číslo jednací: S0057/2018/VZ-04759/2018/533/BKu

Instance I.
Věc Dodávka pěnidla pro CTR Nelahozeves II
Účastníci
  1. MERO ČR, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 269 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 24. 2. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 406 KB

Č. j.: ÚOHS-S0057/2018/VZ-04759/2018/533/BKu

 

Brno: 15. února 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) citovaného zákona, jehož se dopustil

  • obviněný – MERO ČR, a.s., IČO 60193468, se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou,

při zadávání veřejné zakázky „Dodávka pěnidla pro CTR Nelahozeves II“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 7. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 7. 2017 pod ev. č. Z2017-019017, ve znění oprav uveřejněných dne 14. 8. 2017 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 7. 2017 pod ev. č. 2017/S 136-278481, ve znění dodatečných informací ze dne 16. 8. 2017,

vydává dle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tento

příkaz:

I.

Obviněný – MERO ČR, a.s., IČO 60193468, se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 1 citovaného zákona, spočívající v zaslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 10 dnů od doručení návrhu, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeného pod sp. zn. S0497/2017/VZ ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu navrhovatele – LUING PYREX, spol. s r.o., IČO 64608484, se sídlem Marxova 372/6, 736 01 Havířov - Město – ze dne 15. 12. 2017, který byl obviněnému doručen dne 18. 12. 2017 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Dodávka pěnidla pro CTR Nelahozeves II“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 7. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 7. 2017 pod ev. č. Z2017-019017, ve znění oprav uveřejněných dne 14. 8. 2017 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 7. 2017 pod ev. č. 2017/S 136-278481, ve znění dodatečných informací ze dne 16. 8. 2017, tedy do 28. 12. 2017, nezaslal část dokumentace o zadávacím řízení v originále, přičemž se jednalo o dokumenty „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 16. 10. 2017 a „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 8. 11. 2017, ale učinil tak až dne 8. 1. 2018.

 

II.

Obviněný – MERO ČR, a.s., IČO 60193468, se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou – se dopustil přestupku podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 3 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeného na návrh ze dne 15. 12. 2017 a vedeného pod sp. zn. S0497/2017/VZ neodeslal prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem vyjádření ze dne 20. 12. 2017 k návrhu navrhovatele – LUING PYREX, spol. s r.o., IČO 64608484, se sídlem Marxova 372/6, 736 01 Havířov – Město – ve věci přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Dodávka pěnidla pro CTR Nelahozeves II“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 7. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 7. 2017 pod ev. č. Z2017-019017, ve znění oprav uveřejněných dne 14. 8. 2017 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 7. 2017 pod ev. č. 2017/S 136-278481, ve znění dodatečných informací ze dne 16. 8. 2017, ale ve lhůtě podle § 252 odst. 1 citovaného zákona tak učinil pouze v listinné podobě.

 

III.

Za spáchání přestupků uvedených ve výroku I. a II. tohoto příkazu se obviněnému – MERO ČR, a.s., IČO 60193468, se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou – podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

 

pokuta ve výši 3 000 Kč (tři tisíce korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

1.             Odesláním oznámení o zahájení otevřeného řízení do Věstníku veřejných zakázek obviněný – MERO ČR, a.s., IČO 60193468, se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou (dále jen „obviněný“ nebo též „zadavatel“) – podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 14. 7. 2017 zadávací řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Dodávka pěnidla pro CTR Nelahozeves II“. Oznámení o zakázce bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 17. 7. 2017 pod ev. č. Z2017-019017, ve znění oprav uveřejněných dne 14. 8. 2017 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 7. 2017 pod ev. č. 2017/S 136-278481, ve znění dodatečných informací ze dne 16. 8. 2017 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 odst. 1 zákona příslušný k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, jakož i projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně ukládání sankce za jejich spáchání, obdržel dne 18. 12. 2017 návrh navrhovatele – LUING PYREX, spol. s r.o., IČO 64608484, se sídlem Marxova 372/6, 736 01 Havířov - Město (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky. Dne 18. 12. 2017, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zaevidované Úřadem pod sp. zn. S0497/2017/VZ (dále jen „správní řízení“).

3.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0497/2017/VZ-37328/2017/533/BKu ze dne 20. 12. 2017, který byl obviněnému doručen dne 21. 12. 2017. V oznámení o zahájení správního řízení Úřad upozornil obviněného, že je dle § 252 odst. 1 zákona povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení zadavateli a společně s tímto vyjádřením zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení, přičemž dle § 216 odst. 1 zákona tvoří dokumentaci o zadávacím řízení, kterou je zadavatel povinen uchovávat, všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů. K povinnosti zadavatele stanovené v § 252 odst. 1 zákona spočívající v zaslání dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh Úřad v oznámení o zahájení správního řízení rovněž uvedl, že dokumentem tvořícím součást dokumentace o zadávacím řízení se rozumí originál dokumentu v té podobě, ve které byl původně vyhotoven (ať už v listinné nebo elektronické podobě). Pro úplnost Úřad uvedl, že povinnost zaslání originálu dokumentu se nevztahuje na situace, kdy se originál dokumentu součástí dokumentace o zadávacím řízení v souladu se zákonem nikdy nestal (např. některé doklady předkládané účastníky zadávacího řízení zadavateli v prostých kopiích). Originálem dokumentu vyhotoveného v listinné podobě se pak rozumí pouze vlastní originální vyhotovení listiny a nikoliv její opis, kopie nebo jiné technické zobrazení, byť by byly Úřadu zaslány prostřednictvím datové schránky. V oznámení o zahájení správního řízení Úřad dále mj. obviněného upozornil, že vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání i zadávací dokumentaci vyjma její netextové části je zadavatel podle § 252 odst. 3 zákona povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, a části dokumentace o zadávacím řízení neuvedené v § 252 odst. 3 zákona a netextovou část zadávací dokumentace je zadavatel podle ustanovení § 252 odst. 4 zákona povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. V dalším Úřad odkázal na informace uvedené na webové stránce Úřadu na adrese: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/navrh-na-prezkoumani-ukonu-zadavatele/pozadavky-uohs-na-podobu-predkladane-dokumentace-o-zadavacim-rizeni.html.

4.             Úřad dne 21. 12. 2017 obdržel od obviněného v listinné podobě vyjádření k návrhu ze dne 15. 12. 2017, jehož přílohy tvořila dokumentace o zadávacím řízení v listinné podobě, přičemž dokumenty „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 16. 10. 2017 a „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 8. 11. 2017 byly Úřadu předloženy ve formě prostých kopií. Přílohou vyjádření obviněného byl i nosič CD s naskenovanou dokumentací o zadávacím řízení.

5.             Dne 27. 12. 2017 obdržel Úřad od obviněného v listinné podobě podání ze dne 22. 12. 2017, jehož obsahem bylo doplnění dokumentace o zadávacím řízení zaslané Úřadu o originál dokumentu označeného jako „Protokol z 5. jednání hodnotící komise“ ze dne 2. 11. 2017.

6.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0497/2017/VZ-00030/2018/533/BKu ze dne 2. 1. 2018, které bylo obviněnému doručeno dne 3. 1. 2018, stanovil Úřad obviněnému dodatečnou lhůtu pěti dnů k zaslání kompletní dokumentace o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Úřad v předmětném usnesení obviněného ve vztahu k povinnosti stanovené v ustanovení § 252 odst. 1 zákona upozornil, že dokumentem tvořícím součást dokumentace o zadávacím řízení se rozumí vždy originál dokumentu v té podobě, ve které byl původně vyhotoven (ať už v listinné nebo elektronické podobě). Originálem dokumentu vyhotoveného v listinné podobě se pak rozumí pouze vlastní originální vyhotovení listiny a nikoliv její opis, kopie nebo jiné technické zobrazení, byť by byly Úřadu zaslány prostřednictvím datové schránky. Úřad rovněž obviněného upozornil, že v případě části dokumentace o zadávacím řízení vyhotovené v listinné podobě (neuvedené v § 252 odst. 3 zákona a netextové části zadávací dokumentace) je možno provést konverzi podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů“). Podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl. Úřad zároveň odkázal obviněného na informace uvedené na webové stránce Úřadu na adrese: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/navrh-na-prezkoumaniukonuzadavatele/ pozadavky-uohs-na-podobu-predkladane-dokumentace-o-zadavacimrizeni.html.

Citovaným usnesením byl obviněný rovněž upozorněn na ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) zákona, podle kterého se zadavatel dopustí přestupku mimo jiné tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1 zákona.

7.             Dne 5. 1. 2018 obdržel Úřad od obviněného prostřednictvím datové schránky podání, jehož obsahem byly dokumenty opatřené ověřovacími doložkami ve smyslu § 22 a § 23 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Jednalo se o dokument označený jako „Protokol z 5. jednání hodnotící komise“ ze dne 2. 11. 2017 (viz odstavec 5 odůvodnění tohoto příkazu), vyjádření obviněného k návrhu ze dne 20. 12. 2017 a zadávací dokumentaci na šetřenou veřejnou zakázku. Dále byly obsahem předmětného podání kopie příloh zadávací dokumentace, dokumenty „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 16. 10. 2017 a  „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 8. 11. 2017 ve a rovněž formuláře dle § 212 odst. 3 zákona (tj. Oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie ze dne 19. 7. 2017, Oznámení změn nebo dodatečných informací v Úředním věstníku Evropské unie ze dne 16. 8. 2017, Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek ze dne 17. 7. 2017 a Oznámení změn nebo dodatečných informací ve Věstníku veřejných zakázek ze dne 14. 8. 2017).

8.             Dne 8. 1. 2017 obdržel Úřad od obviněného v listinné podobě podání ze dne 5. 1. 2018, jehož přílohy tvořily originály dokumentů „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 16. 10. 2017 a „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 8. 11. 2017 a dále kopie ostatních dokumentů, které Úřadu obviněný doručil datovou schránkou dne 5. 1. 2018 (viz předchozí odstavec odůvodnění tohoto příkazu).

9.             Z obdržené dokumentace o zadávacím řízení Úřad zjistil, že stejnopis návrhu byl obviněnému doručen datovou schránkou dne 18. 12. 2017.

10.         Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 správního řádu lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Není-li vydání příkazu prvním úkonem v řízení, nemusí příkaz obsahovat odůvodnění.

11.         Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.

Postavení obviněného jako zadavatele

12.         Úřad v šetřeném případě nejprve ověřil postavení zadavatele podle § 4 zákona.

13.         Dle § 4 odst. 1 písm. e) zákona je veřejným zadavatelem jiná právnická osoba, pokud

1.           byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

2.           jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu.

14.         Úřad doplňuje, že k tomu, aby bylo možné konkrétní právnickou osobu považovat za veřejného zadavatele ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona, musí být obě výše popsané podmínky splněny kumulativně.

15.         Jestliže jde o naplnění první ze shora uvedených podmínek, tedy že daná právnická osoba musí být založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, je třeba konstatovat, že zákon nijak blíže nespecifikuje, co se míní uspokojováním potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu. Za účelem objasnění předmětné definice je tudíž nutné vycházet z relevantní judikatury Soudního dvora Evropské unie [např. rozsudek ze dne 12. 12. 2002 ve věci C-470/99 Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1) Hinteregger & Söhne Bauges.m.b.H. Salzburg, 2) ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH v. Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH, rozsudek ze dne 15. 1. 1998 ve věci C-44/96 Mannesmann Anlagebau Austria AG v. Strohal Rotationsdruck GesmbH či rozsudek ze dne 10. 11. 1998 ve věci C-360/96 Gemeente Arnhem a Gemeente Rheden vs. BFI Holding BV]. Ze shora citovaných rozsudků lze dovodit, že jako potřeby veřejného zájmu je nutné chápat takové potřeby, na jejichž uspokojování má zájem širší okruh osob. Potřeby veřejného zájmu jsou tedy potřeby, jejichž uspokojování slouží relativně neomezenému okruhu subjektů, jež se nachází na území konkrétního územního samosprávného celku či na území státu jako takového. Jinými slovy řečeno, za potřeby veřejného zájmu je třeba považovat ty potřeby, na jejichž řádném uspokojování má zájem sám stát a které sám stát také uspokojuje, případně jejich uspokojování svěřuje od něj odvozeným subjektům. Potřeby veřejného zájmu se projevují v celé řadě oblastí dané společnosti, typicky mezi ně lze řadit např. potřeby projevující se v oblasti hospodářské, sociální, kulturní či potřeby týkající se sféry zdravotnictví.

16.         Za účelem ověření, zda zadavatel uspokojuje potřeby veřejného zájmu, vycházel Úřad mj. z informací uvedených ve stanovách společnosti a v obchodním rejstříku, kde je uvedeno: „Předmětem podnikání společnosti je: výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.“. Na webové stránce zadavatele (http://www.mero.cz/) je mj. uvedeno, že „(…) MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy.“. Úřad k uvedenému s odkazem na závěry rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 15. 1. 1998 ve věci C-44/96 Mannesmann Anglagenbau Austria AG a další/ Strohal Ratationsdruck GesmbH uvádí, že v případě, kdy určitý subjekt vykonává částečně činnost sloužící k uspokojování potřeb veřejného zájmu (např. jako část svého předmětu podnikání) a současně vykonává i jinou běžnou obchodní činnost, je považován za zadavatele veřejných zakázek v plném rozsahu své činnosti. Citovaný rozsudek mj. obsahuje skutečnost, že podmínka stanovená v příslušném ustanovení směrnice ES, že subjekt musí být zřízen pro specifický účel uspokojování potřeb v obecném zájmu, nemající průmyslový nebo obchodní charakter“, neznamená, že by měl být pověřen jen výkonem takové činnosti. Jestliže charakterem činnosti zadavatele je skladování nouzových zásob ropy a doprava ropy do České republiky, je zřejmé, že zadavatel je strategicky významnou společností České republiky především z hlediska zajištění materiálního zabezpečení státu strategickou surovinou. Nemůže být tedy sporu o tom, že zadavatel přispívá k uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu.

17.         V souvislosti s naplněním druhé podmínky stanovené v ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona, která spočívá v tom, že právnická osoba založená či zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu nemajících průmyslovou nebo obchodní povahu, je financována jiným veřejným zadavatelem a může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, uvádí Úřad následující. Z výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že zadavatel je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je Česká republika – Ministerstvo financí, IČO 00006947, se sídlem Letenská 525/15, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen „Ministerstvo financí“). Co se týče postavení Ministerstva financí, k tomu Úřad uvádí, že Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost je vymezena § 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí je tedy organizační složkou státu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o majetku České republiky, přičemž podle § 3 odst. 2 citovaného zákona organizační složka není právnickou osobou a její jednání je při výkonu její působnosti nebo výkonu předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů jednáním státu. S ohledem na shora uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že Ministerstvo financí, jakožto organizační složka státu podle § 3 odst. 1 zákona o majetku České republiky, tedy organizační složka České republiky, je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona. Jestliže jediným a tedy výlučným akcionářem zadavatele je veřejný zadavatel, je zjevné, že zadavatel je veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona, neboť je evidentní, že zadavatel je ovládán jiným veřejným zadavatelem. Podmínku ovládání ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona je třeba vykládat v tom smyslu, že konkrétní veřejný zadavatel je schopen ovlivňovat a řídit činnost zadavatele. Tato skutečnost je ostatně potvrzena např. ve stanovách zadavatele, kde mj. z článku 12 odst. 3 vyplývá, že po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře, společnost, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář.

18.         Z výše uvedeného je zřejmé, že zadavatel je právnická osoba, která byla zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje. Úřad proto konstatuje, že obviněný je veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona. Pro úplnost Úřad doplňuje, že zákon v ustanovení § 4 odst. 5 rovněž stanovuje, že za zadavatele se považuje také jiná osoba, která zahájila zadávací řízení, ačkoliv k tomu nebyla povinna, a to ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení a do jeho ukončení.

Relevantní ustanovení zákona

19.         Podle § 216 odst. 1 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší.

20.         Podle § 252 odst. 1 zákona je zadavatel povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

21.         Podle § 252 odst. 2 zákona lhůta pro vydání rozhodnutí Úřadu počíná běžet od okamžiku doručení vyjádření zadavatele a dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, popřípadě kopie smlouvy na veřejnou zakázku. Lhůta pro vydání rozhodnutí však nezačne běžet dříve, než dojde k doplnění obecných náležitostí návrhu, označení zadavatele v návrhu a uvedení v návrhu, čeho se navrhovatel domáhá.

22.         Podle § 252 odst. 3 zákona vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Návrh a další podání je navrhovatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Další účastníci řízení jsou povinni odeslat Úřadu svá podání výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

23.         Podle § 252 odst. 4 zákona je zadavatel povinen odeslat Úřadu části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v § 252 odst. 3 zákona a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

24.         Podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4 zákona, § 254 odst. 5 nebo 6 zákona nebo § 258 odst. 1 zákona.

25.         Podle ustanovení § 268 odst. 2 písm. c) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) zákona.

26.         Podle § 270 odst. 1 zákona se má za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý.

K výroku I. tohoto příkazu

27.         Z obsahu ustanovení § 216 odst. 1 zákona vyplývá, že zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci o zadávacím řízení, jejíž pořízení vyžaduje zákon. Uvedeným ustanovením je tedy dokumentace o zadávacím řízení, kterou je zadavatel povinen uchovat, definována jako souhrn všech dokumentů a výstupů, které v průběhu zadávacího řízení zadavatel pořídil, tzn., že dokumentací o zadávacím řízení se rozumí pouze takové dokumenty, jejichž podoba odpovídá stavu, ve kterém byly pořízeny. Jinak řečeno, dokumentací o zadávacím řízení se rozumí pouze originální dokumenty v podobě (listinné či elektronické), v níž byly v průběhu zadávacího řízení pořízeny, které mohou věrohodně dokumentovat postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky. Pro úplnost Úřad uvádí, že povinnost zaslání originálu dokumentu se nevztahuje na situace, kdy se originál dokumentu součástí dokumentace o zadávacím řízení v souladu se zákonem nikdy nestal (např. některé doklady předkládané účastníky zadávacího řízení zadavateli v prostých kopiích).

28.         V § 252 odst. 1 zákona je zakotvena povinnost zadavatele zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení do 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu zadavateli. Uvedenou povinnost má zadavatel v situaci, kdy je u Úřadu podán návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a Úřad proto musí dokumentaci o zadávacím řízení přezkoumat, aby mohl o návrhu rozhodnout ve lhůtách stanovených v § 71 správního řádu.

29.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že nezaslání dokumentace o zadávacím řízení, ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona, případně zaslání pouhých kopií dokumentace o zadávacím řízení, jejichž soulad s originálem předmětné dokumentace není prokázán, Úřadu podstatně ztěžuje posouzení v návrhu namítaných skutečností a může dokonce posouzení návrhu, resp. rozhodnutí o návrhu, zcela znemožnit. Skutečnost, zda byl postup zadavatele v zadávacím řízení v souladu se zákonem, lze ze strany Úřadu ověřit pouze na základě dokumentace o zadávacím řízení, přičemž zaslání předmětné dokumentace v neoriginální podobě fakticky odpovídá jejímu neposkytnutí. Poskytnutí dokumentace o zadávacím řízení zadavatelem je tedy nezbytným předpokladem pro rozhodnutí ve věci. Přitom je ve veřejném sektoru kladen enormní akcent na co možná nejrychlejší projednání a vydání rozhodnutí ve věci (jak vyplývá z § 71 správního řádu). Poskytnutí zákonem stanovených dokumentů (dokumentace o zadávacím řízení) zadavatelem je tak nezbytným předpokladem pro řádný průběh správního řízení u Úřadu v zákonných lhůtách.

30.         Právě vzhledem k zásadnímu významu dokumentace o zadávacím řízení pro přijetí závěru ze strany Úřadu a pro následné rozhodnutí o návrhu je povinnost zadavatele k zaslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu stanovena zadavateli přímo zákonem a z téhož důvodu je nesplnění této povinnosti zadavatelem kvalifikováno bez dalšího jako přestupek [§ 268 odst. 1 písm. e) zákona].

31.         Z dokumentace o zadávacím řízení, kterou obviněný zaslal Úřadu, je zřejmé, že stejnopis návrhu byl obviněnému doručen dne 18. 12. 2017 (viz odstavec 9 odůvodnění tohoto příkazu). Dnem následujícím po dni doručení stejnopisu návrhu, tj. dne 19. 12. 2017, tedy začala obviněnému plynout lhůta 10 dnů stanovená ustanovením § 252 odst. 1 zákona pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu. Posledním dnem lhůty pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu byl tedy čtvrtek dne 28. 12. 2017, tj. obviněný měl povinnost zaslat Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení nejpozději dne 28. 12. 2017.

32.         V uvedené zákonné lhůtě obviněný zaslal Úřadu vyjádření k návrhu ze dne 20. 12. 2017, které bylo Úřadu doručeno dne 21. 12. 2017 v listinné podobě, a jehož přílohy tvořila část dokumentace o zadávacím řízení v listinné podobě, přičemž dokumenty „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 16. 10. 2017 a „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 8. 11. 2017 byly Úřadu zaslány ve formě prostých kopií, a současně obviněný k listinnému podání přiložil CD nosič obsahující dokumentaci o zadávacím řízení ve formě prostých kopií (viz odstavec 4 odůvodnění tohoto příkazu). Dále v zákonné lhůtě obviněný Úřadu zaslal v listinné podobě podání ze dne 22. 12. 2017, jehož obsahem bylo doplnění dokumentace o zadávacím řízení o originál dokumentu označeného jako „Protokol z 5. jednání hodnotící komise“ ze dne 2. 11. 2017 a které bylo doručeno Úřadu dne 27. 12. 2017 (viz odstavec 5 odůvodnění tohoto příkazu). Jak Úřad zjistil z dokumentace o zadávacím řízení, která byla Úřadu zaslána v zákonné lhůtě, některé dokumenty tvořící dokumentaci o zadávacím řízení zaslal obviněný Úřadu pouze ve formě prostých kopií (viz zmíněné „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 16. 10. 2017 a „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 8. 11. 2017). Úřad k uvedenému podotýká, že dle § 216 odst. 1 zákona jsou dokumentací o zadávacím řízení dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení vyžaduje zákon, přičemž kopie je následný dokument pořízený teprve až z materiálů pořízených dle § 216 odst. 1 zákona. Zadavatel má tedy na základě § 252 odst. 1 zákona povinnost zaslat Úřadu dokumenty tvořící dokumentaci o zadávacím řízení ve formě originálů.

33.         Jelikož obviněný Úřadu nezaslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení, Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0497/2017/VZ-00030/2018/533/BKu ze dne 2. 1. 2018, které bylo obviněnému doručeno dne 3. 1. 2018, stanovil obviněnému ve smyslu § 263 odst. 4 zákona dodatečnou pětidenní lhůtu k zaslání kompletní dokumentace o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku ve smyslu § 216 odst. 1 zákona, a to způsobem dle § 252 odst. 3 zákona a rovněž opětovně poučil obviněného o formě předložení dokumentace o zadávacím řízení a o následcích nesplnění povinnosti stanovené § 252 odst. 1, 3 nebo 4 zákona (viz odstavec 6 odůvodnění tohoto příkazu).

34.         Obviněný doručil Úřadu dne 5. 1. 2018, tzn. v dodatečné lhůtě stanovené mu Úřadem, prostřednictvím datové schránky dokumenty opatřené ověřovacími doložkami ve smyslu § 22 a § 23 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, konkrétně doplnění dokumentace o zadávacím řízení ze dne 22. 12. 2017 o „Protokol z 5. jednání hodnotící komise“ z 2. 11. 2017, vyjádření obviněného k návrhu ze dne 20. 12. 2017 a zadávací dokumentaci, a dále již bez doložek konverze ve formě prostých kopií přílohy zadávací dokumentace, dokumenty „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 16. 10. 2017 a „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 8. 11. 2017 a rovněž příslušné formuláře dle § 212 odst. 3 zákona (tj. Oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie ze dne 19. 7. 2017, Oznámení změn nebo dodatečných informací v Úředním věstníku Evropské unie ze dne 16. 8. 2017, Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek ze dne 17. 7. 2017 a Oznámení změn nebo dodatečných informací ve Věstníku veřejných zakázek ze dne 14. 8. 2017), (viz odstavec 7 odůvodnění tohoto příkazu). Dále Úřad obdržel dne 8. 1. 2017, tj. poslední den dodatečně stanovené lhůty, od obviněného v listinné podobě originály dokumentů „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 16. 10. 2017 a „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 8. 11. 2017 a dále kopie ostatních dokumentů, které byly Úřadu doručeny datovou schránkou dne 5. 1. 2018 (viz odstavec 8 odůvodnění tohoto příkazu).

35.         Z výše popsaného postupu obviněného vyplývá, že obviněný ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona nezaslal Úřadu část dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku v originále, přičemž tato byla Úřadu obviněným zaslána až v reakci na výzvu Úřadu, když části dokumentace o zadávacím řízení, které obviněný zaslal Úřadu v kopii, následně doručil Úřadu dne 8. 1. 2018 v listinné podobě. V daném případě se jednalo o „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 16. 10. 2017 a „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 8. 11. 2017.

36.         Úřad doplňuje, že i za situace, kdy bylo správní řízení vedené pod sp. zn. S0497/2017/VZ zastaveno z procesního důvodu (neboť obviněný zadávací řízení na veřejnou zakázku rozhodnutím ze dne 9. 1. 2018 zrušil), je nutno na jednání obviněného i přes tuto skutečnost nahlížet jako na přestupek, neboť dle dikce ustanovení §270 odst. 1 zákona se má za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý. V této souvislosti lze odkázat na důvodovou zprávu k zákonu č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (dále jen „změnový zákon“), kde je uvedeno, že: „Materiálně-formální pojetí se pro oblast zadávání veřejných zakázek nejeví jako zcela vhodné. Společenská škodlivost je u těchto přestupků dána již samotným naplněním skutkové podstaty přestupku. V případě, že by konkrétní společenská škodlivost protiprávního jednání nedosahovala ani minimální hranice typové škodlivosti, nebyl by dán veřejný zájem na jeho stíhání. Proto se upravuje vyvratitelná právní domněnka spočívající v tom, že se má za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý.“, z čehož vyplývá, že pokud jednání příslušného obviněného naplňuje formální znaky skutkové podstaty některého z přestupků upravených zákonem, pak již není nutné posuzovat materiální stránku takového jednání, tzn. jeho společenskou škodlivost, jelikož ta je tímto protiprávním jednáním bez dalšího naplněna, tudíž Úřad není povinen zkoumat materiální stránku spáchaného přestupku a posuzovat, nakolik byl pozdním zasláním dokumentace o zadávacím řízení zadavatelem ztížen postup Úřadu ve správním řízení. Nad rámec uvedeného Úřad dodává, že v daném případě, ačkoliv bylo správní řízení sp. zn. S0497/2017/VZ zastaveno z důvodu zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku obviněným, obviněný zadávací řízení zrušil rozhodnutím ze dne 9. 1. 2018 (o čemž informoval Úřad téhož dne), tj. učinil tak až den poté, co Úřadu doručil v dodatečné lhůtě kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Úřad konstatuje, že skutková podstata přestupku dle § 268 odst. 1 písm. e) zákona byla naplněna a skutečnost, že správní řízení vedené pod sp. zn. S0497/2017/VZ bylo zastaveno z procesních důvodů, na uvedeném ničeho nemění. Úřad uvádí, že ustanovení § 216 zákona rozumí dokumentací o zadávacím řízení originály dokumentů pořízených v průběhu zadávacího řízení a právě tyto materiály (a nikoliv kopie) má zadavatel povinnost Úřadu v případě přezkumu postupu zadavatele zaslat. Právě skutečnost, že zadavatel Úřadu nezašle kompletní dokumentaci o zadávacím řízení ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona, vyvolává nutnost dalších úkonů ze strany Úřadu (jak se rovněž stalo v uvedeném případě) a za této situace je pak postavení Úřadu ve vztahu k rozhodování o věci ztíženo tím, že dochází ke zbytečným průtahům ve správním řízení, namísto toho aby se Úřad zabýval skutkovými okolnostmi případu. Tento postup zadavatele tedy Úřadu podstatně ztěžuje možnost rozhodovat tak, aby byly dodrženy lhůty předvídané příslušnými právními předpisy, a aby tak Úřad mohl řádně dostát své úloze, jež mu byla ze strany zákonodárce svěřena.

37.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 1 zákona, spočívající v zaslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu do 10 dnů od doručení návrhu, když Úřadu v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeného pod sp. zn. S0497/2017/VZ ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu navrhovatele ze dne 15. 12. 2017, který byl obviněnému doručen dne 18. 12. 2017 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky nezaslal část dokumentace o zadávacím řízení v originále, přičemž se jednalo o dokumenty „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 16. 10. 2017 a „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 8. 11. 2017, ale učinil tak až dne 8. 1. 2018. S ohledem na tuto skutečnost rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. tohoto příkazu

38.         Úřad uvádí, že zákonodárce uložil zadavateli za situace, kdy je k Úřadu podán návrh (a v téže věci zadavateli stejnopis návrhu) na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, prostřednictvím ustanovení § 252 odst. 1 zákona povinnost ve lhůtě 10 dnů od obdržení návrhu doručit Úřadu své vyjádření k tomuto návrhu.

39.         V ustanovení § 252 odst. 3 zákona je pak mj. zakotvena povinnost zadavatele odeslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

40.         Dne 21. 12. 2017 doručil obviněný Úřadu v listinné podobě vyjádření ze dne 20. 12. 2017 k návrhu ze dne 15. 12. 2017. K popisu relevantních dat a běhu lhůt Úřad odkazuje na bod 31 odůvodnění tohoto příkazu, jelikož lhůta dle § 252 odst. 1 zákona se vztahuje jak na zaslání dokumentace o zadávacím řízení tak doručení vyjádření zadavatele k podanému návrhu. Tedy ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona obviněný zaslal, resp. doručil Úřadu své vyjádření k návrhu pouze v listinné podobě, avšak nikoliv způsobem dle § 252 odst. 3 zákona.

41.         S ohledem na skutečnost, že obviněný nezaslal Úřadu ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona kompletní dokumentaci o zadávacím řízení (viz odůvodnění tohoto příkazu k výroku I. příkazu) Úřad stanovil obviněnému usnesením č. j. ÚOHS-S0497/2017/VZ-00030/2018/533/BKu ze dne 2. 1. 2018, které bylo obviněnému doručeno dne 3. 1. 2018, dodatečnou lhůtu pěti dnů (viz bod 6 odůvodnění tohoto příkazu) k zaslání kompletní dokumentace o zadávacím řízení a to způsobem dle § 252 odst. 3 zákona. V odůvodnění citovaného usnesení Úřad rovněž uvedl, že obviněný neodeslal Úřadu vyjádření k návrhu prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem a nesplnil tak povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 3 zákona. Obviněný následně v dodatečně stanovené lhůtě učinil podání prostřednictvím datové schránky, které Úřad obdržel dne 5. 1. 2018, a které obsahovalo mj. vyjádření obviněného ze dne 20. 12. 2017 k návrhu ze dne 15. 12. 2017. Úřad uvádí, že obviněný ačkoliv své vyjádření doručil ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona, nedodržel formu pro zaslání vyjádření k návrhu, neboť toto má dle § 252 odst. 3 zákona zaslat výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, avšak obviněný jej zaslal pouze v listinné podobě. Na nesplnění uvedené povinnosti ničeho nemění skutečnost, že obviněný vyjádření k návrhu ve formě dle § 252 odst. 3 zákona zaslal, avšak po uplynutí lhůty dle § 252 odst. 1 zákona.

42.         Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 3 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeného na návrh ze dne 15. 12. 2017 a vedeného pod sp. zn. S0497/2017/VZ neodeslal prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem vyjádření ze dne 20. 12. 2017 k návrhu ve věci přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky, ale ve lhůtě podle § 252 odst. 1 zákona tak učinil pouze v listinné podobě. Ve vztahu k naplnění skutkové podstaty přestupku Úřad odkazuje na závěry učiněné v bodě 36 odůvodnění tohoto příkazu. S ohledem na tuto skutečnost rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

K výroku III. – uložení sankce

43.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupků podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

44.         Odpovědnost za přestupek zaniká mj. uplynutím promlčecí doby, která podle § 270 odst. 5 zákona činí 5 let.

45.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

46.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupků došlo dne 29. 12. 2017, kdy obviněný ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona (která uplynula dne 28. 12. 2017) nezaslal Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku v originále a nesplnil tak řádně svou povinnost stanovenou v § 252 odst. 1 zákona, přičemž v této lhůtě nesplnil ani povinnost dle § 252 odst. 3 zákona, když vyjádření k návrhu neodeslal Úřadu ve formě dle § 252 odst. 3 zákona. Úřad se o spáchání přestupků dozvěděl v souvislosti s vedením správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (obviněného), v rámci něhož měl obviněný povinnost zaslat dokumentaci o zadávacím řízení a doručit vyjádření k návrhu Úřadu, a to den následující po dni, kdy obviněnému uplynula lhůta dle § 252 odst. 1 zákona, tedy dne 29. 12. 2017. Řízení o přestupcích je zahájeno doručením tohoto příkazu. K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro řízení tedy nedošlo a odpovědnost obviněného za přestupky uplynutím promlčecí doby nezanikla.

47.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona se za přestupek uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

48.         Podle § 41 odst. 1 zákona o přestupcích se za dva nebo více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení uloží správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější.

49.         Vzhledem k tomu, že přestupky, kterých se obviněný dopustil, mají stanovenou totožnou horní hranici zákonné sazby pro uložení pokuty, je nutné dle § 41 odst. 1 zákona o přestupcích uložit pokutu podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější.

50.         Úřad považuje za závažnější přestupek nezaslání části dokumentace o zadávacím řízení v originále, neboť dokumentace o zadávacím řízení je zcela zásadní a jedinečný podklad pro přezkoumání postupu zadavatele v rámci správního řízení.

51.         V šetřeném případě tedy Úřad uložil sankci za přestupek uvedený ve výroku I. tohoto příkazu.

52.         Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

53.         Podle § 38 zákona o přestupcích povaha a závažnost přestupku je dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

54.         Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnost) je dán také konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

55.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že jednáním obviněného nedošlo k zákonem předvídanému postupu podle § 252 odst. 1 zákona, když obviněný nedodržel zákonnou lhůtu pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu v originální podobě.

56.         Jelikož bez dokumentace o zadávacím řízení, případně z kopií dokumentace, jejichž soulad s originálem předmětné dokumentace není prokázán, nemůže Úřad soulad postupu zadavatele se zákonem řádně posoudit, stanovil zákonodárce zadavateli povinnost odeslat dokumentaci v přesně stanovené lhůtě. Pokud zadavatel tuto povinnost nedodrží, následkem je skutečnost, že Úřad má ztíženou možnost věc řádně posoudit a rozhodnout o návrhu ve lhůtách daných § 71 správního řádu. Z tohoto hlediska nejde o přestupek bagatelního charakteru, neboť nesplnění povinnosti zadavatelem dané v ustanovení § 252 odst. 1 zákona je bez dalšího kvalifikováno jako přestupek.

57.         Co se týče okolností, za kterých byl přestupek uvedený ve výroku I. tohoto příkazu spáchán, přihlédl Úřad jako k přitěžující okolnosti ke skutečnosti, že obviněný svým postupem ztížil průběh předmětného správního řízení, neboť ve lhůtě podle § 252 odst. 1 zákona (v citovaném ustanovení zákona je přímo uvedena povinnost zadavatele zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení do 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu), nezaslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení, přičemž uvedená povinnost je výslovně stanovena v zákoně. V dané věci Úřad upozorňuje, že s ohledem na zákonné lhůty stanovené v § 71 správního řádu, v nichž je Úřad povinen vydat rozhodnutí, je každý den prodlení v doložení dokumentace potřebné pro posouzení případu, byť i vzhledem ke splnění náležitostí návrhu, zcela zásadní. I prodleva v zaslání dokumentace ze strany zadavatele v řádu jednotek dnů velmi ztěžuje a znesnadňuje postup Úřadu dodržet lhůty dle § 71 správního řádu. Úřad dodává, že ačkoliv správní řízení vedené pod sp. zn. S0497/2017/VZ bylo zastaveno z procesních důvodů, neboť obviněný rozhodnutím ze dne 9. 1. 2018 zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušil, Úřad až do doby, kdy se od obviněného dozvěděl o zrušení předmětného zadávacího řízení obviněným, činil ve správním řízení procesní úkony za účelem shromáždění kompletní dokumentace za účelem věcného posouzení případu, přičemž právě dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku je zásadní pro posouzení v návrhu namítaných skutečností. V daném případě došlo k naplnění formálních znaků přestupku, přičemž je irelevantní, že správní řízení vedené pod sp. zn. S0497/2017/VZ bylo v průběhu správního řízení z procesních důvodů zastaveno.

58.         Jako další přitěžující okolnost vzal Úřad v úvahu spáchání přestupku uvedeného ve výroku II. tohoto příkazu.

59.         Úřad při určení výše sankce přihlédl v rámci polehčujících okolností k následujícím skutečnostem. Obviněný dokumentaci o zadávacím řízení doručil Úřadu promptně již 21. 12. 2017 (i když nebyla zčásti doručena v zákonem předepsané formě a část byla doručena v kopiích), tedy týž den, kdy bylo obviněnému doručeno oznámení o zahájení správního řízení. Dále Úřad zohlednil tu skutečnost, že obviněný dne 27. 12. 2017, tj. v zákonné lhůtě pro zaslání dokumentace ze své iniciativy tuto doplnil o „Protokol z 5. Jednání hodnotící komise“ ze dne 2. 11. 2017, který dle jeho vyjádření opomněl připojit k dokumentaci doručené Úřadu dne 21. 12. 2017. Úřad rovněž jako k výrazně polehčující okolnosti přihlédl v důsledku k tomu, že ačkoli obviněný nesplnil svoji zákonnou povinnost, když nedoručil kompletní dokumentaci o zadávacím řízení v originále v zákonné lhůtě, v daném případě obviněný zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku a nedošlo tak tímto v předmětném správním řízení k meritornímu přezkumu věci, neboť Úřad správní řízení vlivem této skutečnosti zastavil. Negativní dopad daného pochybení byl tak relativně limitován.

60.         Žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti Úřad v jednání obviněného neshledal.

61.         Při určení výše pokuty Úřad přihlédl i k ekonomické situaci obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Nepřípustné jsou pak takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Z dokumentu nazvaného „Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016“ dostupného na internetových stránkách obviněného (viz http://www.mero.cz/informacni-povinnost/zaverka/) vyplývá, že obviněný disponoval v roce 2016 vlastním kapitálem ve výši desítek miliard korun. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu obviněného (a v tomto smyslu nespravedlivou).

62.         Pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu Úřad při určení výměry uložené pokuty preferoval preventivní charakter uložení sankce a stanovenou pokutu vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující. Úřad uložil pokutu ve výši 3 000,- Kč, která naplňuje dostatečně vzhledem k okolnostem případu obě funkce právní odpovědnosti.

63.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto příkazu.

64.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

Obdrží:

MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz