číslo jednací: S0494/2017/VZ-00344/2018/531/MKi

Instance I.
Věc GDPR – realizace části 1. etapy Koncepce GDPR SML
Účastníci
  1. Statutární město Liberec
  2. VATAK spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. k) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 30. 1. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 340 KB

Č. j.:ÚOHS-S0494/2017/VZ-00344/2018/531/MKi

 

Brno: 12. ledna 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 18.12.2017,na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou      

  • zadavatel – Statutární město Liberec,  IČO 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec I - Staré město,
  • navrhovatel – VATAK spol. s r.o., IČO 25413996, se sídlem Údolní 895/6, 460 01 Liberec I -Staré město,   

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „GDPR – realizace části 1. etapy Koncepce GDPR SML“, poptávané jako veřejná zakázka malého rozsahu, jejíž realizace byla schválena na 21. schůzi rady zadavatele konané dne 5.12.2017, vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. k) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – VATAK spol. s r.o., IČO 25413996, se sídlem Údolní 895/6, 460 01 Liberec I - Staré město – ze dne 18.12.2017 na přezkoumání úkonů zadavatele – Statutární město Liberec,  IČO 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec I - Staré město – byl podán po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „GDPR – realizace části 1. etapy Koncepce GDPR SML“, která byla uzavřena dne 10.12.2017.  

 

Odůvodnění

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 18.12.2017 návrh navrhovatele – VATAK spol. s r.o., IČO 25413996, se sídlem Údolní 895/6, 460 01 Liberec I - Staré město (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Statutární město Liberec,  IČO 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec I - Staré město (dále jen „zadavatel“) – učiněných v souvislosti s veřejnou zakázkou „GDPR – realizace části 1. etapy Koncepce GDPR SML“, poptávanou jako veřejná zakázka malého rozsahu, jejíž realizace byla schválena na 21. schůzi rady zadavatele konané dne 5.12.2017 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 18.12.2017, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0494/2017/VZ-37263/2017/531/MKi ze dne 21.12.2017.

5.             Dne 3.1.2018 doručil zadavatel Úřadu své vyjádření k návrhu na zahájení správního řízení, a rovněž dokumentaci o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Součástí obdržené dokumentace je mj. i „Smlouva o dílo č. DS201701475“ na plnění předmětu posuzované veřejné zakázky, jež zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem – Liberecká IS, a.s., IČO 25450131, se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec (dále jen „vybraný dodavatel“) – dne 10.12.2017. 

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

6.             Podle § 257 písm. k) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh byl podán po uzavření smlouvy, s výjimkou případu návrhu na zákaz plnění smlouvy.

7.             Úřad uvádí, že v průběhu správního řízení na základě obdržené dokumentace o zadávacím řízení zjistil, že zadavatel již dne 10.12.2017, čili ještě před samotným zahájením správního řízení (18.12.2017), uzavřel na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem smlouvu. Z právě řečeného je zřejmé, že návrh navrhovatele na přezkoumání úkonů zadavatele byl navrhovatelem podán až po uzavření smlouvy na posuzovanou veřejnou zakázku, k čemuž došlo již dne 10.12.2017. S ohledem na tuto skutečnost proto Úřad rozhodl podle § 257 písm. k) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

8.             Úřad dodává, že navrhovatel ve svém návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 18.12.2017 vyjadřuje pochybnosti, zda ze strany zadavatele došlo ke správnému, resp. zákonnému stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, a zda tak byly dány předpoklady pro to, aby tato byla poptávána mimo režim zákona. Z předmětného návrhu tak explicitně vyplývá, že se týká postupu zadavatele, který směřuje k zadání šetřené veřejné zakázky mimo zadávací řízení. Navrhovatel totiž v návrhu mj. výslovně uvádí, že „Postup směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim ZZVZ (zákona, pozn. Úřadu) považujeme za rizikový a nelze jej doporučit s ohledem na pochybnosti o relevantnosti závěrů dovozených zadavatelem z provedeného průzkumu (…).“. Navrhovatel se tedy návrhem nedomáhá, resp. jeho návrh nesměřuje k uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku zadavateli Úřadem. Jelikož tedy prokazatelně návrh navrhovatele ze dne 18.12.2017 nesměřuje k uložení zákazu plnění smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku, neuplatní se výjimka stanovená v § 257 písm. k) zákona, na základě které Úřad zahájené řízení podle citovaného ustanovení zákona usnesením nezastaví v případě návrhu na zákaz plnění smlouvy. Vzhledem k výše uvedenému Úřad akcentuje, že z textace § 257 písm. k) zákona jednoznačně plyne, že pokud nastane situace, jako je tomu ve zde projednávané věci, tzn. návrh je podán po uzavření smlouvy (v daném případě byl návrh Úřadu doručen dne 18.12.2017 a smlouva na šetřenou veřejnou zakázku byla uzavřena dne 10.12.2017),  je Úřad povinen takové správní řízení bez dalšího zastavit.

9.             Pro úplnost Úřad upozorňuje, že s podáním návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zákon spojuje konkrétní procesní náležitosti. Jak je zřejmé z ustanovení § 255 zákona, je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu povinen složit kauci v příslušné výši na účet Úřadu, kdy nesplnění této povinnosti má za následek zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona. Dále podle § 257 písm. h) zákona platí, že Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky. Podle § 257 písm. e) zákona pak Úřad zahájené správní řízení zastaví tehdy, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 nebo podle § 254 odst. 3. Úřad uvádí, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce ve výši podle § 255 odst. 1 zákona, přičemž z bankovních výpisů Úřadu vyplývá, že k připsání kauce ke dni vydání tohoto usnesení vůbec nedošlo. Z dokumentace o zadávacím řízení pak Úřad zjistil, že navrhovatel vůči postupu zadavatele, který napadá v jeho návrhu ze dne 18.12.2017, nepodal námitky. Z předmětné dokumentace bylo Úřadem rovněž zjištěno, že navrhovatel svůj návrh ze dne 18.12.2017, resp. stejnopis tohoto návrhu, nedoručil zadavateli. Úřad k tomu konstatuje, že nesplnění výše specifikovaných povinností navrhovatelem by mohlo případně (při odhlédnutí od zastavení správního řízení podle § 257 písm. k) zákona) představovat samostatné důvody pro zastavení tohoto správního řízení dle shora citovaných ustanovení zákona.         

10.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán  důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. k) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec I - Staré město

2.             VATAK spol. s r.o., Údolní 895/6, 460 01 Liberec I - Staré město     

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz