číslo jednací: R0018/2017/VZ-07011/2017/322/KBe

Instance II.
Věc Veřejná zakázka na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody
Účastníci
  1. O2 Czech Republic a. s.
  2. statutární město Ostrava
  3. VodafoneCzech Republic a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 3. 3. 2017
Související rozhodnutí S0686/2016/VZ-00517/2017/521/MŽi
R0018/2017/VZ-07011/2017/322/KBe
Dokumenty file icon dokument ke stažení 238 KB

 

Č. j.:ÚOHS-R0018/2017/VZ-07011/2017/322/KBe

 

Brno: 23. 2. 2017

 


V řízení o rozkladu ze dne 18. 1. 2017 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 19. 1. 2017 navrhovatelem –

  • O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, ve správním řízení zastoupeným na základě plné moci ze dne 26. 10. 2016 Tomášem Pfefferem, členem sdružení INDOC, IČO 87705508, s místem podnikání Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha – Břevnov

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0686/2016/VZ-00517/2017/521/MŽi ze dne 4. 1. 2017 vydanému ve správním řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele –

  • statutární město Ostrava, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, ve správním řízení zastoupeným na základě plné moci ze dne 9. 11. 2016 obchodní společností eCentre, a.s., IČO 27149862, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7,

učiněných při zadávání veřejné zakázky „Veřejná zakázka na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 22. 6. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 6. 2016 pod ev. č. zakázky 636467 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 6. 2016 pod ev. č. 2016/S 122-219344, jehož dalším účastníkem je vybraný uchazeč –  

  • VodafoneCzech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 11. 3. 2016 Mgr. Michalem Horou, advokátem, ev. č. ČAK 11184, IČO 71457453, se sídlem Masarykovo nábřeží 247/14, 110 00 Praha – Nové Město,  

 

vydávám podle § 91 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto usnesení:

 

Řízení o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0686/2016/VZ-00517/2017/521/MŽi ze dne 4. 1. 2017 

 

bylo dnem 23. 2. 2017 zastaveno.

 

 

Odůvodnění

 

1.             Dne 23. 2. 2017 bylo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) před vydáním rozhodnutí o rozkladu navrhovatele podaném proti rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0686/2016/VZ-00517/2017/521/MŽi ze dne 4. 1. 2017 (dále jen „napadené rozhodnutí“) doručeno zpětvzetí rozkladu navrhovatele, a to v plném rozsahu.

2.             Podle § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), pokud to nevylučuje povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání.

3.             Podle § 91 odst. 3 věty první správního řádu, pokud odvolatel vzal podané odvolání zpět, řízení o odvolání je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání. Pokud všichni odvolatelé vzali podané odvolání zpět, odvolací řízení je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání posledního z odvolatelů. Dnem následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci. O skutečnosti, že řízení bylo zastaveno, správní orgán vydá usnesení, které se pouze poznamená do spisu a vyrozumí se o něm odvolatelé, jakož i jiní účastníci, pokud byli o podaném odvolání uvědomění podle § 86 odst. 2. Odvolání lze vzít zpět nejpozději do vydání rozhodnutí odvolacího správního orgánu.

4.             Dnem 23. 2. 2017 proto bylo řízení o rozkladu proti napadenému rozhodnutí zastaveno a dnem 24. 2. 2017 nabylo napadené rozhodnutí právní moci.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 93 odst. 1 a § 152 odst. 4 téhož zákona, nelze odvolat.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

Toto usnesení se poznamenává do spisu

 

O tomto usnesení se vyrozumí doručením

1.             eCentre, a.s., Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7

2.             Tomáš Pfeffer, Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha – Břevnov

3.             Mgr. Michal Hora, advokát, Masarykovo nábřeží 247/14, 110 00 Praha – Nové Město

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz