číslo jednací: S0764/2015/VZ-23180/2017/541/PDz

Instance I.
Věc Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů
Účastníci
  1. Město Valašské Meziříčí
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 2 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. - pokuta
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 29. 8. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 622 KB

Č. j.: ÚOHS-S0764/2015/VZ-23180/2017/541/PDz

 

Brno: 10. srpna 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 11. 2015 z moci úřední, jehož účastníkem je

  • zadavatel – Město Valašské Meziříčí, IČO 00304387, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí,

ve věci možného spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) citovaného zákona zadavatelem při zadávání veřejné zakázky „Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 8. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 4. 2013 pod ev. č. 345909, ve znění opravy uveřejněné dne 25. 4. 2013,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Město Valašské Meziříčí, IČO 00304387, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání veřejné zakázky „Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 8. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 4. 2013 pod ev. č. 345909, ve znění opravy uveřejněné dne 25. 4. 2013, nedodržel postup stanovený v § 78 odst. 1 písm. b) citovaného zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 citovaného zákona, když v rozporu se zásadou transparentnosti a zákazu diskriminace v položkovém výkazu výměr, který tvořil přílohu č. 6 zadávací dokumentace, stanovil u vybraných položek cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, konkrétně u položek pro stavební část č. 268 – 275, 278, 279, 282, 285 – 291, 295, 299 – 301, 304, 306, 307, 326 – 344, 364, 377, 378, 380, 383, 385, 387, 394, 399, 400, 402 – 404, 416, a u položek pro část elektroinstalace nazvaných jako „S3-nástěnné zářivkové svítidlo 2x 55W, L=620mm“, „Napájecí lišta 43x71 L=2000mm s integrovaným nepřímým svítidlem S1, 54W“, „S2-svítidlo do lišt L6 až L10, stmívatelné 50W, "soft lens" filtr, dichroická halogenová žárovka 50W, 12V, 4000h“, „S3-nástěnné zářivkové svítidlo 2x 55W, L=620mm“, „S2-svítidlo do lišt L11 až L16, stmívatelné 50W, " soft lens" filtr, dichroická halogenová žárovka 50W, 12V, 4000h“, „S5-svítidlo do lišt L11 až L16, 150/200/300W“, „Lustr závěsný“, „A-Podlahová přístrojová krabice, nivelizovaná do podlahy pro 2 ks zásuvek 230V, AC, 16A“, „Kazeta čtvercová do podlah a mazaniny pro přístrojovou krabici "A"“, „Žárovkové svítidlo nástěnné "P1", 1x13W, IP40“, „Zářivkové svítidlo přisazené "Vn", 2x18W, IP40“, „Nouzové svítidlo "N"“, „Nouzové svítidlo LED "N1",IP40“, „Nouzové svítidlo LED "N2",IP40“, „Přepínač sériový, řazení 5 + STMÍVAČ kompaktních zářivek, lustry LK“ a „Spínač automatický, kompletní“, což není slučitelné s účelem základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž tento jeho postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne 29. 7. 2013 s vybraným uchazečem – sdružení „Žerotín 2013“, jehož účastníky byli na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 7. 5. 2013 vedoucí účastník 3V & H, s.r.o., IČO 46992715, se sídlem Neradice 2324, 688 01 Uherský Brod, a účastník VW WACHAL a.s., IČO 25567225, se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž – smlouvu na veřejnou zakázku. 

II.

Správní řízení se podle § 117a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v části týkající se podezření ze spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) citovaného zákona tím, že zadavatel – Město Valašské Meziříčí, IČO 00304387, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí – při zadávání veřejné zakázky „Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 8. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 4. 2013 pod ev. č. 345909, ve znění opravy uveřejněné dne 25. 4. 2013, nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 a 6 citovaného zákona ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona, když v rozporu se zásadou transparentnosti nevyřadil nabídku vybraného uchazeče sdružení „Žerotín 2013“, jehož účastníky byli na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 7. 5. 2013 vedoucí účastník 3V & H, s.r.o., IČO 469 92 715, se sídlem Neradice 2324, 688 01 Uherský Brod, a účastník VW WACHAL a.s., IČO 255 67 225, se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, a dále nabídky uchazeče RAPOS, spol. s r.o., IČO 255 04 487, se sídlem Nerudova 325, 769 01 Holešov, a uchazeče sdružení „BS – EFIOS – zámek Žerotínů“, jehož účastníky byli na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 30. 4. 2013 vedoucí účastník BS Vsetín, s.r.o., IČO 479 73 749, se sídlem 4. května 870, 755 01 Vsetín, a účastník E  F  I  O  S  spol. s r.o., IČO 479 72 611, se sídlem Masarykova 671/33, 757 01 Valašské Meziříčí, přestože tyto nabídky nesplnily požadavek zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny stanovený v článku 19 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, aby uchazeči u položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, kde je uvedeno cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, nacenili tyto položky v uvedeném cenovém rozpětí, a nevyloučil tyto uchazeče z účasti v zadávacím řízení, přičemž tento jeho postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne 29. 7. 2013 s vybraným uchazečem smlouvu na veřejnou zakázku, zastavuje, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a citovaného zákona. 

III.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. se zadavateli – Město Valašské Meziříčí, IČO 00304387, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí – podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

 

pokuta ve výši 100 000 Kč (sto tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Město Valašské Meziříčí, IČO 00304387, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávací řízení veřejné zakázky „Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 8. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 4. 2013 pod ev. č. 345909, ve znění opravy uveřejněné dne 25. 4. 2013 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Z bodu II.1.2) „Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění“ Oznámení o zakázce vyplývá, že se jednalo o veřejnou zakázku na stavební práce.

3.             Podle bodu II.1.5) „Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)“ Oznámení o zakázce a dále článku 16 „Předmět veřejné zakázky“ zadávací dokumentace byla předmětem veřejné zakázky realizace stavebních úprav v jižní a částečně západní části zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí, která měla probíhat v souladu s projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele stavby zpracovanou společností BP project, s.r.o. (příloha č. 5 zadávací dokumentace).

4.             Z bodu II.2.1) Oznámení o zakázce „Celkové množství nebo rozsah“ a z článku 19 zadávací dokumentace vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši 36 037 547 Kč bez DPH.

5.             Nedílnou součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky byl rovněž soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně položkového výkazu výměr, který tvořil přílohu č. 6 zadávací dokumentace.

6.             Zadavatel v článku 19 „Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny“ zadávací dokumentace stanovil, že tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) je pro zpracování nabídkové ceny závazný.

7.             Z článku 22 „Způsob hodnocení nabídek“ zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel stanovil základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

8.             Citovaný článek zadávací dokumentace současně obsahoval upozornění následujícího znění: „Uchazeči jsou povinni u položek soupisů prací, dodávek a služeb, kde je uvedeno cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, nacenit tuto položku v uvedeném cenovém rozpětí. V případě, že tuto zadávací podmínku uchazeč nedodrží, bude vyřazen. Tuto zadávací podmínku stanoví zadavatel s ohledem na charakter stavby (kulturní památka) a podmínky památkového ústavu.

9.             Položky soupisu prací, u nichž zadavatel stanovil závazně rozpětí nabídkové ceny, kterou byli dodavatelé ucházející se o veřejnou zakázku povinni respektovat, byly pro stavební část (celkem 58 položek) a pro část soupisu prací týkající se elektroinstalace (celkem 16 položek) následující:

P. Č.

Kód položky

Popis

MJ

Množství celkem

268

76662R0013

M+D dveře vnitřní 1-kř., dřev, otoč., plné, skládané, renasnční, z borovic. a dub. dřeva 900x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 25000-31000 Kč/kus"

kus

1,000

269

76662R0014

M+D dveře vnitřní 1-kř., dřev, otoč, plné, skládané, renasnční, z borovic. a dub. dřeva 800x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 25000-31000 Kč/kus"

kus

1,000

270

76662R0015

M+D dveře vnitřní 1-kř., dřev, otoč, plné, skládané, renasnční, z borovic. a dub. dřeva 900x2100mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 31000-38000 Kč/kus"

kus

1,000

271

76662R0016

M+D dveře vnitřní 2-kř., dřev, otoč.plné, skládané, renasnční,z borovic. a dub. dřeva 900x1900mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 31000-38000 Kč/kus"

kus

1,000

272

76662R0017

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otoč,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 800x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 18000-22000 Kč/kus"

kus

1,000

273

76662R0018

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otoč,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 800x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 23000-27000 Kč/kus"

kus

1,000

274

76662R0019

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otoč. plné, s kazet. prolisem z borovic. dřeva 900x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 23000-27000 Kč/kus"

kus

1,000

275

76662R0020

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otoč,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 800x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 18000-22000 Kč/kus"

kus

1,000

278

76662R0023

M+D dveře vnitřní typové 1-kř.,dřev,otoč,plné,s jednoduch. prolisem, 900x2250mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 14000-17000 Kč/kus"

kus

1,000

279

76662R0024

M+D vnitřní dřev. proskl. stěna s 1-kř.dveřmi,z borovic. dřeva 20450x2130mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 55000-65000 Kč/kus"

kus

1,000

282

76662R0027

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 700x2100mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 25000-30000 Kč/kus"

kus

1,000

285

76662R0030

M+D dveře vnitřní 2-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 1300x2200mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 48000-55000 Kč/kus"

kus

1,000

286

76662R0031

M+D dveře vnitřní 2-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 1300x2200mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 48000-55000 Kč/kus"

kus

1,000

287

76662R0032

M+D dveře vnitřní 2-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 1200x2200mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 48000-55000 Kč/kus"

kus

6,000

288

76662R00321

M+D dveře vnitřní 2-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 1200x2300mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 48000-55000 Kč/kus"

kus

3,000

289

76662R0034

M+D dveře vnitřní 2-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 1200x2500mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 48000-55000 Kč/kus"

kus

2,000

290

76662R0035

M+D dveře vnitřní 2-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva + nadsvětlík  1990x3500mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 105000-115000 Kč/kus"

kus

1,000

291

76662R0036

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 800x2000mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 25000-30000 Kč/kus"

kus

2,000

295

76662R0040

M+D dveře vnitřní 2-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva + nadsvětlík  1840x3500mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 105000-115000 Kč/kus"

kus

1,000

299

76662R0043

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic .dřeva 800x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 18000-22000 Kč/kus"

kus

1,000

300

76662R0044

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 800x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 18000-22000 Kč/kus"

kus

1,000

301

76662R0045

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 900x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 22000-26000 Kč/kus"

kus

2,000

304

76662R0048

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 600x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 18000-22000 Kč/kus"

kus

1,000

306

76662R0049

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 800x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 18000-22000 Kč/kus"

kus

2,000

307

76662R0050

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 800x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 18000-22000 Kč/kus"

kus

1,000

326

76666R0001

M+D dveře dřevěné vnitřní s minim. požár. odol. EI 30DP3-Sm+C,kouřotěsné,se samozaviračem 900x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 52000-58000 Kč/kus"

kus

1,000

327

76666R0002

M+D dveře dřevěné vnitřní s minim. požár. odol. EI 30DP3-Sm+C,kouřotěsné,se samozaviračem 900x2200

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 58000-65000 Kč/kus"

kus

1,000

328

76666R0003

M+D dveře dřev. vnitřní s požár. odol. EI 30DP3-Sm+C,kouřotěs.,se samozaviračem 900x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 50000-56000Kč/kus"

kus

1,000

329

76666R0004

M+D dveře dřev. vnitřní požár. odol. EW 30 DP3+C se samozaviračem 900x2250

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 55000-62000 Kč/kus"

kus

1,000

330

76666R0005

M+D dveře dřev. vnitřní požár. odol. EW 30 DP3+C,se samozaviračem 900x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 18000-24000 Kč/kus"

kus

1,000

331

76666R0006

M+D dveře dřev. vnitřní požár. odol. EW 30 DP3+C,se samozaviračem 600x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 14000-18000 Kč/kus"

kus

1,000

332

76666R0007

M+D dveře dřevěné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3+C,se samozaviračem 1200x2500

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 90000-100000 Kč/kus"

kus

1,000

333

76666R0008

M+D dveře dřevěné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3+C,se samozaviračem 1200x2300

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 88000-95000 Kč/kus"

kus

1,000

334

76666R0009

M+D dveře dřevěné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3+C,se samozaviračem 1200x2100

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 90000-100000Kč/kus"

kus

1,000

335

76666R0010

M+D dveře dřevěné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3+C,se samozaviračem 1200x2300

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 88000-95000 Kč/kus"

kus

2,000

336

76666R0011

M+D dveře dřev. kouřotěsné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3-S+C,se samozaviračem 1200x2200

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 95000-105000 Kč/kus"

kus

1,000

337

76666R0012

M+D dveře dřev. kouřotěsné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3-S+C,se samozaviračem 800x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 53000-60000 Kč/kus"

kus

1,000

338

76666R0013

M+D dveře dřevěné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3+C,se samozaviračem 800x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 53000-60000 Kč/kus"

kus

1,000

339

76666R0014

M+D okno dřevěné prosklené vnitřní požár. odol. EI 30 DP3  1180x2100

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 70000-78000 Kč/kus"

kus

1,000

340

76666R0015

M+D dveře dřevěné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3-C,se samozaviračem 800x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 42000-50000 Kč/kus"

kus

3,000

341

76666R0016

M+D dveře dřevěné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3-C,se samozaviračem 800x1970

 "požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 43000-50000 Kč/kus"

kus

1,000

342

76666R0017

M+D dveře dřevěné vnitřní požár. odol. EW 30 DP3-C,se samozaviračem 800x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 43000-50000 Kč/kus"

kus

1,000

343

76666R0018

M+D dveře dřev. kouřotěsné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3-S+C,se samozaviračem 800x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 50000-56000 Kč/kus"

kus

2,000

344

76666R0019

M+D dveře dřev. vnitřní požár. odol. EI 30 DP3+C,se samozaviračem a koordinátorem 1870x2250

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 78000-85000 Kč/kus"

kus

1,000

364

767662210R1

M+D okenní kované mříže provlékané

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 9000-12000 Kč/m2"

m2

40,996

377

597615010

ruční dlažba cihelná -interiérová   20 x 20 x 3 cm max. 250x250x30mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 680-850 Kč/m2"

m2

6,344

378

597613R1

Slinutá nekluzná keramická dlažba -strukturální břidlicový efekt formát 300x300mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 680-850 Kč/m2"

m2

2,060

380

597613R1

Slinutá nekluzná keramická dlažba -strukturální břidlicový efekt formát 300x300mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 680-850 Kč/m2"

m2

17,959

383

597613R1

Slinutá nekluzná keramická dlažba -strukturální břidlicový efekt formát 300x300mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 680-850 Kč/m2"

m2

251,924

385

597614090

slinutá neglazovaná keramická dlažba min. 300x300mm-nekluzná

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 600-750 Kč/m2"

m2

119,456

387

597615010

ruční dlažba cihelná -interiérová   20 x 20 x 3 cm max. 250x250x30mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 680-850 Kč/m2"

m2

460,218

394

583821550

Kamenná dlažba tl. 40-50mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 2400-2600 Kč/m2"

m2

128,413

399

611951561

parkety masivní bukové tl.22mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 900-1100 Kč/m2"

m2

497,101

400

775511R1

M+D dřevěné stupnice - točité schodiště

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 3300-4000 Kč/m2"

m2

3,570

402

611951561

parkety masivní bukové tl.22mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 900-1100 Kč/m2"

m2

14,784

403

775530034

M+D prkenná

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 2600-3500 Kč/m2"

m2

345,600

404

775530035

M+D vídeňské čtverce dub, buk, olše

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 3300-4000 Kč/m2"

m2

164,020

416

597610240

rektifikované glazované keramické obklady min. rozměr 300x600mm, v barevnosti umožňující odlišit zázemí pro muže a ženy

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 600-800 Kč/m2"

m2

475,846

 

 

Název

MJ

Počet

S3-nástěnné zářivkové svítidlo 2x 55W, L=620mm, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 7 až 10 tis. Kč

ks

14,00

Napájecí lišta 43x71 L=2000mm s integrovaným nepřímým svítidlem S1, 54W, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 8 až 12 tis. Kč

ks

38,00

S2-svítidlo do lišt L6 až L10, stmívatelné 50W, "soft lens" filtr, dichroická halogenová žárovka 50W, 12V, 4000h, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 4 až 6 tis. Kč

ks

56,00

S3-nástěnné zářivkové svítidlo 2x 55W, L=620mm, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 7 až 10 tis. Kč

ks

4,00

S2-svítidlo do lišt L11 až L16, stmívatelné 50W, " soft lens" filtr, dichroická halogenová žárovka 50W, 12V, 4000h, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 4 až 7 tis. Kč

ks

80,00

S5-svítidlo do lišt L11 až L16, 150/200/300W, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 3 až 5 tis. Kč

ks

32,00

Lustr závěsný, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 10 až 15 tis. Kč

ks

10,00

A-Podlahová přístrojová krabice, nivelizovaná do podlahy pro 2 ks zásuvek 230V, AC,16A, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 2,5 až 3,5 tis. Kč

Ks

18,00

Kazeta čtvercová do podlah a mazaniny pro přístrojovou krabici "A", požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 6 až 8 tis. Kč

ks

18,00

Žárovkové svítidlo nástěnné "P1", 1x13W, IP40, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 5 až 7 tis. Kč

ks

9,00

Zářivkové svítidlo přisazené "Vn", 2x18W, IP40, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 3 až 4 tis. Kč

ks

3,00

Nouzové svítidlo "N", požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 1 až 2 tis. Kč

ks

64,00

Nouzové svítidlo LED "N1",IP40, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 3,5 až 4,5 tis. Kč

ks

33,00

Nouzové svítidlo LED "N2",IP40, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 3,5 až 4,5 tis. Kč

ks

20,00

Přepínač sériový, řazení 5 + STMÍVAČ kompaktních zářivek, lustry LK, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 1 až 2 tis. Kč

ks

10,00

Spínač automatický, kompletní, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 2 až 3 tis. Kč

ks

10,00

10.         Z protokolu o otevírání obálek ze dne 17. 5. 2013 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek nabídky od 4 uchazečů (jedna nabídka byla podána opožděně), a to

  • RAPOS, spol. s r.o., IČO 255 04 487, se sídlem Nerudova 325, 769 01 Holešov (dále jen „RAPOS“),
  • Sdružení „BS – EFIOS – zámek Žerotínů“, za účasti BS Vsetín, s.r.o., IČO 479 73 749, se sídlem 4. května 870, 755 01 Vsetín (vedoucí účastník sdružení), a E F I O S spol. s r.o., IČO 479 72 611, se sídlem Masarykova 671/33, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou (účastník sdružení), které na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 30. 4. 2013 podaly společnou nabídku (dále jen „BS – EFIOS“),

  • Sdružení „Žerotín 2013“, za účasti 3V & H, s.r.o., IČO 469 92 715, se sídlem Neradice 2324, 688 01 Uherský Brod (vedoucí účastník sdružení), a VW WACHAL a.s., IČO  255 67 225, se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž (účastník sdružení), které na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 7. 5. 2013 podaly společnou nabídku (dále jen „vybraný uchazeč“), a 
  • Sdružení „CGM Morava – CGM Czech“, za účasti CGM Morava s.r.o., IČO 289 62 265, se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 – Krč (vedoucí účastník sdružení), a CGM Czech a.s., IČO 499 73 215, se sídlem Táborská 1148, 251 01 Říčany (účastník sdružení), které na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 15. 5. 2013 podaly společnou nabídku (dále jen „CGM“).

11.         Z protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 5. 6. 2013 vyplývá, že hodnotící komise zjistila v nabídce uchazeče CGM nejasnosti, pročež byl tento uchazeč vyzván dopisem ze dne 6. 6. 2013 k písemnému objasnění jím předložené nabídky a vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny. Nejasnosti v nabídce uchazeče CGM hodnotící komise spatřovala v tom, že jednak nebylo dodrženo rozpětí cen u položek soupisu prací č. 364, 378, 380, 383, 385, 394, 399, 402, 403, 404, 416 (SO 01 Stavební část) a u položek „Napájecí lišta 43x71 L=2000mm s integrovaným nepřímým svítidlem S1, 54W“, „A-Podlahová přístrojová krabice, nivelizovaná do podlahy pro 2 ks zásuvek 230V, AC,16A“, „Žárovkové svítidlo nástěnné "P1", 1x13W, IP40“, „Přepínač sériový, řazení 5 + STMÍVAČ kompaktních zářivek, lustry LK“ a „Spínač automatický, kompletní“ (SO 01 Elektroinstalace), dále byly zjištěny nesrovnalosti v označení a popisu některých položek soupisu prací a u některých naceněných položek soupisu prací hodnotící komise nabyla podezření, že se jedná o mimořádně nízké nabídkové ceny.

12.         Z rozhodnutí o vyloučení ze dne 25. 6. 2013 a ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13. 6. 2013 vyplývá, že uchazeč CGM požadované písemné vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odst. 3 zákona a zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu § 77 odst. 1 zákona ve stanovené lhůtě nedoručil, načež byla jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena a tento uchazeč byl zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

13.         Zbývající nabídky byly hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, kterým byla ve smyslu § 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH, přičemž jako nejvhodnější byla na základě rozhodnutí zadavatele ze dne 25. 6. 2013 vybrána nabídka vybraného uchazeče, s nímž uzavřel zadavatel dne 29. 7. 2013 smlouvu o dílo, č. objednatele JS/0214/2013/OKS (dále jen „smlouva“). Cena sjednaná ve smlouvě činila 34 999 999,- Kč bez DPH.

14.         Z nabídky vybraného uchazeče vyplývá, že mimo zadavatelem stanovené cenové rozpětí nacenil celkem 2 položky soupisu prací, a to položku č. 334 na str. 56 nabídky (SO 01 Stavební část), kde jím byla uvedena jednotková cena 9 000 Kč (namísto požadovaného rozpětí 90000-100000 Kč/kus), a dále položku „Spínač automatický, kompletní“ na str. 133 nabídky (SO 01 Elektroinstalace), kde byla uvedena jednotková cena 1 031,02 Kč (namísto požadovaného rozpětí 2000-3000 Kč/kus).

15.         Z nabídky uchazeče BS – EFIOS vyplývá, že mimo zadavatelem stanovené cenové rozpětí nacenil celkem 6 položek soupisu prací (všechny v části SO 01 Elektroinstalace), a to položku „S3-nástěnné zářivkové svítidlo 2x 55W, L=620mm“ na str. 166 nabídky, kde jím byla uvedena jednotková cena 11 704 Kč (namísto požadovaného rozpětí 7000-10000 Kč/kus), položku „S2-svítidlo do lišt L11 až L16, stmívatelné 50W, "soft lens" filtr, dichroická halogenová žárovka 50W, 12V, 4000h“ na str. 167 nabídky, kde byla uvedena jednotková cena 6 883,80 Kč (namísto požadovaného rozpětí 7000-10000 Kč/kus), položku „S3-nástěnné zářivkové svítidlo 2x 55W, L=620mm“ na straně 167 nabídky, kde byla uvedena jednotková cena 11 704 Kč (namísto požadovaného rozpětí 7000-10000 Kč/kus), položku „Kazeta čtvercová do podlah a mazaniny pro přístrojovou krabici "A"“ na str. 172 nabídky, kde jím byla uvedena jednotková cena 5 756,40 Kč (namísto požadovaného rozpětí 6000-8000 Kč/kus), položku „Žárovkové svítidlo nástěnné "P1", 1x13W, IP40“ na str. 174 nabídky, kde byla uvedena jednotková cena 845 Kč (namísto požadovaného rozpětí 5000-7000 Kč/kus), a položku „Spínač automatický, kompletní“ na str. 183 nabídky, kde jím byla uvedena jednotková cena 1 097,30 Kč (namísto požadovaného rozpětí 2000-3000 Kč/kus).

16.         Uchazeč RAPOS ve své nabídce nacenil všechny položky soupisu prací v souladu s požadavky zadavatele kromě jediné položky, a to položky „Kazeta čtvercová do podlah a mazaniny pro přístrojovou krabici "A"“, u které jím byla uvedena (namísto požadovaného rozpětí 6000-8000 Kč/kus) jednotková cena 5 408 Kč.

II.             POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

17.         Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 26. 3. 2014 podnět k přezkoumání postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky.

18.         Na základě obdrženého podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele dokumentaci o předmětné veřejné zakázce a vyjádření zadavatele k podnětu.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

19.         Vzhledem k tomu, že Úřad na základě posouzení dokumentace k šetřené veřejné zakázce získal pochybnosti, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky dodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 a 6 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, když v rozporu se zásadou transparentnosti nevyřadil nabídku vybraného uchazeče a dále nabídky uchazečů RAPOS a BS – EFIOS, přestože tyto nabídky nesplnily požadavek zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny stanovený v článku 19 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, aby uchazeči u položek soupisu prací, kde je uvedeno cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, nacenili tyto položky v uvedeném cenovém rozpětí, a nevyloučil vybraného uchazeče a dále uchazeče RAPOS a BS – EFIOS z účasti v zadávacím řízení, zahájil správní řízení z moci úřední ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

20.         Účastníkem správního řízení je podle ustanovení § 116 zákona zadavatel.

21.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli přípisem č. j. ÚOHS-S0764/2015/VZ-37323/2015/551/OPa ze dne 2. 11. 2015. Oznámení o zahájení správního řízení bylo zadavateli doručeno dne 3. 11. 2015, a tímto dnem bylo podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v návaznosti na § 113 zákona, zahájeno správní řízení z moci úřední ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona zadavatelem.

22.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0764/2015/VZ-37327/2015/551/OPa ze dne 2. 11. 2015 určil Úřad zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele ze dne 18. 11. 2015

23.         Dne 18. 11. 2015 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel předně odkázal na své dřívější vyjádření ze dne 4. 4. 2014 (na tomto dokumentu zadavatelem datováno na 7. 4. 2014 – pozn. Úřadu), podané v rámci šetření podnětu, ve kterém zadavatel uvedl, že bylo v rámci posouzení nabídek zjištěno, že žádný z uchazečů nedodržel u všech položek soupisu prací, u kterých tak bylo stanoveno, požadované cenové rozpětí a některé položky byly oceněny mimo tento rámec. Dle názoru zadavatele se však jednalo pouze o nepatrnou část z takto specifikovaných položek s tím, že i při ocenění těchto položek v požadovaném cenovém rozpětí by se pořadí nabídek nezměnilo. Vzhledem k tomu byl vůči všem uchazečům zvolen shodný postup, kdy jejich nabídky nebyly vyřazeny, a tito uchazeči nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení. Zadavatel ve svém vyjádření k podnětu vyjádřil přesvědčení, že jeho postupem nebyl žádný z uchazečů zvýhodněn a nebylo ovlivněno hodnocení a pořadí nabídek.

24.         Co se týče toho, že pouze uchazeč CGM byl vyzván k objasnění nabídky a zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, pak důvodem tohoto postupu byla skutečnost, že nabídková cena uchazeče CGM se jevila jako mimořádně nízká a jím předložený oceněný položkový rozpočet vykazoval nejasnosti. Pokud by jedinou nesrovnalostí nabídky uchazeče CGM bylo nedodržení cenového rozpětí u některých položek, zadavatel by k jeho nabídce přistupoval shodným způsobem jako k nabídkám ostatních uchazečů.

25.         Nad rámec výše uvedeného zadavatel zkonstatoval, že je v dané věci zásadní zodpovězení otázky, zda nabídky vybraného uchazeče a dále uchazečů BS – EFIOS a RAPOS byly nepřijatelnými nabídkami, které jako nevhodné nesplnily požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, což by ve spojení s jejich nevyřazením a následným nevyloučením uchazečů mělo za následek to, že by zadavatel spáchal správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

26.         V souvislosti s tím se zadavatel domnívá, že správní řízení nikdy zahajováno být nemělo, a pokud se tak již stalo a bude vydáno meritorní rozhodnutí, na což lze z textu oznámení o zahájení správního řízení usuzovat, posune Úřad obecně známou tezi o tom, že zadávací řízení je vysoce formalizovaný proces, o markantní krok k nežádoucímu extrému, a to přepjatému formalismu.

27.         V oznámení o zahájení správního řízení je jednání zadavatele konfrontováno se zásadou transparentnosti, přičemž zadavatel nepovažuje svůj postup za netransparentní, jelikož nepostupoval s vybraným uchazečem a rovněž i s uchazeči BS – EFIOS a RAPOS shodným způsobem, jako s vyloučeným uchazečem CGM, protože jeho nabídka vykazovala specifické nedostatky.

28.         Zadavatel dále uvádí, že otázka transparentnosti bývá obvykle ze strany Úřadu uváděna myšlenkou o diskriminaci potenciálních uchazečů, kteří, pokud by měli povědomost o toleranci zadavatele k odchylkám jejich nabídek od podmínek zadání, se mohli zadávacího řízení zúčastnit, a zadavatel tak mohl obdržet výhodnější nabídku. V daném případě je však podle názoru zadavatele vysoce nepravděpodobné, že okrajové nedostatky nabídek vybraného uchazeče a uchazečů BS – EFIOS a RAPOS byly osobami, které tito uchazeči použili pro zpracování nabídek, způsobeny záměrně. Takové vnímání lidského jednání je zcela mimo realitu a mimo realitu je také úvaha o tom, že potenciální uchazeč svou účast v zadávacím řízení zvažuje de facto podle toho, jak odhaduje svou schopnost zpracovat bezchybnou nabídku. Za skutkového stavu této věci by tak podle zadavatele skupinou diskriminovaných potenciálních uchazečů byli pouze ti uchazeči, u nichž kombinace vlastní nedůvěry ve schopnost podat bezchybnou nabídku spolu s nedůvěrou v ochotu (možnosti) zadavatele chyby tolerovat, v konečném důsledku vedla k rozhodnutí nabídku nepodávat. V podstatě pouze tímto absurdním myšlenkovým pochodem lze dospět k závěru, že jednání zadavatele bylo netransparentní.

29.         Podle názoru zadavatele formalistický přístup k nedostatkům nabídek vybraného uchazeče a uchazečů BS – EFIOS a RAPOS je v zájmu vyznění rozhodnutí tohoto správního řízení pro praxi zadavatelů na první pohled jednoznačnější a potlačí skutečnost, že i obdobné případy tohoto druhu jsou stále natolik individuální, že je nelze posuzovat jinak, než případ od případu. S individuálností projednávané věci totiž souvisí otázka, nakolik může do rozhodování zadavatele vstupovat zásada přiměřenosti, kdy obecně jakýkoliv zadavatel může být v obdobné skutkové situaci ohledně nedostatků nabídek, jako jsou v projednávaném případě, v jiných širších souvislostech. Rozhodnutí vyloučit nabídku pro přísně formalisticky posouzenou nepřijatelnost může znamenat výrazně dražší realizaci zakázky. V projednávaném případě nelze sice střet mezi formalismem a přiměřeností natolik vyhrotit, ale i v projednávaném případě nelze opomenout celospolečenské ztráty z případně nerealizované investice či náklady uchazečů a zadavatele vynaložené při zadávacím řízení. Současně je ze strany zadavatele navozena otázka, jaká by musela být „cena“, která převáží nad přísně formalistickým posuzováním nabídek, a kolikrát by hypoteticky mělo být zadávací řízení opakováno, „než se v něm objeví bez diskuzí hodnotitelná nabídka nevykazující ani jev obdobný zkomolenině nabídky uchazeče RAPOS“.

30.         K tomu zadavatel podotýká, že dotační financování je z časového hlediska limitováno, přičemž případný odkaz Úřadu na možnost užití jednacího řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 zákona (zadavatel v této souvislosti odkázal na použití jednacího řízení bez uveřejnění, které je však upraveno v § 23 odst. 1 a násl. zákona, nikoliv v § 22, jak uvedl ve svém vyjádření zadavatel) by právě v souvislosti s užitím dotace k financování zakázky byl značně nepatřičný.

31.         Zadavatel dále položil otázku, zda musí hospodárnost v postupu zadavatele vždy ustoupit, pročež ve skutkových souvislostech projednávaného případu by při zřejmé bezvýznamnosti nedostatků nabídek vybraného uchazeče a uchazečů BS – EFIOS a RAPOS, pro případ označení těchto nabídek Úřadem za nepřijatelné, mělo být pro ozřejmění významu takového rozhodnutí pro další praxi Úřadem v rozhodnutí odůvodněno, zda obdobně striktní formální závěr musí každý zadavatel učinit vždy bez ohledu na finanční dopad takového rozhodnutí v konkrétní situaci. Jelikož je zřejmé, že pokud drobné nedostatky shora uvedených nabídek z nich činí dle posouzení Úřadu nabídky nepřijatelné, nelze do budoucna vyloučit ani nepřijatelnost obdobně zanedbatelně „zkomolených“ nabídek a tím ovlivnění zadavatelské praxe směrem k absurdnímu pojetí posuzování nabídek.

32.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel navrhl, aby Úřad správní řízení podle § 117a písm. d) zákona zastavil, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení sankce podle § 120 zákona.

Rozhodnutí Úřadu ze dne 7. 12. 2015

33.         Dne 7. 12. 2015 vydal Úřad po přezkoumání všech podkladů rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0764/2015/VZ-42979/2015/551/OPa, v němž ve výroku I. konstatoval, že se zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 a 6 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, když v rozporu se zásadou transparentnosti nevyřadil nabídku vybraného uchazeče sdružení „Žerotín 2013“, jehož účastníky byli na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 7. 5. 2013 vedoucí účastník 3V & H, s.r.o., IČO 469 92 715, se sídlem Neradice 2324, 688 01 Uherský Brod, a účastník VW WACHAL a.s., IČO 255 67 225, se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, a dále nabídky uchazeče RAPOS, spol. s r.o., IČO 255 04 487, se sídlem Nerudova 325, 769 01 Holešov, a uchazeče sdružení „BS – EFIOS – zámek Žerotínů“, jehož účastníky byli na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 30. 4. 2013 vedoucí účastník BS Vsetín, s.r.o., IČO 479 73 749, se sídlem 4. května 870, 755 01 Vsetín, a účastník E  F  I  O  S  spol. s r.o., IČO 479 72 611, se sídlem Masarykova 671/33, 757 01 Valašské Meziříčí, přestože tyto nabídky nesplnily požadavek zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny stanovený v článku 19 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, aby uchazeči u položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, kde je uvedeno cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, nacenili tyto položky v uvedeném cenovém rozpětí, a nevyloučil tyto uchazeče z účasti v zadávacím řízení, přičemž tento jeho postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu na veřejnou zakázku.

34.         Ve výroku II. citovaného rozhodnutí Úřad uložil zadavateli podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona za spáchání tohoto správního deliktu pokutu ve výši 100 000 Kč.

Rozklad zadavatele ze dne 15. 12. 2015

35.         Dne 16. 12. 2015 obdržel Úřad rozklad zadavatele ze dne 15. 12. 2015 proti rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0764/2015/VZ-42979/2015/551/OPa ze dne 7. 12. 2015, v němž zadavatel napadá nesprávné právní posouzení skutkového stavu věci Úřadem.

36.         Zadavatel nejprve v rozkladu uvádí, že nerozporuje skutková zjištění ohledně stavu předmětných nabídek uchazečů, zadavatel ovšem považuje tyto nabídky za hodnotitelné a je toho názoru, že tím, že tyto nabídky vybraného uchazeče, uchazeče RAPOS ani uchazeče BS – EFIOS nevyloučil, jednal vzhledem k individuálním okolnostem daného případu v souladu se zákonem. K této námitce odkazuje zadavatel dále na své vyjádření se k podkladům rozhodnutí ze dne 18. 11. 2015 a na své vyjádření k podnětu ze dne 4. 4. 2014.

37.         Nadto zadavatel v rozkladu uvedl, že Úřad nadužívá v rámci svých rozhodnutí zásadu transparentnosti k tvorbě teoretických konstrukcí o nemožnosti tolerovat drobná pochybení uchazečů v nabídkách. Závěry Úřadu dle názoru zadavatele nutně předpokládají to, že nabídky uchazečů nejsou dílem člověka, ale v pojetí nároků Úřadu je nabídka dílem bezchybného stroje. Jde tak o výklad zákona, který bezúčelně zužuje okruh hodnotitelných nabídek a zároveň pomíjí nový realističtější přístup k interpretaci právního jednání podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

38.         Dále zadavatel v rozkladu namítá, že pokuta uložená mu Úřadem za spáchání správního deliktu konstatovaného výrokem I. napadeného rozhodnutí byla nepřiměřeně vysoká.

Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 18. 1. 2017

39.         Druhostupňovým rozhodnutím č. j. ÚOHS-R431/2015/VZ-02001/2017/323/EBr ze dne 18. 1. 2017 předseda Úřadu napadené rozhodnutí Úřadu v celém rozsahu pro jeho nezákonnost a nepřezkoumatelnost zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání. Vyslovil přitom závazný právní názor, kterým byl Úřad při dalším projednání věci vázán.

40.         V odůvodnění zrušujícího rozhodnutí předseda Úřadu s odkazem na § 78 odst. 1 zákona uvedl, že zadavatel pro hodnocení nabídky může použít jedno ze dvou základních hodnotících kritérií, a to buď ekonomickou výhodnost nabídky, nebo nejnižší nabídkovou cenu. Na zadavateli pak je, aby při plánování zadávání veřejné zakázky řádně promyslel, jestli má v plánu poptávat plnění, u nějž bude požadovat co nejnižší cenu nebo naopak takové plnění, u nějž bude požadovat určité vlastnosti, které však nejsou cenovou položkou. Předseda Úřadu přitom odkázal na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) C-247/02 Sintesi SpA proti Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, kde se uvádí, že: „Směrnice podle desátého bodu svého odůvodnění směřuje k vytvoření efektivní hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek (viz rozsudky ze dne 16. září 1999, Fracasso a Leitschutz, C-27/98, Recueil, s. I-5697, bod 26; ze dne 27. listopadu 2001, Lombardini a Mantovani, C-285/99, Recueil, s. I-9233, bod 34, a ze dne 12. prosince 2002, Universale-Bau a další, C-470/99, Recueil, s. I-11617, bod 89). (…) S ohledem na splnění cíle vytvoření efektivní hospodářské soutěže se směrnice zaměřuje na úpravu zadávání zakázek takovým způsobem, aby byl zadavatel schopen srovnávat různé nabídky a vybrat nejvýhodnější z nich na základě objektivních kritérií (výše uvedený rozsudek Fracasso a Leitschutz, bod 31). (…) Článek 30 směrnice ve svém odstavci 1 tak stanoví kritéria, ze kterých zadavatel vychází při zadávání zakázek, a sice buď pouze nejnižší cenu, nebo když zadání sleduje ekonomicky nejvýhodnější nabídku, různá kritéria týkající se dotyčné zakázky, taková jako jsou cena, doba provedení, provozní náklady, rentabilita, technický přínos.“  Současně předseda Úřadu uvedl, že si zadavatel musí vybrat pouze jeden ze shora uvedených způsobu hodnocení nabídek, přičemž musí umožnit uchazečům o veřejnou zakázku zvolené hodnotící kritérium naplnit.

41.         Dle předsedy Úřadu v případě hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny soutěž probíhá pouze v rovině nabídnuté ceny za předmět veřejné zakázky. Pokud tedy zadavatel v nyní projednávané věci zvolil kritérium nejnižší nabídkové ceny, je otázkou, zda stanovení minimální ceny u položek soupisu prací není zcela v rozporu se smyslem tohoto kritéria, neboť dodavatelé mohou s odkazem na čl. 19 zadávací dokumentace soutěžit pouze omezeně. Další otázkou také je, zda výše uvedený postup zadavatele není v rozporu se zásadou transparentnosti, a to zejména s ohledem na rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 45/2010-159 ze dne 15. 9. 2010.

42.         Skutečnost, zda zadavatel nastavil způsob zpracování nabídkové ceny stanovený v článku 19 zadávací dokumentace v souladu se zákonem, Úřad v napadeném rozhodnutí dle předsedy Úřadu nijak neposoudil.

43.         Výchozí otázkou, se kterou se Úřad měl v napadeném rozhodnutí vypořádat, tedy podle předsedy Úřadu bylo, zda jsou vůbec cenová rozpětí jednotlivých položek soupisu prací v souladu s cílem, jehož má být postupem dle zákona primárně dosaženo, tedy v souladu s efektivním, účelným a hospodárným vynakládáním veřejných prostředků při plnění veřejných zakázek. Další otázkou, kterou se měl Úřad zabývat, bylo, zda stanovení minimální ceny u položek soupisu prací není v rozporu se smyslem základního hodnotícího kritéria, kterým v daném případě byla nejnižší nabídková cena. Primárně tedy Úřad měl v rámci napadeného rozhodnutí zkoumat, zda zadavatel nastavil požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny stanovený v článku 19 zadávací dokumentace v souladu se zákonem a tento rozbor měl být jednoznačně součástí napadeného rozhodnutí. Lépe řečeno, dovodil-li Úřad v daném případě, že vybraný uchazeč ani uchazeči RAPOS a BS – EFIOS nesplnili zadavatelův požadavek na zpracování nabídkové ceny, a tedy, že nabídky výše uvedených uchazečů měly být ze zadávacího řízení vyřazeny a výše uvedení uchazeči následně vyloučeni ze zadávacího řízení, měl tento svůj celkový závěr opřít o dílčí závěr, že se jednalo o požadavek zákonný. Vzhledem k tomu, že Úřad se zákonností požadavku stanoveného zadavatelem v napadeném rozhodnutí vůbec nezabýval, je napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné díky nedostatku důvodů rozhodnutí, případně trpí vadou spočívající v nesprávném právním posouzení věci.

44.         Úřad by tedy měl dle jeho předsedy při novém projednání věci primárně posoudit, zda zadavatelem v článku 19 zadávací dokumentace vymezené nacenění soupisu prací za účelem zpracování nabídkové ceny bylo v souladu se zákonem. Konkrétně při přezkoumání požadavků zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny by měl Úřad zejména zohlednit, zda závazné rozpětí jednotlivých položek soupisu prací, které byli dodavatelé ucházející se o veřejnou zakázku povinni respektovat, bylo zadavatelem stanoveno v souladu s cílem, jehož má být postupem v souladu se zákonem dosaženo, tedy se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků a zároveň, zda toto vymezení není v rozporu se smyslem základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Předseda Úřadu uvedl, že pokud by Úřad dospěl k závěru, že se nejednalo o požadavek zákonný, nemohlo by pochybení zadavatele spočívat v nevyloučení z účasti v zadávacím řízení uchazeče, který nacenil zadavatelem v soupisu prací požadované položky mimo jím stanovené cenové rozpětí. Pokud by Úřad dospěl k závěru, že se jednalo o požadavek zákonný, bylo by dle předsedy Úřadu stejně tak třeba se řádně s výše popsanou otázkou zákonnosti podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci v rámci odůvodnění napadeného rozhodnutí v souladu s výše popsanou rozhodovací praxí soudů vypořádat. Současně předseda Úřadu povinoval Úřad při novém projednání věci se vypořádat všemi námitkami podaného rozkladu.

Další projednání věci před správním orgánem prvního stupně

45.         Úřad poté, co mu byla věc vrácena k novému projednání, přípisem č. j. ÚOHS-S0764/2015/VZ-04021/2017/551/OPa ze dne 6. 2. 2017 zadavatele vyrozuměl o pokračování správního řízení.

46.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0764/2015/VZ-04025/2017/551/OPa ze dne 6. 2. 2017 určil Úřad zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

 

Vyjádření zadavatele ze dne 20. 2. 2017

47.         Dne 20. 2. 2017 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel v úvodu připouští, že v zadávací dokumentaci, konkrétně v soupisu prací s výkazem výměr, stanovil u vybraných položek kromě požadovaných technických parametrů i minimální ceny. Jednalo se zejména o interiérové prvky – dveře, dlažbu, obklady, svítidla apod. Záměrem zadavatele bylo dosáhnout určitého standardu kvality, který by odpovídal tomu, že Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí je národní kulturní památkou a oprava zámku bude probíhat pod dohledem Národního památkového ústavu. Při specifikaci požadavků na uvedené položky si byl zadavatel vědom ustanovení § 44 odst. 11 zákona a stanoviska poskytovatele dotace, podle kterého nebylo možné při stanovení technických podmínek odkázat v zadávací dokumentaci na konkrétní výrobky či výrobce. Z tohoto důvodu byl zvolen postup, kdy požadovaný uživatelský standard vybraných položek byl kromě technických parametrů blíže určen požadavkem na dodržení daného cenového rozpětí.

48.         Při stanovení cenového rozpětí u vybraných položek postupoval zadavatel v souladu se závazným stanoviskem Městského úřadu Valašského Meziříčí, Odboru školství, kultury a sportu ze dne 23. 1. 2013, č. j. MěÚVM 03856/2013, ve kterém byly zohledněny požadavky Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Kroměříži k plánovaným stavebním pracím. Ve zmíněném závazném stanovisku bylo výslovně uvedeno: „Z tohoto důvodu stanovil správní orgán podmínku, aby byl zpracován další stupeň projektové dokumentace (dokumentace pro provedení stavby), který by obsahoval návrhy řešení jednotlivých detailů a aby tento byl předložen k novému posouzení a závaznému stanovisku. Podmínka je v souladu s odborným vyjádřením odborné organizace státní památkové péče. Z hlediska zájmů státní památkové péče je nezbytné stanovit v dalších stupních projektové dokumentace pro vybrané prvky a výrobky také cenové rozpětí, aby byla zajištěna minimální kvalita, provedení a výsledný vzhled finálních výrobků a aby budoucí zhotovitel nenabyl dojmu, že se jedná o nadstandardní požadavky.“ Uvedené stanovisko bylo Úřadu předloženo již dříve v rámci vyjádření k podnětu ze dne 4. 4. 2014.

49.         Zadavatel dále uvedl, že rozsah položek, u kterých bylo stanoveno požadované cenové rozpětí, činí cca 6 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Vzhledem k této skutečnosti je zadavatel přesvědčen, že stanovení minimální ceny u tak zanedbatelné části položek soupisu prací nemohlo zásadním způsobem ovlivnit výši nabídkové ceny. Proto při tak malém rozsahu „regulovaných“ položek nemohlo být stanovení nejnižší nabídkové ceny jako základního hodnotícího kritéria v rozporu se zákonem.

50.         Zadavatel zdůraznil, že požadavek na minimální cenu vybraných položek byl v zadávací dokumentaci formulován shodným způsobem pro všechny dodavatele a tito s ním byli předem seznámeni. Požadavek byl pro všechny dodavatele srozumitelný a akceptovatelný, o čemž svědčí skutečnost, že nikdo z dodavatelů nepožádal o dodatečné informace, ani nebyly podány námitky proti zadávacím podmínkám. Zadavatel konstatuje, že stanoveným postupem žádnému z dodavatelů neposkytoval konkurenční výhodu, nikoho nediskriminoval, ani nevytvářel neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

51.         K vyloučení uchazeče CGM zadavatel uvedl, že tento uchazeč v nabídce předložil nabídkovou cenu, která se jevila jako mimořádně nízká, přičemž pro srovnání zadavatel odkázal na údaje znázorněné v níže uvedené tabulce.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

36 037 547,00 Kč bez DPH

Uchazeč

Nabídková cena bez DPH

RAPOS

39 208 838,00 Kč

Sdružení „Žerotín 2013“ (vybraný uchazeč)

34 999 999,00 Kč

BS – EFIOS

35 299 526,19 Kč

CGM

28 650 844,00 Kč

52.         Z uvedené tabulky je dle zadavatele zřejmé, že nabídková cena uchazeče CGM činí cca 80 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Odchylka ve výši 15-25 % od předpokládané hodnoty zakázky je zadavatelem obecně považována za odchylku rizikovou, vyjadřující maximální míru rizika, kdy problémy při realizaci stavby mohou stavět cenovou nabídku do pozice „ztrátové ceny“. Při dosažení „ztrátové ceny“ bývá proto velmi složité stavbu realizovat za dodržení projektem stanovených standardů, bez jednoznačného doložení nových technologických postupů nebo nových řešení nesnižujících hodnotu díla. Taková nabídka se pro zadavatele jeví jako riziková, a proto je doporučováno vyžádat si u nabídkové ceny s touto odchylkou písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, což zadavatel učinil. Přihlížel rovněž k tomu, že se jedná o stavební práce, dodávky a služby, které se týkají národní kulturní památky a které budou vyžadovat velkou míru odborných a atypických prací, dodávek a služeb tak, aby byly splněny požadavky Národního památkového ústavu.

53.         Podle zadavatele byla mimořádně nízká nabídková cena hlavním důvodem, proč výzva k objasnění nabídky a vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny byla zaslána pouze uchazeči CGM. Ten však na výzvu zadavatele nijak nereagoval a požadované vysvětlení nedoručil. S touto skutečností zákon v § 76 odst. 3 spojuje vyloučení uchazeče a de facto nedává zadavateli jinou možnost dalšího postupu. Pokud by uchazeč požadované vysvětlení doručil a jedinou nesrovnalostí jeho nabídky by bylo nedodržení cenového rozpětí u vybraných položek, zadavatel by k jeho nabídce přistupoval shodným způsobem, jako k nabídkám ostatních uchazečů. Zadavatel v žádném případě nepřipouští možnost nerovného přístupu k jednotlivým uchazečům či netransparentnost svého postupu.

54.         Pokud zadavatel následně nevyloučil nabídky zbývajících uchazečů z důvodu nedodržení stanoveného cenového rozpětí u vybraných položek, pak důvodem bylo, že zadavatel nechtěl volit výhradně formalistický přístup k nedostatkům nabídek uchazečů a v úvahu vzal i zásadu přiměřenosti a hospodárnosti, neboť dle jeho názoru může rozhodnutí vyloučit nabídku pro přísně formalisticky posouzenou nepřijatelnost znamenat výrazně dražší realizaci zakázky. V šetřeném případě dle zadavatele nelze opomenout celospolečenské ztráty z případně nerealizované investice či náklady uchazečů a zadavatele vynaložené při zadávacím řízení. V této souvislosti položil zadavatel otázku, „(…) jaká by musela být ‚cena’, která převáží nad přísně formalistickým posuzováním nabídek? Kolikrát by hypoteticky mělo být zadávací řízení opakováno, než by se v něm objevila bez diskuzí hodnotitelná nabídka nevykazující ani jediné formální pochybení?“.

55.         Zadavatel se domnívá, že s odstupem času i samotná legislativa dospěla k názoru, že nelze proces zadávání veřejných zakázek zužovat toliko na přísně formalizovaný proces, ve kterém i marginální pochybení při zpracování nabídky vede k fatálním důsledkům – vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Svědčí o tom např. ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který výslovně připouští opravu položkového rozpočtu při zachování celkové nabídkové ceny. Podle zadavatele je zřejmou skutečností, že pokud by obdobné ustanovení zákona existovalo i v rámci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s největší pravděpodobností by otázka vyloučení či nevyloučení uchazečů za nedodržení cenového rozpětí nebyla vůbec řešena.

56.         Závěrem zadavatel navrhl, aby Úřad správní řízení podle § 117a písm. d) zákona zastavil.

Rozhodnutí Úřadu ze dne 17. 3. 2017

57.         Dne 17. 3. 2017 vydal Úřad po posouzení všech rozhodných skutečností rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0764/2015/VZ-09535/2017/551/OPa (dále jen „napadené rozhodnutí“), v němž ve výroku I. konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že při zadávání veřejné zakázky nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 a 6 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, když v rozporu se zásadou transparentnosti nevyřadil nabídku vybraného uchazeče a dále nabídky uchazeče RAPOS a uchazeče BS – EFIOS, přestože tyto nabídky nesplnily požadavek zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny stanovený v článku 19 zadávací dokumentace veřejné zakázky, aby uchazeči u položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, kde je uvedeno cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, nacenili tyto položky v uvedeném cenovém rozpětí, a nevyloučil tyto uchazeče z účasti v zadávacím řízení, přičemž tento jeho postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne 29. 7. 2013 s vybraným uchazečem smlouvu na veřejnou zakázku.

58.         Ve výroku II. citovaného rozhodnutí Úřad uložil zadavateli podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona za spáchání tohoto správního deliktu pokutu ve výši 100 000 Kč.

Rozklad zadavatele ze dne 29. 3. 2017

59.         Dne 29. 3. 2017 obdržel Úřad proti výše citovanému rozhodnutí Úřadu rozklad zadavatele z téhož dne, a to z důvodu nesprávného právního posouzení skutkového stavu věci správním orgánem.

60.         Zadavatel v daném rozkladu nejprve uvádí, že skutková zjištění ohledně stavu nabídek jednotlivých uchazečů jsou v zásadě nesporná, ovšem zadavatel považuje tyto nabídky za hodnotitelné, krom nabídky uchazeče CGM, k čemuž dodává, že nevyřazení zbylých nabídek bylo vzhledem k individuálním okolnostem daného případu v souladu se zákonem. V rámci této námitky zadavatel dále odkazuje na jeho první rozklad v této věci a dále na svá vyjádření k podkladům ze dne 18. 11. 2015 a 20. 2. 2017 a své vyjádření k podnětu ze dne 4. 4. 2014.

61.         Další námitka směřuje k názoru zadavatele, že Úřad v daném případě nesprávně přistoupil ke kolizi zásady transparentnosti a zásady přiměřenosti, neboť drobná pochybení uchazečů v předmětných nabídkách byla pouze důsledkem zjevné nepozornosti uchazečů a zároveň přirozeným jevem při každém sjednávání smluv. Dle zadavatele jde tak o výklad zákona, který bezúčelně zužuje okruh hodnotitelných nabídek a zároveň pomíjí nový realističtější přístup k interpretaci právního jednání podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

62.         Dále zadavatel nesouhlasí se závěrem Úřadu, že v rámci konstatovaného porušení zákona mohlo dojít k podstatnému ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel k tomuto podotýká, že taková úvaha Úřadu byla pouhou skutkovou domněnkou, přičemž odkazuje na judikaturu správních soudů, která uvádí, že jakékoliv automatické přijetí konstrukce založené na skutkové domněnce „určitě existujících“ jiných dodavatelů, kteří by „určitě mohli“ podat nabídku, pokud by zadavatel zákon neporušil, je nepřijatelné.

63.         Zadavatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a správní řízení podle § 152 odst. 5 písm. a) správního řádu ve spojení s § 117a písm. d) zákona zastavil, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení sankce podle § 120 zákona.

Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 6. 6. 2017

64.         Druhostupňovým rozhodnutím č. j. ÚOHS-R0065/2017/VZ-17006/2017/323/EBr ze dne 6. 6. 2017 předseda Úřadu napadené rozhodnutí Úřadu v celém rozsahu pro jeho nezákonnost zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání.

65.         Předseda Úřadu v citovaném rozhodnutí uvedl, že Úřad v souladu se závazným právním názorem vysloveným v druhostupňovém rozhodnutí posoudil, zda samotné nastavení zadávacích podmínek ze strany zadavatele bylo v projednávaném případě v souladu se zákonem a tento svůj názor odůvodnil. Díky tomuto posouzení došlo k odpadnutí překážky nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí. Předseda Úřadu dále uvedl, že skutkový stav byl zjištěn dostatečně pro posouzení celé věci. Co se však týká právních závěrů obsažených v napadeném rozhodnutí, předseda Úřadu s touto argumentací Úřadu s ohledem na smysl a účel právní úpravy zadávání veřejných zakázek a zároveň s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi Úřadu nesouhlasí. Naopak považuje za správné názory týkající se totožné problematiky vyslovené v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S174/2015/VZ, zejména se jedná o argumenty v rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0274/2016/VZ-04765/2017/323/ZSř ze dne 10. 2. 2017 a zároveň názory vyslovené v dřívějším druhostupňovém rozhodnutí č. j. ÚOHS-R149/2015/VZ-34075/2016/321/IPs ze dne 18. 8. 2016. Zde považuje za nutné podotknout, že tato odkazovaná rozhodnutí se zabývají skutkově totožnou situací jako v  projednávaném případě, neboť v nich zadavatel určil jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu a zároveň stanovil u jednotlivých položek soupisu prací cenová rozpětí, v nichž byli účastníci povinni tyto položky v rámci své nabídky nacenit.

66.         Argumenty obsažené v odkazovaných rozhodnutích považuje předseda Úřadu za stěžejní pro nyní projednávanou problematiku a má za to, že by mělo být postupováno v souladu s dosavadní rozhodovací praxí Úřadu, neboť tato je nastavena zcela správně a v souladu se smyslem a účelem zákona. Zároveň podotýká, že závěry v odkazovaných rozhodnutích byly učiněny na základě totožné právní úpravy, jako v rámci nyní šetřené věci, takže ani z tohoto pohledu není důvodu pro odchýlení se od dosavadní rozhodovací praxe Úřadu. S ohledem na výše uvedené má předseda Úřadu za to, že napadené rozhodnutí trpí vadou spočívající v nesprávném právním posouzení věci a zároveň vyslovuje závazný právní názor, že se v projednávaném případě nejednalo o zákonný požadavek zadavatele na stanovení nabídkové ceny, přičemž jeho pochybení tedy nemohlo spočívat v nevyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Pokud totiž byly nezákonně nastaveny již zadávací podmínky veřejné zakázky, není možné zadavatele trestat ani za následné jednání učiněné v rozporu s těmito podmínkami a zároveň ani za jednání v učiněné v souladu s nimi, nýbrž je třeba postihnout zadavatele právě za výše uvedené nastavení zadávacích podmínek.

67.         Vzhledem k tomu, že povinnost Úřadu zkoumat primárně, zda jsou požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci v souladu se zákonem a až následně se zabývat otázkou, zda zadavatel posoudil nabídky uchazečů v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci, jak vyplývá z rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 95/2014 ze dne 2. 11. 2016 a zároveň z rozsudku krajského soudu sp. zn. 31 Af 194/2013 ze dne 25. 11. 2015, který se zabýval přezkoumáním zadávacího řízení jako celku, a to i nad rámec podaného návrhu, na základě kterého bylo zahájeno řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, má předseda Úřadu za to, že by Úřad měl přehodnotit právní kvalifikaci nyní projednávaného deliktu a postihnout zadavatele za nezákonné nastavení zadávacích podmínek.

68.         Předseda Úřadu uvedl, že Úřad je při novém projednání věci vázán právním názorem vysloveným ve výše citovaném rozhodnutí předsedy Úřadu, bude respektovat uvedenou dosavadní rozhodovací praxi a zároveň bude vycházet z toho, že zadavatelem stanovený požadavek na způsob nacenění předmětných položek soupisu prací není v souladu se zákonem, přičemž posoudí naplnění dalších znaků správního deliktu zadavatele ve smyslu § 120 odst. 1 písm. a) zákona. Dle předsedy Úřadu Úřad zejména zohlední, že závazné rozmezí jednotlivých položek soupisu prací, které byli dodavatelé ucházející se o veřejnou zakázku povinni respektovat, nebylo zadavatelem stanoveno v souladu s cílem, jehož má být postupem v souladu se zákonem dosaženo, tedy se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků, a zároveň, že toto vymezení bylo v rozporu se smyslem základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž tyto závěry přezkoumatelným způsobem odůvodní.

Nové projednání věci před správním orgánem prvního stupně

69.         Úřad poté, co mu byla věc vrácena k novému projednání, přípisem č. j. ÚOHS-S0764/2015/VZ-17637/2017/541/PDz ze dne 13. 6. 2017 zadavatele vyrozuměl o pokračování správního řízení. Citovaným přípisem Úřad zadavatele rovněž vyrozuměl, že nad rámec skutečností uvedených v oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0764/2015/VZ-37323/2015/551/OPa ze dne 3. 11. 2015 rozšiřuje (po zohlednění závěrů uvedených v rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0065/2017/VZ-17006/2017/323/EBr ze dne 6. 6. 2017) správní řízení o pochybnosti o souladu postupu zadavatele s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když v položkovém výkazu výměr, který tvořil přílohu č. 6 zadávací dokumentace, stanovil u vybraných položek cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, což není slučitelné s účelem základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž tento jeho postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, přičemž tímto jednáním se mohl zadavatel dopustit správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

70.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0764/2015/VZ-17804/2017/541/PDz ze dne 13. 6. 2017 určil Úřad zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.

Vyjádření zadavatele ze dne 19. 6. 2017

71.         Dne 19. 6. 2017 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel uvedl, že spatřuje rozdíl mezi šetřeným případem a případem řešeným v rámci správního řízení sp. zn. S174/2015/VZ v tom, že v šetřeném případě zadavatel stanovil cenové rozpětí vybraných položek výkazu výměr na základě závazného stanoviska Městského úřadu Valašského Meziříčí, ve kterém byly zohledněny požadavky Národního památkového ústavu k plánovaným stavebním pracím. Ve zmíněném stanovisku je dle zadavatele výslovně uvedeno: „Z tohoto důvodu stanovil správní orgán podmínku, aby byl zpracován další stupeň projektové dokumentace (dokumentace pro provedení stavby), který by obsahoval návrhy řešení jednotlivých detailů a aby tento byl předložen k novému posouzení a závaznému stanovisku. Podmínka je v souladu s odborným vyjádřením odborné organizace státní památkové péče. Z hlediska zájmů státní památkové péče je nezbytné stanovit v dalších stupních projektové dokumentace pro vybrané prvky a výrobky také cenové rozpětí, aby byla zajištěna minimální kvalita, provedení a výsledný vzhled finálních výrobků a aby budoucí zhotovitel nenabyl dojmu, že se jedná o nadstandardní požadavky“. Zadavatel uvedl, že samotná realizace veřejné zakázky probíhala pod dohledem Národního památkového ústavu vzhledem k faktu, že Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí je národní kulturní památkou. Dle zadavatele je nemístný argument o možnosti zadavatele volit vhodnější prostředek k zajištění určitého stupně kvality dodávaných výrobků, neboť zadavatel musel respektovat požadavek orgánů památkové péče a možnost volby neměl.

72.         Kvalitou se zde dle zadavatele rozumí výhradně estetická kvalita, tudíž je lichý argument, že prostředkem k definování kvality plnění jsou technické specifikace. Jediným alternativním prostředkem k posouzení splnění určité úrovně estetické kvality je dle zadavatele subjektivní úsudek, přičemž samotný zákon nezná možnost pojmout pouze subjektivně vnímatelné splnění limitní úrovně určité estetické kvality jako kritérium přijatelnosti nabídky a její následné hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny. Naopak obecně lze dle zadavatele hodnotit vedle nejnižší nabídkové ceny i estetickou úroveň nabízených produktů, přičemž zadavatel si stěží dokáže představit veřejnou zakázku na stavební práce, ve které by subjektivní hodnocení estetické kvality vybraných výrobků bylo obhajitelným hodnotícím kritériem. Z hlediska zásad přiměřenosti, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků je dle zadavatele uchopení problematiky estetické kvality výrobků jejich minimální cenou (resp. cenovým rozpětím) mnohem vhodnějším nástrojem, než subjektivní hodnotící kritérium.

73.         Zadavatel dále uvádí, že v nyní projednávaném případě šlo o stanovení minimální ceny minoritní části vybraných výrobků, kdežto v případě odkazovaných rozhodnutí předseda Úřadu dle zadavatele převzal argumentaci z rozhodnutí č. j. ÚOHS-R372/2015/VZ-39895/2016/323/KKř ze dne 29. 9. 2016, v němž se však jednalo o minimální cenu celého předmětu plnění. Za stěžejní argument Úřadu obsažený v jeho předchozím rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0764/2015/VZ-09535/2017/551/OPa ze dne 17. 3. 2017 v tomto správním řízení zadavatel spatřuje, že v šetřeném případě mohl jakýkoliv uchazeč svou případnou konkurenční výhodu u některé z položek se stanovenou minimální cenou přenést do položek, kde minimální cena stanovena nebyla.

74.         Na základě výše uvedených skutečností zadavatel navrhuje, aby Úřad správní řízení podle § 117a písm. d) zákona zastavil.

Další průběh správního řízení

75.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0764/2015/VZ-19548/2017/541/PDz ze dne 30. 6. 2017 určil Úřad zadavateli lhůtu, v níž se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavatel se v Úřadem stanovené lhůtě ani později k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

76.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0764/2015/VZ-22263/2017/541/PDz ze dne 1. 8. 2017 určil Úřad opětovně zadavateli lhůtu, v níž se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavatel se v Úřadem stanovené lhůtě ani později k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

77.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření zadavatele, rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0065/2017/VZ-17006/2017/323/EBr ze dne 6. 6. 2017 a na základě vlastního zjištění dospěl k následujícímu závěru. Zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel postup stanovený v § 78 odst. 1 písm. b) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když v rozporu se zásadou transparentnosti a zákazu diskriminace v položkovém výkazu výměr, který tvořil přílohu č. 6 zadávací dokumentace, stanovil u vybraných položek cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, konkrétně u položek pro stavební část č. 268 – 275, 278, 279, 282, 285 – 291, 295, 299 – 301, 304, 306, 307, 326 – 344, 364, 377, 378, 380, 383, 385, 387, 394, 399, 400, 402 – 404, 416, a u položek pro část elektroinstalace nazvaných jako „S3-nástěnné zářivkové svítidlo 2x 55W, L=620mm“, „Napájecí lišta 43x71 L=2000mm s integrovaným nepřímým svítidlem S1, 54W“, „S2-svítidlo do lišt L6 až L10, stmívatelné 50W, "soft lens" filtr, dichroická halogenová žárovka 50W, 12V, 4000h“, „S3-nástěnné zářivkové svítidlo 2x 55W, L=620mm“, „S2-svítidlo do lišt L11 až L16, stmívatelné 50W, " soft lens" filtr, dichroická halogenová žárovka 50W, 12V, 4000h“, „S5-svítidlo do lišt L11 až L16, 150/200/300W“, „Lustr závěsný“, „A-Podlahová přístrojová krabice, nivelizovaná do podlahy pro 2 ks zásuvek 230V, AC, 16A“, „Kazeta čtvercová do podlah a mazaniny pro přístrojovou krabici "A"“, „Žárovkové svítidlo nástěnné "P1", 1x13W, IP40“, „Zářivkové svítidlo přisazené "Vn", 2x18W, IP40“, „Nouzové svítidlo "N"“, „Nouzové svítidlo LED "N1",IP40“, „Nouzové svítidlo LED "N2",IP40“, „Přepínač sériový, řazení 5 + STMÍVAČ kompaktních zářivek, lustry LK“ a „Spínač automatický, kompletní“, což není slučitelné s účelem základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž tento jeho postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne 29. 7. 2013 s vybraným uchazečem smlouvu na veřejnou zakázku. V části týkající se podezření ze spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 a 6 ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, když v rozporu se zásadou transparentnosti nevyřadil nabídku vybraného uchazeče a dále nabídky uchazeče RAPOS a uchazeče BS – EFIOS, přestože tyto nabídky nesplnily požadavek zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny stanovený v článku 19 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, aby uchazeči u položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, kde je uvedeno cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, nacenili tyto položky v uvedeném cenovém rozpětí, a nevyloučil tyto uchazeče z účasti v zadávacím řízení, přičemž tento jeho postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne 29. 7. 2013 s vybraným uchazečem smlouvu na veřejnou zakázku, bylo správní řízení podle § 117a písm. d) zákona zastaveno, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a zákona. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K právnímu postavení zadavatele

78.         Úřad se nejprve zabýval otázkou, zda zadavatel naplňuje definici zadavatele podle zákona.

79.         Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek.

80.         Zadavatel Město Valašské Meziříčí vykonává svou činnost na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel je veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona, neboť se jedná územní samosprávný celek.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

81.         Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

82.         Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

83.         Podle § 44 odst. 3 písm. b) zákona musí zadávací dokumentace obsahovat alespoň technické podmínky (§ 45 zákona) nebo zvláštní technické podmínky (§ 46a zákona), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky.

84.         Podle § 45 odst. 2 zákona se technickými podmínkami v případě veřejné zakázky na stavební práce rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem.

85.         Podle § 45 odst. 3 zákona nesmí být technické podmínky stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Odůvodňuje-li to předmět veřejné zakázky, zohlední zadavatel při stanovení technických podmínek požadavky přístupnosti osob se zdravotním postižením nebo dostupnosti pro všechny uživatele.

86.         Podle § 78 odst. 1 písm. b) zákona je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídková cena.

87.         Podle § 79 odst. 4 zákona platí, že je-li základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena, stanoví hodnotící komise pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 77 zákona.

88.         Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce

89.         Z důvodu přehlednosti Úřad opětovně uvádí vybrané skutečnosti ze zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.

90.         Nedílnou součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky byl soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně položkového výkazu výměr, který tvořil přílohu č. 6 zadávací dokumentace.

91.         Zadavatel v článku 19 „Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny“ zadávací dokumentace stanovil, že tento soupis prací je pro zpracování nabídkové ceny závazný.

92.         Z článku 22 „Způsob hodnocení nabídek“ zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel stanovil základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

93.         Citovaný článek zadávací dokumentace současně obsahoval upozornění následujícího znění: „Uchazeči jsou povinni u položek soupisů prací, dodávek a služeb, kde je uvedeno cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, nacenit tuto položku v uvedeném cenovém rozpětí. V případě, že tuto zadávací podmínku uchazeč nedodrží, bude vyřazen. Tuto zadávací podmínku stanoví zadavatel s ohledem na charakter stavby (kulturní památka) a podmínky památkového ústavu.

94.         Položky soupisu prací, u nichž zadavatel stanovil závazně rozpětí nabídkové ceny, kterou byli dodavatelé ucházející se o veřejnou zakázku povinni respektovat, byly pro stavební část (celkem 58 položek) a pro část soupisu prací týkající se elektroinstalace (celkem 16 položek) následující:

P. Č.

Kód položky

Popis

MJ

Množství celkem

268

76662R0013

M+D dveře vnitřní 1-kř., dřev, otoč., plné, skládané, renasnční, z borovic. a dub. dřeva 900x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 25000-31000 Kč/kus"

kus

1,000

269

76662R0014

M+D dveře vnitřní 1-kř., dřev, otoč, plné, skládané, renasnční, z borovic. a dub. dřeva 800x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 25000-31000 Kč/kus"

kus

1,000

270

76662R0015

M+D dveře vnitřní 1-kř., dřev, otoč, plné, skládané, renasnční, z borovic. a dub. dřeva 900x2100mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 31000-38000 Kč/kus"

kus

1,000

271

76662R0016

M+D dveře vnitřní 2-kř., dřev, otoč.plné, skládané, renasnční, z borovic. a dub. dřeva 900x1900mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 31000-38000 Kč/kus"

kus

1,000

272

76662R0017

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otoč,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 800x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 18000-22000 Kč/kus"

kus

1,000

273

76662R0018

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otoč,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 800x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 23000-27000 Kč/kus"

kus

1,000

274

76662R0019

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otoč. plné, s kazet. prolisem z borovic. dřeva 900x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 23000-27000 Kč/kus"

kus

1,000

275

76662R0020

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otoč,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 800x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 18000-22000 Kč/kus"

kus

1,000

278

76662R0023

M+D dveře vnitřní typové 1-kř.,dřev,otoč,plné,s jednoduch. prolisem, 900x2250mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 14000-17000 Kč/kus"

kus

1,000

279

76662R0024

M+D vnitřní dřev. proskl. stěna s 1-kř.dveřmi,z borovic. dřeva 20450x2130mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 55000-65000 Kč/kus"

kus

1,000

282

76662R0027

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 700x2100mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 25000-30000 Kč/kus"

kus

1,000

285

76662R0030

M+D dveře vnitřní 2-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 1300x2200mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 48000-55000 Kč/kus"

kus

1,000

286

76662R0031

M+D dveře vnitřní 2-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 1300x2200mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 48000-55000 Kč/kus"

kus

1,000

287

76662R0032

M+D dveře vnitřní 2-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 1200x2200mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 48000-55000 Kč/kus"

kus

6,000

288

76662R00321

M+D dveře vnitřní 2-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 1200x2300mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 48000-55000 Kč/kus"

kus

3,000

289

76662R0034

M+D dveře vnitřní 2-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 1200x2500mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 48000-55000 Kč/kus"

kus

2,000

290

76662R0035

M+D dveře vnitřní 2-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva + nadsvětlík  1990x3500mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 105000-115000 Kč/kus"

kus

1,000

291

76662R0036

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 800x2000mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 25000-30000 Kč/kus"

kus

2,000

295

76662R0040

M+D dveře vnitřní 2-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva + nadsvětlík  1840x3500mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 105000-115000 Kč/kus"

kus

1,000

299

76662R0043

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic .dřeva 800x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 18000-22000 Kč/kus"

kus

1,000

300

76662R0044

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 800x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 18000-22000 Kč/kus"

kus

1,000

301

76662R0045

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 900x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 22000-26000 Kč/kus"

kus

2,000

304

76662R0048

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 600x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 18000-22000 Kč/kus"

kus

1,000

306

76662R0049

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 800x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 18000-22000 Kč/kus"

kus

2,000

307

76662R0050

M+D dveře vnitřní 1-kř.,dřev,otočné,plné,s kazet. prolisem z borovic. dřeva 800x1970mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 18000-22000 Kč/kus"

kus

1,000

326

76666R0001

M+D dveře dřevěné vnitřní s minim. požár. odol. EI 30DP3-Sm+C,kouřotěsné,se samozaviračem 900x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 52000-58000 Kč/kus"

kus

1,000

327

76666R0002

M+D dveře dřevěné vnitřní s minim. požár. odol. EI 30DP3-Sm+C,kouřotěsné,se samozaviračem 900x2200

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 58000-65000 Kč/kus"

kus

1,000

328

76666R0003

M+D dveře dřev. vnitřní s požár. odol. EI 30DP3-Sm+C,kouřotěs.,se samozaviračem 900x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 50000-56000Kč/kus"

kus

1,000

329

76666R0004

M+D dveře dřev. vnitřní požár. odol. EW 30 DP3+C se samozaviračem 900x2250

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 55000-62000 Kč/kus"

kus

1,000

330

76666R0005

M+D dveře dřev. vnitřní požár. odol. EW 30 DP3+C,se samozaviračem 900x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 18000-24000 Kč/kus"

kus

1,000

331

76666R0006

M+D dveře dřev. vnitřní požár. odol. EW 30 DP3+C,se samozaviračem 600x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 14000-18000 Kč/kus"

kus

1,000

332

76666R0007

M+D dveře dřevěné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3+C,se samozaviračem 1200x2500

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 90000-100000 Kč/kus"

kus

1,000

333

76666R0008

M+D dveře dřevěné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3+C,se samozaviračem 1200x2300

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 88000-95000 Kč/kus"

kus

1,000

334

76666R0009

M+D dveře dřevěné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3+C,se samozaviračem 1200x2100

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 90000-100000Kč/kus"

kus

1,000

335

76666R0010

M+D dveře dřevěné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3+C,se samozaviračem 1200x2300

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 88000-95000 Kč/kus"

kus

2,000

336

76666R0011

M+D dveře dřev. kouřotěsné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3-S+C,se samozaviračem 1200x2200

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 95000-105000 Kč/kus"

kus

1,000

337

76666R0012

M+D dveře dřev. kouřotěsné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3-S+C,se samozaviračem 800x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 53000-60000 Kč/kus"

kus

1,000

338

76666R0013

M+D dveře dřevěné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3+C,se samozaviračem 800x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 53000-60000 Kč/kus"

kus

1,000

339

76666R0014

M+D okno dřevěné prosklené vnitřní požár. odol. EI 30 DP3  1180x2100

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 70000-78000 Kč/kus"

kus

1,000

340

76666R0015

M+D dveře dřevěné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3-C,se samozaviračem 800x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 42000-50000 Kč/kus"

kus

3,000

341

76666R0016

M+D dveře dřevěné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3-C,se samozaviračem 800x1970

 "požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 43000-50000 Kč/kus"

kus

1,000

342

76666R0017

M+D dveře dřevěné vnitřní požár. odol. EW 30 DP3-C,se samozaviračem 800x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 43000-50000 Kč/kus"

kus

1,000

343

76666R0018

M+D dveře dřev. kouřotěsné vnitřní požár. odol. EI 30 DP3-S+C,se samozaviračem 800x1970

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 50000-56000 Kč/kus"

kus

2,000

344

76666R0019

M+D dveře dřev. vnitřní požár. odol. EI 30 DP3+C,se samozaviračem a koordinátorem 1870x2250

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 78000-85000 Kč/kus"

kus

1,000

364

767662210R1

M+D okenní kované mříže provlékané

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 9000-12000 Kč/m2"

m2

40,996

377

597615010

ruční dlažba cihelná -interiérová   20 x 20 x 3 cm max. 250x250x30mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 680-850 Kč/m2"

m2

6,344

378

597613R1

Slinutá nekluzná keramická dlažba -strukturální břidlicový efekt formát 300x300mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 680-850 Kč/m2"

m2

2,060

380

597613R1

Slinutá nekluzná keramická dlažba -strukturální břidlicový efekt formát 300x300mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 680-850 Kč/m2"

m2

17,959

383

597613R1

Slinutá nekluzná keramická dlažba -strukturální břidlicový efekt formát 300x300mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 680-850 Kč/m2"

m2

251,924

385

597614090

slinutá neglazovaná keramická dlažba min. 300x300mm-nekluzná

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 600-750 Kč/m2"

m2

119,456

387

597615010

ruční dlažba cihelná -interiérová   20 x 20 x 3 cm max. 250x250x30mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 680-850 Kč/m2"

m2

460,218

394

583821550

Kamenná dlažba tl. 40-50mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 2400-2600 Kč/m2"

m2

128,413

399

611951561

parkety masivní bukové tl.22mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 900-1100 Kč/m2"

m2

497,101

400

775511R1

M+D dřevěné stupnice - točité schodiště

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 3300-4000 Kč/m2"

m2

3,570

402

611951561

parkety masivní bukové tl.22mm

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 900-1100 Kč/m2"

m2

14,784

403

775530034

M+D prkenná

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 2600-3500 Kč/m2"

m2

345,600

404

775530035

M+D vídeňské čtverce dub, buk, olše

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 3300-4000 Kč/m2"

m2

164,020

416

597610240

rektifikované glazované keramické obklady min. rozměr 300x600mm, v barevnosti umožňující odlišit zázemí pro muže a ženy

"požadované cenové rozpětí za jednotkovou cenu je 600-800 Kč/m2"

m2

475,846

 

Název

MJ

Počet

S3-nástěnné zářivkové svítidlo 2x 55W, L=620mm, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 7 až 10 tis. Kč

ks

14,00

Napájecí lišta 43x71 L=2000mm s integrovaným nepřímým svítidlem S1, 54W, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 8 až 12 tis. Kč

ks

38,00

S2-svítidlo do lišt L6 až L10, stmívatelné 50W, "soft lens" filtr, dichroická halogenová žárovka 50W, 12V, 4000h, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 4 až 6 tis. Kč

ks

56,00

S3-nástěnné zářivkové svítidlo 2x 55W, L=620mm, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 7 až 10 tis. Kč

ks

4,00

S2-svítidlo do lišt L11 až L16, stmívatelné 50W, " soft lens" filtr, dichroická halogenová žárovka 50W, 12V, 4000h, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 4 až 7 tis. Kč

ks

80,00

S5-svítidlo do lišt L11 až L16, 150/200/300W, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 3 až 5 tis. Kč

ks

32,00

Lustr závěsný, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 10 až 15 tis. Kč

ks

10,00

A-Podlahová přístrojová krabice, nivelizovaná do podlahy pro 2 ks zásuvek 230V, AC,16A, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 2,5 až 3,5 tis. Kč

Ks

18,00

Kazeta čtvercová do podlah a mazaniny pro přístrojovou krabici "A", požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 6 až 8 tis. Kč

ks

18,00

Žárovkové svítidlo nástěnné "P1", 1x13W, IP40, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 5 až 7 tis. Kč

ks

9,00

Zářivkové svítidlo přisazené "Vn", 2x18W, IP40, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 3 až 4 tis. Kč

ks

3,00

Nouzové svítidlo "N", požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 1 až 2 tis. Kč

ks

64,00

Nouzové svítidlo LED "N1",IP40, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 3,5 až 4,5 tis. Kč

ks

33,00

Nouzové svítidlo LED "N2",IP40, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 3,5 až 4,5 tis. Kč

ks

20,00

Přepínač sériový, řazení 5 + STMÍVAČ kompaktních zářivek, lustry LK, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 1 až 2 tis. Kč

ks

10,00

Spínač automatický, kompletní, požadované cenové rozpětí jednotkové ceny 2 až 3 tis. Kč

ks

10,00

Závěry Úřadu

95.         Úřad nejprve uvádí, že předseda Úřadu v rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0065/2017/VZ-17006/2017/323/EBr ze dne 6. 6. 2017 Úřad zavázal k respektování právního názoru vysloveného v citovaném rozhodnutí předsedy Úřadu, tedy k postupu v souladu s dosavadní rozhodovací praxí (zejména se závěry vyslovenými předsedou Úřadu v jeho rozhodnutích v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0174/2015/VZ, které se týkalo skutkově obdobného případu, jako je právě projednávaný případ) a zároveň byl Úřad povinován vycházet z toho, že zadavatelem stanovený požadavek na způsob nacenění předmětných položek soupisu prací není v souladu se zákonem. Jelikož předseda Úřadu konstatoval, že Úřad by měl s ohledem na závěry rozsudků Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 95/2014 ze dne 2. 11. 2016 a sp. zn. 31 Af 194/2013 ze dne 25. 11. 2015 přehodnotit právní kvalifikaci doposud projednávaného správního deliktu a postihnout zadavatele za nezákonné nastavení zadávacích podmínek, Úřad zadavatele v oznámení o pokračování správního řízení č. j. ÚOHS-S0764/2015/VZ-17637/2017/541/PDz ze dne 13. 6. 2017 vyrozuměl o rozšíření správního řízení o pochybnosti o souladu postupu zadavatele s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když v položkovém výkazu výměr, který tvořil přílohu č. 6 zadávací dokumentace, stanovil u vybraných položek cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, což není slučitelné s účelem základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny a tento jeho postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, přičemž tímto jednáním se mohl zadavatel dopustit správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona. Úřad tedy v novém projednání věci přejímá závazný právní názor předsedy Úřadu vyslovený ve výše citovaném rozhodnutí.

96.         K problematice volby vhodného hodnotícího kritéria za účelem získání plnění zadavatelem požadovaných parametrů Úřad obecně konstatuje, že z ustanovení § 78 odst. 1 zákona vyplývá, že zadavatel může pro hodnocení nabídky použít jedno ze dvou základních hodnotících kritérií. Prvním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky a druhým je nejnižší nabídková cena. Z hlediska otázky výběru, podle kterého z uvedených kritérií bude zadavatel nabídky hodnotit, je zpravidla rozhodující to, jaké plnění má zadavatel zájem získat, zda jde o plnění, u něhož je zájmem zadavatele získat jej za co nejvýhodnější cenu, nebo zda jde o plnění, u něhož není pro zadavatele rozhodující pouze cena, ale u něhož zadavatel požaduje i další vlastnosti, které však nejsou vyjádřitelné cenou, resp. představují určitý poměr užitné hodnoty a ceny. Pokud jde o plnění, u nějž je zájmem zadavatele získat co nejnižší cenu, pak je třeba zvolit hodnocení pomocí nejnižší nabídkové ceny. Pokud ovšem má jít o plnění, u nějž je zájmem zadavatele získat plnění, které vyjadřuje nejlepší poměr užitné hodnoty a ceny, pak je třeba zvolit hodnocení podle ekonomické výhodnosti nabídek. Na zadavateli tak je, aby při zadávání veřejné zakázky náležitě zvážil, jestli upřednostňuje plnění za co nejnižší cenu, nebo naopak takové plnění, u kterého bude hodnotit kromě ceny ještě jiné vlastnosti vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. S tím souvisí i povinnost zadavatele uvést zvolené hodnotící kritérium ve smyslu ust. § 78 odst. 3 zákona v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení. V souladu se zvoleným základním hodnotícím kritériem pak zadavatel musí v zadávacím řízení hodnotit podané nabídky. Ostatně obdobně se k rozdílům a možnosti volby mezi hodnotícími kritérii vyjadřuje také Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku C-247/02 Sintesi SpA proti Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici: „Směrnice podle desátého bodu svého odůvodnění směřuje k vytvoření efektivní hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek (viz rozsudky ze dne 16. září 1999, Fracasso a Leitschutz, C-27/98, Recueil, s. I-5697, bod 26; ze dne 27. listopadu 2001, Lombardini a Mantovani, C-285/99, Recueil, s. I-9233, bod 34, a ze dne 12. prosince 2002, Universale-Bau a další, C-470/99, Recueil, s. I-11617, bod 89)… S ohledem na splnění cíle vytvoření efektivní hospodářské soutěže se směrnice zaměřuje na úpravu zadávání zakázek takovým způsobem, aby byl zadavatel schopen srovnávat různé nabídky a vybrat nejvýhodnější z nich na základě objektivních kritérií (výše uvedený rozsudek Fracasso a Leitschutz, bod 31)… Článek 30 směrnice ve svém odstavci 1 tak stanoví kritéria, ze kterých zadavatel vychází při zadávání zakázek, a sice buď pouze nejnižší cenu, nebo když zadání sleduje ekonomicky nejvýhodnější nabídku, různá kritéria týkající se dotyčné zakázky, taková jako jsou cena, doba provedení, provozní náklady, rentabilita, technický přínos.“ Z uvedeného tedy vyplývá, že zadavatel si musí vybrat jeden z uvedených způsobů hodnocení nabídek.

97.         Zadavatel v šetřeném případě v položkovém výkazu výměr, který tvořil součást zadávacích podmínek, stanovil u vybraných položek uvedených v bodě 94. odůvodnění tohoto rozhodnutí závazná rozpětí nabídkových cen, která byli dodavatelé ucházející se o veřejnou zakázku povinni respektovat, přičemž v případě nedodržení tohoto pokynu by byli podle čl. 19 „Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny“ zadávací dokumentace zadavatelem vyloučeni z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Současně s tím zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu. Úřad konstatuje, že takový postup zadavatele, kdy u konkrétních položek výkazu výměr stanoví pro jejich nacenění minimální a maximální cenové hodnoty a současně základním hodnotícím kritériem určí nejnižší nabídkovou cenu, nepovažuje za učiněný v souladu se zásadami transparentnosti a zákazu diskriminace zakotvenými v § 6 odst. 1 zákona, k čemuž uvádí následující.

98.         V souvislosti s požadavkem na transparentnost postupu zadavatele Úřad odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 166/2005 ze dne 14. 5. 2007, ve kterém je uvedeno, že požadavek transparentnosti není splněn tehdy, pokud jsou v postupu zadavatele shledány „takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele“. S takovýmto obecným výkladem zásady transparentnosti se ztotožnil rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v rozsudku sp. zn. 1 Afs 45/2010 ze dne 15. 9. 2010, který dále uvádí, že „význam zásady transparentnosti v prvé řadě směřuje k cíli samotného práva veřejných zakázek, kterým je zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky. Zákon tohoto cíle dosahuje především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy, jejichž plnění je hrazeno z veřejných prostředků, byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Právě k zajištění konkurence mezi dodavateli slouží rovněž zásada transparentnosti (srov. přiměřeně rozsudek NSS ze dne 5. 6. 2008, č. j. 1 Afs 20/2008-152, ve věci Lumius, spol. s r.o.)“.

99.         V návaznosti na výše uvedené Úřad uvádí, že zadavatel pro hodnocení nabídek stanovil základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu, avšak zafixováním ceny části plnění v jeho spodní hranici nemuselo být dosaženo požadovaného záměru, tedy výběru nabídky za co nejnižší nabídkovou cenu. Požadavek zadavatele na minimální jednotkové ceny vybraných položek jde proti smyslu zvoleného základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona, jehož účelem je dosažení nejnižší ceny, kterou zadavatel za předmět plnění veřejné zakázky uhradí. Stanovení minimálních cen je tak v přímém rozporu se zvoleným základním hodnotícím kritériem, neboť neumožňuje dosažení účelu tohoto hodnotícího kritéria.

100.     V této souvislosti Úřad dále uvádí, že pokud zadavatel stanoví minimální ceny, třeba jen části plnění, pak omezuje jednak volnou cenovou tvorbu, ale také soutěž dodavatelů o získání veřejné zakázky pod úrovní zafixovaných cen. Dle Úřadu je výhradně na dodavateli, aby provedl cenovou kalkulaci své nabídky a vzal v úvahu všechny souvislosti pro stanovení nákladů a určení přiměřeného zisku. V tomto ohledu je postup zadavatele netransparentní, neboť hodnocení dle zvoleného základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny s omezením v podobě cenových rozpětí (stanovení minimální ceny u vybraných položek), nemuselo proběhnout v souladu s účelem tohoto hodnotícího kritéria, a nemusel tak být vybrán uchazeč s nejnižší možnou nabídkovou cenou.

101.     K tomu Úřad dodává, že stanovení minimální cenové úrovně u vybraných položek výkazu výměr neumožňuje dodavatelům, kteří by byli schopni dodat předmětné plnění za nižší cenu, uplatnit svoji konkurenční výhodu (například vyjednanou množstevní slevu, vlastní výrobní závod v oblasti dodávaného plnění, použitou technologii či výrobní proces, potenciální možnost uchazečů získat veřejnou podporu nebo uplatnit jiné příznivé podmínky). Výsledná cena totiž může odrážet celou škálu souvisejících faktorů od kalkulace nákladů a zisku, přes obchodní strategii dodavatelů až po životní cyklus výrobku a podniku. Na jedné straně by tak dodavatelé stanovením minimálních cen sice mohli získat větší profit (než činí jejich náklady a běžný zisk), ale na straně druhé by při omezení soutěže v této části nemuseli být v zadávacím řízení úspěšní, neboť by se tak mohla vytratit jejich konkurenční výhoda. Dle Úřadu je tedy nepochybné, že předmětná zadávací podmínka působí v neprospěch hospodářské soutěže a účelu zadávacího řízení. Hospodářská soutěž se totiž v důsledku postupu zadavatele v daném případě může odehrávat pouze v rozmezí zadavatelem stanovených cenových rozpětí u konkrétních položek, a tedy v omezeném rozsahu, neboť, jak bylo uvedeno v čl. 19 „Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny“ zadávací dokumentace „Uchazeči jsou povinni u položek soupisů prací, dodávek a služeb, kde je uvedeno cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, nacenit tuto položku v uvedeném cenovém rozpětí. V případě, že tuto zadávací podmínku uchazeč nedodrží, bude vyřazen.“. V případě, kdy by tedy uchazeč vyhověl požadavkům zadavatele na technické specifikace výrobků, avšak cenu výrobku stanovil pod nebo nad hranici stanovenou zadavatelem, pak by musel být vyřazen. Zadavatel však není oprávněn omezovat dodavatele v tom, jakou nejnižší cenovou nabídku může podat, přičemž takový požadavek ostatně popírá samu podstatu (volné) soutěže o veřejnou zakázku. V této souvislosti nelze rovněž opomíjet, že zákon dává zadavateli nástroj, jak může nabídnutou cenu zpochybnit v případě, že se mu bude zdát velmi nízká, resp. pokud bude mít pochybnosti o kvalitě nabízeného plnění, a to prostřednictvím posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. Předmětná zadávací podmínka je tak nutně netransparentní, neboť narušuje plnohodnotné konkurenční prostředí a neumožňuje tak dosažení spravedlivé hospodářské soutěže založené na uplatňování konkurenčních výhod.

102.     V této souvislosti Úřad uvádí, že porušení zásady transparentnosti je v předmětném případě úzce spojeno se zásadou zákazu diskriminace, neboť požadavek zadavatele na minimální jednotkové ceny vybraných položek mohl určitým dodavatelům zaručovat vylepšení jejich „soutěžních pozic“ tím, že „odstraní“ konkurenční výhodu jiných dodavatelů, nebo vytvářet neodůvodněné překážky hospodářské soutěže (jak bylo dovozeno výše). Jak vyplývá z čl. 19 „Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny“ zadávací dokumentace, nedodržení podmínky nacenění položek v požadovaném cenovém rozpětí mělo být sankcionováno vyřazením nabídky daného uchazeče ze zadávacího řízení. Zadávací podmínky jsou proto diskriminační vůči všem dodavatelům, kteří by byli schopni předmět plnění veřejné zakázky v souladu s požadovanými technickými podmínkami dodat za nižší ceny, jež v některých případech zadavatel pevně stanovil, neboť potenciální dodavatelé tak byli připraveni o svoji konkurenční výhodu. Úřad proto uvedený postup zadavatele považuje za porušení zákazu diskriminace. V této souvislosti Úřad odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 20/2008 ze dne 5. 6. 2008, v němž je uvedeno, že „zákaz diskriminace uvedený v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahrnuje jednak formu zjevnou, jednak formu skrytou. Za skrytou formu nepřípustné diskriminace je třeba považovat i takový postup, kterým zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením technických kvalifikačních předpokladů zjevně nepřiměřených ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky, v důsledku čehož je zřejmé, že zakázku nemohou splnit někteří z potenciálních uchazečů, jež by jinak byli bývali k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými.

103.     Co se týče obsahu a významu neurčitého právního pojmu „zákaz diskriminace“ ve vztahu k šetřenému případu, Úřad konstatuje, že zadavatel stanovením minimálních cen mohl znemožnit některým dodavatelům podat konkurenceschopnou nabídku, a tím snížit jejich šance uspět v zadávacím řízení s nižší cenovou nabídkou. Zadavatel svým postupem (stanovením základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena a cenového rozpětí u vybraných položek) totiž zabránil soutěži o část plnění veřejné zakázky pod stanovenými minimálními cenami, čímž omezil hospodářskou soutěž a konkurenční prostředí. Zadavatel tedy diskriminoval konkrétně ty dodavatele, kteří byli schopni dodat požadované plnění v souladu s technickými podmínkami za nižší cenu. Skrytá diskriminace v šetřeném případě tedy spočívá v tom, že zadavatel požadoval vybrané části předmětu plnění veřejné zakázky nacenit minimálně určitou cenou, ačkoliv nelze vyloučit, že někteří dodavatelé by je mohli dodat v požadované kvalitě levněji.

104.     Nad rámec uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel vyloučil uchazeče CGM z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku pro nesplnění předmětného požadavku na nacenění vybraných položek v jím stanoveném cenovém rozpětí, přičemž současně ani žádný ze zbylých uchazečů, které zadavatel z předmětného zadávacího řízení nevyloučil, tuto zadávací podmínku u každé ze zadavatelem vymezených položek výkazu výměr beze zbytku nedodržel. Tato skutečnost mimo jiné jednoznačně prokazuje, že položky, u kterých zadavatel stanovil „nepodkročitelnou“ cenu, bylo možno v tržním prostředí nepochybně nacenit levněji (a navíc aniž by to zadavateli „vadilo“ z hlediska nedodržení jeho kvalitativních požadavků).

105.     K námitce zadavatele, že stanovením cenového rozpětí u vybraných položek výkazu výměr zadavatel sledoval záměr dosažení určité úrovně estetické kvality předmětných výrobků, Úřad uvádí, že stanovení minimální a maximální ceny o estetické kvalitě samo o sobě nic nevypovídá, neboť vyšší, resp. nižší cena není vždy odrazem estetické kvality dodaného zboží, a to i s ohledem na skutečnost, že estetická kvalita je značně subjektivním prvkem hodnocení předmětu plnění. Cena obecně svou roli ve vztahu ke kvalitě může mít, avšak i méně kvalitní či nekvalitní plnění lze nacenit draze, přičemž i zisk dodavatele je v takovém případě vyšší. Zadavatel měl v daném případě možnost volby základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti a v návaznosti na něj stanovit dílčí hodnotící kritéria týkající se jak nabídkové ceny, tak i např. estetické kvality či dalších vlastností. Existuje tak možnost v souladu se zákonem konkrétně vyjádřit vztah požadované užitné hodnoty a ceny. Zde se Úřadu jeví jako nepřiléhavý argument zadavatele, že v případě veřejné zakázky na stavební práce nepovažuje za obhajitelné hodnotící kritérium estetickou kvalitu pouze vybrané části výrobků, neboť zadavatel může přiřadit danému dílčímu hodnotícímu kritériu odpovídající váhu s přihlédnutím k podílu vybraných položek k předmětu plnění jako celku, což je zcela v souladu se zákonem. Úřad k výše uvedené námitce uzavírá, že zákon poskytuje zadavateli možnost, jak požadovaného standardu estetické kvality dosáhnout (případně i v rámci smluvních podmínek), nicméně postup zvolený zadavatelem spočívající ve stanovení cenového rozpětí vybraných položek výkazu výměr je se zákonem rozporný.

106.     V návaznosti na výše uvedené Úřad nezohlednil ani argumentaci zadavatele, že byl povinen stanovit cenové rozpětí u vybraných položek s ohledem na závazné stanovisko městského úřadu Valašského Meziříčí, v němž byly zohledněny požadavky Národního památkového ústavu k plánovaným stavebním pracím, neboť přestože byl zadavatel zavázán ke stanovení cenového rozpětí u vybraných položek za účelem zajištění minimální kvality, provedení a výsledného vzhledu finálních výrobků (ač se Úřadu tento pokyn ve světle výše uvedených závěrů jeví jako nikterak nezaručující sledovaný záměr), zadavatel měl možnost (jak již Úřad nastínil výše) volby základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Zadavatel tak měl v případě zvolení základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti při stanovení minimální úrovně požadovaného plnění (a to i s ohledem na estetickou stránku věci) a stanovení odpovídajících dílčích hodnotících kritérií možnost dostát požadavkům uvedeného závazného stanoviska za současného dodržení zákonnosti svého postupu, avšak jelikož zadavatel stanovil u vybraných položek výkazu výměr jejich závazné cenové rozpětí a současně zvolil jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu, nelze než jeho postup označit za netransparentní a narušující plnohodnotné konkurenční prostředí.

107.     Ohledně námitky zadavatele, že v nyní projednávaném případě šlo o stanovení minimální ceny minoritní části vybraných výrobků, kdežto v případě předsedou Úřadu odkazovaných rozhodnutí šlo o argumentaci převzatou z rozhodnutí č. j. ÚOHS-R372/2015/VZ-39895/2016/323/KKř ze dne 29. 9. 2016, v němž se mělo jednat o minimální cenu celého předmětu plnění, Úřad uvádí, že předseda Úřadu v posledně vydaném rozhodnutí v šetřené věci odkázal na druhostupňová rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0274/2016/VZ-04765/2017/323/ZSř ze dne 10. 2. 2017 a č. j. ÚOHS-R149/2015/VZ-34075/2016/321/IPs ze dne 18. 8. 2016, která se vztahovala k případu, kdy zadavatel ve stavebním rozpočtu stanovil u vybraných položek minimální jednotkové ceny, přičemž ceny takto cenově omezených položek představovaly pouhých cca 10 % z celkové ceny předmětu plnění (tedy ještě méně než v šetřeném případě, kdy šlo o cca 30 % z celkové ceny předmětu plnění[1]). Domněnka zadavatele, že argumentace uvedená v odkazovaných rozhodnutích předsedy Úřadu vychází z jiného rozhodnutí, kde je situace odlišná od šetřeného případu, je tudíž pro šetřený případ irelevantní, neboť předseda Úřadu výslovně přirovnal situaci v šetřeném případě jako skutkově totožnou se situací popsanou v jím citovaných rozhodnutích (tedy se situací ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0174/2015/VZ) a nikoliv v jiném, zadavatelem uváděném, rozhodnutí předsedy Úřadu.

108.     Ve vztahu k argumentaci zadavatele, že v šetřeném případě mohl jakýkoliv uchazeč svou případnou konkurenční výhodu u některé z položek výkazu výměr se stanovenou minimální cenou přenést do položek, kde minimální cena zadavatelem stanovena nebyla, Úřad konstatuje, že takový závěr nelze vyslovit bez dalšího. Teoreticky může dojít např. k tomu, že všichni uchazeči v daném zadávacím řízení nacení veškeré zadavatelem cenově omezené položky výkazu výměr zadavatelem stanovenými minimálními cenami, přičemž některý z uchazečů bude schopen uvedené položky nacenit výrazně levněji, avšak celkový cenový rozdíl odpovídající jeho konkurenční výhodě neodečte z cen ostatních položek z obavy, že bude jeho nabídková cena v některé ze zbylých položek hodnotící komisí shledána jako mimořádně nízká ve smyslu § 77 zákona, v důsledku čehož svojí konkurenční výhody nevyžije a jeho nabídka následně nebude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější. V daném případě není rovněž vyloučeno, že pokud bude konkurenční výhoda uchazeče u zadavatelem cenově omezených položek příliš vysoká a zbylých položek nebude dostatečný počet na rozpuštění celé této konkurenční výhody, uchazeč nebude moci tuto konkurenční výhodu na zbylé položky plně přenést.

109.     Úřad v souvislosti s „přeléváním“ nabídkových cen v rámci jednotlivých položek výkazu výměr uvádí, že ačkoli se možnost určité úpravy jednotlivých cen v rámci výkazu výměr při zohlednění požadavku na minimální ceny nabízí, jedná se o nástroj, který vnáší do zadávacího řízení další prvek netransparentnosti, neboť není zřejmé, čeho bude umožněním mechanismu „přelévání“ cen v rámci jednotlivých položek dosaženo, tedy vyjma zkreslení skutečného nacenění jednotlivých položek. V takovém případě jsou zkresleny jednak ceny položek, kde je stanoveno minimální cenové rozpětí a současně i u dalších položek, které byly použity jako kompenzační pro uplatnění rozdílu ceny, kterou hodlal uchazeč nabídnout a minimální ceny, která byla stanovena zadavatelem v zadávacích podmínkách. Uvedený mechanismus „přelévání“ rovněž je způsobilý ztížit identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny u položek, které byly použity jako kompenzační. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nepovažuje Úřad argumentaci zadavatele vysvětlující použití mechanismu „přelévání“ za akceptovatelnou, resp. ospravedlňující použití cenových rozsahů u vybraných položek výkazu výměr.

110.     K argumentu zadavatele, že přístup orgánů památkové péče při dohledu nad realizací veřejné zakázky vylučuje nedosažení minimální cenou sledovaného výsledku, kdy je korigován případný nepoctivý záměr zhotovitele díla využít minimální cenu určitých výrobků pouze k navýšení své marže, aniž by reálně plnil za použití výrobků odpovídající estetické kvality, Úřad uvádí, že zadávací podmínky mají být nastaveny tak, aby dodavatelé již ve fázi podávání nabídek řádně uvedli výrobky, které chtějí dodat s uvedením ceny tak, aby ve fázi posouzení nabídek mohla hodnotící komise konstatovat, zda tato nabídka splňuje zadávací podmínky, a ve fázi realizace docházelo výhradně ke kontrole toho, zda vybraný uchazeč dodal to, k čemuž se zavázal ve své nabídce. Případná kontrola a posuzovaní výrobků, zda splňují či nesplňují určitou estetickou kvalitu, tedy zda vyhovují zadávacím podmínkám, až ve fázi realizace předmětné zakázky nelze považovat za postup v souladu se zásadou transparentnosti. Z uvedeného je zřejmé, že stanovením cenových rozpětí s cílem dosáhnout určité estetické úrovně má svoje úskalí, a to zejména v oblasti kontroly předpokládané vyšší estetické úrovně, zda opravdu nabídnuté plnění za minimální stanovenou cenu, která však nemusí korespondovat s cenou, jež hodlal dodavatel nabídnout, opravdu představuje plnění zajišťující vyšší estetickou kvalitu a nikoliv pouze navýšení marže dodavatele, který by jinak nabídnul cenu nižší za zcela totožný výrobek.

111.     V kontextu výše uvedeného považuje Úřad za jednoznačné, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel postup stanovený v § 78 odst. 1 písm. b) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když v rozporu se zásadami transparentnosti a zákazu diskriminace v položkovém výkazu výměr stanovil u vybraných položek cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, což není slučitelné s účelem základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. V návaznosti na takto učiněný závěr se Úřad dále zabýval otázkou, zda je naplněn i další znak skutkové podstaty správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, a to podmínka, zda výše uvedený postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

112.     Zmíněný nezákonný postup zadavatele, jak bylo prokázáno výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí, mohl omezit uchazeče při koncipování nabídkových cen, neboť stanovení minimálních cen u vybraných položek výkazu výměr mohlo znemožnit dodavatelům využít jejich konkurenční výhodu (například vyjednanou množstevní slevu, vlastní výrobní závod v oblasti dodávaného plnění, použitou technologii či výrobní proces, potenciální možnost uchazečů získat veřejnou podporu nebo uplatnit jiné příznivé podmínky), a tím snížit jejich šance uspět v zadávacím řízení. Stejně tak nelze vyloučit, že zadavatelem nastavené cenové rozpětí u předmětných položek mohlo některé z potenciálních uchazečů např. v důsledku nemožnosti uplatnit své příznivé podmínky pro nacenění daných položek, odradit od podání nabídek, přičemž nelze vyloučit, že tito potenciální uchazeči mohli zadavateli předložit výhodnější nabídku, než vybraný uchazeč. V případě absence předmětné nezákonné zadávací podmínky tedy mohl být vybrán jiný dodavatel, který by byl schopen dodat požadované plnění v souladu s technickými a jinými podmínkami zadavateli levněji než za ceny, které pevně stanovil zadavatel. Úřad nadto uvádí, že se nejedná pouze o teoretický závěr, když nabídka každého z uchazečů obsahovala u konkrétních položek nižší cenu, než zadavatelem požadovanou minimální cenu (viz bod 104. odůvodnění tohoto rozhodnutí). V daném případě je tak dle Úřadu jednoznačně naplněna podmínka, že nezákonný postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

113.     Jak již uvedl předseda Úřadu ve svém rozhodnutí sp. zn. R128/2014, zákon nevyžaduje prokázání vlivu na výběr nejvhodnější nabídky, postačí takové jednání zadavatele, které mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Jak rovněž konstatoval Krajský soud v Brně v rozsudku č. j. 62 Af 58/2010-159 ze dne 20. 3. 2012 „Pro naplnění skutkové podstaty deliktu je přitom takováto možnost zcela postačující a soudu tedy nezbývá než uzavřít s tím, že žalobce nevyvrátil, že by existovala možnost, že by v případě řádného zadání veřejné zakázky byla podána nabídka další, přičemž nelze vyloučit alespoň potenciální možnost, že by se taková nabídka stala nabídkou vítěznou…K tomu je třeba poukázat na to, že se jedná toliko o možnost (hypotézu), kterou není možné jakkoli prokazovat.“ Zadavatel svým jednáním tak naplnil všechny znaky skutkové podstaty správního deliktu. Obdobně pak v rozhodnutí sp. zn. R406/2013 předseda Úřadu konstatoval, že „v tomto kontextu je třeba poukázat na znění ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona, dle něhož postačuje pouhá možnost podstatného ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, což vyplývá z formulace tohoto ustanovení zákona, cit.: „…nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku““. V rozhodnutí č. j. ÚOHS-R180/2008/VZ-1837/2009/310/ASc již ze dne 12. 2. 2009 předseda konstatoval, že „Skutková podstata správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. a) zákona je navíc naplněna, i pokud jednání zadavatele má pouze potenciál podstatně ovlivnit výběr nabídky, tedy je pouze schopno tohoto ovlivnění, aniž by k němu nutně došlo. Z dikce zákona jasně plyne, že slovo „podstatně“ se vztahuje jak na skutečné ovlivnění (ovlivnil) tak i na potenciální možnost ovlivnění (mohl ovlivnit) výběru nabídky. …k uložení pokuty Úřadem postačí pouze potenciální možnost ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky. Úřad tedy není nucen zkoumat, zda k ovlivnění skutečně došlo či nedošlo, neboť z hlediska ustanovení § 120 zákona stačí pouhá možnost tohoto ovlivnění.“. Krajský soud v Brně v rozsudku ze dne 7. 10. 2011 č. j. 62 Af 41/2010-72, dovodil, že „pro spáchání správního deliktu podle tohoto ustanovení [Pozn. Úřadu: § 120 odst. 1 písm. a)] (a pro uložení pokuty podle § 120 odst. 2 ZVZ) musí být prokázáno, že zadavatel porušil ZVZ, přitom k porušení ZVZ ze strany zadavatele došlo kvalifikovaným způsobem. Tento kvalifikovaný způsob porušení ZVZ (závažnější, „nebezpečnější“ porušení ZVZ) je dán tehdy, pokud kromě samotného nedodržení pravidla podávaného z některého z ustanovení ZVZ již došlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a zároveň pokud samotné nedodržení pravidla podávaného z některého z ustanovení ZVZ buď podstatně ovlivnilo, nebo mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky“.

114.     Krajský soud v Brně pak v rozsudku č. j. 31 Af 23/2012-40 ze dne 26. 9. 2012 k materiální stránce deliktu uvedl, že „z dikce „podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit“ vyplývá, že může jít o poruchový nebo i ohrožovací správní delikt. Zákonodárce tedy (za běžných okolností) spatřuje společenskou škodlivost již v tom, že mohlo dojít, nikoli nutně muselo, k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky. Není tedy pravdou, že nedošlo k naplnění materiálního znaku správního deliktu….již pouhá existence takové možnosti je společensky škodlivá, a došlo tedy k naplnění materiálního znaku (společenské škodlivosti) správního deliktu uvedeného v ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách“.

115.     K výše uvedeným závěrům dospěl rovněž Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 9 As 63/2016-43 ze dne 18. 8. 2016, ve kterém bylo mimo jiné konstatováno následující. „Devátý senát neshledal důvody se od výše citované judikatury v projednávané věci odchýlit. Lze tedy uzavřít, že stěžovatel není u ohrožovací formy správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách (nezákonným postupem zadavatele mohl být ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky) povinen prokazovat, že zde existoval konkrétní dodavatel, který by se, nebýt pochybení zadavatele, zadávacího řízení zúčastnil a mohl podat výhodnější nabídku. Postačí, aby stěžovatel v rozhodnutí učinil kvalifikovanou úvahu, z níž bude logickým a srozumitelným způsobem vyplývat, proč v důsledku pochybení zadavatele mohlo dojít k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, tj. k ohrožení soutěže o veřejnou zakázku.

116.     Úřad s ohledem na výše uvedené konstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel postup stanovený v § 78 odst. 1 písm. b) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když v rozporu se zásadou transparentnosti a zákazu diskriminace v položkovém výkazu výměr, který tvořil přílohu č. 6 zadávací dokumentace, stanovil u vybraných položek cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, konkrétně u položek pro stavební část č. 268 – 275, 278, 279, 282, 285 – 291, 295, 299 – 301, 304, 306, 307, 326 – 344, 364, 377, 378, 380, 383, 385, 387, 394, 399, 400, 402 – 404, 416, a u položek pro část elektroinstalace nazvaných jako „S3-nástěnné zářivkové svítidlo 2x 55W, L=620mm“, „Napájecí lišta 43x71 L=2000mm s integrovaným nepřímým svítidlem S1, 54W“, „S2-svítidlo do lišt L6 až L10, stmívatelné 50W, "soft lens" filtr, dichroická halogenová žárovka 50W, 12V, 4000h“, „S3-nástěnné zářivkové svítidlo 2x 55W, L=620mm“, „S2-svítidlo do lišt L11 až L16, stmívatelné 50W, " soft lens" filtr, dichroická halogenová žárovka 50W, 12V, 4000h“, „S5-svítidlo do lišt L11 až L16, 150/200/300W“, „Lustr závěsný“, „A-Podlahová přístrojová krabice, nivelizovaná do podlahy pro 2 ks zásuvek 230V, AC, 16A“, „Kazeta čtvercová do podlah a mazaniny pro přístrojovou krabici "A"“, „Žárovkové svítidlo nástěnné "P1", 1x13W, IP40“, „Zářivkové svítidlo přisazené "Vn", 2x18W, IP40“, „Nouzové svítidlo "N"“, „Nouzové svítidlo LED "N1",IP40“, „Nouzové svítidlo LED "N2",IP40“, „Přepínač sériový, řazení 5 + STMÍVAČ kompaktních zářivek, lustry LK“ a „Spínač automatický, kompletní“, což není slučitelné s účelem základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž tento jeho postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne 29. 7. 2013 s vybraným uchazečem smlouvu na veřejnou zakázku, a proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí

117.     K výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad uvádí, že předmětné správní řízení bylo zahájeno přípisem č. j. ÚOHS-S0764/2015/VZ-37323/2015/551/OPa ze dne 3. 11. 2015, v němž byl předmět řízení Úřadem vymezen jako šetření postupu zadavatele v souvislosti s možným spácháním správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona zadavatelem z důvodu nedodržení postupu stanoveného v § 76 odst. 1 a 6 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, když v rozporu se zásadou transparentnosti nevyřadil nabídku vybraného uchazeče a dále nabídky uchazečů RAPOS a BS – EFIOS, přestože tyto nabídky nesplnily požadavek zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny stanovený v článku 19 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, aby uchazeči u položek soupisu prací, kde je uvedeno cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, nacenili tyto položky v uvedeném cenovém rozpětí, a nevyloučil vybraného uchazeče a dále uchazeče RAPOS a BS – EFIOS z účasti v zadávacím řízení, přičemž tento jeho postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky.

118.     Dne 17. 3. 2017 vydal Úřad napadené rozhodnutí v němž ve výroku I. konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že při zadávání veřejné zakázky nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 a 6 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, když v rozporu se zásadou transparentnosti nevyřadil nabídku vybraného uchazeče a dále nabídky uchazeče RAPOS a uchazeče BS – EFIOS, přestože tyto nabídky nesplnily požadavek zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny stanovený v článku 19 zadávací dokumentace veřejné zakázky, aby uchazeči u položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, kde je uvedeno cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, nacenili tyto položky v uvedeném cenovém rozpětí, a nevyloučil tyto uchazeče z účasti v zadávacím řízení, přičemž tento jeho postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne 29. 7. 2013 s vybraným uchazečem smlouvu na veřejnou zakázku.

119.     Dne 29. 3. 2017 obdržel Úřad proti napadenému rozhodnutí Úřadu rozklad zadavatele z téhož dne.

120.     Druhostupňovým rozhodnutím č. j. ÚOHS-R0065/2017/VZ-17006/2017/323/EBr ze dne 6. 6. 2017 předseda Úřadu napadené rozhodnutí Úřadu v celém rozsahu pro jeho nezákonnost zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání.

121.     Předseda Úřadu v rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0065/2017/VZ-17006/2017/323/EBr ze dne 6. 6. 2017 Úřad zavázal k respektování právního názoru vysloveného v citovaném rozhodnutí předsedy Úřadu, přičemž Úřad povinoval vycházet z toho, že zadavatelem stanovený požadavek na způsob nacenění předmětných položek soupisu prací není v souladu se zákonem. Předseda Úřadu dále konstatoval, že Úřad by měl s ohledem na závěry rozsudků Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 95/2014 ze dne 2. 11. 2016 a sp. zn. 31 Af 194/2013 ze dne 25. 11. 2015 přehodnotit právní kvalifikaci doposud projednávaného správního deliktu a postihnout zadavatele za nezákonné nastavení zadávacích podmínek.

122.     Úřad zadavatele oznámením o pokračování správního řízení č. j. ÚOHS-S0764/2015/VZ-17637/2017/541/PDz ze dne 13. 6. 2017 vyrozuměl o rozšíření správního řízení o pochybnosti o souladu postupu zadavatele s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když v položkovém výkazu výměr, který tvořil přílohu č. 6 zadávací dokumentace, stanovil u vybraných položek cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, což není slučitelné s účelem základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, kdy tento jeho postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, přičemž tímto jednáním se mohl zadavatel dopustit správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona. Úřad tedy při novém projednání věci zohlednil závazný právní názor předsedy Úřadu vyslovený ve výše citovaném rozhodnutí a zabýval se nejprve postupem zadavatele nikoli již z hlediska zákonnosti úkonu posouzení nabídek, nýbrž otázkou postupu zadavatele při stanovení zadávacích podmínek. Jak již bylo uvedeno výše, v této souvislosti Úřad rozšířil správní řízení o podezření ze spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona při stanovení zadávacích podmínek.

123.     Z výše uvedených skutečností uvedených v odůvodnění výroku I. tohoto rozhodnutí je tedy zřejmé, že Úřad po novém posouzení postupu zadavatele při zadávání šetřené veřejné zakázky dospěl k závěru, že již způsob stanovení zadávacích podmínek (nastavení cenového rozpětí některých položek při současně stanoveném hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny) nebyl zadavatelem učiněn v souladu se zákonem. Zadavatel se tedy podle Úřadu dopustil primárního pochybení již při stanovení zadávacích podmínek, když definoval u vybraných položek závazné cenové rozpětí, což není slučitelné s účelem základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.  

124.     Pokud tedy k pochybení zadavatele došlo již při stanovení zadávacích podmínek (nastavení cenového rozpětí některých položek při současně stanoveném hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny), nemohlo tudíž pochybení zadavatele spočívat až při posouzení, zda nabídky uchazečů splňují zadávací podmínky, jak Úřad dovodil v napadeném rozhodnutí. K tomu Úřad dodává, že je z výše uvedených skutečností zřejmé, že zadavatelovo pochybení nastalo podle jiného ustanovení zákona, neboť v odůvodnění výroku I. tohoto rozhodnutí dospěl Úřad k závěru, že zadavatel porušil § 78 odst. 1 písm. b) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona. K pochybení zadavatele tedy došlo v jiné fázi zadávacího řízení, když stanovení zadávacích podmínek, včetně stanovení způsobu hodnocení nabídek spadá do fáze přípravné před vlastním zahájením zadávacího řízení, zatímco posouzení, zda nabídky splňují požadavky zadavatele, spadá již do fáze po podání nabídek. K zjištěnému pochybení zadavatele tak došlo v okamžiku, který předcházel samotnému posouzení nabídek.

125.     Úřad proto uzavírá, že pokud zadavatel porušil zákon již v okamžiku stanovení zadávacích podmínek – stanovení způsobu hodnocení nabídek (nastavení cenového rozpětí některých položek při současně stanoveném hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny), tedy ve fázi předcházející posouzení, zda nabídky splňují požadavky zadavatele, nemůže být důvodem pro uložení sankce nesprávné posouzení nabídek, neboť k němu došlo až v důsledku nesprávného stanovení zadávacích podmínek – způsobu hodnocení nabídek. Ve vztahu k nadbytečnosti přezkumu navazujících úkonů hodnotící komise při konstatování o nezákonnosti stanovení zadávacích podmínek uvedl Krajský soud v Brně v rozsudku č. j. 31 Af 194/2013 – 67 ze dne 25. 11. 2015 následující: „Jak vyplývá z předloženého spisového materiálu a z již výše vypořádaných žalobních námitek, tak žalovaný v návaznosti na podání návrhu osoby zúčastněné na řízení a) zjistil, že žalobce porušil zákon o veřejných zakázkách již ve fázi stanovení hodnotících kritérií tím, že nestanovil přesně a určitě způsob hodnocení nabídek v dílčím kritériu „Způsob poskytování služeb“, čímž došlo k porušení ustanovení § 44 odst. 3 písm. h) ZVZ. Z uvedeného vyplývá, že na základě nezákonně nastaveného způsobu hodnocení (neurčitost v dílčím kritériu „Způsob poskytování služeb“), nelze ani, ze samotné podstaty této skutečnosti, přezkoumat, zda hodnotící komise postupovala v souladu se stanoveným způsobem hodnocení či nikoliv.“. Jak vyplývá ze závěrů výše citovaného rozsudku Krajského soudu, na které odkazuje rovněž předseda Úřadu v rámci rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0065/2017/VZ-17006/2017/323/EBr ze dne 6. 6. 2017, jehož závěry je Úřad povinen při novém projednání věci zohlednit, pokud zadavatel při zadávání veřejné zakázky pochybil již ve fázi stanovení zadávacích podmínek – hodnotícího kritéria, nelze již ze samotné podstaty věci přezkoumávat, zda jsou následné úkony hodnotící komise v souladu či v rozporu s takto nezákonně stanovenými zadávacími podmínkami. Zadávací podmínky jsou základní a stěžejní dokumenty, údaje, požadavky a technické podmínky zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, přičemž hodnotící komise ve fázi posouzení nabídek posuzuje nabídky uchazečů mimo jiné z hlediska splnění těchto zadávacích podmínek. Dle závazného názoru předsedy Úřadu by bylo neúčelné postihovat zadavatele za nezákonné posouzení nabídek, neboť v šetřeném případě je toto nezákonné posouzení nabídek fakticky konzumováno správním deliktem, o kterém Úřad rozhodl ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

126.     Z výše uvedených skutečností tudíž vyplývá, že zadavatel nemohl porušit zákon a dopustit se tak správního deliktu v souvislosti s posouzením, zda nabídky splňují požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny stanovený v čl. 19 zadávací dokumentace. Z uvedeného důvodu tudíž Úřad nezjistil důvody pro uložení sankce za spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona při posouzení, zda nabídky splňují požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny stanovený v čl. 19 zadávací dokumentace.

127.     Podle § 117a písm. d) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 zákona nebo pro uložení sankce podle § 120 zákona nebo § 120a zákona.

128.     K uvedenému Úřad nejprve uvádí, že důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 zákona nejsou v šetřené veřejné zakázce dány, neboť v posuzované věci již byla uzavřena smlouva na realizaci předmětu šetřené veřejné zakázky, a tudíž nelze zadavateli uložit nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo jen ve zrušení jednotlivého úkonu zadavatele.

129.     K možnosti uložení sankce podle § 120a zákona Úřad uvádí, že tuto sankci zadavateli uložit nelze, neboť citované ustanovení zákona upravuje správní delikty dodavatelů, a nikoliv zadavatelů, jehož postup při zadávání šetřené veřejné zakázky je předmětem tohoto správního řízení. Úřad tak nezjistil důvody ani pro uložení sankce podle § 120a zákona.

130.     Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že se zadavatel postupem při posouzení, zda nabídky splňují požadavek zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny stanovený v čl. 19 zadávací dokumentace, nedopustil správního deliktu, neboť správní delikt spáchaný zadavatelem spočívá v jiném jednání, a to již v nesprávném nastavení zadávacích podmínek veřejné zakázky, pročež Úřad v této části předmětného správního řízení nezjistil ani důvody pro uložení sankce podle § 120 zákona.

131.     Na základě výše uvedených skutečností Úřad rozhodl o zastavení předmětného správního řízení ve specifikované části tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K výroku III. tohoto rozhodnutí - k uložení sankce

132.     Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.

133.     V předmětném případě zadavatel nedodržel postup stanovený v § 78 odst. 1 písm. b) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když v rozporu se zásadou transparentnosti a zákazu diskriminace v položkovém výkazu výměr, který tvořil přílohu č. 6 zadávací dokumentace, stanovil u vybraných položek cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, konkrétně u položek pro stavební část č. 268 – 275, 278, 279, 282, 285 – 291, 295, 299 – 301, 304, 306, 307, 326 – 344, 364, 377, 378, 380, 383, 385, 387, 394, 399, 400, 402 – 404, 416, a u položek pro část elektroinstalace nazvaných jako „S3-nástěnné zářivkové svítidlo 2x 55W, L=620mm“, „Napájecí lišta 43x71 L=2000mm s integrovaným nepřímým svítidlem S1, 54W“, „S2-svítidlo do lišt L6 až L10, stmívatelné 50W, "soft lens" filtr, dichroická halogenová žárovka 50W, 12V, 4000h“, „S3-nástěnné zářivkové svítidlo 2x 55W, L=620mm“, „S2-svítidlo do lišt L11 až L16, stmívatelné 50W, " soft lens" filtr, dichroická halogenová žárovka 50W, 12V, 4000h“, „S5-svítidlo do lišt L11 až L16, 150/200/300W“, „Lustr závěsný“, „A-Podlahová přístrojová krabice, nivelizovaná do podlahy pro 2 ks zásuvek 230V, AC, 16A“, „Kazeta čtvercová do podlah a mazaniny pro přístrojovou krabici "A"“, „Žárovkové svítidlo nástěnné "P1", 1x13W, IP40“, „Zářivkové svítidlo přisazené "Vn", 2x18W, IP40“, „Nouzové svítidlo "N"“, „Nouzové svítidlo LED "N1",IP40“, „Nouzové svítidlo LED "N2",IP40“, „Přepínač sériový, řazení 5 + STMÍVAČ kompaktních zářivek, lustry LK“ a „Spínač automatický, kompletní“, což není slučitelné s účelem základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž tento jeho postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

134.     Vzhledem k tomu, že zadavatel uzavřel dne 29. 7. 2013 smlouvu s vybraným uchazečem na základě postupu, při němž nedodržel postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

135.     Podle § 121 odst. 3 zákona (ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku) odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

136.     Podle § 121 odst. 3 zákona (ve znění účinném od 6. 3. 2015) odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

137.     Podle ustanovení čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv svobod (dále jen „Listina“) se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější. Ústavní pravidlo zakotvené v čl. 40 odst. 6 Listiny zakládá výjimku z jinak obecného zákazu retroaktivity a dle judikatury Nejvyššího správního soudu se aplikuje rovněž v řízeních o sankci za správní delikty.

138.     V šetřeném případě došlo v průběhu správního řízení s účinností ke dni 6. 3. 2015 ke změně ustanovení § 121 odst. 3 zákona, který nově zavedl, že odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. Úřad proto v šetřeném případě aplikoval výjimku zakotvenou v čl. 40 odst. 6 Listiny, a posoudil případ podle zákona pozdějšího, jehož účinnost nastala v průběhu správního řízení, neboť Úřad dospěl k závěru, že tato úprava je pro zadavatele příznivější. Nad rámec výše uvedeného Úřad konstatuje, že s touto pro zadavatele příznivější právní úpravou počítá v § 270 odst. 3 rovněž aktuálně účinný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

139.     V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o možném spáchání správního deliktu dozvěděl z podkladů doručených dne 26. 3. 2014 Úřadu stěžovatelem v rámci podaného podnětu k přezkoumání postupu zadavatele ve veřejné zakázce. V daném případě došlo ke spáchání správního deliktu dne 29. 7. 2013, kdy došlo k uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Správní řízení bylo zahájeno dne 3. 11. 2015. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za tento správní delikt nezanikla.

140.     Za správní delikt se podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona uloží pokuta do 10 % ceny zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d) citovaného ustanovení zákona.

141.     Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, či za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí dle čl. V „CENA DÍLA“ smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem celkem 34 999 999,- Kč bez DPH, tedy 42 349 998,79 Kč vč. DPH. Horní hranice možné pokuty (10 % ceny zakázky) tedy činí částku ve výši 4 235 000,- Kč.

142.     Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Hlavním kritériem, které je dle citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnosti správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán).

143.     Úřad z hlediska způsobu spáchání správního deliktu uvádí, že zadavatel stanovil u vybraných položek výkazu výměr cenové rozpětí v Kč pro měrnou jednotku, přičemž v zadávacích podmínkách dále stanovil, že v případě nenacenění těchto položek výkazu výměr v jím stanoveném cenovém rozpětí bude daný uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Zmíněným požadavkem na cenové rozpětí vybraných položek (třebaže jen v části plnění) zadavatel stanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem, v důsledku čehož neprobíhala soutěž v celém rozsahu. Jelikož k porušení zákona zadavatelem došlo již při tvorbě zadávacích podmínek, a tedy v samotném prvopočátku zadávacího řízení, bylo tímto chybným postupem následně prostoupeno celé zadávací řízení. V důsledku uvedeného postupu zadavatele nelze vyloučit, že v případě, že by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohl obdržet i nabídky jiných dodavatelů, kteří by mohli předložit ekonomicky výhodnější nabídky než vybraný uchazeč. Postup zadavatele v rozporu se zákonem je nevratný, když zadávací řízení bylo ukončeno výběrem nejvhodnější nabídky a uzavřením smlouvy.

144.     Pokud jde o stupeň závažnosti správního deliktu, Úřad konstatuje, že pochybení zadavatele spočívající v netransparentním a diskriminačním vymezení způsobu hodnocení nabídek v zadávacích podmínkách v návaznosti na požadavek cenového rozpětí u vybraných položek výkazu výměr je nutno považovat za poměrně závažné, neboť otevřená nediskriminační soutěž o veřejnou zakázku zadávaná transparentním způsobem je základním principem zadávání veřejných zakázek. V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu a současně stanoví minimální a maximální cenové rozpětí u části předmětu plnění, jeho jednání se dostává do přímého rozporu se zvoleným základním hodnotícím kritériem, neboť neumožňuje dosažení účelu tohoto hodnotícího kritéria, a postup zadavatele se tak stává netransparentním, tedy odporujícím jednomu ze základních pilířů postupu zadavatele v zadávacím řízení. Vzhledem k tomu, že v daném případě mohlo dojít postupem zadavatele k výraznému nezákonnému ovlivnění hospodářské soutěže, nelze považovat tento správní delikt za bagatelní.

145.     Následkem spáchání správního deliktu je skutečnost, že soutěž o veřejnou zakázku neprobíhala v celém rozsahu, a nemusel tak být vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou, neboť uchazeči v části plnění omezeného stanovením minimální ceny nemohli soutěžit a uplatnit tak svoje příznivé podmínky, které mohli mít pro poskytnutí uvedeného plnění. Postupem zadavatele tak byla omezena efektivní hospodářská soutěž, v důsledku čehož nelze vyloučit jako následek rovněž nehospodárné využití veřejných prostředků a dopad do konkurenčního prostředí v daném tržním odvětví.

146.     Jako polehčující okolnost při stanovení výše sankce Úřad zohlednil rovněž skutečnost, že zadavatel stanovil cenové rozpětí u položek pouze ve vztahu k části (cca 30 % z celku) předmětu plnění a nikoliv k předmětu plnění jako celku. V daném případě tak nelze konstatovat, že by zadavatel zcela vyloučil hospodářskou soutěž, neboť ta ve vztahu ke zbylé (většinové) části předmětného plnění veřejné zakázky probíhala bez omezení.

147.     Při stanovení konkrétní výše sankce Úřad zohlednil dobu, která uplynula mezi spácháním deliktu a samotným potrestáním zadavatele za spáchání tohoto správního deliktu. V této souvislosti je nutné poukázat na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 123/2013-85 ze dne 9. 4. 2015, ve kterém Krajský soud uvedl, že:  „(…) hledisko doby, jež uplynula mezi spácháním správního deliktu a jeho potrestáním, je možným (a někdy nutným) korektivem při úvahách ohledně výše pokuty, k němuž má být přihlédnuto na závěr těchto úvah; aplikace tohoto korektivu má zamezit, aby výše pokuty, jinak řádně stanovena podle zákonem předepsaných kritérií a kritérií nutně aplikovatelných i bez jejich výslovného vyjádření v zákoně (kritérium přiměřenosti s ohledem na míru, ve které výše pokuty může působit pro delikventa likvidačně), celkově nejevila znaky nepřiměřenosti s ohledem na prodlevu, která nastala mezi porušením právní povinnosti a trestem, který za to byl uložen. V rámci správního trestání je totiž třeba dostatečně silně vnímat, že časový horizont toho, kdy se účastníkovi řízení (delikventovi) dostává konečného rozhodnutí ve věci, je neoddělitelnou součástí měřítek celkové spravedlnosti řízení, a že čím je tento časový horizont delší, tím více se rozostřují kontury spravedlnosti jak v očích účastníka řízení, tak i v obecném vnímání veřejností a veřejného mínění, což celkově oslabuje důvěryhodnost státní moci. Je nepochybné, že s prodlužujícím se okamžikem potrestání se relativizuje základní vztah mezi spáchaným deliktem a ukládanou sankcí a že doba mezi porušením právní povinnosti a rozhodnutím o sankci má i bezprostřední vliv na účel trestu, jehož má být uložením konkrétní sankce dosaženo.“

148.     V šetřeném případě došlo ke spáchání správního deliktu dne 29. 7. 2013, kdy zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, přičemž správní řízení bylo zahájeno dne 3. 11. 2015. V souvislosti s výše uvedeným Úřad zohlednil ve prospěch zadavatele časový rozestup mezi spácháním správního deliktu a okamžikem jeho potrestání, tedy téměř 4 roky, jako okolnost svědčící ve prospěch snížení ukládané pokuty.

149.     Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z „Rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017“, jenž je dostupný na internetových stránkách zadavatele na adrese http://www.valasskemezirici.cz/rozpocty-a-hospodareni-mesta/ds-1334/p1=17688, vyplývá, že zadavatel předpokládá v roce 2017 příjmy ve výši 602 094 695,07 Kč. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační, ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu zadavatele (a v tomto smyslu nespravedlivou).

150.     Při posuzování výše uložené pokuty vycházel Úřad z premisy, že pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit mimo jiné dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Úřad si je vědom, že výše uvedené funkce nelze plně oddělit, přesto však po uvážení všech okolností případu a po uvážení všech argumentů zohlednil v šetřeném případě zejména preventivní charakter uložení sankce.

151.     Úřad současně stanovil výši sankčního postihu tak, aby nedošlo k bagatelizaci následků za spáchání správního deliktu, neboť uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání.

152.     S ohledem na výše uvedené se Úřad rozhodl uložit pokutu ve výši 100 000,- Kč tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí. Vzhledem k výši horní hranice zákonné sazby, podle které mohl Úřad uložit pokutu až 4 235 000 Kč,- Kč, Úřad posoudil stanovenou výši pokuty za dostačující a naplňující současně preventivní i represivní charakter uložení sankce.

153.     Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Brně zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Vypočítáno jako poměr předpokládané hodnoty položek s předem stanoveným cenovým rozpětím, v němž se měla nabídková cena pohybovat, k celkové předpokládané hodnotě šetřené veřejné zakázky, přičemž Úřad vycházel z nejvyšší možné (dovolené) ceny všech dotčených položek výkazu výměr.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz