číslo jednací: VZ/S085/99

Instance I.
Věc Údržba veřejné zeleně ve městě Břeclav
Účastníci
 1. město Břeclav
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. a) - zrušení zadání
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 20. 8. 1999
Dokumenty file icon dokument ke stažení 86 KB

Č. j.: S 85/99-150/1791/99-RJ V Brně dne 30. července 1999

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25.6.1999 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele města Břeclav, nám. T.G.Masaryka 10, Břeclav, PSČ 690 81, zast. starostou města Mgr. Miroslavem Ondrušem učiněných v průběhu zadávání veřejné zakázky na "Údržbu veřejné zeleně ve městě Břeclav", zadávané formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona o zadávání veřejných zakázek, zveřejněním v Obchodním věstníku č. 10/99 pod zn. 070860-10/99 dne 10.3.1999, rozhodl takto:

Zadavatel město Břeclav porušil:

 • § 2a odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, když v podmínkách soutěže nestanovil způsob prokazování kvalifikačních předpokladů, předkládá-li nabídku více osob společně,

 • § 5 odst. 1 písm. e) téhož zákona, když v podmínkách soutěže neuvedl specifikaci platebních podmínek,

 • § 6 odst. 1 a 3 v návaznosti na § 35 odst. 1 téhož zákona, tím, že jednotlivým kritériím hodnocení nabídek nepřiřadil odpovídající stupeň významu a neprovedl vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých nabídek dle stupně důležitosti jednotlivých kritérií,

 • § 7 odst. 2 téhož zákona, když v podmínkách soutěže stanovil, že soutěžní lhůta nekončí dnem a hodinou otevírání obálek,

 • § 29 odst. 5 v návaznosti na § 2e téhož zákona tím, že nevyloučil z další účasti na obchodní veřejné soutěži uchazeče, který nepředložil úplnou nabídku z hlediska podmínek soutěže, resp. neprokázal kvalifikační předpoklady.

Rozhodnutí zadavatele - města Břeclav, o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na "Údržbu veřejné zeleně ve městě Břeclav" se podle § 59 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek ruší a zadavateli se

u k l á d á

nové zadání veřejné zakázky, a to do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který podle § 51 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon") vykonává dohled nad dodržováním zákona, obdržel dne 25.5.1999 od uchazeče Ing. Martina Firly, nar. 8.3.1962, bytem U Stadionu 525, Dačice V, PSČ 380 01, podnikajícího pod obchodním jménem Ing. Martin Firla, IČO: 41 11 67 21, (dále jen "Ing. Martin Firla") návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - města Břeclav, nám. T.G.Masaryka 10, Břeclav, PSČ 690 81, zast. starostou města Mgr. Miroslavem Ondrušem (dále jen "zadavatel") - ze dne 12.5.1999 o námitkách uvedeného uchazeče proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na "Údržbu veřejné zeleně ve městě Břeclav" (dále jen "soutěž"). O návrhu uchazeče orgán dohledu rozhodl v samostatném správním řízení pod č. j. S 73/99-150/1422/99-RJ.

V souladu s § 57 odst. 3 zákona obdržel orgán dohledu od zadavatele dokumentaci o zadání veřejné zakázky (§ 2 písm. j) zákona), a vzhledem k tomu, že při jejím posuzování získal pochybnosti o správnosti úkonů a dosavadního postupu zadavatele, zahájil dne 25.6.1999 z vlastního podnětu správní řízení podle § 57 zákona o zadávání veřejných zakázek v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky.

Podle § 58 zákona účastníky tohoto řízení jsou:

 1. Zadavatel,

 2. Ing. Martin Firla, nabídka se umístila na třetím místě pořadí nabídek,

 3. TEMPOS - Technické, mechanizační, pomocné služby, akciová společnost, se sídlem v Břeclavi, Sovadinova 2, PSČ 690 94, IČO: 48 91 19 41, zast. místopředsedou představenstva panem Miroslavem Hyršem (dále jen "TEMPOS"), nabídka se umístila na druhém místě pořadí nabídek,

 4. Fyzické osoby pan Jaroslav Malinkovič, nar. 7.6.1943, paní Lada Důbravová, nar. 12.4.1969, oba bytem J. Wolkra 7, Břeclav, PSČ 690 06, paní Irena Kostrhúnová, nar. 10.12.1961, Ing. Jaroslav Kostrhún, nar. 26.10.1958, oba bytem J. Černého 14, Břeclav, PSČ 690 02, které uzavřely smlouvu o sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem "Zeleň D & K" s pověřenými zástupci Ing. Jaroslavem Kostrhúnem a paní Ladou Důbravovou (dále jen "Zeleň D & K"), jejichž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.

Dopisem ze dne 25.6.1999 oznámil orgán dohledu účastníkům řízení zahájení řízení a současně je seznámil s předběžnými výsledky šetření, jež budou podkladem pro rozhodnutí. K oznámení o zahájení řízení se žádný z účastníků ve stanovené lhůtě ani později nevyjádřil.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů konstatuje následující.

Zadavatel v podmínkách soutěže uvedl, že nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií:

 • nabídková cena,

 • materiální a technické vybavení uchazeče (počet a typ sekaček, křovinořezů atd.),

 • počet, délka praxe a kvalifikace stálých pracovníků, kteří budou zakázku zajišťovat,

 • reference,

 • výhodnost návrhu smlouvy.

Podmínky soutěže neobsahují způsob prokazování kvalifikačních předpokladů předkládá-li nabídku více osob společně. Z předložené dokumentace vyplývá, že do soutěže podaly společnou nabídku čtyři fyzické osoby (účastník č. 4), které uzavřely smlouvu o sdružení s názvem Zeleň D & K. Podle ust. § 2a odst. 4 zákona musí zadavatel při stanovení požadavků na prokazování kvalifikace uchazečů v podmínkách zadání uvést, jakým způsobem požaduje prokazování kvalifikace, předkládá-li nabídku více osob společně.

Podmínky soutěže neobsahují specifikaci platebních podmínek, když jejich stanovení ukládá zadavateli ust. § 5 odst. 1 písm. e) zákona.

Z protokolu otevírání a posuzování nabídek ze dne 20.4.1999 vyplývá, že komise hodnotila tři nabídky podle 5 kritérií, když pro každé kritérium bylo stanoveno bodové hodnocení v rozmezí 1 - 3, které pak následně každý z členů komise měl násobit stanoveným koeficientem. Uvedený koeficient však nebyl v dokumentaci uveden. Protokol o hodnocení jednotlivých nabídek má popisný charakter a neobsahuje jaké pořadí v jednotlivých kritériích hodnocení uchazeči dosáhli a dále nelze, a to z důvodu neuvedení koeficientu, stanovit zohlednění váhy jednotlivých kritérií v závislosti na zadavatelem stanovený stupeň důležitosti kritérií hodnocení. Protokol obsahuje pouze pořadí uchazečů, kterého dosáhli u jednotlivých členů komise, nikoliv v jednotlivých kritériích. Z protokolu není tedy zřejmé, jakým způsobem byly jednotlivé nabídky v jednotlivých kritériích hodnocení hodnoceny a jakou váhu přiřadil zadavatel jednotlivým kritériím hodnocení nabídek.

Zadavatel musí u každého kritéria dodržet stupeň významu, který mu přisoudil ve smyslu § 6 odst. 3 zákona, tzn. stanovit váhové faktory u kritérií tak, aby odpovídaly příslušnému stupni významu. Pokud není jednotlivým kritériím přisouzena žádná váha, je postupováno v rozporu s ust. § 6 odst. 3 zákona, protože celkové hodnocení nabídky má být prováděno podle součtu hodnocení v jednotlivých kritériích. Tím, že zadavatel jednotlivým kritériím hodnocení nabídek nepřiřadil odpovídající stupeň významu a neprovedl vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých nabídek dle jednotlivých kritérií, postupoval v rozporu § 6 odst. 1 a 3 v návaznosti na § 35 odst. 1 zákona.

V čl. 6 podmínek soutěže zadavatel stanovil, že soutěžní lhůta končí 19. dubna 1999 ve 14:00 hod. a že otevírání obálek proběhne dne 20.4.1999 v 9:00 hod. Podle ust. § 7 odst. 2 zákona končí soutěžní lhůta obligatorně dnem a hodinou otevírání obálek s nabídkami. V tomto případě měla tedy končit soutěžní lhůta 20. dubna 1999 ve 9:00 hod, a nikoliv 19. dubna 1999 ve 14:00 hod.

Podle ust. § 2c odst. 1 zákona se prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. a) dokladem o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku. Uchazeč TEMPOS předložil nabídku, která obsahuje ověřený výpis z obchodního rejstříku a neověřenou kopii živnostenského listu. Podle § 2c odst. 3 zákona doklady opravňující k podnikání mohou být předloženy též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti. Tím, že zadavatel uchazeče nevyloučil z další účasti na soutěži z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů, porušil ust. § 29 odst. 5 v návaznosti na § 2e zákona.

Po provedeném řízení orgán dohledu konstatuje, že zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem. Po zhodnocení všech důkazů, jak v jejich souvislosti, tak jednotlivě, orgán dohledu rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

pověřený řízením odboru dohledu

nad zadáváním veřejných zakázek v Brně

Obdrží:

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 10, Břeclav, PSČ 690 81, zast. Mgr. Miroslavem Ondrušem

Ing. Martin Firla, nar. 8.3.1962, bytem U Stadionu 525, Dačice V, PSČ 380 01

TEMPOS - Technické, mechanizační, pomocné služby, akciová společnost, Sovadinova 2, Břeclav, PSČ 690 94, zast. panem Miroslavem Hyršem

Ing. Jaroslav Kostrhún, nar. 26.10.1958, J. Černého 14, Břeclav, PSČ 690 02

Paní Lada Důbravová, nar. 12.4.1969, J. Wolkra 7, Břeclav, PSČ 690 06

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en