číslo jednací: S0490/2017/VZ-00040/2018/513/IHl

Instance I.
Věc Dodávka kamerového systému pro zabezpečení objektu užívaného Městskou policií hl. m. Prahy
Účastníci
  1. hlavní město Praha
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 7. 2. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 246 KB

Č. j.:ÚOHS-S0490/2017/VZ-00040/2018/513/IHl

 

Brno: 19. ledna 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 12. 2017 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – Denali Advisory, a.s., IČO 06458963, se sídlem Na Ořechovce 580/4, Střešovice, 162 00 Praha 6, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 13. 12. 2017 Mgr. Robertem Perglem, advokátem, ev. č. ČAK 08440, se sídlem Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka kamerového systému pro zabezpečení objektu užívaného Městskou policií hl. m. Prahy“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 26. 9. 2017,

vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – Denali Advisory, a.s., IČO 06458963, se sídlem Na Ořechovce 580/4, Střešovice, 162 00 Praha 6 – ze dne 14. 12. 2017 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka kamerového systému pro zabezpečení objektu užívaného Městskou policií hl. m. Prahy“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 26. 9. 2017, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 27. 12. 2017 zadávací řízení na uvedenou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 14. 12. 2017 návrh navrhovatele – Denali Advisory, a.s., IČO 06458963, se sídlem Na Ořechovce 580/4, Střešovice, 162 00 Praha 6, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 13. 12. 2017 Mgr. Robertem Perglem, advokátem, ev. č. ČAK 08440, se sídlem Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonu zadavatele – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka kamerového systému pro zabezpečení objektu užívaného Městskou policií hl. m. Prahy“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 26. 9. 2017 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh navrhovatele na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dne 14. 12. 2017 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0490/2017/VZ.

3.             Návrh navrhovatele směřuje proti zadávacím podmínkám.

4.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S0490/2017/VZ-36840/2017/513/IHl ze dne 15. 12. 2017.

6.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0490/2017/VZ-36992/2017/513/IHl ze dne 18. 12. 2017 stanovil Úřad zadavateli lhůtu tří dnů k podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení.

7.             Dne 28. 12. 2017 Úřad obdržel oznámení zadavatele z téhož dne, jehož přílohou bylo rozhodnutí zadavatele ze dne 27. 12. 2017 o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 12. 2017 zadavatel uveřejnil na svém profilu zadavatele dne 28. 12. 2017.

8.             Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

9.             Úřad konstatuje, že z oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 12. 2017 vyplývá, že zadavatel zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a nastala tedy skutečnost předvídaná v § 257 písm. g) zákona. Z tohoto důvodu rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

10.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán  důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.  

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1

2.             Mgr. Robert Pergl, advokát, Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6

 

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz