číslo jednací: S0294/2017/VZ-25983/2017/522/KČe

Instance I.
Věc AQUA MINERALIS GLACENSIS – Revitalizace parku A. Jiráska – Hronov
Účastníci
 1. město Hronov
 2. GREEN PROJECT s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 21. 9. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 559 KB

Č. j.: ÚOHS-S0294/2017/VZ-25983/2017/522/KČe

 

Brno: 6. září 2017

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve správním řízení zahájeném dne 28. 7. 2017 na návrh ze dne 27. 7. 2017, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – město Hronov, IČO 00272680, se sídlem nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov,
 • navrhovatel – GREEN PROJECT s.r.o., IČO 27195783, se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „AQUA MINERALIS GLACENSIS – Revitalizace parku A. Jiráska – Hronov“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 15. 5. 2017,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – město Hronov, IČO 00272680, se sídlem nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „AQUA MINERALIS GLACENSIS – Revitalizace parku A. Jiráska – Hronov“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 15. 5. 2017 pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky, a to tím, že postupoval v rozporu s § 48 odst. 2 a 8 v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když navrhovatele – GREEN PROJECT s.r.o., IČO 27195783, se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice– coby účastníka zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku vyloučil z další účasti v zadávacím řízení s odůvodněním, které navrhovateli sdělil v přípisu ze dne 30. 6. 2017 nadepsaném „Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení“ a které spočívalo v tom, že navrhovatel před podpisem smlouvy předložil poddodavatelské smlouvy s poddodavateli, jejichž prostřednictvím navrhovatel prokazoval splnění kritéria technické kvalifikace, a to konkrétně předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací, stanoveného zadavatelem v bodě 10. výzvy k podání nabídekodkazem na § 79 odst. 2 písm. a) citovaného zákona, které dle zadavatele nesplňují požadavek uvedený v § 83 odst. 2 téhož zákona, aniž by měl zadavatel postaveno najisto, že navrhovatel dalšími třemi osvědčeními objednatelů, které současně předložil před uzavřením smlouvy (a to osvědčením od objednatele Statutární město Plzeň, osvědčením od objednatele KONTREX building management s.r.o. a osvědčením od objednatele OK GARDEN s.r.o., Praha) a která by sama o sobě mohla postačovat k prokázání splnění předmětného kritéria technické kvalifikace, neprokázal splnění technické kvalifikace ve smyslu bodu 10. výzvy k podání nabídek, přičemž uvedený postup mohl ovlivnit výběr dodavatele, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako nápravné opatření k nezákonnému postupu zadavatele – město Hronov, IČO 00272680, se sídlem nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov  – uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ruší vyloučení navrhovatele – GREEN PROJECT s.r.o., IČO 27195783, se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice – z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „AQUA MINERALIS GLACENSIS – Revitalizace parku A. Jiráska – Hronov“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 15. 5. 2017, oznámené navrhovateli přípisem zadavatele ze dne 30. 6. 2017 nadepsaným jako „Oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení“.

III.

Zadavateli – město Hronov, IČO 00272680, se sídlem nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0294/2017/VZ ve věci návrhu navrhovatele – GREEN PROJECT s.r.o., IČO 27195783, se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice – ze dne 27. 7. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na  veřejnou zakázku „AQUA MINERALIS GLACENSIS – Revitalizace parku A. Jiráska – Hronov“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 15. 5. 2017.

IV.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – město Hronov, IČO 00272680, se sídlem nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov  – ukládá povinnost

 

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – město Hronov, IČO 00272680, se sídlem nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (dále jen „zadavatel“) – uveřejněním výzvy k  podání nabídek na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/aqua-mineralis-glacensis-revitalizace-parku-a-jiraska-hronov dne 15. 5. 2017 (dále jen „výzva“ a „profil zadavatele“) zahájil ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zjednodušené podlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky „AQUA MINERALIS GLACENSIS – Revitalizace parku A. Jiráska – Hronov“ (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel na profilu zadavatele současně uveřejnil zadávací dokumentaci.

2.             Z obsahu výzvy, resp. ze zadávací dokumentace vyplývá, že předmětem veřejné zakázky je revitalizace parku A. Jiráska v  Hronově spočívající v demolici stávajících objektů, rekonstrukci amfiteátru, rekonstrukci lávky, výstavbě nového objektu WC, mola, výstavbě pítka a vodního prvku, dlážděných a asfaltových zpevněných ploch, dětského hřiště, dodávce mobiliáře. Dále jsou součástí předmětu „drobné stavební práce včetně nezbytných inženýrských sítí, kácení a odstranění stávající zeleně, dodávka a výsadba zeleně nové a přesunutí sochy A. Jiráska.“ Konkrétní rozsah zakázky je pak vymezen projektovou dokumentací.

3.             Zadavatel ve výzvě k podání nabídek stanovil, že požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona, profesní způsobilosti dle § 77 zákona, ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona a technické kvalifikace dle § 79 zákona s tím, že k prokázání technické kvalifikace mohou dodavatelé použít čestné prohlášení, doklady v prostých kopiích nebo jednotné evropské osvědčení. Zadavatel si ve výzvě ve smyslu § 53 odst. 5 zákona vyhradil možnost doručování rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele formou uveřejnění na profilu zadavatele. Jako kritérium ekonomické výhodnosti nabídky zadavatel stanovil nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

4.             Z „Protokolu o otevírání obálek s nabídkami“ ze dne 8. 6. 2017 vyplývá, že zadavatel obdržel celkem pět nabídek, včetně nabídky společnosti GREEN PROJECT s.r.o., IČO 27195783, se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice (dále jen „navrhovatel“), s nabídkovou cenou 22 629 056,87 Kč bez DPH.

5.             Jak je uvedeno ve „Zprávě o hodnocení nabídek“ ze dne 13. 7. 2017, hodnotící komise ustanovená zadavatelem nejprve sestavila pořadí nabídek a následně posoudila splnění podmínek účasti u prvních třech nabídek v pořadí. Hodnotící komise posoudila nabídkovou cenu účastníka zadávacího řízení MAAD Group s.r.o., Praha, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, jako mimořádně nízkou a požádala ho o její zdůvodnění, které účastník ve stanovené lhůtě neposkytl, a proto byl zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Navrhovatel, v pořadí hodnocení nabídek druhý, byl následně před podpisem smlouvy dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona vyzván, aby mj. předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Jak je uvedeno dále ve zprávě, navrhovatel prokazoval splnění části kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prostřednictvím jiných osob a k tomu předložil poddodavatelské smlouvy. Z těchto smluv však dle komise nevyplývá závazek, že tito poddodavatelé budou pro navrhovatele vykonávat konkrétní stavební práce, kterými bylo prokazováno splnění kvalifikace.

6.             Zadavatel dne 30. 6. 2017 rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, přičemž jako důvod v „Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení“ uveřejněném na profilu zadavatele téhož dne zadavatel s odkazem na § 48 odst. 2 a odst. 8 citovaného zákona uvedl, že doklady předložené navrhovatelem nesplňují zadávací podmínky.

7.             Jelikož navrhovatel s rozhodnutím zadavatele o svém vyloučení nesouhlasil, podal dne 14. 7. 2017 do datové schránky zadavatele proti svému vyloučení nedatované námitky. Rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele, které zadavatel odmítnul, obdržel navrhovatel dne 20. 7. 2017. Navrhovatel následně podal dne 28. 7. 2017 u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 

II.             NÁVRH NAVRHOVATELE

8.             Navrhovatel uvádí, že z oznámení o jeho vyloučení vyplývá, že důvodem vyloučení byla skutečnost, že předložené poddodavatelské smlouvy neobsahují závazek, že poddodavatel bude vykonávat konkrétní část plnění, odpovídající prokázané části kvalifikace.  Dle zadavatele jde o smlouvy s AMIKA FIRST s.r.o., IČO 24219169, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 (dále jen „AMIKA FIRST“), a se ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o., IČO 14504588, se sídlem Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny (dále jen „ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR“), přičemž závazek plnění obou poddodavatelů spočívá „pouze“ v „odborné poradenské činnosti. Dle zadavatele tak není splněn požadavek uvedený v § 83 odst. 2 zákona. Navrhovatel tímto odůvodněním zadavatele nesouhlasí.

9.             Navrhovatel předně zdůrazňuje, že prokázal kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona sám o sobě třemi referenčními listy, a to od objednatelů: Statutární město Plzeň, IČO 00075370, se sídlem náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň (dále jen „Statutární město Plzeň“), v hodnotě 24 mil , KONTREX building management s.r.o., IČO 64581764, se sídlem Dopravní 1314/1, 104 00 Praha 10 (dále jen „KONTREX building“),v hodnotě 11 mil.a OK GARDEN s.r.o., IČO 27571297, se sídlem Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 (dále jen „OK GARDEN“), v hodnotě 10,1 mil. Kč.Co se týče poddodavatelských smluv, navrhovatel uvádí, že tytodoložilv nabídce zejména proto, aby bylo zjevné, že má kvalifikované partnery, s nimiž si umí pomoci ve specializovaných profesích (např. arborista vzácných dřevin, zahradník renesančních zahrad, apod.). Záměrem tedy bylo pouze prokázat „větší kvalitu navrhovatele a jeho orientaci v problematice.

10.         Navrhovatel dále uvádí, že poddodavatelské smlouvy uzavřené s AMIKA FIRST a ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR jsou uzavřené v souladu s § 83 odst. 2 zákona, neboť z obou vyplývá závazek poddodavatele, že bude vykonávat: stavební práce, tyto bude poddodavatelvykonávat s dodavatelem společně a nerozdílně a konkrétní práce budou vykonávány ve vztahu k prokazované kvalifikaci. Co se týče „poradenských činností“ uvedených ve smlouvách, je tedy zjevné, že tyto se budou týkat předmětu díla, tedy stavebních prací. Skutečnost, že práce bude vykonávat poddodavatel s dodavatelem společně a nerozdílně, je uvedena v bodě 3.4 smluv. Skutečnost, že jsou práce z poddodavatelských smluv ve vztahu k prokazované kvalifikaci, vyplývá dle navrhovatele z  toho, že „nesou předmět smlouvy hlavní“, tedy stavební práce, přičemž v bodě 3.1 poddodavatelských smluv je výslovně uveden závazek provést část stavby či práce v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. Celkem tak navrhovatel prokázal nikoli tři, jak požadoval zadavatel, ale pět referenčních zakázek, z čehož tři byly vlastní reference navrhovatele a dvě reference poddodavatelů AMIKA FIRST a ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR.

11.         Navrhovatel dále namítá, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách vytváří zcela nový argument pro vyloučení navrhovatele, když argumentuje tím, že referenční stavby navrhovatele pro KONTREX building a OK GARDEN „nejsou prokazatelně doložitelné“. Zadavatel tvrdí, že uvedené firmy nejsou „klasičtí zadavatelé“, ale zhotovitelé, a proto byl navrhovatel v rámci referenčních staveb pravděpodobně pouze poddodavatelem, nikoliv zhotovitelem. Dále zadavatel tvrdí, že z dokumentů není patrné, v jakém rozsahu se navrhovatel na zakázkách podílel, neboť v referenčních listech je uvedená pouze celková cena díla. Navrhovatel k tomu uvádí, že všechny referenční listy byly doloženy v souladu s § 79 zákona a zadávací dokumentací. Zadavatel v této souvislosti nevytknul v rámci rozhodnutí o vyloučení navrhovateli jediné pochybení. Dle navrhovatele se zadavatel pokouší vyloučit stěžovatele pouze na základě svých domněnek. Pokud měl zadavatel pochybnosti, pro navrhovatele nebyl problém hodnotu provedených prací prokázat, např. smlouvou o dílo. Dle navrhovatele zadavatel v rozporu se zákonem staví jiné objednatele na nižší úroveň, než objednatele veřejné, čímž se dopouští diskriminace ve smyslu § 6 odst. 2 zákona, neboť nepřipouští reference od soukromých objednatelů.

12.         Navrhovatel uzavírá, že zadavatel v oznámení o jeho vyloučení uvedl jako důvod, že z poddodavatelských smluv nevyplývá závazek, že tito poddodavatelé budou pro účastníka vykonávat konkrétní stavební práce, kterými bylo prokazováno splnění technické kvalifikace. Naproti tomu v rozhodnutí o námitkách vytváří další důvody pro vyloučení navrhovatele a zpochybňuje i další reference navrhovatele. Současně zadavatel navrhovatele vylučuje pouze na základě svých domněnek a odmítá uznat reference od jiných osob než veřejných dodavatelů. Na základě uvedeného se navrhovatel domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení a dále „vyhlášení navrhovatele za vítěze veřejné zakázky v souladu s pořadím podle nejnižší nabídkové ceny.

III.           VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE ZE DNE 7. 8. 2017

13.         Zadavatel úvodem sděluje, že šetřená veřejná zakázka je náročná zejména z důvodu koordinace jednotlivých druhů stavebních prací. K prokázání technické kvalifikace proto požadoval zkušenosti se zakázkami z oboru pozemního stavitelství, neboť převážná část plnění jsou sice stavební práce, ale různého charakteru. Zadavatel v souladu s § 122 odst. 3 zákona navrhovatele vyzval k předložení dokladů prokazujících kvalifikaci. Navrhovatel ve stanovené lhůtě předložil mj. seznam významných referenčních zakázek, kde kromě tří vlastních jsou uvedeny i dvě referenční zakázky jiných osob. Navrhovatel v souladu s § 83 odst. 1 zákona předložil kompletní kvalifikační doklady dvou jiných osob, a to AMIKA FIRST a ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, přitom ale uvádí, že technické kvalifikační předpoklady dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona splňuje sám, svými osvědčeními objednatelů. Zadavateli není jasné, proč tedy předkládal kompletní kvalifikační doklady dalších dvou osob.

14.         Zadavatel dále uvádí, že v rámci posuzování navrhovatelem předložených dokumentů a při přezkumu jeho námitek posuzoval osvědčení objednatelů OK GARDEN a KONTREX building, přičemž z veřejně dostupných zdrojů (Věstník veřejných zakázek, profily zadavatelů, sbírky rozhodnutí Úřadu, webové stránky navrhovatele a objednatelů, apod.) zjistil, že navrhovatel realizoval většinu svých zakázek zejména v oblasti údržby a revitalizace zeleně, což vyplývá rovněž z předložených osvědčení navrhovatele. V osvědčení objednatele Statutárního města Plzeň je uvedena část plnění, které dle zadavatele částečně odpovídá požadovanému pozemnímu stavitelství. Naproti tomu osvědčení objednatelů OK GARDEN a KONTREX building jsou pro zadavatele značně neurčitá a vágní, neboť z nich není patrné, v jaké části (ulici) Prahy se tyto zakázky realizovaly. U těchto dvou osvědčení tedy dle zadavatele není zjevně patrné splnění požadavku uvedeného v zadávacích podmínkách, a to realizace minimálně tří stavebních prací z oboru pozemního stavitelství v objemu minimálně 10 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu. Vzhledem k jejich neurčitosti je tedy dle zadavatele „na zvážení, zda odpovídají skutečnosti“.

15.         Zadavatel dále uvádí, že z výše uvedených veřejně dostupných zdrojů zjistil, že objednatelé OK GARDEN a KONTREX building jsou „klasičtí dodavatelé“, a tudíž dle zadavatele „není reálné, že by pro své potřeby realizovali zakázky, kterými navrhovatel prokazuje kvalifikaci“. Z veřejně dostupných zdrojů zadavatel rovněž zjistil, že navrhovatel a objednatel OK GARDEN prováděli některé zakázky společně pro jiné zadavatele. V kontextu navrhovatelem předložených dokumentů proto zadavatel usoudil, že navrhovatel další dvě osvědčení prokazuje pomocí jiných osob dle § 83 zákona. Zadavatel v této souvislosti však trvá na tom, že v předložených dokumentech není uveden konkrétní závazek jiných osob (AMIKA FIRST a ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR) v souladu s ustanovením § 83 odst. 2 zákona, že tyto osoby budou provádět stavební práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Dle předložených poddodavatelských smluv měl závazek poddodavatele spočívat pouze v „odborné poradenské činnosti“, resp. v „poradenské činnosti“.

16.         K tvrzení navrhovatele, že zadavatel neuznává zakázky „soukromých zadavatelů“, čímž navrhovatele diskriminuje, pak zadavatel uvádí, že posuzoval veškeré dokumenty předložené navrhovatelem a uznal i osvědčení jiných osob, tj.  AMIKA FIRST a ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, od neveřejných zadavatelů (byť zadavatel neuznává prokázání kvalifikace těmito poddodavateli s ohledem na neurčitost závazků poddavatelů k poskytnutí plnění veřejné zakázky). Není tedy pravdou, že by zadavatel neuznával osvědčení od jiných než veřejných zadavatelů.

17.         Zadavatel uzavírá, že trvá na svém rozhodnutí o vyloučení navrhovatele i na svém rozhodnutí o námitkách navrhovatele, na jejichž obsah současně rovněž odkazuje.

IV.          PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

18.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno dnem 28. 7. 2017, kdy Úřad návrh navrhovatele obdržel.

 

19.         Podle § 256 zákona jsou účastníky správního řízení:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

20.         Zahájení správního řízení Úřad jeho účastníkům oznámil dopisem č. j. ÚOHS-S0294/2017/VZ-22032/2017/522/PKř ze dne 31. 7. 2017.

21.         Vyjádření zadavatele k  návrhu a dokumentaci o zadávacím řízení (dále rovněž „dokumentace“) Úřad obdržel dne 7. 8. 2017 resp. 9. 8. 2017.

22.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0294/2017/VZ-23595/2017/522/KČe ze dne 16. 8. 2017 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k podání informace o dalších úkonech, které v průběhu správního řízení v zadávacím řízení případně provede a k zaslání dokumentace pořízené v této souvislosti.

23.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0294/2017/VZ-23592/2017/522/KČe ze dne 16. 8. 2017 Úřad účastníkům řízení určil lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí. 

24.         Zadavatel dopisem ze dne 22. 8. 2017 požádal o nahlédnutí do spisu správního řízení, což mu bylo Úřadem umožněno dne 23. 8. 2017.

25.         Zadavatel ani navrhovatel se ve stanovené lhůtě ani později v průběhu správního řízení již dále nevyjádřili.

V.            ZÁVĚRY ÚŘADU

26.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace, stanovisek předložených účastníky řízení a na základě vlastních zjištění rozhodl o tom, že zadavatel při vyloučení navrhovatele postupoval v rozporu se zákonem. K tomu Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Posouzení právního postavení zadavatele

27.         Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace. Město Hronov jako územní samosprávný celek je tedy ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona veřejným zadavatelem, proto je povinno postupovat při zadávaní veřejných zakázek podle zákona.

Relevantní ustanovení právních předpisů

28.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

29.         Podle § 28 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona se pro účely zákona zadávacími podmínkami rozumí veškeré zadavatelem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení.

30.         Podle § 37 odst. 1 písm. a) zákona zadavatel může stanovit podmínky účasti v zadávacím řízení jako podmínky kvalifikace.

31.         Podle § 48 odst. 1 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.

32.         Podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil.

33.         Podle § 48 odst. 8 zákona zadavatel vyloučí vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení podle odst. 2 nebo může prokázat naplnění důvodů podle odst. 5 písm. a) až c).

34.         Podle § 53 odst. 4 zákona věty první a druhé zadavatel může použít jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim. Zadavatel může použít i jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté; ustanovení § 81 až 85, § 87 a 88 se použijí obdobně.

35.         Podle § 73 odst. 6 zákona pokud zadavatel požaduje prokázání ekonomické nebo technické kvalifikace, musí v zadávací dokumentaci přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky stanovit,

a) která kritéria ekonomické nebo technické kvalifikace požaduje a

b) minimální úroveň pro jejich splnění.

36.         Podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona k prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel může požadovatseznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže.

37.         Podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona nestanoví-li zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle odst. 2 písm. a) nebo b) použít dodávky, služby nebo stavební práce, které poskytl jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.

38.         Podle § 86 odst. 3 zákona si zadavatel před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

39.         Podle § 122 odst. 5 zákona zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle odstavce 3 nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.

40.         Podle § 125 odst. 1 zákona pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek nebo elektronické aukce nebo z výsledku nového hodnocení. Nové hodnocení zadavatel musí provést, pokud by vyloučení vybraného dodavatele znamenalo podstatné ovlivnění původního pořadí nabídek. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele.

Skutečnosti zjištěné z dokumentace o zadávacím řízení

41.         Zadavatel ve výzvě pod bodem 10. „Požadavky na prokázání kvalifikace“ uvedl, že v návaznosti na § 53 odst. 4 zákona požaduje prokázání: základní způsobilosti dle § 74 zákona, profesní způsobilosti dle § 77 zákona, ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona a technické kvalifikace dle § 79 zákona.

42.         Ke splnění technické kvalifikace zadavatel konkrétně stanovil, že „dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona dodavatel předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, a to minimálně 3 stavebních prací z oboru pozemního stavitelství ve vztahu k předmětné zakázce minimálně v objemu 10 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu. Přílohou seznamu musí být osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, která musí zahrnovat alespoň: cenu, dobu provádění, místo provádění a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně provedeny a dokončeny. Rovnocenným dokladem k prokázání je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele“.

43.         Zadavatel ve výzvě dále uvedl, že „před uzavřením smlouvy si od vybraného dodavatele vyžádá předložení dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy v souladu s § 86 odst. 3 zákona. Pokud vybraný dodavatel kvalifikaci před podpisem smlouvy neprokáže, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek v souladu s § 125 odst. 1 zákona“.

44.         Jak vyplývá ze „Zprávy o hodnocení nabídek“ ze dne 13. 7. 2017, zadavatel obdržel celkem pět nabídek. Hodnotící komise nejprve sestavila pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny a následně posoudila splnění podmínek účasti u prvních třech nabídek v pořadí. V rámci posouzení nabídek byla komisí nabídková cena účastníka zadávacího řízení MAAD Group s.r.o., Praha, identifikována jako mimořádně nízká. Účastník byl vyzván k jejímu zdůvodnění, které však ve stanovené lhůtě neposkytl, a byl proto zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.

45.         Ve zprávě o hodnocení nabídek ze dne 13. 7. 2017 je dále uvedeno, že navrhovatel – v pořadí hodnocení nabídek druhý – byl dopisem ze dne 22. 6. 2017 vyzván, aby před podpisem smlouvy předložil doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami (pozn. Úřad pro úplnost uvádí, že navrhovatel v nabídce prokázání kvalifikace doložil ve smyslu ustanovení § 53 odst. 4 čestným prohlášením). Ve zprávě o hodnocení nabídek jsou dále uvedeny skutečnosti týkající se posouzení navrhovatelem předložených dokladů. Tato část zprávy je citována v odůvodnění oznámení o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení (viz dále bod 49. odůvodnění tohoto rozhodnutí). V závěru zprávy je mimo jiné konstatováno, že zadavatel dne 30. 6. 2017 rozhodl podle § 48 odst. 2 a odst. 8 zákona o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení z důvodu, že jím předložené doklady nesplňují zadávací podmínky.

Doklady o kvalifikaci předložené navrhovatelem před podpisem smlouvy

46.         Navrhovatel zadavateli před uzavřením smlouvy předložil ve smyslu § 86 odst. 3 zákona originály dokladů o kvalifikaci.  Jako pro posouzení věci podstatné z nich uvádí Úřad následující:

47.         Seznam významných referenčních zakázek, který navrhovatel předložil formou tabulky obsahující tyto údaje: název objednatele, kontaktní osobu, místo realizace, termín realizace, cenu díla bez a včetně DPH, název zakázky a její podrobný popis. Seznam obsahuje celkem pět referenčních zakázek, přičemž Úřad ke každé z nich uvádí ze seznamu základní údaje:

 • ad 1. – objednatel: Statutární město Plzeň, místo realizace: Plzeň, Lochotínský park, termín realizace: 2014 – 2015, cena díla: 24 245 688 Kč bez DPH, název zakázky: „Lochotínský park“, popis zakázky: příprava území, kácení a likvidace zeleně, zemní a bourací práce, sanace a odvodnění, komunikace a zpevněné plochy, dlažba, výsadby stromů a keřů, založení trávníku, vodovodní přípojka, kanalizace, přeložky sdělovacích kabelů, veřejné osvětlení, elektromontáže, zavlažovací systém, drobná architektura a mobiliář, rekonstrukce hudebního pavilonu, dřevěný mostek, oplocení, betonáže, zděné konstrukce, zámečnické konstrukce, klempířské prvky,
 • ad 2. – objednatel: KONTREX building, místo realizace: Praha, termín realizace:  2014 – 2017, cena díla: 11 237 169 Kč bez DPH, název zakázky: „Kompletní realizace, stavební práce a sadové úpravy“, popis zakázky: příprava území, ošetření stromů a keřů, bourací a zemní práce, výkopy, betonáže, zděné konstrukce, zednické, zámečnické, tesařské a truhlářské práce, zpevněné plochy a komunikace, dlážděné plochy, sanace a odvodnění, veřejné osvětlení, elektrorozvody, zavlažovací systém, sadové úpravy, založení a renovace trávníku,
 • ad 3. – objednatel:  OK GARDEN s.r.o., místo realizace: Praha, termín realizace:  2015 – 2016, cena díla: 10 108 722 Kč bez DPH, název zakázky: „Kompletní realizace díla“, popis zakázky: příprava území, terénní úpravy, kácení a likvidace zeleně, arboristické práce, bourací práce, sanace a odvodnění, zpevněné plochy a komunikace, dlažby, zavlažovací systém, drobná architektura a městský mobiliář, oplocení, regenerace parkové a veřejné zeleně,
 • ad 4. – objednatel: KLIMAT SERVIS PŘEVOR, IČO 69319529, se sídlem Albánská 843/10, 160 00 Praha 6 (dále jen „KLIMAT SERVIS“), místo realizace: K Letišti - Praha 6, termín realizace: III/2014 – IV/2014, cena díla: 10 524 450 Kč bez DPH, název zakázky: „Rekonstrukce prostor provozovny firmy - KLIMAT SERVIS PŘEVOR“ a její popis,
 • ad 5. – objednatel: Městská část Praha 12, IČO 00231151, se sídlem Písková 830/25, 143 00 Praha 4 (dále jen „Městská část Praha 12“), místo realizace: Praha 12, termín realizace: 2014, cena díla: 17,51 mil. Kč bez DPH, název zakázky: „Rekreační a kondiční areál RAK“ a její popis.

48.         Dále navrhovatel předložil doklady týkající se referencí přímo navrhovatele, a to:

 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, kterým dokládá mj. oprávnění k podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, resp. oprávnění k poskytování služeb pro zahradnictví,
 • osvědčení objednatele o provedení díla „Lochotínský park“, vystavené pro navrhovatele dne 27. 7. 2015 objednatelem Statutární město Plzeň, osvědčení z formálního hlediska obsahuje následující údaje (shodně s  údaji uvedenými v seznamu referenčních zakázek): název zakázky, popis prací, místo a termín plnění, celkovou cenu díla a prohlášení objednatele, že veškeré práce byly provedeny řádně a odborně v souladu se smlouvou o dílo,
 • osvědčení objednatele o provedení díla „Kompletní realizace, stavební práce a sadové úpravy“, vystavené pro navrhovatele dne 11. 5. 2015 objednatelem KONTREX building, osvědčení z formálního hlediska obsahuje následující údaje (shodně s  údaji uvedenými v seznamu): název zakázky, předmět díla a popis prací, místo a termín plnění, celkovou cenu díla a prohlášení objednatele, že veškeré práce byly provedeny řádně a odborně,
 • osvědčení objednatele o provedení díla „Kompletní realizace, stavební práce a sadové úpravy“, vystavené pro navrhovatele dne 16. 8. 2016 objednatelem OK GARDEN, osvědčení z formálního hlediska obsahuje následující údaje (shodně s  údaji uvedenými v seznamu): název zakázky, předmět díla a popis prací, místo a termín plnění, celkovou cenu díla a prohlášení objednatele, že veškeré práce byly provedeny řádně a odborně v souladu se smlouvou o dílo.

Dále pak navrhovatel před podpisem smlouvy předložil doklady poddodavatelů AMIKA FIRST a ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, a to:

 • osvědčení o řádném plnění stavebních prací, vystavené pro poddodavatele dne 3. 7. 2014 objednatelem KLIMAT SERVIS na akci „Rekonstrukce prostor provozovny firmy - KLIMAT SERVIS PŘEVOR“, osvědčení obsahuje (shodně s  údaji uvedenými v seznamu): název zakázky, popis prací, místo a termín plnění, celkovou cenu díla a prohlášení objednatele, že práce byly provedeny řádně a odborně,
 • „poddovatelská smlouva na sjednání budoucí spolupráce na veřejné zakázce, uzavřená dle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník“, uzavřená mezi navrhovatelem a AMIKA FIRST dne 27. 6. 2017, přičemž dle bodu 3.1 smlouvy „bude předmětem budoucí smlouvy o dílo závazek poddodavatele pro dodavatele provést část stavby či práce v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace pro dodavatele na předmětnou veřejnou zakázku, dle zadávací a projektové dokumentace, a to: odborná poradenská činnost“,
 • referenční listina, vystavená pro poddodavatele objednatelem Městská část Praha 12 na komplexní rekonstrukci stávajícího areálu „Rekreační a kondiční areál RAK“, referenční listina obsahuje (shodně s  údaji uvedenými v seznamu): název zakázky, popis prací, místo a termín plnění, celkovou cenu díla a prohlášení objednatele, že práce byly prováděny v termínu, pravidelně a kvalitně,
 • „poddovatelská smlouva na sjednání budoucí spolupráce na veřejné zakázce, uzavřená dle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník“, uzavřená mezi navrhovatelem a ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR dne 27. 6. 2017, přičemž dle bodu 3.1 smlouvy „bude předmětem budoucí smlouvy o dílo závazek poddodavatele pro dodavatele provést část stavby či práce v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace pro dodavatele na předmětnou veřejnou zakázku, dle zadávací a projektové dokumentace, a to: poradenská činnost“.

 

Vyloučení navrhovatele

49.         Vyloučení ze zadávacího řízení zadavatel navrhovateli oznámil v „Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení“ ze dne 30. 6. 2017, které uveřejnil téhož dne na profilu zadavatele.

50.         Zadavatel v oznámení uvedl, že navrhovatel byl „vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 a dle § 48 odst. 8 zákona z důvodu, že doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky a doklady mají vliv na posouzení podmínek účasti“.  V odůvodnění zadavatel uvedl, že „účastník před podpisem smlouvy… předložil doklady požadované zákonem. Účastník prokazoval splnění požadované technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona… prostřednictvím jiných osob (§ 83 zákona). Účastník předložil poddodavatelské smlouvy, kterými prokazoval splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona. Předložené poddodavatelské smlouvy neobsahují závazek, že poddodavatel bude vykonávat stavební práce (konkrétní část plnění, odpovídající prokázané části kvalifikace), ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Předložené poddodavatelské smlouvy tedy nesplňují požadavek uvedený v § 83 odst. 2 zákona, tj. prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Účastník předložil smlouvu s poddodavatelem AMIKA FIRST. Dle článku 3.1 této poddodavatelské smlouvy měl závazek poddodavatele spočívat v  ̗odborné poradenské činnosti´. Účastník dále předložil smlouvu s poddodavatelem ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR. Dle článku 3.1 této poddodavatelské smlouvy měl závazek poddodavatele spočívat v  ̗poradenské činnosti´. Z poddodavatelských smluv… tedy nevyplývá závazek, že tito poddodavatelé budou pro účastníka vykonávat konkrétní stavební práce, kterými bylo prokazováno splnění technické kvalifikace.“

Námitky navrhovatele

51.         Proti svému vyloučení podal navrhovatel dne 17. 7. 2017 námitky, ve kterých poukazoval zejména na skutečnost, že prokázal technickou kvalifikaci svými vlastními referenčními stavbami. V  další části námitek navrhovatel uvedl z jeho pohledu stěžejní argumenty týkající se souladu poddovatelských smluv se zadávacími podmínkami, resp. se zákonem.

Rozhodnutí zadavatele o námitkách

52.         Zadavatel nedatovaným rozhodnutím, které navrhovatel obdržel dne 20. 7. 2017, námitky navrhovatele podle § 245 odst. 1 zákona odmítnul s tím, že trvá na vyloučení navrhovatele z důvodů uvedených v oznámení ze dne 30. 6. 2017. Zadavatel dále konstatoval, že z dokladů předložených navrhovatelem je patrné, že splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokazoval pomocí poddodavatelů. Tato skutečnost je patrná ze seznamu významných referenčních zakázek, kde kromě tří zakázek navrhovatele jsou uvedeny další dvě zakázky jiných osob, dále z dokladů prokazujících splnění základní a profesní způsobilosti poddodavatelů AMIKA FIRST a ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR a dále z poddodavatelských smluv, které byly navrhovatelem předloženy před uzavřením smlouvy. Dle zadavatele je tedy tvrzení navrhovatele, že poddodavatelské smlouvy a kompletní kvalifikační doklady jiných osob předložil pouze proto, aby prokázal „kvalitu a orientaci v problematice“, neakceptovatelné a nerelevantní. Z předložených dokladů dle zadavatele jednoznačně vyplývá, že tito poddodavatelé měli být „jinými osobami“, kterými navrhovatel prokazoval kvalifikaci dle § 83 zákona. Zadavatel proto posuzoval veškeré předložené dokumenty, tzn. i poddodavatelské smlouvy, a jejich soulad se zadávacími podmínkami.

53.         K argumentaci navrhovatele, že prokázal splnění technické kvalifikace sám o sobě referencemi objednatelů Statutární město Plzeň, KONTREX building a OK GARDEN, zadavatel v rozhodnutí o námitkách konstatuje, že referenční stavby uvedené v osvědčeních od objednatelů KONTREX building a OK GARDEN nejsou pro zadavatele prokazatelně doložitelné. Zadavatel uvedl, že z veřejně dostupných zdrojů je patrné, že KONTREX building a OK GARDEN nejsou „klasičtí zadavatelé“, ale zhotovitelé. Z toho zadavatel vyvozuje, že navrhovatel byl v rámci těchto dvou referenčních zakázek pravděpodobně pouze poddodavatelem. V uvedených osvědčeních není uvedeno, o jaká díla se jedná (není uveden název zakázky a přesnější místo určení plnění), ani z nich není patrné, v jakém rozsahu se navrhovatel na zakázkách podílel, neboť je zde uvedena pouze celková cena díla, kterou nelze brát jako relevantní a to s ohledem na skutečnost, že navrhovatel se na dokládaných zakázkách podílel v roli poddodavatele. Dle zadavatele se lze domnívat, že tyto zakázky prováděli objednatelé KONTREX building a OK GARDEN pro jiné zadavatele (není uvedeno pro jaké a jaká byla hodnota celé zakázky) a navrhovatel prováděl pouze poddodávky. Zadavatel v rozhodnutí o námitkách zdůrazňuje, že posuzoval celý soubor dokladů k prokázání kvalifikace jako celek.

54.         Zadavatel závěrem zrekapituloval, že ze seznamu významných referenčních zakázek považuje referenční zakázky poddodavatelů AMIKA FIRST a ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR za doklady, kterými navrhovatel prokazoval svojí kvalifikaci. Jak již bylo uvedeno v oznámení o vyloučení navrhovatele, z poddodavatelských smluv s uvedenými poddodavateli však nevyplývá závazek, že tito budou pro navrhovatele vykonávat konkrétní stavební práce, kterými bylo prokazováno splnění technické kvalifikace.

Právní posouzení

55.         Jak vyplývá z ustanovení  § 53 zákona, zákon ve zjednodušeném podlimitním řízení, které připadá v úvahu pouze pro podlimitní režim, zadavateli umožňuje, aby si případně zvolil z nadlimitního režimu ta pravidla či kritéria kvalifikace, která se mu osvědčila nebo je považuje za důležité pro průběh zadávacího řízení či následné plnění smlouvy. Zadavatel tedy může použít jednotlivá pravidla stanovená pro nadlimitní režim, případně může použít i jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté zákona, pokud si to vyhradí.

56.         V šetřeném případě zadavatel dané možnosti využil a ve smyslu § 53 odst. 4 zákona v zadávacích podmínkách jako podmínku účasti v zadávacím řízení mj. stanovil, že požaduje prokázání technické kvalifikace ve smyslu § 79 zákona, a to konkrétně dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona, předložením seznamu stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních pět let před zahájením zadávacího řízení. Jako minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria kvalifikace zadavatel ve smyslu § 73 odst. 6 zákona stanovil tři stavební práce z oboru pozemního stavitelství ve vztahu k předmětné zakázce, v objemu minimálně 10 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu.

57.         Co se týče dokladů, kterými měl účastník řízení předmětné technické kritérium prokázat, zadavatel stanovil, že kromě předmětného seznamu musí být jeho přílohou osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, která musí zahrnovat alespoň: cenu, dobu a místo provádění a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně provedeny a dokončeny s tím, že zadavatel bude za rovnocenný doklad považovat smlouvu s objednatelem nebo doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

58.         Vycházeje ze srovnání dokladů, které navrhovatel na výzvu zadavatele před uzavřením smlouvy předložil, s požadavky na prokázání předmětného kritéria technické kvalifikace Úřad konstatuje, že předložená osvědčení objednatelů k referenčním zakázkám, které prováděl sám navrhovatel – tedy osvědčení od objednatele Statutární město Plzeň v hodnotě 24 245 688 Kč, osvědčení od objednatele KONTREX building v hodnotě 11 237 169 Kč a osvědčení od objednatele OK GARDEN s.r.o. v hodnotě 10 108 722 Kč (vše bez DPH) – jejich počtem i hodnotou provedených prací, vyjádřenou finančním objemem, splňují minimální úroveň předmětného kritéria kvalifikace.

59.         Z formálního popisu provedených prací uvedených v jednotlivých osvědčeních k předmětným referenčním zakázkám je taktéž zřejmé, že se věcně jedná o práce obdobného, ne-li totožného, charakteru k předmětu veřejné zakázky, tak jak je tento popsán v  zadávací, resp. projektové dokumentaci (viz bod 2. odůvodnění tohoto rozhodnutí), resp. o „stavební práce z oboru pozemního stavitelství ve vztahu k předmětné zakázce“ ve smyslu jediného konkrétního požadavku zadavatele na charakter referenčních prací.

60.         Rovněž způsob, kterým navrhovatel požadované doklady před podpisem smlouvy předložil, zcela koresponduje s  požadavky zadavatele uvedenými v  zadávacích podmínkách. Navrhovatel v  tomto smyslu předložil seznam poskytnutých stavebních prací i osvědčení objednatelů o jejich řádném provedení a dokončení, přičemž seznam i osvědčeni z formálního hlediska obsahují všechny údaje o referenčních zakázkách požadované zadavatelem, tj. cenu zakázky, dobu a místo provádění a údaj o tom, zda byly stavební práce řádně provedeny a dokončeny (srov. bod 48. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

61.         Vycházeje z uvedeného je zřejmé, že navrhovatel – v rámci tří vlastních referenčních zakázek – zadavateli předložil konkrétní doklady týkající se prokázání předmětného kritéria technické kvalifikace. Jak vyplývá z dokumentace o zadávacím řízení, včetně oznámení zadavatele ze dne 30. 6. 2017 o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, zadavatel předmětné referenční zakázky navrhovatele nikterak nezpochybnil, resp. z  dokumentace není ani zřejmé, zda se zadavatel před uzavřením smlouvy posouzením právě těchto dokladů, a v nich uvedených skutečností, vztahujících se k těmto třem referenčním zakázkám, vůbec zabýval. Až v samotném rozhodnutí o námitkách zadavatel uvádí, že „posuzoval celý soubor dokladů k prokázání kvalifikace jako celek“. Pakliže je tomu tak, a zadavatel skutečně posuzoval i doklady k referenčním zakázkám, které prováděl sám navrhovatel, bylo by možné prezentovat dílčí závěr, že tyto doklady jsou z pohledu zadavatele dostatečné, jelikož v dokumentaci o zadávacím řízení a zejména pak v odůvodnění oznámení o vyloučení navrhovatele nejsou zachyceny žádné pochybnosti zadavatele související právě s těmito doklady.

62.         Bez ohledu na uvedené skutečnosti nicméně zadavatel navrhovatele ze zadávacího řízení vyloučil, aniž by v odůvodnění oznámení o vyloučení navrhovatele či v jiných dokumentech zaznamenávajících úkony zadavatele před vyloučením navrhovatele byla jakákoliv zmínka, zda k  uvedeným referenčním zakázkám a osvědčením o jejich provedení zadavatel přihlédl, případně odůvodnění, proč zadavatel tato uchazečem předložená osvědčení neakceptuje. Jak bylo dovozeno výše, tato navrhovatelem (nikoliv poddodavatelem) předložená osvědčení počtem i hodnotou provedených prací, vyjádřenou finančním objemem, sami o sobě splňují minimální úroveň předmětného kritéria kvalifikace.

63.         Jediným konkrétním důvodem vyloučení navrhovatele, který zadavatel v oznámení o vyloučení navrhovatele ze dne 30. 6. 2017 uvedl, byl „pouze“ nesoulad poddodavatelských smluv – které navrhovatel uzavřel s poddodavateli AMIKA FIRST a ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR v návaznosti na jejich referenční zakázky, kterými navrhovatel prokazoval technickou kvalifikaci – s ustanovením § 83 odst. 1 písm. d) zákona. V samotném oznámení o vyloučení navrhovatele zadavatel jako důvod vyloučení zcela opomněl uvést konkrétní argumenty, proč neakceptoval další tři referenční zakázky provedené přímo navrhovatelem, které by i v případě potvrzení nedostatků v nabídce předložených poddodavatelských smluv postačovaly pro prokázání splnění předmětného kritéria v rámci podmínek účasti v zadávacím řízení. Uvedený postup zadavatele při posouzení dokladů o kvalifikaci předložených navrhovatelem před uzavřením smlouvy a rovněž tak i postup zadavatele při vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení se tak stává naprosto netransparentní

64.         Zásada transparentnosti vyjádřená v  § 6 odst. 1 zákona, je jednou ze základních zásad, kterou musí zadavatel při postupu podle zákona ve všech fázích zadávacího řízení bezvýhradně dodržovat. Povinností zadavatele v tomto smyslu je pak zejména pořizovat o všech podstatných úkonech souvisejících s výběrem dodavatele dostatečně podrobnou a průkaznou dokumentaci, v rozsahu umožňujícím všechny úkony zadavatele následně nezávisle přezkoumat. Porušením této zásady je tedy jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení. Otázkou zásady transparentnosti se přitom již opakovaně zabývaly o soudy, kdy např. Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 1 Afs 45/2010 ze dne 15. 9. 2010 uvedl, že „požadavek transparentnosti není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele“.  Z výše uvedeného lze jednoznačně dovodit, že zásada transparentnosti měla být v rámci šetřeného případu zadavatelem dodržena i ve fázi posouzení dokladů o kvalifikaci předložených navrhovatelem před uzavřením smlouvy, resp. při jeho vyloučení za zadávacího řízení. Dodržení této zásady pak nelze shledat za situace, kdy jsou v postupu zadavatele identifikovány takové nejasnosti, které činí jeho postup zpětně nekontrolovatelný, přičemž touto okolností je v nyní šetřeném případě právě absence konkrétních důvodů, kterými by zadavatel blíže zdůvodnil neuznání osvědčení předložených navrhovatelem, ačkoliv tyto úvahy jsou z hlediska posouzení vyloučení navrhovatele rozhodující. V postupu zadavatele, který ve svém důsledku vedl k vyloučení navrhovatele pak nelze vyloučit prvek naprosté svévole, když zadavatel navrhovatele vylučuje, aniž by bylo zhodnocení všech relevantních okolností jednoznačně identifikovatelné. Úřad pro úplnost dodává, že výše citované závěry vyplývající z judikatury Nejvyššího správního soudu lze bez pochyby vztáhnout i na právní posouzení podle stávajícího zákona. Úřad v této souvislosti dodává, že požadavek na dodržení zásady transparentnosti, jejíž podstata tkví v tom, že postup zadavatele musí být čitelný a zpětně přezkoumatelný, je esenciálním předpokladem zákonnosti každého zadávacího řízení, přičemž samotný výklad požadavků na dodržení této zásady je dlouhodobě konstantní, bez ohledu na konkrétní právní předpis v oblasti zadávání veřejných zakázek. Lze uzavřít, že flagrantní porušení této zásady tedy představuje právě absence zachycení konkrétních úvah a důvodů, které vedou zadavatele k určitým úkonům v zadávacím řízení, jakým je právě vyloučení účastníka zadávacího řízení.

65.         V šetřeném případě je nesporné, že navrhovatel předkládá celkem pět referencí, resp. osvědčení, kterými prokazuje splnění technického kvalifikačního předpokladu, který předpokládá předložení tří referenčních zakázek (viz bod 42. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Lze potvrdit, že dvě z předložených referencí prokazuje navrhovatel prostřednictvím poddodavatelů. Zadavatel se spokojil s posouzením pouze těchto dvou referencí, které s ohledem na nejednoznačnost závazků v poddodavatelských smlouvách neuznává. Úřad uvádí, že účelem posouzení nabídek obecně (tedy rovněž posouzením kvalifikace) je mimo jiné to, aby měl zadavatel postaveno najisto, zda nabídka uchazeče splňuje zadavatelem stanovené podmínky účasti, a to jak po stránce pozitivní, kdy je zadavatel schopen shledat, že účastník požadavky splnil, tak po stránce negativní, kdy je zadavatel schopen odůvodnit, proč účastníkem předložené doklady neprokazují splnění konkrétního požadavku zadavatele. S ohledem na právě uvedené pak z povahy věci vyplývá, že v situaci, kdy uchazeč předkládá celkem pět referenčních zakázek, přičemž kvalifikační kritérium požadované zadavatele předpokládá předložení tři referenci, musí být zadavatel schopen – v případě, že má být uchazeč pro neprokázání splnění kvalifikace vyloučen – odůvodnit, proč neuznává min. tři z předložených referenčních dokladů. V této souvislosti je pak zcela irelevantní, jaké úvahy vedou navrhovatele jako účastníka zadávacího řízení k tomu, že předkládá víc referencí, potažmo že předkládá i reference poddodavatele, i když argumentuje tím, že sám požadovanou kvalifikaci splňuje. Obdobě je pak zcela irelevantní i snaha zadavatele pozastavovat se v rozhodnutí o námitkách, případně ve svém vyjádření před Úřadem nad tímto krokem navrhovatele, či vyvracet argumenty navrhovatele v tomto ohledu. Rozhodné pro posouzení kvalifikace jsou pouze a jedině faktické skutkové okolnosti, tedy doklady, kterými je zadavatel povinen se zabývat tak, aby měl postaveno najisto, zda požadavky v zadávacích podmínkách jsou splněny či nikoliv.

66.         Zadavatel až v  rozhodnutí o námitkách navrhovatele uvádí konkrétní, další důvody pro vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, když nově zpochybňuje rovněž dvě ze tří referenčních zakázek provedených navrhovatelem a dokládaných osvědčeními objednatelů KONTREX building a OK GARDEN, které až v tomto momentu nejsou pro zadavatele „prokazatelně doložitelné“, jelikož z pohledu zadavatele nejde o osvědčení od „klasických zadavatelů“. Před samotným posouzením této argumentace zadavatele prezentované v rozhodnutí o námitkách (viz body 53. a 54. odůvodnění tohoto rozhodnutí) Úřad akcentuje, že v daném případě není pochyb o tom, že tyto důvody nemají žádnou oporu v původních důvodech vyloučení navrhovatele, zaznamenaných v oznámení o vyloučení navrhovatele ze dne 30. 6. 2017. Zadavatel ve svém vyjádření k návrhu na zahájení správního řízení tuto skutečnost ani nikterak nezpochybňuje, byť argumentace v návrhu, jehož stejnopis byl zadavateli prokazatelně doručen, právě k této nezákonnosti v postupu zadavatele (tedy k poukazu na nové důvody pro vyloučení) jednoznačně směřuje. Zadavatel tedy až v rozhodnutí o námitkách uvádí nové důvody, pro které by měl být navrhovatel ze zadávacího řízení vyloučen, a to neakceptování dalších dvou referenci, resp. neakceptování konkrétních osvědčení od objednatelů KONTREX building a OK GARDEN. Takový postup zadavatele nepochybně nelze považovat za souladný se zásadou transparentnosti zadávacího řízení, jelikož navrhovatel se vůči konkrétním argumentům zadavatele neměl možnost jakkoliv bránit prostřednictvím námitek (k tomu viz dále odůvodnění tohoto rozhodnutí). Jinými slovy je možno shrnout, že je nepřípustné, aby zadavatel v rozhodnutí o námitkách, případně v rámci navazujícího správního řízení před Úřadem konstruoval jakékoli další důvody pro vyloučení účastníka zadávacího řízení, které nejsou výslovně uvedeny v rozhodnutí o jeho vyloučení. Žádné takové nově uváděné důvody tak nemohou obstát; má-li být vyloučení účastníka zadávacího řízení zákonné, musí coby zákonné obstát ty důvody, které zadavatel uvedl v rozhodnutí o vyloučení.

67.         Úřad má za to, že s ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že zadavatel při vyloučení navrhovatele pochybil tím, že navrhovatele ze zadávacího řízení vyloučil, aniž by z dokumentace a zejména z odůvodnění oznámení o vyloučení navrhovatele bylo jednoznačně zřejmé, jaké úvahy zadavatele vedly k neuznání tří z navrhovatelem  předkládaných referencí. Nad rámec uvedeného, s ohledem na další postup zadavatele v zadávacím řízení, považuje Úřad za nezbytné – v reakci na zadavatelem tvrzené skutečnosti v rozhodnutí o námitkách – doplnit následující úvahy. Úřad zdůrazňuje, že tyto úvahy nic nemění na pochybení zadavatele, které Úřad dovodil výše, přičemž tyto úvahy lze považovat za obiter dictum konkrétních právních závěrů uvedených výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí.

68.         K argumentaci zadavatele v rozhodnutí o námitkách potažmo v jeho vyjádření ze dne 7. 8. 2017 k návrhu v tom smyslu, že KONTREX building a OK GARDEN nejsou „klasičtí zadavatelé“, ale zhotovitelé, z čehož vyvozuje, že navrhovatel v rámci těchto dvou referenčních zakázek byl „pravděpodobně pouze poddodavatelem“, Úřad uvádí následující. Ze samotné formulace zadavatele – účastník byl „pravděpodobně“ pouze poddodavatelem – je jasné, že toto konstatování nemůže naplnit požadavek, aby měl zadavatel postaveno určitou skutečnost najisto, když ani sám zadavatel není schopen učinit o této skutečnosti jednoznačný závěr.

69.         Z pohledu Úřadu je dále zásadní, že pro toto vágní konstatování nemá zadavatel žádnou skutkovou oporu v dokumentaci o zadávacím řízení. V této souvislosti lze uvést, že zadavatel primárně posouzení splnění podmínek účasti provádí na základě údajů a dokladů obsažených v nabídce.  Je-li to pak nezbytně nutné, může si zadavatel od účastníka zadávacího řízení vyžádat další objasnění nebo chybějící údaje či doklady postupem dle § 46 odst. 1 zákona, případně si zadavatel může tyto údaje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 5 zákona ověřovat nebo opatřovat také sám, např. u osoby, která vystavila konkrétní osvědčení. Úřad i zde ovšem opětovně zdůrazňuje, že zadavatel je povinen v průběhu zadávacího řízení striktně dodržovat základní zásady zadávacího řízení stanovené v § 6 odst. 1 a odst. 2 zákona, tedy i zásadu transparentnosti, jejímž účelem je zajištění maximální míry průhlednosti postupu zadavatele v zadávacím řízení, která umožňuje jeho následnou kontrolu. Jelikož z dokumentace nevyplývá, že by zadavatele využil přímého kontaktu s určitou třetí osobou, Úřad neuvažuje v tom smyslu, že zadavatel má k dispozici prohlášení třetí osoby, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že navrhovatel vystupoval v případě těchto dvou referenčních zakázek v pozici poddodavatele, případně jako člen sdružení.  V případě, že zadavatel bude v dalším průběhu zadávacího řízení trvat na tom, že se navrhovatel na daných referenčních zakázkách podílel jako poddodavatel, je nezbytné, aby měl pro toto konstatování jednoznačný podklad, například v podobě konkrétního prohlášení objednatele. ¨

70.         Pro úplnost nicméně Úřad dodává, že ani skutečnost, že navrhovatel případně prováděl referenční zakázku jako poddodavatel pro jiného dodavatele v rámci jeho zakázky, případně že určitou zakázku prováděl společně s jiným dodavatelem, není sama o sobě okolností, která by odůvodňovala jeho vyloučení ze zadávacího řízení. Úřad předně uvádí, že zákon nijak nerozlišuje, zda byla referenční zakázka realizována pro „klasického zadavatele“ (ať tímto označením míní zadavatel kohokoliv), či pro jiný subjekt. Zákon pak ani nezapovídá, aby byla referenční zakázka realizována pouze jako poddodávka v rámci jiné větší zakázky. Naopak, zákon ve svém ust. § 79 odst. 4 výslovně připouští možnost prokázání kritéria kvalifikace podle odst. 2 písm. b) pomocí stavebních prací, které účastník řízení poskytl jako poddodavatel, v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel.

71.         K argumentaci zadavatele (až v rozhodnutí o námitkách), že osvědčení objednatelů OK GARDEN a KONTREX building jsou „značně neurčitá a vágní“ Úřad uvádí, že jak uvedl již výše, seznam referenčních zakázek navrhovatele i jednotlivá osvědčení objednatelů obsahují název zakázky, popis prací, místo a termín plnění, celkovou cenu díla a prohlášení objednatele, že práce byly provedeny řádně a odborně, tedy z formálního hlediska splňují požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci. Pokud zadavatel trvá na tom, že některý z předložených údajů neodpovídá skutečnosti, byť je formálně uveden, je na zadavateli, aby tuto skutečnost nejen tvrdil, ale taktéž prokázal. S ohledem na požadavek dodržení zásady transparentnosti je pak nepochybné, že konkrétní argumenty pro „neuznání“ určitých údajů z osvědčení navrhovatele (pokud k němu chce přistoupit) musí zadavatel uvést v odůvodnění oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, přičemž dokumentace o zadávacím řízení musí obsahovat příslušné podklady, ze kterých zadavatel vycházel.

72.         K argumentaci zadavatele založené na „ověřování z veřejně dostupných zdrojů“ pak Úřad uvádí, že i v této souvislosti je nutné striktně dodržovat zásadu transparentnosti postupu zadavatele, jak uvedl Úřad již výše v odůvodnění. V uvedeném smyslu musí být i případné ověřování údajů touto formou konkrétně doloženo v dokumentaci o zadávacím řízení v rozsahu, který umožňuje zpětně všechny úkony zadavatele nezávisle přezkoumat. Pouhý odkaz na „ověřování z veřejně dostupných zdrojů“ proto nemůže v  tomto smyslu postačovat. Úřad v této rovině odkazuje i na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 As 50/2016-35 ze dne 28. 12. 2016, kde soud mj. uvádí, že „[s]ama skutečnost, že určité údaje jsou veřejně dostupné, v dnešní době typicky právě na internetových stránkách, nemůže bezesporu založit její charakter obecně známé skutečnosti. Přijetí řečeného argumentu by konečně vedlo k absurdním důsledkům, kdy by za notorietu bylo možné označit fakticky téměř jakoukoliv informaci, veřejně dostupnou z elektronických zdrojů.“ Z uvedeného pak vyplývá, že ne všechny údaje „z veřejně dostupných zdrojů“ je možné považovat bez dalšího ověření za relevantní.

73.         Výše uvedené Úřad shrnuje s tím, že v šetřeném případě je pro posouzení věci podstatné, že zadavatel stanovil jako podmínku účasti v zadávacím řízení prokázání kritéria technické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona, jehož minimální úroveň byla dána počtem a objemem finančního plnění jednotlivých referenčních zakázek. Navrhovatel před uzavřením smlouvy předložil v  tomto smyslu doklady k celkem pěti referenčním zakázkám. Zadavatel následně navrhovatele ze zadávacího řízení vyloučil, a to z  důvodu údajného nesouladu poddodavatelských smluv – s ustanovením § 83 odst. 1 písm. d) zákona – předložených navrhovatelem ve vazbě na dvě z celkem pěti referenčních zakázek, jimiž navrhovatel prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů) prokazoval předmětné kritérium technické kvalifikace. Z dokumentace nicméně nevyplývá, že by se zadavatel zabýval dalšími třemi osvědčeními předloženými v této souvislosti navrhovatelem, která by případně sama o sobě mohla předmětné kritérium kvalifikace prokázat.

74.         V šetřeném případě tedy dokumentace neposkytuje jednoznačné informace nezbytné k tomu, aby měl zadavatel, a tedy i Úřad postaveno najisto, že navrhovatel před uzavřením smlouvy předmětné kritérium technické kvalifikace skutečně neprokázal.  

75.         Ve věci posouzení souladu poddodavatelských smluv s ustanovením § 83 odst. 1 písm. d) zákona Úřad uvádí, že v případě akceptace tří osvědčení navrhovatele jako dokladů předložených v souladu se zadávacími podmínkami a pro prokázání předmětného kritéria technické kvalifikace tedy zcela postačujících, bude i posouzení náležitosti závazků poddodavatelů ve smyslu § 83 odst. 1 písm. d) zákona irelevantní. Důvody, které uvedl zadavatel v rozhodnutí o vyloučení, nemohou tedy samy o sobě v žádné situaci obstát. S ohledem na posledně uvedené je i případné posuzování této skutečnosti nadbytečné, neboť by nemohlo mít na výsledek řízení (a tedy na rozhodnutí Úřadu v této věci) vliv.

76.         Úřad tak postupuje v souladu s ustálenou rozhodovací praxí, z níž lze vyvodit, že zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod pro uložení nápravného opatření. I kdyby totiž existence ostatních důvodů pro uložení nápravného opatření byla vyvrácena, popř. potvrzena, nemohla by tato skutečnost nic změnit na tom, že zadavatel nepostupoval při vyloučení navrhovatele v souladu se zákonem, a je tudíž nezbytné tento úkon zadavatele zrušit. Úřad nevylučuje, že tento aspekt (soulad poddodavatelských smluv se zákonem) může být při dalším posouzení ze strany zadavatele relevantní, v případě odůvodněné neakceptace dalších osvědčení předložených navrhovatelem. Závěry Úřadu nelze interpretovat ani tím způsobem, že navrhovatelem předložené „vlastní“ reference jednoznačně prokazují splnění sporného kvalifikačního předpokladu. Je na zadavateli, aby v dalším průběhu zadávacího řízení postavil najisto z jeho pohledu sporné aspekty související s prokázáním kvalifikace, resp. aby uvedl v oznámení o vyloučení konkrétní důvody, pro které nelze předložená osvědčení považovat za dostatečná. Jinými slovy, Úřad nikterak nepředjímá výsledek posouzení splnění podmínek účasti navrhovatele v zadávacím řízení; toliko konstatuje, že důvody, které zadavatel uvedl v oznámení o vyloučení navrhovatele ze dne ze dne 30. 6. 2017, nemohou samy o sobě za dané situace obstát.

77.         Vycházeje z uvedených skutečností, Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky „AQUA MINERALIS GLACENSIS – Revitalizace parku A. Jiráska – Hronov“ pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky, a to tím, že postupoval v rozporu s § 48 odst. 2 a 8 v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když navrhovatele, coby účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku vyloučil z další účasti v zadávacím řízení s odůvodněním, které navrhovateli sdělil v  přípisu ze dne 30. 6. 2017 nadepsaném „Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení“ a které spočívalo v tom, že navrhovatel před podpisem smlouvy předložil poddodavatelské smlouvy s poddodavateli, jejichž prostřednictvím navrhovatel prokazoval splnění kritéria technické kvalifikace, a to konkrétně předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací, stanoveného zadavatelem v bodě 10. výzvy k podání nabídekodkazem na § 79 odst. 2 písm. a) zákona, které dle zadavatele nesplňují požadavek uvedený v § 83 odst. 2 zákona, aniž by měl zadavatel postaveno najisto, že navrhovatel dalšími třemi osvědčeními objednatelů, které současně předložil před uzavřením smlouvy (a to osvědčením od objednatele Statutární město Plzeň, osvědčením od objednatele KONTREX building management s.r.o. a osvědčením od objednatele OK GARDEN s.r.o., Praha) a která by sama o sobě mohla postačovat k prokázání splnění předmětného kritéria technické kvalifikace, neprokázal splnění technické kvalifikace ve smyslu bodu 10. výzvy k podání nabídek.

K uložení nápravného opatření

78.         Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

79.         Vycházeje z výše uvedených závěrů Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky, a to způsobem, který je popsán ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Úřad má rovněž za to, že uvedený postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele, neboť nabídková cena navrhovatele byla v dané fázi zadávacího řízení ze všech podaných nabídek (nevyloučených účastníků) cenou nejnižší, přičemž zadavatel stanovil jako kritérium ekonomické výhodnosti nabídky nejnižší nabídkovou cenu. Úřad tedy konstatuje, že podmínka pro uložení nápravného opatření spočívající v existenci alespoň potenciálního vlivu na výběr dodavatele je v daném případě naplněna, neboť pokud by navrhovatel nebyl z účasti v zadávacím řízení zadavatelem vyloučen, měl by se stát vybraným dodavatelem.

80.         Pokud jde o třetí podmínku, Úřad konstatuje, že zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku. Jsou tak naplněny všechny zákonné podmínky k tomu, aby Úřad mohl uložit nápravné opatření ve smyslu § 263 odst. 2 zákona.

81.         Úřad konstatuje, že v šetřeném případě lze nápravu zjednat tím, že budou zrušeny úkony zadavatele, spojené s vyloučením navrhovatele z  účasti v zadávacím řízení, oznámené zadavatelem přípisem ze dne 30. 6. 2017 nadepsaným jako „Oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení“, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, jelikož – jak bylo dovozeno v odůvodnění tohoto rozhodnutí – důvody vyloučení navrhovatele nemohou za stávající situace obstát. V návaznosti na zrušení uvedených úkonů zadavatel přistoupí k novému posouzení údajů a dokladů předložených navrhovatelem před uzavřením smlouvy, přičemž je na zadavateli, aby zvážil případné zrušení dalších (již učiněných) souvisejících úkonů, resp. aby zvážil další postup v  zadávacím řízení v duchu zajištění zásady transparentnosti jeho průběhu.

82.         K části návrhu navrhovatele, ve které se tento domáhá „vyhlášení navrhovatele za vítěze veřejné zakázky v souladu s pořadím podle nejnižší nabídkové ceny,“ Úřad s odkazem na § 263 odst. 1 zákona konstatuje, že není vázán návrhem v tom smyslu, jaké nápravné opatření navrhovatel požaduje. Úřad jakožto správní orgán je dle § 2 odst. 3 správního řádu povinen v rámci správního řízení šetřit práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká, a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu. Proto přijme pouze takové nápravné opatření, které odstraňuje nezákonný stav. Úřad může ve smyslu § 263 odst. 2 zákona pouze zrušit zadávací řízení nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

K zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

83.         Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

84.         Výše citované ustanovení formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok působí právní účinky již dnem vydání rozhodnutí, bez ohledu na jeho právní moc. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy [s důsledky zastavení správního řízení dle § 257 písm. j) zákona] ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

85.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, zakázal zároveň ve výroku III.  tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na šetřenou veřejnou zakázku.

K uložení úhrady nákladů řízení

86.         Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

87.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „AQUA MINERALIS GLACENSIS – Revitalizace parku A. Jiráska – Hronov“, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.  Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-4825621/0710, variabilní symbol 2017000294.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I., II. a IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. 

Rozklad proti výroku III. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. 

Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             město Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov

2.             GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz