číslo jednací: S0167/2017/VZ-20887/2017/541/PDz

Instance I.
Věc I/16 Slaný – Velvary, stavební dozor
Účastníci
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace
 2. SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
 3. AE DOZORING, s.r.o.
 4. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
 5. INFRAPROJEKT s.r.o.
 6. Inženýring dopravních staveb a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 17. 10. 2017
Související rozhodnutí S0167/2017/VZ-20887/2017/541/PDz
R0120/2017/VZ-30111/2017/323/EBr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 597 KB

Č. j.: ÚOHS-S0167/2017/VZ-20887/2017/541/PDz

 

Brno: 17. července 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 28. 4. 2017 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

 • zadavatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,
 • navrhovatel – účastníci sdružení „AASII_I/16 Slaný – Velvary, SD“:

o      SAMSON PRAHA, spol. s r.o., IČO 48539589, se sídlem Týnská 622/17, 110 00 Praha 1,

o      AE DOZORING, s.r.o., IČO 44403224, se sídlem Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,

o      Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., IČO 35860073, se sídlem Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,

o      INFRAPROJEKT s.r.o., IČO  04476476, se sídlem Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno,

o      Inženýring dopravních staveb a.s., IČO 27923673, se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2,

kteří dne 11. 11. 2016 uzavřeli podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem podání společné žádosti o účast a nabídky smlouvu o společnosti, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o společnosti ze dne 27. 4. 2017, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 27. 4. 2017 společností SAMSON PRAHA, spol. s r.o., IČO 48539589, se sídlem Týnská 622/17, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „I/16 Slaný – Velvary, stavební dozor“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2016 pod ev. č. 644997, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 5. 10. 2016 pod ev. č. 2016/S 192-346465,

rozhodl takto:

 I.

Návrh navrhovatele – účastníci sdružení „AASII_I/16 Slaný – Velvary, SD“:

 • SAMSON PRAHA, spol. s r.o., IČO 48539589, se sídlem Týnská 622/17, 110 00 Praha 1,
 • AE DOZORING, s.r.o., IČO 44403224, se sídlem Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
 • Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., IČO 35860073, se sídlem Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
 • INFRAPROJEKT s.r.o., IČO  04476476, se sídlem Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno,
 • Inženýring dopravních staveb a.s., IČO 27923673, se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2,

kteří dne 11. 11. 2016 uzavřeli podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem podání společné žádosti o účast a nabídky smlouvu o společnosti, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o společnosti ze dne 27. 4. 2017, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 27. 4. 2017 společností SAMSON PRAHA, spol. s r.o., IČO 48539589, se sídlem Týnská 622/17, 110 00 Praha 1 – ze dne 28. 4. 2017 se v části směřující proti oprávněnosti jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „I/16 Slaný – Velvary, stavební dozor“ zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2016 pod ev. č. 644997, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 5. 10. 2016 pod ev. č. 2016/S 192-346465, z důvodu neprokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu stanoveného v části A, čl. 3.7.1, bodu 10 písm. a) kvalifikační dokumentace pro osobu na pozici „asistent specialista trubní vedení“ prostřednictvím dokladů Ing. Martina Langa, podle ustanovení § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle ustanovení § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona.

II.

Zadavatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – nedodržel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „I/16 Slaný – Velvary, stavební dozor“ zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2016 pod ev. č. 644997, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 5. 10. 2016 pod ev. č. 2016/S 192-346465, postup stanovený v § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 6 odst. 1 citovaného zákona tím, že vyloučil navrhovatele – účastníci sdružení „AASII_I/16 Slaný – Velvary, SD“:

 • SAMSON PRAHA, spol. s r.o., IČO 48539589, se sídlem Týnská 622/17, 110 00 Praha 1,
 • AE DOZORING, s.r.o., IČO 44403224, se sídlem Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
 • Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., IČO 35860073, se sídlem Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
 • INFRAPROJEKT s.r.o., IČO  04476476, se sídlem Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno,
 • Inženýring dopravních staveb a.s., IČO 27923673, se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2,

kteří dne 11. 11. 2016 uzavřeli podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem podání společné žádosti o účast a nabídky smlouvu o společnosti, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o společnosti ze dne 27. 4. 2017, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 27. 4. 2017 společností SAMSON PRAHA, spol. s r.o., IČO 48539589, se sídlem Týnská 622/17, 110 00 Praha 1 – z účasti v zadávacím řízení na citovanou veřejnou zakázku, přičemž v oznámení rozhodnutí o vyloučení zájemce ze zadávacího řízení ze dne 20. 3. 2017 jako důvod uvedl, že doklad Ing. Vladimíra Vereše nazvaný jako „Osvedčenie o vykonaní odbornej skušky vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pro činnost stavebný dozor s odborným zameraním Pozemné stavby, Inžinierske stavby“, kterým jmenovaný navrhovatel prokazoval splnění technického kvalifikačního předpokladu stanoveného v části A, čl. 3.7.1, bodu 10 písm. a) kvalifikační dokumentace pro osobu na pozici „asistent specialista trubní vedení“, nemohl být uznán jako rovnocenný zahraniční doklad, neboť se nejedná o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, a tamtéž následně uvedl, že citovaný doklad nemůže být uznán jako rovnocenný zahraniční doklad, neboť se nejedná o autorizaci v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, přičemž v citovaném oznámení rozhodnutí o vyloučení současně dále uvedl, že citovaný doklad není možné uznat jako rovnocenný zahraniční doklad, neboť neopravňuje jeho držitele k výkonu projektových prací, ačkoliv výkon projektových prací není součástí předmětu plnění citované veřejné zakázky, čímž se stalo oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení zájemce ze zadávacího řízení ze dne 20. 3. 2017 vnitřně rozporné a postup zadavatele v souvislosti s vyloučením citovaného navrhovatele ze zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku netransparentní, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

III.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle – uvedeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkon zadavatele ze dne 20. 3. 2017 spočívající ve vyloučení navrhovatele – účastníci sdružení „AASII_I/16 Slaný – Velvary, SD“:

 • SAMSON PRAHA, spol. s r.o., IČO 48539589, se sídlem Týnská 622/17, 110 00 Praha 1,
 • AE DOZORING, s.r.o., IČO 44403224, se sídlem Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
 • Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., IČO 35860073, se sídlem Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
 • INFRAPROJEKT s.r.o., IČO  04476476, se sídlem Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno,
 • Inženýring dopravních staveb a.s., IČO 27923673, se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2,

kteří dne 11. 11. 2016 uzavřeli podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem podání společné žádosti o účast a nabídky smlouvu o společnosti, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o společnosti ze dne 27. 4. 2017, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 27. 4. 2017 společností SAMSON PRAHA, spol. s r.o., IČO 48539589, se sídlem Týnská 622/17, 110 00 Praha 1 – z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „I/16 Slaný – Velvary, stavební dozor“ zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2016 pod ev. č. 644997, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 5. 10. 2016 pod ev. č. 2016/S 192-346465, a všechny následné úkony učiněné v zadávacím řízení na citovanou veřejnou zakázku.

IV.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle – ukládá

 

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávací řízení veřejné zakázky „I/16 Slaný – Velvary, stavební dozor“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2016 pod ev. č. 644997, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 5. 10. 2016 pod ev. č. 2016/S 192-346465 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem veřejné zakázky je podle bodu 1.1 kvalifikační dokumentace pro užší řízení, veřejná zakázka na služby, část A – obecná ustanovení a požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace (dále jen „kvalifikační dokumentace“) výkon stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP na stavbě „I/16 Slaný – Velvary“ v souladu s Metodickým pokynem MD ČR – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006, s účinností od 1. 5. 2006, ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010 a ve znění změny č. 1, č. j. 45/2014-120-TN/1 ze dne 25. 6. 2014, změny č. 2, č. j. 112/2014-120-TN/1 ze dne 5. 11. 2014 a změny č. 3 č. j. 85/2016-120-TN/1 ze dne 8. 3. 2016, v platném znění, přičemž součástí předmětu plnění je rovněž technická pomoc zadavateli v rámci blíže specifikovaných činností.

3.             Z bodu 1.2 kvalifikační dokumentace vyplývá, že zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 55 000 000,- Kč bez DPH.

4.             V části A, čl. 3.7.1, bodu 10 kvalifikační dokumentace zadavatel požadoval prokázání splnění kvalifikačních předpokladů u 2 osob poskytujících služby v oboru produktovody, a to jednou osobou na pozici „asistent specialista trubní vedení“ a jednou osobou na pozici „expert v oboru produktovody“.

5.             Z protokolu o otevírání obálek se žádostmi o účast ze dne 14. 11. 2016 vyplývá, že zadavatel obdržel v jím stanovené lhůtě 6 žádostí o účast v užším řízení.

6.             Ze žádosti o účast uchazeče – účastníci sdružení „AASII_I/16 Slaný – Velvary, SD“:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o., IČO 48539589, se sídlem Týnská 622/17, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost SAMSON PRAHA, spol. s r.o.“),

 • AE DOZORING, s.r.o., IČO 44403224, se sídlem Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
 • Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., IČO 35860073, se sídlem Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
 • INFRAPROJEKT s.r.o., IČO  04476476, se sídlem Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno,
 • Inženýring dopravních staveb a.s., IČO 27923673, se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2,

kteří dne 11. 11. 2016 uzavřeli podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem podání společné žádosti o účast a nabídky smlouvu o společnosti, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o společnosti ze dne 27. 4. 2017, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 27. 4. 2017 společností SAMSON PRAHA, spol. s r.o. (dále jen „navrhovatel“) – vyplývá, že navrhovatel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů osoby na pozici „asistent specialista trubní vedení“ nad rámec požadavků zadavatele prostřednictvím 2 osob, konkrétně Ing. Vladimírem Verešem a Ing. Martinem Langem.

7.             Z oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení zájemce ze zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne 20. 3. 2017 (dále jen „rozhodnutí o vyloučení“) vyplývá, že zadavatel po posouzení žádosti o účast navrhovatele a jeho dokladů k prokázání splnění kvalifikace rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

8.             Proti výše citovanému rozhodnutí o vyloučení podal navrhovatel námitky ze dne 5. 4. 2017, které byly zadavateli doručeny dne 7. 4. 2017. Zadavatel rozhodnutím ze dne 18. 4. 2017 podaným námitkám navrhovatele ze dne 5. 4. 2017 nevyhověl, přičemž citované rozhodnutí zadavatele navrhovatel obdržel dne 20. 4. 2017.

9.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jeho námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 28. 4. 2017 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.             OBSAH NÁVRHU

10.         Dne 28. 4. 2017 obdržel Úřad návrh navrhovatele z téhož dne směřující proti rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku z důvodu nedoložení autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a/nebo oprávnění MD skupiny II. u osoby Ing. Vereše a nevyhovění požadavku na doložení praxe asistenta trubního vedení u osoby Ing. Langa. Navrhovatel předně uvádí, že nad rámec požadavků kvalifikační dokumentace doložil 2 kvalifikované osoby splňující požadavky zadavatele, přičemž dle zadavatele ani jeden z nich stanovené požadavky nesplnil.

11.         K osobě Ing. Vladimíra Vereše navrhovatel konstatoval, že k prokázání splnění kvalifikace u osoby Ing. Vereše předložil „Osvedčenie o vykonaní odbornej skušky vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pro činnost stavebný dozor s odborným zameraním Pozemné stavby, Inžinierske stavby“, přičemž následně doložil potvrzení SKSI o rozsahu a platnosti vydaného oprávnění na výkon činnosti stavebního dozoru s odborným zaměřením: pozemní stavby, vodohospodářské stavby, potrubní, energetické a jiné liniové stavby. Zadavatel dle navrhovatele však i přesto uzavřel, že tyto doklady nejsou dostatečné, neboť jediným srovnatelným dokladem s dokladem vydaným v zahraničí je oprávnění autorizace vydávané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (dále jen „ČKAIT“), resp. oprávnění MD ČR. Navrhovatel se domnívá, že daný požadavek zadavatele s tím, že je vyloučena možnost předložení ekvivalentních dokladů uznávaných v členském státě EU, je nezákonný a je tak v rozporu nejen se samotným zněním zákona, ale i evropskými směrnicemi upravujícími postupy veřejných zakázek, jakož i závaznou judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

12.         Navrhovatel podotýká, že autorizační osvědčení vydávané SKSI se ve Slovenské republice vydává pouze projektantům (tj. jde o autorizační osvědčení projektanta), přičemž pro výkon činnosti stavbyvedoucího jako i stavebního dozoru SKSI vydává oprávnění k výkonu činnosti stavbyvedoucího, resp. stavebního dozoru. Snaha zadavatele o odstranění nerovnosti pro zahraniční účastníky tak není rovnocenná s podmínkami pro české uchazeče, a je tedy dle navrhovatele v rozporu se základními zásadami zákona. Navrhovatel dodává, že dle kvalifikační dokumentace zadavatel nepožaduje činnosti projektanta, nýbrž činnosti TDI, což je ekvivalent stavebního dozoru na území Slovenské republiky. Z uvedeného navrhovatel usuzuje, že jím předložený doklad je tedy zcela rovnocenným oprávněním. V návaznosti na výše uvedené navrhovatel uzavírá, že neuznáním dokladů, které opravňují odborníka uvedeného v jeho nabídce realizovat v zemi sídla navrhovatele činnost, která je předmětem jeho funkce na předmětné veřejné zakázce, se zadavatel dopustil porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek, a to principu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Uvedený postup zadavatele je dle navrhovatele současně v rozporu se zásadou rovného zacházení, zásadou nediskriminace a zásadou vzájemného uznávání dle čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES a čl. 49 a 50 Smlouvy o založení Evropského společenství.

13.         V této souvislosti navrhovatel odkazuje na argumentaci Soudního dvora Evropské unie (dříve Evropského soudního dvora) v rozsudku č. j. C-225/98 ze dne 26. 9. 2000, dle kterého členský stát, který v oznámení o zakázce požadoval předložení konkrétních národních certifikátů, porušil čl. 59 (nyní čl. 49) Smlouvy o založení Evropského společenství a současně se směrnicí č. 71/305/EHS, přičemž Soudní dvůr Evropské unie dále konstatoval, že vyžadování členství v národních profesních organizacích, komorách, resp. registrech může mít odrazující účinek na zájemce nebo uchazeče z jiných členských států, a takové jednání lze označit za nepřímou diskriminaci a za překážku volného pohybu služeb. Navrhovatel dodává, že dle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie k výkladu čl. 59 Smlouvy o založení evropského společenství se zakazuje nejen přímá diskriminace z důvodu státní příslušnosti, ale také všechna nepřímá omezení, která mohou zamezit činnosti poskytovateli služeb usazenému v členském státě nebo jinak jeho činnost omezovat, a to bez ohledu na to, že se vztahují stejně na domácí poskytovatele služeb z jiných členských států. V této souvislosti navrhovatel současně poukazuje na ustálenou judikaturu Soudního dvora Evropské unie k zásadě rovného zacházení, podle níž se vyžaduje, aby se srovnatelnými situacemi nebylo zacházeno odlišně.

14.         Navrhovatel uvádí, že v námitkách rovněž poukázal na dosavadní praxi zadavatele, dle které zadavatel vždy uznal oprávnění k výkonu stavebního dozoru vydaného SKSI Ing. Vladimíru Verešovi, jakož i ostatní oprávnění k výkonu stavebního dozoru, při vyhodnocování splnění jako ekvivalentní k autorizaci ČKAIT nebo oprávnění MD, v to v rámci navrhovatelem vyjmenovaných veřejných zakázek. Navrhovatel odmítá argumentaci zadavatele, že oprávnění MD je od 1. 1. 2017 povinné, neboť podmínky zadávacího řízení byly stanoveny zákonem, ve znění účinném v době zadávání veřejné zakázky, a k tomuto dni je třeba posuzovat splnění požadavků. Navrhovatel tak vnímá postup zadavatele za porušující požadavek předvídatelnosti a konstantnosti postupu zadavatele, neboť identické doklady zadavatel vždy uznal jako ekvivalentní k autorizaci ČKAIT nebo oprávnění MD.

15.         K osobě Ing. Martina Langa navrhovatel uvedl, že navrhovatel ke jmenované osobě doložil čestné oznámení obsahující zjevnou chybu v psaní (přepsání číselné hodnoty), čímž došlo k chybnému uvedení celkového objemu realizované veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“. Přestože zadavatel vyzval navrhovatele k písemnému objasnění dokladů dle § 59 odst. 4 zákona, k tvrzení navrhovatele ani k dalším jím doloženým podkladům zadavatel dle názoru navrhovatele následně nijak nepřihlédl, v čemž zadavatel vnímá rozpor s ustálenou judikaturou.

16.         Navrhovatel konstatuje, že z formuláře 3.2 je zřejmé, že realizovaná zakázka „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“, na níž Ing. Lang zajišťoval funkci správce stavby ve fázi realizace výstavby, spočívající především v řízení projektu, zajištění technického dozoru, organizaci a administraci projektu, výkonu odběratelské kontroly a konečném hodnocení projektu, dosáhla částky 1 692 746 176,50 Kč. Navrhovatel odmítá argumentaci zadavatele, že bylo možné uznat pouze realizaci části zakázky „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“, jež dosáhla výše 143 mil. Kč, neboť dle kvalifikační dokumentace se „celkovými stavebními náklady stavby“ nebo „celkovou cenou stavebních prací“ rozumí celkové stavební náklady určité stavby, které byly nebo mají být uhrazeny dle nabídky vítězného uchazeče v zadávacím řízení na zhotovitele stavby, resp. příslušné smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem této stavby. Navrhovatel dodává, že při podrobném zkoumání předmětné zakázky je nutno dojít k názoru, že Ing. Lang splňuje požadavek na výkon funkce stavebního dozoru, neboť vykonával stavební dozor zejména pro stavební objekty trubních vedení, nikoliv však výlučně, neboť v rámci předmětné veřejné zakázky vykonával rovněž stavební dozor při výstavbě a rekonstrukci pozemních komunikací, a to zejména dvoupruhové pozemní komunikace.

17.         Navrhovatel dále namítá vnitřní rozpornost v oznámení o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, když na jednom místě zadavatel uvedl, že „Ing. Martin Lang realizoval výkon stavebního dozoru, a to konkrétně na části „Kanalizace MČ Brno – Tuřany“ a následně zadavatel uvedl, že Ing. Lang nevykonával stavební dozor, ale pouze koordinaci dvou staveb.

18.         Další nesprávnost v citovaném oznámení o jeho vyloučení navrhovatel spatřuje v tom, že zadavatel navrhovateli vytknul, že navrhovatel prostřednictvím Ing. Langa nenaplnil požadavek na realizaci stavby čtyřpruhové nebo dvoupruhové pozemní komunikace, ačkoliv je tato argumentace v rozporu s právními předpisy, neboť podle § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je pozemní komunikací rovněž místní komunikace. Z výše uvedeného navrhovatel dovozuje, že požadavky kvalifikační dokumentace byly z jeho strany splněny jak prostřednictvím zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“, tak prostřednictvím zakázky „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ v hodnotě 797 509 588 Kč (část „SEVER“), kterou navrhovatel předložil v návaznosti na zadavatelem vznesené pochybnosti. Navrhovatel uvádí, že v rámci této referenční zakázky Ing. Lang vykonával zejména zajištění výkonu funkce Technického dozoru investora v pozici senior dozor pro část projektu „SEVER“ ve fázi realizace výstavby, spočívající především v řízení projektu, zajištění technického dozoru, organizaci a administraci projektu, výkonu odběratelské kontroly a hodnocení projektu, přičemž předmětem stavebního dozoru pak byla rovněž část stavebních objektů trubních vedení a pozemních komunikací. V této souvislosti navrhovatel odkazuje na referenční list AP INVESTNG, s.r.o., z něhož vyplývá, že součástí akce byly i opravy a rekonstrukce dvoupruhových pozemních komunikací. Zadavatel však dle navrhovatele k této referenční zakázce v rámci vyhodnocování námitek nepřihlédl.

19.         Z předložených podkladů je dle navrhovatele patrné, že požadovaný rozsah realizovaných zakázek značně převyšuje požadavek zadavatele, současně je splněn požadavek na výkon dozoru stavby objekty trubních vedení, a že je splněn požadavek na dozorování stavby dvoupruhové pozemní komunikace.

20.         Na základě výše uvedených skutečností se navrhovatel domnívá, že byl zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku v rozporu se zákonem, když byl vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek, přestože dle navrhovatele byla jeho nabídka v souladu se zadávacími podmínkami. Navrhovatel je názoru, že se zadavatel dopustil porušení zásady transparentnosti a zásady rovného zacházení, které jsou upraveny v § 6 odst. 1 zákona. S ohledem na výše uvedené navrhovatel navrhuje, aby Úřad přezkoumal rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v předmětném zadávacím řízení a ve smyslu § 118 odst. 1 zákona uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení citovaného rozhodnutí o vyloučení a všech následných úkonů zadavatele v daném zadávacím řízení.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

21.         Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 28. 4. 2017 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

22.         Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

23.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0167/2017/VZ-13821/2017/541/PDz ze dne 2. 5. 2017.

Vyjádření zadavatele ze dne 5. 5. 2017

24.         Dne 9. 5. 2017 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 5. 5. 2017, v němž zadavatel ke kvalifikačním předpokladům Ing. Vladimíra Vereše uvedl, že zadavatel zamýšlel umožnit v souladu se zákonem účast zahraničních osob, a to připuštěním jako alternativy předložení autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), přičemž v části A, čl. 3.7.1 kvalifikační dokumentace je výslovně uvedeno, že se má jednat o autorizaci pro projektové práce. Zadavatel konstatuje, že v České republice se totiž vydává jedna autorizace zahrnující veškeré činnosti, kdežto ve Slovenské republice je možné vydat zvláštní autorizaci pro výkon činnosti stavebního dozoru, která však není rovnocenná s autorizací dle českého autorizačního zákona. K této autorizaci pak zadavatel dle svého tvrzení pro účely prokázání splnění kvalifikace připouští doložení rovnocenného zahraničního dokladu pro projektové práce, a to takového, na základě kterého by ČKAIT mohla rozhodnout o usazení příslušné osoby, tj. uchazeč by v případě svého úspěchu v zadávacím řízení mohl snadno získat potřebné oprávnění k výkonu požadované činnosti na území České republiky.

25.         Zadavatel uvedl, že osvědčení SKSI předložené navrhovatelem takovým rovnocenným dokladem není, neboť opravňuje držitele pouze k jedné dílčí činnosti z celého rozsahu činností, ke kterým opravňuje jejího držitele autorizace dle § 5 odst. 2 zákona č. 138/1992 Zb., o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebních inženieroch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „slovenský autorizační zákon“) vydávaná na Slovensku, přičemž ČKAIT na základě této slovenské „autorizace“ (osvědčení) nemůže rozhodnout o usazení příslušné osoby ve smyslu platných právních předpisů, v žádném případě pak v rozsahu autorizace požadované zadavatelem.

26.         Zadavatel ve svém postupu nespatřuje rozpor s platnými právními předpisy, ani s rozhodovací praxí orgánů veřejné moci, jelikož pro potřeby zadavatele je zcela zásadní, aby realizační tým vybraného dodavatele byl tvořen osobami, které disponují dostatečným oprávněním k výkonu požadované činností. V návaznosti na výše uvedené zadavatel dodává, že ve stavebnictví je určité kvalifikované činnosti na území České republiky oprávněna vykonávat pouze osoba, která pro danou činnost disponuje oprávněním vydaným orgány České republiky, přičemž navíc požadavky na osoby vykonávající jednotlivé činnosti ve stavebnictví nejsou dosud v Evropské unii dostatečně harmonizovány. Přesto zadavatel dle svého mínění vychází zahraničním dodavatelům v maximální míře vstříc a zároveň naplňuje požadavky stanovené zákonem, kdy umožňuje nahradit požadovanou autorizaci rovnocenným zahraničním dokladem, přičemž však nemůže jít o jakýkoliv zahraniční doklad, nýbrž výlučně o doklad rovnocenný k zadavatelem požadovanému dokladu, u něhož je zajištěno, že na jeho základě bude uchazeč poměrně snadno schopen před zahájení plnění veřejné zakázky získat pro příslušnou osobu autorizaci opravňující vykonávat příslušnou činnost na území České republiky.

27.         Ve vztahu k navrhovatelem uvedeným tvrzením ohledně dřívějších zadávacích řízení zadavatel uvádí, že v případě navrhovatelem uvedených veřejných zakázek se jednalo o samostatné veřejné zakázky, které je zapotřebí s ohledem na individuální charakter těchto zakázek a jejich zadávacích podmínek posuzovat samostatně.

28.         Ke kvalifikačním předpokladům Ing. Martina Langa zadavatel konstatuje, že jelikož navrhovatel ve svém objasnění dokladů prokazujících splnění kvalifikace neodpověděl na dotaz zadavatele ohledně zkušeností Ing. Langa týkajících se požadavků dle části A, čl. 3.7.1 kvalifikační dokumentace v rámci referenční zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“, zadavatel si ověřil informace uváděné navrhovatelem ve své žádosti o účast u objednatele referenční zakázky – Statutárního města Brna. Ze sdělení objednatele zakázky dle zadavatele následně vyplynulo, že zmíněná referenční zakázka byla rozdělena na samostatné části, přičemž Ing. Lang vykonával stavební dozor pouze u části „Kanalizace MČ Brno – Tuřany“, jejímž předmětem byla stavba kanalizace. Zadavatel dále uvádí, že na uvedenou zakázku navazovala samostatná zakázka „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“, jejímž předmětem byla stavba místní komunikace, přičemž u této části Ing. Lang nevykonával stavební dozor, ale pouze zajišťoval vzájemnou koordinaci obou staveb. Z uvedeného zadavatel usoudil, že dokumenty uvedené v žádosti o účast navrhovatele proto neobsahovaly pravdivé informace, což je samo o sobě dle čl. 3.13 kvalifikační dokumentace důvod k vyloučení navrhovatele. V návaznosti na výše uvedené zadavatel uvádí, že i kdyby Ing. Lang vykonával stavební dozor u stavby komunikace „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“ (který dle vyjádření objednatele zakázky nevykonával), tak předpokládané stavební náklady této stavby činily 142 944 297,- Kč bez DPH, přičemž cena vybraného uchazeče činila 133 154 322,- Kč včetně DPH. Jelikož zadavatel v kvalifikační dokumentaci požadoval referenci v minimálním finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby ve výši 500 000 000,- Kč bez DPH, zadavatel by ani v tomto ohledu nemohl považovat kvalifikaci navrhovatele za prokázanou.

29.         Dle zadavatele nelze přisvědčit argumentaci navrhovatele, dle které by se stavebními náklady dle části A, čl. 3.7.1 bodu 10) písm. a) kvalifikační dokumentace měly rozumět „celkové náklady stavby“, neboť dle této interpretace by se do výše uvedených nákladů stavby měly započítat i náklady stavby, u níž stavební dozor předmětnou osobou vykonáván nebyl. Ad absurdum by tak dle zadavatele dodavateli stačilo např. prokázat, že zajišťoval výkon stavebního dozoru na stavbě v hodnotě 10 000,- Kč v rámci stavby v celkové hodnotě 1 000 000 000,- Kč, jelikož celkové náklady stavby by činily více než 1 000 000 000,- Kč.

30.         K další referenční zakázce Ing. Langa „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“, kterou měla být navrhovatelem prokázána předmětná praxe, zadavatel uvádí, že předmětem této zakázky nebyla stavba pozemní komunikace, nýbrž vodohospodářská stavba. Byť se dle zadavatele mohlo jednat o stavební dozor ve vztahu ke stavebním objektům trubního vedení, nejednalo se o stavební dozor na stavbě pozemní komunikace. Zadavatel dodává, že navrhovatel ve své žádosti o účast, v následných dodatečných vyjádřeních, ani v námitkách tuto skutečnost nerozporoval a ani nedoložil, proč by měl zadavatel tuto referenci Ing. Langa uznat, pročež nynější tvrzení navrhovatele, že tato referenční zakázka se vztahovala k pozemní komunikace, zadavatel považuje za irelevantní.

31.         Na základě výše uvedených skutečností zadavatel navrhuje, aby Úřad v souladu s § 118 odst. 5 zákona návrh navrhovatele zamítl.

Další průběh správního řízení

32.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0167/2017/VZ-15097/2017/541/PDz ze dne 16. 5. 2017 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a to podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce podle § 17 písm. v) zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

33.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0167/2017/VZ-15247/2017/541/PDz ze dne 18. 5. 2017 určil Úřad navrhovateli lhůtu k provedení úkonu sdělení informace, v jaké fázi zadávacího řízení na veřejnou zakázku, resp. součástí jakého podání navrhovatele byla navrhovatelem zadavateli poprvé předložena referenční zakázka Ing. Martina Langa nazvaná jako „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“.

34.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0167/2017/VZ-15333/2017/541/PDz ze dne 18. 5. 2017 požádal Úřad Statutární město Brno o zaslání vyjádření k níže uvedeným dotazům:

1.             Vykonával Ing. Martin Lang činnost stavebního dozoru (část stavební objekty trubních vedení) při realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“? Pokud ano, uveďte, prosím, zda tuto činnost vykonával ve vztahu k celému předmětu jmenované veřejné zakázky, či zda danou činnost vykonával pouze ve vztahu k některým uceleným částem díla. V případě, že shora specifikovanou činnost Ing. Martin Lang vykonával pouze v některých ucelených částech díla, specifikujte, prosím, ve kterých těchto ucelených částech, a to včetně jejich finančních vyjádření.

2.             Byla v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ realizována stavba čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I. a/nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu) nebo dvoupruhové pozemní komunikace realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500.000.000,- Kč bez DPH?

3.             Vykonával Ing. Martin Lang v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ činnost stavebního dozoru (část stavební objekty trubních vedení) při stavbě čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I. a/nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu) nebo dvoupruhové pozemní komunikace realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500.000.000,- Kč bez DPH?“,

přičemž současně Úřad Statutární město Brno požádal o poskytnutí smlouvy (příp. smluv) na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ v prostých kopiích.

35.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0167/2017/VZ-15557/2017/541/PDz ze dne 19. 5. 2017 nařídil Úřad z moci úřední předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.

 

Vyjádření Statutárního města Brna ze dne 19. 5. 2017

36.         Dne 23. 5. 2017 obdržel Úřad vyjádření Statutárního města Brna ze dne 19. 5. 2017, v němž Statutární město Brno odpovědělo na dotazy Úřadu (viz bod 34. odůvodnění tohoto rozhodnutí) následujícím způsobem:

1.      Ing. Martin Lang vykonával činnost stavebního dozoru (část stavební objekty trubních vedení) při realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ ve vztahu k ucelené části díla „UČD 4.1 – Brno – MČ Tuřany, dostavba kanalizace“. Stavební náklady této UČD byly ve výši 157 849 000 Kč (bez DPH).

2.      V rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně, UČD 4.1 - UČD 4.1 – Brno – MČ Tuřany, dostavba kanalizace“ nebyla realizována komunikace uvedených parametrů.

3.      Ing. Martin Lang nevykonával v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ činnost stavebního dozoru při stavbě komunikace uvedených parametrů.

Vyjádření navrhovatele ze dne 23. 5. 2017

37.         Dne 23. 5. 2017 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele z téhož dne, v němž navrhovatel v návaznosti na usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-S0167/2017/VZ-15247/2017/541/PDz ze dne 18. 5. 2017 Úřadu sdělil, že referenční zakázka Ing. Martina Langa nazvaná jako „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ byla poprvé předložena zadavateli jako součást podaných námitek ze dne 5. 4. 2017 proti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v předmětném zadávacím řízení.

38.         Navrhovatel k uvedenému dodal, že dle jeho názoru již referenční zakázka „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ uvedené v jím podané žádosti o účast splňuje požadavky zadavatele uvedené v kvalifikační dokumentaci. V daném případě se dle navrhovatele jednalo o zakázku na rekonstrukci a dostavbu kanalizace v Brně v hodnotě 1 692 746 176,50 Kč bez DPH, skládající se z 13 částí díla, kterou realizovalo Sdružení pro dostavbu kanalizace v Brně. Navrhovatel konstatuje, že součástí této zakázky byly i opravy a rekonstrukce místních komunikací, přičemž pouze MČ Tuřany byla vypsána samostatná investiční akce v hodnotě 143 mil. Kč na opravu komunikací „Rekonstrukce komunikací Tuřany“. Dle vyjádření navrhovatele se Ing. Martin Lang jako člen expertního týmu správce stavby podílel na výkonu stavebního dozoru této zakázky, což navrhovatele dokládá přiloženým osvědčením investora.

39.         Nadto navrhovatel uvedl, že pro osobu vykonávající činnost „asistent specialista trubní vedení“ v žádosti o účast doložil i druhého experta Ing. Vladimíra Vereše, který dle názoru navrhovatele také splňuje požadavky zadavatele uvedené v kvalifikační dokumentaci.

Další průběh správního řízení

40.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0167/2017/VZ-15960/2017/541/PDz ze dne 24. 5. 2017 požádal Úřad Statutární město Brno o konkretizaci dříve zaslaného vyjádření ze dne 19. 5. 2017 (viz bod 36. odůvodnění tohoto rozhodnutí) v tom smyslu, zda byla v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“, popř. v rámci některých ucelených částí díla jmenované veřejné zakázky (mimo již zmiňovanou UČD 4.1 Brno Tuřany), realizována stavba čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I. a/nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu) nebo dvoupruhové pozemní komunikace realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500.000.000,- Kč bez DPH, a v případě, že ano, o specifikaci, ve kterých těchto ucelených částech, a to včetně jejich finančních vyjádření. Úřad v citovaném přípisu současně požádal Statutární město Brno o vyjádření, zda Ing. Martin Lang vykonával v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ činnost stavebního dozoru (část stavební objekty trubních vedení) při stavbě čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I. a/nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu) nebo dvoupruhové pozemní komunikace realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500.000.000,- Kč bez DPH.

Vyjádření Statutárního města Brna ze dne 30. 5. 2017

41.         Dne 31. 5. 2017 obdržel Úřad vyjádření Statutárního města Brna ze dne 30. 5. 2017, v němž Statutární město Brno v reakci na výše uvedenou žádost Úřadu uvedlo: „V rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ nebyla realizována žádná stavba čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I. a/ nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu) nebo dvoupruhové pozemní komunikace realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500.000.000,- Kč bez DPH. Ing. Martin Lang nevykonával v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ činnost stavebního dozoru (část stavební objekty trubních vedení) při stavbě (dálnice I. a/ nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu) nebo dvoupruhové pozemní komunikace realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500.000.000,- Kč bez DPH.“.

Další průběh správního řízení

42.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0167/2017/VZ-16882/2017/541/PDz ze dne 7. 6. 2017 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu písemného sdělení informace, z jakého důvodu bylo nezbytné, aby zahraniční doklad, kterým navrhovatel prokazoval ve veřejné zakázce splnění technického kvalifikačního předpokladu stanoveného v části A, čl. 3.7.1, bodu 10 písm. a) kvalifikační dokumentace, opravňoval jeho držitele k výkonu projektových prací, resp. zda výkon projektových prací tvoří součást předmětu plnění veřejné zakázky, a v případě, že ano, k podání písemného sdělení, ze které části dokumentace o veřejné zakázce tato skutečnost vyplývá, případně uvedení jiného konkrétního důvodu, pro který bylo nezbytné jako rovnocenný doklad, který by odpovídal autorizaci podle autorizačního zákona, předložit v daném případě zahraniční autorizaci opravňující k výkonu projektových prací.

Vyjádření zadavatele ze dne 12. 6. 2017

43.         Dne 12. 6. 2017 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel v reakci na výše citované usnesení Úřadu uvedl, že stavební dozor na stavbách pozemních komunikací v České republice je oprávněn vykonávat pouze fyzická osoba, která je držitelem Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, vydaného Ministerstvem dopravy České republiky (dále jen „Oprávnění MD“) dle Metodického pokynu k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleného MD-OPK, č. j. 254/06-120- RS/2, ze dne 26. 4. 2006, ve znění Dodatku č. 1 schváleného MD-OS1, č. j. 999/09-910-IPK/l, ze dne 17. 12. 2009, a následně vydaných Změn 1 až 3 (dále jen „Metodický pokyn MD“), přičemž tímto metodickým pokynem je zadavatel jako organizace podřízená Ministerstvu dopravy České republiky povinen se řídit a dodržovat jej.

44.         Zadavatel konstatuje, že účinnost právní regulace Metodického pokynu MD, dle které může být stavební dozor na stavbách pozemních komunikací v České republice vykonáván pouze držitelem Oprávnění MD, byla postupně odkládána až do 1. 1. 2017. Do té doby bylo dle zadavatele možné, aby stavební dozor na stavbách pozemních komunikací v České republice vedle držitelů Oprávnění MD vykonával držitel osvědčení o autorizaci dle autorizačního zákona.

45.         Zadavatel dále uvádí, že oprávnění vykonávat stavební dozor, resp. technický dozor nad realizací stavby pozemních komunikací je dáno držiteli osvědčení o autorizaci dle autorizačního zákona na základě § 18 písm. j) autorizačního zákona, přičemž uvedené osvědčení o autorizaci dle autorizačního zákona dále opravňuje k výkonu dalších činností souvisejících s vlastní realizací a řízením stavby, které jsou pro investorské řízení stavby nezbytné a které jsou tak rovněž součástí předmětu příslušné veřejné zakázky na výkon stavebního dozoru. Konkrétně se dle zadavatele jedná o činnosti dle § 18 písm. d) až i) a k) autorizačního zákona.

46.         K výkonu veškerých uvedených činností při výkonu stavebního dozoru a dalších činností souvisejících s vlastní realizací a řízením stavby pak dle zadavatele opravňuje i Oprávnění MD. Toto Oprávnění MD je však podle zadavatele specifický doklad vydávaný Ministerstvem dopravy České republiky, který nemá žádný zahraniční ekvivalent, tj. rovnocenný doklad, který by v České republice mohl být uznán a na základě kterého by mohly být následně po jeho uznání vykonávány činnosti, k nimž takový doklad opravňuje. Zadavatel je přesvědčen, že je tomu tak z toho důvodu, že požadavky na stavby pozemních komunikací nejsou v zemích Evropské unie zcela harmonizovány, přičemž výkon stavebního dozoru na těchto stavbách je determinován odlišnými specifiky v rámci jednotlivých států, zejména specifickými národními normami, předpisy a specifickými národními podmínkami v každém jednotlivém státu. Proto je dle zadavatele nutno disponovat příslušným oprávněním, které ověřuje znalost a zkušenost daných specifik v tom kterém státu.

47.         Vědom si skutečnosti, že faktické podmínky pro získání Oprávnění MD byly v minulosti ztíženy, jakož i toho, že Oprávnění MD nemá v zahraničí rovnocenný doklad, zadavatel dle svého mínění nastavením příslušného technického kvalifikačního předpokladu, kdy vedle prokázání jeho splnění doložením Oprávnění MD umožnil jako alternativu předložit příslušné osvědčení o autorizaci dle autorizačního zákona, umožnil účast v zadávacím řízení širšímu okruhu dodavatelů, zejména pak zahraničním dodavatelům. Osvědčení o autorizaci dle autorizačního zákona přitom dle zadavatele, na rozdíl od Oprávnění MD, v zahraničí má rovnocenný doklad, kterým je pouze takové osvědčení o autorizaci vydané v jiném státu, resp. takový obdobný doklad, který opravňuje k výkonu veškerých činností, ke kterým opravňuje osvědčení o autorizaci dle autorizačního zákona v České republice, nikoliv pouze doklad opravňující jen k některé či jen některým z těchto činností, přičemž zadavatel o této skutečnosti potenciální uchazeče informoval v kvalifikační dokumentaci.

48.         Konkrétně ve Slovenské republice je dle zadavatele rovnocenným dokladem autorizace vydaná dle slovenského autorizačního zákona, který svým obsahem a textací v podstatě odpovídá českému autorizačnímu zákonu. K tomu zadavatel dodává, že na rozdíl od českého autorizačního zákona je však dle slovenského autorizačního zákona vydáváno několik druhů autorizačních oprávnění, která opravňují k různým činnostem v různém rozsahu, nikoliv pouze jedno osvědčení o autorizaci opravňující ke všem činnostem, jako tomu je v České republice. Ve Slovenské republice se tak dle zadavatele vydávají na základě slovenského autorizačního zákona oprávnění (a) pro projektové práce, (b) pro komplexní projektové práce, (c) pro stavební dozor a pro (d) realizací stavby.

49.         Jediným rovnocenným dokladem k českému osvědčení o autorizaci dle autorizačního zákona vydávaným ve Slovenské republice tak je podle zadavatele pouze autorizace pro komplexní architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství dle § 5 odst. 1 písm. a) slovenského autorizačního zákona, neboť pouze tato opravňuje k výkonu veškerých činností, které odpovídají činnostem v autorizačním zákoně. Jak již zadavatel zmínil, dle slovenského autorizačního zákona mohou být vydávány „autorizace“ či osvědčení opravňující k výkonu pouze některých či jen některé z činností uvedených ve výčtu, např. pouze k výkonu stavebního dozoru dle § 5 odst. 2 písm. g) slovenského autorizačního zákona. Takovou „omezenou autorizaci“ však zadavatel nemůže v žádném případě považovat za doklad rovnocenný českému osvědčení o autorizaci dle autorizačního zákona. V případě navrhovatele však bylo dle zadavatele splnění příslušného technického kvalifikačního předpokladu prokazováno právě „omezenou autorizací“ vydanou ve Slovenské republice, která neopravňuje ke komplexnímu výkonu veškerých činností tak, aby mohla být považována za rovnocennou s požadavkem zadavatele na doložení osvědčení o autorizaci podle autorizačního zákona. S ohledem na uvedené tedy zadavatel dle svého názoru nemohl předmětné doklady navrhovatele uznat jako doklady, kterými by bylo prokázáno splnění příslušného technického kvalifikačního předpokladu.

Další průběh správního řízení

50.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0167/2017/VZ-18016/2017/541/PDz ze dne 15. 6. 2017 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu písemného sdělení informace, jaké konkrétní činnosti z navrhovatelem odkazovaného výčtu činností v § 18 písm. d) – i) a k) autorizačního zákona byly mimo výkon stavebního dozoru součástí předmětu plnění veřejné zakázky, včetně přesné specifikace, ze které konkrétní části dokumentace o veřejné zakázce tato skutečnost vyplývá a rozčlenění každé z těchto činností uvedených v dokumentaci o veřejné zakázce pod konkrétní činnost z navrhovatelem uváděného výčtu v ust. § 18 písm. d) – i) a k) autorizačního zákona.

Vyjádření zadavatele ze dne 19. 6. 2017

51.         Dne 20. 6. 2017 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 19. 6. 2017, v němž zadavatel v reakci na výše citované usnesení Úřadu uvedl, že pokud jde o činnosti dle § 18 písm. d) až f) autorizačního zákona, pak tyto činnosti přímo vyplývají z charakteru kontroly a sledování prací v rámci výkonu stavebního dozoru, a to v rámci sledování kontroly kvality realizovaných prací. Požadavek zadavatele na poskytování těchto služeb, které jsou tedy předmětem veřejné zakázky, je uveden ve smlouvě na předmětné plnění, konkrétně v bodu 13 přílohy A obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací (dále jen „obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí smlouvy na plnění veřejné zakázky, potažmo zadávacích podmínek. Nadto zadavatel uvádí, že povinnost poskytování těchto služeb při výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací vyplývá rovněž z článku 4.7 „Kontrola kvality“ Metodického pokynu MD. Z uvedeného je tedy dle zadavatele zřejmé, že dodavatel je dle potřeb a průběhu realizace stavby povinen provádět kontrolní měření, zkoušky, diagnostiky či odtrhové zkoušky (např. u betonových konstrukcí) apod. tak, jak jsou tyto činnosti vymezeny v § 18 písm. d) až f) autorizačního zákona.

52.         Pokud jde o činnosti dle § 18 písm. g) autorizačního zákona, zadavatel konstatuje, že při realizaci každé stavby je nutné dodržovat podmínky stanovené ve stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a ve stavebním povolení. Skutečnost, že i tyto činnosti jsou předmětem veřejné zakázky, vyplývá dle zadavatele rovněž z přílohy A „Rozsah služeb“ obchodních podmínek.

53.         Ve vztahu k činnostem dle § 18 písm. h) autorizačního zákona, zadavatel uvádí, že tato činnost přímo vyplývá z charakteru kontroly a sledování prací v rámci výkonu stavebního dozoru. Popis dílčích činností, které „vedení realizace stavby“ obsahově definují, jsou dle zadavatele uvedeny zejména v kapitole 2 Metodického pokynu MD (konkrétně čl. 2.3 a 2.4 Metodického pokynu MD), kterým se realizace veřejné zakázky řídí. K tomu zadavatel pro vysvětlení uvádí, že ve smlouvách na realizaci stavebních prací, které jsou založeny na mezinárodních obchodních podmínkách FIDIC (jedná se např. o všechny stavby pozemních komunikací zadávané zadavatelem), je definována pozice správce stavby, jehož součástí bude právě i dodavatel předmětné veřejné zakázky. Postavení správce stavby je dle zadavatele významně odlišné, tj. silnější a důležitější, než postavení pouhého stavebního dozoru ve smyslu stavebně právních předpisů.

54.         Co se týče činností dle § 18 písm. i) autorizačního zákona, zadavatel uvádí, že, vyjma požadavků na pozici geodeta ÚOZI, jak je definována zadávacími podmínkami veřejné zakázky, je každá osoba, která je členem tzv. realizačního týmu (specialista), povinna v rámci měřeného kontraktu disponovat zkušenostmi s geodetickým měřením a vytyčovacími pracemi, a to s ohledem např. na sledování kubatur pokládky zemních prací, asfaltových vrstev, odvozu přebytečné ornice, zeminy apod. Tato činnost přitom dle zadavatele přímo souvisí s realizací stavebního dozoru, což vyplývá mj. z čl. 3.5 Metodického pokynu MD, který se týká přípravy pro předání staveniště zhotoviteli stavby. Skutečnost, že předmětné činnosti jsou součástí služeb poskytovaných dodavatelem v rámci plnění veřejné zakázky, zadavatel dovozuje též z čl. 4.4 Metodického pokynu MD, který upravuje zeměměřičské činnosti v průběhu výstavby.

55.         Ohledně činností dle § 18 písm. k) autorizačního zákona zadavatel konstatuje, že tato činnost je uvedena mj. přímo v rámci vymezení předmětu veřejné zakázky v zadávací dokumentaci. Konkrétně zadavatel odkazuje na čl. 1.1 bod e) zadávací dokumentace, dle kterého je předmětem plnění technická pomoc zadavateli v rámci fáze kolaudace stavebních objektů, přičemž tato technická pomoc spočívá v přípravě a shromažďování dokladu pro kolaudaci. Zadavatel dodává, že dodavatel má standardně v kolaudačním řízení velmi významné postavení, když pro zadavatele zajišťuje většinu potřebných činností.

56.         Ze shora uvedených skutečností podle zadavatele jednoznačně vyplývá, že veškeré činnosti uvedené v § 18 písm. d) až i) a k) autorizačního zákona jsou součástí předmětu veřejné zakázky, a proto byl požadavek zadavatele na doložení osvědčení o autorizaci dle autorizačního zákona zcela legitimní a v souladu se zákonem.

Další průběh správního řízení

57.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0167/2017/VZ-18970/2017/541/PDz ze dne 23. 6. 2017 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí, přičemž ve stanovené lhůtě ani později se již žádný z účastníků řízení nevyjádřil.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

58.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastních zjištění konstatuje, že

 • v části návrhu směřující proti oprávněnosti vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku z důvodu neprokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu stanoveného v části A, čl. 3.7.1, bodu 10 písm. a) kvalifikační dokumentace pro osobu na pozici „asistent specialista trubní vedení“ prostřednictvím dokladů Ing. Martina Langa, nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle ustanovení § 118 odst. 1 nebo 2 zákona, a
 • zadavatel nedodržel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku postup stanovený v § 60 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona tím, že vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, přičemž rozhodnutí o vyloučení jako důvod uvedl, že doklad Ing. Vladimíra Vereše nazvaný jako „Osvedčenie o vykonaní odbornej skušky vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pro činnost stavebný dozor s odborným zameraním Pozemné stavby, Inžinierske stavby“, kterým navrhovatel prokazoval splnění technického kvalifikačního předpokladu stanoveného v části A, čl. 3.7.1, bodu 10 písm. a) kvalifikační dokumentace pro osobu na pozici „asistent specialista trubní vedení“, nemohl být uznán jako rovnocenný zahraniční doklad, neboť se nejedná o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle autorizačního zákona, a tamtéž následně uvedl, že citovaný doklad nemůže být uznán jako rovnocenný zahraniční doklad, neboť se nejedná o autorizaci v oboru dopravní stavby dle autorizačního zákona, přičemž v rozhodnutí o vyloučení současně dále uvedl, že citovaný doklad není možné uznat jako rovnocenný zahraniční doklad, neboť neopravňuje jeho držitele k výkonu projektových prací, ačkoliv výkon projektových prací nebyl součástí předmětu plnění veřejné zakázky, čímž se stalo rozhodnutí o vyloučení vnitřně rozporné a postup zadavatele v souvislosti s vyloučením navrhovatele ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku netransparentní, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy,

k čemuž Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K právnímu postavení zadavatele

59.         Podle § 2 odst. 1 zákona se za zadavatele veřejné zakázky pro účely tohoto zákona považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.

60.         Podle § 2 odst. 2 zákona je veřejným zadavatelem

a)      Česká republika,

b)      státní příspěvková organizace,

c)      územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek,

d)      jiná právnická osoba, pokud

1.      byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

2.      je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.   

61.         V šetřeném případě se Úřad nejprve zabýval otázkou, zda je splněn předpoklad stanovený v § 2 odst. 1 zákona, tedy zda je vůbec dána osoba zadavatele veřejné zakázky. Ustanovení § 2 odst. 2 zákona taxativně vymezuje čtyři skupiny subjektů, které spadají pod definici „veřejného zadavatele“. Jedním z těchto subjektů je podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona také státní příspěvková organizace.

62.         V úplném znění zřizovací listiny Ředitelství silnic a dálnic ČR (tj. zadavatele) ze dne 11. 3. 2016, ve znění dodatku č. 11 z téhož dne, je na více místech uvedeno, že se jedná o státní příspěvkovou organizaci.  Taktéž z webových stránek zadavatele (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Reditelstvi-silnic-a-dalnic) vyplývá, že Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvkovou organizací, která byla zřízena Českou republikou – Ministerstvem dopravy.

63.         S ohledem na shora uvedené skutečnosti Úřad tudíž tuto část odůvodnění uzavírá s konstatováním, že zadavatel, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, coby státní příspěvková organizace, je veřejným zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona.

Relevantní ustanovení zákona

64.         Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

65.         Podle § 50 odst. 2 zákona platí, že požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanoví veřejný zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci.

66.         Podle § 56 odst. 2 zákona může veřejný zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby požadovat

a)      seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být

1.      osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2.      osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3.      smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,

b)      seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

c)      popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu,

d)      provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, a je-li to nutné, také provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu, a to vše za předpokladu, že služby, které mají být poskytnuty, jsou složité nebo jsou požadovány pro zcela zvláštní účely,

e)      osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb,

f)       opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí52), která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,

g)      přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky, nebo

h)      přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

67.         Podle § 56 odst. 5 zákona platí, že ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení

a) stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,

b) uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a

c) vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

U kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 3 písm. a) nesmí požadovaný rozsah stavebních prací u jednotlivé položky v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

68.         Podle § 56 odst. 6 zákona platí, že pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických předpokladů způsoby stanovenými podle odstavce 5 citovaného ustanovení zákona, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je veřejný zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.

69.         Podle § 59 odst. 1 zákona veřejný zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu s tímto zákonem (dále jen „posouzení kvalifikace“).

70.         Podle § 59 odst. 4 zákona může veřejný zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat v případě postupu podle tohoto odstavce po lhůtě podle § 52 zákona.

71.         Podle § 60 odst. 1 zákona platí, že dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

72.         Podle § 118 odst. 1 zákona platí, že nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

73.         Podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1 nebo 2 citovaného ustanovení zákona.

74.         Podle § 18 autorizačního zákona platí, že autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru (§ 5 autorizačního zákona), popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:

a)      vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká uzavírání závazkových vztahů podle obecných právních předpisů,

b)      podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem,

c)      vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace,

d)      provádět statické a dynamické výpočty staveb,

e)      provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,

f)       provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,

g)      vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky, pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány,

h)      vést realizaci stavby,

i)            provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,

j)            provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,

k)      zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení,

l)            vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Relevantní skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce

75.         V části A, čl. 3.7.1, bodu 10 písm. a) kvalifikační dokumentace zadavatel za účelem prokázání splnění kvalifikačních předpokladů u osoby asistenta specialisty trubního vedení požadoval: „(i) vysokoškolské vzdělání technického směru, (ii) minimálně 5 let prokazatelné praxe v oboru stavebnictví, z toho minimálně 2 roky praxe ve výkonu stavebního dozoru, (iii) prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru (část stavební objekty trubních vedení) na stavbě čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I a/nebo II třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu) nebo dvoupruhové pozemní komunikace realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500 000 000,- Kč bez DPH, (iv) existenci pracovního či obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a/nebo Oprávnění MD stupeň II skupinu odbornosti trubní vedení.

76.         Žádost o účast navrhovatele, konkrétně formulář 3.2 „PROFESNÍ ŽIVOTOPIS ODBORNÉHO PERSONÁLU“, obsahuje následující tabulku, v níž jsou uvedeny zkušenosti Ing. Martina Langa s ohledem na požadavky podle části A bodu 3.7.1. kvalifikační dokumentace:

Název realizované zakázky, tj. název uvedený ve smlouvě s objednatelem

Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně

Délka v km

více než 10km komunikací

Specifikace/charakter pozemní komunikace, které se týkalo poskytované plnění

Silnice I, II., III.třídy a místní komunikace

Investor, tj. konečný objednatel uváděné zkušenosti (zakázky)

Statutární město Brno

Objednatel plnění poskytovaného v rámci uváděné zkušenosti (zakázky) Zhotovitelem

Statutární město Brno

Zhotovitel, tj. subjekt, který realizoval uváděnou zkušenost (zakázku)

Sdružení Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně

Realizovaná činnost zhotovitelem dle smlouvy včetně stručného popisu realizovaných prací

Zajištění výkonu funkce správce stavby ve fázi realizace výstavby kanalizace a komunikací, spočívající především v řízení projektu, zajištění technického dozoru, organizaci a administraci projektu, výkonu odběratelské kontroly a konečném hodnocení projektu

Stručný popis činnosti realizované níže podepsanou osobou (jakožto členem realizačního týmu zhotovitele)

Zajištění výkonu funkce správce stavby ve fázi realizace výstavby, spočívající především v řízení projektu, zajištění technického dozoru, organizaci a administraci projektu, výkonu odběratelské kontroly a konečném hodnocení projektu

Celková doba, po kterou byly v rámci uváděné zakázky realizovány práce relevantní z pohledu kvalifikace níže podepsané osoby (člena realizačního týmu Zhotovitele) (od do)

04/2012 - 02/2014

Doba, po kterou níže podepsaná osoba (člen realizačního týmu zhotovitele) v rámci uváděné zakázky realizovala práce relevantní z pohledu její kvalifikace (od do)

04/2012 - 02/2014

Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby bez DPH (tj. nikoliv investičních nákladů stavby)

1 692 746 176,50 Kč

Byly služby, které jsou předmětem zakázky realizované zhotovitelem, dokončeny, tj. předány objednateli

Ano / ještě ne - služby jsou ještě poskytovány (specifikace obsahu a rozsahu již předaných služeb) / Ne

ano

77.         Dne 15. 12. 2016 zaslal zadavatel navrhovateli žádost o písemné objasnění předložených informací či dokladů z téhož dne, v níž je mimo jiné uvedeno: „Na str. 340 žádosti o účast předkládáte Čestné prohlášení odborného personálu Ing. Martina Langa, který v bodě 3. prohlašuje „mám prokazatelnou praxi ve funkci stavebního dozoru na dvoupruhové pozemní komunikaci při realizaci jedné významné zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru na dvoupruhové pozemní komunikaci dle FIDIC ve finančním objemu celkových finančních nákladů min. 250 000 000,- Kč bez DPH“. Toto prohlášení není v souladu s požadavkem KD čl. 3.7.1 10) a), kde je požadován finanční objem celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500 000 000,- Kč bez DPH. Dále Ing. Martin Lang překládá na str. 341-346 profesního životopisu v bodě 14. Zkušenosti osoby s ohledem na požadavky podle čl. 3.7.1, zakázku „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“. Zadavatel požaduje doložení „ve výkonu stavebního dozoru (část stavební objekty trubních vedení) na stavbě čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I. a/nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu) nebo dvoupruhové pozemní komunikace“, přičemž dále zadavatel pro odstranění všech pochybností definoval v čl. 2.5 KD, co považuje za stavbu čtyřpruhové/dvoupruhové pozemní komunikace, nikoliv souboru staveb. S ohledem na výše uvedené zadavatel neuznává předloženou kvalifikaci vámi uvedené osoby.

78.         V objasnění předložených informací či dokladů ze dne 21. 12. 2016 navrhovatel k výše citované části žádosti zadavatele uvedl: „V příloze Vám předkládáme Čestné prohlášení odborného personálu na formuláři 3.1 pána Ing. Martina Langa v soulade s formulářem 3.2 se strany č. 341 – 346, kde byla cena díla uvedena (více než 500 mil. Kč). Omlouváme se, došlo k překlepu.“

79.         Ze žádosti o potvrzení relevantnosti poskytnutých informací zájemcem ve veřejné zakázce ze dne 24. 1. 2017 vyplývá, že zadavatel v citované žádosti požádal Statutární město Brno jako objednatele navrhovatelem předložené referenční zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ realizované Ing. Martinem Langem o zodpovězení následujících dotazů: „1) Vykonával Ing. Martin Lang výkon stavebního dozor na akci „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně? 2) Jakých pozemních komunikací se výše uvedená zakázka týkala, tj. na jakých silnicích byla zakázka realizována? 3) Jaké silnice byly silnicemi I. a II. třídy? Jaké silnice byly místními komunikacemi? 4) Jaká část stavebních nákladů připadá na realizaci kanalizační sítě pod silnicemi I. a II. třídy, tj. vyjma místních komunikací? 5) Můžete nám poskytnout průvodní dopis nebo technickou zprávu projektu výše uvedené zakázky?“.

80.         V odpovědi Statutárního města Brna ze dne 26. 1. 2017 na výše citovanou žádost zadavatele je uvedeno, že „Ing. Martin Lang prováděl výkon stavebního dozoru v týmu správce stavby projektu „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ na základě smluvního vztahu mezi Statutárním městem Brnem a sdružením zastoupeným spol. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. V jeho případě se jednalo konkrétně o dozor u stavby kanalizace v MČ Brno – Tuřany. Vzhledem ke skutečnosti, že po stavbě kanalizace v této městské části plynule navazovala realizace zcela samostatné stavby s názvem „Rekonstrukce komunikací Tuřany II.“, nedozoroval stavbu komunikací, ale podílel se na vzájemné koordinaci obou staveb. Z výše uvedeného vyplývá, že ve stavbě kanalizace nebyly předmětem realizace žádné silnice I. a II. třídy.

81.         Ve vztahu k dokladům Ing. Martina Langa zadavatel v  rozhodnutí o vyloučení ze dne 20. 3. 2017 uvedl, že „ze zájemcem doložených dokladů nevyplývalo, že by Ing. Lang měl praxi při výkonu stavebního dozoru při stavbě pozemní komunikace v části stavebních objektů trubního vedení. Zájemce byl proto vyzván k objasnění a doplnění jím předložených informací. K osobě Ing. Martina Langa zájemce ve svém objasnění přiložil doplněný formulář 3.2, ve kterém byla opravena cena díla. Zájemce však neodpověděl na dotaz zadavatele týkající se zkušenosti osoby s ohledem na požadavky podle čl. 3.7.1. KD, pokud jde o zakázku "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně". Komise proto prověřila předmětnou zakázku z dostupných zdrojů (https://wwvv.brno.cz/brno- aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/brno-zahaiuje-nejvetsi-investicni-akci-chce-zasadne- doplnit-system-kanalizaci/) a zjistila, že zakázka je rozdělenou do částí, přičemž z popisu zakázky vyplývá, že se nejednalo o ucelenou stavbu pozemní komunikace silnic I., II. a III. tříd, nýbrž místních komunikací. Tato zakázka tak nesplňuje požadavky stanovené v KD, neboť Zadavatel požaduje doložení praxe „ve výkonu stavebního dozoru (část stavební objekty trubních vedení) na stavbě čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I. a/nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu) nebo dvoupruhové pozemní komunikace“. V této souvislosti komise vznesla rovněž dotaz na objednatele předmětné zakázky, tj. Statutární město Brno, ohledně specifikace předmětu této zakázky a činnost Ing. Martina Langa v rámci realizace této zakázky. Od Statutárního města Brna komise obdržela odpověď, že Ing. Martin Lang realizoval výkon stavebního dozoru, a to konkrétně na části „Kanalizace MČ Brno - Tuřany", přičemž na tuto stavbu navazovala samostatná stavba s názvem „Rekonstrukce komunikací Tuřany II"', kde Ing. Lang prováděl toliko koordinaci nikoliv však dozor na stavbě komunikací, a že při stavbě kanalizace nebyly předmětem realizace žádné silnice I. a II. třídy. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že tato osoba Ing. Marina Langa nesplňuje požadavek na prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající „ve výkonu stavebního dozoru (část stavební objekty trubních vedení) na stavbě čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I. a/nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu) nebo dvoupruhové pozemní komunikace“, neboť dle zájemcem doložených dokumentů a informací ověřených v rámci činnosti komise bylo zjištěno, že: a) Ing. Martin Lang, prostřednictvím kterého bylo zájemcem prokazováno splnění příslušného kvalifikačního předpokladu, realizoval výkon stavebního dozoru na stavbě Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně části „Kanalizace MČ Brno - Tuřany", tj. zakázku na realizaci kanalizace. Na tuto stavbu navazovala samostatná stavba Rekonstrukce komunikací Tuřany II", v rámci které Ing. Langa realizoval pouze koordinaci a nikoliv stavební dozor. Jednalo se přitom o dvě samostatné zakázky, nikoliv jednu zakázku; b) zakázka „Kanalizace MČ Brno - Tuřany" je pouze dílčí částí zakázky (viz oficiální zdroj  https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovv-servis/tiskove-zpravv/a/v-brne-pribvlo-38-km-kanalizace-investice-za-2-miliardy-ie-ukoncena). Předpokládané stavební náklady na akci „Rekonstrukce komunikací Tuřany II" byly ve výši 143 mil. Kč (viz https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/ 321865). Není tak splněn ani požadavek na výši stavebních nákladů.

Závěry Úřadu

82.         Úřad uvádí, že mezi účastníky správního řízení je sporu stran oprávněnosti vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení z důvodu neprokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona u osoby na pozici „asistent specialista trubní vedení“. Zatímco navrhovatel je přesvědčen, že požadavky zadavatele na shora uvedenou pozici vymezené v kvalifikační dokumentaci splnil nad rámec požadavků zadavatele jak prostřednictvím dokladů Ing. Martina Langa, tak i prostřednictvím dokladů Ing. Vladimíra Vereše, a že tedy prokázal kvalifikaci v celém rozsahu, zadavatel zaujímá zcela opačný názor, že splnění jeho požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci navrhovatel neprokázal ani jednou z jím doložených osob. Ve vztahu k prokazování splnění technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím dokladů Ing. Martina Langa Úřad sděluje následující.  

83.         Úřad v obecné rovině konstatuje, že účelem požadavků na kvalifikaci je objektivním, transparentním a nediskriminačním způsobem zajistit, aby zadavatel vybíral dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu subjektů, jež poskytují záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů obecně, čili i technických kvalifikačních předpokladů, mají tudíž zajistit, že se soutěže o veřejnou zakázku zúčastní pouze ti dodavatelé, kteří jsou reálně schopni po stránce technické, personální a materiální tuto zakázku po jejím přidělení též plnit. Ustanovení § 56 odst. 2 písm. e) zákona upravuje možnost zadavatele požadovat předložení dokladů o osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Zamýšleným cílem předmětného ustanovení zákona je zabezpečit, aby tým osob dodavatele, který bude realizovat předmět plnění veřejné zakázky, měl k tomuto dostatečné vzdělání a odpovídající odbornou způsobilost.    

84.         Ve zde posuzovaném případě zadavatel v části A čl. 3.7.1 kvalifikační dokumentace vymezil své požadavky na konkrétní osoby z týmu dodavatele, jež se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Jednou z těchto osob přitom byla i osoba „asistent specialista trubní vedení“. Ve shora specifikované pasáži kvalifikační dokumentace zadavatel určil, že zájemce o veřejnou zakázku splní technický kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona u osoby „asistent specialista trubní vedení“, mimo jiné, tehdy, pokud příslušná osoba bude mít prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné veřejné zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru (část stavební objekty trubních vedení) na stavbě čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I. a/nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu) nebo dvoupruhové pozemní komunikace realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500 000 000,- Kč bez DPH.   

85.         Za účelem prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona ve vztahu k osobě „asistent specialista trubní vedení“ předložil navrhovatel v jeho žádosti o účast doklady týkající se Ing. Martina Langa. Ve formuláři 3.2 „PROFESNÍ ŽIVOTOPIS ODBORNÉHO PERSONÁLU“, který tvoří součást žádosti o účast navrhovatele, je u Ing. Martina Langa v bodě 14. „Zkušenosti osoby s ohledem na požadavky podle čl. 3.7.1. části A kvalifikační dokumentace“ uvedena veřejná zakázka „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“. Je tedy zřejmé, že jmenovanou veřejnou zakázkou navrhovatel prokazoval splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona u osoby „asistent specialista trubní vedení“. Úřad pokládá za vhodné na tomto místě současně podotknout, že jiná veřejná zakázka než veřejná zakázka „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ v profesním životopisu Ing. Langa uvedena není. V návaznosti na výše řečené se Úřad dále zabýval tím, co konkrétně, tj. jaké stavební práce tvořily předmět plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“, resp. jaké konkrétní činnosti v rámci realizace dané veřejné zakázky Ing. Lang vykonával. Zjištění těchto skutečností je totiž klíčové pro učinění závěru, zda veřejnou zakázkou „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ navrhovatel ne/mohl prokázat splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona u osoby „asistent specialista trubní vedení“.  

86.         Ve formuláři 3.2 „PROFESNÍ ŽIVOTOPIS ODBORNÉHO PERSONÁLU“ Ing. Martina Langa je u veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ v kolonce „Stručný popis činnosti realizované níže podepsanou osobou (jakožto členem realizačního týmu zhotovitele)“ uvedeno „Zajištění výkonu funkce správce stavby ve fázi realizace výstavby, spočívající především v řízení projektu, zajištění technického dozoru, organizaci a administraci projektu, výkonu odběratelské kontroly a konečném hodnocení projektu“. Úřad opakuje, že zadavatel v kvalifikační dokumentaci u osoby „asistent specialista trubní vedení“ požadoval, aby daná osoba měla prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné veřejné zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru (část stavební objekty trubních vedení) na stavbě čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I. a/nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu) nebo dvoupruhové pozemní komunikace realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500 000 000,- Kč bez DPH.   

87.         Z výše uvedeného je možné dovodit, že k tomu, aby osoba na pozici „asistent specialista trubní vedení“ splňovala požadavky zadavatele vymezené v kvalifikační dokumentaci, musela v rámci veřejné zakázky, prostřednictvím které osvědčovala svoji praxi (odbornou kvalifikaci), vykonávat stavební dozor, a to pokud jde o část stavební objekty trubních vedení. Předmětem takovéto veřejné zakázky pak musela být 1) buď stavba čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I. a/nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu), 2) nebo stavba dvoupruhové pozemní komunikace realizované podle smluvních podmínek FIDIC, přičemž finanční objem celkových stavebních nákladů této stavby musel činit alespoň 500 000 000,- Kč bez DPH. Je tedy možno učinit dílčí závěr, a sice ten, že pokud předmětem dané veřejné zakázky nebyla stavba výše specifikovaných parametrů, pak tato veřejná zakázka nebyla způsobilá k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona, byť v rámci její realizace příslušná osoba případně mohla vykonávat stavební dozor ve vztahu ke stavebním objektům trubních vedení.    

88.         Za účelem zjištění skutkového stavu věci Úřad v průběhu správního řízení opakovaně požádal objednatele veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“, tj. Statutární město Brno, o zodpovězení konkrétních dotazů vážících se k předmětné veřejné zakázce. Účelem těchto dotazů bylo zjištění, jaké stavební práce tvořily předmět plnění jmenované veřejné zakázky a jaké činnosti v rámci její realizace Ing. Lang vykonával. Na jeden z dotazů Úřadu, a sice na dotaz, zda byla v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ realizována stavba čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I. a/nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu) nebo dvoupruhové pozemní komunikace realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500 000 000,- Kč bez DPH, poskytlo Statutární město Brno následující odpověď:

„V rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ nebyla realizována žádná stavba čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I. a/ nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu) nebo dvoupruhové pozemní komunikace realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500.000.000,- Kč bez DPH.“.

89.         Ze shora citované odpovědi Statutárního města Brna dle názoru Úřadu prokazatelně vyplývá, že v rámci plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ nebyla realizována ani stavba čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I. a/nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu), ani stavba dvoupruhové pozemní komunikace realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500 000 000,- Kč bez DPH. A pokud předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ nebyla stavba výše specifikovaných parametrů, pak tato veřejná zakázka není způsobilá k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona u osoby „asistent specialista trubní vedení“. Tedy i za situace, že by v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ Ing. Martin Lang vykonával stavební dozor ve vztahu ke stavebním objektům trubních vedení, nebyl by tímto splněn požadavek zadavatele stanovený v kvalifikační dokumentaci. Zadavateli totiž ke splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona u osoby „asistent specialista trubní vedení“ nepostačovalo, že příslušná osoba z týmu dodavatele má prokazatelné zkušenosti s výkonem stavebního dozoru – část stavební objekty trubních vedení – u „jakékoliv“ veřejné zakázky, nýbrž požadoval, aby tato osoba měla dané zkušenosti získané při realizaci veřejné zakázky určitých kvalitativních parametrů. A právě tyto kvalitativní parametry, jak Úřad shora dovodil a prokázal, u veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ nejsou dány, což vede k tomu, že touto veřejnou zakázkou nemohl navrhovatel prokázat splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona u osoby na pozici „asistent specialista trubní vedení“.   

90.         Úřad nad rámec výše uvedeného dodává, že z podkladů obdržených v průběhu správního řízení vyplývá, že veřejná zakázka „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ sestávala z celkem 13 ucelených částí díla (viz Osvědčení člena expertního týmu správce stavby), což potvrzuje i sám navrhovatel v návrhu odkazem na tiskovou zprávu. Jednou z těchto ucelených částí byla i „UČD 4.1 MČ – Tuřany – dostavba kanalizace“. Jak přitom vyplývá z vyjádření Statutárního města Brna, ve vztahu ke shora jmenované ucelené části díla Ing. Lang vykonával činnost stavebního dozoru (část stavební objekty trubních vedení). Úřad nicméně akcentuje, že právě řečené nemůže na závěru, že veřejnou zakázkou „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ nebylo možné prokázat splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona u osoby „asistent specialista trubní vedení“, ničeho změnit. Důvodem je, Úřad opakuje, skutečnost, že v rámci plnění předmětné veřejné zakázky nebyla realizována stavba čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I. a/nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu), jakož ani stavba dvoupruhové pozemní komunikace realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500 000 000,- Kč bez DPH, jak bylo zadavatelem v kvalifikační dokumentaci vyžadováno.       

91.         K argumentu navrhovatele, že podle § 2 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je jednou z kategorií pozemních komunikací i místní komunikace, a že tedy požadavky zadavatele stanovené v kvalifikační dokumentaci na stavbu dvoupruhové pozemní komunikace byly veřejnou zakázkou „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ splněny, sděluje Úřad následující. Úřad opakuje, že zadavatel v kvalifikační dokumentaci určil, že osoba „asistent specialista trubní vedení“ musí mít zkušenost s výkonem stavebního dozoru (část stavební objekty trubních vedení), a to u veřejné zakázky, jejímž předmětem byla mj. stavba dvoupruhové pozemní komunikace realizovaná podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500 000 000,- Kč bez DPH. Je tedy zřejmé, že zadavatel požadavek na stavbu dvoupruhové pozemní komunikace dále vymezil určitými kvalitativními, resp. kvantitativními parametry. Jak přitom jednoznačně vyplývá z vyjádření Statutárního města Brna, v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ nebyla realizována žádná stavba dvoupruhové pozemní komunikace realizovaná podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500 000 000,- Kč bez DPH. Z právě řečeného tak vyplývá, že v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ nebyla realizována žádná dvoupruhová pozemní komunikace, jež by splňovala parametry nadefinované zadavatelem v kvalifikační dokumentaci. Výše uvedený argument navrhovatele proto považuje Úřad pro rozhodnutí věci za irelevantní.       

92.         Úřad na tomto místě opakuje, že jiná veřejná zakázka než veřejná zakázka „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ v profesním životopisu Ing. Langa, který tvoří součást žádosti o účast navrhovatele, uvedena není. Navrhovatel přitom v návrhu argumentuje i veřejnou zakázkou s názvem „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“. K tomuto konstatuje Úřad následující.   

93.         V profesním životopisu Ing. Langa je u veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ v kolonce „Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby bez DPH (tj. nikoliv investičních nákladů stavby)“ uvedena částka 1 692 746 176,50 Kč. Jak Úřad zjistil z formuláře „Oznámení o zadání zakázky“, ID formuláře: 324007, jenž byl v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněn dne 13. 3. 2012, shora specifikovaná částka odpovídá vysoutěžené ceně za veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“. Úřadem bylo dále zjištěno, že oznámení o zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“ bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 1. 6. 2012 pod ev. č. 219091. Zadavatelem jmenované veřejné zakázky bylo Statutární město Brno, přičemž její vysoutěžená cena činila částku 91 798 320,- Kč bez DPH. Z právě řečeného vyplývá, že veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“ je samostatnou veřejnou zakázkou, tj. veřejnou zakázkou odlišnou od veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“. Tento fakt je ostatně zřejmý i z vyjádření Statutárního města Brna, v němž je uvedeno, že na dostavbu kanalizace v městské části Brno – Tuřany, jež byla realizována v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“, navazovala zcela samostatná veřejná zakázka, a to právě veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“ (viz bod 80. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

94.         Úřad opětovně akcentuje, že v profesním životopisu Ing. Langa je uvedena výhradně veřejná zakázka „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“, kterou navrhovatel prokazoval splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona u osoby „asistent specialista trubní vedení“. Žádná jiná veřejná zakázka, tedy ani samostatná veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“, v profesním životopisu Ing. Langa nefiguruje. Úřad z dokumentace o šetřené veřejné zakázce zjistil, že zadavatel v průběhu zadávacího řízení požádal navrhovatele o písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění jeho kvalifikace postupem podle § 59 odst. 4 zákona, a to dne 15. 12.2016. V reakci na tuto žádost zaslal navrhovatel zadavateli dne 21. 12. 2016 konkrétní informace týkající se jeho kvalifikace. Úřad nicméně upozorňuje, že navrhovatel v tomto podání nehovoří o veřejné zakázce „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“, resp. navrhovatel nepředložil zadavateli žádné doklady, jež by se týkaly předmětné veřejné zakázky. Úřad má za to, že navrhovatel započal s argumentací ohledně veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“ až v námitkách proti jeho vyloučení ze zadávacího řízení, a to právě v návaznosti na oznámení rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení, v němž se zadavatel o dané veřejné zakázce zmiňuje.   

95.         Jak bylo Úřadem zjištěno a prokázáno, veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“ je samostatnou veřejnou zakázkou. Nejedná se tudíž např. o jednu z částí veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“. Navrhovatel přitom splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona u osoby „asistent specialista trubní vedení“ prokazoval výhradně veřejnou zakázkou „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“. Příslušné doklady týkající se veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“ nebyly navrhovatelem ve lhůtě pro podání žádostí o účast, resp. ve fázi posuzování kvalifikace zadavateli předloženy. Lze tedy konstatovat, že veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“ je z hlediska prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona navrhovatelem u osoby „asistent specialista trubní vedení“ irelevantní. Vzhledem k právě řečenému je tudíž pochopitelně lichá i argumentace navrhovatele, že „celkovými stavebními náklady stavby“ se rozumí celkové stavební náklady určité stavby (dle konkrétních požadavků této kvalifikační dokumentace, např. pozemní komunikace či mostu), které byly nebo mají být uhrazeny dle nabídky vítězného uchazeče v zadávacím řízení na zhotovitele stavby, resp. příslušné smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem této stavby, a že tedy zadavatel pochybil, když v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ uznal pouze realizaci části zakázky „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“. Úřad opět zdůrazňuje, že veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“ byla samostatnou veřejnou zakázkou, tzn. bez nejmenších pochyb se nejednalo o část veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“. Úřad tedy nespatřuje žádný důvod k tomu, proč by cena za realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“ měla být započítávána do ceny za veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“, když se jednalo o 2 samostatné veřejné zakázky, a když nadto veřejnou zakázkou „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“ navrhovatel svoji kvalifikaci u osoby „asistent specialista trubní vedení“ vůbec neprokazoval, přičemž na tuto veřejnou zakázku poprvé odkázal až v rámci námitek proti jeho vyloučení ze zadávacího řízení. Úřad proto ve světle všech výše popsaných skutečností shrnuje, že veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“ je z hlediska prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona navrhovatelem u osoby „asistent specialista trubní vedení“ bezpředmětná.    

96.         Úřad v dalším konstatuje, že navrhovatel v návrhu argumentuje i veřejnou zakázkou s názvem „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“, když uvádí, že v rámci této veřejné zakázky Ing. Martin Lang taktéž vykonával činnosti technického dozoru, tzn. jmenovaná veřejná zakázka odpovídá požadavkům zadavatele vymezeným v kvalifikační dokumentaci, avšak zadavatel k dané veřejné zakázce v rámci vyhodnocování námitek nepřihlédl. K tomuto argumentu navrhovatele sděluje Úřad následující.

97.         Úřad opětovně poznamenává, že v profesním životopisu Ing. Langa je uvedena výhradně veřejná zakázka „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“. Úřad z dokumentace o posuzované veřejné zakázce nezjistil, že by navrhovatel zadavateli předložil jakékoliv informace a podklady o veřejné zakázce nazvané „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ ani v rámci objasňování jeho kvalifikace ze dne 21. 12. 2016. Poprvé o jmenované veřejné zakázce navrhovatel hovoří až v námitkách proti jeho vyloučení ze zadávacího řízení ze dne 5. 4. 2017. Úřad proto usnesením č. j. ÚOHS-S0167/2017/VZ-15247/2017/541/PDz ze dne 18. 5. 2017 určil navrhovateli lhůtu k provedení úkonu, a to sdělení informace, v jaké fázi zadávacího řízení na posuzovanou veřejnou zakázku, resp. součástí jakého jeho podání, zadavateli poprvé předložil referenční zakázku Ing. Martina Langa nazvanou jako „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“. V reakci na shora citované usnesení navrhovatel ve svém podání ze dne 23. 5. 2017, jež Úřad obdržel téhož dne, sdělil, že referenční zakázku Ing. Martina Langa nazvanou jako „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze“ poprvé zadavateli předložil jako součást námitek proti rozhodnutí o jeho vyloučení ze zadávacího řízení ze dne 5. 4. 2017. Z právě řečeného je tak explicitně zřejmé, že veřejná zakázka s názvem „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ nebyla obsažena v žádosti o účast navrhovatele, jakož ani nebyla navrhovatelem zadavateli předložena ve fázi posuzování kvalifikace na šetřenou veřejnou zakázku. Úřad v této souvislosti odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 55/2015-46 ze dne 20. 8. 2015, v němž bylo judikováno, že námitkami nelze obcházet povinnost prokázat splnění kvalifikace již v průběhu zadávacího řízení. Úřad podotýká, že navrhovatel veřejnou zakázku s názvem „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ do profesního životopisu Ing. Langa, jenž tvořil součást jeho žádosti o účast, nevtělil. Stejně tak navrhovatel případně jmenovanou veřejnou zakázkou nijak neargumentoval ani v rámci objasňování kvalifikace, k níž byl zadavatelem postupem podle § 59 odst. 4 zákona ve fázi posuzování kvalifikace opakovaně vyzván. Na předmětnou veřejnou zakázku navrhovatel poprvé odkázal až v jeho námitkách ze dne 5. 4. 2017, což ostatně přiznal i ve svém podání ze dne 23. 5. 2017. Úřad konstatuje, že, ve shodě se závěry obsaženými ve shora citovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu, zadavatel nepochybil, pokud v rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 18. 4. 2017 k veřejné zakázce s názvem „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ nepřihlédl, tzn. tuto veřejnou zakázku z hlediska kvalifikace navrhovatele nevzal v potaz. Jak ostatně vyplývá i z ustanovení § 28 odst. 2 zákona, v užším řízení zájemci o veřejnou zakázku prokazují splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. Námitkami tedy, Úřad opakuje, není možné obcházet povinnost prokázat splnění kvalifikace již v průběhu zadávacího řízení, o což se navrhovatel v souvislosti s veřejnou zakázkou „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ fakticky snaží. S odkazem na výše uvedené tak Úřad vyslovuje dílčí závěr, že rovněž veřejná zakázka s názvem „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“, resp. veškerá argumentace navrhovatele týkající se této veřejné zakázky, je z hlediska prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona navrhovatelem u osoby „asistent specialista trubní vedení“ zcela irelevantní.      

98.         Úřad uvádí, že navrhovatel byl zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen postupem podle § 60 odst. 1 zákona, neboť nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu. Důvodem pro vyloučení navrhovatele byla skutečnost, že neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona u osoby, jež by se měla podílet na plnění veřejné zakázky z pozice „asistent specialista trubní vedení“. Úřadem bylo v předchozích bodech odůvodnění tohoto rozhodnutí popsáno a dovozeno, že splnění předmětného kvalifikačního předpokladu navrhovatel v jeho žádosti o účast prokazoval prostřednictvím Ing. Martina Langa a Ing. Vladimíra Vereše, přičemž v případě Ing. Martina Langa bylo splnění předmětného kvalifikačního předpokladu prokazováno veřejnou zakázkou „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“. Jak bylo přitom Úřadem postaveno najisto, jmenovaná veřejná zakázka nesplňuje požadavek zadavatele uvedený v části A čl. 3.7.1 bodu 10 písm. a) kvalifikační dokumentace, neboť předmětem jejího plnění nebyla stavba čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I. a/nebo II. třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu), ani stavba dvoupruhové pozemní komunikace realizované podle smluvních podmínek FIDIC, ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500 000 000,- Kč bez DPH, jak bylo zadavatelem vyžadováno. Nelze tedy konstatovat jinak, než že navrhovatel neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona u osoby „asistent specialista trubní vedení“ prostřednictvím dokladů Ing. Martina Langa, jelikož veřejná zakázka „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“, jejímž prostřednictvím navrhovatel shora specifikovaný kvalifikační předpoklad prokazoval, neodpovídá požadavkům zadavatele stanoveným ve výše citované pasáži kvalifikační dokumentace. Jelikož však navrhovatel za účelem prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů pro osobu na pozici „asistent specialista trubní vedení“ předkládal ve své žádosti o účast nad rámec požadavků zadavatele doklady nikoliv k jedné, nýbrž ke dvěma osobám, je pro konstatování o prokázání či neprokázání splnění daného kvalifikačního předpokladu navrhovatelem zapotřebí ověřit splnění požadavků zadavatele ve vztahu k oběma těmto osobám, tedy nejen prostřednictvím Ing. Martina Langa, ale i prostřednictvím Ing. Vladimíra Vereše. S ohledem na výše uvedené závěry Úřadu lze však s jistotou konstatovat, že prostřednictvím dokladů předložených navrhovatelem pro osobu Ing. Martina Langa navrhovatel splnění kvalifikace v zadavatelem požadovaném rozsahu neprokázal.

99.         Úřad nad rámec výše uvedeného doplňuje, že nevylučuje, že Ing. Martin Lang může technický kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona vymezený v části A čl. 3.7.1, bodu 10) písm. a) kvalifikační dokumentace ve vztahu k osobě „asistent specialista trubní vedení“ splňovat. I pokud by tomu tak ovšem reálně bylo, pak je třeba zdůraznit, že navrhovatel v šetřeném zadávacím řízení splnění předmětného technického kvalifikačního předpokladu neprokázal. Je totiž třeba důsledně odlišovat situaci, kdy konkrétní dodavatel referenčními zakázkami fakticky disponuje, avšak nepředloží je zadavateli v průběhu posuzování kvalifikace za účelem prokázání splnění jeho kvalifikace, od situace, kdy takový dodavatel těmito referenčními zakázkami nejen disponuje, ale zároveň je zadavateli v době rozhodné pro prokázání kvalifikace předloží, tzn. prokáže splnění kvalifikace. Jak bylo Úřadem popsáno a dovozeno v předchozích bodech odůvodnění tohoto rozhodnutí, navrhovatel k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona u osoby „asistent specialista trubní vedení“ prostřednictvím Ing. Martina Langa předložil výlučně referenční zakázku „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“, která však není způsobilá daný kvalifikační předpoklad splnit, a tedy navrhovatel v předmětném zadávacím řízení splnění kvalifikace neprokázal. Další dvě referenční zakázky, na jejichž realizaci měl Ing. Martin Lang dle slov navrhovatele participovat, a sice zakázky „Rekonstrukce komunikací Tuřany II“ a „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“, neučinil navrhovatel součástí profesního životopisu Ing. Langa, nýbrž těmito 2 veřejnými zakázkami započal navrhovatel argumentovat až v době, kdy byl zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení z důvodu neprokázání kvalifikace. Výše jmenované dvě veřejné zakázky jednoznačně nebyly navrhovatelem ve lhůtě pro podání žádostí o účast, potažmo v době posuzování kvalifikace, zadavateli předloženy. S odkazem na shora řečené tudíž nelze konstatovat jinak, než že obě tyto referenční zakázky jsou z hlediska prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona navrhovatelem u osoby „asistent specialista trubní vedení“ irelevantní.   

