číslo jednací: S0067/2018/VZ-06585/2018/533/LHl

Instance I.
Věc LF UPOL – sorter – průtokový cytometr
Účastníci
  1. Univerzita Palackého v Olomouci
  2. I.T.A.-Intertact s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 23. 3. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 323 KB

Č. j.:ÚOHS-S0067/2018/VZ-06585/2018/533/LHl

 

Brno: 7. března 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19. 2. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

 

  • zadavatel – Univerzita Palackého v Olomouci, IČO 61989592, se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc,
  • navrhovatel – I.T.A.-Intertact s.r.o., IČO 65408781, se sídlem Revoluční 1546/24, Nové Město, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „LF UPOL – sorter – průtokový cytometr“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 12. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 12. 2017 pod ev. č. Z2017-034951 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 241-499978,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – I.T.A.-Intertact s.r.o., IČO 65408781, se sídlem Revoluční 1546/24, Nové Město, 110 00 Praha 1 – ze dne 19. 2. 2018 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Univerzita Palackého v Olomouci, IČO 61989592, se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc – učiněných při zadávání veřejné zakázky „LF UPOL – sorter – průtokový cytometr“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 12. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 12. 2017 pod ev. č. Z2017-034951 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 241-499978, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 28. 2. 2018 zadávací řízení na jmenovanou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 19. 2. 2018 návrh navrhovatele – I.T.A.-Intertact s.r.o., IČO 65408781, se sídlem Revoluční 1546/24, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) ze dne 19. 2. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Univerzita Palackého v Olomouci, IČO 61989592, se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „LF UPOL – sorter – průtokový cytometr“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 12. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 12. 2017 pod ev. č. Z2017-034951 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 241-499978 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 19. 2. 2018 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0067/2018/VZ.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS- S0067/2018/VZ-05463/2018/533/LHl ze dne 21. 2. 2018.

5.             Dne 1. 3. 2018 obdržel Úřad od zadavatele podání označené jako »Vyjádření k obdrženému návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce a zaslání dokumentace o zadávacím řízení veřejné zakázky „LF UPOL – sorter – průtokový cytometr“« z téhož dne, ve kterém zadavatel mj. uvádí, že zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil, přičemž „Rozhodnutí a oznámení o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 28. 2. 2018 učinil přílohou tohoto podání. Z odůvodnění uvedeného rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení vyplývá, že zadavatel zadávací řízení zrušil s odkazem na ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

6.             Dle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

7.             S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím ze dne 28. 2. 2018 zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku, rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

8.             Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán  důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             I.T.A.-Intertact s.r.o., Revoluční 1546/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

2.             Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.