číslo jednací: S0056/2018/VZ-06079/2018/532/MOn

Instance I.
Věc Úklid budov ústředí ČSSZ
Účastníci
  1. Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení
  2. FIDEM, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 20. 3. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 315 KB

 

 

Č. j.:ÚOHS-S0056/2018/VZ-06079/2018/532/MOn

 

Brno: 2. března 2018

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 12. 2. 2018 na návrh ze dne 9. 2. 2018, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 25, 150 00 Praha 5,
  • navrhovatel – FIDEM, s.r.o., IČO 29374928, se sídlem Okružní 834/29a, 638 00 Brno, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 12. 4. 2017 JUDr. Jiřím Juříčkem, advokátem, ev. č. ČAK 1232, se sídlem Údolní 222/5, 602 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné „Úklid budov ústředí ČSSZ“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 5. 2017 pod ev. č. Z2017-012684, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 5. 2017 pod ev. č. 2017/S 094-183952,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť stejnopis návrhu navrhovatele – FIDEM, s.r.o., IČO 29374928, se sídlem Okružní 834/29a, 638 00 Brno – ze dne 9. 2. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 25, 150 00 Praha 5 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Úklid budov ústředí ČSSZ“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 5. 2017 pod ev. č. Z2017-012684, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 5. 2017 pod ev. č. 2017/S 094-183952, nebyl doručen výše uvedenému zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 citovaného zákona, tedy nejpozději do 12. 2. 2018.  

 

Odůvodnění

 

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 12. 2. 2018 návrh navrhovatele – FIDEM, s.r.o., IČO 29374928, se sídlem Okružní 834/29a, 638 00 Brno, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 12. 4. 2017 JUDr. Jiřím Juříčkem, advokátem, ev. č. ČAK 1232, se sídlem Údolní 222/5, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 9. 2. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 25, 150 00 Praha 5 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Úklid budov ústředí ČSSZ“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 5. 2017 pod ev. č. Z2017-012684, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 5. 2017 pod ev. č. 2017/S 094-183952 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 12. 2. 2018, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Návrh navrhovatele směřuje proti rozhodnutí o jeho vyloučení ze zadávacího řízení. Navrhovatel namítá, že návrh smlouvy předložený zadavatelem navrhovateli k podpisu byl v rozporu s nabídkou navrhovatele, a to konkrétně v případě ceny části plnění označené „pravidelný pololetní úklid“. Z uvedeného důvodu navrhovatel považuje rozhodnutí zadavatele ze dne 3. 1. 2018 o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí součinnosti navrhovatele při uzavírání smlouvy i rozhodnutí zadavatele ze dne 1. 2. 2018 o námitkách navrhovatele ze dne 19. 1. 2018 za rozporná se zákonem.

4.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0056/2018/VZ-04608/2018/532/MOn ze dne 14. 2. 2018.

6.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0056/2018/VZ-04634/2018/532/MOn ze dne 14. 2. 2018 Úřad navrhovateli určil lhůtu k provedení úkonu – doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 251 odst. 1 zákona.

7.             Navrhovatel svůj návrh ze dne 9. 2. 2018 doplnil o doklad o složení kauce v příloze dopisu ze dne 15. 2. 2018, který Úřad obdržel dne 16. 2. 2018.

8.             Dne 21. 2. 2018 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne k návrhu na zahájení správního řízení. Ve svém vyjádření zadavatel primárně upozornil na skutečnost, že mu navrhovatelem nebyl doručen stejnopis návrhu. S ohledem na tuto skutečnost a rovněž vzhledem k tomu, že ani ze zadavatelem předložené dokumentace o zadávacím řízení nevyplývá, že navrhovatel zadavateli doručil stejnopis návrhu na zahájení správního řízení, přičemž předmětná skutečnost nevyplývá ani ze samotného návrhu navrhovatele, respektive jeho příloh, určil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S0056/2018/VZ-05162/2018/532/MOn ze dne 21. 2. 2018 lhůtu tří dnů ode dne doručení citovaného usnesení k prokázání, k jakému datu doručil zadavateli stejnopis návrhu. Citované usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 22. 2. 2018.

9.             Navrhovatel ve lhůtě určené usnesením č. j. ÚOHS-S0056/2018/VZ-05162/2018/532/MOn ze dne 21. 2. 2018, ani později, nepředložil doklad, ze kterého by vyplývalo datum doručení stejnopisu návrhu na zahájení správního řízení zadavateli, ani se jinak nevyjádřil.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

10.         Po přezkoumání splnění zákonných podmínek vážících se k úkonu podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřad konstatuje, že navrhovatel nenaplnil požadavky stanovené v ust. § 251 odst. 2 zákona, k čemuž uvádí následující rozhodné skutečnosti.

11.         Podle ust. § 251 odst. 2 zákona, není-li stanoveno jinak, musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul. 

12.         Podle ust. § 257 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 zákona nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

13.         Jak vyplývá z předložené dokumentace o zadávacím řízení, navrhovatel dne 19. 1. 2018 doručil zadavateli námitky z téhož dne proti rozhodnutí zadavatele ze dne 3. 1. 2018 o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. Zadavatel tyto námitky odmítl svým rozhodnutím ze dne 1. 2. 2018.

14.         Z dokumentace o zadávacím řízení (zejm. z dodejek ke zprávě odeslané z datové schránky zadavatele dne 2. 2. 2018) vyplývá, že rozhodnutí ze dne 1. 2. 2018, kterým zadavatel odmítl námitky navrhovatele, bylo právnímu zástupci navrhovatele, tj. JUDr. Jiřímu Juříčkovi, advokátovi, ev. č. ČAK 1232, se sídlem Údolní 222/5, 602 00 Brno, i navrhovateli, tj. společnosti FIDEM, s.r.o., IČO 29374928, se sídlem Okružní 834/29a, 638 00 Brno, doručeno prostřednictvím systému datových schránek shodně dne 2. 2. 2018. V šetřeném případě tedy není jakýchkoli pochyb o rozhodném okamžiku doručení rozhodnutí o námitkách, který nastal dne 2. 2. 2018.

15.         Podle ust. § 251 odst. 2 zákona, není-li stanoveno jinak, musí navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele doručit Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul. V šetřeném případě tak posledním dnem lhůty pro doručení stejnopisu návrhu zadavateli byl vzhledem k obecným pravidlům pro počítání času den 12. 2. 2018 (rozhodnutí o námitkách navrhovatel obdržel dne 2. 2. 2018).

16.         Zadavatel ve svém vyjádření k návrhu ze dne 21. 2. 2018 uvádí, že mu ke dni 21. 2. 2018 stejnopis návrhu navrhovatele nebyl vůbec doručen a že o zahájení správního řízení se dozvěděl až z oznámení o zahájení zaslaného Úřadem. 

17.         Ustanovení § 251 odst. 2 zákona ukládá navrhovateli povinnost doručit stejnopis návrhu zadavateli v zákonem stanovené lhůtě. Ačkoliv navrhovatel není dle zákona povinen podat Úřadu společně s návrhem doklad, kterým by prokázal splnění uvedené povinnosti, v případě pochybnosti leží důkazní břemeno ohledně splnění této povinnosti právě na navrhovateli. K tomu Úřad pro úplnost dodává, že jeho povinností podle § 3 správního řádu je postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonů s požadavky uvedenými v § 2 správního řádu. Při samotném zjišťování stavu věci je pak třeba uplatnit pravidlo, že „neexistence se neprokazuje“, které vychází z tzv. negativní důkazní teorie, podle níž nelze po nikom spravedlivě požadovat, aby prokázal reálnou neexistenci určité právní skutečnosti (blíže viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 22/10 ze dne 7. 4. 2010, příp. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 Azs 35/2006-104 ze dne 26. 7. 2006 nebo č. j. 2 Afs 57/2012-35 ze dne 5. 6. 2013). Úřad proto konstatuje, že po Úřadu (ostatně stejně jako po zadavateli) nelze požadovat prokázání toho, že navrhovatel skutečně nedoručil zadavateli stejnopis návrhu, nýbrž je to právě navrhovatel, který musí prokázat, že stejnopis návrhu v souladu s § 251 odst. 2 zákona zadavateli doručil.

18.         Úřad pro úplnost podotýká, že je na uvážení navrhovatele, jaké prostředky při doručování stejnopisu návrhu zadavateli zvolí, je však třeba uvážit, že jednotlivé způsoby doručování mohou mít různou (nebo také žádnou) průkaznost a navrhovatel poté musí nést negativní následky s tím spojené.

19.         Za situace, kdy zadavatel tvrdí, že mu předmětný stejnopis návrhu nebyl doručen, doručení stejnopisu návrhu nevyplývá ani z doložené dokumentace o zadávacím řízení, a kdy současně navrhovatel nedoložil Úřadu ve lhůtě určené v usnesení č. j. ÚOHS-S0056/2018/VZ-05162/2018/532/MOn ze dne 21. 2. 2018, ani později v průběhu správního řízení žádný doklad, který by prokazoval doručení stejnopisu návrhu zadavateli, ačkoliv k tomu byl předmětným usnesením Úřadem vyzván, lze uzavřít, že navrhovatel neunesl své důkazní břemeno ohledně prokázání jemu zákonem uložené povinnosti.

20.         Pro úplnost Úřad dodává, že by v šetřeném případě nemohla obstát ani případná argumentace navrhovatele, že zadavatel o jím podaných námitkách nerozhodl v souladu s ustanovením § 245 odst. 1 zákona, což by bylo předpokladem pro aplikaci ustanovení § 251 odst. 3 zákona, dle něhož lze v takovém případě doručit návrh Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem. Zadavatel totiž o námitkách rozhodnutím ze dne 1. 2. 2018 podle § 245 odst. 1 zákona rozhodl a toto rozhodnutí navrhovateli dne 2. 2. 2018 doručil. Vzhledem k této skutečnosti tudíž v této věci není dán důvod pro uplatnění § 251 odst. 3 zákona, tzn. aplikace citovaného ustanovení je vyloučena. Právě řečené znamená, že navrhovatel musel doručit návrh Úřadu a ve stejnopisu zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona, tj. do 10 dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítnul, přičemž však v této lhůtě stejnopis návrhu zadavateli nedoručil.

21.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že navrhovatel nesplnil všechny zákonné požadavky vážící se k úkonu podání návrhu, když stejnopis návrhu nedoručil zadavateli ve lhůtě stanovené v § 251 odst. 2 zákona, tj. ve lhůtě do 10 dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítnul.

22.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl o zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, neboť stejnopis návrhu nebyl doručen zadavateli ve lhůtě stanovené v § 251 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

 

1.             Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 150 00 Praha 5

2.             JUDr. Jiří Juříček, advokát, Údolní 222/5, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.