100.     Na základě všech výše uvedených skutečností a v souvislosti se všemi zjištěnými poznatky tudíž Úřad uzavírá, že návrh navrhovatel v části směřující proti oprávněnosti jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku z důvodu neprokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu stanoveného v části A, čl. 3.7.1, bodu 10 písm. a) kvalifikační dokumentace pro osobu na pozici „asistent specialista trubní vedení“ prostřednictvím dokladů Ing. Martina Langa, podle ustanovení § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle ustanovení § 118 odst. 1 nebo 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Avšak, jak již Úřad uvedl výše, tento závěr nic nemění na skutečnosti, že navrhovatel prokazoval splnění předmětného kvalifikačního předpokladu v daném případě i další osobou, a to Ing. Vladimírem Verešem.

K výroku II. tohoto rozhodnutí

Relevantní skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce

101.     Dle části A, čl. 3.7.1 kvalifikační dokumentace se „Autorizací“ rozumí „autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění“.

102.     Dle téže části kvalifikační dokumentace se „Oprávněním MD“ rozumí „oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací vydané Ministerstvem dopravy podle Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. 1. 2010 v platném znění, který upravuje Metodický pokyn MD ČR“.

103.     Tamtéž je dále uvedeno, že „zadavatel upozorňuje, že zadavatelem nebudou jako dostačující akceptovány zahraniční doklady (tj. jiné než Oprávnění vydané příslušným orgán státní správy České republiky). Požadavky na stavby pozemních komunikací a obecné na stavby nejsou v zemích Evropského společenství zcela harmonizovány, a proto je třeba respektovat národní specifika. Pro výkon objednatelem požadovaného stavebního dozoru v České republice, zahrnujícího jak výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., tak celou šíří mediace smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, nelze proto uznat certifikáty, autorizace a oprávnění vydané v jiných státech. Tyto dokumenty neposkytují dostatečnou záruku, že příslušná osoba zná předpisy a specifika platná v České republice.

104.     V části A, čl. 3.7.1, bodu 10 písm. a) kvalifikační dokumentace zadavatel za účelem prokázání splnění kvalifikačních předpokladů u osoby asistenta specialisty trubního vedení požadoval: „(i) vysokoškolské vzdělání technického směru, (ii) minimálně 5 let prokazatelné praxe v oboru stavebnictví, z toho minimálně 2 roky praxe ve výkonu stavebního dozoru, (iii) prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru (část stavební objekty trubních vedení) na stavbě čtyřpruhové pozemní komunikace (dálnice I a/nebo II třídy nebo čtyřpruhové pozemní komunikace v intra nebo extravilánu) nebo dvoupruhové pozemní komunikace realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 500 000 000,- Kč bez DPH, (iv) existenci pracovního či obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a/nebo Oprávnění MD stupeň II skupinu odbornosti trubní vedení.

105.     Žádost o účast navrhovatele dále obsahuje doklad Ing. Vladimíra Vereše vydaný dne 8. 7. 2005 SKSI nazvaný jako „Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti“ pro výkon činnosti „stavebný dozor“ s odborným zaměřením „Pozemné stavby, Inžinierske stavby“.

106.     Dne 15. 12. 2016 zaslal zadavatel navrhovateli žádost o písemné objasnění předložených informací či dokladů z téhož dne, v níž je mimo jiné uvedeno: „Na str. 350-354 žádosti o účast jste předložili profesní životopis Ing. Vladimíra Vereše. V předloženém profesním životopisu v bodě 13. uvádíte odbornou praxi jako „jednatel společností IPRES s.r.o. a IPRES Inžiniering s.r.o.“. Tuto informaci si zadavatel ověřil jako relevantní a pravdivou. Na str. 34-36 žádosti o účast jste pro výše jmenovanou osobu předložili „Osvedčenie o vykonaní odbornej skušky vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pro činnost stavebný dozor s odborným zameraním Pozemné stavby, Inžinierske stavby“. Jiná oprávnění nebo autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebyla pro tuto osobu předložena. Vámi předložená osoba v žádosti o účast nesplňuje požadavky zadavatele stanovené v KD, a to konkrétně předložení autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a/nebo Oprávnění MD stupeň II skupinu odbornosti trubní vedení. Žádáme vás o splnění a řádné předložení všech kvalifikačních požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci pro osobu vykonávající činnost asistent specialista trubní vedení.

107.     V objasnění předložených informací či dokladů ze dne 21. 12. 2016 navrhovatel k výše citované části žádosti zadavatele uvedl: „V příloze Vám předkládáme Čestné prohlášení odborného personálu na formuláři 3.1 pána Ing. Martina Langa v soulade s formulářem 3.2 se strany č. 341 – 346, kde byla cena díla uvedena (více než 500 mil. Kč). Omlouváme se, došlo k překlepu; Potvrzení SKSI o rozsahu a platnosti vydaného oprávnenia na výkon činnosti stavebný dozor s odborným zameraním: pozemné stavby, vodohospodárske stavby, potrubné energetické a iné líniové stavby pana Ing. Vereša, čímž splňuje kvalifikační požadavku zadavatele stanovenu v KD pro osobu vykonávající činnost asistent specialista trubní vedení“.

108.     V rozhodnutí o vyloučení navrhovatele zadavatel uvedl, že bylo na volbě navrhovatele, zda za účelem prokázání splnění daného technického kvalifikačního předpokladu doloží Oprávnění MD nebo alternativní doklad v podobě osvědčení/autorizace, který je na rozdíl od Oprávnění MD možné nahradit rovnocenným zahraničním dokladem. Zadavatel tamtéž dále uvedl, že „Doklad „Osvedčenie o vykonaní odbornej skušky vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pro činnost stavebný dozor s odborným zameraním Pozemné stavby, Inžinierske stavby“ předložený zájemcem pro osobu Ing. Vladimíra Vereše však nemohl být uznán jako rovnocenný zahraniční doklad, neboť se nejedná o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství vydanou v souladu dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, ani o Oprávnění MD stupeň II. skupinu odbornosti trubní vedení, přičemž jak bylo shora uvedeno, Oprávnění MD není možné nahradit zahraničním dokladem a v případě oprávnění vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov pro činnost stavebný dozor se nejedná o rovnocenný doklad vydaný v zahraničí, který by odpovídal autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, opravňující jeho držitele k výkonu projektových prací. … Po posouzení dokladů předložených zájemcem k prokázání kvalifikace, jakož i k objasnění /doplnění dokladů a informací zájemcem komise konstatovala, že v KD bylo zcela jasně uvedeno, co se rozumí „autorizací“ a co se rozumí „Oprávněním MD“, kterými bylo možno prokázat splnění předmětné části příslušného technického kvalifikačního předpokladu, přičemž „Osvedčenie o vykonaní odbornej skušky vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pro činnost stavebný dozor s odborným zameraním Pozemné stavby, Inžinierske stavby“ předložené zájemcem pro osobu Ing. Vladimíra Vereše nemohl být uznán, neboť se nejedná o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství vydanou v souladu dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, opravňující jejího držitele k výkonu projektových prací a nejedná se ani o obdobný doklad vydaný v zahraničí, který by bylo možno jako rovnocenný uznat, neboť se týká pouze oprávnění k výkonu stavebního dozoru, nikoliv k projektovým pracím. Autorizace pro výkon stavebního dozoru vydaná SKSI tedy neodpovídá autorizaci vydané dle zákona č. 360/1992 Sb. Zároveň se v případě předmětných dokladů nejedná ani o Oprávnění MD stupeň II skupinu odbornosti trubní vedení, přičemž toto oprávnění nelze ze shora uvedených důvodů nahradit obdobným dokladem vydaným v zahraničí. Zájemce tedy nesplnil požadavky zadavatele dle části A, čl. 3.7.1, bodu 10 písm. a) KD, když k tomuto technickému kvalifikačnímu předpokladu nedoložil u osoby Ing. Vladimíra Vereše, prostřednictvím kterého splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu prokazoval, Oprávnění MD stupeň II skupinu odbornosti trubní vedení ani autorizaci v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, a ani doklad vydaný v zahraničí, který by bylo možno v souladu se zákonem uznat jako rovnocenný autorizaci v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.“

Závěry Úřadu

109.     Úřad v prvé řadě konstatuje, že ačkoliv prostřednictvím dokladů Ing. Martina Langa navrhovatel splnění zadavatelem nastavených kvalifikačních předpokladů dle části A, čl. 3.7.1, bodu 10 písm. a) kvalifikační dokumentace neprokázal (jak bylo Úřadem dovozeno a prokázáno výše v odůvodnění výroku I. tohoto rozhodnutí), Úřad se s ohledem na skutečnost, že navrhovatel předložil pro osobu na pozici „asistent specialista trubní vedení“ doklady ke dvěma osobám, dále zabýval rovněž otázkou oprávněnosti vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku z důvodu neprokázání splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím dokladů Ing. Vladimíra Vereše.

110.     V šetřeném případě zadavatel v části A čl. 3.7.1, bodu 10 písm. a) kvalifikační dokumentace vymezil své požadavky na osobu „asistent specialista trubní vedení“, přičemž jedním z nich byl požadavek na doložení autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a/nebo Oprávnění MD stupeň II skupinu odbornosti trubní vedení. Mezi účastníky správního řízení je sporu ohledně skutečnosti, zda byl navrhovatel zadavatelem oprávněně vyloučen z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku pro neprokázání splnění výše zmíněného požadavku zadavatele, když navrhovatel ve své žádosti o účast předložil doklad Ing. Vladimíra Vereše vydaný dne 8. 7. 2005 SKSI nazvaný jako „Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti“ pro výkon činnosti „stavebný dozor“ s odborným zaměřením „Pozemné stavby, Inžinierske stavby“ a následně ve svém objasnění předložených dokladů ze dne 21. 12. 2016 postupem podle § 59 odst. 4 zákona předložil zadavateli doklad označený jako „Potvrdenie SKSI o rozsahu a platnosti vydaného oprávnenia na výkon činnosti stavebný dozor.

111.     V této souvislosti Úřad zdůrazňuje, že pro posouzení oprávněnosti důvodů, které vedly zadavatele k vyloučení navrhovatele z účasti v předmětném zadávacím řízení, je zapotřebí vycházet výlučně z argumentace zadavatele obsažené v odůvodnění rozhodnutí o vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení totiž představuje dokument zásadního významu, neboť se jedná o jediný relevantní dokument, na základě kterého lze následně přezkoumat oprávněnost vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku zadavatelem. Později, a to ani v rámci správního řízení vedeného před Úřadem, již nelze důvody pro vyloučení navrhovatele dále rozšiřovat či je jinak modifikovat. Smyslem výše uvedeného je, aby navrhovatel mohl proti důvodům jeho vyloučení z předmětného zadávacího řízení podat námitky, resp. návrh. S ohledem na obsah rozhodnutí o vyloučení, se uchazeč následně rozhoduje, zda podá námitky a případně návrh, přičemž v případě podání návrhu je přezkum ze strany Úřadu podmíněn složením kauce. Za situace, kdy by bylo umožněno zadavateli doplnit nebo rozšířit argumentaci obsaženou v rozhodnutí o vyloučení (například v průběhu správního řízení) a Úřad by k takové argumentaci přihlédl, představovalo by to zásah do legitimního očekávání navrhovatele, který podal návrh s ohledem na konkrétní důvody vyloučení nebo například z důvodu absence přezkoumatelných úvah zadavatele, na jejichž základě byl navrhovatel ze zadávacího řízení vyloučen, přičemž důsledkem takového přístupu by na straně navrhovatele mohla vzniknout újma v podobě propadnuté kauce. Uvedený postup s ohledem na výše nastíněné negativní důsledky nelze akceptovat, a je tak při posuzování oprávněnosti vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení nutné vycházet výlučně z argumentace obsažené v rozhodnutí o vyloučení. 

112.     V předmětném rozhodnutí o vyloučení, které je, jak bylo dovozeno výše, dokumentem zásadního významu ve vztahu k úkonu vyloučení navrhovatele z účasti v předmětném zadávacím řízení, zadavatel nejprve uvádí, že doklad „Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti“ Ing. Vladimíra Vereše nemohl být uznán jako rovnocenný zahraniční doklad, neboť se nejedná o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství vydanou dle autorizačního zákona. Tamtéž však zadavatel rozdílně uvádí, že navrhovatel u Ing. Vladimíra Vereše nedoložil doklad, který by bylo možné uznat jako rovnocenný autorizaci v oboru dopravní stavby dle autorizačního zákona. Z právě uvedeného vyplývá, že na základě zadavatelem podaných informací v rozhodnutí o vyloučení není zřejmé, jaký doklad ve skutečnosti považuje za rovnocenný zahraniční doklad, když nejprve za takový doklad považuje autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle autorizačního zákona (v této souvislosti lze vznést pochybnost, jak by mohl být navrhovatelem předložený doklad považován za „rovnocenný zahraniční doklad“, pokud by měl dle tvrzení zadavatele předložit navrhovatel autorizaci dle autorizačního zákona platného v České republice – v takovém případě se totiž jedná o samotný doklad vyžadovaný zadavatelem v rámci zadávacích podmínek) a následně „rovnocennou autorizaci“ ve zcela odlišném oboru (dopravní stavby), který současně ani neuvedl ve svých požadavcích na technické kvalifikační předpoklady uvedených v části A, čl. 3.7.1, bodu 10 písm. a) kvalifikační dokumentace.

113.     Mimo výše uvedené však zadavatel dále v rozhodnutí o vyloučení opakovaně uvádí, že předmětný doklad Ing. Vladimíra Vereše není rovnocenným zahraničním dokladem opravňujícím jeho držitele k výkonu projektových prací. S ohledem na tento závěr zadavatele se jej Úřad dotázal usnesením č. j. ÚOHS-S0167/2017/VZ-16882/2017/541/PDz ze dne 7. 6. 2017, z jakého důvodu bylo nezbytné, aby zahraniční doklad, kterým navrhovatel prokazoval ve veřejné zakázce splnění technického kvalifikačního předpokladu stanoveného v části A, čl. 3.7.1, bodu 10 písm. a) kvalifikační dokumentace, opravňoval jeho držitele k výkonu projektových prací, resp. zda byl výkon projektových prací součástí předmětu plnění veřejné zakázky, neboť z dokumentace o veřejné zakázce tato skutečnost nevyplývá. Z odpovědí zaslané zadavatelem v reakci na výše citované usnesení Úřadu vyplynulo, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky byly kromě výkonu stavebního dozoru činnosti uvedené v § 18 písm. d) – i) a k) autorizačního zákona. Jelikož výkon projektových prací, jejíž absenci zadavatel navrhovateli v rozhodnutí o vyloučení v souvislosti s předloženým dokladem Ing. Vladimíra Vereše vytýkal, a která byla důvodem pro vyloučení navrhovatele z účasti v předmětném zadávacím řízení, odpovídá činnostem uvedeným v § 18 písm. a) – c) autorizačního zákona, které však zadavatel ve své odpovědi nezmínil, Úřad se usnesením č. j. ÚOHS-S0167/2017/VZ-18016/2017/541/PDz ze dne 15. 6. 2017 dotázal zadavatele, jaké konkrétní činnosti z navrhovatelem odkazovaného výčtu činností v § 18 písm. d) – i) a k) autorizačního zákona byly mimo výkon stavebního dozoru součástí předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž v rámci odůvodnění citovaného usnesení Úřad uvedl: „Z Vaší citované odpovědi tedy vyplývá, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky mají být kromě výkonu stavebního dozoru rovněž činnosti uvedené v § 18 písm. d) – i) a k) autorizačního zákona. Do výše uvedeného výčtu činností, jež mají být součástí předmětu plnění veřejné zakázky, však nezahrnujete činnosti uvedené v § 18 písm. a) – c) autorizačního zákona odpovídající projektovým pracím, na něž odkazujete v rozhodnutí o vyloučení navrhovatele. Z výše uvedeného Úřad dovozuje, že výkon projektových prací součástí předmětu plnění veřejné zakázky nebyl.“. Zadavatel ve své odpovědi na citované usnesení Úřadu rozvedl argumentaci k jím uváděným činnostem dle § 18 písm. d) – i) a k) autorizačního zákona, přičemž ve vztahu k činnostem odpovídajícím výkonu projektových prací, jež výslovně zmiňoval ve svém rozhodnutí o vyloučení, zadavatel neuvedl žádnou doplňující informaci, ze které by vyplývalo, že projektové činnosti jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. S přihlédnutím ke skutečnosti, že ani z dokumentace o veřejné zakázce tato skutečnost nevyplývá, Úřad považuje za zřejmé, že výkon projektových prací součástí předmětu plnění veřejné zakázky není. S ohledem na skutečnost, že zadavatel v rozhodnutí o vyloučení jako důvod pro vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedl, že navrhovatelem předložený doklad pro osobu Ing. Vladimíra Vereše neopravňoval jeho držitele k výkonu projektových prací, ačkoliv výkon projektových prací prokazatelně není součástí předmětu plnění veřejné zakázky, vnímá Úřad výše uvedenou argumentaci zadavatele obsaženou v rozhodnutí o vyloučení jako porušující zásadu transparentnosti, jelikož není zřejmé, z jakého důvodu je nezbytné, aby navrhovatelem předkládaný rovnocenný zahraniční doklad ve smyslu § 56 odst. 6 zákona musel jeho držitele opravňovat k výkonu projektových prací, když ze zadávací dokumentace nevyplývá, že by tato činnost byla součástí předmětu veřejné zakázky.

114.     Úřad k zásadě transparentnosti v obecné rovině konstatuje, že tato zásada zadávání veřejných zakázek je vedle zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace jednou ze základních zásad, jež musí být zadavatelem dodržena v průběhu celého zadávacího řízení. Požadavek transparentnosti je považován za nesplněný v případě, že jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, které by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným, nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele. Jak je uvedeno v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 45/2010 – 159 ze dne 15. 9. 2010, je tento závěr rovněž v plném souladu s výkladem zásady transparentnosti ze strany Soudního dvora Evropské unie, neboť stanovisko generální advokátky Stix-Hackl ve věci Coname, které shrnovalo dosavadní judikaturu Soudního dvora Evropské unie, k problému zásady transparentnosti mimo jiné uvádí, že princip transparentnosti představuje vůdčí zásadu pro celé zadávací řízení, a k tomu patří rovněž například přezkoumatelnost rozhodnutí zadavatele a obecně objektivní postup během zadávacího řízení. Za netransparentní lze dle rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 77/2008-45 ze dne 4. 11. 2010 tedy považovat jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení. Zásadu transparentnosti je nutno aplikovat především ve vztahu k úkonům zadavatele vůči ostatním subjektům (uchazečům, kontrolním orgánům, veřejnosti), kdy každý úkon zadavatele musí být natolik transparentní, aby byl zpětně objektivně přezkoumatelný.

115.     Jedním z případů, kdy je úkon zadavatele zatížen vadou nepřezkoumatelnosti, v důsledku čehož je postup zadavatele v zadávacím řízení nutné vnímat jako nesplňující zásadu transparentnosti, může být i vnitřní rozpornost informací obsažených v daném úkonu zadavatele. Zadavatel by tedy například v odůvodnění svého rozhodnutí o vyloučení některého z uchazečů ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku měl jednoznačně, srozumitelně, přehledně a zpětně přezkoumatelně vysvětlit, co bylo důvodem pro vyloučení daného uchazeče, přičemž nelze akceptovat argumentaci zadavatele vzbuzující pochybnosti, co bylo skutečným důvodem vedoucím zadavatele k vyloučení daného uchazeče, resp. jaké doklady by měl daný uchazeč předložit, aby je zadavatel uznal za účelem prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Stejně tak je nepřijatelná argumentace zadavatele, kdy odůvodňuje vyloučení některého z uchazečů neuznatelností dokladů prokazujících splnění kvalifikace z toho důvodu, že tyto doklady neopravňují jejich držitele k činnostem, jež ani sám zadavatel v zadávacích podmínkách nepoptával a nejsou tak součástí předmětu plnění veřejné zakázky.

116.     Právě zmíněné však nastalo v šetřeném případě, kdy zadavatel v odůvodnění rozhodnutí o vyloučení navrhovatele na jednom místě zakládá svůj závěr o neuznatelnosti dokladu Ing. Vladimíra Vereše s ohledem na skutečnost, že se nejedná o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle autorizačního zákona a v další pasáži citovaného odůvodnění najednou zcela rozdílně opírá svoje závěry o skutečnost, že se nejedná o „rovnocennou autorizaci“ v oboru dopravní stavby (kterou však ani nepožadoval v kvalifikační dokumentaci). Z výše uvedené argumentace zadavatele není nikterak zřejmé, zda měl navrhovatel za účelem řádného prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložit rovnocenný doklad odpovídající autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, nebo doklad rovnocenný autorizaci v oboru dopravní stavby, a co bylo tedy skutečným důvodem pro neuznatelnost předmětného dokladu Ing. Vereše zadavatelem, na základě čehož byl navrhovatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Nehledě na výše uvedené zadavatel v citovaném rozhodnutí o vyloučení dále odůvodňuje vyloučení navrhovatele s odkazem na skutečnost, že doklad Ing. Vladimíra Vereše neopravňuje jeho držitele k výkonu projektových prací, které však s přihlédnutím k výše zjištěným skutečnostem vůbec nejsou předmětem plnění veřejné zakázky, neboť tím je, jak opakovaně uvedl sám zadavatel, výkon stavebního dozoru a další činnosti uvedené v § 18 písm. d) – i) a k) autorizačního zákona, a tedy nikoliv výkon projektových prací. Zadavatel tak vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku pro nepředložení dokladu, který by jeho držitele opravňoval k výkonu jiných činností, než jaké stanovuje kvalifikační dokumentace. Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodnutí o vyloučení obsahuje vnitřně rozporné informace, jakož i informace rozporné se zadávacími podmínkami, přičemž tak nenaplňuje požadavek zpětné přezkoumatelnosti, a jako takové odporuje jedné ze základních zásad postupu zadavatele v zadávacím řízení uvedených v § 6 odst. 1 zákona, kterou je zásada transparentnosti.

117.     Nad rámec výše uvedeného Úřad dodává, že formální přezkum daného úkonu rozhodnutí o vyloučení ze strany Úřadu je nezbytný, jelikož přezkoumatelnost a jednoznačnost důvodů vedoucích zadavatele k vyloučení navrhovatele z účasti v předmětném zadávacím řízení je esenciální součástí daného rozhodnutí o vyloučení a nesmí upírat právo navrhovatele se proti skutečným důvodům svého vyloučení účinně bránit prostřednictvím námitek, případně návrhem k Úřadu.

118.     Úřad pro úplnost uvádí, že z výše uvedených závěrů Úřadu nevyplývá, že by zadavatel nemohl při uvedení relevantních důvodů navrhovatele vyloučit z účasti v zadávacím řízení pro neuznatelnost jím předloženého dokladu Ing. Vladimíra Vereše. Zadavatel je však v takovém případě povinen v rozhodnutí o vyloučení přezkoumatelně zdůvodnit, z jakého důvodu nepovažuje navrhovatelem předložený doklad za rovnocenný zahraniční doklad, jak uvádí ve svém rozhodnutí o vyloučení, včetně srozumitelného a podrobného rozvedení svých úvah o přesahu činností, které je dle zadavatele oprávněn vykonávat držitel autorizace dle českého autorizačního zákona, avšak nikoliv držitel navrhovatelem předloženého dokladu Ing. Vladimíra Vereše, a to ve vztahu k předmětu plnění šetřené veřejné zakázky. Úřad v této chvíli nepředjímá, zda byl doklad Ing. Vladimíra Vereše předložený navrhovatelem způsobilý prokázat splnění zadavatelem nastavených kvalifikačních předpokladů, jelikož úkon zadavatele spočívající ve vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku je zatížen vadou nepřezkoumatelnosti. Jinými slovy, výše uvedenou skutečnost bude možné ze strany Úřadu věcně posoudit, až ve světle přezkoumatelné argumentace zadavatele obsažené v rozhodnutí o vyloučení.

119.     V návaznosti na Úřadem dovozenou skutečnost, že zadavatel při vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku nepostupoval v souladu se zákonem, se Úřad dále zabýval tím, zda tento postup zadavatele podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, přičemž právě „přítomnost“ nebo potencialita vlivu na výběr je podmínkou pro uložení nápravného opatření ve smyslu § 118 odst. 1 zákona.

120.     Nedodržení zákonem stanoveného postupu ze strany zadavatele mohlo v šetřeném případě podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a to s ohledem na skutečnost, že zadavatel navrhovatele vyloučil již v první fázi užšího řízení, tedy před podáním nabídky. V této souvislosti tak nelze vyloučit, že pokud by navrhovatel nebyl v rozporu se zákonem vyloučen, podal by nabídku, která následně mohla být vybrána jako nejvhodnější. Lze tedy uzavřít, že postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

121.     Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku postup stanovený v § 60 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona tím, že vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, přičemž v rozhodnutí o vyloučení jako důvod uvedl, že doklad Ing. Vladimíra Vereše nazvaný jako „Osvedčenie o vykonaní odbornej skušky vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pro činnost stavebný dozor s odborným zameraním Pozemné stavby, Inžinierske stavby“, kterým navrhovatel prokazoval splnění technického kvalifikačního předpokladu stanoveného v části A, čl. 3.7.1, bodu 10 písm. a) kvalifikační dokumentace pro osobu na pozici „asistent specialista trubní vedení“, nemohl být uznán jako rovnocenný zahraniční doklad, neboť se nejedná o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle autorizačního zákona, a tamtéž následně uvedl, že citovaný doklad nemůže být uznán jako rovnocenný zahraniční doklad, neboť se nejedná o doklad rovnocenný autorizaci v oboru dopravní stavby dle autorizačního zákona, přestože tento obor autorizace ani nepožadoval v kvalifikační dokumentaci, přičemž v rozhodnutí o vyloučení současně dále uvedl, že citovaný doklad není možné uznat jako rovnocenný zahraniční doklad, neboť neopravňuje jeho držitele k výkonu projektových prací, ačkoliv výkon projektových prací nebyl součástí předmětu plnění veřejné zakázky, čímž se stalo rozhodnutí o vyloučení vnitřně rozporné a nekonzistentní a postup zadavatele v souvislosti s vyloučením navrhovatele ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku netransparentní, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, a proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Uložení nápravného opatření

122.     Dle ustanovení § 118 odst. 1 zákona uloží Úřad nápravné opatření tím, že zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

123.     Úřad v průběhu správního řízení zjistil, že zadavatel nedodržel při zadávání výše uvedené veřejné zakázky postup stanovený v § 60 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona tím, že vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na základě netransparentního postupu. Nedodržení zákonem stanoveného postupu ze strany zadavatele mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož s ohledem na skutečnost, že zadavatel navrhovatele vyloučil již v první fázi užšího řízení, tedy před podáním nabídky, nelze vyloučit možnost, že pokud by navrhovatel nebyl v rozporu se zákonem vyloučen, mohl v jím podané nabídce zadavateli nabídnout nejvhodnější podmínky plnění šetřené veřejné zakázky, tj. jeho nabídka by mohla být nejvhodnější.

124.     Podmínky pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona jsou tak v daném případě splněny, neboť zadavatel postupoval v rozporu se zákonem, přičemž jeho postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky.

125.     Úřad uvádí, že při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad zadávacího řízení, tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejnou zakázku.

126.     Zadavatel pochybil při úkonu spočívajícím ve vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V šetřeném případě tedy není nutné rušit celé zadávací řízení. Nápravu lze zjednat tím, že bude zrušen úkon zadavatele ze dne 20. 3. 2017 spočívající ve vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a všechny následné úkony zadavatele učiněné v předmětném zadávacím řízení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

127.     Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1 vyhlášky, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

128.     Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím došlo ke zrušení jednotlivého úkonu zadavatele, rozhodl Úřad o uložení povinnosti zadavatele uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

129.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2017000167.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 117c zákona podává v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle

2.             SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Týnská 622/17, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz