číslo jednací: S0293/2017/VZ-24156/2017/541/JCh

Instance I.
Věc Nákup tiskáren pro CS ČR
Účastníci
  1. Česká republika – Generální ředitelství cel
  2. OFFICE-CENTRUM s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 6. 9. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 359 KB

Č. j.: ÚOHS-S0293/2017/VZ-24156/2017/541/JCh

 

Brno: 21. srpna 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27. 7. 2017 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha,
  • navrhovatel – OFFICE-CENTRUM s.r.o., IČO 27143562, se sídlem Českobrodská 53, 190 11 Praha 9,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání části 3. „Nákup multifunkčních a kancelářských tiskáren pro Celní úřady a GŘC“ veřejné zakázky „Nákup tiskáren pro CS ČR“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 9. 2016 pod ev. č. 639997 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 185-332641,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – OFFICE-CENTRUM s.r.o., IČO 27143562, se sídlem Českobrodská 53, 190 11 Praha 9 – ze dne 27. 7. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha – učiněných při zadávání části 3. „Nákup multifunkčních a kancelářských tiskáren pro Celní úřady a GŘC“ veřejné zakázky „Nákup tiskáren pro CS ČR“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 9. 2016 pod ev. č. 639997 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 185-332641, nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě podle § 115 odst. 5 citovaného zákona, tj. do dne 27. 7. 2017.

 

Odůvodnění

I.               Zadávací řízení

1.             Zadavatel – Česká republika – Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávací řízení na veřejnou zakázku „Nákup tiskáren pro CS ČR“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 20. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 9. 2016 pod ev. č. 639997 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 185-332641 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Z bodu II. 1. 5) „Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)“ oznámení o zakázce vyplývá, že předmětem veřejné zakázky je náhrada zastaralých tiskáren určených pro běžný provoz celních úřadů a GŘC a zároveň nákup nových tiskáren z důvodu rozšíření kompetencí celní správy v rámci trestního řízení, EET a kontroly hazardu.

3.             Z bodu II. 2. 1) oznámení o zakázce vyplývá, že předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky je 8 870 000 Kč bez DPH.

4.             Z přílohy B „Informace o částech“ oznámení o zakázce vyplývá, že veřejná zakázka byla rozdělena na 4 části, a to část 1. „Nákup fotokopírovacího stroje pro COPY CENTRUM GŘC“, část 2. „Nákup fotokopírovacích strojů pro celní úřady a GŘC“, část 3. „Nákup multifunkčních a kancelářských tiskáren pro Celní úřady a GŘC“ a část 4. „Nákup přenosných tiskáren a přenosných multifunkčních tiskáren pro Celní úřady a GŘC“.

5.             Jak vyplývá z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 5. 1. 2017 uchazeč – OFFICE-CENTRUM s.r.o., IČO 27143562, se sídlem Českobrodská 53, 190 11 Praha 9 (dále jen „navrhovatel“) – ve lhůtě pro podání nabídek podal nabídku do zadávacího řízení na všechny čtyři části veřejné zakázky.

6.             Zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na část 3. veřejné zakázky, přičemž uvedené nedatované rozhodnutí bylo navrhovateli oznámeno přípisem ze dne 26. 6. 2017 a doručeno dne 27. 6. 2017.

7.             Dne 7. 7. 2017 podal navrhovatel mj. proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení na části 3. veřejné zakázky námitky, které zadavatel obdržel téhož dne. Zadavatel podaným námitkám navrhovatele nedatovaným rozhodnutím nevyhověl, přičemž rozhodnutí o námitkách navrhovatel obdržel dne 17. 7. 2017.

8.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jeho námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dne 27. 7. 2017 návrh z téhož dne na přezkoumání úkonů zadavatele.

II.             Průběh správního řízení

9.             Úřad obdržel návrh navrhovatele ze dne 27. 7. 2017 téhož dne a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

10.         Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

11.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S0293/2017/VZ-22078/2017/541/JCh ze dne 31. 7. 2017.

12.         Navrhovatel v návrhu uvádí, že zadavatel vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení na základě informací získaných vlastní činností z neověřených zdrojů, aniž by poskytl navrhovateli příležitost se k těmto informacím vyjádřit. Navrhovatel považuje závěr zadavatele o tom, že plnění nabízené navrhovatelem nesplňuje požadavky zadavatele, konkrétně požadavek na možnost tisku na gramáž papíru 60 – 220 g/m2 za nesprávný a postup zadavatele, který k takovému závěru došel za učiněný v rozporu se zákonem. Navrhovatel se v rámci návrhu domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele, zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a nařízení předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

13.         Dne 3. 8. 2017 zadavatel doručil Úřadu nedatované vyjádření k návrhu na zahájení správního řízení a dne 3. 8. 2017 a 4. 8. 2017 doručil Úřadu dokumentaci o veřejné zakázce.

III.           Závěry Úřadu

14.         Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, a proto správní řízení podle § 117a písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.  

15.         Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

16.         Podle § 114 odst. 4 zákona návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

17.         Podle § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000,- Kč, nejvýše ve výši 10 000 000,- Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000,- Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

18.         Podle § 115 odst. 5 zákona musí být kauce připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona pro doručení návrhu Úřadu.

19.         Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona.

20.         Dle zjištění Úřadu z doručenky rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele vyplývá, že předmětné rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 17. 7. 2017. Jak je zřejmé z § 115 odst. 5 zákona, kauce musí být na účet Úřadu připsána nejpozději poslední den lhůty pro doručení návrhu Úřadu. Posledním dnem lhůty pro doručení návrhu Úřadu, a tedy i posledním dnem lhůty pro připsání kauce na účet Úřadu, byl v šetřeném případě podle § 114 odst. 4 zákona den 27. 7. 2017. Nejpozději tento den tak musela být kauce na účet Úřadu navrhovatelem připsána.

21.         Úřad návrh navrhovatele obdržel dne 27. 7. 2017. Součástí tohoto návrhu byl doklad o složení kauce ve výši 50 000,- Kč. Jak Úřad zjistil z výpisu z účtu určeného pro skládání kaucí, kauce navrhovatele ve výši 50 000,- Kč byla na účet Úřadu složena dne 26. 7. 2017.

22.         Z krycího listu nabídky navrhovatele je zřejmé, že celková nabídková cena navrhovatele pro část 3. veřejné zakázky činí 4 296 200,- Kč bez DPH (5 198 402,- Kč včetně DPH).

23.         Úřad konstatuje, že ačkoli zákon v ustanovení § 115 odst. 1 výslovně nestanoví, zda je pro výpočet kauce rozhodná nabídková cena navrhovatele s DPH nebo bez DPH, je pro potřeby určení základu pro výpočet kauce nutné vycházet z ustanovení § 79 odst. 2 zákona, tedy z toho, která z nabízených variant (nabídková cena bez DPH, nebo s DPH) je rozhodná při hodnocení nabídek. Pokud tedy při hodnocení nabídek rozhoduje nabídková cena s DPH, je základem pro výpočet kauce tato cena, a naopak. Tento názor je ostatně v souladu se závěry právní doktríny (Jurčík, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1011) a soudní praxe rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 2. 9. 2010 sp. zn. 62 Ca 11/2009, který nastolil princip, že „nemůže být přijatelný takový postup, aby nabídková cena byla vypočtena podle jedněch pravidel a kauce (vycházející podle § 115 odst. 1 ZVZ právě z nabídkové ceny) podle pravidel jiných“.

24.         V souvislosti s uvedenou problematikou stanovení základu pro výpočet kauce Úřad uvádí, že obdobný závěr je také uveden v metodickém pokynu „Stanovisko ÚOHS k výpočtu výše kauce dle ust. § 115 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zák. č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „metodický pokyn“), který je uveřejněn na stránkách Úřadu.

25.         Dle bodu VIII. „Hodnotící kritérium“ zadávací dokumentace jsou pro část 3. veřejné zakázky stanovena hodnotící kritéria:

  • Cena v Kč s DPH – CELKEM za část 3. (70 %),
  • Délka záruční doby černobílá tiskárna A4 (10 %),
  • Délka záruční doby multifunkční barevné tiskárny A4 (10 %),
  • Délka záruční doby multifunkční černobílé tiskárny A4 (10 %).

26.         Vzhledem k tomu, že v části 3. veřejné zakázky zvolil zadavatel jako hodnotící kritérium mimo jiné nabídkovou cenu včetně DPH (konkrétně uvedl „Cena v Kč s DPH – CELKEM za část 3.“), je tak na základě výše uvedeného zřejmé, že pro výpočet výše kauce podle § 115 odst. 1 zákona pro část 3. veřejné zakázky je relevantní nabídková cena navrhovatele pro část 3. veřejné zakázky včetně DPH, tedy 5 198 402,- Kč. Výše kauce ve smyslu citovaného ustanovení zákona tak v předmětném případě činí 51 984,- Kč. Zadavatel však složil v šetřeném případě dne 26. 7. 2017 na účet Úřadu kauci pouze ve výši 50 000,- Kč, tedy nikoliv kauci ve výši podle § 115 odst. 1 zákona.

27.         Úřad pro úplnost uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 117a písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v ustanovení § 117a písm. c) zákona, tedy že nedojde k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona. Pro ustanovení § 117a písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení (připsání kauce v řádné výši na účet Úřadu) v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené lhůtě nedošlo. Úřad taktéž dodává, že v šetřeném případě bylo již nadbytečné vyzývat navrhovatele k odstranění nedostatku návrhu spočívajícího v absenci dokladu o složení kauce ve výši dle § 115 zákona, neboť ani dodání dokladu o složení kauce po lhůtě pro podání návrhu by již nemohlo „napravit“ skutečnost, že kauce nebyla na účet Úřadu složena v souladu se zákonem.

28.         S ohledem na výše uvedené Úřad uzavírá, že jelikož lhůta pro připsání kauce na účet Úřadu podle § 115 odst. 5 zákona v šetřeném případě marně uplynula dne 27. 7. 2017, přičemž kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu v této lhůtě na účet Úřadu připsána nebyla (navrhovatel složil kauci ve výši 50 000,- Kč namísto 51 984,- Kč), rozhodl Úřad o zastavení správního řízení sp. zn. S0293/2017/VZ zahájeném na základě návrhu navrhovatele ze dne 27. 7. 2017, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 117c zákona podává v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Česká republika – Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 140 00 Praha

2.             OFFICE-CENTRUM s.r.o., Českobrodská 53, 190 11 Praha 9

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz