číslo jednací: S0409/2017/VZ-36525/2017/523/GHo

Instance I.
Věc I/6 Bochov – směr Praha
Účastníci
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 2. ROBSTAV stavby k.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 26. 3. 2018
Související rozhodnutí S0409/2017/VZ-36525/2017/523/GHo
R0240/2017/VZ-08395/2018/321/ZSř
Dokumenty file icon dokument ke stažení 436 KB

Č. j.: ÚOHS-S0409/2017/VZ-36525/2017/523/GHo

 

Brno: 13. prosince 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve správním řízení zahájeném dne 13. 10. 2017 na návrh ze dne 10. 10. 2017, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
 • navrhovatel – ROBSTAV stavby k.s., IČO 27430774, se sídlem Na Stínadlech 495, Pražské předměstí, 397 01 Písek, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 10. 10. 2017 Mgr. Filipem Toulem, advokátem, ev. č. ČAK 12749, se sídlem Lannova tř. 16/13, 370 01 České Budějovice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „I/6 Bochov – směr Praha“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 3. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-006964, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017,

rozhodl takto:

 

I.

Zadavatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „I/6 Bochov – směr Praha“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 3. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-006964, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017, zásadu transparentnosti zakotvenou v ust. § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když v návaznosti na postup při předkládání dokladů na základě výzvy dle ust. § 122 odst. 3 cit. zákona vyloučil navrhovatele – ROBSTAV stavby k. s., IČO 27430774, se sídlem Na Stínadlech 495, Pražské předměstí, 397 01 Písek – z další účasti v zadávacím řízení z důvodu, že navrhovatel nesplnil požadavky uvedené ve výzvě dle ust. § 122 odst. 3cit. zákona, jelikož jako doklad o vlastnictví obalovny nebo smluvním zajištění dodávek směsí předložil pouze dvě čestná prohlášení, kde je uvedeno, že má smluvně zajištěné dodávky asfaltových směsí, a dále nepředložil zkoušky typu živičných směsí, schválených Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, úsekem kontroly kvality staveb, aniž by zajistil, aby bylo možno zpětně ověřit, jaké dokumenty a v jakém počtu od navrhovatele na výzvu podle ust. § 122 odst. 3 cit. zákona skutečně obdržel, když navrhovatel tvrdí a údajným potvrzením zadavatele dokládá, že zadavateli požadované dokumenty předložil dne 16. 8. 2017 v rámci souboru dokumentů v celkovém počtu 90 listů, za situace, kdy z dokumentace o zadávacím řízení nevyplývá ani počet předaných dokumentů, resp. listů, čímž se stal postup zadavatele zpětně nepřezkoumatelným, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ruší rozhodnutí o vyloučení navrhovatele – ROBSTAV stavby k. s., IČO 27430774, se sídlem Na Stínadlech 495, Pražské předměstí, 397 01 Písek – z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „I/6 Bochov – směr Praha“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 3. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-006964, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017, které bylo navrhovateli oznámeno dne 15. 9. 2017.

III.

Zadavateli – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0409/2017/VZ ve věci návrhu navrhovatele – ROBSTAV stavby k. s., IČO 27430774, se sídlem Na Stínadlech 495, Pražské předměstí, 397 01 Písek – ze dne 10. 10. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „I/6 Bochov – směr Praha“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 3. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-006964, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017.

IV.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – ukládá

 

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dne 16. 3. 2017 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „I/6 Bochov – směr Praha“, přičemž toto oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-006964, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             V bodě II.1.2) oznámení o zahájení zadávacího řízení je uvedeno, že se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce a v bodě II.1.3) tohoto oznámení zadavatel předmět veřejné zakázky vymezil takto: „[j]edná se o výměnu asfaltových vrstev v celé kategorijní šířce silnice S 11,5. Délka úpravy je 5,600 km. Před započetím stavebních prací je nutné instalovat dopravně inženýrská opatření. Dále bude v této fázi stavby nutné demontovat části bezpečnostních zařízení v podobě svodidel a zábradlí. Poté bude odfrézována stávající obrusná vrstva v tl. cca 170 mm. Po očištění odfrézovaného povrchu zametením bude provedena vizuální prohlídka za účasti technického dozoru stavebníka. Budou určeny lokality, které budou sanovány. Nezpevněná krajnice bude seříznuta do úrovně odfrézovaného povrchu vozovky a uvedena do požadovaného sklonu. Otevřené příkopy podél silnice I/6 budou strojně pročištěny a v některých místech zpevněny příkopovou tvarovkou. Propustky pod a podél komunikace budou pročištěny tlakovou vodou. Kolmá betonová čela propustků budou přebudovány na šikmá čela. Po sanaci trhlin a plošných poruch podkladních vrstev bude přistoupeno k pokládce nových vrstev. .

3.             Zadavatel stanovil v odst. 2.2 zadávací dokumentace předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 83 853 000,- Kč bez DPH.

4.             Z protokolu o otevírání nabídek ze dne 9. 5. 2017 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel celkem 15 nabídek.

5.             Z protokolu z III. jednání komise o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 10. 7. 2017 plyne, že komise doporučila zadavateli vybrat k uzavření smlouvy navrhovatele – ROBSTAV stavby k. s., IČO 27430774, se sídlem Na Stínadlech 495, Pražské předměstí, 397 01 Písek, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 10. 10. 2017 Mgr. Filipem Toulem, advokátem, ev. č. ČAK 12749, se sídlem Lannova tř. 16/13, 370 01 České Budějovice (dále jen „navrhovatel“).

6.             Zadavatel vyzval navrhovatele na základě výzvy k předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona ze dne 18. 7. 2017 k předložení dokumentů dle této výzvy. Dne 16. 8. 2017 předložil navrhovatel zadavateli soubor požadovaných dokumentů.

7.             Dne 15. 9. 2017 obdržel navrhovatel od zadavatele rozhodnutí a oznámení o vyloučení ze zadávacího řízení z téhož dne. Dne 22. 9. 2017 navrhovatel předal zadavateli námitky ze dne 20. 9. 2017 proti vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení (dále jen „námitky“). Rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele ze dne 4. 10. 2017 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), kterým zadavatel námitky navrhovatele odmítl, bylo navrhovateli doručeno téhož dne.

8.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel s důvody uvedenými v rozhodnutí zadavatele o námitkách nesouhlasil, podal dne 13. 10. 2017 návrh na přezkoumání úkonu zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.             OBSAH NÁVRHU

9.             Z návrhu navrhovatele vyplývá, že směřuje proti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, přičemž navrhovatel v úvodu textu návrhu cituje ze svých námitek ze dne 20. 9. 2017.

10.         Navrhovatel uvádí, že zadavatel porušil svým postupem ust. § 6 a § 46 zákona, jelikož má za to, že zadavateli předložil požadované dokumenty, a pokud by měl zadavatel názor opačný, měl postupovat v souladu s ust. § 46 zákona a navrhovatele požádat o objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů.

11.         Navrhovatel namítá, že již v rámci vysvětlování mimořádně nízké nabídkové ceny doložil zadavateli jako přílohu tohoto vysvětlení nabídku společnosti Obalovna Česká republika s.r.o., IČO 05228298, se sídlem Riegrova 2810/22, 370 01 České Budějovice (dále jen „Obalovna Česká republika s.r.o.“), provozovatele – výrobce asfaltových směsí na obalovně v obci Kařez, jejímž vlastníkem je společnost KOVIA s.r.o., IČO 04060954, se sídlem Libocká 258/22, 162 00 Praha 6 (dále jen „KOVIA s.r.o.“). Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny akceptoval, a to i ohledně nabízené ceny asfaltových směsí, když vycházel z nabídky této společnosti, kterou tím akceptoval. Navrhovatel má tedy za to, že pokud doložil, že má smluvně zajištěnu dodávku asfaltových směsí již při vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny, nebyl důvod, aby zadavateli tuto skutečnost, již v minulosti prokázanou, prokazoval znovu. Navrhovatel v návrhu upozorňuje, že ji přesto prokázal znovu v dokumentech odevzdaných zadavateli dne 16. 8. 2017.

12.         Navrhovatel dále namítá, že zadavatel disponoval a stále disponuje zkouškami typu živičných směsí, které schválil zadavatel dne 30. 6. 2016, dne 11. 3. 2016 a dne 21. 10. 2015 a které byly vydány pro žadatele VIDAKO s.r.o., IČO 29113733, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6 (dále jen „VIDAKO s.r.o.“), a to ve vztahu k obalovně Kařez. Navrhovatel doplňuje, že společnost VIDAKO s.r.o. je právní předchůdce společnosti Obalovna Česká republika s.r.o., která po sloučení se společností VIDAKO s.r.o. disponuje uvedenými zkouškami. Navrhovatel dále dodává, že zmiňované zkoušky byly vydány na dobu pěti let, jsou platné a zadavatel je má v databázi.

13.         Navrhovatel uvádí, že předložil též prohlášení společnosti BÖGL a KRÝSL, k.s. – odštěpný závod Dobřany, IČO 26374919, se sídlem Dvořákova 998, 334 41 Dobřany (dále jen „BÖGL a KRÝSL, k.s. – odštěpný závod Dobřany“) o tom, že na základě zasmluvněného obchodního vztahu poskytne a dodá navrhovateli asfaltové směsi na předmětnou stavbu z obalovny v Elterlein ve Spolkové republice Německo. Navrhovatel dodává, že vzhledem k tomu, že by byly v této obalovně vyráběny asfaltové směsi pro tuto stavbu dle požadovaných zkoušek typu (tedy i ze stejných vstupních materiálů), nepředkládal speciální zkoušky typu pro tuto obalovnu.

14.         Navrhovatel je přesvědčen, že zadavateli předložil dne 16. 8. 2017 v dokumentech mimo jiné akceptovanou nabídku společnosti Obalovna Česká republika s.r.o. a zkoušky typu živičných směsí. Navrhovatel má za to, že to vyplývá z předloženého důkazu, na kterém je uvedeno, že bylo zadavateli předáno 90 listů, tedy stejný počet (vyjma námitek), jaký tvořila příloha námitek. Navrhovatel je toho názoru, že je možné, že při manipulaci zadavatele s touto dokumentací mohly dokumenty (akceptace nabídky a zkoušky typu) ne/úmyslně vypadnout. Pozn. Úřadu: Jako přílohu návrhu doložil navrhovatel dokumenty, které byly dle navrhovatele předloženy zadavateli dne 16. 8. 2017. Tyto dokumenty jsou opatřeny potvrzením o jejich předání s razítkem zadavatele, přičemž na potvrzení je uvedeno „[p]řevzatá součinnost 90 listů“.

15.         Závěrem navrhovatel uvádí, že mu hrozí újma spočívající v tom, že se nebude moci účastnit předmětné veřejné zakázky, a nebude tak moci dosáhnout na veřejné zakázce zisku. Navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, jakož i rozhodnutí navazující.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

16.         Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 13. 10. 2017 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu navrhovatele dne 12. 10. 2017.

17.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou

 •              zadavatel,
 •              navrhovatel.

18.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0409/2017/VZ-30113/2017/523/GHo ze dne 16. 10. 2017. Část dokumentace o zadávacím řízení obdržel Úřad v listinné podobě dne 17. 10. 2017. Vyjádření zadavatele k návrhu a zbývající část dokumentace Úřad obdržel dne 23. 10. 2017.

19.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0409/2017/VZ-30791/2017/523/GHo ze dne 23. 10. 2017 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a to podání informace o dalších úkonech, které zadavatel případně provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

20.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0409/2017/VZ-31439/2017/523/GHo ze dne 26. 10. 2017 stanovil Úřad navrhovateli lhůtu pro předložení originálu potvrzení ze dne 16. 8. 2017 o předání listin zadavateli na základě výzvy k předložení dokladů ze dne 18. 7. 2017. Lhůta byla na žádost navrhovatele ze dne 2. 11. 2017 prodloužena usnesením č. j. ÚOHS-S0409/2017/VZ-32208/2017/523/GHo z téhož dne.

21.         Dne 3. 11. 2017 obdržel Úřad od navrhovatele v listinné podobě potvrzení ze dne 16. 8. 2017 o předání listin zadavateli na základě výzvy k předložení dokladů ze dne 18. 7. 2017, které je vidimovanou listinou opatřenou ověřovací doložkou pro vidimaci ze dne 3. 11. 2017. Předložená listina, která byla vidimována, je též vidimovanou listinou opatřenou ověřovací doložkou pro vidimaci ze dne 18. 8. 2017.

22.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0409/2017/VZ-31442/2017/523/GHo ze dne 26. 10. 2017 stanovil Úřad zadavateli lhůtu pro předložení části dokumentace o zadávacím řízení, a to listin předaných navrhovatelem zadavateli v návaznosti na výzvu k předložení dokladů ze dne 18. 7. 2017, příp. vyjádření k rozdílnému počtu listů předmětných listin, které byly předány navrhovatelem zadavateli v návaznosti na tuto výzvu.

23.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0409/2017/VZ-32377/2017/523/GHo ze dne 7. 11. 2017 stanovil Úřad navrhovateli lhůtu k předložení potvrzení ze dne 16. 8. 2017 o předání listin zadavateli na základě výzvy k předložení dokladů ze dne 18. 7. 2017 doručené navrhovateli dne 3. 8. 2017, a to v originální podobě, tj. v prvopisu, který byl vystaven v listinné podobě a potvrzen, resp. podepsán za zadavatele paní Šárkou Dlouhou.

24.         Dne 14. 11. 2017 obdržel Úřad sdělení navrhovatele, ve kterém uvádí, že Úřadu předložil požadovaný dokument v ověřené kopii a že prvopis již nemá k dispozici.

25.         Usnesením č. j. ÚOHS-S409/2017/VZ-33831/2017/523/GHo ze dne 16. 11. 2017 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Žádný z účastníků správního řízení se ve lhůtě určené výše citovaným usnesením Úřadu (ani později) k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

26.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0409/2017/VZ-35714/2017/523/GHo ze dne 6. 12. 2017 Úřad nařídil k zajištění účelu vedeného správního řízení zadavateli předběžné opatření podle § 61 odst. 1 správního řádu spočívající v uložení zákazu uzavřít smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky.

Vyjádření zadavatele k návrhu

27.         Zadavatel se k návrhu vyjádřil ve stanovisku ze dne 23. 10. 2017, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž ve vyjádření odkazuje i na rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele ze dne 4. 10. 2017.

28.         K navrhovatelem uváděné skutečnosti, že již v rámci vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny zadavatel akceptoval toto vysvětlení, zadavatel uvádí, že není zřejmé, co navrhovatel myslí tím, že zadavatel danou obalovnu „akceptoval“. Zadavatel pouze na základě doložené cenové nabídky společnosti Obalovna Česká republika s.r.o. považoval za dostatečně vysvětlené podezření na mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Zadavatel dále upřesňuje, že toto nelze v žádném případě zaměňovat s povinností doložit doklad o vlastnictví obalovny nebo smluvním zajištění dodávek směsí, které má předkládat vybraný dodavatel na výzvu zadavatele. Dodává, že cenovou nabídku rozhodně nelze považovat za doklad o vlastnictví obalovny nebo o smluvním zajištění dodávek směsí. Zadavatel dále nesouhlasí s tvrzením, že smluvní zajištění dodávek asfaltových směsí doložil navrhovatel znovu v dokumentech odevzdaných zadavateli dne 16. 8. 2017.

29.         K argumentu navrhovatele, že zadavatel disponuje zkouškami typu živičných směsí, které byly schváleny zadavatelem, zadavatel v kontextu svého rozhodnutí o námitkách navrhovatele uvádí, že navrhovatel nejen, že doklady o těchto zkouškách na výzvu zadavatele dle § 122 odst. 3 zákona nedoložil, ale ani nesdělil zadavateli, že je již má k dispozici z jiných řízení. Zadavatel konstatuje, že navrhovatel sice následně doručil zkoušky typu asfaltových směsí spolu s námitkami, to ale nic nemění na oprávněnosti jeho vyloučení, jelikož doklady nebyly doručeny v požadovaném termínu, a navíc uvedené zkoušky typu asfaltových směsi jsou v daném případě bezpředmětné, protože navrhovatel nedoložil doklad o vlastnictví obalovny nebo smluvním zajištění dodávek směsí z předmětné obalovny (tj. z obalovny, pro kterou bylo schválení zkoušek typu asfaltových směsí vydáno).

30.         Zadavatel uvádí, že prohlášení společnosti BÖGL a KRÝSL, k.s. – odštěpný závod Dobřany nemělo pro něj žádnou relevanci, jelikož z předloženého prohlášení této společnosti nevyplývá, jaké typy asfaltových směsí jsou v obalovně v Elterlein vyráběny a z jakých vstupních materiálů, resp. jaké typy asfaltových směsí by byly dodávány na předmětnou stavbu, takže zadavatel neměl žádnou informaci o typech asfaltových směsí z této obalovny. Zadavatel dále upřesňuje, že informace, že v dané obalovně jsou vyráběny stejné typy asfaltových směsí (ze stejných vstupních materiálů) jako v jiné obalovně, nemůže nahradit zkoušky typu asfaltových směsí pro danou obalovnu.

31.         Zadavatel dále považuje za zcela bezpředmětné a účelové prohlášení navrhovatele, že veškeré dokumenty v počtu 90 listů byly zadavateli doručeny dne 16. 8. 2017 prostřednictvím zaměstnanců navrhovatele a že úplnost předkládaných dokumentů kontroloval pracovník zadavatele, přičemž tato dokumentace údajně obsahovala i nabídku na dodávku asfaltových směsí vč. zkoušek typu těchto směsí. Zadavatel je toho názoru, že tato dokumentace byla doručena po termínu stanoveném ve výzvě dle § 122 odst. 3 zákona a údajná kontrola úplnosti ze strany pracovníka zadavatele nemůže nahradit činnost komise či zadavatele z hlediska posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, resp. z hlediska posouzení splnění povinnosti vybraného dodavatele dle § 122 zákona.

32.         K námitce navrhovatele, že jej měl zadavatel vyzvat k doplnění dle § 46 zákona, zadavatel uvádí, že z dikce § 46 zákona jednoznačně vyplývá, že se jedná o možnost, nikoli povinnost zadavatele a nevyužití této možnosti nemůže být porušením zákona. Zadavatel dodává, že svým postupem rovněž neporušil zásadu diskriminace a zásadu rovného zacházení, jelikož vůči žádnému jinému účastníkovi řízení neaplikoval odlišný postup.

33.         Závěrem zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele zamítl.

Sdělení zadavatele k usnesení ze dne 26. 10. 2017

34.         Dne 30. 10. 2017 obdržel Úřad sdělení zadavatele v návaznosti na usnesení č. j. ÚOHS-S0409/2017/VZ-31442/2017/523/GHo ze dne 26. 10. 2017.

35.         Zadavatel dokládá Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice I/6 Bochov, směr Praha, který byl součástí dokumentů předaných navrhovatelem před podpisem smlouvy a který je rovněž součástí poskytnuté projektové dokumentace, přičemž nebyl ze strany zadavatele vyžadován dle čl. 15 zadávací dokumentace před podpisem smlouvy.

36.         Zadavatel dále uvádí, že „[p]okud navrhovatel odkazuje na potvrzení o převzetí ze dne 16. 8. 2017 s podpisem zaměstnankyně zadavatele paní Šárky Dlouhé, pak ručně dopsaný text „Převzatá součinnost 90 listů“ zaměstnankyně zadavatele nepsala, nejedná se o její písmo, doklady nekontrolovala vzhledem k tomu, že kontaktní osoba pro přebírání dokumentace čerpala řádnou dovolenou. Je zřejmé, že navrhovatel účelově připsal na potvrzení o převzetí dokumentů počet listů, který neodpovídá skutečnosti a tím zadavatele poškodil v jeho právech tím, že vyvolal nedůvodné správní řízení proti zadavateli. Zadavatel navrhuje, jako důkazní návrh ve správním řízení, aby byl Úřadem přibrán příslušný znalec, který prozkoumá pravost písma osoby podepsané dne 16. 8. 2017, případně všech dalších zaměstnanců zadavatele, kteří by podle názoru navrhovatele mohli být předání listin účastni, případně zaměstnanců navrhovatele.“.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

37.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení, stanovisek předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel v zadávacím řízení nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K  postavení zadavatele

38.         V šetřeném případě se Úřad nejprve zabýval otázkou, zda je splněn předpoklad stanovený v § 4 zákona, tedy zda je Ředitelství silnic a dálnic ČR zadavatelem ve smyslu zákona. Ustanovení § 4 odst. 1 zákona taxativně vymezuje pět skupin subjektů, které spadají pod definici „veřejného zadavatele“. Jedním z těchto subjektů je podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona také státní příspěvková organizace.

39.         V úplném znění zřizovací listiny Ředitelství silnic a dálnic ČR (tj. zadavatele) ve znění ze dne 11. 3. 2016 je na více místech uvedeno, že se jedná o státní příspěvkovou organizaci. Taktéž z webových stránek zadavatele (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Reditelstvi-silnic-a-dalnic) vyplývá, že Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvkovou organizací, která byla zřízena Českou republikou – Ministerstvem dopravy.

40.         S ohledem na shora uvedené skutečnosti Úřad tudíž tuto otázku uzavírá s konstatováním, že zadavatel, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, coby státní příspěvková organizace, je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona.

Relevantní ustanovení zákona

41.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

42.         Podle § 6 odst. 2 zákona musí zadavatel ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.  

43.         Podle § 46 odst. 1 zákona může zadavatel pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

44.         Podle § 104 odst. 1 zákona může zadavatel v zadávací dokumentaci požadovat od vybraného dodavatele jako další podmínky pro uzavření smlouvy

a) předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele,

b) úspěšný výsledek zkoušek vzorků,

c) předložení dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací, je-li to k plnění veřejné zakázky nezbytné,

d) přijetí určité formy spolupráce podle § 37 odst. 4, nebo

e) bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy.

45.         Podle § 122 odst. 1 zákona je zadavatel povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek nebo výsledku elektronické aukce, pokud byla použita.

46.         Podle § 122 odst. 2 zákona pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

47.         Podle § 122 odst. 3 odešle zadavatel vybranému dodavateli výzvu k předložení

a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici,

b) dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1, a

c) informací a dokladů podle § 104 odst. 2 písm. a) a b), je-li vybraný dodavatel právnickou osobou;

v takovém případě se postupuje podle § 46 odst. 1 obdobně.

48.         Podle § 122 odst. 4 zákona se v případě výzvy podle odstavce 3 postupuje podle § 46 odst. 1 obdobně.

49.         Podle § 122 odst. 5 zákona vyloučí zadavatel účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle odstavce 3 nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.

50.         Podle § 216 odst. 1 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

51.         Zadavatel vyzval navrhovatele na základě žádosti ze dne 5. 6. 2017 o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Navrhovatel doložil dne 29. 6. 2017 písemné zdůvodnění ze dne 26. 6. 2017, jehož přílohu č. 2 tvoří cenová nabídka společnosti Obalovna Česká republika s.r.o. Tato cenová nabídka obsahuje tabulku s jednotkovými cenami a cenami celkem za jednotlivé druhy asfaltových směsí a obsahuje vyjádření „[n]aše cenová nabídka obsahuje pouze materiál zahrnutý ve výkazu výměr. Při úpravě rozsahu zadávaných prací budou jednotkové ceny rekalkulovány. Případná fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací.“.

52.         V protokolu z III. jednání komise o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 10. 7. 2017 je uvedeno, že komise doporučila zadavateli vybrat navrhovatele k uzavření smlouvy, neboť splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Zadavatel vyzval na základě výzvy k předložení dokladů ze dne 18. 7. 2017 navrhovatele dle § 122 odst. 3 zákona mj. k předložení

a) originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, a to konkrétně dokladů uvedených v čl. 4 zadávací dokumentace („Kvalifikační předpoklady“), pokud je již zadavatel nemá k dispozici,

b) doklady, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy dle č. 15 zadávací dokumentace („Podmínky pro uzavření Smlouvy o dílo“) […]“.

53.         V čl. 15. nazvaném Podmínky pro uzavření smlouvy odst. 15.3. zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že vybraný dodavatel je povinen zadavateli dále na písemnou výzvu mj.:

b) předložit doklad o vlastnictví obalovny nebo smluvním zajištění dodávek směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 150 t/hod; […]

f) předložit zkoušky typu živičných směsí, schválené ŘSD ČR, úsekem kontroly kvality staveb.“

54.         Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že navrhovatel předložil na základě výzvy k předložení dokladů ze dne 18. 7. 2017 dle § 122 odst. 3 zákona následující dokumenty v počtu 50 listů:

 • formulář 2.1.1. konsolidované čestné prohlášení – nadlimitní režim;
 • výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob navrhovatele;
 • výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob společnosti Rekoskov s.r.o., IČO 04638921, se sídlem Muchova 240/6, Praha 6 – Dejvice, 160 00;
 • výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob týkající se pana Radka Kozáka;
 • potvrzení finančního úřadu pro Jihočeský kraj o neexistenci daňových nedoplatků navrhovatele;
 • potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň – město o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému navrhovatele;
 • výpis z obchodního rejstříku navrhovatele;
 • výpis z obchodního rejstříku společnosti Rekoskov s.r.o., IČO 04638921, se sídlem Muchova 240/6, Praha 6 – Dejvice, 160 00;
 • výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku navrhovatele;
 • formulář 2.2.1. konsolidované čestné prohlášení odborného personálu pana Ing. Radka Kozáka;
 • osvědčení o autorizaci pana Ing. Radka Kozáka;
 • diplom pana Radka Kozáka;
 • osvědčení o státní zkoušce pana Radka Kozáka;
 • formulář 2.2.1. konsolidované čestné prohlášení odborného personálu pana Zbyňka Korce, DiS.;
 • osvědčení o autorizaci pana Zbyňka Korce, DiS.;
 • vysvědčení o absolutoriu pana Zbyňka Korce;
 • formulář 2.2.1. konsolidované čestné prohlášení odborného personálu pana Ing. Jana Plavce;
 • vysokoškolský diplom pana Jana Plavce;
 • úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností;
 • formulář 2.2.2. seznam realizovaných staveb navrhovatele;
 • referenční list stavby MUBEA – Neubau der Halle 4;
 • referenční list stavby III/1903 Domažlice – Tlumačov – Mrákov;
 • referenční list stavby Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 2, okres Tábor, České Budějovice a Strakonice;
 • referenční list stavby Rekonstrukce silnice III/232 Břasy – Liblín, etapa 1;
 • čestné prohlášení pana Ing. Radka Kozáka s uvedením, že je jediným jednatelem společnosti Rekoskov s.r.o., IČO 04638921, se sídlem Muchova 240/6, Praha 6 – Dejvice, 160 00, která je komplementářem navrhovatele;
 • přehled o majetkové struktuře navrhovatele;
 • výpis z obchodního rejstříku společnosti RS HOLDING SE, IČO 24182184, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6;
 • čestné prohlášení pana Ing. Radka Kozáka o skutečných majitelích navrhovatele;
 • společenská smlouva navrhovatele;
 • čestné prohlášení pana Ing. Radka Kozáka o disponování množstvím stavebních strojů dané typové specifikace a parametrech;
 • čestné prohlášení pana Ing. Radka Kozáka, že navrhovatel má smluvně zajištěnu funkční obalovnu společnosti KOVIA s.r.o., pro zajištění dodávek asfaltových směsí;
 • mapku trasy Kařez-Bochov;
 • čestné prohlášení společnosti KOVIA s.r.o., o tom, že je připravena zajistit dodávku živičných směsí dle parametrů zadávací dokumentace k veřejné zakázce „I/6 Bochov – směr Praha“;
 • certifikát systému managementu kvality registrační č. 65100 vydaný dne 10. 2. 2017 Certifikačním orgánem pro certifikaci systémů managementu;
 • certifikát systému řízení výroby č. 254/C6/2017/7210001 vydaný dne 10. 2. 2017 Certifikačním orgánem pro certifikaci systémů managementu;
 • ověření o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-6110001 vydaný dne 10. 2. 2017 Certifikačním orgánem pro certifikaci systémů managementu;
 • prohlášení společnosti BÖGL a KRÝSL, k.s. – odštěpný závod Dobřany o zasmluvnění obalovaných směsí na veřejnou zakázku: I/6 Bochov – směr Praha.

K postupu zadavatele

55.         Úřad úvodem předesílá, že se při posouzení zákonnosti postupu zadavatele při vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení zabýval nejprve tím, zda navrhovatel splnil požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k předložení dokladů ze dne 18. 7. 2017 dle § 122 odst. 3 zákona (dále jen „výzva k předložení dokladů“).

56.         Dle tvrzení navrhovatele byly dokumenty na základě výzvy k předložení dokladů předloženy zadavateli dne 16. 8. 2017. Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že zadavatel po posouzení předložených dokumentů vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, a to z důvodů uvedených v rozhodnutí o vyloučení, a sice že „[d]odavatel předložil zadavateli pouze dvě čestná prohlášení, kde je uvedeno, že má smluvně zajištěné dodávky asfaltových směsí. Dále byl dodavatel vyzván k předložení zkoušek typu živičných směsí, schválených ŘSD ČR, úsekem kontroly kvality staveb, které nebyly zadavateli předloženy. Vybraný dodavatel na základě výše uvedeného neposkytl součinnost při uzavírání smlouvy dle § 124 odst. 1 ZZVZ.

 

K doložení dokladu o vlastnictví obalovny nebo smluvním zajištění dodávek

57.         Úřad uvádí, že zadavatel v rámci výzvy k předložení dokladů požadoval mj. také předložení dokladu o vlastnictví obalovny nebo smluvním zajištění dodávek směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 150 t/hod. Navrhovatel v návrhu namítá, že již při zdůvodňování způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny předložil zadavateli jako přílohu tohoto zdůvodnění cenovou nabídku společnosti Obalovna Česká republika s.r.o. a dodává, že zadavatel toto zdůvodnění akceptoval. K tomu navrhovatel dále doplňuje, že zadavatel akceptoval v cenové nabídce nabízené ceny asfaltových směsí, z čehož navrhovatel dovozuje, že zadavatel tím akceptoval cenovou nabídku společnosti Obalovna Česká republika s.r.o. a navrhovatel je přesvědčen, že prokázal, že má smluvně zajištěnu dodávku asfaltových směsí. Dále navrhovatel v návrhu uvádí, že má za to, že tuto cenovou nabídku předložil zadavateli v dokumentech předložených zadavateli dne 16. 8. 2017. Úřad konstatuje, že z dokumentace o zadávacím řízení předložené zadavatelem nevyplývá, že dokumenty předložené navrhovatelem dne 16. 8. 2017 zadavateli obsahují výše uvedenou cenovou nabídku společnosti Obalovna Česká republika s.r.o.

58.         V této souvislosti se Úřad především zabýval otázkou, zda cenovou nabídku společnosti Obalovna Česká republika s.r.o. (doloženou navrhovatelem v rámci objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny) lze považovat za doklad o smluvním zajištění dodávek směsí, jak uvádí ve svém návrhu navrhovatel.

59.         Úřad předně uvádí, že z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že zadavatel vyzval navrhovatele ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a navrhovatel předložil její písemné zdůvodnění ze dne 26. 6. 2017, jehož přílohu č. 2 tvořila cenová nabídka společnosti Obalovna Česká republika s.r.o. Tato cenová nabídka obsahuje tabulku s uvedením jednotkových cen a cen celkem za jednotlivé druhy asfaltových směsí a dále vyjádření společnosti Obalovna Česká republika s.r.o. tak, jak je popsáno v bodu 51. odůvodnění tohoto rozhodnutí. Na základě uvedených skutečností je Úřad toho názoru, že cenová nabídka společnosti Obalovna Česká republika s.r.o. sloužila pouze pro doplnění zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny a jedná se o dokument, kterým společnost Obalovna Česká republika s.r.o. nabízí pro předmětnou veřejnou zakázku uvedené asfaltové směsi za stanovené ceny (a v tomto smyslu může sloužit jako osvědčení toho, že za dané ceny je možno předmětné plnění na trhu získat). S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že nepovažuje cenovou nabídku společnosti Obalovna Česká republika s.r.o., která byla doložena navrhovatelem v souvislosti s písemným zdůvodněním ze dne 26. 6. 2017, za doklad o smluvním zajištění dodávek směsí. Tato nabídka může představovat toliko jednostrannou nabídku k uzavření smlouvy ohledně dodávek asfaltových směsí, avšak nemůže být považována za dvoustranný vztah subjektů osvědčující smluvní zajištění dodávek asfaltové směsi. Jakožto o dokladu o zajištění dodávek směsí by bylo možno o ní uvažovat např. za situace, kdyby byla akceptována ze strany subjektu, ve vztahu k němuž je činěna.

60.         Úřad dále uvádí, že nepřehlédl, že z dokumentace o zadávacím řízení předložené zadavatelem vyplývá, že navrhovatel předložil zadavateli dne 16. 8. 2017 na výzvu k předložení dokladů také:

 • čestné prohlášení pana Ing. Radka Kozáka (komanditista navrhovatele) o tom, že navrhovatel má smluvně zajištěnu funkční obalovnu společnosti KOVIA s.r.o., pro zajištění dodávek asfaltových směsí;
 • čestné prohlášení společnosti KOVIA s.r.o., o tom, že je připravena zajistit dodávky živičných směsí dle parametrů zadávací dokumentace k veřejné zakázce „I/6 Bochov – směr Praha“ a
 • prohlášení společnosti BÖGL a KRÝSL, k.s. – odštěpný závod Dobřany o zasmluvnění obalovaných směsí na veřejnou zakázku: I/6 Bochov – směr Praha.

Jak již uvedeno výše, zadavatel v rámci výzvy k předložení dokladů požadoval mj. také předložení dokladu o vlastnictví obalovny nebo smluvním zajištění dodávek směsí, z čehož plyne, že zadavatel nepožadoval doložení smlouvy uzavřené mezi účastníkem zadávacího řízení a druhou smluvní stranou, na základě které by vznikl závazek k dodávkám směsí. Úřad dále konstatuje, že zadavatel vyloučil navrhovatele mj. z důvodu, že navrhovatel předložil pouze dvě čestná prohlášení, týkající se smluvního zajištění dodávky asfaltových směsí. Úřad je toho názoru, že za situace, kdy zadavatel nepožaduje předložení samotné smlouvy, ale požaduje předložení dokladu o smluvním zajištění, musí věnovat náležitou pozornost posouzení dokumentů, které navrhovatel předkládá jako doklad o smluvním zajištění. Pokud zadavatel vyloučí navrhovatele s odkazem na to, že jakožto doklad o smluvním zajištění dodávek směsí předložil pouze dvě čestná prohlášení (a to v situaci, kdy nepožaduje doložení smlouvy), musí v oznámení o vyloučení jasným a přezkoumatelným způsobem uvést úvahy, na kterých zakládá své přesvědčení, že předložení čestných prohlášení (byť by je činily obě smluvní strany případné smlouvy o zajištění dodávek směsí) je nedostatečné. Součástí takových úvah musí nutně být i posouzení skutečnosti, zda byla taková čestná prohlášení vystavena k tomu oprávněnými osobami. Takové úvahy však v rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele absentovaly. V této souvislosti však Úřad uvádí, že se nezabýval otázkou, zda výše uvedená prohlášení lze považovat za doklad o smluvním zajištění dodávek směsí (tedy neposuzoval jejich obsahovou stránku), neboť v šetřeném případě existuje nejasnost ohledně dokumentů předložených navrhovatelem zadavateli dne 16. 8. 2017 popsaná dále v bodě 69. odůvodnění tohoto rozhodnutí, která činí tuto otázku i z hlediska procesní ekonomie bezpředmětnou, neboť nelze vůbec postavit najisto, na základě jakých dokumentů posuzoval zadavatel, zda navrhovatel předložil na výzvu k předložení dokladů ve smyslu § 122 odst. 3 zákona všechny ve výzvě požadované dokumenty (blíže k tomu srov. bod 70. a 73. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

K doložení zkoušek typu živičných směsí

61.         Úřad uvádí, že zadavatel v rámci výzvy k předložení dokladů požadoval mj. také předložení zkoušek typu živičných směsí, schválených Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, úsekem kontroly kvality staveb. Navrhovatel v návrhu namítá, že v dokumentech předložených zadavateli dne 16. 8. 2017 předložil také zkoušky typu živičných směsí, které schválil zadavatel dne 30. 6. 2016, dne 11. 3. 2016 a dne 21. 10. 2015 a které byly vydány pro žadatele VIDAKO s.r.o., a to ve vztahu k obalovně Kařez (blíže viz bod 12. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad konstatuje, že z dokumentace o zadávacím řízení předložené zadavatelem nevyplývá, že dokumenty předložené navrhovatelem dne 16. 8. 2017 zadavateli obsahují výše uvedené zkoušky typu živičných směsí.

62.         Navrhovatel v návrhu dále namítá, že zadavatel disponoval a stále disponuje zkouškami typu živičných směsí, které jsou uvedeny v bodu 61. odůvodnění tohoto rozhodnutí, a dále doplňuje, že zmiňované zkoušky byly vydány na dobu pěti let, jsou platné a zadavatel je má v databázi. Zadavatel však v rozhodnutí o námitkách argumentuje, že navrhovatel nejen že na výzvu zadavatele dle § 122 odst. 3 zákona doklady o zkouškách typu nedoložil, ale ani nesdělil zadavateli, že je již má k dispozici z jiných řízení.

63.         Úřad se tedy předně zabýval otázkou, zda měl navrhovatel vůbec povinnost předkládat zkoušky typu živičných směsí, v případě, že zadavatel schválil tyto zkoušky a má je k dispozici, jak uvádí navrhovatel ve svém návrhu.

64.         Úřad uvádí, že v § 122 odst. 3 zákona je zakotvena povinnost zadavatele, poté co vyhodnotí předložené nabídky, zaslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokumentů uvedených v § 122 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona. Z ustanovení § 122 odst. 3 písm. a) zákona přitom vyplývá, že zadavatel není oprávněn požadovat předložení dokumentů uvedených v § 122 odst. 3 písm. a) zákona, tj. originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, kterými vybraný dodavatel prokazoval splnění zadavatelem požadovaných podmínek kvalifikace, a to za předpokladu, že je zadavatel již má k dispozici (např. vybraný dodavatel již ve své nabídce nebo žádosti o účast předložil zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokazoval splnění podmínek kvalifikace), aby nedocházelo k nepřiměřenému zatěžování účastníků zadávacího řízení.

65.         Úřad uvádí, že v šetřeném případě zadavatel požadoval doložit v rámci výzvy k předložení dokladů mj. zkoušky typu živičných směsí, což jsou dokumenty dle § 122 odst. 3 písm. b) zákona, tj. doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel měl a mohl požadovat předložení zkoušek typu živičných směsí. Navrhovatel pak byl povinen je zadavateli předložit. Úřad k této otázce dále dodává, že v případě, že měl navrhovatel za to, že zadavatel má předmětné dokumenty již k dispozici (z dřívějších zadávacích řízení), a že by je tedy navrhovatel již nemusel předkládat, měl na tuto skutečnost v reakci na výzvu zadavatele přinejmenším odkázat. Úřad je toho názoru, že zadavatel není povinen mít přehled o všech dokumentech, které mu byly předloženy v rámci předchozích zadávacích řízení, a rovněž tak nemá zákonem stanovenu povinnost aktivně vyhledávat informace z dříve proběhlých zadávacích řízení. V případě, že dodavatel požaduje, aby zadavatel využil informace a doklady, které má zadavatel k dispozici z dřívějších zadávacích řízení, není nikterak nepřiměřené požadovat po navrhovateli, aby tyto doklady identifikoval a uvedl informace vedoucí k dohledání, a to z toho důvodu, že povinnost předmětné doklady předložit stíhá právě dodavatele.

66.         Na základě všech výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že z dokumentů předložených navrhovatelem zadavateli dne 16. 8. 2017, které jsou obsaženy v dokumentaci o zadávacím řízení, vyplývá, že navrhovatel nesplnil požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k předložení dokladů, jelikož nepředložil zkoušky typu živičných směsí schválených Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, úsekem kontroly kvality staveb, přičemž zároveň ani neodkázal na požadované dokumenty, pokud měl za to, že jimi zadavatel již disponuje. Z uvedeného důvodu by tedy vyloučení navrhovatele mohlo být oprávněným.

 

K dokumentům předaným navrhovatelem zadavateli dne 16. 8. 2017

67.         Úřad se dále zabýval skutečností, kterou zadavatel uvedl v rozhodnutí o námitkách, a to že dokumentace předložená dne 16. 8. 2017 navrhovatelem byla doručena po termínu stanoveném ve výzvě k předložení dokladů. Úřad nejprve uvádí, že dle rozhodnutí o vyloučení nevyloučil zadavatel navrhovatele z důvodu nedodržení lhůty pro předání dokumentů, ale z důvodu nedoložení všech požadovaných dokumentů. Úřad dále uvádí, že dle výzvy k předložení dokladů, která byla navrhovateli doručena prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, měly být požadované údaje a doklady doručeny zadavateli do 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy. Úřad považuje za důležité nejprve vymezit, co je považováno v šetřeném případě za okamžik doručení výzvy k předložení dokladů navrhovateli.

68.         K nastíněné dílčí otázce Úřad uvádí, že v případě soukromoprávního vztahu, kdy vztah zadavatele a navrhovatele v zadávacím řízení soukromoprávním vztahem jistě je (např. dle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 2/2013 – 46 ze dne 24. 4. 2013), je písemnost doručena okamžikem dojití do sféry dispozice navrhovatele, přičemž sféra dispozice je vyjádřením reálné existence objektivní možnosti adresáta se s předmětným úkonem seznámit. Je tedy zřejmé, že okamžikem doručení v soukromoprávním smyslu není okamžik skutečného seznámení se adresáta s obsahem doručovaného právního jednání, nýbrž jde již o ten okamžik, kdy adresát poprvé nabyde možnosti skutečně se s obsahem jemu doručovaného jednání seznámit. Úřad dodává, že při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nastává objektivní možnost adresáta seznámit se s obsahem jemu doručovaného právního jednání okamžikem jeho doručení do bytu, sídla či poštovní schránky adresáta, či oznámením o uložení předmětné zásilky u provozovatele poštovních služeb. Na základě takového oznámení disponuje adresát všemi informacemi potřebnými k tomu, aby se mohl s obsahem jemu doručovaného jednání skutečně seznámit. Takto doručované jednání se má potom za doručené okamžikem poskytnutí relevantních informací umožňujících adresátovi seznámení se s jeho obsahem – tedy okamžikem dojití do dispoziční sféry adresáta (viz rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 64/2011 ze dne 3. 1. 2013). Úřad ve vztahu k šetřenému případu uvádí, že z doručenky České pošty, s.p. vyplývá, že zásilka s výzvou k předložení dokladů byla poskytovatelem poštovních služeb uložena na poště dne 24. 7. 2017. Z této doručenky je současně zřejmé, že danou zásilku si zmocněný zástupce navrhovatele převzal dne 3. 8. 2017. Jak je uvedeno výše, výzva k předložení dokladů byla navrhovateli doručena dnem dojití do dispoziční sféry navrhovatele, tj. dne 24. 7. 2017. Stanovená lhůta 10 pracovních dnů tedy uplynula dne 7. 8. 2017. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že navrhovatel nedodržel lhůtu stanovenou ve výzvě k předložení dokladů, jelikož dokumenty předložil zadavateli až dne 16. 8. 2017, nikoliv 7. 8. 2017. Úřad však upozorňuje, že v případě výzvy k předložení dokumentů dle § 122 odst. 3 zákona se v návaznosti na § 122 odst. 4 zákona postupuje podle § 46 odst. 1 zákona obdobně, což mj. znamená, že zadavatel může stanovenou lhůtu prodloužit nebo její zmeškání prominout. Zadavatel je současně oprávněn tuto výzvu zaslat vybranému dodavateli i opakovaně. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti Úřad uzavírá, že z výše uvedeného vyplývá, že přestože byly dokumenty předloženy zadavateli po stanoveném termínu, tak za situace, kdy se zadavatel předanými dokumenty věcně zabýval, což v šetřeném případě plyne z rozhodnutí o vyloučení, je třeba na základě jednání zadavatele učinit jednoznačný závěr o tom, že zmeškání lhůty zadavatel navrhovateli (implicitně) prominul. Kdyby nebylo prominutí lhůty úmyslem zadavatele, tento by se věcným obsahem doručených dokumentů jistě vůbec nezabýval a navrhovatele by vyloučil jednoduše z toho důvodu, že ve stanovené lhůtě nedoručil dokumenty žádné.

69.         Byť by se tedy mohlo po prvotním posouzení věci zdát, že přinejmenším důvod pro vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení spočívající v nedoložení zkoušek typu živičných směsí na výzvu dle § 122 odst. 3 zákona by mohl v daném případě obstát, je třeba zároveň na tomto místě konstatovat, že v posuzovaném případě existuje významná skutečnost, která znemožňuje zamítnutí návrhu navrhovatele z právě uvedeného důvodu, a tou je nejasnost ohledně toho, jaké dokumenty a v jakém počtu byly zadavateli předloženy dne 16. 8. 2017 v návaznosti na výzvu k předložení dokladů. Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že navrhovatel na výzvu k předložení dokladů doložil dne 16. 8. 2017 dokumenty, které jsou jednotlivě vypsány v bodu 54. odůvodnění tohoto rozhodnutí, a to v počtu 50 listů. Navrhovatel v námitkách uvádí, že „veškeré dokumenty v počtu 90 listů byly zadavateli doručeny dne 16. 8. 2017 prostřednictvím zaměstnanců stěžovatele, slečny Lucie Veverkové a Dominiky Boušíkové, když úplnost předkládaných dokumentů kontroloval pracovník zadavatele, paní Šárka Dlouhá, se závěrem, že dokumentace je kompletní a následně takto zkontrolovaná dokumentace ze strany zadavatele byla předána zadavateli zastoupeného paní Šárkou Dlouhou stejného dne. Dle sdělení paní Dominiky Boušíkové obsahovala předložená dokumentace mimo jiného právě akceptovanou nabídku na dodávku asfaltových směsí včetně zkoušek typu těchto směsí.“ Navrhovatel dále doložil jako přílohu návrhu dokumenty, které byly dle tvrzení navrhovatele předloženy dne 16. 8. 2017 zadavateli, přičemž k dokumentům doložil potvrzení o jejich předání zadavateli ze dne 16. 8. 2017, na kterém je uvedeno „[p]řevzatá součinnost 90 listů“, jméno Šárka Dlouhá a podpis. 

70.         Úřad znovu konstatuje, že dokumenty předložené navrhovatelem dne 16. 8. 2017, které jsou obsaženy v dokumentaci o zadávacím řízení, neobsahují (akceptovanou) cenovou nabídku společnosti Obalovna Česká republika s.r.o. a  zkoušky typu živičných směsí tak, jak uvádí ve svém návrhu navrhovatel. Úřad dále uvádí, že jednotlivé listy předložených dokumentů nebyly očíslovány vzestupnou řadou a nebyly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím. Dokumentace o zadávacím řízení neobsahuje seznam dokumentů předaných navrhovatelem dne 16. 8. 2017, příp. potvrzení o jejich předání. Úřad upozorňuje, že v § 216 odst. 1 zákona je zakotvena povinnost zadavatele uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje zákon. Z logiky věci přitom vyplývá, že zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost dodatečné kontroly úkonů provedených zadavatelem v zadávacím řízení.

71.         S ohledem na výše uvedené Úřad vyzval zadavatele k předložení části dokumentace o zadávacím řízení, a to listin předaných navrhovatelem zadavateli v návaznosti na výzvu k předložení dokladů, příp. vyjádření k rozdílnému počtu listů předmětných listin, které byly předány navrhovatelem zadavateli v návaznosti na tuto výzvu. Sdělení zadavatele obdržel Úřad dne 30. 10. 2017 (blíže viz bod 36. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Dále zadavatel Úřadu předložil Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice I/6 Bochov, směr Praha (dále jen „diagnostický průzkum“), který byl dle sdělení zadavatele součástí dokumentů předaných navrhovatelem před podpisem smlouvy a který je rovněž součástí poskytnuté projektové dokumentace, přičemž nebyl ze strany zadavatele vyžadován dle čl. 15 zadávací dokumentace před podpisem smlouvy. K tomu Úřad konstatuje, že diagnostický průzkum se skládá z 34 listů a v dokumentaci o zadávacím řízení předané Úřadu zadavatelem nebyl součástí dokumentů předložených navrhovatelem zadavateli dne 16. 8. 2017. Úřad dodává, že byl-li tento diagnostický průzkum součástí dokumentů doložených navrhovatelem na základě výzvy k předložení dokumentů, jak uvádí ve svém sdělení zadavatel, tak měl být součástí dokumentace o zadávacím řízení, kterou zadavatel předložil Úřadu, neboť se jedná o listiny doložené v návaznosti na úkon učiněný v zadávacím řízení, na který navrhovatel byl povinen reagovat, jinak by se vystavoval hrozbě vyloučení ze zadávacího řízení.

72.         Úřad dále vyzval navrhovatele k předložení originálu potvrzení ze dne 16. 8. 2017 o předání listin zadavateli na základě výzvy k předložení dokladů. Úřad od navrhovatele obdržel potvrzení ze dne 16. 8. 2017 o předání listin zadavateli na základě výzvy k předložení dokladů ze dne 18. 7. 2017, které je vidimovanou listinou opatřenou ověřovací doložkou pro vidimaci ze dne 3. 11. 2017. Předložená listina, která byla vidimována, je též vidimovanou listinou opatřenou ověřovací doložkou pro vidimaci ze dne 18. 8. 2017. Navrhovatel následně Úřadu sdělil, že prvopis předmětného potvrzení již nemá k dispozici (blíže viz bod 24. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

73.         Úřad znovu konstatuje, že s ohledem na výše uvedené nelze postavit najisto, jaké dokumenty a v jakém počtu byly zadavateli předloženy dne 16. 8. 2017. Úřad upozorňuje, že ani při dokazování znaleckým posudkem,který by prozkoumal „pravost písma osoby podepsané dne 16. 8. 2017, případně všech dalších zaměstnanců zadavatele, kteří by podle názoru navrhovatele mohli být předání listin účastni, případně zaměstnanců navrhovatele“, jak navrhuje zadavatel ve svém sdělení ze dne 30. 10. 2017, nelze odstranit tuto pochybnost Úřadu. Není totiž podstatné, zda text „[p]řevzatá součinnost 90 listů“ na potvrzení ze dne 16. 8. 2017 psala či nepsala zaměstnankyně zadavatele Šárka Dlouhá (či jiná osoba na straně zadavatele), ale kdy byl tento text na potvrzení napsán (tedy konkrétně zda byl napsán před tím, než byl potvrzen zaměstnancem zadavatele, nebo byl k razítku zadavatele a podpisu jeho zaměstnance vepsán dodatečně). K tomu Úřad doplňuje, že tuto nejasnost by nebylo možno prostřednictvím znaleckého posudku, který by ověřoval pravost písma, ve správním řízení odstranit, a proto Úřad neshledal důvody pro provedení tohoto důkazu.

74.         Úřad v obecné rovině uvádí, že pokud i po podrobném zkoumání nelze zjistit, zda je postup zadavatele v zadávacím řízení v souladu se zákonem, platí, že je netransparentní, neboť jej nelze zpětně přezkoumat. K zásadě transparentnosti, vyjádřené v § 6 odst. 1 zákona, Úřad uvádí, že tato zásada je vedle zásady přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace jednou ze základních zásad, jež musí být zadavatelem bezvýhradně dodržována v celém průběhu zadávacího řízení, resp. ve většině případů také po jeho ukončení. V šetřeném případě se Úřad zabýval otázkou, zda zadavatel v rámci postupu při doložení dokumentů na základě výzvy k předložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona neporušil zásadu transparentnosti, když vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení za situace, kdy nezajistil, aby bylo zpětně přezkoumatelné, jaké dokumenty a v jakém počtu od navrhovatele v návaznosti na uvedenou výzvu skutečně obdržel.

75.         Otázkou zásady transparentnosti se ve své judikatuře již opakovaně zabývaly soudy, např. v rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15. 2. 2012 bylo dovozeno, že „[ú]kolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek.[…] Porušenímtéto zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.“. Úřad dále uvádí, že k porušení zásady transparentnosti dochází zejména tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, které „by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným nebo nepřehledným, případně, jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele“, jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 131/2007 – 131 ze dne 12. 5. 2008. K tomu Úřad uvádí, že z pohledu dodržení zásady transparentnosti obstojí v šetřeném případě, tedy v situaci, kdy zadavatel hodlá vyloučit účastníka zadávacího řízení z toho důvodu, že určité dokumenty před podpisem smlouvy nedoložil, jedině takový postup zadavatele, kdy zadavatel zajistí, aby bylo jednoznačně přezkoumatelné, jaké dokumenty a v jakém počtu od navrhovatele v rámci doložení dokladů na základě výzvy k předložení dokladů skutečně obdržel. Úřad je toho názoru, že uvedený požadavek není nepřiměřený, když zadavateli například nic nebránilo, aby při potvrzení převzetí dokumentů od navrhovatele dne 16. 8. 2017 sám vyznačil na toto potvrzení pro vyloučení veškerých nejasností přinejmenším počet převzatých listů. Zadavatel naopak svůj postup v souvislosti s převzetím dokumentů předávaných navrhovatelem na výzvu podle § 122 odst. 3 zákona dále znečitelnil tím, že část dokumentů (konkrétně diagnostický průzkum), kterou předložil navrhovatel zadavateli na výzvu k předložení dokladů, neučinil součástí dokumentace o zadávacím řízení a nakládal s ní odděleně.

76.         Na základě všech výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatel svým postupem souvisejícím s dokládáním dokladů navrhovatelem porušil zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, když navrhovatele vyloučil z další účasti v zadávacím řízení za situace, kdy dostatečně nezajistil, aby bylo zpětně přezkoumatelné, jaké dokumenty a v jakém počtu od navrhovatele skutečně obdržel. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K uložení nápravného opatření

77.         Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

78.         Při rozhodování podle § 263 odst. 2 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu. Úřad tedy musí vždy volit takové nápravné opatření, které zajistí nápravu nezákonného postupu zadavatele a které nesmí vést ke zmaření účelu správního řízení, jímž je ochrana dodavatele před nezákonným postupem zadavatele. 

79.         Úřad má za to, že postup zadavatele mohl ve smyslu § 263 odst. 2 zákona ovlivnit výběr dodavatele, neboť nelze vyloučit, že v případě nevyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení a s přihlédnutím k tomu, že nabídka navrhovatele byla vyhodnocena jakožto nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu (ekonomická výhodnost nabídek byla v posuzovaném případě hodnocena pouze podle nejnižší nabídkové ceny), mohla být s navrhovatelem případně uzavřena smlouva.

80.         Vzhledem k tomu, že zadavatel nedodržel zásadu transparentnosti postupem popsaným ve výroku I. tohoto rozhodnutí, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, nezbývá Úřadu nic jiného, než zrušit rozhodnutí o vyloučení navrhovatele. Jelikož zadavatel zatížil postup při dokládání dokladů navrhovatelem na základě výzvy podle § 122 odst. 3 zákona netransparentností, je na zadavateli, aby znovu vyzval navrhovatele k předložení dokumentů dle § 122 odst. 3 zákona a předložené dokumenty následně řádně posoudil. V návaznosti na výše uvedené Úřad dodává, že je na zadavateli, aby zvážil případné zrušení dalších souvisejících či následných úkonů učiněných v zadávacím řízení, bude-li toho zapotřebí.

81.         S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad o zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

82.         Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

83.         Výše citované ustanovení formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

84.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, zakázal zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.

K uložení úhrady nákladů řízení

85.         Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

86.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

87.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2017000409.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I., II., a IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek.

Rozklad proti výroku III. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek.

Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

2.             Mgr. Filip Toul, advokát, Lannova tř. 16/13, 370 01 České Budějovice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.