číslo jednací: S0296/2017/VZ-27203/2017/541/Sla

Instance I.
Věc Nákup tiskáren pro CS ČR
Účastníci
 1. Česká republika – Generální ředitelství cel
 2. OFFICE-CENTRUM s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 4. 10. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 455 KB

Č. j.:ÚOHS-S0296/2017/VZ-27203/2017/541/Sla

 

Brno: 18. září 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 28. 7. 2017, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

 • zadavatel – Česká republika – Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha,
 • navrhovatel – OFFICE-CENTRUM s.r.o., IČO 27143562, se sídlem Českobrodská 53, 190 11 Praha 9,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v části 2. „Nákup fotokopírovacích strojů pro celní úřady a GRČ“ veřejné zakázky „Nákup tiskáren pro CS ČR“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 9. 2016 pod ev. č. 639997 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 185-332641,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel - Česká republika – Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha – nedodržel při zadávání části 2. „Nákup fotokopírovacích strojů pro celní úřady a GRČ“ veřejné zakázky „Nákup tiskáren pro CS ČR“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 9. 2016 pod ev. č. 639997 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 185-332641, postup stanovený v § 76 odst. 1 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 6 odst. 1. citovaného zákona, když vyloučil uchazeče - OFFICE-CENTRUM s.r.o., IČO 27143562, se sídlem Českobrodská 53, 190 11 Praha 9 – z účasti v části 2. předmětného zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek specifikovaných v části II.b) – multifunkční černobílé tiskárny A3 přílohy č. 1 ke kupní smlouvě zadávací dokumentace, týkající se parametru rychlosti tisku a rychlosti kopírování ve formátu A3, aniž by využil postup podle § 76 odst. 3 citovaného zákona, přestože z nabídky jmenovaného uchazeče nesplnění zadávacích podmínek týkajících se požadavku na rychlosti tisku a kopírování ve formátu A3 nevyplývá, čímž se jeho postup stal netransparentním, přičemž uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Česká republika – Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony jmenovaného zadavatele – učiněné při zadávání části 2. „Nákup fotokopírovacích strojů pro celní úřady a GRČ“ veřejné zakázky „Nákup tiskáren pro CS ČR“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 9. 2016 pod ev. č. 639997 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 185-332641, v souvislosti s posouzením nabídky uchazeče – OFFICE-CENTRUM s.r.o., IČO 27143562, se sídlem Českobrodská 53, 190 11 Praha 9 – podle § 76 odst. 1 citovaného zákona zaznamenané v protokolu o posouzení a hodnocení nabídek 3. jednání 2. hodnotící komise ze dne 1. 6. 2017 a všechny následující úkony učiněné zadavatelem v předmětné části zadávacího řízení, včetně nedatovaného rozhodnutí zadavatele o vyloučení citovaného uchazeče z další účasti v zadávacím řízení ve 2. části veřejné zakázky.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Česká republika – Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha – ukládá:

 

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Česká republika – Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávací řízení  veřejné zakázky „Nákup tiskáren pro CS ČR“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 9. 2016 pod ev. č. 639997 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 185-332641 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem plnění veřejné zakázky je dle bodu II. 1.5) „Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)“ oznámení o zakázce: „Náhrada zastaralých tiskáren určených pro běžný provoz celních úřadů a GŘC a zároveň nákup nových tiskáren z důvodu rozšíření kompetencí celní správy v rámci trestního řízení, EET a kontroly hazardu“.

3.             Z příloh B „Informace o částech zakázky“ oznámení o zakázce vyplývá, že veřejná zakázka je ve smyslu § 98 zákona rozdělena na čtyři části:

 • Část 1.: Nákup fotokopírovacího stroje pro COPY CENTRUM GRČ,
 • Část 2.: Nákup fotokopírovacích strojů po Celní úřady a GRČ,
 • Část 3.: Nákup multifunkčních a kancelářských tiskáren pro Celní úřady a GRČ,
 • Část 4.: Nákup přenosných tiskáren a přenosných multifunkčních tiskáren pro Celní úřady a GRČ.

4.             Předpokládaná hodnota části 2. „Nákup fotokopírovacích strojů pro celní úřady a GRČ“ veřejné zakázky činí dle bodu 3) „množství nebo rozsah“ odpovídající přílohy B „Informace o částech zakázky“ oznámení o zakázce 3 520 000 Kč bez DPH.

5.             Z technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky uvedené v části II.b) – multifunkční černobíle tiskárny A3 přílohy č. 1 „ke Kupní smlouvě“ zadávací dokumentace, mimo jiné vyplývá, že zadavatel stanovil požadavky na technické parametry týkající se rychlosti tisku a kopírování multifunkční černobílé tiskárny následujícím způsobem:

 • rychlost tisku A4/A3 min. 22/15 str/minutu,
 • rychlost kopírování A4/A3 min. 22/15 str/minutu.

6.             Z protokolu o otevírání obálek ze dne 5. 1. 2017 vyplývá, že zadavatel obdržel v části 2. předmětného zadávacího řízení nabídky od čtyř uchazečů, a to včetně uchazeče OFFICE-CENTRUM s.r.o., IČO 27143562, se sídlem Českobrodská 53, 190 11 Praha 9 (dále jen „navrhovatel“).

7.             Zadavatel nedatovaným rozhodnutím rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v části 2. veřejné zakázky, přičemž jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče NOTES CS a.s., IČO 26140161, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha (dále jen „NOTES CS a.s.“). Zadavatel oznámením o výběru nejvhodnější nabídky  - část 2. veřejné zakázky ze dne 8. 2. 2017 vyrozuměl uchazeče o provedeném výběru.

8.             Na základě námitek navrhovatele ze dne 24. 2. 2017 rozhodl zadavatel o zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 8. 2. 2017, přičemž oznámením o zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 6. 3. 2017 vyrozuměl uchazeče o provedeném zrušení a o novém posouzení a hodnocení nabídek.

9.             Z protokolu o posouzení a hodnocení nabídek 3. jednání 2. hodnotící komise ze dne 1. 6. 2017 vyplývá, že zadavatel provedl nové posouzení nabídek uchazečů.

10.         Nedatovaným rozhodnutím vyloučil zadavatel navrhovatele z účasti v části 2. předmětného zadávacího řízení na základě zjištění hodnotící komise, která při posouzení nabídek uchazečů srovnávala technické parametry nabízeného plněné s technickými parametry nabízeného zařízení uvedenými ve veřejně dostupných produktových listech těchto zařízení, přičemž dospěla k závěru, že nabídka navrhovatele nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v technické specifikaci, a to konkrétně požadavek na minimální rychlost tisku A3 a minimální rychlost kopírování A3. Oznámení o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení ze dne 26. 6. 2017 bylo navrhovateli doručeno dne 27. 6. 2017.

11.         Proti rozhodnutí o vyloučení podal navrhovatel dne 7. 7. 2017 námitky, které byly zadavateli doručeny dne 11. 7. 2017. Součástí námitek navrhovatele bylo prohlášení výrobce, že nabízené zařízení po softwarové úpravě a přehrání firmware splňuje minimální požadavky na rychlost tisku a kopírování ve formátu A4/A3 min. 22/15 str./minutu.

12.         Zadavatel námitkám navrhovatele po jejich přezkoumání nedatovaným rozhodnutím nevyhověl. Rozhodnutí zadavatele o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 20. 7. 2017.

13.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 28. 7. 2017 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele.  Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 28. 7. 2017.

II.             OBSAH NÁVRHU

14.         Návrh navrhovatele ze dne 28. 7. 2017 (dále jen „návrh“) směřuje proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v části 2. předmětného zadávacího řízení.

15.         Navrhovatel uvádí, že jej zadavatel vyloučil z účasti v části 2. předmětného zadávacího řízení na základě informací získaných vlastní činností z neověřených zdrojů, bez toho, aniž by navrhovateli poskytl příležitost se k těmto informacím vyjádřit.

16.         Navrhovatel dále uvádí, že oznámení o vyloučení mu bylo doručeno dne 26. 6. 2017, přičemž jako důvod svého rozhodnutí zadavatel uvedl, že plnění nabízené navrhovatelem nesplňuje požadavky zadavatele, konkrétně pak požadavek na rychlost tisku A4/A3 a rychlost kopírování A4/A3.

17.         Navrhovatel dodává, že se zadavatel při posouzení nabídky navrhovatele odkázal na veřejně dostupný produktový list, který si vlastní činností zajistila komise. V tomto veřejně dostupném produktovém listě byly uvedeny parametry rychlosti tisku a kopírování ve formátu A3 a A4 22/14 str/minutu a uzavřel, že požadavek zadavatele na 22/15 str/minutu nebyl navrhovatelem splněn.

18.         Navrhovatel shrnuje, že závěr zadavatele je jednak nesprávný, a jednak postup, kterým zadavatel k tomu názoru dospěl je v rozporu se zákonem.

19.         Nabízené plnění navrhovatele dle navrhovatele požadavek zadavatele splňuje, což bylo doloženo potvrzením výrobce. Uvedeného zlepšení bylo dosaženo upgradem firmware. Navrhovatel tedy dodává, že zadavatel k uvedenému závěru dospěl na základě informací, které zjistil na síti Internet, a to bez jakéhokoliv ověření.

20.         Navrhovatel konstatuje, že je poměrně běžnou otázkou informační gramotnosti, že údaje ve veřejně dostupných zdrojích sítě Internet nejsou vždy zcela spolehlivé, neboť často obsahují údaje ne zcela správné, nebo neaktuální, když v mezidobí mohlo dojít ke změně těchto údajů. Dle navrhovatele tedy bylo na místě, aby zadavatel pro svůj závěr získal skutečně spolehlivý skutkový podklad.

21.         Za skutkový podklad informace z veřejně dostupné sítě Internet navrhovatel nepovažuje, neboť je běžné, že vývoj produktu nekončí jeho uvedením na trh, ale pokračuje v rámci podpory zařízení i po uvedení na trh. Výše uvedené dle navrhovatele platí především v oblasti IT, kdy dochází nejen ke zlepšení parametrů, ale i k přidání nových funkcí.

22.         Navrhovatel dále uvádí, že pokud zadavatel požadoval určité vlastnosti zařízení, a uchazeč tyto vlastnosti deklaroval a doložil, pak nelze odkazem na neaktuální zdroj informací odůvodnit vyloučení takového uchazeče. Navrhovatel uzavírá, že z vyjádření výrobce vyplývá, že zařízení v době rozhodování požadavky zadavatele splňovalo a důvod pro vyloučení tak nebyl dán. Navrhovatel uvádí, že pokud zadavatel zjistil na základě vlastní činnosti pochybnost o nabídce navrhovatele, mohl tuto pochybnost řešit postupem dle § 76 odst. 3 zákona.  

23.         K postupu zadavatele navrhovatel konstatuje, že postup dle § 76 odst. 3 zákona je sice právem, nikoliv povinností zadavatele, avšak pokud zadavatel získal informaci vlastní činností a tato informace je neověřená, je třeba takovou informaci ověřit a jako taková nemůže být bez dalšího důvodem pro vyloučení.

24.         Navrhovatel závěrem žádá, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v části 2. předmětného zadávacího řízení a následné rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Současně s podáním návrhu navrhovatel požádal o vydání předběžného opatření, jímž by byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení v části 2. předmětné veřejné zakázky.  

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

25.         Výše uvedený návrh ze dne 28. 7. 2017 byl Úřadu doručen téhož dne a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

26.         Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

27.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0296/2017/VZ-22082/2017/541/JCh ze dne 31. 7. 2017, ve kterém mimo jiné uvedl, že v souladu s § 114 odst. 11 zákona mohou účastníci řízení v zákonem stanovené lhůtě navrhovat důkazy, uvádět skutečnosti a činit jiné návrhy.

Vyjádření zadavatele

28.         Úřad obdržel dne 3. 8. 2017 vyjádření zadavatele, ve kterém zadavatel v úvodu nejprve odkázal na svoji argumentaci obsaženou v rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 20. 7. 2017, v němž uvedl, že hodnotící komise považovala za relevantní informace o nabízeném plněné informace uvedené na webových stránkách výrobce a na základě této informace se rozhodla nevyužít institutu písemného vysvětlení nabídky, nabídku navrhovatele vyřadila a doporučila zadavateli jeho vyloučení. Zadavatel uvádí, že je nadále přesvědčen, že nabídka navrhovatele nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, a navrhovatel tak byl vyloučen z další účasti v zadávacím řízení oprávněně.

29.         Své tvrzení zadavatel dokládá tím, že informace obsažené v oficiální technické dokumentaci (veřejně dostupném produktovém listě, pozn. Úřadu) navrhovatelem nabízených zařízení mu poskytly „spolehlivý skutkový podklad“ pro jeho rozhodnutí. Čestné prohlášení zástupců zahraničních výrobců nabízených zařízení, která jsou dle zadavatele pořizována ad hoc pro účely konkrétního zadávacího řízení, zadavatel za spolehlivý skutkový podklad nepovažuje.

30.         Nad rámec argumentace obsažené ve výše uvedeném rozhodnutí o námitkách navrhovatele zadavatel dodává, že z jeho pohledu je nepochopitelné, s jakou vehemencí navrhovatel zpochybňuje a relativizuje informace o zařízeních, s nimiž obchoduje a které jsou výrobci těchto zařízení uváděny v jejich oficiální technické dokumentaci – produktovém listě.

31.         Zadavatel považuje argumentaci navrhovatele za účelovou, neboť je přesvědčen, že výrobci dbají ve svém vlastním zájmu o to, aby byly informace o zařízeních publikovaných na webových stránkách vždy aktuální a správné.

32.         Dle zadavatele nelze a priori předpokládat, že výrobci zařízení uvádějí své potencionální zákazníky v omyl tím, že jim předkládají zkreslené nebo neaktuální informace. Zadavatel nepochybuje o tom, že pokud dojde v průběhu času ke zlepšení parametrů nebo k přidání nových funkcí zařízení, výrobce zařízení se jimi rád „pochlubí“ v jejich aktualizované a veřejně publikované technické dokumentaci.

33.         Zadavateli není zřejmé, zda je dle názoru navrhovatele postup zadavatele spočívající v ověřování si informací obsažených v nabídkách v rozporu se zákonem, nebo zda jej lze připustit v případě, že bude dodrženo „určité minimum, vymezující nepodkročitelný standard“, nicméně dle přesvědčení zadavatele zadavatel není a nemůže být při posuzování nabídek odkázán pouze na informace, které se mu uchazeči rozhodnou poskytnout ve svých nabídkách (obzvláště tehdy, pokud si zadavatel v zadávacích podmínkách možnost ověřovat si informace uvedené v nabídkách výslovně vymínil). Pokud by tomu tak bylo, byl by zadavatel jen loutkou v rukách uchazečů, pasivním adresátem informací (třeba i zkreslených nebo nepravdivých), subjektem zcela závislým na vůli uchazečů. Takovou úlohu však zadavatel zcela jednoznačně odmítá.

34.         Zadavatel dále uvádí, že z důvodu nesouladu nabízeného a poptávaného plnění s odkazem na informace uvedené v oficiální technické dokumentaci výrobce zařízení byly ze zadávacího řízení veřejné zakázky vyloučeny také další 4 nabídky. Uchazeči, kteří tyto nabídky podali, postup zadavatele nezpochybnili.

35.         Zadavatel závěrem konstatuje, že je s ohledem na výše uvedené přesvědčen, že se svým postupem v zadávacím řízení porušení zákona nedopustil, a navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele zamítl.

Další průběh správního řízení

36.         Úřad dále usnesením č. j. ÚOHS-S0296/2017/VZ-23441/2017/541/JCh ze dne 14. 8. 2017 stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce, pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

37.         Dne 22. 8. 2017 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0296/2017/VZ-24471/2017/541/SLa, kterým nařídil na návrh navrhovatele ze dne 28. 7. 2017 zadavateli předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení v části 2. veřejné zakázky.

38.         Úřad usnesením č. j. ÚOHS-20296/2017/VZ-25880/2017/541/SLa ze dne 5. 9. 2017 stanovil účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí. Dne 11. 9. 2017 obdržel Úřad žádost zadavatele z téhož dne o prodloužení výše uvedené lhůty. Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0296/2017/VZ-26413/2017/541/SLa prodloužil lhůtu, ve které se účastníci mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to do 15. 9. 2017.

39.         Úřad obdržel dne 6. 9. 2017 žádost navrhovatele o umožnění nahlédnutí do spisu ke správnímu řízení vedeném Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0296/2017/VZ. Dne 11. 9. 2017 bylo navrhovateli zastoupenému na základě plné moci ze dne 6. 9. 2017 Mgr. Michalem Trkalou umožněno nahlížet do předmětného správního spisu.

40.         Dne 12. 9. 2017 obdržel Úřad žádost zadavatele o umožnění nahlédnutí do předmětného správního spisu. Téhož dne bylo umožněno JUDr. Lence Rybákové, zaměstnankyni zadavatele na základě pověření ze dne 11. 9. 2017 umožněno nahlížet do předmětného správního spisu.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 12. 9. 2017

41.         Navrhovatel ve svém vyjádření ze dne 12. 9. 2017 uvádí, že po nahlédnutí do spisu Úřadu považuje za vhodné uvést následující stanovisko k vyjádření zadavatele. K námitce účelového postupu navrhovatele, který se v předchozích námitkách odkazoval na produktový list jiného uchazeče (viz bod 8 tohoto odůvodnění), navrhovatel uvádí, že procesní postavení uchazeče a zadavatele je odlišné, je tedy na zadavateli, aby se s procesním návrhem (námitkami) zabýval a rozhodl. Navrhovatel v námitkách produktovým listem odůvodňoval svůj názor, ač nemusel produktový list předkládat vůbec. Námitky navrhovatele včetně přiložené produktového listu jiného uchazeče nijak nezbavovaly zadavatele možnosti, aby ověřil postupem dle § 76 odst. 3 zákona u uchazeče, zda technika parametry splňuje.

42.         K námitce domněnky spolehlivosti údajů na webových stránkách výrobce navrhovatel uvádí, že vyjádření zadavatele je naprosto mimojdoucí, když prokazuje pouze nedostatečnou informační gramotnost. Přesvědčení zadavatele o aktuálnosti produktových listů a jejich dbalost o to, aby byly vždy aktuální a správné, stejně jako přesvědčení o tom, že výrobci se zlepšeními „rádi pochlubí“, považuje navrhovatel za účelovou výmluvu zadavatele. Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel informacím od výrobce ve formě nedatovaného produktového listu věří, nicméně nad informaci předloženou konkrétně a aktuálně ke konkrétní vlastnosti tiskárny staví vlastní přesvědčení.

43.         Závěrem navrhovatel uvádí, že zadavatel naprosto očividně porušil zákon svou libovůlí, když nerespektoval ani výslovnou úpravu postupu komise, ani zásady zákona, a že naprosto očividně vyloučil nabídku, která obsahovala takové plnění, které sám požadoval, čímž se připravil o výhodnější nabídku proti nabídkám konkurenčním.  

44.         Navrhovatel své vyjádření uzavírá tím, že navrhuje, aby jeho návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele bylo vyhověno.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 15. 9. 2017

45.         Dne 15. 9. 2017 Úřad obdržel druhé vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí, v jehož obsahu navrhovatel uvádí následující skutečnosti. Zadavatel dle navrhovatele pochybil, když s odkazem na 2. jednání 2. hodnotící komise ze dne 26. 4. 2017 vyzval jiné uchazeče k písemnému vysvětlení nabídky, avšak navrhovatele v případě pochybností k tomuto nevyzval a přímo jej vyloučil ze zadávacího řízení.

46.         Navrhovatel dále uvádí, že zásadní skutečnosti rozhodovací komise se odehrávaly mimo jednání komise, když komise pověřovala provedením určitých činností své členy a tyto činnosti vykonávali mimo jednání komise. Takový postup je dle navrhovatele netransparentní, neboť pouhé konstatování, že výsledek byl prezentován při jednání, nelze přezkoumat, co a jakým způsobem bylo přezkoumáno, jaké skutečnosti byly vzaty v úvahu a jakými úvahami se přezkoumavatel řídil. K postupu hodnotící komise navrhovatel dále uvádí, že k objektivnímu zjištění skutkového stavu měla více než dostatek času, neboť měla pochybnost již na jednání dne 27. 2. 2017.

47.         Navrhovatel závěrem uvádí, že z připojených produktových listů není možné zjistit žádnou dataci ani časovou platnost. Již to samotné mělo dle navrhovatele zadavatele vést k úvaze, zda se jedná o informace aktuální. Dle navrhovatele zadavatel porušil zákon již v rámci předchozího řízení s odkazem na námitky ze dne 24. 2. 2017, 9. 3. 2017 a rozhodnutí zadavatele ze dne 16. 3. 2017.

48.         Navrhovatel své vyjádření uzavírá tím, že zadavatel dle něj v řízení aplikuje velmi silně prvek libovůle v rozhodování a opakovaně porušuje zákon.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

49.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o šetřené veřejné zakázce, stanovisek účastníků řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nedodržel při zadávání části 2. „Nákup fotokopírovacích strojů pro celní úřady a GRČ“ veřejné zakázky postup stanovený v § 76 odst. 1 a 6 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1. zákona, když vyloučil navrhovatele z účasti v části 2. předmětného zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek specifikovaných v části II.b) – multifunkční černobílé tiskárny A3 přílohy č. 1 ke kupní smlouvě zadávací dokumentace, týkající se parametru rychlosti tisku a rychlosti kopírování ve formátu A3, aniž by využil postup podle § 76 odst. 3 zákona, přestože z nabídky navrhovatele nesplnění zadávacích podmínek týkajících se požadavku na rychlosti tisku a kopírování ve formátu A3 nevyplývá, přičemž uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Posouzení právního postavení zadavatele

50.         Úřad se nejprve zabýval otázkou, zda zadavatel naplňuje definici zadavatele veřejné zakázky ve smyslu § 2 odst. 1 zákona. Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona veřejným zadavatelem je Česká republika.

51.         Z ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že organizačními složkami státu jsou mimo jiné zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis.

52.         V ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že jako orgány celní správy se zřizují Generální ředitelství cel a celní úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu.

53.         Z ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že generální ředitelství cel je podřízeno Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“). Celní úřady jsou podřízeny Generálnímu ředitelství cel.

54.         S ohledem na shora uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že zadavatel, tj. Česká republika - Generální ředitelství cel, jakožto organizační složka státu podle § 3 odst. 1 zákona o majetku České republiky, tedy organizační složka České republiky, je veřejným zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) zákona.

Relevantní ustanovení zákona

55.         Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

56.         Podle § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží. V případě veřejné zakázky na stavební práce, jejíž zadávací dokumentace obsahuje příslušnou dokumentaci podle § 44 odst. 4 písm. a), posoudí hodnotící komise nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.

57.         Podle § 76 odst. 3 zákona může hodnotící komise v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3 zákona. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.  

58.         Podle § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. To neplatí, pokud zadavatel postupuje podle § 79 odst. 5 zákona. Vyloučení uchazeče, včetně důvodů vyloučení, zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o části 2. veřejné zakázky

59.         Zadavatel v zadávacích podmínkách specifikoval požadovanou minimální rychlost tisku a kopírování u multifunkční černobílé tiskárny A3 22/15 str/minutu (viz bod 5. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

60.         Navrhovatel v rámci podané nabídky zadavateli nabídl zařízení Konica Minolta bizhub 227, přičemž v rámci technické specifikace uvedl u parametru minimální rychlosti tisku a kopírování A4/A3 multifunkční černobílé tiskárny 22/15 stran za minutu.

61.         V nedatovaném rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení ve 2. části veřejné zakázky zadavatel v odůvodnění uvedl následující „Hodnotící komise posuzovala nabídku uchazeče mimo jiné také z pohledu souladu poptávaného a nabízeného plnění, v rámci kterého srovnávala technické parametry nabízeného zařízení (tiskárny) uvedené v nabídce uchazeče doručené zadavateli dne 5. 1. 2017 pod č. j. 1339/2017-900000-090 s technickými parametry nabízeného zařízení uvedenými ve veřejně dostupném produktovém listě tohoto zařízení a dospěla k závěru, že nabídka uchazeče dne 5. 1. 2017, č. j. 1339/2017-900000-090, nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, a to konkrétně v části 2 b) v níže uvedených parametrech:

a. Parametr - rychlost tisku A4/A3

požadavek zadavatele uvedený v ZD min.                         22/15 str/minutu

nabízený parametr dle Přílohy č. 1 návrhu smlouvy        22/15 str/minutu

parametr dle produktového listu výrobce                         22/14 str/minutu

 

b. Parametr - rychlost kopírování A4/A3

požadavek zadavatele uvedený v ZD min.                           22/15 str/minutu

nabízený parametr dle Přílohy č. 1 návrhu smlouvy         22/15 str/minutu

parametr dle produktového listu výrobce                          22/14 str/minutu

S ohledem na výše uvedené hodnotící komise v souladu s § 76 odst. 1 zákona vyřadila nabídku uchazeče z další účasti v zadávacím řízení a doporučila zadavateli rozhodnout o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení v souladu s § 76 odst. 6 zákona.“

62.         Z námitek navrhovatele ze dne 7. 7. 2017 vyplývá, že navrhovatel zpochybnil postup hodnotící komise, která pochybila když:

1) zjistila rozsah rychlosti tisku a kopírování nesprávně, když uvedené zařízení požadavky zadavatele na tisk, neboť po softwarové úpravě (firmware výrobce) v současné době již dosahují stanovených minimálních rychlostí a splňují tak požadavek zadavatele. Funkčnost je samozřejmě stěžovatel schopen předvést;

2) s ohledem na neupřesnění produktového listu, především pak jeho datace či jiné identifikace, postupovala netransparentně a nepřezkoumatelně;

3) procesně pochybila, když zákon č. 317/2006 Sb. nedává zadavateli ani komisi právo samostatně zjišťovat skutečnosti mimo obsahu nabídky a mimo stanovený rozsah. Z rozhodnutí není patrno, na základě, jakých konkrétních informací komise rozhodla tak, jak rozhodla, zřejmé však je, že se jedná o rozhodnutí na základě podkladu, který si jakýmsi, blíže nepopsaným způsobem z blíže nepopsaného zdroje, komise opatřila sama. Stejně jako u jiných údajů, i parametry produktů se v čase vyvíjí, když např. změnou firmware dochází k přidání či úpravě vlastností, funkcionality atd.“

63.         Součástí námitek navrhovatele ze dne 7. 7. 2017 bylo rovněž prohlášení společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o. ze dne 7. 7. 2017 vystavené Mgr. Petrem Lupačem, vedoucím produktového marketingu, v němž je uvedeno „Společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o. tímto prohlašuje, že multifunkční zařízení Konica Minolta bizhub 227 po softwarové úpravě a přehrání firmware ve stroji splňuje požadované minimální požadavky na rychlost tisku a kopírování 22 stran A4 za minutu a 15 stran A3 za minutu. Zařízení Konica Minolta bizhub 227 s úpravou firmware bylo odzkoušeno a splňuje požadované parametry.“

64.         Námitkám navrhovatele zadavatel v nedatovaném rozhodnutí nevyhověl, přičemž použil argumenty popsané již výše ve vyjádření zadavatele k návrhu (viz bod 28. odůvodnění tohoto rozhodnutí), zejména uvedl, že hodnotící komise považovala za relevantní informace o nabízeném plnění ty uvedené na webových stránkách výrobce a na základě této informace se rozhodla nevyužít institutu písemného vysvětlení nabídky, nabídku navrhovatele vyřadila a doporučila zadavateli jeho vyloučení. Nad rámec již zmíněného, zadavatel dále uvedl, že pokud by prohlášení výrobce akceptoval a na jeho základě by usoudil, že „nabízená tiskárna požadavek zadavatele na rychlost tisku a rychlost kopírování splňuje, pak by se z oficiální technické dokumentace nabízené tiskárny (produktového listu) stal jen ,cár papíru´“. Dle zadavatele „neoznačení konkrétního odkazu na produktový list nečiní z dotčeného rozhodnutí rozhodnutí netransparentní a nepřezkoumatelné“, neboť jak dále uvádí „stěžovatel neuvádí, že by existoval produktový list nabízené tiskárny, z něhož by vyplývalo, že nabízená tiskárna požadavek zadavatele na rychlost tisku a rychlost kopírování splňuje. Zadavatel nicméně opakuje, že požil produktový list uveřejněný na webových stránkách výrobce“, přičemž odkaz na citovaný produktový list připojil prostřednictvím elektronického odkazu[1].

K zásadě transparentnosti  

65.         K zásadě transparentnosti zakotvené v ustanovení § 6 odst. 1 zákona Úřad v obecné rovině uvádí, že se jedná o jednu ze základních zásad, jež musí být zadavatelem dodržena v průběhu celého zadávacího řízení. K otázce zásady transparentnosti lze např. uvést výklad zásady transparentnosti podaný Krajským soudem v Brně č. j. 62 ca 31/2008-114 ze dne 19. 1. 2010, podle kterého požadavek transparentnosti není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány „takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele“. Krajský soud v rozsudku č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15. 2. 2012 pak dodává, že „úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů, ale také nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.“

66.         Na základě uvedených závěrů vyplývajících z judikatury soudů, lze konstatovat, že z pohledu dodržení zásady transparentnosti obstojí pouze takové posouzení nabídek, jehož výsledkem bude jednoznačně přezkoumatelný závěr zadavatele o tom, zda nabídka uchazeče zákonné požadavky a požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách splňuje či nikoli. Má-li zadavatel za to, že nabídka tyto požadavky nesplňuje, musí být součástí dokumentace o veřejné zakázce i uvedení konkrétního a objektivně přezkoumatelného důvodu.

67.         S ohledem na výše uvedené závěry lze závěrem konstatovat, že z pohledu dodržení zásady transparentnosti je nezbytné, aby zadavatel v rámci zadávacího řízení postupoval tak, aby jeho kroky bylo možno zpětně přezkoumat, přičemž skutečnosti a důvody v těchto krocích uvedené musí být objektivně ověřitelné. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče na základě neověřených, neaktuálních či jinak nepodložených informací nelze bez dalšího považovat za učiněné v souladu se zásadou transparentnosti.

Obecně k  posouzení nabídek a postupu hodnotící komise

68.         Obecně lze konstatovat, že v rámci procesu posouzení nabídek podle §76 odst. 1 zákona je úkolem hodnotící komise přezkoumat jak formální, tak zejména obsahový soulad nabídky se zadávacími podmínkami a zákonnými požadavky. Jestliže hodnotící komise shledá rozpor některé z nabídek s výše uvedenými požadavky, je povinna takovou nabídku vyřadit a nadále ji neposuzovat a nehodnotit. Do další fáze zadávacího řízení, tedy hodnocení, postupují nabídky, které splňují zákonné požadavky, tzn. nejedná se o nabídku nepřijatelnou podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona, a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Jestliže hodnotící komise shledá v nabídce některého z uchazečů nejasnosti, např. ve formě rozporných údajů, nedostatečného popisu některých aspektů nabízeného plnění apod., je komise oprávněna požádat příslušeného uchazeče o písemné vysvětlení jeho nabídky podle § 76 odst. 3. Hodnotící komise je ve své žádosti povinna přesně specifikovat, v čem spočívají nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit.

69.         Úřad uvádí, že přestože institut písemného vysvětlení nabídky podle § 76 odst. 3 zákona představuje možnost, nikoli povinnost zadavatele, je nutné zdůraznit, že zadavatel, resp. hodnotící komise musí mít po podání nabídek prokazatelně zjištěno, zda nabídky vyhovují zadávacím podmínkám. Z uvedeného lze proto dovodit, že mohou existovat situace, kdy je využití institutu písemného vysvětlení nabídky jedinou možností, jak má zadavatel postupovat, aby měl spolehlivý skutkový podklad pro svůj jednoznačný závěr, zda nabídka splňuje či nesplňuje požadované zadávací podmínky. Za situace, kdy nesplnění parametru, který má být důvodem pro vyřazení nabídky ze zadávacího řízení, nevyplývá přímo z této nabídky, avšak zadavatel má o jeho splnění pochybnosti, je nutné využít postup dle § 76 odst. 3 zákona, a to i přesto, že tento institut je formulovaný jako fakultativní možnost zadavatele.  

70.         V souvislosti s použitím § 76 odst. 3 zákona Úřad odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně č j. 62 Af 50/2010-104 ze dne 6. 10. 2011, podle něhož „Zadavatel musí mít po podání nabídek najisto postaveno, zda nabídky vyhovují zadávacím podmínkám a jaké hodnoty mají být v rámci hodnocení nabídek hodnoceny; zadavatel tedy musí mít spolehlivý podklad pro svůj jednoznačný závěr, zda nabídky může být úspěšně posouzena či nikoli (§ 76 ZVZ) a jak má být hodnocena (§ 79 ZVZ).“ V citovaném rozsudku soud rovněž uvedl, že „Přestože spektrum nejasností, na než dopadá § 76 odst. 3 ZVZ, může být široké, jeho aplikace přichází v úvahu tam, kde zadavateli, jednoduše řešeno, není zřejmé, ,jak to uchazeč svojí nabídkou konkrétně myslel´“.

71.         Úřad s ohledem na výše uvedené shrnuje, že zadavatel musí mít po podání nabídek najisto postaveno, zda nabídky vyhovují zadávacím podmínkám (jedině tak mohou být hodnoceny) nebo zda zadávací podmínky nesplňují, přičemž pokud tato skutečnost není patrná přímo z podané nabídky, musí být ze strany zadavatele dostatečně zjištěn faktický stav věci, přičemž toto nelze učinit bez toho, aby byl uchazeči dán prost pro písemné vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odst. 3 zákona.

K výroku I. rozhodnutí

72.         Vzhledem k tomu, že předmětem přezkumu tohoto správního řízení je posouzení, zda zadavatel v šetřeném případě postupoval v souladu se zákonem, když vyloučil navrhovatele z další účasti v části 2. předmětného zadávacího řízení z těch důvodů, které uvedl ve svém nedatovaném rozhodnutí o vyloučení, Úřad v předmětném správním řízení přezkoumával to, zda důvody, o které zadavatel vyloučení navrhovatele opřel, jsou dostatečné a učiněné v souladu se zákonem, tedy rovněž se základními zásadami zadávacího řízení, na nichž je zadávací řízení založeno. K tomu Úřad konstatuje následující.

73.         V šetřeném zadávacím řízení vyloučil zadavatel navrhovatele z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění technického parametru - rychlost tisku A4/A3 a technického parametru - rychlost kopírování A4/A3, a to ve vztahu k požadované rychlosti tisku/kopírování formátu A3 (viz bod 57. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

74.         Z nabídky navrhovatele vyplývá, že navrhovatel nabídnul v rámci své nabídky v části 2. veřejné zakázky rovněž multifunkční černobílé tiskárny A3 značky Konica Minolta model bizhub 227, přičemž ve vztahu k rychlosti tisku/kopírování uvedl v příslušné části nabídky rychlost tisku/kopírování formátu A3 15 stran za minutu. Hodnota uvedeného parametru rychlosti tisku/kopírování tak odpovídala požadavkům zadavatele, tak jak jej zadavatel definoval v příloze č. 1 ke kupní smlouvě zadávací dokumentace (viz bod 5. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

75.         Na tomto místě Úřad uvádí, že o skutečnosti, že zadavatel požadoval rychlosti tisku/kopírování formátu A3 15 stran za minutu a že u předmětného parametru uvedl navrhovatel v rámci své nabídky rovněž hodnotu 15 stran na minutu, není mezi účastníky správního řízení předmětem sporu. Předmětem sporu je v daném případě skutečnost, že zadavatel vyloučil navrhovatele z účastni v předmětné části zadávacího řízení z důvodu nesplnění požadované rychlosti tisku/kopírování formátu A3 s odkazem na hodnotu požadovaného paramentu dle veřejně dostupného produktového listu výrobce, aniž by byl navrhovatel vyzván k vysvětlení hodnoty předmětného parametru.

76.         K uvedenému Úřad konstatuje, že uvedený postup zadavatele nelze s ohledem na konstantní judikaturu považovat za učiněný v souladu se zákonem. V daném případě je zřejmé, že nabídka v parametru rychlosti tisku/kopírování splňuje požadavky zadavatele, neboť navrhovatel uvedl v rámci podané nabídky k  vedenému parametru hodnotu 15 stran za minutu, což je v souladu s požadavky zadavatele (viz výše) a současně z žádné jiné části nabídky navrhovatele nesplnění uvedeného parametru nevyplývá. Za této situace, pokud zadavatel získal pochybnosti o splnění daného parametru, je povinností zadavatele seznámit s těmito zjištěními či podezřeními na nesplnění zadávacích podmínek uchazeče, a to prostřednictvím institutu vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odst. 3 zákona, a poskytnout mu možnost pochybnosti zadavatele rozptýlit. V daném případě tak nelze považovat v souladu se zákonem postup zadavatele, který v rámci rozhodnutí o vyloučení navrhovatele pouze odkázal na veřejně dostupný produktový list výrobce a bez dalšího založil svoje vyloučení právě na informacích získaných z produktového listu předmětného zařízení, které nabídnul navrhovatel.

77.         Úřad uvádí, že veřejně dostupný produktový list dostupný na síti Internet nelze bez dalšího považovat za spolehlivý skutkový podklad, zejména pokud zadavatel, resp. hodnotící komise vycházela z veřejně dostupného produktového listu, v němž je na jeho konci výslovně uvedeno, že „Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.“ Pokud tedy zadavatel, resp. hodnotící komise objevila nesrovnalost mezi technickou specifikací uvedenou v nabídce navrhovatele (viz navrhovatelem vyplněná příloha č. 1 ke Kupní smlouvě) a technickou specifikací uvedenou v tomto veřejně dostupném produktovém listě, je zřejmé, že využití institutu písemného vysvětlení nabídky je jedinou možností, jak má zadavatel postupovat, aby měl spolehlivý skutkový podklad pro svůj jednoznačný závěr, zda nabídka splňuje či nesplňuje požadované parametry. Zároveň by využitím tohoto postupu mohl zadavatel jednak specifikovat v čem spočívá nejasnost nabídky, kterou má navrhovatel vysvětlit, ale jednak také specifikovat doklady či jiné dokumenty, kterými by mohl uvedenou nesrovnalost vysvětlit, resp. objasnit skutečnou hodnotu rychlosti tisku a kopírování ve formátu A3.

78.         Zadavatel tedy mohl navrhovatele instruovat, které doklady má pro prokázání splnění požadovaných parametrů dodat a vyvaroval by se tak situaci, kdy až po samotném vyloučení navrhovatele z účasti v části 2. předmětného zadávacího řízení následně pouze konstatuje, že „za spolehlivý skutkový podklad nepovažuje čestná prohlášení tuzemských zástupců zahraničních výrobců nabízených zařízení…“, bez toho aniž by navrhovateli sdělil, které podklady by za spolehlivý skutkový zdroj považoval. Navrhovatel byl tedy nucen deklarovat požadované parametry na základě vlastního uvážení v podobě prohlášení výrobce nabízeného zařízení, v němž je uvedeno že „multifunkční zařízení Konica Minolta bizhub 227 po softwarové úpravě a přehrání firmware ve stroji splňuje požadované minimální požadavky na rychlost tisku a kopírování 22 stran A4 za minutu a 15 stran A3 za minutu.“

79.         Z pohledu dodržení zásady transparentnosti uvedené v ustanovení § 6 odst. 1 zákona nelze výše zmíněný postup zadavatele, zejména rozhodnutí o vyloučení navrhovatele opřené o veřejně dostupný produktový list ze sítě Internet, který jak již bylo uvedeno, může obsahovat nesprávné či neaktuální informace, zejména v oblasti IT zařízení, které podléhají vývoji a inovacím nejen před uvedením na trh, ale také v rámci podpory zařízení po jejich uvedení na trh, jak je ostatně také zmíněno v samotném produktovém listě požadovaného plnění, považovat bez dalšího za dodržení zásady transparentnosti. Rovněž odmítavý postoj zadavatele k navrhovatelem přiloženému prohlášení výrobce o splnění požadovaných parametrů nelze za situace, kdy zadavatel nestanovil, kterým podkladem či podklady má navrhovatel splnění požadovaných parametrů doložit (uchazeči měli pouze vyplnit hodnotu rychlosti tisku ve své nabídce), považovat bez dalšího za dodržení zásady transparentnosti. 

80.         Vychází-li Úřad z výše uvedeného, pak musí konstatovat, že zadavatel při rozhodnutí o vyloučení navrhovatele neměl postaveno najisto, zda nabídka navrhovatele vyhovuje zadávacím podmínkám či nikoli, resp. zda navrhovatelem nabízené plnění splňuje požadavek týkající se parametru rychlosti tisku a rychlosti kopírování ve formátu A3, a hodnotící komise tedy neměla s odkazem na citovaný rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2010-104 ze dne 6. 10. 2011 „spolehlivý skutkový podklad pro svůj jednoznačný závěr, zda nabídka může být úspěšně posouzena či nikoli (§ 76 zákona)“.  

81.         Zadavatel s odkazem na informace uvedené v produktovém listě umístěném na webových stránkách výrobce učinil závěr, že nabídka navrhovatele nesplňuje zadávací podmínky, v důsledku čehož byla vyřazena, nicméně i přesto, že zadavatel identifikoval nesrovnalost mezi požadovaným parametrem dle veřejně dostupného produktového listu výrobce a nabízeným parametrem uvedeným navrhovatelem dle Přílohy č. 1 návrhu smlouvy, tak se touto skutečností dále nezabýval a pouze uzavřel, že navrhovatelem nabízené plnění požadavky stanovené zadavatelem nesplňuje. Takový postup zadavatele je rozporný se zásadou transparentnosti, neboť činí zadávací řízení hůře kontrolovatelným, vzbuzujícím pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele. Úřad opětovně s odkazem na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15. 2. 2012 uvádí, že „úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. […] Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.

82.         Zadavatel se při posuzování nabídky navrhovatele omezil toliko na údaje obsažené ve veřejně dostupném produktovém listě, přičemž dále nezohlednil informace vyplývající z přílohy č. 1 návrhu smlouvy. Stejně tak jako nelze konstatovat, že by zadavatel k údajům obsaženým ve veřejně dostupném produktovém listě neměl vůbec přihlédnout, nelze ani tvrdit, že by tyto informace měly vyšší vypovídající hodnotu než ostatní listiny, jež jsou součástí nabídky navrhovatele jakožto iprohlášení výrobce, že nabízené plnění po úpravě a přehrání firmware splňuje požadované minimální parametry na rychlost tisku a kopírování ve formátu A3, zejména pak ve vztahu k závaznému návrhu smlouvy.

83.         Jak Úřad připustil výše, při posuzování nabídek může nastat situace, ve které posuzovaný aspekt nabídky vykazuje určitou nesrovnalost či nejasnost. V takovém případě může komise využít ustanovení § 76 odst. 3 a uchazeče požádat o písemné vysvětlené nabídky. V žádosti komise uvede, v čem spatřuje nejasnost, již má uchazeč vysvětlit, případně podklady, které má uchazeč doložit. Úřad proto v šetřeném případě dospěl k závěru, že bylo na místě, aby si zadavatel uvedenou nejasnost nechal vyjasnit tak, aby zjistil skutečný stav věci a mohl následně učinit kroky vyplývající z takového zjištění. Oprávnění k uvedenému postupu vychází, jak již bylo výše zmíněno, z § 76 odst. 3 zákona.

84.         Úřad považuje za vhodné uvést, že parametr rychlosti tisku/kopírování formátu A3, který uvedl v nabídce navrhovatel (15 stran za minutu) se liší od hodnoty 14 stran za minutu, kterou uvedl zadavatel jako důvod pro vyloučení (s odkazem na produktový list) pouze o 1 stránku za minutu. S ohledem na takto marginální rozdíl je zřejmé, že je nutné věnovat zjištění skutkového stavu věci náležitou pozornost, neboť právě s ohledem na takto nepatrný rozdíl v parametrech nelze na první pohled vyloučit, že v průběhu životního cyklu výrobku nedošlo k jeho modifikaci/upgradu, přičemž tato skutečnost nebyla promítnuta do oficiálního produktového listu výrobce zařízení. Skutečnost, že v průběhu výroby jednotlivých výrobků dochází zejména v oblasti ICT ke změnám jednotlivých parametrů, je zřejmá rovněž z všeobecně používaných poučení v produktových či reklamních materiálech jednotlivých výrobců, v nichž bývá uvedeno, že v průběhu životnosti mohou být parametry plnění bez předchozího upozornění změněny.

85.         Úřad dále uvádí, že nikterak nepředjímá, zda zařízení nabídnuté navrhovatelem požadavky na rychlost tisku/kopírování fakticky splňuje či nikoliv, avšak za situace, kdy z nabídky toto nesplnění přímo nevyplývá, je povinností zadavatele v případě vzniknuvší pochybnosti o splnění zadávacích podmínek ze strany navrhovatele v intencích dříve uvedených skutečností zajistit pro případné vyloučení navrhovatele dostatečně objektivní podklady a postavit najisto, zda tedy nabídka navrhovatele skutečně nesplňuje požadavky v technickém parametru rychlosti tisku/kopírování formátu A3, k čemuž je nezbytně nutné využít mimo jiné i postup dle § 76 odst. 3 zákona.

86.         Úřad se dále zabýval otázkou, zda postup zadavatele při posouzení nabídky navrhovatele, resp. při jeho vyloučení ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. V této souvislosti Úřad odkazuje na argumentaci předsedy Úřadu užitou v rámci rozhodnutí sp. zn. R128/2014, že zákon nevyžaduje prokázání vlivu na výběr nejvhodnější nabídky, postačí takové jednání zadavatele, které mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Výše uvedený závěr o potencialitě vlivu lze demonstrovat na ustálené rozhodovací praxi jak Úřadu, tak soudů, a byť se uvedené příklady týkají řízení o deliktu ve vztahu k potencialitě vlivu na výběr nejvhodnější nabídky, je možná jejich aplikace i na zde posuzovaný případ, kdy Úřad přezkoumává postup zadavatele v zadávacím řízení ještě před uzavřením smlouvy, neboť ustanovení § 118 odst. 1 zákona stanoví, že Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Krajský soud v Brně v rozsudku č. j. 62 Af 58/2010-159 ze dne 20. 3. 2012 konstatoval, že „Pro naplnění skutkové podstaty deliktu je přitom takováto možnost zcela postačující a soudu tedy nezbývá než uzavřít s tím, že žalobce nevyvrátil, že by existovala možnost, že by v případě řádného zadání veřejné zakázky byla podána nabídka další, přičemž nelze vyloučit alespoň potenciální možnost, že by se taková nabídka stala nabídkou vítěznou…K tomu je třeba poukázat na to, že se jedná toliko o možnost (hypotézu), kterou není možné jakkoli prokazovat.“. Obdobně pak v rozhodnutí sp. zn. R406/2013 předseda Úřadu konstatoval, že „v tomto kontextu je třeba poukázat na znění ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona, dle něhož postačuje pouhá možnost podstatného ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, což vyplývá z formulace tohoto ustanovení zákona, cit.: „…nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.“. V rozhodnutí č. j. ÚOHS-R180/2008/VZ-1837/2009/310/ASc ze dne 12. 2. 2009 již předseda konstatoval, že „Skutková podstata správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. a) zákona je navíc naplněna, i pokud jednání zadavatele má pouze potenciál podstatně ovlivnit výběr nabídky, tedy je pouze schopno tohoto ovlivnění, aniž by k němu nutně došlo. Z dikce zákona jasně plyne, že slovo „podstatně“ se vztahuje jak na skutečné ovlivnění (ovlivnil) tak i na potenciální možnost ovlivnění (mohl ovlivnit) výběru nabídky. …k uložení pokuty Úřadem postačí pouze potenciální možnost ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky. Úřad tedy není nucen zkoumat, zda k ovlivnění skutečně došlo či nedošlo, neboť z hlediska ustanovení § 120 zákona stačí pouhá možnost tohoto ovlivnění.“. Je tedy zřejmé, že není nezbytné prokázat, že ke skutečnému podstatnému ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky fakticky došlo, ale postačí „pouhá“ eventualita, resp. potencialita, podstatného ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky. Krajský soud v Brně v rozsudku ze dne 7. 10. 2011 č. j. 62 Af 41/2010-72, dovodil, že „pro spáchání správního deliktu podle tohoto ustanovení [pozn. Úřadu: § 120 odst. 1 písm. a)] (a pro uložení pokuty podle § 120 odst. 2 ZVZ) musí být prokázáno, že zadavatel porušil ZVZ, přitom k porušení ZVZ ze strany zadavatele došlo kvalifikovaným způsobem. Tento kvalifikovaný způsob porušení ZVZ (závažnější, „nebezpečnější“ porušení ZVZ) je dán tehdy, pokud kromě samotného nedodržení pravidla podávaného z některého z ustanovení ZVZ již došlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a zároveň pokud samotné nedodržení pravidla podávaného z některého z ustanovení ZVZ buď podstatně ovlivnilo, nebo mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.“. Úřad dále odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2016 č. j. 4 As 61/2016-34, ve kterém se uvádí, že „skutková podstata předmětného správního deliktu zahrnuje jak poruchový, tak i ohrožovací delikt. V případě, že správní orgán, tedy stěžovatel, shledá, že se v daném případě jedná o ohrožovací formu správního deliktu, nelze faktický vznik škody z logiky věci nijak prokazovat.“.

87.         S ohledem na skutečnost, že v šetřeném případě se dopustil zadavatel nezákonného postupu v souvislosti s vyloučením navrhovatele z účasti v části 2. předmětného zadávacího řízení, je zřejmé, právě s ohledem na umístění navrhovatele v celkovém pořadí hodnocených nabídek (navrhovatel podal nabídku s druhou nejnižší nabídkovou cenou, přičemž nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla vyřazena), že tento postup zadavatele prokazatelně mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož nelze vyloučit, že pokud by hodnotící komise dostála svým povinnostem a posoudila nabídku navrhovatele v souladu se zákonem, mohla učinit opačný závěr ohledně stran nesplnění požadavku na rychlost tisku/kopírování ve formátu A3, což by ve svém důsledku znamenalo, že nabídka navrhovatele by byla předmětem hodnocení, čímž by patrně došlo k následné změně pořadí uchazečů (v této souvislosti Úřad uvádí, že by bylo nutné zohlednit i další hodnotící kritéria na celkové pořadí nabídek). Je tedy nesporné, že postup zadavatele v souvislosti s posouzením nabídky navrhovatele a jeho následným vyloučením z účasti v části 2. veřejné zakázky mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

88.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 a 6 zákona, v návaznosti na § 6 odst. 1. zákona, když vyloučil navrhovatele z účasti v části 2. předmětného zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek specifikovaných v části II.b) – multifunkční černobílé tiskárny A3 přílohy č. 1 ke kupní smlouvě zadávací dokumentace, týkající se parametru rychlosti tisku a rychlosti kopírování ve formátu A3, aniž by využil postup podle § 76 odst. 3 zákona, přestože z nabídky navrhovatele nesplnění zadávacích podmínek týkajících se požadavku na rychlosti tisku a kopírování ve formátu A3 nevyplývá, čímž se jeho postup stal netransparentním, přičemž uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K uložení nápravného opatření

89.         Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

90.         Úřad v průběhu správního řízení zjistil, že zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 a 6 zákona, v návaznosti na § 6 odst. 1. zákona, když vyloučil navrhovatele z účasti v části 2. předmětného zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek specifikovaných v části II.b) – multifunkční černobílé tiskárny A3 přílohy č. 1 ke kupní smlouvě zadávací dokumentace, týkající se parametru rychlosti tisku a rychlosti kopírování ve formátu A3, aniž by využil postup podle § 76 odst. 3 zákona, přestože z nabídky navrhovatele nesplnění zadávacích podmínek týkajících se požadavku na rychlosti tisku a kopírování ve formátu A3 nevyplývá, čímž se jeho postup stal netransparentním, přičemž uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy

91.         Úřad uvádí, že při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad zadávacího řízení, tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky.

92.         Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě zadavatel pochybil při posouzení nabídky navrhovatele ve vztahu k posouzení splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a nezákonný postup uvedený ve výroku I. tohoto rozhodnutí mohl mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky, přičemž dosud nedošlo k uzavření smlouvy, nelze tuto vadu zhojit jiným možným způsobem než zrušením úkonů zadavatele provedených v souvislosti s posouzením nabídky navrhovatele, které byly zdokumentovány v protokolu o posouzení a hodnocení nabídek 3. jednání 2. hodnotící komise ze dne 1. 6. 2017 a současně všech následujících úkonů učiněných zadavatelem v předmětné části zadávacího řízení, včetně nedatovaného rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení ve 2. části veřejné zakázky tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K nákladům řízení

93.         Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1 vyhlášky, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

94.         Vzhledem k tomu, že ve výroku II. tohoto rozhodnutí uvedené úkony zadavatele Úřad tímto rozhodnutím zrušil, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

95.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2016000448.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 117c zákona podává v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.  Česká republika – Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 140 00 Praha

2.  OFFICE-CENTRUM s.r.o., Českobrodská 53, 190 11 Praha 9

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] https://www.konicaminolta.cz/cs/hlavni-stranka/produkty/kancelarsky-tisk/seznam-stroju/cernobile-multifunkcni-tiskarny/bizhub-227/specifikace.html

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz