číslo jednací: S0750/2016/VZ-30499/2017/542/PKn

Instance I.
Věc Datové úložiště a zařízení pro zálohování s deduplikací dat
Účastníci
  1. Národní knihovna České republiky
  2. ICZ, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 15. 11. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 279 KB

 

 

Č. j.:ÚOHS-S0750/2016/VZ-30499/2017/542/PKn

 

Brno: 27. října 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 12. 12. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Národní knihovna České republiky, IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 01 Praha,
  • navrhovatel – ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 7. 10. 2014 Mgr. Petrou Koutnou, advokátkou ev. č. ČAK 11082, se sídlem Kostelní 875/6, 170 00 Praha,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Datové úložiště a zařízení pro zálohování s deduplikací dat“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 10. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 11. 2016 pod ev. č. 644079 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 11. 2016 pod ev. č. 2016/S 212-385964,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha – ze dne 12. 12. 2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Národní knihovna České republiky, IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 01 Praha – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Datové úložiště a zařízení pro zálohování s deduplikací dat“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 10. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 11. 2016 pod ev. č. 644079 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 11. 2016 pod ev. č. 2016/S 212-385964, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 16. 10. 2017 zadávací řízení na citovanou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

 

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 12. 12. 2016 návrh navrhovatele – ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 7. 10. 2014 Mgr. Petrou Koutnou, advokátkou ev. č. ČAK 11082, se sídlem Kostelní 875/6, 170 00 Praha (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Národní knihovna České republiky, IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 01 Praha (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Datové úložiště a zařízení pro zálohování s deduplikací dat“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 10. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 11. 2016 pod ev. č. 644079 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 11. 2016 pod ev. č. 2016/S 212-385964 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 12. 12. 2016 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0750/2016/VZ.

3.             Účastníky správního řízení jsou podle § 256 zákona zadavatel a navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0750/2016/VZ-49178/2016/542/ODv ze dne 14. 12. 2016.

5.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0750/2016/VZ-49191/2016/542/ODv ze dne 14. 12. 2016 uložil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v předmětném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony – a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu.

6.             Dne 31. 1. 2017 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0750/2016/VZ-03213/2017/542/EŠe (dále jen „původní rozhodnutí“), kterým rozhodl, že zadavatel se při zadávání veřejné zakázky dopustil porušení ustanovení § 6 odst. 2 a § 36 odst. 1 zákona v návaznosti na § 35 zákona, když nerozdělil předmět veřejné zakázky na části, ačkoliv povaha předmětu plnění veřejné zakázky rozdělení na části připouštěla. Úřad tímto rozhodnutím zároveň zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž až do pravomocného skončení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0750/2016/VZ byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a zadavateli byla rovněž uložena povinnost uhradit náklady řízení.

7.             Proti původnímu rozhodnutí ze dne 31. 1. 2017 podal zadavatel dne 15. 2. 2017 rozklad, který Úřad obdržel téhož dne.

8.             Po projednání rozkladu podaného zadavatelem předseda Úřadu rozhodnutím č. j. ÚOHS-R0037/2017/VZ-17653/2017/322/KBe ze dne 12. 6. 2017 (dále jen „druhostupňové rozhodnutí“) podle § 152 odst. 5 písm. a) ve spojení s § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 správního řádu, zrušil původní rozhodnutí a věc vrátil Úřadu k novému projednání. Zároveň bylo zadavateli nařízeno předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

9.             Přípisem č. j. ÚOHS-S0750/2016/VZ-18614/2017/542/EŠe ze dne 22. 6. 2017 oznámil Úřad účastníkům správního řízení, že poté, co bylo druhostupňovým rozhodnutím zrušeno původní rozhodnutí a věc mu byla vrácena k novému projednání, se ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0750/2016/VZ ve věci předmětné veřejné zakázky pokračuje.

10.         Vzhledem ke skutečnosti, že v předmětné věci bylo nutné posoudit skutečnosti, k nimž je třeba odborných znalostí, kterými úřední osoby nedisponují, bylo usnesením č. j. ÚOHS-S0750/2016/VZ-19403/2017/542/EŠe ze dne 29. 6. 2017 správní řízení vedené pod sp. zn. S0750/2016/VZ podle § 64 odst. 1 písm. e) správního řád ve spojení s § 261 odst. 2 zákona přerušeno s cílem získat znalecký posudek z oboru kybernetika, odvětví: výpočetní technika, a to do doby doručení znaleckého posudku Úřadu.

11.         Následně Úřad podle § 56 správního řádu usnesením č. j. ÚOHS-S0750/2016/VZ-22183/2017/542/EŠe ze dne 1. 8. 2017 ustanovil znalce v oboru kybernetika, odvětví/specializace: výpočetní technika, příp. obor ekonomika – Ing. Michala Beneše, působícího ve znaleckém ústavu Grant Thornton Valuations, a.s., IČO 63079798, se sídlem Jindřišská 937/16, 110 00 Praha (dále jen „znalec“ případně „znalecký ústav“) – k vypracování písemného znaleckého posudku ve věci odborného posouzení poskytnutých podkladů a  zodpovězení dotazů položených Úřadem.

12.         Dne 5. 9. 2017 Úřad obdržel od znaleckého ústavu vypracovaný písemný znalecký posudek č. 2996-99/2017 ze dne 31. 8. 2017 ve dvou vyhotoveních (dále jen „znalecký posudek“). 

13.         Dne 12. 9. 2017 Úřad odeslal znalci výzvu k doplnění znaleckého posudku, kterou ve smyslu ustanovení § 13 odst. 5 ve spojení s odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, vyzval znalce k doplnění a vysvětlení některých jeho odpovědí uvedených ve znaleckém posudku.

14.         Dne 3. 10. 2017 byl Úřadu doručen písemný znalecký posudek č. 3010-113/2017 ze dne 2. 10. 2017 ve dvou vyhotoveních, který je doplněním znaleckého posudku č. 2996-99/2017.

15.         Dne 17. 10. 2017 Úřad obdržel sdělení zadavatele o provedení úkonu v zadávacím řízení ze dne 16. 10. 2017, ve kterém zadavatel sdělil Úřadu informaci o provedení úkonu v šetřeném zadávacím řízení, a to vydání rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele ze dne 18. 9. 2017 a vydání rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 10. 2017, které byly přílohou tohoto přípisu. Ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadavatel v rozhodnutí uvedl, že ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem dvě nabídky, přičemž dne 2. 12. 2016 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. Rozhodnutím ze dne 18. 9. 2017 zadavatel vyloučil vybraného dodavatele ze zadávacího řízení, neboť ve sdělení ze dne 28. 8. 2017, resp. 11. 9. 2017 vybraný dodavatel uvedl, že vzhledem k odstupu času, vývoji techniky a změn licencování není schopen nabízené řešení za nabídnutou cenu dodat. S ohledem na skutečnost, že nabídková cena druhého dodavatele značně přesahovala předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, zadavatel z ekonomických důvodů rozhodl o zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

16.         Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

17.         S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím ze dne 16. 10. 2017 zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku, rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

Obdrží:

1.             Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, 110 01 Praha

2.             Mgr. Petra Koutná, advokátka, Kostelní 875/6, 170 00 Praha

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz