číslo jednací: S0006,0010/2018/VZ-06509/2018/544/IKo

Instance I.
Věc Zavádění moderních informačních a digitálních technologií pro zkvalitnění organizace městské hromadné dopravy v Č. Budějovicích
Účastníci
 1. Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
 2. KonekTel, a.s.
 3. EM TEST ČR spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 21. 3. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 489 KB

Č.j.:ÚOHS-S0006,0010/2018/VZ-06509/2018/544/IKo

 

Brno: 2. března 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení o spojených správních řízeních vedených pod sp. zn. S0006/2018/VZ a S0010/2018/VZ zahájených na základě návrhů ze dne 6. 1. 2018 a 11. 1. 2018, která byla spojena usnesením č. j. ÚOHS-S0006,0010/2018/VZ- 03506/2018/544/IKo ze dne 8. 2. 2018, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČO 25166115, se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 11. 1. 2018 a ze dne 15. 1. 2018 doc. JUDr. Ing. Radkem Jurčíkem, Ph.D., advokátem, ev. č. ČAK 12455, IČO 71472304, se sídlem Obilní trh 312/6, 602 00 Brno,
 • navrhovatel – KonekTel, a.s., IČO 15051145, se sídlem Pražská 152, 530 06 Pardubice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 4. 1. 2018 JUDr. Pavlem Šafářem, advokátem, ev. č. ČAK 4783, Šafář & Partners, s.r.o., advokátní kancelář, IČO 24202517, se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1,

 • navrhovatel – EM TEST ČR spol. s r.o., IČO 62362771, se sídlem Jiráskova 1284, 755 01 Vsetín, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 8. 1. 2018 společností Strelička & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 29316006, se sídlem Veselá 163/12, 602 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Zavádění moderních informačních a digitálních technologií pro zkvalitnění organizace městské hromadné dopravy v Č. Budějovicích“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 12. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 12. 2017, pod ev. č. Z2017-003951, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 12. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 238-494798,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČO 25166115, se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice – v řízenío přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0006/2018/VZ nedoručil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zavádění moderních informačních a digitálních technologií pro zkvalitnění organizace městské hromadné dopravy v Č. Budějovicích“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 12. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 12. 2017, pod ev. č. Z2017-003951, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 12. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 238-494798, podle § 252 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení návrhu ze dne 6. 1. 2018 zadavateli, ani v dodatečné pětidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j. ÚOHS-S0006/2018/VZ-02127/2018/544/IKo ze dne 22. 1. 2018 stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 4 citovaného zákona, tedy nejpozději dne 31. 1. 2018.

II.

Zadavatel – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČO 25166115, se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice – v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0010/2018/VZ nedoručil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zavádění moderních informačních a digitálních technologií pro zkvalitnění organizace městské hromadné dopravy v Č. Budějovicích“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 12. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 12. 2017, pod ev. č. Z2017-003951, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 12. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 238-494798, podle § 252 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení návrhu ze dne 11. 1. 2018 zadavateli, ani v dodatečné pětidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j. ÚOHS-S0010/2018/VZ-02100/2018/544/IKo ze dne 23. 1. 2018 stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 4 citovaného zákona, tedy nejpozději dne 31. 1. 2018.

III.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČO 25166115, se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice – uvedeného ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, rušízadávací řízení na veřejnou zakázku „Zavádění moderních informačních a digitálních technologií pro zkvalitnění organizace městské hromadné dopravy v Č. Budějovicích“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 12. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 12. 2017, pod ev. č. Z2017-003951, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 12. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 238-494798.

IV.

Zadavateli – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČO 25166115, se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá zákaz uzavřít smlouvu v otevřeném řízení „Zavádění moderních informačních a digitálních technologií pro zkvalitnění organizace městské hromadné dopravy v Č. Budějovicích“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 12. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 12. 2017, pod ev. č. Z2017-003951, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 12. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 238-494798, a to až do pravomocného skončení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeného pod sp. zn. S0006,0010/2018/VZ.

V.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČO 25166115, se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČO 25166115, se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 11. 1. 2018 a ze dne 15. 1. 2018 doc. JUDr. Ing. Radkem Jurčíkem, Ph.D., advokátem, ev. č. ČAK 12455, IČO 71472304, se sídlem Obilní trh 312/6, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění (dále jen „zákon“) zahájil podle zákona dne 7. 12. 2017 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek otevřené řízení za účelem zadávání nadlimitní sektorové veřejné zakázky „Zavádění moderních informačních a digitálních technologií pro zkvalitnění organizace městské hromadné dopravy v Č. Budějovicích“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             V článku 1 „KLASIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY“ zadávací dokumentace je uvedena předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 61 804 032 Kč bez DPH.

3.             Z článku 4 „POPIS A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ zadávací dokumentace vyplývá, že předmětem veřejné zakázky je „provedení díla spočívajícího v dodávce a montáži řídícího, informačního, odbavovacího a komunikačního systému městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích“. Z uvedeného článku dále vyplývá, že předmět veřejné zakázky je vymezen zejména přílohou č. 14 „Technické podmínky“ a přílohou č. 10 „Výkaz výměr“ zadávací dokumentace spolu s požadavky dle přílohy č. 12 „Podmínky zkušebního provozu díla“ zadávací dokumentace.

4.             Podle článku 25 „ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK“ zadávací dokumentace budou nabídky hodnoceny podle ekonomické výhodnosti podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality ve smyslu § 114 odst. 2 zákona.

5.             Z článku 35 „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY“ zadávací dokumentace vyplývá, že lhůta pro podání nabídek skončila dne 27. 12. 2017 v 10 hod.

II.             KE SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ SP. ZN. S0006/2018/VZ

6.             Proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky podala společnost KonekTel, a.s., IČO 15051145, se sídlem Pražská 152, 530 06 Pardubice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 4. 1. 2018 JUDr. Pavlem Šafářem, advokátem, ev. č. ČAK 4783, Šafář & Partners, s.r.o., advokátní kancelář, IČO 24202517, se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel KonekTel“) námitky ze dne 17. 12. 2017 (dále jen „námitky navrhovatele KonekTel“), které byly zadavateli doručeny dne 18. 12. 2017.

7.             Dne 28. 12. 2017 obdržel navrhovatel KonekTel rozhodnutí o námitkách z téhož dne (dále jen „rozhodnutí o námitkách navrhovatele KonekTel“), kterým zadavatel námitky navrhovatele KonekTel odmítl.

8.             Jelikož podle navrhovatele KonekTel stanovil zadavatel zadávací podmínky v rozporu se zákonem, podal dne 6. 1. 2018 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh navrhovatele KonekTel“) a dne 8. 1. 2018 doplnění návrhu z téhož dne k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgánu příslušnému podle § 248 zákona. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen dne 6. 1. 2018 a doplnění návrhu dne 8. 1. 2018.

Obsah návrhu a doplnění návrhu navrhovatele KonekTel

9.             Navrhovatel KonekTel ve svém návrhu uvádí, že je přesvědčený, že zadavatelem stanovené zadávací podmínky a rozhodnutí o námitkách navrhovatele KonekTel jsou v rozporu se zákonem. Navrhovatel KonekTel konkrétně spatřuje ze strany zadavatele porušení základních zásad dle § 6 zákona, tj. zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zásady zákazu diskriminace, pravidel pro stanovení délky lhůt dle § 36 odst. 5 zákona, způsobu stanovení pravidel zadávacího řízení dle § 39 odst. 1 zákona a také stanovení lhůty pro podání nabídek dle § 57 zákona, když stanovil vzhledem ke komplexnosti a rozsahu veřejné zakázky a související zadávací dokumentace lhůtu pro podání nabídek a lhůtu pro doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nepřiměřeně, resp. nezákonně, krátkou. V případě rozhodnutí o námitkách navrhovatele KonekTel potom tento spatřuje porušení § 245 odst. 1 zákona, tedy porušení povinnosti vyjádřit se podrobně a srozumitelně ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách, neboť zadavatel se v tomto rozhodnutí vůbec nevyjádřil k faktické nemožnosti navrhovatele KonekTel využít práva podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

10.         Navrhovatel Konektel závěrem konstatuje, že nebyl schopný vzhledem k nezákonnému postupu zadavatele řádně připravit svou nabídku, tuto ve stanovené lhůtě podat a ucházet se o veřejnou zakázku jako dodavatel, čímž mu vznikla újma. Navrhovatel KonekTel uvádí, že měl zájem o získání veřejné zakázky jako hlavní dodavatel, avšak vzhledem k nezákonnému postupu zadavatele i neochotě zadavatele vyjít vstříc jeho žádosti o prodloužení lhůty pro podání nabídek byl „nucen“ poskytnout poddodavatelskou nabídku jinému dodavateli, s nímž následně předposlední pracovní den před termínem podání nabídek uzavřel poddodavatelskou smlouvu. Pokud by zadavatel vyhověl jeho námitkám a lhůtu pro podání nabídek prodloužil, byl by příslušný poddodavatelský vztah zrušen a navrhovatel KonekTel by se účastnil zadávacího řízení se svou vlastní nabídkou.

11.         Navrhovatel KonekTel se domáhá a navrhuje, aby Úřad zrušil zadávací řízení předmětné veřejné zakázky.

12.         V doplnění návrhu ze dne 8. 1. 2018 pak navrhovatel KonekTel poukazuje na vybranou rozhodovací praxi Úřadu a komentářovou literaturu.

13.         Přezkoumávaným úkonem zadavatele ve smyslu § 263 odst. 4 zákona ve správním řízení na návrh vedeným Úřadem pod sp. zn. S0006/2018/VZ je tak v souladu s výše uvedeným návrhem navrhovatele KonekTel posouzení souladu zadávacích podmínek a rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele KonekTel se zákonem.

Průběh správního řízení sp. zn. S0006/2018/VZ

14.         Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0006/2018/VZ bylo zahájeno podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) dne 6. 1. 2018, kdy Úřad obdržel uvedený návrh navrhovatele KonekTel.

15.         Účastníky správního řízení vedeného pod sp. zn. S0006/2018/VZ podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel KonekTel.

16.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0006/2018/VZ-00766/2018/544/MDb ze dne 10. 1. 2018, jehož přílohou byl výše uvedený návrh včetně doplnění návrhu ze dne 8. 1. 2018 navrhovatele KonekTel.

17.         Zadavatel byl přípisem č. j. ÚOHS-S0006/2018/VZ-00766/2018/544/MDb ze dne 10. 1. 2018 poučen o povinnosti stanovené v § 252 odst. 1 zákona doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat dokumentaci o zadávacím řízení a rovněž o způsobu zaslání dokumentace podle § 252 odst. 3 a 4 zákona. Tento přípis byl zadavateli doručen dne 11. 1. 2018.

18.         Dne 14. 1. 2018 obdržel Úřad datovou schránkou vyjádření zadavatele k návrhu navrhovatele KonekTel spolu s následujícími dokumenty:

 • „Pravidelné předběžné oznámení – veřejné služby“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek ze dne 13. 2. 2017,
 • „Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 12. 2017,
 • Zadávací dokumentace (dále též „ZD“) ze dne 7. 12. 2017,
 • Příloha č. 1 ZD – krycí list nabídky,
 • Příloha č. 2 ZD – návrh smlouvy o dílo,
 • Příloha č. 3 ZD – čestné prohlášení dle § 74 zákona,
 • Příloha č. 4 ZD – čestné prohlášení dle § 77 zákona,
 • Příloha č. 5 ZD – čestné prohlášení dle § 78 odst. 1 zákona,
 • Příloha č. 6 ZD – čestné prohlášení „Seznam významných dodávek dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona“,
 • Příloha č. 7 ZD – čestné prohlášení dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona,
 • Příloha č. 8 ZD – čestné prohlášení dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona,
 • Příloha č. 9 ZD – formulář seznamu poddodavatelů,
 • Příloha č. 10 ZD – výkaz výměr,
 • Příloha č. 11 ZD – garantované náklady na provoz díla,
 • Příloha č. 12 ZD – podmínky zkušebního provozu díla,
 • Příloha č. 13 ZD – informativní cenová nabídka mimozáručních oprav,
 • Příloha č. 14 ZD – technické podmínky,
 • Protokol o otevírání nabídek ze dne 27. 12. 2017,
 • Zpráva o hodnocení nabídek a posouzení nabídek a nabídky vybraného dodavatele ze dne 27. 12. 2017,

 • Výzva vybranému dodavateli k předložení funkčního vzorku ze dne 28. 12. 2017,
 • Dodejka výzvy vybranému dodavateli k předložení funkčního vzorku ze dne 2. 1. 2018,
 • Námitky navrhovatele EM TEST ČR spol. s r.o., IČO 62362771, se sídlem Jiráskova 1284, 755 01 Vsetín, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 8. 1. 2018 společností Strelička & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 29316006, se sídlem Veselá 163/12, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel EM TEST“) proti zadávacím podmínkám ze dne 22. 12. 2017 včetně dokladu o doručení,

 • Námitky navrhovatele KonekTel proti zadávací dokumentaci ze dne 17. 12. 2017 včetně dokladu o doručení,
 • Rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele KonekTel ze dne 28. 12. 2017 včetně dokladu o doručení,
 • Rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele EM TEST ze dne 28. 12. 2017,
 • Dodejka ze dne 2. 1. 2018 navrhovateli EM TEST,
 • Průvodní dopis zadavateli k zaslání stejnopisu návrhu navrhovatele KonekTel na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 6. 1. 2018,
 • Stejnopis návrhu navrhovatele KonekTel na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 6. 1. 2018,
 • Průvodní dopis zadavateli k zaslání stejnopisu doplnění návrhu navrhovatele KonekTel na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 8. 1. 2018,

 • Stejnopis doplnění návrhu navrhovatele KonekTel na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 8. 1. 2018,
 • Stejnopis návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatele EM TEST ze dne 11. 1. 2018. 

19.         Část dokumentů tvořících dokumentaci o zadávacím řízení (protokol o otevírání nabídek ze dne 27. 12. 2017, zprávu o hodnocení nabídek a posouzení nabídek a nabídky vybraného dodavatele ze dne 27. 12. 2017, doklad o doručení výzvy vybranému dodavateli k předložení funkčního vzorku dne 2. 1. 2018, rozhodnutí o námitkách navrhovatele KonekTel ze dne 28. 12. 2017 a rozhodnutí o námitkách navrhovatele EM TEST ze dne 28. 12. 2017 včetně dokladu o jeho doručení) byla zaslána ve formě prostých kopií.

20.         Dne 15. 1. 2018 Úřad obdržel prostřednictvím poskytovatele poštovních doručovacích služeb v listinné podobě originály podaných nabídek.

Vyjádření zadavatele ze dne 8. 1. 2018

21.         Zadavatel je dle svého vyjádření přesvědčen, že lhůtu pro podání nabídek stanovil plně v souladu se zákonem a že návrh navrhovatele KonekTel je bezdůvodný a nesplňuje náležitosti § 251 odst. 1 zákona, dle kterého musí návrh mimo jiné obsahovat, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech. Dle zadavatele navrhovateli KonekTel nemohla vzniknout újma, neboť sám nemohl podat nabídku, protože je kvalifikačním poddodavatelem vybraného dodavatele. I pokud by nabídku navrhovatel KonekTel podal, musel by jej zadavatel vyloučit dle § 107 odst. 5 zákona. V této souvislosti zadavatel rovněž odkazuje na vybranou rozhodovací praxi Úřadu. Dále zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že se jednání navrhovatele Konektel jeví jako účelově obstrukční s cílem zamezit výběru jiného dodavatele, než je vybraný dodavatel, jehož je v rámci veřejné zakázky poddodavatelem. Zadavatel navrhuje, aby z výše uvedených důvodů bylo správní řízení zastaveno podle § 257 písm. b) zákona.

Další průběh správního řízení sp. zn. S0006/2018/VZ

22.         Dne 15. 1. 2018 Úřad obdržel od navrhovatele KonekTel přípis, ve kterém Úřad informoval o skutečnostech obsažených v dokumentaci o zadávacím řízení, které považuje za obchodní tajemství.

23.         Úřad dne 23. 1. 2018 vydal usnesení č. j. ÚOHS-S0006/2018/VZ-02127/2018/544/IKo ze dne 22. 1. 2018, kterým zadavateli určil dodatečnou lhůtu pěti dnů k doručení zbývající části dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Zadavatel byl v odůvodnění výše uvedeného usnesení rovněž poučen o tom, že v případě nedoručení dokumentace o zadávacím řízení v této dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem, Úřad v souladu s § 263 odst. 4 zákona uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení správního řízení. Toto usnesení bylo zadavateli doručeno dne 26. 1. 2018.

24.         Dne 5. 2. 2018 Úřad obdržel od zadavatele žádost o prodloužení lhůty k doručení zbývající části dokumentace o zadávacím řízení.

25.         Úřad dne 7. 2. 2018 obdržel prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb následující dokumenty:

 • originál zadávací dokumentace ze dne 7. 12. 2017,
 • originál protokolu o otevírání nabídek ze dne 27. 12. 2017,
 • originál zprávy o hodnocení nabídek a posouzení nabídek a nabídky vybraného dodavatele ze dne 27. 12. 2017,

 • prostá kopie námitek navrhovatele EM TEST proti zadávacím podmínkám ze dne 22. 12. 2017 včetně dokladu o doručení,
 • prostá kopie námitek navrhovatele Konektel proti zadávací dokumentaci ze dne 17. 12. 2017 včetně dokladu o doručení,
 • originál rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele Konektel ze dne 28. 12. 2017 včetně dokladu o doručení,
 • originál rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele EM TEST ze dne 28. 12. 2017 včetně dodejky ze dne 2. 1. 2018,
 • e-mail ze dne 28. 12. 2017 – výzva vybranému dodavateli k předložení funkčního vzorku,
 • originál dodejky výzvy vybranému dodavateli k předložení funkčního vzorku ze dne 2. 1. 2018,
 • originál čestného prohlášení ke střetu zájmů Marka Kartuska ze dne 7. 12. 2017,
 • originál čestného prohlášení ke střetu zájmů Ing. Radka Filipa ze dne 7. 12. 2017,
 • originál čestného prohlášení ke střetu zájmů Ing. Slavoje Dolejše ze dne 7. 12. 2017,
 • originál čestného prohlášení ke střetu zájmů Mgr. Niny Mocové ze dne 7. 12. 2017,
 • originál čestného prohlášení ke střetu zájmů Petra Drápalíka ze dne 7. 12. 2017,
 • originál čestného prohlášení ke střetu zájmů JUDr. Ing. Radka Jurčíka, Ph.D. ze dne 7. 12. 2017,

 • originál čestného prohlášení ke střetu zájmů Ing. Andrey Nádravské ze dne 7. 12. 2017,
 • originál rozhodnutí zadavatele o jmenování komise pro otvírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a vyhodnocení nabídek a pozvání na první jednání komise ze dne 12. 12. 2017.

III.           KE SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ SP. ZN. S0010/2018/VZ

26.         Proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky podal navrhovatel EM TEST námitky ze dne 22. 12. 2017 (dále jen „námitky navrhovatele EM TEST“), které byly zadavateli doručeny dne 22. 12. 2017.

27.         Dne 2. 1. 2018 obdržel navrhovatel EM TEST rozhodnutí o námitkách ze dne 28. 12. 2017 (dále jen „rozhodnutí o námitkách navrhovatele EM TEST“), kterým zadavatel námitky navrhovatele EM TEST odmítl.

28.         Jelikož podle navrhovatele EM TEST stanovil zadavatel zadávací podmínky v rozporu se zákonem, podal dne 11. 1. 2018 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh navrhovatele EM TEST“) k Úřadu jako orgánu příslušnému podle § 248 zákona. Stejnopis návrhu byl dne 11. 1. 2018 doručen též zadavateli.

Obsah návrhu navrhovatele EM TEST

29.         Navrhovatel EM TEST ve svém návrhu uvádí, že zadavatelem stanovená lhůta pro podání nabídek je zcela nepřiměřená a neodpovídá rozsahu požadavků zadavatele. Navrhovatel EM TEST tvrdí, že lhůta pro podání nabídek stanovená zadavatelem vyloučila možnost dodavatelů ucházet se o veřejnou zakázku, když v tak krátké lhůtě nebylo možné nabídku kvalifikovaně zpracovat a podat do zadávacího řízení. Dále podle navrhovatele EM TEST zadavatel nenastavil přiměřeně vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky požadavek na minimální roční obrat dodavatele.

30.         Navrhovatel EM TEST dále namítá, že ze zadávacích podmínek není zřejmé, za jakých podmínek, v jaké fázi a zda vůbec mají všichni účastníci zadávacího řízení počítat s testováním vzorků. Dále podle navrhovatele EM TEST není zřejmé, k jakým konkrétním podmínkám poskytovatele dotace se mají dodavatelé zavázat a jaká konkrétní rizika tak mají dodavatelé na sebe převzít svojí účastí v zadávacím řízení a uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky.

31.         Dále se dle názoru navrhovatele EM TEST zadavatel nevypořádal s jeho námitkami v souladu s § 245 odst. 1 zákona a rozhodnutí o námitkách navrhovatele EM TEST je tak nepřezkoumatelné.

32.         Přezkoumávaným úkonem zadavatele ve správním řízení na návrh vedeným Úřadem pod sp. zn. S0010/2018/VZ je tak v souladu s výše uvedeným návrhem navrhovatele EM TEST posouzení souladu zadávacích podmínek se zákonem.

Průběh správního řízení sp. zn. S0010/2018/VZ

33.         Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 správního řádu dne 11. 1. 2018, kdy Úřad obdržel uvedený návrh navrhovatele EM TEST.

34.         Účastníky správního řízení vedeného pod sp. zn. S0010/2018/VZ podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel EM TEST.

35.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0010/2018/VZ-01140/2018/544/MDb ze dne 16. 1. 2018, jehož přílohou byl výše uvedený návrh navrhovatele EM TEST.

36.         Zadavatel byl přípisem č. j. ÚOHS-S0010/2018/VZ-01140/2018/544/MDb ze dne 16. 1. 2018 poučen o povinnosti stanovené v § 252 odst. 1 zákona doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat dokumentaci o zadávacím řízení a rovněž o způsobu zaslání dokumentace podle § 252 odst. 3 a 4 zákona. Tento přípis byl zadavateli doručen dne 17. 1. 2018.

 

Vyjádření zadavatele ze dne 18. 1. 2018

37.         Úřad obdržel dne 19. 1. 2018 vyjádření zadavatele k návrhu navrhovatele EM TEST, ve kterém zadavatel zároveň uvedl, že dokumentace o zadávacím řízení je „součástí spisového materiálu – spisu vedeného před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci sp. zn. S0006/2018 a ÚOHS si je může připojit k tomuto řízení.“.

38.         Zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že lhůtu pro podání nabídek stanovil v souladu s § 57 odst. 2 zákona, neboť v souladu s § 57 odst. 2 písm. a) zákona uveřejnil předběžné oznámení.

39.         Dále zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že obdržel tři nabídky, což svědčí o tom, že všechny argumenty navrhovatele EM TEST jsou nedůvodné. Zadavatel dále podotýká, že je oprávněn definovat technické kvalifikační požadavky a z nich plynoucí technické podmínky, které nejlépe po technické a kvalitativní stránce definují předmět plnění veřejné zakázky a technické parametry se tak nesmějí stávat „rukojmím“ v rukou neúspěšných uchazečů.

40.         K požadavku na doložení minimálního obratu dodavatele zadavatel ve svém stanovisku uvádí, že tento požadavek mu umožňuje § 78 zákona, nehledě na to, že zadavatelé sektorových zakázek jsou oprávněni žádat kvalifikaci i nad rámec zákona. Dále zadavatel odkazuje na rozsudek sp. zn. 30 Af 55/2012 Krajského soudu v Brně, který připustil i mnohonásobně vyšší požadavek na obrat dodavatele.

41.         Podle názoru zadavatele je návrh navrhovatele EM TEST bezdůvodný a zjevně oportunistický a nesplňuje náležitosti § 251 odst. 1 zákona, podle kterého návrh musí mimo jiné obsahovat, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech. Zadavatel tvrdí, že navrhovateli EM TEST postupem zadavatele vzniknout újma nemohla, neboť není kvalifikačně ani jinak schopen podat sám nabídku do veřejné zakázky, jejíhož přezkoumání se domáhá. Tomu dle zadavatele nasvědčuje i skutečnost, že navrhovatel EM TEST do jiných veřejných zakázek se stejným či obdobným předmětem nepodal nabídku.

42.         Dále zadavatel tvrdí, že se vypořádal s tvrzeními navrhovatele EM TEST v rozhodnutí o námitkách a navrhovaný postup podle § 263 odst. 5 zákona je tak nepřípadný.

Další průběh správního řízení vedeného pod sp. zn. S0010/2018/VZ

43.         Úřad dne 23. 1. 2018 vydal usnesení č. j. ÚOHS-S0010/2018/VZ-02100/2018/544/IKo z téhož dne, kterým zadavateli určil dodatečnou lhůtu pěti dnů k doručení zbývající části dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Zadavatel byl v odůvodnění výše uvedeného usnesení rovněž poučen o tom, že v případě nedoručení dokumentace o zadávacím řízení v této dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem, Úřad v souladu s § 263 odst. 4 zákona uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení správního řízení. Toto usnesení bylo zadavateli doručeno dne 26. 1. 2018.

44.         Dne 5. 2. 2018 Úřad obdržel od zadavatele žádost o prodloužení lhůty k doručení zbývající části dokumentace o zadávacím řízení.

45.         Úřad dne 7. 2. 2018 obdržel prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb dokumenty uvedené v bodě 25 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

IV.          KE SPOLEČNÉMU ŘÍZENÍ SPOJENÝCH SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH SP. ZN. S0006/2018/VZ A SP. ZN. S0010/2018/VZ

46.         V zájmu dodržení zásady uvedené v ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu, podle které správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a vzhledem k tomu, že správní řízení vedená u Úřadu pod sp. zn. S0006/2018/VZ a sp. zn. S0010/2018/VZ se týkají přezkoumání úkonů zadavatele v téže veřejné zakázce, Úřad uvedená správní řízení usnesením č. j. ÚOHS-S0006,0010/2018/VZ-03506/2018/544/IKo ze dne 8. 2. 2018 spojil.

47.         Účastníky společného řízení o spojených správních řízení vedeného pod sp. zn. S0006,S0010/2018/VZ podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel KonekTel,
 • navrhovatel EM TEST.

48.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0006,0010/2018/VZ-04106/2018/544/IKo ze dne 12. 2. 2018 Úřad vyrozuměl účastníky řízení o spojení správních řízení a současně zadavateli určil lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

49.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0006,0010/2018/VZ-03500/2018/544/IKo ze dne 12. 2. 2018 Úřad stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

50.         Dne 13. 2. 2018 byla Úřadu doručena žádost navrhovatele EM TEST o nahlédnutí do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0006,0010/2018/VZ.

51.         Dne 14. 2. 2018 bylo zástupci navrhovatele EM TEST na základě plné moci umožněno nahlížet do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0006,0010/2018/VZ.

52.         Dne 14. 2. 2018 byla Úřadu doručena žádost navrhovatele KonekTel o nahlédnutí do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0006,0010/2018/VZ.

53.         Dne 15. 2. 2018 bylo zástupci navrhovatele KonekTel na základě plné moci umožněno nahlížet do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0006,0010/2018/VZ.

54.         Dne 19. 2. 2018 bylo Úřadu doručeno vyjádření se k podkladům navrhovatele EM TEST z téhož dne.

55.         Dne 27. 2. 2018 byla Úřadu doručena žádost zadavatele o nahlédnutí do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0006,0010/2018/VZ.

56.         Dne 28. 2. 2018 bylo zástupci zadavatele na základě plné moci umožněno nahlížet do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0006,0010/2018/VZ.

Vyjádření navrhovatele EM TEST k podkladům rozhodnutí ze dne 19. 2. 2018

57.         Navrhovatel EM TEST s odkazem na obsah správního spisu vedeného Úřadem pod sp. zn. S0006,0010/2018/VZ poukazuje ve svém vyjádření mj. na skutečnost, že zadavatel ve správním řízení postupoval v rozporu s § 252 odst. 1 zákona, když Úřadu nedoručil dokumentaci o zadávacím řízení ve lhůtě do 10 dnů od doručení návrhu na zahájení správního řízení, a neučinil tak ani v dodatečné pětidenní lhůtě stanovené mu Úřadem ve smyslu § 263 odst. 4 zákona.

58.         Navrhovatel EM TEST ve svém vyjádření rovněž reaguje na argumentaci zadavatele, že mu nemohla postupem zadavatele vzniknout újma, neboť podle zadavatele není navrhovatel EM TEST schopný sám nabídku podat. Navrhovatel EM TEST k tomuto zdůrazňuje, že má kvalifikaci, odbornost a veškeré profesionální kapacity a kvality k tomu, aby podal na veřejnou zakázku co nevýhodnější nabídku a aby řádně a včas splnil předmět veřejné zakázky.

59.         Navrhovatel EM TEST ve svém vyjádření dále opakuje svá tvrzení v návrhu ohledně postupu zadavatele v zadávacím řízení.

Vyjádření navrhovatele KonekTel k podkladům rozhodnutí ze dne 20. 2. 2018

60.         Navrhovatel KonekTel ve svém vyjádření reaguje na vyjádření zadavatele ze dne 8. 1. 2018, kdy se dle něj jedná o souhrn účelových tvrzení, nezakládajících se na pravdě. Ve vyjádření dále navrhovatel KonekTel opakuje svá tvrzení z návrhu ohledně postupu zadavatele v zadávacím řízení a navrhuje, aby Úřad zrušil zadávací řízení ve věci veřejné zakázky.

V.            ZÁVĚRY ÚŘADU

61.         Úřad příslušný podle § 248 zákona po zhodnocení všech podkladů a na základě vlastních zjištění dospěl k následujícím závěrům.

62.         Úřad konstatuje, že zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy vedeném Úřadem pod sp. zn. S0006/2018/VZ nedoručil Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku podle § 252 odst. 1 zákona ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení návrhu ze dne 6. 1. 2018 zadavateli, ani v dodatečné pětidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j. ÚOHS-S0006/2018/VZ-02127/2018/544/IKo ze dne 22. 1. 2018 stanovené Úřadem podle § 263 odst. 4 zákona, tedy nejpozději dne 31. 1. 2018, a dále v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy vedeném Úřadem pod sp. zn. S0010/2018/VZ nedoručil Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku podle § 252 odst. 1 zákona ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení návrhu ze dne 11. 1. 2018 zadavateli, ani v dodatečné pětidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j. ÚOHS-S0010/2018/VZ-02100/2018/544/IKo ze dne 23. 1. 2018 stanovené Úřadem podle § 263 odst. 4 zákona, tedy nejpozději dne 31. 1. 2018.

63.         Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K otázce náležitostí návrhů

64.         Nejprve považuje Úřad za nezbytné vypořádat se s argumenty zadavatele uvedenými ve vyjádřeních k návrhům obou navrhovatelů, a sice že oba návrhy nesplňují požadavky dle § 251 odst. 1 zákona a příslušná správní řízení by měla být zastavena podle § 257 písm. b) zákona, neboť navrhovateli EM TEST nemůže postupem zadavatele vzniknout újma, protože není kvalifikačně ani jinak schopen podat sám nabídku do veřejné zakázky, jejíhož přezkoumání se domáhá, čemuž dle zadavatele nasvědčují i jiné veřejné zakázky se stejným či obdobným předmětem, ve kterých navrhovatel EM TEST nabídku nepodal, a navrhovateli KonekTel nemůže újma vzniknout z toho důvodu, že navrhovatel sám ani nabídku nemohl podat, neboť je v předmětném zadávacím řízení v pozici kvalifikačního poddodavatele jiného dodavatele a i u jiných aktuálních veřejných zakázek (včetně veřejných zakázek zadávaných jinými zadavateli) navrhovatel KonekTel nabídku sám nikdy nepodal.

65.         K údajné neexistenci újmy na straně navrhovatele (navrhovatelů) Úřad předně uvádí, že § 250 odst. 1 zákona podává příkladný výčet úkonů, proti nimž lze podat návrh, domnívá-li se navrhovatel, že tyto úkony (či opomenutí) zadavatele nejsou v souladu se zákonem a v jejich důsledku vznikla nebo hrozí navrhovateli újma na právech. Ustanovení § 251 odst. 1 zákona vedle toho stanovuje jako náležitost návrhu mimo jiné označení, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech (při nesplnění této náležitosti Úřad správní řízení dle § 257 písm. b) zákona zastaví).

66.         Úřad uvádí, že ve vztahu k vyjádření možné újmy navrhovatel EM TEST ve svém návrhu podotýká, že mu byla „způsobena újma spočívající v tom, že z důvodu nepřiměřeně krátké lhůty pro podání nabídek a stanovení dalších zadávacích podmínek, jakož i z důvodu nezákonného a netransparentního způsobu rozhodnutí o podaných Námitkách, bylo Navrhovateli odepřeno právo soutěžit za férových podmínek o Veřejnou zakázku.“. Navrhovatel KonekTel pak ve svém návrhu mj. uvádí, že „vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a nezákonnému postupu Zadavatele nebyl Navrhovatel schopen v rámci předmětného zadávacího řízení řádně připravit svou nabídku, tuto ve stanovené lhůtě podat a ucházet se tak o získání VZ jako její dodavatel a tuto VZ případně získat, čímž mu vznikla újma.“.

67.         Úřad s ohledem na uvedené konstatuje, že v podaném návrhu musí být uvedeno, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech. Z návrhu navrhovatele tedy musí být patrné konkrétní porušení zákona zadavatelem v souvislosti s jeho postupem při zadávání zadávacího řízení.

68.         Navrhovatel KonekTel ve svém návrhu spatřuje ze strany zadavatele porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 1 a 2 zákona, dále porušení § 57 zákona (stanovení lhůty pro podání nabídek), § 36 odst. 5 zákona, když podle navrhovatele KonekTel zadavatel nestanovil lhůtu tak, aby byla zajištěna přiměřená doba pro vyžadované úkony dodavatelů a také porušení § 245 odst. 1 zákona, když se dle navrhovatele KonekTel zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem, které jsou uvedeny v námitkách navrhovatele KonekTel.

69.         Navrhovatel EM TEST ve svém návrhu spatřuje ze strany zadavatele porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 1 a 2 zákona, dále porušení § 57 zákona (stanovení lhůty pro podání nabídek), § 36 odst. 3 zákona, když dle názoru navrhovatele EM TEST zadavatel nestanovil zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení, § 73 odst. 6 zákona, když zadavatel nevymezil minimální úroveň svého požadavku na ekonomickou kvalifikaci dle § 78 odst. 1 zákona přiměřeně ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky a také porušení § 245 odst. 1 zákona, když se podle navrhovatele EM TEST zadavatel podrobně a srozumitelně nevyjádřil ke všem skutečnostem, které jsou uvedeny v námitkách navrhovatele EM TEST.

70.         Úřad podotýká, že újma je pojem zjevně širší než pojem škoda. Újma nemusí a v určitých fázích ani nemůže být přesně vyčíslena, a proto stačí obecné vymezení následku jednání zadavatele vůči stěžovateli. Újma v sobě zahrnuje jak materiální a v daný okamžik vyčíslitelnou škodu, tak škodu, kterou v okamžiku podání návrhu není možné přesně stanovit, avšak musí být nesporné, že došlo k újmě na právech eventuálního dodavatele. Povinnosti prokázat vznik újmy se obšírně věnovalo mj. rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 15. 7. 2010, č. j. R158/2009/VZ-10447/2010/310/ASc, v němž bylo uzavřeno, že „v zásadě postačí, aby byla újma prokázána aspoň v tom smyslu, že uchazeč ztratil minimálně teoretickou možnost veřejnou zakázku získat“.

71.         V této souvislosti Úřad odkazuje na aktuální rozhodovací praxi týkající se zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kterou lze přiměřeně vztáhnout i na vymezení újmy dle zákona č. 134/2016 Sb., jež se co do obsahového vymezení nezměnila a je zřejmá i kontinuita na úpravu předcházející, a to např. na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHSR289,291/2015/VZ-23692/2016/321/BRy ze dne 2. 6. 2016, ve kterém je konstatováno, že „ust. § 114 odst. 3 zákona stanovuje nikoliv povinnost tvrdit či prokázat reálnou nebo hrozící újmu, ale toliko povinnost tvrdit porušení zákona, v důsledku něhož účastníkovi vznikla nebo hrozí újma“. V rozhodnutí ÚOHS-R292/2015/VZ-03515/2016/321/EDy ze dne 1. 2. 2016 potom předseda Úřadu konstatoval, že „předmětem správního řízení není zjišťování, zda navrhovateli skutečně vznikla újma nebo zkoumání účelovosti postupu navrhovatele, ale přezkoumání úkonů zadavatele, v nichž navrhovatel spatřuje porušení zákona, v jehož důsledku mu hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, tj. i např. újma na právu podat nabídku v zadávacím řízení“.

72.         Úřad tedy konstatuje, že z ustanovení § 251 odst. 1 zákona nevyplývají požadavky týkající se specifikace újmy, která navrhovateli hrozí nebo vznikla v důsledku nezákonného postupu zadavatele. Úřad má za to, že postačuje, je-li z návrhu zřejmé, v čem je spatřováno porušení zákona, přičemž toto porušení zákona musí být potenciálně způsobilé způsobit navrhovateli újmu.

73.         Úřad dodává, že v případě, kdy nelze vyloučit, že by navrhovatel mohl být schopen předmět plnění dané veřejné zakázky realizovat, a zároveň je předmětem řízení otázka, zda zadavatel nestanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem, v důsledku čehož se nemohl navrhovatel zadávacího řízení účastnit, je možno zároveň konstatovat, že navrhovateli vznikla újma právě v tom smyslu, že postupem zadavatele ztratil možnost o danou veřejnou zakázku soutěžit (a tedy i o možnost ji získat).

74.         K argumentu zadavatele, že navrhovatel EM TEST nepodal nabídku v obdobných veřejných zakázkách a ani navrhovatel KonekTel nabídku do jiných aktuálních veřejných zakázek sám nikdy nepodal, Úřad uvádí, že tento argument není relevantní, neboť je nutné na každou veřejnou zakázku pohlížet samostatně, a proto postup navrhovatelů v jiných veřejných zakázkách není relevantní z hlediska potenciální újmy vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

75.         K námitce zadavatele, že navrhovatel EM TEST není schopen zadavateli poskytnout odpovídající plnění, neboť z informací běžně dostupných na trhu i z textu žádostí navrhovatele EM TEST o vysvětlení zadávací dokumentace je zřejmé, že jím nabízený palubní počítač je založen na procesorové architektuře ARM, přičemž všichni zadavatelem zmiňovaní zadavatelé požadovali palubní počítač založený na PC platformě, Úřad uvádí, že zadavatel nemůže na základě pouze spekulativních tvrzení předjímat a vyloučit, že navrhovatel EM TEST nabízí i jiné řešení (produkty), než kterými se zadavatel domnívá, že navrhovatel EM TEST disponuje. Pro takovéto tvrzení nepředložil zadavatel dostatečně průkazné podklady. Stejně tak nelze dle názoru Úřadu vyloučit kvalifikovanost navrhovatele EM TEST k účasti v zadávacím řízení taktéž z důvodu, že nelze předjímat, zda by měl navrhovatel EM TEST např. zájem veřejnou zakázku realizovat ve spojení (sdružení) s dalším dodavatelem (dodavateli), či zda by kupříkladu určité činnosti související s její realizací zamýšlel řešit poddodavatelsky.

76.         Jako relevantní pak Úřad neshledává ani argumentaci zadavatele ohledně toho, že navrhovatel KonekTel nemůže utrpět újmu ani mu újma nemůže hrozit, neboť je osobou, prostřednictvím které jiný dodavatel v zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, a proto dle zadavatele sám navrhovatel v souladu s § 107 odst. 4 zákona nemůže podat do předmětného zadávacího řízení nabídku. Úřad uvádí, že v situaci, kdy je navrhovatel v pozici osoby, kterou jiný dodavatel v zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, skutečně sám nabídku do zadávacího řízení podat nemůže. Současně však Úřad podotýká, že ze samotné skutečnosti, že navrhovatel nyní (tj. po uplynutí lhůty pro podání nabídek) reálně vystupuje v pozici osoby, prostřednictvím které jiný účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, nelze dovodit, že neměl/nemá zájem podat do zadávacího řízení vlastní nabídku. Navrhovatel KonekTel svým návrhem napadá nezákonnost zadávacích podmínek, která má spočívat mimo jiné v tom, že navrhovatel KonekTel není schopen v zadávací dokumentací stanovené lhůtě požádat o vysvětlení zadávací dokumentace, přičemž z návrhu vyplývá, že v důsledku této nezákonnosti zadávacích podmínek není schopen řádně připravit a podat svou vlastní nabídku. Z uvedeného lze dle Úřadu dovodit, že navrhovatel KonekTel sám nabídku do zadávacího řízení podat chtěl, avšak v důsledku jím tvrzené nezákonnosti stanovených zadávacích podmínek se rozhodl ji nepodat. V takové situaci pak již mohl vystupovat jako osoba, prostřednictvím které jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci. To nicméně nemusí znamenat, že jeho zájem na získání veřejné zakázky a na podání vlastní nabídky není dán/nadále netrvá. Svůj zájem na získání zakázky navrhovatel deklaruje právě prostřednictvím podaných námitek a návrhu, jímž se domáhá zrušení zadávacího řízení. Pokud by ke zrušení zadávacího řízení opravdu došlo, a zadavatel by následně veřejnou zakázku zadával znovu, již by navrhovatel KonekTel vlastní nabídku podat mohl.

77.         Úřad tedy konstatuje, že existenci zájmu či reálné možnosti podat do zadávacího řízení nabídku, resp. existenci možné újmy plynoucí ze zamezení této možnosti, je v šetřeném případě nutno zkoumat nikoliv ve vztahu k aktuálnímu stavu zadávacího řízení, kdy již byly podány nabídky, ale ve vztahu k počáteční fázi zadávacího řízení, kdy se dodavatelé seznamovali se zadávacími podmínkami a na jejich základě zvažovali svou účast v zadávacím řízení.

78.         K odkazu zadavatele na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0514/2015/VZ-26359/2015/523/LKa ze dne 4. 9. 2015 Úřad uvádí, že závěry citovaného rozhodnutí nelze na daný případ vztahovat, neboť se jedná o odlišný skutkový stav. V citovaném rozhodnutí Úřadu navrhovatel ani netvrdil, že by měl sám zájem na získání předmětné veřejné zakázky, měl pouze zájem účastnit se zadávacího řízení jako poddodavatel jiného dodavatele. V předmětném případě však navrhovatel KonekTel tvrdí, jak již Úřad výše uvedl, že měl zájem podat nabídku do zadávacího řízení sám, ne jako poddodavatel a nadto se poddodavatelem stal až po podání svých námitek proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky. S ohledem na uvedené proto Úřad nepovažuje zavěry uvedené ve výše citovaném rozhodnutí Úřadu za relevantní a přiléhavé ke skutkovým okolnostem projednávaného případu.

79.         Úřad ve světle výše uvedeného uzavírá, že návrhy navrhovatele EM TEST i navrhovatele KonekTel splnily náležitost spočívající v uvedení, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku jim vznikla nebo hrozí újma na jejich právech.

K výrokům I. a II. rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

80.         Podle § 211 odst. 6 zákona při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

81.         Zadavatel je podle § 216 odst. 1 zákona povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší. Jak dále stanoví § 216 odst. 2 zákona, zadavatel je povinen pořizovat dokumentaci o zadávacím řízení takovým způsobem, aby byl schopen v případě potřeby doložit dokumentaci k aktuální fázi zadávacího řízení.

82.         Podle § 250 odst. 1 zákona lze návrh podat proti všem úkonům i opomenutím zadavatele, které nejsou v souladu se zákonem a v jejichž důsledku vznikla nebo hrozí újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

a.      zadávacím podmínkám,

b.      dobrovolnému oznámení,

c.       vyloučení účastníka zadávacího řízení,

d.      rozhodnutí o výběru dodavatele,

e.      volbě druhu zadávacího řízení, nebo

f.        postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení.

83.         V souladu s § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

84.         Podle § 252 odst. 1 zákona je zadavatel povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

85.         Vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel v souladu s § 252 odst. 3 zákona povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Návrh a další podání je navrhovatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Další účastníci řízení jsou povinni odeslat Úřadu svá podání výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

86.         Části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v § 252 odst. 3 zákona a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel podle § 252 odst. 4 zákona povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

87.         Nedoručí-li zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy Úřadu podle § 252 odst. 1 nebo § 254 odst. 5 zákona dokumentaci o zadávacím řízení ve stanovených lhůtách, a to ani v dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem, Úřad podle § 263 odst. 4 zákona uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení řízení.

88.         Podle § 22 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů“) se konverzí rozumí

a.      úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“) způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze (dále jen „doložka“), nebo

b.      úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky.

89.         Podle § 22 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů má dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup“), stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl (dále jen „vstup“).

90.         Podle § 22 odst. 3 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů má‑li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.

Právní posouzení

91.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že dokumentací o zadávacím řízení se myslí veškeré dokumenty v listinné či elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech účastníků zadávacího řízení. Úřad podotýká, že v rámci předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), byla definice pojmu dokumentace o veřejné zakázce (nyní dokumentace o zadávacím řízení) obsažena v § 17 „Vymezení některých dalších pojmů“, pod písm. v). V nyní účinném zákoně však definice pojmu dokumentace o zadávacím řízení v § 28, který obdobně jako § 17 v ZVZ vymezuje pojmy v zákoně používané, obsažena není. Při definování pojmu dokumentace o zadávacím řízení je tak nutno vycházet z jiného ustanovení zákona, a to z § 216 odst. 1 zákona, který stanoví povinnost zadavatele uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení a současně definuje, co tuto dokumentaci tvoří. Zákon ve svém ustanovení § 216 odst. 1 stanoví povinnost zadavatele uchovávat veškerou dokumentaci o zadávacím řízení po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o obecnou archivační povinnost zadavatele, jejímž účelem je zajištění možnosti kontroly úkonů a postupu zadavatele (a potažmo i dodavatelů) orgánem dohledu, kterým je Úřad. Situaci, kdy souběžně probíhá správní řízení vedené Úřadem a přezkoumávané zadávací řízení, řeší § 216 odst. 2 zákona, který zadavateli stanovuje povinnost pořizovat dokumentaci o zadávacím řízení takovým způsobem, aby byl schopen v případě potřeby doložit dokumentaci k aktuální fázi zadávacího řízení. Tím je zajištěna možnost průběžné a aktuální kontroly postupu zadavatele v zadávacím řízení a v neposlední řadě také naplněna obecná zásada transparentnosti stanovená v § 6 odst. 1 zákona.

92.         Úřad v souvislosti s šetřenou věcí uvádí, že dne 6. 1. 2018 a dne 11. 1. 2018 obdržel návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a těmito dny byla zahájena správní řízení vedená Úřadem pod sp. zn. S0006/2018/VZ a S0010/2018/VZ, která byla dne 8. 2. 2018 spojená pod sp. zn. S0006,0010/2018/VZ. Jednou z podmínek vedení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem na návrh stěžovatele je doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul. Povinností zadavatele je poté v souladu s § 252 odst. 1 zákona doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a současně s tímto vyjádřením zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení.

93.         Jak už bylo uvedeno výše, obsah pojmu dokumentace o zadávacím řízení je definován v § 216 odst. 1 zákona a tvoří ji všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon. Úřad v předmětné věci zdůrazňuje, že dokumentace o zadávacím řízení tak, jak ji definuje § 216 odst. 1 zákona, je nezbytná pro řádný a objektivní přezkum postupu zadavatele. Pouze na základě kompletní dokumentace o zadávacím řízení lze dle dikce zákona ze strany Úřadu ověřit, zda postup zadavatele v zadávacím řízení proběhl v souladu se zákonem, její poskytnutí zadavatelem v rozsahu a formě vymezené zákonem je tedy nezbytným předpokladem pro řádný průběh správního řízení a jeho provedení Úřadem v zákonných lhůtách.

94.         Pokud Úřad dokumentaci o zadávacím řízení ve lhůtě podle § 252 odst. 1 zákona neobdrží, stanoví zadavateli dodatečnou pětidenní lhůtu, jak mu ukládá § 263 odst. 4 zákona. Pokud Úřad dokumentaci o zadávacím řízení neobdrží ani v této dodatečné pětidenní lhůtě, nemůže již zmeškání lhůty prominout a musí přistoupit k uložení nápravného opatření, jak mu ukládá § 263 odst. 4 zákona.

95.         Úřad se v souladu s výše uvedeným zabýval tím, zda zadavatel splnil v předmětných správních řízeních povinnost stanovenou v § 252 odst. 1 zákona, tedy zda Úřadu zaslal dokumentaci o zadávacím řízení ve lhůtě 10 dnů od doručení předmětných návrhů zadavateli. Na tuto povinnost byl zadavatel Úřadem upozorněn přípisem č. j. ÚOHS-S0006/2018/VZ-00766/2018/544/MDb ze dne 10. 1. 2018 a přípisem č. j. ÚOHS-S0010/2018/VZ-01140/2018/544/MDb ze dne 16. 1. 2018, přičemž Úřad uvádí následující.

96.         Pro posouzení splnění povinnosti stanovené v § 252 odst. 1 v návaznosti na § 263 odst. 4 zákona bylo nejprve nutné ověřit, zda navrhovatelé KonekTel a EM TEST doručili zadavateli stejnopisy návrhů do 10 dnů ode dne, v němž navrhovatelé obdrželi rozhodnutí, kterým zadavatel jejich námitky odmítl.

97.         Jak vyplývá z doručenky poskytnuté navrhovatelem KonekTel, návrh navrhovatele KonekTel ze dne 6. 1. 2018 byl ve stejnopisu dodán do datové schránky zadavatele téhož dne a doplnění uvedeného stejnopisu návrhu ze dne 8. 1. 2018 bylo dodáno do datové schránky zadavatele také téhož dne. Podle § 211 odst. 6 zákona při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta. Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavateli byl stejnopis návrhu navrhovatele KonekTel ze dne 6. 1. 2018 doručen dodáním do datové schránky, tj. dne 6. 1. 2018 a doplnění stejnopisu tohoto návrhu ze dne 8. 1. 2018 bylo doručeno zadavateli dodáním do datové schránky dne 8. 1. 2018.

98.         Rozhodnutí o námitkách navrhovatele KonekTel, ve kterém zadavatel námitkám navrhovatele Konektel nevyhověl, obdržel navrhovatel KonekTel dne 28. 12. 2017. S ohledem na to, že konec lhůty pro podání návrhu navrhovatele KonekTel připadl na neděli, byl posledním dnem této lhůty nejbližší pracovní den, tj. pondělí 8. 1. 2018. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že stejnopis návrhu navrhovatele KonekTel byl zadavateli doručen v zákonné lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona, tedy do 10 dnů ode dne, v němž navrhovatel KonekTel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítl.

99.         Co se týče návrhu navrhovatele EM TEST, z doručenky poskytnuté navrhovatelem EM TEST vyplývá, že návrh navrhovatele EM TEST ze dne 11. 1. 2018 byl ve stejnopisu dodán do datové schránky zadavatele téhož dne. V návaznosti na výše uvedené ustanovení § 211 odst. 6 zákona Úřad konstatuje, že zadavateli byl stejnopis návrhu navrhovatele EM TEST ze dne 11. 1. 2018 doručen dodáním do datové schránky, tj. dne 11. 1. 2018.

100.     Rozhodnutí o námitkách navrhovatele EM TEST, ve kterém zadavatel námitkám navrhovatele EM TEST nevyhověl, obdržel navrhovatel EM TEST dne 2. 1. 2018. S ohledem na uvedené byl tedy posledním dnem lhůty pro podání návrhu pátek 12. 1. 2018. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že stejnopis návrhu navrhovatele EM TEST byl zadavateli doručen v zákonné lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona, tedy do 10 dnů ode dne, v němž navrhovatel EM TEST obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítl.

101.     Následně Úřad přistoupil k posouzení splnění povinnosti stanovené v § 252 odst. 1 zákona v návaznosti na § 263 odst. 4 zákona, tj. zda zadavatel doručil Úřadu svá vyjádření k obdrženým návrhům do 10 dnů od jejich doručení a společně s těmito vyjádřeními zaslal Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení, přičemž Úřad podotýká, že aby byla splněna povinnost zaslat dokumentaci o zadávacím řízení, musí být zaslána tato dokumentace způsobem dle § 252 odst. 3 a 4 zákona. Jak již bylo zmíněno výše, dokumentaci o zadávacím řízení podle § 216 odst. 1 zákona tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje zákon. Jelikož stejnopis návrhu navrhovatele KonekTel byl zadavateli doručen dne 6. 1. 2018, stejnopis doplnění návrhu navrhovatele KonekTel byl zadavateli doručen dne 8. 1. 2018 a stejnopis návrhu navrhovatele EM TEST byl zadavateli doručen dne 11. 1. 2018, lhůta pro doručení vyjádření k návrhu a zaslání dokumentace způsobem uvedeným v § 252 odst. 3 a 4 zákona uplynula v rámci správního řízení sp. zn. S0006/2018/VZ dne 18. 1. 2018 a v rámci správního řízení sp. zn. S0010/2018/VZ dne 22. 1. 2018.

102.     Úřad opětovně uvádí, že zadavatel má povinnost v souladu s § 252 odst. 3 zákona odeslat Úřadu vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Dále má zadavatel povinnost v souladu s § 252 odst. 4 zákona odeslat Úřadu části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 3 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

103.     Úřad dále uvádí, že dokumentem tvořícím součást dokumentace o zadávacím řízení se rozumí vždy originál dokumentu v té podobě, ve které byl původně vyhotoven (ať už v listinné nebo elektronické podobě). Originálem dokumentu vyhotoveného v listinné podobě se pak rozumí pouze vlastní originální vyhotovení listiny a nikoliv její opis, kopie nebo jiné technické zobrazení, byť by byly Úřadu zaslány prostřednictvím datové schránky. Kopie dokumentů z dokumentace o zadávacím řízení, ať už v elektronické či listinné podobě, Úřadu tedy zasílat nelze, resp. lze, ale takové písemnosti nejsou dokumentací o zadávacím řízení tak, jak to stanovuje zákon (s výjimkou případů, kdy zadavatel originál dokumentu k dispozici nemá, např. kopie dokumentu v nabídce uchazeče, která je zadavateli předložena).

104.     Úřad dále v návaznosti na předchozí bod odůvodnění tohoto rozhodnutí uvádí, že má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna dle § 22 odst. 3 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů předložením jeho výstupu. Výstupem je v souladu s § 22 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů dokument, který vznikl provedením konverze. Dle § 22 odst. 1 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se konverzí rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky. Podle § 22 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů má dokument, který provedením konverze vznikl, stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. S ohledem na výše uvedené tedy lze konstatovat, že pro účely zaslání a doručení dokumentace v elektronické podobě lze využít postup, při kterém v případě, že je originál dokumentu v listinné podobě, dojde k autorizované konverzi, přičemž výstupem tohoto procesu je dokument v elektronické podobě, který lze považovat za originál pro účely splnění požadavku na jeho předání v elektronické podobě. Tento stav platí totožně i při opačném postupu, tedy při převádění elektronického dokumentu skrze autorizovanou konverzi do listinné podoby.

105.     Vzhledem k tomu, že zadavatel zasílal Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení pro obě šetřená správní řízení pouze jednou, vztahují se dále uvedená zjištění týkající se zaslání dokumentace o zadávacím řízení zadavatelem Úřadu jak ke správnímu řízení sp. zn. S0006/2018/VZ, tak i ke správnímu řízení sp. zn. S0010/2018/VZ.

106.     Úřad konstatuje, že dne 14. 1. 2018 obdržel datovou schránkou dvě podání zadavatele, která obsahovala část dokumentace o zadávacím řízení uvedenou v bodě 18. odůvodnění tohoto rozhodnutí.

107.     Žádný z dále uvedených dokumentů, které byly obsahem výše uvedených podání ze dne 14. 1. 2018 (viz bod 18. odůvodnění tohoto rozhodnutí), však neobsahoval originál dokumentu (ve formě dokumentu se zaručeným elektronickým podpisem ani ve formě dokumentu, který vznikl převodem z listinné podoby a obsahoval by doklad o elektronické konverzi). Jedná se o protokol o otevírání nabídek ze dne 27. 12. 2017, zprávu o hodnocení nabídek a posouzení nabídek a nabídky vybraného dodavatele dne 27. 12. 2017, doklad o doručení výzvy vybranému dodavateli k předložení funkčního vzorku ze dne 2. 1. 2018, rozhodnutí o námitkách navrhovatele KonekTel ze dne 28. 12. 2017 a rozhodnutí o námitkách navrhovatele EM TEST ze dne 28. 12. 2017 včetně dokladu o jeho doručení.

108.     Úřad dále konstatuje, že dne 15. 1. 2018 obdržel prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb toliko originály nabídek účastníků zadávacího řízení.

109.     Pro úplnost Úřad dodává, že některé dokumenty tvořící součást dokumentace o zadávacím řízení (rozhodnutí zadavatele o jmenování komise pro otvírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a vyhodnocení nabídek a pozvání na první jednání komise ze dne 12. 12. 2017, čestné prohlášení ke střetu zájmů Marka Kartuska ze dne 7. 12. 2017, čestné prohlášení ke střetu zájmů Ing. Radka Filipa ze dne 7. 12. 2017, čestné prohlášení ke střetu zájmů Ing. Slavoje Dolejše ze dne 7. 12. 2017, čestné prohlášení ke střetu zájmů Mgr. Niny Mocové ze dne 7. 12. 2017, čestné prohlášení ke střetu zájmů Petra Drápalíka ze dne 7. 12. 2017, čestné prohlášení ke střetu zájmů JUDr. Ing. Radka Jurčíka, Ph.D. ze dne 7. 12. 2017 a čestné prohlášení ke střetu zájmů Ing. Andrey Nádravské ze dne 7. 12. 2017) nebyly Úřadu ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona doručeny vůbec.

110.     V návaznosti na výše uvedené Úřad konstatuje, že dne 14. 1. 2018 obdržel od zadavatele datovou schránkou mimo jiné část dokumentace o zadávacím řízení, u níž však nebyla řádně provedena konverze podle § 22 a § 23 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a proto takto obdržené dokumenty nemohl s ohledem na výše uvedené považovat za originály, a tak nejde o dokumentaci o zadávacím řízení ve smyslu zákona, kterou má zadavatel dle zákona doručit Úřadu. Úřad dále dodává, že některé dokumenty tvořící součást dokumentace o zadávacím řízení (mj. rozhodnutí o jmenování hodnotící komise a čestná prohlášení členů hodnotící komise) nebyly Úřadu doručeny vůbec. V případě nedoručení dokumentace o zadávacím řízení podle § 252 odst. 1 zákona způsobem podle § 252 odst. 3 a 4 zákona tedy měl v šetřeném případě Úřad povinnost stanovit zadavateli dodatečnou pětidenní lhůtu k doručení dokumentace o zadávacím řízení, jak vyplývá z dikce § 263 odst. 4 zákona. Vzhledem k tomu, že Úřad ve věci předmětné veřejné zakázky původně vedl dvě samostatná správní řízení, učinil tak usnesením č. j. ÚOHS-S0006/2018/VZ-02127/2018/544/IKo ze dne 22. 1. 2018, které bylo zadavateli doručeno dne 26. 1. 2018 a usnesením č. j. ÚOHS-S0010/2018/VZ-02100/2018/544/IKo ze dne 23. 1. 2018, které bylo zadavateli doručeno dne 26. 1. 2018. Zadavatel tak byl povinen doručit Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nejpozději dne 31. 1. 2018. Úřad konstatuje, že v této lhůtě od zadavatele žádná podání neobdržel.

111.     Úřad opětovně uvádí, že zadavatel je povinen zaslat Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení. Jak vyplývá z výše uvedeného odůvodnění tohoto rozhodnutí, je zadavatel povinen zaslat dokumentaci o zadávacím řízení Úřadu v originále. Přílohou podání doručených Úřadu prostřednictvím datové schránky dne 14. 1. 2018 však byly mj. obrazy dokumentů uvedených v bodě 107. odůvodnění tohoto rozhodnutí, které obsahovaly scan podpisu a razítka zadavatele, přičemž součástí jmenovaných elektronických dokumentů nebyly doložky o provedení konverze, tedy úplného převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů ve smyslu § 22 odst. 3 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že se v daném případě nejednalo o jejich originály. V šetřeném případě tak nebyly listiny uvedené v bodu 107. tohoto rozhodnutí opatřeny dokladem o elektronické konverzi, a tudíž nebyla splněna hypotéza uvedená v § 22 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (viz bod 88. a násl. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

112.     Úřad k výše uvedenému dodává, že nepřehlédl skutečnost, že zadavatel požadované, resp. chybějící originály dokumentů uvedené v bodě 25. odůvodnění tohoto rozhodnutí prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb dne 7. 2. 2018 Úřadu doručil. K takto doručeným dokumentům však nemohl Úřad přihlédnout, neboť mu byly doručeny až po uplynutí dodatečné pětidenní lhůty stanovené podle § 263 odst. 4 zákona, tj. až po dni 31. 1. 2018.

113.     Úřad pro úplnost k žádostem zadavatele ze dne 2. 2. 2018 o prodloužení dodatečné lhůty pro doručení zbývající části dokumentace o zadávacím řízení stanovené podle § 263 odst. 4 zákona uvádí následující.        

114.     Úřad předně zdůrazňuje, že délka lhůty pro doručení dokumentace o zadávacím řízení podle § 263 odst. 4 zákona je určena přímo zákonem, kdy zákon uvádí, že „nedoručí-li zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy Úřadu podle § 252 odst. 1 nebo § 254 odst. 5 zákona dokumentaci o zadávacím řízení ve stanovených lhůtách, a to ani v dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem, Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení řízení“. Z uvedeného plyne, že lhůta pro doručení dokumentace o zadávacím řízení je podle § 263 odst. 4 zákona lhůtou zákonnou, tudíž ohledně jejího stanovení či prodloužení neexistuje správní diskrece Úřadu. Úřad tak podotýká, že vzhledem k tomu, že uvedená lhůta je lhůtou zákonnou, a nikoli lhůtou určenou správním orgánem, nemůže ji Úřad na základě žádosti ani z moci úřední prodloužit, jestliže mu toto zákon neumožňuje. Nemožnost prodloužení lhůty pro doručení dokumentace je ostatně zřejmá i z toho, že následkem jejího nedodržení je uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení řízení.

115.     Jak již Úřad výše uvedl, zadavatel svou povinnost zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení splní pouze tehdy, pokud kompletní dokumentaci o zadávacím řízení zašle v originále (s výjimkou případů, kdy zadavatel originál dokumentu k dispozici nemá, např. kopie dokumentu v nabídce uchazeče, která je zadavateli předložena). Jelikož v šetřeném případě zadavatel dne 14. 1. 2018 doručil Úřadu dokumenty (viz bod 107. odůvodnění tohoto rozhodnutí) ve formě, kterou nelze s ohledem na výše uvedené považovat za originály či originálům postavené na rovinu, přičemž některé dokumenty (viz bod 109. odůvodnění tohoto rozhodnutí) nedoručil Úřadu v dané lhůtě vůbec a originály předmětné části dokumentace o zadávacím řízení Úřadu nedoručil ani později v rámci stanovené dodatečné pětidenní lhůty, Úřadu pak nezbývá než konstatovat, že zadavatel nedoručil Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení návrhů ze dne 6. 1. 2018 a 11. 1. 2018 podle § 252 odst. 1 zákona, tedy nejpozději dne 18. 1. 2018 a dne 22. 1. 2018, ani v dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem podle § 263 odst. 4 zákona, tedy nejpozději dne 31. 1. 2018, neboť s ohledem na absenci originálu výše uvedené části dokumentace o zadávacím řízení pak nelze předmětné dokumenty obdržené Úřadem dne 14. 1. 2018 považovat za Úřadu řádně doručenou dokumentaci o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona.

116.     S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy vedeném Úřadem pod sp. zn. S0006/2018/VZ nedoručil Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku podle § 252 odst. 1 zákona ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení návrhu ze dne 6. 1. 2018 zadavateli, ani v dodatečné pětidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j. ÚOHS-S0006/2018/VZ-02127/2018/544/IKo ze dne 22. 1. 2018 stanovené Úřadem podle § 263 odst. 4 zákona, tedy nejpozději dne 31. 1. 2018; a v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy vedeném Úřadem pod sp. zn. S0010/2018/VZ nedoručil Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku podle § 252 odst. 1 zákona ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení návrhu ze dne 11. 1. 2018 zadavateli, ani v dodatečné pětidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j. ÚOHS-S0010/2018/VZ-02100/2018/544/IKo ze dne 23. 1. 2018 stanovené Úřadem podle § 263 odst. 4 zákona, tedy nejpozději dne 31. 1. 2018

117.     S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.

K výroku III. rozhodnutí

118.     Podle § 252 odst. 1 zákona je zadavatel povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

119.     Podle § 263 odst. 4 zákona nedoručí-li zadavatel v řízení o přezkoumání úkonu zadavatele před uzavřením smlouvy Úřadu podle § 252 odst. 1 nebo § 254 odst. 5 zákona dokumentaci o zadávacím řízení ve stanovených lhůtách, a to ani v dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem, Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení řízení.

120.     Úřad ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí konstatoval, že zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy vedeném Úřadem pod sp. zn. S0006/2018/VZ nedoručil Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku podle § 252 odst. 1 zákona ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení návrhu ze dne 6. 1. 2018 zadavateli, ani v dodatečné pětidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j. ÚOHS-S0006/2018/VZ-02127/2018/544/IKo ze dne 22. 1. 2018 stanovené Úřadem podle § 263 odst. 4 zákona, tedy nejpozději dne 31. 1. 2018; a v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy vedeném Úřadem pod sp. zn. S0010/2018/VZ nedoručil Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku podle § 252 odst. 1 zákona ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení návrhu ze dne 11. 1. 2018 zadavateli, ani v dodatečné pětidenní lhůtě ode dne doručení usnesení č. j. ÚOHS-S0010/2018/VZ-02100/2018/544/IKo ze dne 23. 1. 2018 stanovené Úřadem podle § 263 odst. 4 zákona, tedy nejpozději dne 31. 1. 2018.

121.     Úřad obecně uvádí, že nemá-li k dispozici dokumentaci o zadávacím řízení, což je podmínka pro rychlý (aby Úřad mohl co nejrychleji posoudit postup zadavatele, který je v dokumentaci zachycen) a efektivní (aby bylo co přezkoumávat) výkon dozoru, musí Úřad přijmout adekvátní opatření. Nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu zabraňuje zadavateli v pokračování potencionálně závadného zadávacího řízení v případě nesoučinnosti ohledně přezkumu jeho postupu z jeho strany.

122.     Vzhledem k tomu, že došlo k naplnění podmínky dle § 263 odst. 4 zákona, přičemž návrhy na zahájení správního řízení směřovaly proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, je Úřad povinen rozhodnout o uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení.

123.     S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Úřad o uložení nápravného opatření tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

K výroku IV. rozhodnutí

124.     Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

125.     Výše citované ustanovení formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

126.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku III. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zakázal zároveň ve výroku IV. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.

127.     S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

K výroku V. rozhodnutí

128.     Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 263 odst. 4 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

129.     Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím došlo k uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky, rozhodl Úřad o uložení povinnosti zadavatele uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

130.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2018000006.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I., II., III. a V. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Včas podaný rozklad proti výroku IV. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., advokát, Obilní trh 312/6, 602 00 Brno

2.             JUDr. Pavel Šafář, advokát, Šafář & Partners, s.r.o., advokátní kancelář, Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1

3.             Strelička & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Veselá 163/12, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.