4. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 642 KB

Č. j.: ÚOHS-S0458/2017/VZ-09252/2018/544/MPr

 

Brno: 26. března 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, v řízení o přestupku zahájeném z moci úřední dne 24. 11. 2017, jehož účastníkem je

 • obviněný – statutární město Brno – Městská policie Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 4. 12. 2017 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,

ve věci možného spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, obviněným – statutární město Brno – Městská policie Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – v souvislosti s veřejnou zakázkou „Implementace autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k jednání ze dne 10. 3. 2017, jehož „Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení“ bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 24. 4. 2017, pod ev. č. Z2017-010318,

rozhodl takto:

I.

Obviněný – statutární město Brno – Městská policie Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že při zadávání veřejné zakázky „Implementace autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k jednání ze dne 10. 3. 2017, jehož „Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení“ bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 24. 4. 2017, pod ev. č. Z2017-010318, postupoval

 • v rozporu s § 63 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, když zadal jmenovanou veřejnou zakázkuv jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k jeho použití byly splněny podmínky stanovené v posledně citovaném ustanovení, neboť tomuto jednacímu řízení bez uveřejnění nepředcházelo otevřené řízení, užší řízení nebo zjednodušené podlimitní řízení, v němž účastníci zadávacího řízení nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast, a
 • v rozporu s § 64 písm. b) citovaného zákona, když v případě veřejné zakázky na dodávky použil jednací řízení bez uveřejnění, aniž by pro jeho použití byly splněny podmínky stanovené v posledně citovaném ustanovení, neboť jmenovaný obviněný neprokázal, že by změna dodavatele nutila obviněného pořizovat dodávky s odlišnými technickými vlastnostmi, což by mělo za následek neslučitelnost s původním plněním nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě,

přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr dodavatele, a jmenovaný obviněný uzavřel dne 7. 4. 2017 smlouvu na realizaci předmětu jmenované veřejné zakázky.

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí se obviněnému – statutární město Brno – Městská policie Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – ukládá podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění,

pokuta ve výši 100 000 Kč (sto tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

III.

Podle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v návaznosti na § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se obviněnému – statutární město Brno – Městská policie Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – ukládá

 

uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Obviněný – statutární město Brno – Městská policie Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 4. 12. 2017 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „obviněný“ nebo rovněž i „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění (dále jen „zákon“), zahájil „VÝZVOU K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ“ ze dne 10. 3. 2017 podle § 63 odst. 1 písm. c) zákona a § 64 písm. b) zákona jednací řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Implementace autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem veřejné zakázky dle čl. III. „Předmět veřejné zakázky“ „VÝZVY K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ“ ze dne 10. 3. 2017 je zabezpečení přenášených informací na radiovém rozhraní.

3.             Dle článku 2. „Předmět plnění veřejné zakázky“ bodu 2.3. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ zadávací dokumentace ze dne 10. 3. 2017 činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky částku 5 000 000 Kč bez DPH.

4.             Dne 7. 4. 2017 uzavřel zadavatel se společností KonekTel, a.s., IČO 15051145, se sídlem Pražská 152, 530 06 Pardubice (dále jen „vybraný dodavatel“ nebo rovněž i „KonekTel, a.s.“), „SMLOUVU O DÍLO na Implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA“, č. smlouvy zhotovitele 5/OO/2017, č. smlouvy objednatele 8217050002 (dále jen „SMLOUVA O DÍLO na Implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA“). „Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení“ bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 24. 4. 2017, pod ev. č. Z2017-010318.

5.             V článku 5. „Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění“ „PÍSEMNÉ ZPRÁVY ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“ ze dne 19. 4. 2017 je uvedeno, že jednací řízení bez uveřejnění bylo použito na základě ustanovení § 63 odst. 1 písm. c) zákona a § 64 písm. b) zákona, neboť zadavatel „v roce 2012 provedl výběrové řízení na vybudování radiokomunikačního systému TETRA, ze kterého vzešla jako dodavatel společnost KonekTel, a.s. V současné době má zadavatel uzavřenou servisní smlouvu se společností KonekTel, a.s. na servis vybudovaného radiokomunikačního systému TETRA. Z vyjádření společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. vyplývá, že jakákoliv změna dodavatele systému a/nebo neautorizovaný zásah do jeho infrastruktury by mohl vést ke kolapsu a poškození jeho funkčnosti. Dále z vyjádření vyplývá, že jediným doporučeným a společností Motorola Solutions certifikovaným dodavatelem pro úpravy systému Motorola Dimetra IP Compact verze 8.0 je vítězný uchazeč.“.

II.             POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

6.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 zákona příslušný k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, jakož i k projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně ukládání pokuty za jejich spáchání, v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0199/2017/VZ, které se vztahovalo k postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky, obdržel od zadavatele dokumentaci o zadávacím řízení veřejné zakázky.

7.             Vzhledem k tomu, že z obdržené dokumentace o zadávacím řízení, kterou Úřad od zadavatele obdržel v souvislosti se správním řízením vedeným pod sp. zn. S0199/2017/VZ, získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, zahájil řízení o přestupku ve věci možného spáchání přestupku zadavatelem.

III.           PRŮBĚH ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

8.             Účastníkem řízení je podle § 256 zákona obviněný.

9.             Zahájení řízení o přestupku oznámil Úřad obviněnému přípisem č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-34595/2017/544/IKo ze dne 23. 11. 2017, přičemž ho seznámil se zjištěnými skutečnostmi. Dnem 24. 11. 2017, kdy bylo oznámení o zahájení řízení o přestupku doručeno obviněnému, bylo podle § 249 zákona v návaznosti na § 78 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“), zahájeno řízení o přestupku z moci úřední.

10.         Úřad dále obviněnému usnesením č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-34695/2017/544/MPr ze dne 24. 11. 2017 určil lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.

11.         Ke zjištěním Úřadu uvedeným v oznámení o zahájení řízení o přestupku č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-34595/2017/544/IKo ze dne 23. 11. 2017 se obviněný vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 4. 12. 2017 doručeném Úřadu téhož dne.

Vyjádření zadavatele ze dne 4. 12. 2017

12.         Předně zadavatel odkazuje na obsah spisu vedeného Úřadem pod sp. zn. S0199/2017/VZ, a to zejména na vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 1. 6. 2017 (včetně příloh) jako důkazu, sdělení zadavatele k „dotazům“ Úřadu ze dne 26. 6. 2017, vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí ze dne 13. 7. 2017, rozklad zadavatele proti rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0199/2017/VZ-21839/2017/543/MPr ze dne 27. 7. 2017, jakož i obsah správního spisu vedeného pod sp. zn. R0125,0128/2017/VZ. Zadavatel navrhuje, aby byly spisové materiály sp. zn. S0199/2017/VZ a sp. zn. R0125,0128/2017/VZ připojeny k předmětnému řízení o přestupku a provedení důkazu obsahem uvedených listin.

13.         Zadavatel konstatuje, že pro zadání předmětné veřejné zakázky zvolil postup v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. b) zákona, přičemž důvody tohoto postupu Úřadu sdělil v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0199/2017/VZ.

14.         K naplnění zákonných podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 64 písm. b) zákona zadavatel již dříve uvedl, že společnost KonekTel, a.s., jako autorizovaný distributor a servisní partner výrobce „Motorola“ pro systémy TETRA, realizovala pro zadavatele v letech 2012 – 2015 výstavbu radiokomunikačního systému TETRA. „V rámci uvedeného smluvního vztahu byla zadavateli dodána a uvedena do provozu komplexní síť standardu TETRA, technologie Dimetra IP Compact R8.0 v rozsahu:

 • dodávky infrastruktury systému TETRA, tj. centrální rádiová ústředna, terminál pro správu systému, dispečerské terminály, systém pro záznam hovorů, základnové stanice BTS včetně propojů do centrální rádiové ústředny, komponenty pro zajištění interoperability se stávajícím systémem SmartNet,
 • poskytnutí licencí na software pro správu systému TETRA a radiostanic, monitoring provozu systému TETRA a monitoring pohybu radiostanic,
 • dodávky dispečerských, přenosných a vozidlových radiostanic s příslušenstvím,
 • poskytnutí souvisejících dodávek a služeb (návrh systému, akvizice buněk, zpracování žádosti o kmitočty, zpracování projektové dokumentace, doprava zařízení do místa montáže, montáž, instalace infrastruktury, montáž dispečerských a vozidlových radiostanic, revize elektro, oživení, uvedení do provozu, naprogramování radiostanic, zaškolení správce systému, zaškolení dispečerů, dokumentace skutečného provedení, ekologická likvidace stávajícího rádiového systému, záruční servis a servis nad rámec záručního plnění).“.

15.         Zadavatel dále uvádí, že v souvislosti s vybudováním nového radiokomunikačního systému standardu TETRA uzavřela společnost KonekTel, a.s., se „spol. Motorola Solutions“ kontrakt na technickou servisní podporu systému TETRA.

16.         Společnost KonekTel, a.s., smlouvou na plnění veřejné zakázky poskytla zadavateli právo (licenci) dílo užívat. Zadavatel uvádí, že právem užívat dílo ve smyslu předmětné smlouvy se rozumí nerušené využívání díla, nikoliv oprávnění do díla zasahovat. Společnost KonekTel, a.s., poskytla licenci jako nevýhradní, tzn., že zadavatel nesměl poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá dle této smlouvy třetí osobě. Zadavatel dále uvádí, že práva z poskytnuté licence nejsou dotčena ani ukončením smlouvy. Dle servisní smlouvy je garantována životnost systému minimálně 10 let. V případě, že spolehlivost infrastruktury poklesne pod uspokojivou mez zajišťující bezpečný provoz systému ve vztahu k činnosti zadavatele, je společnost KonekTel, a.s., povinna nabídnout provedení upgrade klíčových komponent, které zajistí další bezproblémový provoz infrastruktury. Zadavatel konstatuje, že společnost KonekTel, a.s., neodpovídá za vady způsobené nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými zadavatelem či třetí stranou nad rámec úprav schválených společností KonekTel, a.s., či uvedených v dokumentaci vztahující se k předmětu plnění či obsluhou ze strany zhotovitele či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací předmětu plnění.

17.         Zadavatel dodává, že v roce 2017 došlo k rozšíření stávajícího rozsahu dodávky a infrastruktura systému Dimetra IP Compact R8.0 byla rozšířena o subsystémy pro autentizaci a enkrypci v rozsahu uvedeném Úřadem v oznámení o zahájení řízení o přestupku ze dne 23. 11. 2017.

18.         Zadavatel konstatuje, že k uzavření předmětné smlouvy na základě jednacího řízení bez uveřejnění přistoupil s vědomím, že nově pořizované plnění by mělo za následek hrozící nekompatibilitu se stávající dodávkou infrastruktury TETRA, pokud by plnění měl realizovat jiný dodavatel, resp. zásahem do systému, který vylučovaly i stanovené servisní podmínky, by došlo k zásadním technickým obtížím při provozu a správě systému TETRA. Jelikož rozšíření původní dodávky o prvky autentifikace a enkrypce znamenalo podstatný zásah do vytvořené infrastruktury systému TETRA, bylo provedení této činnosti rovněž zajištěno společností KonekTel, a.s. Zadavatel zdůrazňuje, že s ohledem na uzavřený „servisní kontrakt“ se společností KonekTel, a.s., a vzhledem k rozsahu změn technického charakteru v infrastruktuře technologie TETRA by změna dodavatele představovala nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě systému Dimetra IP Compact R8.0, kterou prováděla na základě existujícího smluvního vztahu společnost KonekTel, a.s., jako primární dodavatel systému, když s ohledem na provázanost jednotlivých subsystémů infrastruktury systému TETRA by reálně hrozila nefunkčnost systému jako celku a s tím spjatý vznik majetkové újmy spojené s dysfunkčností systému. Zadavatel má za to, že reálně nebylo možné oddělit prvky systému TETRA, do kterých by měla být zavedena dodávka prvků autentifikace a enkrypce jiným dodavatelem, aniž by uvedené nemělo dopad na plnění servisních povinností ze strany společnosti KonekTel, a.s. Plnění poskytnuté jiným dodavatelem by dle názoru zadavatele vedlo k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti celé technologie. Zadavatel opětovně uvádí, že plnění veřejné zakázky vyžadovalo zásah do samotného jádra systému TETRA dodaného společností KonekTel, a.s., detailní znalost fungování systému TETRA, včetně oprávnění zasahovat do proprietárního programového kódu, kterým právě společnost KonekTel, a.s., disponovala.

19.         S ohledem na výše uvedené se zadavatel dovolává aplikace ustanovení § 64 písm. b) zákona, podle kterého nebyl povinen prokázat, že by KonekTel, a.s., měl být jediným dodavatelem pro zajištění úprav, servisu a rozšíření infrastruktury systému Motorola Dimetra IP Compact verze 8.0, tj. dodavatelem, který má v dané oblasti „monopol“. K uvedenému nesprávnému závěru dle názoru zadavatele pravděpodobně směřuje Úřad, když v oznámení o zahájení řízení o přestupku uvádí, že: „Z vyjádření společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. ze dne 23. 6. 2017 vyplývá, že vybraný dodavatel není jediný certifikovaný dodavatel pro modifikace, služby a rozšíření „Motorola Dimetra IP Compact Version 8.0 infrastructure“ pro Českou republiku, a že v současné době se na relevantním trhu vyskytuje dalších 56 certifikovaných dodavatelů pro „Motorola Solutions Dimetra IP Compact“ operujících v České republice či v zahraničí.“. Zadavatel zejména považuje za nesprávnou intepretaci Úřadu, že 56 certifikovaných partnerů společnosti Motorola bylo oprávněno řádně splnit předmět veřejné zakázky, tedy dodat prvky autentifikace a enkrypce pro technologii Dimetra IP Compact R8.0. Dle pravidel výrobce je takové plnění oprávněn zákazníkům nabídnout pouze řádně proškolený a certifikovaný dodavatel. Zadavatel tedy poukazuje na „speciální dodavatelskou výlučnost“ společnosti KonekTel, a.s., jejímiž službami zadavatel mohl zajistit z hlediska eliminace technických obtíží a problémů při provozu pokračující funkčnost systému TETRA, a to po doplnění prvků autentifikace a enkrypce.

20.         Skutečnost, že pozice společnosti KonekTel, a.s., z hlediska schopnosti poskytnutí řádného plnění v rámci technologie Dimetra IP Compact R8.0 je unikátní, dotváří dle názoru zadavatele i skutečnost, že v rámci aktuálně probíhajícího zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Rozšíření infrastruktury stávajícího radiokomunikačního systému TETRA“, zadávané v otevřeném řízení, zadavatel obdržel jedinou nabídku, a to právě od uvedeného dodavatele, ačkoli zadávací podmínky byly připraveny tak, aby umožnily soutěž o jmenovanou veřejnou zakázku.

21.         Jelikož vyjádření společnosti „Motorola Solutions“ ze dne 23. 6. 2017 obsahovalo dle názoru zadavatele pouze obecnou odpověď o kooperujících dodavatelích, což Úřad dle zadavatele vyhodnotil neadekvátně ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, který nezbytně vyžadoval oprávnění k provádění systémové integrace a servisu infrastruktury systému TETRA řádně proškoleným dodavatelem, obrátil se zadavatel na společnost „Motorola“ s žádostí o bližší vysvětlení předpokladů pro realizaci šetřené veřejné zakázky. Zadavatel navrhuje, aby Úřad uvedený důkaz listinnou provedl, až přípis od společnosti „Motorola“ obdrží, resp. aby Úřad na základě vlastní činnosti (příp. včetně zadání otázky pro posouzení soudním znalcem, pokud se jedná o dodavatelskou způsobilost) ověřil stav věci tak, aby o něm nevznikaly důvodné pochybnosti, a to zejména v rozsahu, jaký existoval okruh dodavatelů pro splnění veřejné zakázky, aniž by její realizace vedla k nepřiměřeným technickým obtížím při provozu a údržbě systému TETRA.

Další průběh řízení o přestupku

22.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-35898/2017/544/MPr ze dne 11. 12. 2017 určil Úřad obviněnému lhůtu k provedení úkonu – doručení žádosti o bližší vysvětlení předpokladů pro realizaci veřejné zakázky a schopnosti dodavatelů nabídnout a řádně zrealizovat předmět plnění veřejné zakázky adresované společnosti „Motorola“, na kterou obviněný odkazuje ve svém vyjádření ze dne 4. 12. 2017. Dále určil Úřad citovaným usnesením obviněnému lhůtu k provedení úkonu – doručení odpovědi společnosti „Motorola“ na žádost obviněného o bližší vysvětlení předpokladů pro realizaci veřejné zakázky a schopnosti dodavatelů nabídnout a řádně zrealizovat předmět plnění veřejné zakázky, na kterou obviněný odkazuje ve svém vyjádření ze dne 4. 12. 2017.

23.         Na základě usnesení č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-35898/2017/544/MPr ze dne 11. 12. 2017 obviněný doručil dne 18. 12. 2017 Úřadu požadovanou žádost o bližší vysvětlení předpokladů pro realizaci veřejné zakázky a schopnosti dodavatelů nabídnout a řádně zrealizovat předmět plnění veřejné zakázky a odpověď paní Vivienne Francis, VP Channel Sales & Operations na tuto žádost.

24.         V žádosti o bližší vysvětlení předpokladů pro realizaci veřejné zakázky a schopnosti dodavatelů nabídnout a řádně zrealizovat předmět plnění veřejné zakázky uvádí obviněný mimo jiné následující:

1. „Absolvovalo těchto 56 partnerů aktuálně pověřených prodejem technologie Dimetra IP Compact v Evropě obecné školení, které je pro výkon takového pověření požadováno?

2. Pokrývá toto školení služby rozšíření, autentizace a šifrování pro technologii Dimetra IP Compact?

3. Poskytla společnost Motorola Solutions speciální školení pro KonekTel o:

(i) instalaci, rozšiřování a servisu infrastruktury pro technologii Dimetra IP Compact společnosti Motorola Solutions?

(ii) implementaci systému autentizace a zprovoznění služby? a

(iii) instalaci a implementaci šifrovacích služeb AIE?

4. Je společnost KonekTel jediným kanálovým partnerem společnosti Motorola Solutions v České republice, který absolvoval školení podle odstavce 3 výše?

5. Mohla by realizace smlouvy na zavedení šifrování a autentizace pro systém Dimetra Compact (provozovaný Městskou policií Brno) dodavatelem, který není řádně proškolen a nemůže využívat podporu výrobce (na rozdíl od KonekTel), potenciálně znamenat zbytečné technické problémy při provozování a údržbě systému?“.

25.         V přípisu zaslaném paní Vivienne Francis, VP Channel Sales & Operations na základě žádosti zadavatele o bližší vysvětlení předpokladů pro realizaci veřejné zakázky a schopnosti dodavatelů nabídnout a řádně zrealizovat předmět plnění veřejné zakázky je uvedeno mimo jiného následující:

Otázka 1: Potvrďte prosím, že všech 56 partnerů aktuálně pověřených prodejem technologie Dimetra IP Compact v Evropě absolvovalo obecné školení, které je požadováno pro výkon takového pověření.

Odpověď: (obchodní tajemství)…

Otázka 2: Pokrývá toto školení služby rozšíření, autentizace a šifrování pro technologii Dimetra IP Compact?

Response: (obchodní tajemství)…

Otázka 3: Poskytla společnost Motorola Solutions speciální školení pro KonekTel o:

(i) instalaci, rozšiřování a servisu infrastruktury pro technologii Dimetra IP Compact společnosti Motorola Solutions?

(ii) implementaci systému autentizace a zprovoznění služby? a

(iii) instalaci a implementaci šifrovacích služeb AIE?

Odpověď: (obchodní tajemství)…:

(i) (obchodní tajemství)…

(ii) (obchodní tajemství)…

(iii) (obchodní tajemství)…

Otázka 4: Je společnost KonekTel jediným kanálovým partnerem společnosti Motorola Solutions v České republice, který absolvoval školení podle odstavce 3 výše?

Odpověď: (obchodní tajemství)…

Otázka 5: Mohla by realizace smlouvy na zavedení šifrování a autentizace pro systém Dimetra Compact (provozovaný Městskou policií Brno) dodavatelem, který není řádně proškolen a nemůže využívat podporu výrobce (na rozdíl od KonekTel), potenciálně znamenat zbytečné technické problémy při provozování a údržbě systému?

Odpověď: (obchodní tajemství)…

26.         Dne 22. 12. 2017 zaslal Úřad v návaznosti na výše uvedený přípis paní Vivienne Francis, VP Channel Sales & Operations, společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o., IČO 03340686, se sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1 (dále jen „Motorola Solutions Czech Republic s.r.o.“), žádost o sdělení informací č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-37363/2017/544/MPr ze dne 22. 12. 2017, kterou požádal jmenovanou společnost mimo jiné o písemné sdělení následujících informací, resp. zodpovězení níže uvedených otázek, případně zprostředkování odpovědi na následující otázky:

„Je pro plnění předmětu veřejné zakázky, tj. pro dodávku komponentů a poskytnutí souvisejících služeb uvedených výše nezbytné absolvování školení na:

 • instalaci, rozšiřování a servis infrastruktury pro technologii Dimetra IP Compact společnosti Motorola Solutions,
 • implementaci systému autentizace a zprovoznění služby a
 • instalaci a implementaci šifrovacích služeb AIE,

resp. je vyloučeno, aby některý z 56 certifikovaných dodavatelů technologie Dimetra IP Compact působící v České republice či v zahraničí, jenž neabsolvoval výše uvedená speciální školení, zajistil řádnou realizaci díla zahrnující dodávku výše uvedených komponentů a poskytnutí souvisejících služeb, popřípadě co musí certifikovaný dodavatel technologie Dimetra IP Compact působící v České republice či v zahraničí splňovat, aby předmětné plnění mohl poskytnout?

V případě, že jsou pro plnění předmětu veřejné zakázky výše specifikovaná školení nezbytná, za jakých podmínek může certifikovaný dodavatel technologie Dimetra IP Compact působící v České republice či v zahraničí absolvovat výše specifikovaná školení, jaká je časová náročnost těchto školení a za jak dlouho od podání žádosti o absolvování výše uvedených školení je možné se těchto školení zúčastnit?“.

27.         V návaznosti na žádost o sdělení informací č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-37363/2017/544/MPr ze dne 22. 12. 2017 obdržel Úřad dne 10. 1. 2018 následující informace:

„1) (obchodní tajemství)…

2) (obchodní tajemství)…

Z přípisu zaslaného Úřadu ze strany paní Vivienne Francis, VP Channel Sales & Operations dále vyplývá, že ke dni 1. 12. 2017 bylo ve vztahu k technologii DIMETRA IP Compact  evidováno …(obchodní tajemství)… akreditovaných partnerů.

28.         Dne 16. 1. 2018 zaslal Úřad společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. žádost o sdělení informací č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-01243/2018/544/MPr z téhož dne, kterou požádal jmenovanou společnost o zodpovězení, případně zprostředkování odpovědi na následující otázky:

„1. Je pro dodávku komponentů a poskytnutí souvisejících služeb uvedených výše nezbytné absolvování školení na instalaci, rozšiřování a servis infrastruktury pro technologii Dimetra IP Compact společnosti Motorola Solutions? Odpověď, prosím, uveďte ve formě ano/ne.

2. Je pro dodávku komponentů a poskytnutí souvisejících služeb uvedených výše nezbytné absolvování školení na implementaci systému autentizace a zprovoznění služby? Odpověď, prosím, uveďte ve formě ano/ne.

3. Je pro dodávku komponentů a poskytnutí souvisejících služeb uvedených výše nezbytné absolvování školení na instalaci a implementaci šifrovacích služeb AIE? Odpověď, prosím, uveďte ve formě ano/ne.

4. Je vyloučeno, aby některý z certifikovaných dodavatelů technologie Dimetra IP Compact působící v České republice či v zahraničí, jenž neabsolvoval výše uvedená speciální školení, zajistil řádnou realizaci díla zahrnující dodávku předmětných komponentů a poskytnutí souvisejících služeb? Odpověď, prosím, uveďte ve formě ano/ne.

5. Co musí certifikovaný dodavatel technologie Dimetra IP Compact působící v České republice či v zahraničí splňovat, aby výše uvedený předmět plnění mohl poskytnout?

6. Jaká je průměrná délka lhůty pro poskytnutí výše uvedených školení, resp. za jak dlouho od podání žádosti o absolvování výše uvedených školení byla z Vaší strany společnosti KonekTel, a.s., IČO 15051145, se sídlem Pražská 152, 530 06 Pardubice (dále jen „KonekTel, a.s.“) tato školení poskytnuta?

7. Jaká je průměrná délka (časová náročnost) výše uvedených školení, resp. v jakém časovém období se konala a jak dlouho trvala předmětná školení poskytnutá společnosti KonekTel, a.s.?“.

Závěrem výše specifikovaného přípisu Úřad požádal společnost Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. o zaslání seznamu certifikovaných dodavatelů technologie Dimetra IP Compact působících v České republice či v zahraničí v období ode dne 1. 3. 2017 do dne 30. 4. 2017, a to včetně uvedení základních identifikačních údajů těchto dodavatelů (tj. obchodní firmy, adresy společnosti, atp.).

29.         Jelikož Úřad v návaznosti na žádost o sdělení informací č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-01243/2018/544/MPr ze dne 16. 1. 2018 požadované informace od společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. v požadované lhůtě neobdržel, zaslal jmenované společnosti dne 2. 2. 2018 opětovnou žádost o sdělení požadovaných informací č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-03397/2018/544/MPr z téhož dne.

30.         Dne 6. 2. 2018 Úřad obdržel sdělení společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. ze dne 5. 2. 2018. Na otázky č. 1. až č. 4., které jsou uvedeny v bodu 28. odůvodnění tohoto rozhodnutí, odpověděla společnost Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. …(obchodní tajemství)… . Dále je ve výše specifikovaném sdělení uvedeno mimo jiného následující:

5. Co musí certifikovaný dodavatel technologie Dimetra IP Compact působící v České republice či v zahraničí splňovat, aby výše uvedený předmět plnění mohl poskytnout?

…(obchodní tajemství)…

6. Jaká je průměrná délka lhůty pro poskytnutí výše uvedených školení, resp. za jak dlouho od podání žádosti o absolvování výše uvedených školení byla z Vaší strany společnosti KonekTel, a.s., IČO 15051145, se sídlem Pražská 152, 530 06 Pardubice (dále jen „KonekTel, a.s.“) tato školení poskytnuta?

…(obchodní tajemství)…

7. Jaká je průměrná délka (časová náročnost) výše uvedených školení, resp. v jakém časovém období se konala a jak dlouho trvala předmětná školení poskytnutá společnosti KonekTel, a.s.?

…(obchodní tajemství)…

V souvislosti s žádostí Úřadu o zaslání seznamu certifikovaných dodavatelů technologie Dimetra IP Compact působících v České republice či v zahraničí v období ode dne 1. 3. 2017 do dne 30. 4. 2017 společnost Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. Úřadu předložila seznam …(obchodní tajemství)… certifikovaných dodavatelů.

31.         Vzhledem k tomu, že Úřadu nebyly ani po obdržení sdělení společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. ze dne 10. 1. 2018 a dne 6. 2. 2018 známy veškeré skutečnosti, které jsou k posouzení předmětného případu nezbytné, požádal Úřad přípisem č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-04022/2018/544/MPr ze dne 12. 2. 2018 jmenovanou společnost o písemné sdělení následujících informací, resp. zprostředkování odpovědí na níže uvedené otázky:

„1. Za jak dlouho od podání žádosti o absolvování školení na instalaci, rozšiřování a servis infrastruktury pro technologii Dimetra IP Compact společnosti Motorola Solutions, školení na implementaci systému autentizace a zprovoznění služby a školení na instalaci a implementaci šifrovacích služeb AIE jsou z Vaší strany zpravidla tato školení poskytnuta? Odpověď, prosím, uveďte ve formě konkrétního času vyjádřeného v jednotkách dnů, týdnů či měsíců pro jednotlivá školení.

2. Za jak dlouho od podání žádosti o absolvování školení „DIPC Professional and Advanced courses“ a souvisejících zkoušek byla z Vaší strany společnosti KonekTel, a.s., IČO 15051145, se sídlem Pražská 152, 530 06 Pardubice (dále jen „KonekTel, a.s.“) tato školení (včetně souvisejících zkoušek), jež byla dle Vašeho sdělení ze dne 5. 2. 2018 realizována (obchodní tajemství)…, poskytnuta? Odpověď, prosím, uveďte ve formě konkrétního času vyjádřeného v jednotkách dnů, týdnů či měsíců.

3. (obchodní tajemství)…

4. Je z Vaší strany pro poskytnutí školení na instalaci, rozšiřování a servis infrastruktury pro technologii Dimetra IP Compact společnosti Motorola Solutions, školení na implementaci systému autentizace a zprovoznění služby a školení na instalaci a implementaci šifrovacích služeb AIE vyžadován minimální počet zájemců o tato školení, aby byla tato školení poskytnuta? Odpověď, prosím, uveďte ve formě ano/ne.

5. Pokud je dán minimální počet účastníků školení na instalaci, rozšiřování a servis infrastruktury pro technologii Dimetra IP Compact společnosti Motorola Solutions, školení na implementaci systému autentizace a zprovoznění služby a školení na instalaci a implementaci šifrovacích služeb AIE, uveďte, prosím, o jaký počet se v rámci jednotlivých školení jedná.

6. Kolika subjektům byla z Vaší strany poskytnuta školení na instalaci, rozšiřování a servis infrastruktury pro technologii Dimetra IP Compact společnosti Motorola Solutions, školení na implementaci systému autentizace a zprovoznění služby a školení na instalaci a implementaci šifrovacích služeb AIE v období od 1. 3. 2017 do 30. 4. 2017?

7. Je pro plnění předmětu veřejné zakázky, tj. pro dodávku komponentů a poskytnutí souvisejících služeb uvedených výše nezbytné absolvování školení poskytované společností Motorola Solutions na zakázku specializované na (obchodní tajemství)…? Kolika subjektům byla z Vaší strany tato školení v období od 1. 3. 2017 do 30. 4. 2017 poskytnuta?“.

32.         Úřad dne 19. 2. 2018 obdržel žádost společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. o prodloužení termínu stanoveného přípisem č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-04022/2018/544/MPr ze dne 12. 2. 2018.

33.         Na základě výše specifikované žádosti Úřad přípisem č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-05492/2018/544/MPr ze dne 21. 2. 2018 společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. sdělil, že prodlužuje lhůtu pro zaslání požadovaných informací do dne 23. 2. 2018.

34.         Dne 22. 2. 2018 Úřad od společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. obdržel další žádost o prodloužení termínu stanoveného přípisem č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-04022/2018/544/MPr ze dne 12. 2. 2018.

35.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-05702/2018/544/MPr ze dne 23. 2. 2018 Úřad prodloužil společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. lhůtu pro zaslání požadovaných informací do dne 28. 2. 2018.

36.         V návaznosti na přípis Úřadu č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-04022/2018/544/MPr ze dne 12. 2. 2018 doručila dne 28. 2. 2018 společnost Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. Úřadu sdělení informací z téhož dne. Na otázky, které jsou uvedeny v bodu 31. odůvodnění tohoto rozhodnutí, odpověděla společnost Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. následující.

1. (obchodní tajemství)…

2. (obchodní tajemství)…

3. (obchodní tajemství)…

4. (obchodní tajemství)…

5. (obchodní tajemství)…

6. (obchodní tajemství)…

7. (obchodní tajemství)…

37.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-36788/2017/544/MPr ze dne 1. 3. 2018 určil Úřad obviněnému lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

38.         Úřad obdržel dne 1. 3. 2018 žádost obviněného z téhož dne o nahlédnutí do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0458/2017/VZ.

39.         Na základě výše specifikované žádosti Úřad dne 5. 3. 2018 umožnil obviněnému nahlédnout do příslušného správního spisu a pořídit si kopie.

Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí ze dne 8. 3. 2018

40.         V návaznosti na usnesení č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-36788/2017/544/MPr ze dne 1. 3. 2018 zadavatel doručil Úřadu dne 8. 3. 2018 své vyjádření k podkladům rozhodnutí z téhož dne, ve kterém uvádí mimo jiného následující.

41.         Předně zadavatel konstatuje, že důvody pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 64 písm. b) zákona uvedl v podrobnostech již v rámci řízení sp. zn. S0199/2017/VZ, přičemž na jmenované správní řízení a obsah spisového materiálu zadavatel odkazoval ve svém vyjádření ze dne 14. 12. 2017. V předmětném vyjádření uvedl rovněž další skutečnosti a tvrzení, na která tímto odkazuje.

42.         Zadavatel má za to, že ve vztahu ke společnosti KonekTel, a.s., došlo k naplnění zákonných důvodů pro využití jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 64 písm. b) zákona, neboť tato společnost je autorizovaným distributorem a servisní partnerem výrobce Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. pro systémy TETRA.

43.         Zadavatel zdůrazňuje, že plnění veřejné zakázky dle jeho názoru vyžadovalo:

„a) zásah do samotného jádra systému TETRA dodaného KonekTelem,

b) detailní znalost fungování systému TETRA u zadavatele, a to včetně.

c) oprávnění zasahovat do proprietárního programového kódu, kterým právě KonekTel disponoval.“.

44.         Dle „pravidel výrobce“ byl předmětné plnění oprávněn zákazníkům nabídnout pouze řádně proškolený a certifikovaný dodavatel, přičemž příslušné školení je zaměřeno právě na technologii Dimetra IP Compact.

45.         Na základě nahlédnutí do správního spisu, zejména pak s odkazem na vyjádření společnosti „Motorola“, zadavatel uvádí následující. Zadavatel je toho názoru, že pro dodávku komponentů a poskytnutí souvisejících služeb je nezbytné absolvování školení na instalaci, rozšíření a servis infrastruktury pro technologii Dimetra IP Compact společnosti Motorola, implementaci systému autentizace a zprovoznění služby, instalaci a implementaci šifrovacích služeb AIE, a že je vyloučeno, aby některý z certifikovaných dodavatelů technologie Dimetra IP Compact působících v České republice či v zahraničí, jenž neabsolvoval speciální školení, zajistil řádnou realizaci díla zahrnující dodávku předmětných komponentů a poskytnutí souvisejících služeb.

46.         Podle informací zadavatele „v době vypsání zakázky“ byla společnost KonekTel, a.s., jedinou společností, která absolvovala relevantní školení.

47.         Zadavatel dále konstatuje, že: „Radiokomunikační systém TETRA zásadním způsobem přispívá k zajištění bezpečnosti ve městě Brně. Městská policie Brno, jako jeho správce, ručí za bezporuchový provoz systému. Z tohoto titulu je povinností zadavatele zajistit, aby veškerý servis systému a jeho úpravy a/nebo rozšiřování prováděly pouze oprávnění dodavatelé, tj. společnosti, které mají s těmito činnostmi zkušenosti podložené příslušným školením od výrobce.“.

48.         S odkazem na výše uvedené má zadavatel za to, že v případě implementace autentizace a enkrypce do systému TETRA byl povinen zajistit tyto činnosti dodavatelem s příslušnou kvalifikací, což společnost KonekTel, a.s., v rozhodné době byla, a to jako jediná.

49.         Nad rámec výše uvedeného zadavatel v souvislosti s výlučností „pozice“ společnosti KonekTel, a.s., z hlediska schopnosti poskytnutí řádného plnění v rámci technologie Dimetra IP Compact R8.0 znovu odkazuje na v současné době „uzavřené“ zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky „Rozšíření infrastruktury stávajícího radiokomunikačního systému TETRA“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2017-024476. Zadavatel dále uvádí, že v průběhu výše specifikovaného zadávacího řízení obdržel jedinou nabídku, a to od společnosti KonekTel, a.s., ačkoli zadávací podmínky byly nastaveny tak, aby umožnily soutěž o jmenovanou veřejnou zakázku.

50.         Zadavatel je toho názoru, že jsou dány „objektivní důkazy o speciální dodavatelské výlučnosti“ společnosti KonekTel, a.s., jejímiž službami zadavatel mohl (a musel) zajistit z hlediska eliminace technických obtíží a problémů při provozu pokračující funkčnost systému TETRA po doplnění prvků autentifikace a enkrypce, stejně jako další podmínky, na základě kterých byl zadavatel oprávněn postupovat v jednacím řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 64 písm. b) zákona.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

51.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržených dokumentů, vyjádření obviněného a na základě vlastního zjištění rozhodl, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že postupoval v rozporu s § 63 odst. 1 písm. c) zákona, když zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k jeho použití byly splněny podmínky stanovené v posledně citovaném ustanovení, neboť tomuto jednacímu řízení bez uveřejnění nepředcházelo otevřené řízení, užší řízení nebo zjednodušené podlimitní řízení, v němž účastníci zadávacího řízení nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast, a v rozporu s § 64 písm. b) zákona, když v případě veřejné zakázky na dodávky použil jednací řízení bez uveřejnění, aniž by pro jeho použití byly splněny podmínky stanovené v posledně citovaném ustanovení, neboť obviněný neprokázal, že by změna dodavatele nutila obviněného pořizovat dodávky s odlišnými technickými vlastnostmi, což by mělo za následek neslučitelnost s původním plněním nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr dodavatele, a obviněný uzavřel dne 7. 4. 2017 smlouvu na veřejnou zakázku. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

52.         Podle § 2 odst. 3 zákona je zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II zákona, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III zákona nebo pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9 zákona.

53.         Podle § 3 zákona se zadávacím řízením pro účely tohoto zákona rozumí

a) zjednodušené podlimitní řízení,

b) otevřené řízení,

c) užší řízení,

d) jednací řízení s uveřejněním,

e) jednací řízení bez uveřejnění,

f) řízení se soutěžním dialogem,

g) řízení o inovačním partnerství,

h) koncesní řízení, nebo

i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

54.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

55.         Podle § 6 odst. 2 zákona musí zadavatel ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

56.         Podle § 25 zákona je nadlimitní veřejnou zakázkou veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie. Nadlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona, pokud není zadávána podle části páté až sedmé zákona, nebo u ní zadavatel neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.

57.         Podle § 26 odst. 1 zákona je podlimitní veřejnou zakázkou veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 zákona a přesahuje hodnoty stanovené v § 27 zákona.

58.         Podle § 26 odst. 2 zákona podlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v podlimitním režimu podle části třetí zákona, pokud ji nezadává ve zjednodušeném režimu, nebo u ní neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.

59.         Podle § 27 zákona je veřejnou zakázkou malého rozsahu veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky

a) na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo

b) na stavební práce částce 6 000 000 Kč.

60.         Podle § 52 zákona může zadavatel pro zadání veřejné zakázky v podlimitním režimu použít

a) zjednodušené podlimitní řízení s výjimkou veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 50 000 000 Kč, nebo

b) druhy zadávacích řízení pro nadlimitní režim; v takovém případě zadavatel postupuje podle části čtvrté zákona obdobně s tím, že

1. jednací řízení s uveřejněním může zadavatel použít i bez splnění podmínek podle § 60 zákona,

2. u jednacího řízení bez uveřejnění musí být splněna také podmínka nemožnosti dodržet lhůty pro zjednodušené podlimitní řízení, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku, kterou by jinak zadavatel mohl zadat ve zjednodušeném podlimitním řízení,

3. ustanovení části čtvrté zákona se nepoužijí pro lhůty stanovené v § 54 zákona.

61.         Podle § 55 zákona může zadavatel pro zadání veřejné zakázky v nadlimitním režimu použít otevřené řízení nebo užší řízení a za splnění dále uvedených podmínek také jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem nebo řízení o inovačním partnerství.

62.         Podle § 63 odst. 1 písm. c) zákona zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu otevřenému řízení, užšímu řízení nebo zjednodušenému podlimitnímu řízení, v němž účastníci zadávacího řízení nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast.

63.         Podle § 64 písm. b) zákona v případě veřejné zakázky na dodávky může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění také, pokud jde o dodatečné dodávky od téhož dodavatele, které jsou určeny jako částečná náhrada předchozí dodávky nebo k rozšíření stávajícího rozsahu dodávky, a to za předpokladu, že by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat dodávky s odlišnými technickými vlastnostmi, což by mělo za následek neslučitelnost s původním plněním nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě; dodatečné dodávky podle tohoto písmene mohou být pořizovány nejdéle 3 roky od uzavření původní smlouvy, pokud delší doba není odůvodněna zvláštními okolnostmi.

64.         Podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

K použití jednacího řízení bez uveřejnění

65.         Úřad nejprve obecně k jednacímu řízení bez uveřejnění uvádí, že se jedná o takový typ zadávacího řízení, který svou povahou představuje výjimečný postup zadavatele, který je zadavatel oprávněn užít pouze za předpokladu, že naplní zákonem taxativně vymezené podmínky. Důvodem je, že tento druh zadávacího řízení je druhem zadávacího řízení, který nevyžaduje, resp., pro nějž neplatí zákonná povinnost uveřejnit jeho zahájení vůči neomezenému počtu potencionálních dodavatelů. Zadavatel v případě užití tohoto druhu zadávacího řízení oslovuje pouze předem určené subjekty. Z povahy věci tak de facto dochází k limitaci široké hospodářské soutěže, avšak jedná se o takové omezení hospodářské soutěže, které je zákonem předvídané. Vzhledem k tomu, že důvody pro možnost užití jednacího řízení bez uveřejnění jsou v zákoně uvedeny taxativně, je nutno konstatovat, že výčet důvodů pro užití tohoto druhu zadávacího řízení je úplný a z jiných, než v daném ustanovení stanovených, důvodů nemůže zadavatel tento druh zadávacího řízení legitimně a legálně využít.

66.         V případě užití zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 písm. c) zákona je zadavatel oprávněn využít tento druh zadávacího řízení, pokud podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu otevřenému řízení, užšímu řízení nebo zjednodušenému podlimitnímu řízení, v němž účastníci zadávacího řízení nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast.

67.         Při užití zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 64 písm. b) zákona může zadavatel v případě veřejné zakázky na dodávky použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud jde o dodatečné dodávky od téhož dodavatele, které jsou určeny jako částečná náhrada předchozí dodávky nebo k rozšíření stávajícího rozsahu dodávky, a to za předpokladu, že by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat dodávky s odlišnými technickými vlastnostmi, což by mělo za následek neslučitelnost s původním plněním nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě; dodatečné dodávky podle tohoto písmene mohou být pořizovány nejdéle 3 roky od uzavření původní smlouvy, pokud delší doba není odůvodněna zvláštními okolnostmi.

68.         V případě, že zadavatel využije jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu výše citovaných ustanovení, musí být vždy schopen prokázat, že objektivně došlo k naplnění výše uvedených podmínek. K posouzení existence důvodů, jež vedou k možnosti plnění pouze jediným dodavatelem, musí zadavatel přistupovat zodpovědně, aby se použitím mimořádného způsobu zadání nedostal do rozporu se zákonem. V neposlední řadě je zadavatel rovněž povinen zajistit, aby objektivní existence důvodů, která vedla k aplikaci jednacího řízení bez uveřejnění, byla prokazatelná a přezkoumatelná. V této souvislosti odkazuje Úřad na rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“), např. rozhodnutí C–385/02 ze dne 14. 9. 2004, ve kterém SDEU konstatoval, že ustanovení, která povolují výjimky z pravidel při zadávání veřejných zakázek, musí být vykládána restriktivně a důkazní břemeno ohledně existence výjimečných podmínek odůvodňujících výjimku nese ten, kdo se jich dovolává, tedy zadavatel. Stejné závěry opakovaně uvádí i rozhodovací praxe tuzemských soudů, viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 43/2012 – 54 ze dne 11. 1. 2013, v němž soud dovodil, že jednací řízení bez uveřejnění lze použít pouze výjimečně, pokud „uspokojení potřeby zadavatele není nebo nebylo možné dosáhnout v „klasickém“ zadávacím řízení, tj. soutěží o zakázku“, přičemž „důkazní břemeno ohledně naplnění zákonných podmínek nese zadavatel“. Obdobné závěry o nesení důkazního břemene vyslovil rovněž Nejvyšší správní soud např. v rozsudku č. j. 8 As 149/2014-68 ze dne 31. 8. 2015. Úřad poznamenává, že uvedené závěry učiněné za účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, lze plně vztáhnout i na postup dle zákona.

69.         Úřad uvádí, že při posouzení, zda v konkrétním případě došlo k využití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 1 písm. c) zákona či dle § 64 písm. b) zákona v souladu se zákonem, je nezbytné přihlédnout rovněž ke smyslu těchto ustanovení a k zásadám zadávání veřejných zakázek dle § 6 zákona, přičemž podmínky pro využití postupu podle § 63 odst. 1 písm. c) zákona a podle § 64 písm. b) zákona je nutno vykládat restriktivně. Smyslem citovaných ustanovení zákona je umožnit, aby si zadavatel byl schopen v co nejkratší době zajistit plnění, které potřebuje k řešení určité (zákonem vymezené) specifické situace.

70.         Tato specifičnost je dána tím, že ustanovení § 63 odst. 1 písm. c) zákona lze vztáhnout pouze na ty situace, kdy nebyly podány žádné nabídky či žádost o účast, nebo všechny podané nabídky nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, nebo zadavatel při posuzování nabídek či žádostí o účast v rámci otevřeného řízení, užšího řízení či zjednodušeného podlimitního řízení zjistí, že žádný z účastníků daného zadávacího řízení nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 37 zákona. Současně zadavatel nesmí podstatně změnit zadávací podmínky oproti předchozímu řízení. Za podstatnou změnu v tomto kontextu je potřeba považovat zejména mj. změnu, která by rozšířila počet potenciálních dodavatelů (umožnila by účast jiných dodavatelů či by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně). Pokud by taková změna byla použita v původním zadávacím řízení, mohlo mít toto zadávací řízení více účastníků a nemuselo tak dojít k jeho zrušení.

71.         Jednací řízení bez uveřejnění pro veřejné zakázky na dodávky je dle § 64 písm. b) zákona možné užít v případě, kdy jde o dodatečné dodávky od téhož dodavatele, přičemž tyto dodávky mohou částečně nahrazovat předchozí dodávky nebo může docházet k rozšíření stávající dodávky. Předpokladem však je, že zajištění nové dodávky od jiného dodavatele (k čemuž by mohlo dojít v případě zadávacího řízení určeného neomezenému okruhu dodavatelů) by vedlo k tomu, že zadavatel by nakupoval dodávky, které by byly technicky neslučitelné s původními dodávkami, nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě.

72.         Úřad v návaznosti na výše uvedené konstatuje, že musí dojít ke kumulativnímu naplnění dvou podmínek, z nichž první je pořizování dodávek s odlišnými technickými znaky a druhá spočívá v neslučitelnosti s původním plněním nebo nepřiměřenými technickými obtížemi při provozu a údržbě. Vzhledem k tomu, že společným znakem těchto podmínek je jejich technický charakter, není pro použití tohoto důvodu relevantní argumentace tzv. ztrátou záruky, tj. právními problémy při zjišťování odpovědnosti za vadu při společném provozu zařízení od dvou dodavatelů.

73.         Dále Úřad uvádí, že § 64 písm. b) zákona umožňuje využití tohoto důvodu nejdéle na 3 roky od uzavření původní smlouvy. Dodatečné dodávky tak mohou být pořizovány pouze v těchto 3 letech, tzn., že nejpozději do 3 let jsou tyto dodány zadavateli. Delší doba pořizování dodávek je však přípustná, pokud je odůvodněna zvláštními okolnostmi. Takovou okolností může být kupříkladu nutnost udržovat životnost předmětu původní dodávky po dobu delší než 3 roky v případě, že vznikne nutnost dodatečné dodávky nezbytné k opravě původní dodávky, která není pokryta běžným servisem.

74.         Úřad tedy konstatuje, že dodávky mohou být prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 1 písm. c) zákona a dle § 64 písm. b) zákona pořizovány pouze při naplnění výše uvedených podmínek.

Skutečnosti vyplývající z poskytnuté dokumentace

75.         Dne 17. 7. 2012 zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem „SMLOUVU O DÍLO na vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA“, č. smlouvy zhotovitele 18/OO/2012, č. smlouvy objednatele 0082120500006 (dále též „původní smlouva“).

76.         Podle čl. 2 „ Předmět smlouvy“ bodu 2.1.2. původní smlouvy je předmětem této smlouvy realizace díla, která zahrnuje dodávku následujících komponentů:

 • dodávku kompletní infrastruktury systému TETRA, tj. centrální rádiovou ústřednu, terminál pro správu systému, dispečerské terminály, systém pro záznam hovorů, základnové stanice BTS včetně propojů do centrální rádiové ústředny, komponenty pro zajištění interoperability se systémem SmartNet,
 • poskytnutí licencí na software pro správu systému TETRA a radiostanic, monitoring provozu systému TETRA a monitoring pohybu radiostanic,

 • dodávku dispečerských, přenosných a vozidlových radiostanic s příslušenstvím, dodávku datových terminálů s příslušenstvím.

            Součástí díla je dále poskytnutí níže uvedených služeb:

 • „návrh systému, akvizice buněk,
 • zpracování žádosti o kmitočty, její podání a projednání na ČTÚ,
 • zpracování projektové dokumentace,
 • doprava zařízení do místa montáže,
 • montáž, instalace infrastruktury,
 • montáž dispečerských a vozidlových radiostanic,
 • revize elektro,
 • oživení, uvedení do provozu,
 • naprogramování radiostanic,
 • zaškolení správce systému,
 • zaškolení dispečerů,
 • dokumentace skutečného provedení,
 • ekologická likvidace stávajícího rádiového systému,

 • záruční servis a servis nad rámec záručního plnění.“.

77.         Dle bodu 1.16 „Upgrade“ „Přílohy č. 3 ke Smlouvě o dílo - Podmínky a rozsah pozáručního servisu“ původní smlouvy je životnost systému minimálně 10 let. „Servisní smlouva bude zajišťovat optimální provozní stav infrastruktury a dostupnost náhradních dílů. V případě, že spolehlivost infrastruktury poklesne pod uspokojivou mez zajišťující bezpečný provoz systému ve vztahu k činnosti Městské policie Brno, nabídne uchazeč provedení upgrade klíčových komponent, které zajistí další bezproblémový provoz infrastruktury. Potřeba upgrade bude doložena prohlášením výrobce a znalce.“.

78.         Dne 30. 4. 2013 zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem „DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo na vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA“, č. smlouvy zhotovitele 18/OO/2012, č. smlouvy objednatele 0082120500006.

79.         Dne 31. 3. 2014 zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem „DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo na vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA“, č. smlouvy zhotovitele 18/OO/2012, č. smlouvy objednatele 0082120500006.

80.         Dne 7. 5. 2014 zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem „DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo na vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA“, č. smlouvy zhotovitele 18/OO/2012, č. smlouvy objednatele 0082120500006.

81.         Dne 21. 3. 2016 zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem „SERVISNÍ SMLOUVU pro radiokomunikační systém TETRA“, č. smlouvy poskytovatele 15/TO/2016, č. smlouvy objednatele 8216170012. Dle bodu 1.1. článku 1. „Rozsah servisních činností“ výše specifikované smlouvy, se smluvní strany dohodly na pozáručním servisu spočívajícím v následujících činnostech: „vzdálený servisní přístup do infrastruktury“, „helpdesk pro nahlašování závad“, „nepřetržitá servisní pohotovost“, „pravidelné roční kontroly infrastruktury“, „pojištění infrastruktury“, „pronájem kmitočtů“.

82.         Dne 24. 5. 2016 zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem „KUPNÍ SMLOUVU“, č. smlouvy kupujícího 8216020005, č. smlouvy prodávajícího 19/OO/2016.

83.         „SMLOUVU O DÍLO na Implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ uzavřel zadavatel s vybraným dodavatelem dne 7. 4. 2017.

84.         Dle čl. 2. „Předmět smlouvy“ bodu 2.1.2 „SMLOUVY O DÍLO na Implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ je předmětem smlouvy realizace díla zahrnující dodávku následujících komponentů a poskytnutí souvisejících služeb:

 • „upgrade systémového software technologie Dimetra IP Compact z R8.0 na R8.2, dodávka firmware včetně instalace,
 • dodávka Provisioning Centra – server pro správu klíčů, kompletní PC včetně SW a včetně jeho instalace,
 • dodávka Autentizačního serveru, pouze SW, včetně jeho instalace,
 • dodávka Key Variable Loader, včetně nabíječky a kabelů k radiostanicím,
 • dodávka kryptovacího firmware TEA1 pro BTS TETRA řady MTS, včetně instalace do 15 ks. BTS,
 • dodávka Air Encryption Firmware TEA1 pro radiostanice – 341 ks. MTP 3250, 52 ks. MTM 5400 a 14. Ks. MTM 5200 včetně jeho instalace do radiostanic,
 • přeprogramování všech radiostanic,
 • nastavení autentizace a přeprogramování databáze uživatelů,
 • zaškolení technických pracovníků objednatele,
 • náklady na dopravu.“.

85.         V čl. 3. „Doba a místo plnění“ bodu 3.1. „SMLOUVY O DÍLO na Implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ je uvedeno, že: „Dílo bude provedeno do 21 týdnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Předpokládaný termín instalace upgrade systémového software technologie Dimetra IP Compact z R8.0 na R8.2 je 12.6. - 23.6.2017. Předpokládaný termín instalace Air Encryption Firmware TEA1 do radiostanic je červenec 2017.“

86.         Dle čl. 3. „Doba a místo plnění“ bodu 3.3. „SMLOUVY O DÍLO na Implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ bude implementace a autentifikace 15. BTS realizována s ohledem na dobu jejího vybudování.

87.         V šetřeném případě zadavatel jako důvod zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění v článku 5. „Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění“ „PÍSEMNÉ ZPRÁVY ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“ ze dne 19. 4. 2017 uvedl, že: „Zadavatel zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění z důvodu dle ust. § 63 odst. 1 písm. c) a § 64 písm. b) ZZVZ, neboť v roce 2012 provedl výběrové řízení na vybudování radiokomunikačního systému TETRA, ze kterého vzešla jako dodavatel společnost KonekTel, a.s. V současné době má zadavatel uzavřenou servisní smlouvu se společností KonekTel, a.s. na servis vybudovaného radiokomunikačního systému TETRA. Z vyjádření společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. vyplývá, že jakákoliv změna dodavatele systému a/nebo neautorizovaný zásah do jeho infrastruktury by mohl vést ke kolapsu a poškození jeho funkčnosti. Dále z vyjádření vyplývá, že jediným doporučeným a společností Motorola Solutions certifikovaným dodavatelem pro úpravy systému Motorola Dimetra IP Compact verze 8.0 je vítězný uchazeč.“.

88.         V návaznosti na předchozí bod odůvodnění tohoto rozhodnutí tedy Úřad konstatuje, že zadavatel zadal veřejnou zakázku s odkazem na ustanovení § 63 odst. 1 písm. c) zákona a § 64 písm. b) zákona.

K zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 1 písm. c) zákona

89.         Ve vztahu k ustanovení § 63 odst. 1 písm. c) zákona Úřad opakuje, že toto zadávací řízení lze vztáhnout pouze na ty případy, kdy jednacímu řízení bez uveřejnění předcházelo otevřené řízení, užší řízení nebo zjednodušené podlimitní řízení, v němž žádný z účastníků daného zadávacího řízení nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

90.         Z podkladů pro vydání rozhodnutí, zejména z dokumentace zaslané Úřadu zadavatelem, jakožto ani z vyjádření zadavatele nevyplývá [přitom Úřad akcentuje, že dovolává-li se zadavatel oprávněnosti postupu dle § 64 (resp. § 63 a násl.) zákona, tzn. v jednacím řízení bez uveřejnění, který je výjimečným postupem využitelným jen ve specifických případech, nese zadavatel nejen břemeno tvrzení naplnění těchto zákonných podmínek pro využití druhu zadávacího řízení dle § 3 písm. e) zákona, nýbrž i břemeno průkazní; zadavatel však splnění rozhodné podmínky pro využití postupu dle § 63 odst. 1 písm. c) zákona netvrdil a neprokázal], že by šetřenému zadávacímu řízení na předmět plnění veřejné zakázky předcházelo otevřené řízení, užší řízení či zjednodušené podlimitní řízení, v rámci kterého by účastníci nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast. S ohledem na posledně uvedené skutečnosti má Úřad za to, že k zadávání šetřené veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění nebyl zadavatel s odkazem na ustanovení § 63 odst. 1 písm. c) zákona oprávněn.

K zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. b) zákona

91.         Ve vztahu k ustanovení § 64 písm. b) zákona Úřad opakovaně uvádí, že postupu dle tohoto písmene je zadavatel oprávněn využít za předpokladu, že došlo ke kumulativnímu naplnění následujících podmínek:

 • Předmětem veřejné zakázky zadávané v předmětném druhu jednacího řízení bez uveřejnění musí být dodatečné dodávky. Tyto dodávky tedy musí navazovat na předchozí plnění, které již bylo zadavateli poskytnuto a které muselo být z povahy věci taktéž dodávkami. Zákon zde tedy předpokládá přímou souvislost mezi původním plněním (dodávkami) a plněním nově poptávaným (rovněž dodávkami).
 • Jedná se o dodávky od téhož dodavatele. Mělo by se tak jednat o dodávky od dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva na poskytnutí původních dodávek.
 • Nově pořizované dodávky jsou určeny jako částečná náhrada předchozí dodávky nebo jako rozšíření stávajícího rozsahu dodávky, přičemž platí, že rozsah náhrady nebo rozšíření původní dodávky není omezen.
 • Změna dodavatele by nutila zadavatele pořizovat dodávky s odlišnými technologickými vlastnostmi, což by mělo za následek neslučitelnost s původním plněním nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě. Jedná se tedy o případ, kdy by dodávka měla za následek nekompatibilitu zboží, které např. již je ve vlastnictví zadavatele, s nově pořizovaným zbožím, nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě původní dodávky (zde je nutné, aby zákonem předpokládané technické obtíže nebyly drobného či zanedbatelného charakteru, ale aby dosahovaly nepřiměřené intenzity).

 • Dodatečné dodávky mohou být zadavatelem pořizovány maximálně po dobu 3 let od uzavření smlouvy na původní dodávky, pokud delší doba není odůvodněna zvláštními okolnostmi. Zákon tak připouští, aby dodatečné dodávky byly zadavatelem pořizovány i opakovaně, přičemž nejzazší časová hranice, kdy ještě může zadavatel pořizovat tyto dodatečné dodávky, činí maximálně 3 roky od okamžiku, kdy byla uzavřena původní smlouva na původní dodávky. Zadavatel je však oprávněn pořizovat dodatečné dodávky podle § 64 písm. b) zákona i po dobu delší, než jsou 3 roky od podpisu smlouvy na původní dodávky za předpokladu, že je tato delší doba odůvodněna zvláštními okolnostmi.

92.         V návaznosti na právě uvedené tedy Úřad přistoupil k posouzení naplnění podmínek dle § 64 písm. b) zákona zadavatelem následovně.

93.         Dle článku 2. „Předmět plnění veřejné zakázky“ bodu 2.1. „Předmět plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace šetřené veřejné zakázky je předmětem veřejné zakázky na dodávky zabezpečení přenášených informací na radiovém rozhraní.

94.         V článku 2. „Předmět plnění veřejné zakázky“ bodě 2.2. „Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)“ zadávací dokumentace šetřené veřejné zakázky je uveden kód 48732000-8 – Balík programů pro zabezpečení dat.

95.         S ohledem na výše uvedené (resp. vzhledem k vymezení předmětu plnění veřejné zakázky) má Úřad za prokázané, že šetřená veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky.

96.         S odkazem na předmět výše specifikované původní smlouvy na dodávky (viz bod 76. odůvodnění tohoto rozhodnutí), kterou zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem a jejíž uzavření předcházelo smlouvě na předmět plnění šetřené veřejné zakázky, Úřad konstatuje následující. Podmínky uvedené v 1. a 2. „odrážce“ bodu 0. odůvodnění tohoto rozhodnutí byly naplněny, jelikož se jedná o dodávky od téhož dodavatele (tj. dodavatele, s nímž byla uzavřena původní smlouva) a lze dovodit i souvislost mezi původním plněním (předmětem plnění veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena původní smlouva) a plněním nově poptávaným (resp. předmětem plnění šetřené veřejné zakázky), přičemž plněním původním i plněním nově poptávaným jsou dodávky. Úřad tedy ve světle výše uvedeného uzavírá, že předmětem šetřené veřejné zakázky byly dodatečné dodávky, které navazují na přechozí plnění poskytnuté zadavateli, přičemž tyto byly zajištěny původním dodavatelem.

97.         Ve vztahu k podmínce, že změna dodavatele by nutila zadavatele pořizovat dodávky s odlišnými technologickými vlastnostmi, což by mělo za následek neslučitelnost s původním plněním nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě, Úřad uvádí následující.

98.         Zadavatel ve svém vyjádření k návrhu ze dne 1. 6. 2017 ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0199/2017/VZ poukázal na vyjádření společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. ze dne 23. 1. 2017, které bylo součástí nabídky vybraného dodavatele a z nějž vyplývá, že „Jakákoliv změna dodavatele systému a/nebo neautorizovaný zásah do jeho infrastruktury by mohl vést ke kolapsu a poškození jeho funkčnosti. Jediným doporučeným a společností Motorola Solutions certifikovaným dodavatelem pro úpravy, servis a rozšíření infrastruktury systému Motorola Dimetra IP Compact verze 8.0 je firma KonekTel, a.s.“. Z výše uvedeného dle názoru Úřadu vyplývá, že vybraného dodavatele společnost Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. doporučuje k provedení činnosti spočívající v úpravách, servisu a rozšíření infrastruktury systému Motorola Dimetra IP Compact verze 8.0, a to s odkazem na jeho certifikaci pro danou činnost. Úřad má za to, že se jedná o vyjádření určité kladné reference, přičemž tato není (vyjma uvedení předmětu certifikace) blíže odůvodněna, specifikována či podložena kupříkladu doklady o úspěšně realizovaných pracovních činnostech významného charakteru co do obsahu či rozsahu a o výsadním (monopolním) postavení vybraného dodavatele na relevantním trhu. Pro úplnost Úřad konstatuje, že obsahem předmětného vyjádření nejsou doklady, které by prokazovaly, na základě čeho dospěla společnost Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. k závěrům o doporučení vybraného dodavatele. Úřad má dále za to, že z textu předmětného vyjádření je seznatelné, že vybraný dodavatel disponuje certifikací pro úpravy, servis a rozšíření infrastruktury systému Motorola Dimetra IP Compact verze 8.0., avšak nikterak z tohoto nevyplývá neoprávněnost jiných dodavatelů působících na relevantním trhu k provádění úprav, servisu a rozšíření infrastruktury systému Motorola Dimetra IP Compact verze 8.0. Vybraný dodavatel je tedy s odkazem na obsah daného vyjádření možná jediným společností Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. doporučeným dodavatelem, avšak toto doporučení nelze zaměňovat s prohlášením, že je jediným možným dodavatelem. Úřad podotýká, že skutečnost, že vybraný dodavatel byl ze strany společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o., jakožto dodavatel disponující relevantním certifikátem, doporučen, ještě v žádném případě neprokazuje, že jiný dodavatel příslušný certifikát nevlastní, a taktéž nedokládá nekvalifikovanost jiných dodavatelů k realizaci předmětu plnění šetřené veřejné zakázky, a to především z důvodu, že společnost Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. hovoří ve vztahu k vybranému dodavateli o doporučení, tzn. nejedná se o sdělení prokazující, že vybraný dodavatel je jediným dodavatelem pro zajištění úprav, servisu a rozšíření infrastruktury systému Motorola Dimetra IP Compact verze 8.0, tj. dodavatelem, který má v dané oblasti „monopol“.

99.         Za účelem prošetření výše uvedeného Úřad v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0199/2017/VZ oslovil společnost Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. a vyžádal si její vyjádření, zda je vybraný dodavatel jediným certifikovaným dodavatelem pro úpravy, servis a rozšíření infrastruktury systému Motorola Dimetra IP Compact verze 8.0 pro Českou republiku nebo existují i jiní takto certifikovaní dodavatelé působící v České republice či v zahraničí.

100.     Z vyjádření společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. ze dne 23. 6. 2017 vyplývá, že vybraný dodavatel není jediný certifikovaný dodavatel pro modifikace, služby a rozšíření „Motorola Dimetra IP Compact Version 8.0 infrastructure“ pro Českou republiku, a že se k datu předmětného vyjádření na relevantním trhu vyskytovalo dalších …(obchodní tajemství)… certifikovaných dodavatelů pro „Motorola Solutions Dimetra IP Compact“ operujících v České republice či v zahraničí.

101.     Z přípisu ze dne 5. 2. 2018 doručeného společností Motorola Solutions Czech Republic s.r.o. Úřadu dne 6. 2. 2018 pak mimo jiného vyplývá, že v období ode dne 1. 3. 2017 do dne 30. 4. 2017 čítal seznam certifikovaných dodavatelů technologie Dimetra IP Compact působících v České republice či v zahraničí …(obchodní tajemství)… společností.

102.     Úřad má tedy s ohledem na výše uvedené za prokázané, že na relevantním trhu (v České republice či zahraničí) působí …(obchodní tajemství)… společností, které si v oblasti předmětu plnění veřejné zakázky vzájemně konkurují a utváří prostředí hospodářské soutěže. Vybraný dodavatel tedy není dle názoru Úřadu jediným certifikovaným dodavatelem pro realizaci předmětu veřejné zakázky, tj. pro úpravy, servis a rozšíření infrastruktury systému Motorola Dimetra IP Compact verze 8. 0. Právě uvedenou skutečnost ostatně nerozporuje ani sám zadavatel, avšak zadavatel je zároveň přesvědčen, že řádné plnění je oprávněn poskytnout pouze ten certifikovaný dodavatel, který absolvoval příslušná speciální školení, což byl v době „vypsání“ zadávacího řízení na veřejnou zakázku pouze vybraný dodavatel. Přestože tato skutečnost původně nevyplývala z odůvodnění zadavatele uvedeného v popisu skutečností, pro které přistoupil k postupu v jednacím řízení bez uveřejnění, Úřad se dále zabýval otázkou, zda jsou pro plnění veřejné zakázky nezbytná předmětná školení, resp. za jakých podmínek je možné tato školení absolvovat.

103.     V přípisu paní Vivienne Francis, VP Channel Sales & Operations, Motorola Solutions, Inc., ze dne 11. 12. 2017, který byl Úřadu předložen ze strany zadavatele, je uvedeno mimo jiného následující:

 • (obchodní tajemství)…
 • (obchodní tajemství)…
 • (obchodní tajemství)…:

(i) (obchodní tajemství)…

(ii) (obchodní tajemství)…

(iii) (obchodní tajemství)…

 • (obchodní tajemství)…
 • (obchodní tajemství)…

104.     Vzhledem k tomu, že Úřadu nebyly po obdržení výše specifikovaného přípisu známy veškeré skutečnosti nezbytné pro posouzení předmětné otázky, přistoupil k dalšímu prošetřování skutkového stavu daného případu, přičemž v této návaznosti obdržel přípis paní Vivienne Francis, VP Channel Sales & Operations, Motorola Solutions, Inc., ze dne 5. 2. 2018, v němž je mimo jiné uvedeno následující.

 • (obchodní tajemství)…
 • (obchodní tajemství)…
 • (obchodní tajemství)…
 • (obchodní tajemství)…
 • (obchodní tajemství)…

105.     Ve vztahu k prošetřování skutkového stavu daného případu Úřad v návaznosti na žádost o sdělení informací č. j. ÚOHS-S0458/2017/VZ-04022/2018/544/MPr ze dne 12. 2. 2018 dále obdržel dne 28. 2. 2018 následující informace.

 • (obchodní tajemství)…
 • (obchodní tajemství)…
 • (obchodní tajemství)…

106.     V návaznosti na výše uvedené Úřad konstatuje, že má za prokázané, že každý certifikovaný dodavatel technologie Dimetra IP Compact působící v České republice či v zahraničí …(obchodní tajemství)… Úřad má za to, že možnost získání předmětných školení …(obchodní tajemství)… Z posledně uvedeného lze tedy dovozovat, že pokud by zadavatel pro zadání předmětné veřejné zakázky použil kupříkladu otevřené řízení zahájené odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení, kterým by byl vyzván neomezený počet dodavatelů k podání nabídky, umožnil by tak širší hospodářskou soutěž, jelikož minimálně každý …(obchodní tajemství)… působící v České republice či v zahraničí by měl možnost s dostatečným předstihem požádat společnost „Motorola Solutions“ o zajištění relevantních školení a mohl by se účastnit transparentního druhu zadávacího řízení.

107.     Jelikož ze sdělení společnosti „Motorola Solutions“ vyplývá, že …(obchodní tajemství)…, potom mohl zadavatel tento požadavek učinit obsahem zadávacích podmínek v rámci transparentnějšího druhu zadávacího řízení než je jednací řízení bez uveřejnění a stanovit lhůtu pro podání nabídek tak, aby zajistil co nejširší hospodářskou soutěž a …(obchodní tajemství)… působící v České republice a v zahraničí tedy měli možnost předmětná školení absolvovat a podat nabídku.

108.     V návaznosti na výše uvedené Úřad dále konstatuje, že má za to, že pokud bylo pro plnění veřejné zakázky skutečně nezbytné …(obchodní tajemství)…, pak se nejedná o překážku, která zadavateli bránila poptávat dané plnění v transparentnějším druhu zadávacího řízení, jelikož situaci, že takovým jediným dodavatelem byl v době zadávání veřejné zakázky pouze vybraný dodavatel, vytvořil sám zadavatel tím, jak koncipoval proces zadávání veřejné zakázky (tj. zvolil jednací řízení bez uveřejnění), neboť zadavatel nebyl nucen zadávat šetřenou veřejnou zakázku na základě „VÝZVY K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ“ ze dne 10. 3. 2017 s odkazem na nově identifikované riziko odposlechu mobilních sítí TETRA v řádu dní, jelikož předmětné riziko odposlechu mobilních sítí TETRA bylo široké veřejnosti (a tedy i zadavateli) předloženo již v roce 2015, a to např. prostřednictvím článku „Tajné mobilné siete využívané aj štátmi možno odpočúvať“ ze dne 9. 10. 2015, který byl uveřejněn na internetové adrese http://www.zive.sk/clanok/108946/tajne-mobilne-siete-vyuzivane-aj-statmi-mozno-odpocuvatdle. Další informace o možnosti odposlechů, a to konkrétně strážníků městské policie v Praze používajících systém TETRA byly uveřejněny na internetové adrese http://www.zive.cz/clanky/pirati-ukazuji-jak-jednoduse-odposlechnout-prazske-strazniky-v-systemu-ktery-stal-680-milionu-korun/sc-3-a-184219/default.aspx dne 14. 9. 2016. Úřad je toho názoru, že pokud by bylo nezbytné zadat předmětnou veřejnou zakázku s odkazem na riziko odposlechu mobilních sítí TETRA v co nejkratším čase v jednacím řízení bez uveřejnění, a to mimo jiné z důvodu vysokého veřejného zájmu společnosti na jejím „okamžitém“ plnění, potom by zadavatel jistě přistoupil k zadávání veřejné zakázky již v roce 2015, popř. nejpozději počátkem roku 2016. Vzhledem k tomu, že tak zadavatel neučinil, lze předpokládat, že zadat plnění veřejné zakázky vybranému dodavateli na základě jednacího řízení bez uveřejnění nebylo příhodné (nezbytné) a souladné se zákonem. Úřad pro úplnost dodává, že odkazy na výše specifikované články prokazující několikaleté prodlení mezi zjištěním rizika odposlechu mobilních sítí TETRA a zahájením šetřeného zadávacího řízení byly předloženy samotným zadavatelem v rámci přílohy vyjádření zadavatele ze dne 1. 6. 2017 ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0199/2017/VZ. Úřad dále konstatuje, že možnost odposlechu zadavateli potvrdil rovněž vybraný dodavatel ve svém stanovisku ze dne 9. 2. 2016 a spol. I3 Consultants s.r.o., IČO 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha, ve stanovisku ze dne 19. 7. 2016. Předmětná stanoviska zadavatel předložil Úřadu rovněž v rámci svého vyjádření ze dne 1. 6. 2017, které bylo podáno ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0199/2017/VZ.

109.     Úřad má za to, že o bezpečnostních rizicích, jejichž eliminaci má zadavateli zajistit plnění šetřené veřejné zakázky, zadavatel věděl již v roce 2015 (tedy téměř 2 roky před zahájením zadávání předmětné veřejné zakázky). Úřad je toho názoru, že pokud by potřeba realizace veřejné zakázky byla natolik intenzivní (naléhavá), zadavatel by nepochybně zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku již v roce 2015 (příp. nejpozději počátkem roku 2016), tj. neprodleně po zjištění bezpečnostních rizik spojených s používáním systému TETRA. Jelikož takto zadavatel neučinil a zadavatel předmětný systém používal bez zabezpečení již od jeho zavedení, lze dle názoru Úřadu dovozovat, že realizací zadávacího řízení v transparentnějším druhu zadávacího řízení by nedošlo k ohrožení činnosti Městské policie Brno. Bylo by pak pouze na potenciálním dodavateli, zda by se rozhodl zúčastnit se takového zadávacího řízení se splněním zadavatelem stanovených podmínek. Úřad je tak toho názoru, že realizací plnění šetřené smlouvy došlo k popření veřejného zájmu na zajištění hospodářské soutěže mezi dodavateli, což je výchozí předpoklad pro efektivní vynakládání veřejných prostředků, přičemž k tomuto nebyly dány oprávněné důvody.

110.     Dále Úřad konstatuje, že zadavatelův postup při použití jednacího řízení bez uveřejnění nemůže být založen na pouhé domněnce, že pouze vybraný dodavatel je jediný z certifikovaných dodavatelů, který vyvíjí snahu zajistit si dostatečné znalosti a schopnosti nezbytné k poskytnutí předmětu plnění veřejné zakázky. Tento závěr je pouhou spekulací, neboť pouze řádně zahájené „standardní“ zadávací řízení s konkrétně nastavenými zadávacími podmínkami by ověřilo schopnost ostatních certifikovaných dodavatelů splnit předmět veřejné zakázky. Samotná schopnost dostát zadavatelem stanoveným zadávacím podmínkám má být ověřena v rámci standardní soutěže mezi potenciálními dodavateli, kterými certifikovaní dodavatelé bezesporu jsou.

111.     Úřad má za to, že zadavateli se před Úřadem nepodařilo prokázat existenci jediného dodavatele veřejné zakázky schopného splnit předmět plnění, resp. že by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat dodávky s odlišnými technickými vlastnostmi, což by mělo za následek neslučitelnost s původním plněním nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě, přičemž podotýká, že je právě na zadavateli, aby prokázal, že objektivně neexistuje více než jeden dodavatel veřejné zakázky, přičemž tuto skutečnost musí být zadavatel dále schopen prokázat v rámci případného přezkumu jeho postupu ze strany Úřadu. Pouze tak může zadavatel naplnit požadavek na přezkoumatelnost jeho postupu v zadávacím řízení, který plyne ze zásady transparentnosti stanovené v ustanovení § 6 zákona (srov. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 14. 5. 2007 ve věci sp. zn. 31 Ca 166/2005 či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2008, sp. zn. 5 Afs 131/2007).

112.     Prokázání důvodů použití jednacího řízení bez uveřejnění je tak plně na zadavateli, který, Úřad opakuje, by měl být schopen objektivní důvody pro použití tohoto druhu zadávacího řízení doložit již před zahájením zadávacího řízení (k tomu srov. např. závěry vyplývající z rozsudků Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. 3. 1987, C-199/85 Komise Evropských společenství proti Italské republice, či z rozsudku ze dne 28. 3. 1996, C-318/94 Komise Evropských společenství proti Spolkové republice Německo) a tyto důvody by měly trvat po celou dobu trvání jednání s dodavateli. V této souvislosti je rovněž možné opětovně odkázat na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C‑385/02 ze dne 14. 9. 2004, v němž Soudní dvůr konstatoval, že ustanovení o možném použití jednacího řízení bez uveřejnění „musí být vykládána restriktivně a důkazní břemeno ohledně existence výjimečných podmínek odůvodňujících výjimku nese ten, kdo se jich dovolává […]“ (viz články č. 19 a č. 20 rozsudku). Jak již Úřad uvedl výše, z této premisy dále vychází i konstantní tuzemská judikatura, ze které je možno dále odkázat např. na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 48/2012-160 ze dne 3. 10. 2013, kde soud k použití jednacího řízení bez uveřejnění uvádí, že „použití jednacího řízení bez uveřejnění [je] jednou z výjimek z jinak povinného použití ‚otevřenějších‘ zadávacích řízení – zásadně řízení otevřeného podle § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ… Pokud jde o obecnější rovinu, tu lze skutečně použít východiska Soudního dvora o potřebě restriktivního výkladu výjimky spočívající v možnosti použít jednací řízení bez uveřejnění, jak plyne z rozsudku Soudního dvora ze dne 14. 9. 2004 ve věci C-385/02 (Komise proti Itálii). Přestože se v této věci Soudní dvůr nevyjadřoval ke stavu skutkově totožnému, jaký je ve věci právě posuzované, plyne z něj, že ustanovení (směrnic), která umožňují výjimky z pravidel zadávání veřejných zakázek (a za takovou výjimku v dané věci Soudní dvůr považoval právě ‚odklon‘ od přísnějšího postupu formou jednání bez uveřejnění), musí být vykládána restriktivně, přitom důkazní břemeno ohledně existence výjimečných podmínek odůvodňujících aplikaci výjimky nese ten, kdo se jich dovolává (tj. zadavatel). […] Potřebou restriktivního výkladu podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění není tedy třeba se dále podrobněji zabývat; toto obecné východisko žalovaného je oprávněné“.

113.     Z výše uvedeného vyplývá, že důkazní břemeno leží v šetřeném případě zcela na zadavateli, jehož povinností je, aby doložil, že jednací řízení bez uveřejnění bylo v okamžiku zahájení zadávání veřejné zakázky jedinou možnou variantou, a že předmět takto zadané zakázky nemohl být zadán v jiném druhu zadávacího řízení, které je oproti jednacímu řízení bez uveřejnění z podstaty transparentnější. Dochází tak k výjimečné situaci, kdy je důkazní břemeno, jež zejména v případě přestupků leží na správním orgánu, který musí zjistit stav věci tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti, přeneseno na toho, kdo se dovolává zmíněné výjimky z použití otevřenějších zadávacích řízení, tedy na zadavateli. V případě jednacích řízení bez uveřejnění je to tedy právě zadavatel, kdo musí jednoznačně prokázat, že postupoval v souladu se zákonem.

114.     Úřad se proto v šetřeném případě zabýval otázkou, zda zadavatel unesl důkazní břemeno a prokázal, že zadání veřejné zakázky prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 1 písm. c) zákona a podle § 64 písm. b) zákona bylo v souladu se zákonem, přičemž na základě zjištěných skutečností dospěl Úřad k závěru, že zadavatel důkazní břemeno v šetřeném případě neunesl.

115.     Jak již bylo opakovaně zmíněno výše, je to právě zadavatel, který je povinen nade vší pochybnost prokázat objektivní existenci jediného dodavatele schopného plnit, přičemž zadavatel k oprávněnosti použití jednacího řízení bez uveřejnění u veřejné zakázky s ohledem na technický charakter (specifika) plnění nepředložil Úřadu žádný materiál, který by prokazoval existenci výjimečných podmínek odůvodňujících aplikaci předmětné výjimky [jak již bylo Úřadem dovozeno výše, jediný podklad, na kterém zadavatel založil oprávněnost svého postupu (tj. vyjádření společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o., že jediným doporučeným a „společností Motorola Solutions“ certifikovaným dodavatelem pro úpravy systému Motorola Dimetra IP Compact verze 8.0 je společnost KonekTel, a.s.), nesvědčí o existenci jediného potenciálního dodavatele, resp. pokud jej tak zadavatel vykládá, pak s ohledem na provedené šetření Úřadu neodpovídá tento závěr zadavatele realitě].

116.     Pokud zadavatel ve svém vyjádření ze dne 13. 7. 2017 podaném v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0199/2017/VZ argumentuje tak, že: „Úřad získal od spol. Motorola Solutions jen obecnou odpověď o kooperujících dodavatelích, což ovšem nezohledňuje konkrétní předmět veřejné zakázky (jeho rozsah) a nedává tak reakci na to, kdo z (určitých certifikátem) certifikovaných partnerů by byl oprávněn specializovaný předmět plnění dle smlouvy zadavateli fakticky poskytnout. Nutno zdůraznit skutečnost, že certifikátem disponuje jakýkoliv koncový prodejce technologie Motorola (např. i Úřadem výslovně dotazovaná spol. AlRadio Prague, s.r.o.), který však nemůže provádět systémovou integraci a následný servis infrastruktury systému TETRA. Jinými slovy řečeno, v reakci na obecný dotaz Úřad získal pouze obecnou informaci o počtu společností, se kterými spol. Motorola v ČR spolupracuje; v žádném případě z uvedeného nelze vyvodit závěr, že by snad (obchodní tajemství)… společností mohlo poskytnout plnění, které bylo předmětem veřejné zakázky „Implementace autentifikace a enkrypce do systému TETRA““, je to právě zadavatel, kdo má povinnost prokázat oprávněnost svého postupu s ohledem na obrácené důkazní břemeno v souvislosti s doložením podmínek opravňujících použití jednacího řízení bez uveřejnění. Úřadu nezbývá než konstatovat, že zadavatel toto důkazní břemeno neunesl, jelikož svá tvrzení uvedená výše nikterak neprokázal, a to ani prostřednictvím vyjádření v řízení o přestupku ze dne 4. 12. 2017. Úřad zdůrazňuje, že nerezignuje na svoji povinnost zjistit úplný skutkový stav věci, avšak nemůže za zadavatele plnění povinnosti prokázat existenci objektivních důvodů k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 1 písm. c) zákona a podle § 64 písm. b) zákona suplovat, přičemž v tomto duchu odkazuje již na své dřívější pravomocné rozhodnutí, č. j. S0823/2014/VZ-44764/2016/512/VNv ze dne 4. 11. 2016. Úřad má tedy v šetřeném případě povinnost posoudit, zda zadavatel unesl důkazní břemeno, tedy zda prokázal naplnění důvodů pro použití jednacího řízení bez uveřejnění, pročež není možné po Úřadu požadovat zajištění podkladů o oprávněnosti použití jednacího řízení bez uveřejnění, zvláště pak měl-li těmito podklady zadavatel disponovat již před zahájením zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

117.     Pro úplnost Úřad uvádí, že nepřistoupil k provedení znaleckého posudku, jak navrhuje zadavatel ve svém vyjádření ze dne 4. 12. 2017. Návrh na vyhotovení znaleckého posudku byl formulován velice obecně, přičemž měl prokázat, jaký existoval okruh dodavatelů pro splnění veřejné zakázky, aniž by její realizace vedla k nepřiměřeným technickým obtížím při provozu a údržbě systému TETRA. Návrh tedy vedle povšechnosti směřoval k posouzení otázky, kterou měl s ohledem na obrácené důkazní břemeno posoudit sám zadavatel, který si tak za účelem jejího zodpovězení případně mohl nechat zpracovat znalecký posudek ještě před samotným postupem v jednacím řízení bez uveřejnění. Úřad proto předmětnému návrhu zadavatele nevyhověl a navrhovaný důkaz znaleckým posudkem neprovedl, neboť jej nepovažoval za potřebný ke zjištění stavu věci [§ 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)].

118.     S ohledem na předmět plnění šetřené „SMLOUVY O DÍLO na Implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ a smluv s vybraným dodavatelem, které výše specifikované šetřené smlouvě předcházely, má tedy Úřad za to, že změna dodavatele by zadavatele nenutila k pořizování dodávky s odlišnými technologickými vlastnostmi, přičemž tento krok by neměl za následek neslučitelnost s původním plněním ani nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě. V šetřeném případě se tedy nejedná o případ, kdy by dodávka měla za následek nekompatibilitu zboží, které je již ve vlastnictví zadavatele, s nově pořizovaným zbožím, nebo vznik nepřiměřených technických obtíží při provozu a údržbě původní dodávky.

119.     Úřad podotýká, že ani zadavatel v průběhu řízení o přestupku nikterak neprokázal, že by ho změna dodavatele nutila k pořizování dodávky s odlišnými technologickými vlastnostmi, přičemž tento krok by měl za následek neslučitelnost s původním plněním a nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě. Úřadu tedy v této souvislosti nezbývá než konstatovat, že zadavatel neunesl důkazní břemeno, jelikož neprokázal, že by dodávka nově pořizovaného zboží měla za následek nekompatibilitu zboží, které je již ve vlastnictví zadavatele či vznik nepřiměřených technických obtíží při provozu a údržbě původní dodávky.

120.     Ve vztahu k tvrzení zadavatele, který ve svém vyjádření ze dne 1. 6. 2017 předloženém Úřadu ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0199/2017/VZ uvádí, že „nemá potřebnou licenci k tomu, aby jiného dodavatele ke změnám v systému TETRA přizval“ a pokud by tak učinil, pozbyl by vybraným dodavatelem garantovanou funkčnost systému v délce 10 let, Úřad konstatuje, že smluvním vytvořením exkluzivity ve prospěch konkrétního dodavatele nelze v předmětném případě odůvodnit ani zhojit nezákonný postup zadavatele, na základě kterého došlo k úplnému zamezení spravedlivé hospodářské soutěže. Jak již Úřad uvedl výše, pro možnost využití jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejné zakázky na dodávky dle § 64 písm. b) zákona musí dojít ke kumulativnímu naplnění dvou podmínek, z nichž první je pořizování dodávek s odlišnými technickými znaky a druhá spočívá v neslučitelnosti s původním plněním nebo nepřiměřenými technickými obtížemi při provozu a údržbě. Společným znakem těchto podmínek je pak jejich technický charakter, a proto není v předmětném případě relevantní argumentace tzv. ztrátou záruky, tj. právními problémy při zjišťování odpovědnosti za vadu při společném provozu zařízení od dvou dodavatelů.

121.     S odkazem na výše uvedené Úřad konstatuje, že o realizaci předmětu plnění šetřené „SMLOUVY O DÍLO na Implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ mělo být „soutěženo“ prostřednictvím zadávacího řízení určeného neomezenému okruhu dodavatelů, jelikož ze strany zadavatele nedošlo k naplnění podmínek nutných pro použití jednacího řízení bez uveřejnění, které svou povahou představuje výjimečný postup zadavatele.

122.     Pro úplnost Úřad dodává, že ve prospěch zadavatele nelze přičíst v rámci tohoto správního řízení ani argument vztahující se k „výlučnosti pozice“ společnosti KonekTel, a.s., z hlediska schopnosti poskytnutí řádného plnění v rámci technologie Dimetra IP Compact R8.0 obsažený ve vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí ze dne 8. 3. 2018, v rámci kterého zadavatel tvrdí, že v otevřeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Rozšíření infrastruktury stávajícího radiokomunikačního systému TETRA“ obdržel pouze jednu nabídku, a to od společnosti KonekTel, a.s., ačkoliv zadávací podmínky byly koncipovány tak, aby umožnily soutěž o jmenovanou veřejnou zakázku. Úřad konstatuje, že právě uvedený argument není relevantní, neboť je nutné na každou veřejnou zakázku pohlížet mimo jiného v kontextu jejího předmětu plnění a časového rámce zadávacího řízení, jelikož trh, na němž „operují“ potenciální dodavatelé, se vyvíjí v čase, tzn., že se na tomto může v rámci různých časových období vyskytovat jiný okruh i kvantita možných dodavatelů, což je při vzájemném porovnávání veřejných zakázek nezbytné zohlednit. V návaznosti na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatelem jmenovaná veřejné zakázka, v rámci které obdržel pouze jednu nabídku, a to od společnosti KonekTel, a.s., byla zadávána v odlišném časovém období, pročež není příhodné touto prokazovat, že by totožná situace (tj. účast pouze jednoho dodavatele, resp. společnosti KonekTel, a.s., v zadávacím řízení) nastala, pokud by zadavatel zadával stejným způsobem šetřenou veřejnou zakázku, jelikož tato skutečnost je ověřitelná pouze řádným provedením zadávacího řízení. Úřad dodává, že skutečnost, že veřejnou zakázku „Rozšíření infrastruktury stávajícího radiokomunikačního systému TETRA“ zadavatel zadával v otevřeném řízení, svědčí naopak o tom, že i sám zadavatel nevylučuje, že se na relevantním trhu vyskytuje více dodavatelů, kteří by byli schopni poskytnout plnění související s provozem systému TETRA, pročež zvolil jako druh zadávacího řízení otevřené zadávací řízení.

123.     Úřad poznamenává, že se nezabýval posouzením splnění dalších podmínek umožňujících zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. b) zákona, neboť výše dovozený rozpor s citovaným ustanovením zákona dle názoru Úřadu sám o sobě způsobuje nezákonnost postupu zadavatele, jehož důsledkem je uložení pokuty. Zkoumání dalších důvodů svědčících o nezákonnosti zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. b) zákona je již nadbytečné, neboť takové šetření dalších skutečností by nezměnilo nic na závěrech uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Takový postup v rámci přezkumu je nejen v souladu s rozhodovací praxí Úřadu a správních soudů, ale je též v souladu se zásadou procesní ekonomie.

124.     Na základě uvedeného Úřad konstatuje, že postup zadavatele, který v návaznosti na jednací řízení bez uveřejnění s odkazem na ustanovení § 63 odst. 1 písm. c) zákona a na ustanovení § 64 písm. b) zákona v „PÍSEMNÉ ZPRÁVĚ ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“ ze dne 19. 4. 2017 uzavřel s vybraným dodavatelem „SMLOUVU O DÍLO na Implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA“, aniž by došlo k naplnění podmínek pro jeho užití dle těchto ustanovení zákona, jak bylo Úřadem dovozeno výše, nelze považovat za souladný se zákonem.

125.     Úřad na základě všech uvedených skutečností dospěl k závěru, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že postupoval v rozporu s § 63 odst. 1 písm. c) zákona, když zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k jeho použití byly splněny podmínky stanovené v posledně citovaném ustanovení, neboť tomuto jednacímu řízení bez uveřejnění nepředcházelo otevřené řízení, užší řízení nebo zjednodušené podlimitní řízení, v němž účastníci zadávacího řízení nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast, a v rozporu s § 64 písm. b) zákona, když v případě veřejné zakázky na dodávky použil jednací řízení bez uveřejnění, aniž by pro jeho použití byly splněny podmínky stanovené v posledně citovaném ustanovení, neboť obviněný neprokázal, že by změna dodavatele nutila obviněného pořizovat dodávky s odlišnými technickými vlastnostmi, což by mělo za následek neslučitelnost s původním plněním nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě. Postup zadavatele v šetřeném případě přitom mohl ovlivnit výběr dodavatele, neboť nelze vyloučit, že pokud by zadavatel dodržel postup stanovený zákonem, mohl obdržet nabídky i od jiných dodavatelů, kteří mohli zadavateli nabídnout výhodnější podmínky plnění. Zadavatel zadal předmět plnění veřejné zakázky postupem, který postrádá prvky otevřené soutěže, neboť ji bez předchozí soutěže zadal vybranému dodavateli. Svým postupem tedy znemožnil ostatním dodavatelům účastnit se zadávacího řízení, což mohlo ovlivnit výběr dodavatele. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K uložení pokuty

126.     Úřad ve výroku I. tohoto rozhodnutí konstatoval, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že postupoval v rozporu s § 63 odst. 1 písm. c) zákona, když zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k jeho použití byly splněny podmínky stanovené v posledně citovaném ustanovení, neboť tomuto jednacímu řízení bez uveřejnění nepředcházelo otevřené řízení, užší řízení nebo zjednodušené podlimitní řízení, v němž účastníci zadávacího řízení nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast, a v rozporu s § 64 písm. b) zákona, když v případě veřejné zakázky na dodávky použil jednací řízení bez uveřejnění, aniž by pro jeho použití byly splněny podmínky stanovené v posledně citovaném ustanovení, neboť obviněný neprokázal, že by změna dodavatele nutila obviněného pořizovat dodávky s odlišnými technickými vlastnostmi, což by mělo za následek neslučitelnost s původním plněním nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr dodavatele, a obviněný uzavřel dne 7. 4. 2017 smlouvu na veřejnou zakázku.

127.     Vzhledem ke zjištěnému přestupku Úřad přistoupil k uložení pokuty.

128.     Úřad se v souvislosti s rozhodováním o uložení sankce nejprve zabýval tím, zda nedošlo k zániku odpovědnosti za přestupek, resp. k promlčení přestupku.

129.     K tomu Úřad uvádí, že dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon o přestupcích. Z ustanovení § 112 odst. 2 zákona o přestupcích vyplývá, že ustanovení dosavadních zákonů o lhůtách pro projednání přestupku nebo jiného správního deliktu, lhůtách pro uložení pokuty za přestupek nebo jiný správní delikt a lhůtách pro zánik odpovědnosti za přestupek nebo jiný správní delikt se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepoužijí. Pro posouzení zániku odpovědnosti za přestupek a zániku jeho trestnosti se tedy dosavadní právní úprava nepoužije ani ve vztahu k přestupkům spáchaným přede dnem 1. 7. 2017 (den nabytí účinnosti přestupkového zákona). S účinností od 1. 7. 2017 Úřad posuzuje zánik odpovědnosti za přestupek a zánik trestnosti přestupku podle § 270 zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (v souvislosti s nabytím účinnosti doprovodného změnového zákona). V otázkách touto speciální právní úpravou neřešených pak Úřad subsidiárně aplikuje jednotlivá ustanovení zákona o přestupcích jakožto obecnějšího právního předpisu.

130.     Podle § 29 zákona o přestupcích odpovědnost za přestupek zaniká

a) uplynutím promlčecí doby,

b) smrtí fyzické osoby,

c) zánikem právnické osoby, nemá-li právního nástupce, nebo

d) vyhlášením amnestie.

131.     Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích počíná promlčecí doba běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

132.     Podle § 270 odst. 5 zákona ve znění doprovodného změnového zákona k zákonu o přestupcích (účinného od 1. 7. 2017) promlčecí doba činí 5 let.

133.     V šetřeném případě došlo ke spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku, tj. dne 7. 4. 2017. Úřad se o spáchání přestupku dozvěděl v souvislosti s přezkumem ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0199/2017/VZ, přičemž předmětné správní řízení bylo zahájeno dne 19. 5. 2017. Správní řízení ve věci spáchání přestupku bylo zahájeno dnem doručení oznámení o zahájení řízení o přestupku, tj. dne 24. 11. 2017. K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro zahájení řízení o přestupku tedy nedošlo.

134.     S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že odpovědnost obviněného za předmětný přestupek nezanikla.

135.     Podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona lze za přestupek podle § 268 odst. 1 zákona, nepoužije-li se postup podle § 268 odst. 3 zákona, uložit pokutu do 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. a) až c) zákona.

136.     Pro potřeby stanovení horní hranice možné pokuty vycházel Úřad z ceny veřejné zakázky, která činí dle článku 4 „Cena díla“ „SMLOUVY O DÍLO na Implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ částku ve výši 4 958 244 Kč bez DPH, resp. částku ve výši 5 999 475,24 Kč včetně DPH. Horní hranice možné pokuty (10 % z částky ve výši 5 999 475,24 Kč) v souladu s § 268 odst. 2 písm. a) zákona tedy činí po zaokrouhlení částku ve výši 599 948 Kč.

137.     Podle § 37 písm. a), c) a g) zákona o přestupcích (Úřad zde cituje pouze ta ustanovení, která jsou v daném případě pro určení druhu a výměry trestu relevantní, pozn. Úřadu) se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku, k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem a u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby k povaze její činnosti.

138.     Podle § 38 písm. a), b), c), d), f) a g) zákona o přestupcích je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, významem a rozsahem následku přestupku, dále způsobem spáchání přestupku, okolnostmi spáchání přestupku, rovněž i délkou doby, po kterou trvalo protiprávní jednání pachatele nebo po kterou trval protiprávní stav udržovaný protiprávním jednáním pachatele a počtem jednotlivých dílčích útoků, které tvoří pokračování v přestupku.

139.     Z rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 46/2011-78 ze dne 6. 12. 2012 vyplývá, že je-li výše uložené pokuty výsledkem správního uvážení Úřadu a rozhodnutí je vydáváno s využitím zákonem uložené diskrece, je povinností Úřadu zabývat se všemi hledisky, která jsou pro posouzení výše pokuty nezbytná, nadto musí zohlednit i další skutečnosti, jež mohou mít na konkrétní výši pokuty vliv. Klíčovou je pak podmínka, aby z rozhodnutí bylo seznatelné, jaké konkrétní úvahy vedly správní orgán k uložení pokuty v příslušné výši, a aby výše pokuty s ohledem na zvažovaná kritéria a zákonnou limitaci vyhověla podmínce přiměřenosti. S požadavky soudu na řádné odůvodnění pokuty, obsaženými ve výše citovaném rozsudku, se Úřad vypořádává následujícím způsobem.

140.     Co se týče způsobu, resp. okolností, za kterých byl přestupek spáchán, pak Úřad konstatuje, že spáchání přestupku bylo způsobeno nesprávným právním posouzením zadavatele, který neoprávněně zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky stanovené v § 63 odst. 1 písm. c) zákona, neboť tomuto jednacímu řízení bez uveřejnění nepředcházelo otevřené řízení, užší řízení nebo zjednodušené podlimitní řízení, v němž účastníci zadávacího řízení nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast, a aniž by byly splněny podmínky stanovené v § 64 písm. b) zákona, neboť zadavatel neprokázal, že by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat dodávky s odlišnými technickými vlastnostmi, což by mělo za následek neslučitelnost s původním plněním nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele, a zadavatel uzavřel dne 7. 4. 2017 smlouvu na veřejnou zakázku. Vzhledem k tomu, že zadavatel použil pro zadání předmětu plnění veřejné zakázky jednací řízení bez uveřejnění, aniž k tomu byly splněny výše specifikované zákonné podmínky, způsobil, že se šetřeného zadávacího řízení mohl zúčastnit pouze jeden oslovený dodavatel, tj. vybraný dodavatel, a zcela tak vyloučil soutěžní prostředí. Podle výkladové praxe Úřadu dosahuje nejzávažnějšího stupně intenzity porušení zákona postup zadavatele spočívající v úplné ignoraci ustanovení zákona, neboť tento postup zcela vylučuje soutěžní prostředí, které je základním předpokladem dosažení efektivního vynakládání veřejných prostředků. Jelikož v posuzovaném případě zadavatel nezadal veřejnou zakázku v příslušném zadávacím řízení a znemožnil tak účast širokému okruhu dodavatelů, čímž došlo k výraznému narušení soutěžního prostředí, jedná se o přestupek velmi závažného charakteru. Úřad dodává, že tento postup zadavatele nelze žádným způsobem zhojit, neboť „SMLOUVA O DÍLO na Implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ na plnění předmětné veřejné zakázky již byla splněna.

141.     Co se týče následků postupu zadavatele, pak Úřad uvádí, že následkem shora popsaného nezákonného postupu zadavatele byla situace, kdy se potenciální zájemci o veřejnou zakázku nemohli ucházet. Vybraný dodavatel tak nebyl vystaven jakékoliv konkurenci, neproběhla žádná soutěž o cenu nebo ekonomickou výhodnost nabídek, v důsledku čehož mohlo dojít k nehospodárnému využití veřejných prostředků. Nelze vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohl obdržet nabídky i od dalších dodavatelů, kteří by mohli nabídnout nižší cenu požadovaného plnění.

142.     V šetřeném případě Úřad považuje za přitěžující okolnost fakt, že zadavatel rozhodl o použití nejméně transparentního druhu zadávacího řízení (tj. o aplikaci jednacího řízení bez uveřejnění) pro zadání předmětu veřejné zakázky na základě vyjádření společnosti Motorola Solutions Czech Republic s.r.o., že jediným doporučeným dodavatelem pro úpravy systému Motorola Dimetra IP Compact verze 8.0 je společnost KonekTel, a.s., tj. pouze na základě doporučení, aniž by zadavatel provedl další šetření v této věci a ověřil si, zda se na trhu nevyskytuje více možných dodavatelů.

143.     Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně nespravedlivá. Nepřípustné jsou pak takové pokuty, jež mají likvidační charakter.

144.     Ze schváleného rozpočtu zadavatele za rok 2017 (dostupného na http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/rozpocet/rozpocet-mesta-brna/souhrnny-rozpocet-statutarniho-mesta-brna-na-rok-2017/) vyplývá, že celkové příjmy zadavatele činí řádově stovky milionů korun. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel disponuje, považovat za likvidační či nespravedlivou.

145.     Pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit zejména dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu.

146.     Po zvážení všech okolností případu Úřad stanovil výměru pokuty při spodní hranici zákonné sazby, a to ve výši 100 000 Kč. Vzhledem k souvislostem případu považuje Úřad uloženou sankci za dostačující, poněvadž naplňuje obě funkce právní odpovědnosti.

147.     S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

148.     Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

K uložení náhrady nákladů řízení

149.     Podle ustanovení § 93 odst. 1 písm. i) zákona o přestupcích se ve výrokové části rozhodnutí o přestupku, kterým je obviněný uznán vinným, kromě náležitostí podle správního řádu uvede výrok o náhradě nákladů řízení.

150.     Správní orgán podle § 95 odst. 1 zákona o přestupcích uloží obviněnému, který byl uznán vinným, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Pokud bylo rozhodnutí o přestupku zrušeno jiným orgánem veřejné moci a tato skutečnost má za následek nesplnění podmínek pro uložení náhrady nákladů řízení, správní orgán nahrazené náklady vrátí.

151.     Vzhledem k tomu, že zákon o přestupcích v současné době náklady řízení blíže neupravuje, musel správní orgán vycházet z obecného právního předpisu, kterým je správní řád.

152.     Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Podle citovaného ustanovení správního řádu výši paušální částky nákladů řízení stanoví prováděcí právní předpis. Tímto předpisem je vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení (dále jen „vyhláška“), která v § 6 odst. 1 stanoví, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí 1 000 Kč.

153.     Jelikož v daném případě Úřad zahájil řízení o přestupku z moci úřední, neboť dospěl k závěru, že se obviněný dopustil přestupku, je zřejmé, že řízení bylo vyvoláno porušením právní povinnosti obviněného, a Úřad je tedy povinen obviněnému uložit náhradu nákladů řízení ve výši stanovené vyhláškou. Z toho důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

154.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2017000458.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz