Rozhodnutí: S0076/2017/VZ-12268/2017/541/MSc

Instance I.
Věc Zajištění kritických činností nutných k zajištění fungování osvětlení v hl. m. Praze po 1. 1. 2017
Účastníci
 1. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
 2. ELTODO-CITELUM, s.r.o.
 3. PREdistribuce, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 10. 7. 2017
Související rozhodnutí S0076/2017/VZ-12268/2017/541/MSc
R0077,0078/2017/VZ-20038/2017/323/KKř
Dokumenty file icon dokument ke stažení 584 KB

Č. j.: ÚOHS-S0076/2017/VZ-12268/2017/541/MSc

 

Brno: 12. dubna 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17. 2. 2017 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • navrhovatel – ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČO 25751018, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 25. 1. 2017 společností Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., IČO 24225029, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1,
 • strany smlouvy:

o      HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 27. 2. 2017 JUDr. Petrem Tomanem, LLM., advokátem, TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28497333, se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2,

o      PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 14. 3. 2017 Mgr. Tomášem Krutákem, advokátem, Kruták & Partners, advokátní kancelář, s. r. o., IČO 29415349, se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1,

ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy o poskytování služeb k zajištění fungování veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy ze dne 29. 12. 2016,

 

rozhodl takto:

I.

Návrh navrhovatele – ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČO 25751018, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – ze dne 17. 2. 2017 na uložení zákazu plnění smlouvy o poskytování služeb k zajištění fungování veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy ze dne 29. 12. 2016 se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v části směřující proti uzavření výše uvedené smlouvy přes zákaz jejího uzavření stanovený citovaným zákonem zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

II.

Zadavateli – HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha – se podle § 264 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá zákaz plnění smlouvy o poskytování služeb k zajištění fungování veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy ze dne 29. 12. 2016, neboť uvedená smlouva byla uzavřena bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo předběžného oznámení, ačkoli byl zadavatel povinen toto oznámení nebo předběžné oznámení uveřejnit, když při postupu dle § 63 odst. 5 citovaného zákona, totiž že zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním, nedodržel zásadu transparentnosti uvedenou v § 6 odst. 1 citovaného zákona a uzavřel smlouvu na předmět plnění v jednacím řízení bez uveřejnění na dobu neurčitou bez stanovení rozvazovací podmínky, z níž bude zřejmé, kdy k rozvázání s ohledem na důvody použití jednacího řízení bez uveřejnění v této veřejné zakázce dojde.

Zákaz plnění smlouvy se podle § 264 odst. 3 citovaného zákona ukládá s účinností od 6 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

III.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha – ukládá

 

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

ODŮVODNĚNÍ

I.               POSTUP ZADAVATELE V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 27. 2. 2017 JUDr. Petrem Tomanem, LLM., advokátem, TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28497333, se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – zahájil dne 27. 12. 2016 odesláním výzvy k podání nabídek podle § 67 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jednací řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Zajištění kritických činností nutných k zajištění fungování osvětlení v hl. m. Praze po 1. 1. 2017“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Ve výzvě k podání nabídek ze dne 27. 12. 2016, jakož i v následujících dokumentech týkajících se předmětného zadávacího řízení je jako zadavatel označena společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s., IČO 00409316, se sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 (dále jen „TRADE CENTRE PRAHA a.s.“).

3.             Předmětem veřejné zakázky dle přílohy č. 1 výzvy k podání nabídek je zajišťování havarijní a operativní údržby veřejného osvětlení a zajišťování nepřetržitého provozu dispečinku veřejného osvětlení.

4.             Z písemné zprávy zadavatele ze dne 4. 1. 2017 je patrné, že jednací řízení bez uveřejnění bylo využito s odkazem na § 63 odst. 5 zákona v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nebylo možné dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním. V písemné zprávě je dále uvedeno, že na společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. byly úkoly spojené s provozem osvětlení v hlavním městě Praze přeneseny zcela neočekávaně v závěru roku 2016. Vzhledem k tomu, že provoz veřejného osvětlení je předmětem veřejného zájmu, musely být proto kritické činnosti nutné k provozu veřejného osvětlení zadány v jednacím řízení bez uveřejnění, a to s tím, že v nejkratším možném termínu bude zadána veřejná zakázka v řádném zadávacím řízení.

5.             Dne 29. 12. 2016 bylo rozhodnuto o výběru dodavatele, přičemž jako nejvhodnější byla vybrána nabídka jediného účastníka – PREdistribuce, a.s., IČO 27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 14. 3. 2017 Mgr. Tomášem Krutákem, advokátem, Kruták & Partners, advokátní kancelář, s. r. o., IČO 29415349, se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „PREdistribuce, a.s.“).

6.             Dne 29. 12. 2016 uzavřel zadavatel se společností PREdistribuce, a.s. smlouvu o poskytování služeb k zajištění fungování veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy. V předmětné smlouvě je jako smluvní strana označen zadavatel zastoupený společností TRADE CENTRE PRAHA a.s.

II.             OBSAH NÁVRHU NA ZÁKAZ PLNĚNÍ SMLOUVY

7.             Dne 17. 2. 2017 doručil navrhovatel Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na uložení zákazu plnění smlouvy ze dne 29. 12. 2016 uzavřené zadavatelem, případně společností TRADE CENTRE PRAHA a.s., se společností PREdistribuce, a.s., o poskytování služeb k zajištění a fungování veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy. Navrhovatel uvádí, že společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. byla příkazní smlouvou č. PRK/83/04/026346/2016 ze dne 27. 12. 2016 (dále jen „příkazní smlouva“) pověřena k zajištění určitých činností ve prospěch zadavatele. Jako objednatele služeb sjednaných ve smlouvě ze dne 29. 12. 2016 se společností PREdistribuce, a.s. je tak dle navrhovatele nutno pohlížet na zadavatele, který by tak měl být považován za zadavatele ve smyslu §4 odst. 1 písm. d) zákona. Navrhovatel je současně přesvědčen, že definici zadavatele dle § 4 odst. 1 zákona by splňovala i společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. Předmět smlouvy ze dne 29. 12. 2016 dle názoru navrhovatele představuje veřejnou zakázku na služby ve smyslu § 14 odst. 2 zákona, kterou byl zadavatel povinen vzhledem k předpokládané hodnotě povinen zadat v nadlimitním režimu, tj. v některém z druhů zadávacího řízení.

8.             Navrhovatel se domnívá, že zadavatel měl veřejnou zakázku zadat v otevřeném zadávacím řízení, resp. odeslat oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění dle § 212 zákona, neboť pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona nebyly naplněny podmínky. Navrhovatel se tak domáhá uložení zákazu plnění smlouvy dle § 254 odst. 1 písm. a) zákona.

9.             K údajnému nenaplnění podmínek dle § 63 odst. 5 zákona navrhovatel uvádí, že se v daném případě nejedná o krajně naléhavé okolnosti, které by stály vně zadavatele, neboť důvodem bylo, že zadavatel zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hlavního města Prahy“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 6. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 6. 2013, pod ev. č. 351826. Navrhovatel se domnívá, že zadavatel nerozhodl o zrušení uvedeného zadávacího řízení bez zbytečného odkladu ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatel argumentuje, že průtahy ve správním řízení vedeném v uvedené věci nemohly představovat objektivní skutečnosti stojící vně zadavatele, navíc zadavatel měl možnost využit institutů na obranu proti nečinností správních orgánů.

10.         Navrhovatel se dále domnívá, že k uzavření předmětné smlouvy došlo přes zákaz jejího uzavření dle § 246 odst. 1 písm. b) zákona, tj. před rozhodnutím o námitkách navrhovatele. Dne 23. 12. 2016 totiž navrhovatel podal zadavateli námitky dle § 241 odst. 2 písm. c) zákona proti postupu zadavatele směřujícímu k zadání veřejné zakázky na zajištění provozu dispečinku, odstraňování poruch a havárií a souvisejících administrativních a informačních činností v rámci provozu veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy od 1. 1. 2017 mimo zadávací řízení v rozporu se zákonem. Vzhledem k tomu, že smlouva na veřejnou zakázku byla uzavřena dne 29. 12. 2016, tj. aniž by bylo rozhodnuto o uvedených námitkách navrhovatele, má navrhovatel za to, že tato smlouva byla uzavřena v rozporu s § 246 odst. 1 písm. b) zákona a jedná se tak o důvod pro uložení zákazu plnění smlouvy [dle § 254 odst. 1 písm. b) zákona].

11.         Navrhovatel namítá, že v rámci veřejné zakázky došlo k porušení § 43 odst. 2 zákona, neboť zadavatel byl na základě příkazní smlouvy zastoupen při zadávání veřejné zakázky společností TRADE CENTRE PRAHA a.s., přičemž se jednalo o smluvní zastoupení ve smyslu § 43 odst. 1 zákona. Navrhovatel argumentuje, že v rámci jednacího řízení bez uveřejnění je výběr dodavatele učiněn již před oslovením konkrétních subjektů k jednání. Navrhovatel je přesvědčen, že rozhodnutí o výběru dodavatele, tedy o skutečnosti, že společnost PREdistribuce, a.s. bude vyzvána k podání nabídky, mohl učinit pouze zadavatel a nikoliv společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. Dle navrhovatele z veřejně dostupných zdrojů ani z textu příkazní smlouvy nevyplývá, že by zadavatel stanovil, že v rámci předmětného jednacího řízení bez uveřejnění má být oslovena společnost PREdistribuce, a.s. Navrhovatel dále upozorňuje, že mohlo dojít k porušení § 44 odst. 1 zákona, neboť v daném případě si patrně zadavatel nevyžádal písemné prohlášení osob zastupujících zadavatele dle § 43 zákona o tom, že nejsou ve střetu zájmů. Vzhledem ke skutečnosti, že společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. a PREdistribuce, a.s. jsou majetkově propojeny se zadavatelem, se navrhovatel domnívá, že v daném případě existuje střet zájmů.

12.         Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel porušil povinnost dle § 217 odst. 5 zákona, neboť na profilu zadavatele v zákonné lhůtě neuveřejnil písemnou zprávu, dále porušil povinnost dle § 126 zákona, neboť v zákonné lhůtě neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění a rovněž porušil povinnost dle § 219 odst. 1 zákona, když na profilu zadavatele neuveřejnil uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku.

13.         Navrhovatel dále poznamenává, že v případě společnosti PREdistribuce, a.s. nejsou splněny podmínky umožňující využití výjimky pro vertikální spolupráci dle § 11 zákona mimo jiné z důvodu, že na uvedené společnosti má majetkovou účast soukromý kapitál. Navrhovatel je přesvědčen, že postup zadavatele spočívající v uzavření příkazní smlouvy s využitím tzv. in‑house výjimky a následné uzavření smlouvy na veřejnou zakázku se společností PREdistribuce, a.s. na základě údajně provedeného zadávacího řízení lze považovat za obcházení zákona.

14.         Navrhovatel se svým návrhem domáhá, aby Úřad zadavateli uložil zákaz plnění smlouvy ze dne 29. 12. 2016. Navrhovatel dále žádá, aby Úřad zadavateli za spáchání správních deliktů dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona a dle § 269 odst. 1 písm. a) a e) zákona uložil pokutu.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

15.         Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 17. 2. 2017 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0076/2017/VZ.

16.         Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

 • navrhovatel,
 • strany smlouvy:

o      zadavatel,

o      PREdistribuce, a.s.

17.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0076/2017/VZ-06766/2017/541/MSc ze dne 1. 3. 2017. V uvedeném oznámení Úřad rovněž konstatoval, že za účastníka předmětného správního řízení nepovažuje společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Vyjádření zadavatele ze dne 27. 2. 2017

18.         Dne 27. 2. 2017 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel reaguje na návrh navrhovatel, ve kterém se navrhovatel snaží dovodit, že zadavatel vykonával v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou činnost zadavatele ve smyslu zákona, že tato jeho činnost podléhá přezkumu ze strany Úřadu. Zadavatel sděluje, že ve vztahu k předmětné smlouvě na veřejnou zakázku se nepovažuje za zadavatele ve smyslu zákona. Zadavatel je tak přesvědčen, že jeho právní jednání nepodléhá přezkumu ze strany Úřadu. Zadavatel rovněž podotýká, že při zajištění plnění smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. neprováděl úkony zadavatele, ani nevybíral dodavatele, neboť tuto činnost prováděla výlučně společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s., která sama nabývala práva a povinnosti ve vztahu ke společnosti PREdistribuce, a.s. Zadavatel dále odkazuje na podání společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. ze dne 27. 2. 2017.

19.         Zadavatel shrnuje informace o předchozím zadávacím řízení na stejný předmět plnění zahájené dne 4. 6. 2013 a zrušené dne 15. 11. 2016 a o jednacím řízení bez uveřejnění, ve kterém zadavatel prodloužil s navrhovatelem v nezbytném rozsahu smlouvu na správu veřejného osvětlení uzavřenou v roce 1998.

20.         Zadavatel dle svého tvrzení již dříve zahájil přípravy k zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení na svém území společností se 100 % majetkovou účastí zadavatele splňující podmínky vertikální spolupráce, kterou nově umožnuje aktuální zákonná úprava obsažená v § 11 zákona, a to prostřednictvím společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. Zadavatel dále uvádí, že byl nucen smluvně zajistit správu veřejného osvětlení na svém území od 1. 1. 2017, a to formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona s dobou realizace 6 až 12 měsíců, přičemž k podání nabídky v tomto zadávací řízení byl vyzván pouze navrhovatel. Podle tvrzení zadavatele byla nabídka, kterou navrhovatel podal dne 14. 12. 2016, ekonomicky nevýhodná, a tak Rada hlavního města Prahy schválila dne 20. 12. 2016 uzavření příkazní smlouvy se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s., jejímž předmětem je zajištění provozu dispečinku, odstraňování poruch a havárií a souvisejících administrativních a informačních činností v rámci provozu veřejného osvětlení na území zadavatele od 1. 1. 2017.

21.         Zadavatel konstatuje, že z informací společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. pro zadavatele a pro Úřad vyplývá, že jmenovaná společnost zahájila jednací řízení bez uveřejnění (na veřejnou zakázku) s cílem zajistit kritické činnosti nutné k zajištění fungování osvětlení na území zadavatele po 1. 1. 2017, přičemž při postupu podle 63 odst. 5 zákona nebyla povinna odeslat oznámení o zahájení tohoto druhu zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek. Zadavatel konstatuje, že postup společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. byl v souladu s § 63 odst. 5 zákona.

22.         Z přílohy č. 1 smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. dle zadavatele vyplývá, že se jedná o zajištění havárií ohrožujících život a havárií velkého rozsahu, oprav kabelů a zapínacích a světelných míst aj. v počtu 141.680 ks a zajištění havarijního dispečinku, tedy že se jedná výlučně jen o kritické neodkladné úkony, přičemž do předmětu smlouvy nespadají průběžné či preventivní opravy veřejného osvětlení. Navrhovatel se tedy dle zadavatele domáhá toho, aby se v Praze, s počtem obyvatel převyšujícím 1.267.449, nesvítilo, životy obyvatel Prahy byly v případě poruch ponechány v ohrožení smrti a aby nastalý chaos nikdo neřídil, přičemž podle § 2 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hlavním městě Praze“), hlavní město Praha a městské části pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Hlavní město Praha v samostatné působnosti na svém územním obvodu dle zadavatele pečuje v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, a to především o potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku, přičemž se mezi tyto služby veřejného zájmu řadí také zabezpečení fungování veřejné služby veřejného osvětlení.

23.         Zadavatel dále konstatuje, že veřejné osvětlení je veřejnou službou a veřejný zájem na předcházení hrozícím škodám na životech, zdraví i veřejném i soukromém majetku dle zadavatele předchází soukromému majetkovému prospěchu navrhovatele, neboť v důsledku zákazu plnění smlouvy by hrozila újma obyvatelům Prahy, nikoli navrhovateli v důsledku jejího plnění. Zadavatel v této souvislosti odkazuje na judikaturu Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu o zásadách krajně naléhavých okolností a veřejného zájmu a jejich poměřování s okolnostmi jinými v rámci proporcionality, která je zakotvena v § 6 zákona. Ohledně krajně naléhavých okolností zadavatel současně odkazuje na správní řízení vedená Úřadem pod sp. zn. S1044,1060,1064/2014/VZ a S0004/2017/VZ, jejichž účastníky jsou zadavatel a navrhovatel, přičemž setrvává na svém názoru vyjádřeném v rámci těchto řízení.

24.         Zadavatel závěrem podotýká, že podle § 254 odst. 1 písm. b) zákona lze uložit zákaz plnění smlouvy na veřejnou zakázku také tehdy, pokud byla smlouva uzavřena přes zákaz jejího uzavření stanovený zákonem nebo předběžným opatřením, přičemž v daném případě je u Úřadu o zákazu plnění příkazní smlouvy stále vedeno samostatné správní řízení. Pakliže tedy byla jménem zadavatele uzavřena předmětná smlouva, nelze dle zadavatele uvažovat o naplnění podmínek pro uložení zákazu jejího plnění podle § 254 odst. 1 písm. b) zákona, když blokační lhůta podle § 246 odst. 1 písm. b) zákona ve vztahu k uzavření předmětné smlouvy nikdy ani nepočala běžet. Zadavatel má za to, že bylo v daném případě jednáno jak v mezích zákona, tak smlouvy příkazní.

Vyjádření společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. ze dne 27. 2. 2017

25.         Dne 27. 2017 obdržel Úřad vyjádření společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. z téhož dne, v němž jmenovaná společnost uvedla, že nejsou splněny zákonné podmínky pro uložení zákazu plnění předmětné smlouvy, neboť tato byla uzavřena za účelem obstarání služeb veřejného zájmu na nezbytně dlouhou dobu na základě jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 63 odst. 5 zákona za krajně naléhavé situace, kterou TRADE CENTRE PRAHA a.s. nemohla předvídat a ani ji sama nezpůsobila, přičemž nebylo možné dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.

26.         Jmenovaná společnost shrnuje průběh předchozích zadávacích řízení s obdobným předmětem plnění zadávaných zadavatelem, přičemž podotýká, že je v této souvislosti Úřadem vedeno správní řízení sp. zn. ÚOHS-S1044,1060,1064/2014/VZ. Dále zadavatel konstatuje, že dne 27. 12. 2016 byla mezi zadavatelem a společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. uzavřena příkazní smlouva, která jmenovanou společnost zavázala, aby obstarala na území zadavatele veřejnou službu veřejného osvětlení v nejnutnějším rozsahu ve smyslu § 2 odst. 2 ve spojení s ust. § 16 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze. Citovaná příkazní smlouva podle společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. předvídá využití třetí osoby na základě postupu v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona, přičemž dne 29. 12. 2016 tak byla uzavřena smlouva mezi společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. a společností PREdistribuce, a.s.

27.         Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. je přesvědčena, že návrh na zákaz plnění předmětné smlouvy nesplňuje podstatné náležitosti podle § 250 odst. 1 zákona, neboť neobsahuje označení takových úkonů nebo opomenutí zadavatele, které by byly v rozporu se zákonem a současně byly v příčinné souvislosti s újmou, která v jejich důsledku hrozí či vznikla osobě navrhovatele. Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. argumentuje, že navrhovatel byl dne 7. 12. 2016 vyzván v rámci jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona, aby podal nabídku na zajištění správy veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy, přičemž podal záměrně takovou nabídku, která cenově nedůvodně a zcela podstatně převyšovala dosavadní finanční podmínky sjednané zadavatelem v předchozích smlouvách s navrhovatelem. Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. se tedy domnívá, že uzavření příkazní smlouvy bylo následkem jednání navrhovatele, který v rámci jednacího řízení bez uveřejnění nabídl nepřiměřeně vysokou nabídkovou cenu, která nebyla pro zadavatele přijatelná. Vzhledem k tomu, že uzavření příkazní smlouvy není dle společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. v příčinné souvislosti s újmou, kterou navrhovatel uvedl ve svém návrhu, nesplňuje tak návrh podmínku uvedenou v § 250 odst. 1 zákona a řízení o něm by mělo být ze strany Úřadu dle § 257 písm. b) zákona zastaveno.

28.         V daném případě společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. uzavřela podle svého tvrzení předmětnou smlouvu na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění podle ust. § 63 odst. 5 zákona, a tak nebyla povinna odeslat oznámení o zahájení tohoto druhu zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek, čímž nebyly naplněny podmínky § 254 odst. 1 písm. a) zákona. Jmenovaná společnost dále konstatuje, že jejím postupem podle § 63 odst. 5 zákona byly v šetřeném případě splněny všechny podmínky dle citovaného ustanovení zákona.

29.         K možnému porušení § 246 odst. 1 písm. b) zákona společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. uvádí, že námitky navrhovatele směřovaly proti postupu zadavatele předcházejícímu uzavření příkazní smlouvy, nikoli proti postupu jmenované společnosti v jednacím řízení bez uveřejnění, jehož výsledkem bylo uzavření předmětné smlouvy. Podmínky pro uložení zákazu plnění předmětné smlouvy ve smyslu § 254 odst. 1 písm. b) zákona tak nejsou podle jmenované společnosti naplněny, neboť blokační lhůta podle § 246 odst. 1 písm. b) zákona na uzavření předmětné smlouvy nepočala běžet. Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. poznamenává, že o zákazu plnění příkazní smlouvy je u Úřadu stále vedeno samostatné správní řízení.

30.         Ke splnění podmínek pro jednací řízení bez uveřejnění společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. odkazuje na rozhodovací praxi Úřadu a správních soudů, přičemž opět rekapituluje dosavadní průběh předchozích zadávacích řízení s důrazem na nutnost prodlužování smluv v jednacím řízení bez uveřejnění. Jmenovaná společnost zdůrazňuje, že zadavatel po neúspěšných jednáních s navrhovatelem byl pouze 11 dnů před skončením původní smlouvy s navrhovatelem postaven před úkol zajistit služby veřejného osvětlení ve veřejném zájmu po datu 1. 1. 2017, na základě čehož lze podle společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. konstatovat, že v tomto případě šlo o krajně naléhavé okolnosti s ohledem na obrovská rizika pro bezpečnost, životy a zdraví občanů města, ochranu majetku osob, jakož i způsobilost ohrozit bezpečnost dopravy ve městě, přičemž není myslitelné, aby služba veřejného osvětlení nebyla kontinuálně zajištěna v takové aglomeraci, jakou je hlavní město Praha a alternativní zajištění služby veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy objektivně neexistuje.

31.         Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. byla dle svého tvrzení před uzavřením předmětné smlouvy v časové tísni, neboť v časovém intervalu od 20. 12. 2016, kdy bylo schváleno usnesení Rady hlavního města Prahy č. 3209, do 31. 12. 2016, kdy končila platnost původní smlouvy, nebylo možno provést žádné ze zadávacích řízení výslovně uvedených v § 63 odst. 5 zákona, a to s ohledem na minimální délku lhůt pro podání nabídek v těchto druzích zadávacího řízení a čas nezbytný pro posouzení a hodnocení nabídek, přičemž odmítá tvrzení navrhovatele, že šlo očekávat brzké rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladech podaných v řízení sp. zn. S1044,1060,1064/2014/VZ.

32.         Z hlediska existence důvodu hodného zvláštního zřetele spojeného s veřejným zájmem ve smyslu § 254 odst. 6 zákona ve spojení s § 264 odst. 3 zákona společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. odkazuje obdobně jako zadavatel ve svém vyjádření ze dne 27. 2. 2017 na ustanovení zákona o hlavním městě Praze. Veřejné osvětlení dle jmenované společnosti naplňuje definici veřejné služby, tedy služby ve veřejném zájmu, kterou poskytuje nebo objednává a financuje či spolufinancuje složka veřejné správy (stát či uzemní samosprávný celek), jejímž specifickým znakem je, že pokud by nebyla finančně podporována veřejnými subjekty, nebyla by na trhu poskytována vůbec nebo by byla poskytována v nižší kvalitě či rozsahu veřejného zájmu. Veřejné osvětlení dle jmenované společnosti zásadním způsobem přispívá k péči o bezpečnost osob a k ochraně majetku na území města. Z uvedených důvodů by dle jmenované společnosti byl zákaz plnění předmětné smlouvy podstatným zásahem do služby ve veřejném zájmu, když by znemožnil zadavateli zajistit správu veřejného osvětlení na jeho území a kontinuitu této služby. Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. podotýká, že dle přílohy č. 1 smlouvy „Specifikace služeb“ jsou služby sjednány pouze v rozsahu havarijní a operativní údržba veřejného osvětlení a zajištění nepřetržitého provozu dispečinku veřejné osvětlení, a to s výpovědní lhůtou v délce jednoho měsíce, neboť zadavatel předpokládá, zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení na svém území od poloviny roku 2017 postupem podle § 11 zákona, tedy vlastními silami, přičemž předmětná smlouva je sjednána na nezbytně nutnou dobu, než dojde k převzetí zajištění předmětné služby zadavatelem.

33.         K pochybnostem navrhovatele o stranách předmětné smlouvy společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. konstatuje, že je zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 zákona, neboť předmětné jednací řízení bez uveřejnění sama realizovala.  K navrhovatelem tvrzenému porušení § 43 a § 44 zákona společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. uvádí, že tato tvrzení nemají žádnou relevanci v otázce posouzení podmínek pro uložení zákazu plnění smlouvy ve smyslu § 254 odst. 1 zákona.

34.         K navrhovatelem namítanému pochybení při uveřejňování společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. uvádí, že písemná zpráva zadavatele, stejně jako oznámení o uzavření předmětné smlouvy a samotná smlouva byly uveřejněny v souladu se zákonem.  Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. dále poznamenává, že z žádného dokumentu týkajícího se předmětného zadávacího řízení nevyplývá, že by smlouva na veřejnou zakázku byla uzavřena na základě in‑house výjimky.

35.         Jmenovaná společnost uzavírá, že její postup v jednacím řízení bez uveřejnění předcházející uzavření předmětné smlouvy byl v souladu s § 63 odst. 5 zákona, návrh navrhovatele nesplňuje podmínku uvedenou v § 250 odst. 1 zákona, a proto by mělo být předmětné správní řízení s odkazem na § 257 písm. b) zákona zastaveno.

Další průběh správního řízení

36.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0076/2017/VZ-07753/2017/541/MSc ze dne 3. 3. 2017 určil Úřad zadavateli lhůtu k zaslání vyjádření, jaké konkrétní činnosti byly a jsou vykonávány společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souvislosti s příkazní smlouvou, a zaslání vyjádření zda byl společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. ve spolupráci se zadavatelem vypracován plán postupného přebírání veřejného osvětlení a věcí souvisejících.

37.         Žádostí o sdělení informací č. j. ÚOHS-S0076/2017/VZ-07487/2017/541/MSc ze dne 3. 3. 2017 vyzval Úřad společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. ke sdělení obdobných skutečností, k nimž byl vyzván zadavatel v rámci výše citovaného usnesení.

Vyjádření společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. ze dne 7. 3. 2017

38.         Dne 8. 3. 2017 obdržel Úřad vyjádření společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. ze dne 7. 3. 2017, v němž jmenovaná společnost setrvává na svém názoru, že v případě uzavření smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. byla v pozici veřejného zadavatele. Jmenovaná společnost rovněž uvádí, že předmětná smlouva byla uzavřena v krajně naléhavé situaci, kterou nemohla předvídat ani ji sama nezpůsobila, přičemž tato smlouva byla uzavřena za účelem obstarání služeb veřejného zájmu na nezbytně nutnou dobu. Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. se rovněž domnívá, že žádost Úřadu o sdělení informací č. j. ÚOHS-S0076/2017/VZ-07487/2017/541/MSc ze dne 3. 3. 2017 souvisí současně se správním řízením vedeným pod sp. zn. S0004/2017/VZ.

39.         K Úřadem požadovaným informacím jmenovaná společnost uvádí, že rozsah činností vykonávaných z její strany na základě příkazní smlouvy je dán ujednáním v čl. III odst. 3.1. písm. a) až c) a odst. 3.2. příkazní smlouvy, přičemž jmenovaná společnost uvádí následující činnosti, které vykonává vlastními zaměstnanci:

 • organizace a přebírání systému veřejného osvětlení, účast na předávacích řízeních veřejného osvětlení,
 • vyjadřování se k žádostem třetích osob,
 • evidence a vyřizování podnětů, žádostí či stížností,
 • účast na správních řízeních,
 • technické prohlídky staveb veřejného osvětlení v průběhu jejich realizace,
 • konzultace zadavatele a vyjadřování se k návrhům technického řešení veřejného osvětlení,
 • vypracovávání podkladů pro zadavatele a třetí osoby pro nově realizovaná zařízení veřejného osvětlení,
 • posuzování žádostí o úpravu stávajícího zařízení veřejného osvětlení či napojení na stávající systém veřejného osvětlení,
 • uzavírání smluv na dodávku elektrické energie pro zařízení veřejného osvětlení,
 • agenda evidence nereklamních doplňků, umístěných na zařízeních veřejného osvětlení,
 • zajišťování zpřístupňování zařízení veřejného osvětlení pro třetí osoby, vytyčování kabelů veřejného osvětlení pro třetí osoby, úpravy času spínání veřejného osvětlení.

40.         Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. dále konstatuje, že plán postupného přebírání veřejného osvětlení a věcí souvisejících, neboli harmonogram, který je zmíněn v čl. III. příkazní smlouvy, byl vypracován. Jmenovaná společností dodává, že se jedná o harmonogram upravující postup při přebírání veřejného osvětlení od osoby navrhovatele, který byl poskytovatelem předmětných služeb správy a údržby veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy do 31. 12. 2016. Na základě tohoto harmonogramu bylo dle jmenované společnosti dne 6. 1. 2017 zahájeno fyzické přebírání jednotlivých zapínacích míst veřejného osvětlení včetně revizních zpráv, přičemž současně byly zahájeny činnosti k převzetí dalších dokumentů dle projednaného harmonogramu. Ke dni vyhotovení citovaného přípisu byly společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. dle jejího vyjádření již od osoby navrhovatele převzaty téměř všechny podklady a doklady dle schváleného harmonogramu (s výjimkou položky č. 9 a položek č. 3, 4 a 5, na jejichž vyhotovení a následné předání má navrhovatel dle smlouvy se zadavatelem 70 dnů od ukončení účinnosti předmětné smlouvy uzavřené v roce 1998).

Vyjádření zadavatele ze dne 9. 3. 2017

41.         Dne 10. 3. 2017 Úřad obdržel vyjádření zadavatele ze dne 9. 3. 2017, v němž zadavatel v reakci na usnesení č. j. ÚOHS-S0076/2017/VZ-07753/2017/541/MSc ze dne 3. 3. 2017 opětovně uvádí, že činnosti zajišťované společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v rámci služeb veřejného osvětlení vyplývají z příkazní smlouvy a dalších pokynů zadavatele, přičemž se jedná o činnosti, které již uvedla společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. ve svém vyjádření ze dne 7. 3. 2017.

42.         K časové souslednosti jednotlivých bodů harmonogramu postupného přebírání systému veřejného osvětlení společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. zadavatel uvádí shodné skutečnosti, které již uvedla jmenovaná společnost ve svém vyjádření ze dne 7. 3. 2017.

43.         Nad rámec svého vyjádření k usnesení č. j. ÚOHS-S0076/2017/VZ-07753/2017/541/MSc ze dne 3. 3. 2017 zadavatel konstatuje, že není v šetřeném případě zadavatelem ve smyslu zákona, a proto také nejsou splněny podmínky, aby byl účastníkem správního řízení, kterým je podle zadavatele společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. Zadavatel v této souvislosti odkazuje na nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 237/02, č. 38/2003 Sb. ÚS ze dne 11. 3. 2003, podle kterého skutečnost, zda účastník jednal vlastním jménem nebo jeho zástupce, je pro dané rozhodnutí klíčová. Takové rozhodnutí podle zadavatele nespadá mezi tzv. procení usnesení ve smyslu § 262 zákona. Zadavatel v této souvislosti také odkazuje na § 28 odst. 1, odst. 2 správního řádu, přičemž má za to, že usnesení o tom, zda někdo je nebo není účastníkem řízení, se vydává právě ve sporných případech. Ve složitějších případech je dle zadavatele řízení o této otázce vedeno v  rámci řízení meritorního, přičemž zadavatel odkazuje na rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 29/2012-113, č. j. 2 As 8/2009-39, č. j. 5 As 105/2011-169 a č. j. 5 As 34/2011-70 a rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 10 A 24/2011-28.

44.         V posuzovaném případě je dle zadavatele zjevný spor o to, kdo je vlastně účastníkem řízení, zdůrazněn tím, že ani navrhovatel sám jej ve svém návrhu určitě neoznačil, přičemž dal Úřadu na výběr z okruhu několika subjektů. Úřad si dle zadavatele vybral bez jakéhokoliv dokazování právě zadavatele, ačkoli se zadavatel za účastníka správního řízení neoznačil, naopak společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. se za účastníka správního řízení sama označila.

45.         Zadavatel má s ohledem na uvedené skutečnosti za to, že návrh navrhovatele na zahájení správního řízení neobsahuje dostatečně určité označení konkrétního zadavatele ve smyslu § 251 odst. 1 zákona. Dále se zadavatel domnívá, že usnesení č. j. ÚOHS-S0076/2017/VZ-07753/2017/541/MSc ze dne 3. 3. 2017 není v právní moci, když nebylo doručeno hlavnímu účastníkovi, a to společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., a proto žádá, aby citované usnesení bylo doručeno rovněž jmenované společnosti tak, aby se tato společnost jako opomenutý účastník mohla bránit opravnými prostředky ve správním řízení. Zadavatel dále Úřad požádal o vyznačení doložky právní moci na usnesení a její doručení, tak, aby mohl zvážit případnou obranu proti postupu Úřadu ve správním soudnictví, a dále žádá, aby postup přijetí citovaného usnesení, byl přezkoumán podle § 94 a násl. správního řádu. Zadavatel vztáhl výše uvedené žádosti rovněž na oznámení o zahájení předmětného správního řízení.

Vyjádření společnosti PREdistribuce, a.s. ze dne 16. 3. 2017

46.         Dne 16. 3. 2017 obdržel Úřad vyjádření společnosti PREdistribuce, a.s. z téhož dne, v němž jmenovaná společnost k argumentaci navrhovatele ohledně nenaplnění podmínek aplikace § 63 odst. 5 zákona zrekapitulovala dosavadní průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hlavního města Prahy“, jakož i s ním související správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn. S1044,1060,1064/2014/VZ, které nebylo doposud pravomocně ukončeno. Společnost PREdistribuce, a.s. konstatuje, že z důvodu nezbytnosti zajištění poskytování služeb veřejného osvětlení a správy s tím související se zadavatel rozhodl, a to opakovaně, využít jednací řízení bez uveřejnění, přičemž poukázala na skutečnost, že jako prvního zadavatel již několikrát oslovil navrhovatele. Vzhledem k tomu, že z důvodu ekonomické nevýhodnosti zadavatel neakceptoval nabídku navrhovatele, zadavatel se dle názoru jmenované společnosti logicky rozhodl řešit obstarání předmětných služeb jinou cestou, a to s využitím legitimní a v oblasti komunálních služeb běžně využívané formy vertikální spolupráce se subjektem, který ovládá stejně jako své organizační složky.

47.         Společnost PREdistribuce, a.s. nevnímá postup zadavatele jako účelový, naopak je přesvědčena, že tento stav objektivní krajní naléhavosti způsobil svým přístupem sám navrhovatel a zadavatel pouze zvolil nejjednodušší a nejefektivnější řešení nastalé situace. Smlouva uzavřená se společností PREdistribuce, a.s. dle § 63 odst. 5 zákona pak byla dle názoru jmenované společnosti uzavřena za situace, kdy objektivně existoval výše popsaný stav krajní naléhavosti způsobený léta trvající nemožností úspěšně završit zadávací řízení a umocněný snahou navrhovatele vytěžit z této situace pro sebe co nejvýhodnější podmínky. Společnost PREdistribuce, a.s. vnímá jako poněkud zvláštní, že navrhovatel považuje použití jednacího řízení bez uveřejnění ve vztahu k sobě samému za legitimní, avšak v šetřeném případě, kdy je za shodného skutkového stavu využit stejný institut pro zadání zakázky jinému dodavateli, proti tomuto postupu vehementně protestuje.

48.         Výše jmenovaná společnost dále rozporuje tvrzení navrhovatele, že by společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. všechny činnosti dle příkazní smlouvy přenechala jí, neboť ona sama na základě uzavřené smlouvy zajišťuje pouze část činností v rámci provozu a správy veřejného osvětlení, a to konkrétně dispečink a havarijní službu. Dle jejího tvrzení nebylo s ohledem na časovou tíseň možné, aby společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. tyto činnosti začala vykonávat od 1. 1. 2017 sama vlastními silami.

49.         K argumentaci navrhovatele ohledně možného obcházení zákona ze strany zadavatele a společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. prostřednictvím příkazní smlouvy a smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. jmenovaná společnost odkázala na judikaturu obecných soudů a dále uvedla, že o obcházení zákona půjde v takové situaci, kdy subjekt postupuje určitým způsobem, který není zákonem zakázán a ani není v přímém rozporu se zákonem, ale výsledkem takového postupu je situace zákonem nepředvídaná či nežádoucí, popř. zákonem výslovně zakázaná. Taková situace však dle názoru jmenované společnosti nenastala, když zadavatel postupoval zákonem zakotveným způsobem, neboť takový postup zákon umožňuje a zadavatel jej využil s legitimním a pro poskytování komunálních služeb celosvětově užívaným způsobem. Z uvedeného důvodu se dle jmenované společnosti nemůže v případě daného postupu zadavatele jednat o obcházení zákona.

50.         Společnost PREdistribuce, a.s. závěrem okrajově poukazuje na navrhovatelem zvolenou taktiku v rámci otevřeného zadávacího řízení zahájeného v roce 2013, v němž vedle navrhovatele podaly nabídku ještě další dva subjekty majetkově i personálně propojené s navrhovatelem, z čehož jmenovaná společnost dovozuje, že v rámci uvedeného zadávacího řízení byly podány nabídky, které si z povahy věci vzájemně nemohou konkurovat, a velmi pravděpodobně se jednalo o spekulaci dodavatele, který se takto pokoušel uspět s různými cenovými nabídkami. Takový postup však Úřad již v minulosti dle tvrzení jmenované společnosti označil za nežádoucí a popírající smysl zákona.

51.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti společnost PREdistribuce, a.s. navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele v plném rozsahu zamítl.

Další průběh správního řízení

52.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0076/2017/VZ-09750/2017/541/MSc ze dne 21. 3. 2017 Úřad určil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

53.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0076/2017/VZ-10615/2017/541/MSc ze dne 27. 2. 2017 Úřad na žádost navrhovatele prodloužil lhůty stanovené usnesením č. j. ÚOHS-S0076/2017/VZ-09750/2017/541/MSc.

Vyjádření zadavatele ze dne 27. 3. 2017

54.         Dne 27. 3. 2017 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, ve kterém zadavatel odkazuje na své předchozí vyjádření ze dne 27. 2. 2017 a vyjádření společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. z téhož dne.

55.         Zadavatel upozorňuje, že návrh navrhovatele byl podán opožděně ve smyslu ustanovení § 254 odst. 2 a 3 zákona, a proto by mělo být správní řízení dle § 257 písm. e) zákona zastaveno. Zadavatel zpochybňuje tvrzení navrhovatele, že by se o uzavření smlouvy na veřejnou zakázku dozvěděl až dne 23. 1. 2017, kdy mu byly zadavatelem poskytnuty informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Zadavatel argumentuje, že navrhovatel o uzavření a podstatných náležitostech smlouvy dozvěděl již dne 9. 1. 2017, a to dopisem č. j. HMMP 22298/2017 ze dne 5. 1. 2017 (doručeným navrhovateli dne 9. 1. 2017). Zadavatel dále odkazuje na obsah správního spisu vedeného pod sp. zn. S0004/2017/VZ.

56.         Zadavatel se dále ve svém vyjádření (obdobně jak společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. ve vyjádření ze dne 27. 2. 2017) domnívá, že navrhovatel v rozporu s § 250 odst. 1 zákona v návrhu neoznačil takové úkony či opomenutí zadavatele, které jsou v rozporu se zákonem a současně v jejich důsledku hrozí či vznikla újma na právech navrhovatele. Zadavatel argumentuje, že navrhovatel byl dne 7. 12. 2016 vyzván v rámci jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona, aby podal nabídku na zajištění správy veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy, přičemž podal záměrně takovou nabídku, která cenově nedůvodně a zcela podstatně převyšovala dosavadní finanční podmínky sjednané zadavatelem v předchozích smlouvách s navrhovatelem.

57.         Zadavatel dále setrvává na svém názoru, že plnění veřejné zakázky je ve veřejném zájmu, neboť hlavní město Praha je významným útvarem, u kterého je déle trvající výpadek při zajištění jakékoli služby veřejné povahy, mezi které se služby veřejného osvětlení jistě řadí, naprosto nemyslitelný. Zadavatel uvádí, že v případě, že by plnění služby veřejného osvětlení nezajistil či jeho zajištění provázely časté nebo déle trvající výpadky (jak by tomu bylo bez zajištění dodavatele služeb v naprosto nezbytném rozsahu prostřednictvím smlouvy se společností PREdistribuce, a.s.), pak by tím jednak nesplnil povinnost ochrany veřejného zájmu, ale především by vystavil občany města Prahy reálnému hrozícímu riziku vzniku škody na jejich zdraví či majetku nebo vzniku ohrožení jejich života.

58.         Zadavatel se domnívá, že Úřad by měl předmětné řízení zastavit či návrh navrhovatele jako bezdůvodný zamítnout.

Vyjádření navrhovatele ze dne 30. 3. 2017

59.         Dne 30. 3. 2017 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele z téhož dne, v němž navrhovatel odkazuje na veškerá tvrzení uváděná v jím podaném návrhu, která byla dle jeho názoru dostatečně prokázána podklady obsaženými ve správním spise. Navrhovatel poukazuje na skutečnost, že předpokládaná hodnota plnění vyplývajícího ze smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. činila 111 159 552,- Kč, čímž byly překročeny finanční limity pro nadlimitní veřejnou zakázku ve smyslu § 25 zákona, kterou má zadavatel povinnost zadat podle části čtvrté zákona. Uzavření předmětné smlouvy pak dle navrhovatele představuje zadání veřejné zakázky ve smyslu § 2 odst. 1 zákona a zadavatel měl při jejím uzavření povinnost postupovat dle zákona. Navrhovatel se domnívá, že tato povinnost byla hlavním městem Prahou jako veřejným zadavatelem porušena.

60.         Navrhovatel opětovně poukazuje na nezákonnost uzavření smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. přes zákaz vyplývající z § 245 odst. 1 zákona. Z obsahu předložených podkladů, zejména smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. a příkazní smlouvy, jakož i z vyjádření zadavatele a společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., dle navrhovatele jednoznačně vyplývá, že předmět obou odkazovaných smluv je de facto totožný. Navrhovatel v tomto kontextu odkazuje rovněž na Úřadem vydané rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0004/2017/VZ-10823/2017/514/MSc ze dne 28. 3. 2017, kterým byl uložen zákaz plnění příkazní smlouvy sjednané jen o dva dny dříve než smlouva se společností PREdistribuce, a.s., a to s odkazem na porušení § 246 odst. 1 písm. b) zákona. Navrhovatel je proto přesvědčen, že s ohledem na zcela zjevně účelové jednání zadavatele směřující k duplicitnímu uzavření smluv se dvěma dodavateli na de facto totožné plnění je potřeba učinit závěr, že zadavatel porušil zákonný zákaz dle § 246 odst. 1 písm. b) zákona v případě uzavření smlouvy se společností PREdistribuce, a.s., a pro takové porušení zákona je nutné uložit zákaz plnění této smlouvy.

61.         Navrhovatel setrvává na svém názoru ohledně nenaplnění podmínek zadavatelem pro aplikaci § 63 odst. 5 zákona, přičemž opakovaně shrnuje důvody, pro které nelze dle jeho názoru v daném případě dovozovat existenci krajně naléhavých okolností na straně zadavatele ve vztahu k uzavření smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. Navrhovatel zdůrazňuje, že společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. si při uzavření příkazní smlouvy musela být vědoma skutečnosti, že na základě jí uzavřené příkazní smlouvy se zadavatelem bude muset předmětné činnosti zajistit se svým technickým a personálním zázemím. Navrhovatel současně odkazuje na notářský zápis, dle kterého se jeden ze zaměstnanců koncernu ELTODO aktivně podílel na přípravě struktury převzetí správy a servisu veřejného osvětlení, návrhu smlouvy o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení, která měla být uzavřena mezi společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. a zadavatelem, na harmonogramu převzetí včetně připomínek nebo na nastavení personálních a mzdových podmínek budoucích zaměstnanců, přičemž se jednalo o dokumenty vytvořené před rozhodnutím Rady zadavatele o uzavření příkazní smlouvy a před uzavřením smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. S ohledem na výše uvedené nelze dle navrhovatele dovozovat, že rozhodnutí Rady zadavatele ze dne 20. 12. 2016 byla nepředvídatelná a objektivní okolnost stojící mimo společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s., která by jmenovanou společnost opravňovala k uzavření smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. postupem dle § 63 odst. 5 zákona. Dle navrhovatele nelze v návaznosti na výše uvedené ani dovozovat, že by na strany jmenované společnosti vznikla časová tíseň odůvodňující postup dle citovaného ustanovení zákona.

62.         V návaznosti na svá předchozí vyjádření navrhovatel dále rekapituluje své argumenty o porušení § 43 a § 44 zákona a porušení oznamovacích povinností a povinnosti zveřejnit smlouvu se společností PREdistribuce, a.s. na profilu zadavatele, jakož i o nenaplnění podmínek dle § 11 odst. 1 zákona na straně jmenované společnosti. Zadavatel dále opakovaně zmiňuje důvody, pro které je přesvědčen o skutečnosti, že prostřednictvím příkazní smlouvy a smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. došlo ze strany zadavatele a společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. k obcházení zákona.

63.         S tvrzením společnosti PREdistribuce, a.s., že nezajišťuje všechny činnosti dle příkazní smlouvy, ale pouze činnosti v rámci provozu a správy veřejného osvětlení (konkrétně dispečink a havarijní služby) navrhovatel nesouhlasí, přičemž odkazuje na plnou moc pro jmenovanou společnost udělenou společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. ze dne 3. 1. 2017, kterou byla společnost PREdistribuce, a.s. zplnomocněna k zastupování a jednání za společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. před právnickými a fyzickými osobami, a to na základě příkazní smlouvy v rozsahu zejména následujících činností:

1.             zajišťovat fyzické přebírání zapínacích míst systému veřejného osvětlení a věcí souvisejících, včetně příslušné dokumentace, od navrhovatele a podepisovat za společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. předávací protokoly;

2.             zajišťovat fyzické převzetí náhradních historických dílů, náhradních nespotřebovaných dílů, demontovaného a použitého materiálu zařízení veřejného osvětlení od navrhovatele, a to jak jsou definovány ve „Smlouvě o přenechání veřejného a slavnostního osvětlení, veřejných a věžních hodin na území hl. m. Prahy do nájmu, o jejich provozování a správě“ uzavřené mezi zadavatelem a navrhovatelem dne 20. 11. 1998 ve znění dodatků č. 1 až 12 s účinností do 31. 12. 2016, včetně podepisování za společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. příslušných předávacích protokolů;

3.             zajistit převzetí výkonu dispečerské služby od navrhovatele, včetně příslušné dokumentace a podepsat za společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. příslušné předávací protokoly;

4.             a dále činit i další úkony související, a to v souladu s příkazní smlouvou.

64.         Z citované plné moci dle navrhovatele vyplývá, že společnost PREdistribuce, a.s. byla nad rámec činností vyplývajících ze smlouvy uzavřené zadavatelem s touto společností zmocněna k činnostem v rámci zajišťování postupného přebírání veřejného osvětlení a věci souvisejících, včetně organizace tohoto přebírání, a to dle smlouvy mezi zadavatelem a navrhovatelem, a dále k zajišťování vyjadřování se za zadavatele jako správce veřejného osvětlení ve správních řízeních, včetně zajišťování souvisejících administrativních a informačních činností v rámci provozu veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy.

65.         Navrhovatel zastává názor, že s ohledem na porovnání plnění uvedeného v příkazní smlouvě a ve smlouvě se společností PREdistribuce, a.s. a na předmět plné moci jednoznačně vyplývá, že činnosti uvedené v příkazní smlouvě společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. neplní vlastními kapacitami, když v zásadě všechny činnosti z příkazní smlouvy jsou fakticky plněny společností PREdistribuce, a.s. na základě smlouvy se jmenovanou společností a plnou mocí. Navrhovatel přitom upozorňuje, že jmenovaná společnost tyto činnosti plní za úplatu minimálně dvakrát převyšující úplatu sjednanou ve prospěch společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. dle příkazní smlouvy.

66.         Navrhovatel se ohrazuje proti tvrzením ohledně jakéhokoliv prodlení na jeho straně s předáním veřejného osvětlení a zásadně s nimi nesouhlasí, a rovněž neshledává jakékoliv pochybení v předání provedeném dne 12. 1. 2017. Navrhovatel dále poukazuje na § 52 správního řádu, dle kterého jsou účastníci správního řízení povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení, přičemž zadavatel v zákonné lhůtě do 10 dnů od doručení návrhu ve svém vyjádření neuvedl ani neprokázal žádné skutečnosti, ze kterých by vyplývaly konkrétní důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu § 264 zákona. Takové důvody namítá dle navrhovatele ve svém vyjádření společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s., přičemž jelikož tuto společnost nelze považovat za zadavatele, její tvrzení týkající se namítaných důvodů pro aplikaci § 264 zákona nejsou relevantní a Úřad by k nim neměl přihlížet, stejně jako k dalším obecným odkazům zadavatele na předchozí či budoucí vyjádření jmenované společnosti jakožto domnělého zadavatele. Navrhovatel je tedy přesvědčen, že Úřadu nebyly nijak namítány ani doloženy relevantní důvody ve smyslu § 264 zákona, pro něž by měl vůbec zvažovat případný odklad zákazu plnění smlouvy dle příslušných ustanovení zákona.

67.         Ve vztahu ke své argumentaci o absenci veřejného zájmu na pokračování plnění smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. navrhovatel odmítá argumentaci zadavatele, dle které je v souladu s § 2 odst. 2 ve spojení s § 16 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze povinen zajistit veřejnou službu veřejného osvětlení, neboť dle navrhovatele z citovaných ustanovení žádná taková povinnost zadavatele nevyplývá a nelze ji ani jinak dovodit. V tomto ohledu navrhovatel rovněž poukazuje na rozhodovací praxi správních soudů a odbornou literaturu. Navrhovatel zdůrazňuje skutečnost, že společnost PREdistribuce, a.s. realizuje svoje činnosti za účelem dosažení zisku, přičemž dle jeho názoru je naopak zcela ve veřejném zájmu, aby byly ochráněny veřejné prostředky a i s přihlédnutím k dosud nepravomocnému zákazu plnění příkazní smlouvy s odkladem na 6 měsíců, aby došlo k zamezení dalšího plýtvání těchto prostředků, tj. aby bylo plnění smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. zakázáno bezodkladně.

68.         Navrhovatel poukazuje na vyjádření zadavatele a společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., z nichž vyplývá, že obsahem příkazní smlouvy měly být toliko některé vybrané činnosti provozu a správy veřejného osvětlení (dispečink a havarijní služby), přičemž s ohledem na předmět obou smluv a faktický přenos těchto činností z příkazní smlouvy na společnost PREdistribuce, a.s. uložením zákazu plnění smlouvy se jmenovanou společností nemůže dojít k ukončení či nefunkčnosti provozu veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy. Co se týká samotného zajištění provozu zařízení veřejného osvětlení, zadavatel má dle navrhovatele zajištěnou elektrickou energii pro jeho provoz, přičemž ovládání zapínání a vypínání veřejného osvětlení je samočinné bez nutnosti dozoru nebo řízení. Nelze proto dle navrhovatele akceptovat případný argument o možném ohrožení nepřetržitosti poskytování veřejné služby a tím existenci okolností a podmínek pro postup dle § 264 odst. 3 nebo 4 zákona. Jelikož je příkazní smlouva dle navrhovatele stěžejní a pokrývá veškeré činnosti, které by s odkazem na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0004/2017/VZ-10823/2017/514/MSc ze dne 28. 3. 2017 mohly představovat činnosti, na nichž je dán veřejný zájem, přičemž Úřad zákaz plnění příkazní smlouvy odložil na dobu 6 měsíců od právní moci citovaného rozhodnutí, pak je dle navrhovatele zcela opodstatněný závěr, že zadavatel bude mít po dobu minimálně 6 měsíců možnost řádným a zákonným způsobem zajistit fungování veřejného osvětlení podle příkazní smlouvy a tedy zajistit činnosti, u nichž by mohl být dán veřejný zájem. Z hlediska veřejného zájmu na provozu veřejného osvětlení tedy dle názoru navrhovatele není žádného zákonného ani racionálního důvodu pro to, aby zákaz plnění smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. nebyl uložen bezpodmínečně a bezodkladně.

69.         V opačném případě by totiž dle navrhovatele nebylo možné vyloučit absurdní situaci, kdy by zadavatel uzavřel řadu smluv s několika subjekty, v nichž by veškeré činnosti týkající se např. provozu a správy veřejného osvětlení nezákonně rozdělil mezi tyto subjekty, ačkoliv ve své komplexnosti by tyto smlouvy představovaly de facto jedinou smlouvu, případně situaci, kdy by zadavatel uzavřel celou řadu smluv s nejrůznějšími jím preferovanými subjekty, jejichž předmětem by ve zcela nepodstatných částech byly některé činnosti, u nichž by bylo možné třeba jen vzdáleně dovozovat určitou souvislost s provozem veřejného osvětlení, byť stěžejním předmětem těchto smluv jako celku by bylo zcela jiné plnění (např. dodávky zboží či stavební práce).

70.         Pro případ, že by mohly být shledány ve veřejném zájmu jen určité předmětné činnosti, je navrhovatel přesvědčen, že za účelem vyloučení shora uvedených situací by Úřad měl uložit bezodkladný zákaz plnění smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. ve všech jejich částech, které takový postup z povahy věci umožňují. Takový postup je dle názoru plně odůvodněn, a to i s ohledem na analogii s normami občanského práva. V této souvislosti navrhovatel odkazuje na ustanovení § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k čemuž uvádí, že i s ohledem na případný veřejný zájem ohledně plnění některých činností lze důvodně předpokládat, že by zadavatel k právnímu jednání spočívajícímu v uzavření smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. přistoupil, i pokud by neplatnost včas rozpoznal, neboť porušení zákona muselo být zadavateli dle navrhovatele nepochybně známo, jelikož takto jednal záměrně a zcela účelově.

71.         Na základě výše uvedených skutečností se navrhovatel domnívá, že smlouva uzavřená mezi zadavatelem, zastoupeným společností TRADE CENTRE PRAHA a.s., a společností PREdistribuce, a.s. byla uzavřena v rozporu se zákonem, přičemž navrhovatel setrvává na svém návrhu, aby Úřad svým rozhodnutím uložil zákaz plnění této smlouvy a zadavateli, případně i společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., uložil pokutu dle § 268 odst. 2 nebo 3 zákona a § 269 odst. 3 zákona za správní delikty zadavatele, případně rovněž společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, § 269 odst. 1 zákona a § 269 odst. 2 zákona.

Vyjádření společnosti PREdistribuce, a.s. ze dne 30. 3. 2017

72.         Dne 30. 3. 2017 obdržel Úřad vyjádření společnosti PREdistribuce, a.s. z téhož dne, v němž jmenovaná společnost ve vztahu ke smlouvě uzavřené mezi ní a zadavatelem uvedla, že v daném případě není dán důvod pro uložení zákazu plnění této smlouvy dle § 254 odst. 1 písm. b) zákona, neboť námitky navrhovatele ze dne 23. 12. 2017 neobsahovaly jakékoliv důvody vztahující se k předmětné smlouvě či nemožnosti jejího uzavření v jednacím řízení bez uveřejnění, v důsledku čehož proto nemohly ani aktivovat blokační lhůtu dle § 246 odst. 1 písm. b) zákona.

73.         V šetřeném případě byly dle společnosti PREdistribuce, a.s. dány důvody dle § 63 odst. 5 zákona, tedy krajně naléhavé okolnosti, které zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil. Zadavatel dle názoru jmenované společnosti legitimně zrušil zadávací řízení, které se po dobu cca 3,5 roku snažil neúspěšně dokončit. Za daných okolností nebylo dle jmenované společnosti ani v nejmenším myslitelné dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním. Jmenovaná společnost dodává, že v minulosti bylo přitom jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona opakovaně využito k pořízení předmětných služeb ve vztahu k navrhovateli, a to ještě na konci roku 2016, kdy navrhovatel nebyl schopen podat akceptovatelnou nabídku.

74.         Společnost PREdistribuce, a.s. je s ohledem na výše uvedené skutečnosti přesvědčena o nedůvodnosti návrhu navrhovatele a žádá Úřad o jeho zamítnutí.

75.         Po uplynutí lhůty k vyjádření se k podkladům rozhodnutí obdržel Úřad dne 10. 4. 2017 vyjádření společnosti PREdistribuce, a.s. z téhož dne.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

76.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržených dokumentů, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o uložení zákazu plnění smlouvy ze dne 29. 12. 2016, neboť uvedená smlouva byla uzavřena bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo předběžného oznámení, ačkoli byl zadavatel povinen toto oznámení nebo předběžné oznámení uveřejnit, když při postupu dle § 63 odst. 5 zákona, totiž že zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním, nedodržel zásadu transparentnosti uvedenou v § 6 odst. 1 zákona a uzavřel smlouvu na předmět plnění v jednacím řízení bez uveřejnění na dobu neurčitou bez stanovení rozvazovací podmínky, z níž bude zřejmé, kdy k rozvázání s ohledem na důvody použití jednacího řízení bez uveřejnění v této veřejné zakázce dojde, přičemž s ohledem na důvody hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem vyžadující pokračování plnění smlouvy stanovil Úřad odklad účinnosti dle § 264 odst. 3 zákona, a to v délce 6 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Úřad dále podle § 265 písm. a) zákona rozhodl v části směřující proti uzavření výše uvedené smlouvy přes zákaz jejího uzavření stanovený zákonem o zamítnutí návrhu, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

77.         Podle § 2 odst. 1 zákona zadáním veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 7 až 12, § 155, 156, 189 a 190 zákona.

78.         Podle § 3 zákona se zadávacím řízením pro účely tohoto zákona rozumí

a)      zjednodušené podlimitní řízení,

b)      otevřené řízení,

c)      užší řízení,

d)      jednací řízení s uveřejněním,

e)      jednací řízení bez uveřejnění,

f)       řízení se soutěžním dialogem,

g)      řízení o inovačním partnerství,

h)      koncesní řízení, nebo

i)        řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

79.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

80.         Podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby, u které se nestanoví celková smluvní cena, je rozhodná předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců u smlouvy na dobu neurčitou, nebo smlouvy s dobou trvání delší než 48 měsíců.

81.         Podle § 25 zákona nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie. Nadlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v nadlimitním režimu podle části čtvrté, pokud není zadávána podle části páté až sedmé, nebo u ní zadavatel neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.

82.         Podle § 43 odst. 1 zákona se zadavatel může při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením nechat smluvně zastoupit jinou osobou. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržení pravidel stanovených tímto zákonem.

83.         Podle § 55 zákona pro zadání veřejné zakázky v nadlimitním režimu může zadavatel použít otevřené řízení nebo užší řízení a za splnění dále uvedených podmínek také jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem nebo řízení o inovačním partnerství.

84.         Podle § 63 odst. 5 zákona zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění také, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.

85.         Podle § 212 odst. 1 zákona je zadavatel povinen k odeslání uveřejnění podle tohoto zákona použít formuláře podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo formuláře podle prováděcího právního předpisu (dále jen "formulář"). Formulář je zadavatel povinen vyplnit způsobem stanoveným prováděcím předpisem.

86.         Podle § 254 odst. 1 zákona návrh na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku může podat navrhovatel, který tvrdí, že zadavatel uzavřel smlouvu

a)      bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, ačkoli byl povinen toto oznámení, předběžné oznámení nebo výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení uveřejnit, ledaže uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona,

b)      přes zákaz jejího uzavření stanovený tímto zákonem nebo předběžným opatřením,

c)      na základě postupu mimo zadávací řízení, ačkoli mu bylo pokračování v tomto postupu zakázáno rozhodnutím podle § 263 odst. 7 zákona, nebo

d)      postupem podle § 135 odst. 3 nebo § 141 odst. 4 zákona, přičemž porušil pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému a tím ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr dodavatele.

87.         Podle § 254 odst. 2 zákona v návrhu musí být uvedeno, kdy se navrhovatel dozvěděl o tom, že zadavatel uzavřel smlouvu postupem podle § 254 odst. 1 zákona.

88.         Podle § 254 odst. 3 zákona návrh doručí navrhovatel Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

89.         Podle § 256 zákona je účastníkem řízení zadavatel a v řízení zahájeném na návrh též navrhovatel; je-li předmětem řízení přezkoumání výběru dodavatele nebo výběru návrhu v soutěži o návrh, je účastníkem řízení též vybraný dodavatel nebo vybraný účastník soutěže o návrh. V řízení o spáchání správního deliktu je účastníkem osoba podezřelá z jeho spáchání. V řízení o uložení zákazu plnění smlouvy je účastníkem řízení navrhovatel a strany smlouvy.

90.         Podle § 264 odst. 1 zákona Úřad uloží zadavateli v řízení zahájeném na návrh podle § 254 zákona zákaz plnění smlouvy, byla-li smlouva na veřejnou zakázku nebo rámcová dohoda uzavřena postupem uvedeným v § 254 odst. 1 zákona. Platí, že smlouva, ohledně níž Úřad uložil zákaz plnění, aniž by postupoval podle §264 odst. 3 zákona, je neplatná od samého počátku.

91.         Podle § 264 odst. 3 zákona pokud zadavatel prokáže, že důvody hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem vyžadují pokračování plnění smlouvy, Úřad v rozhodnutí stanoví lhůtu ne delší než 12 měsíců, jejímž uplynutím je zakázáno plnění smlouvy; tato lhůta začíná běžet právní mocí rozhodnutí. Ekonomický zájem na plnění smlouvy může být považován za takový důvod pouze za výjimečných okolností, kdy by přerušení plnění smlouvy vedlo k nepřiměřeným důsledkům. Ekonomické zájmy přímo spojené s dotčenou veřejnou zakázkou, zejména náklady vyplývající z prodlení při plnění veřejné zakázky, náklady spojené se zahájením nového zadávacího řízení, náklady spojené se změnou osoby plnící veřejnou zakázku a náklady spojené s právními povinnostmi vyplývajícími ze zákazu plnění smlouvy, nepředstavují důvody hodné zvláštního zřetele vyžadující pokračování plnění smlouvy.

92.         Podle § 264 odst. 4 zákona Úřad neuloží zákaz plnění smlouvy podle § 264 odst. 1 zákona, pokud zadavatel kromě skutečností uvedených v §264 odst. 3 zákona prokáže zároveň i to, že k ochraně daného veřejného zájmu nepostačuje postup podle §264 odst. 3 věty první zákona.

K otázce účastenství

93.         Vzhledem ke skutečnosti, že v šetřeném případě zadavatel v rámci svého vyjádření k návrhu ze dne 27. 2. 2017 vyjádřil přesvědčení, že ve vztahu k předmětné smlouvě nevykonával úkony zadavatele ve smyslu zákona, a tudíž jeho právní jednání nepodléhá přezkumu ze strany Úřadu, resp. že za zadavatele je nutno považovat společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s., zabýval se Úřad nejprve otázkou účastenství ve správním řízení. V daném případě, tj. v řízení o uložení zákazu plnění smlouvy, je pro určení účastníků správního řízení dle § 256 zákona nezbytné zjistit, kdo je stranou smlouvy ze dne 29. 12. 2016, tj. zda zadavatel či společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s.

94.         V předmětné smlouvě o poskytování služeb k zajištění fungování veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy je jako jedna smluvní strana označen zadavatel zastoupený společností TRADE CENTRE PRAHA a.s., nacházející se v postavení objednatele. Druhou smluvní stranou je společnost PREdistribuce, a.s. nacházející se v postavení poskytovatele. V článku I. bodě 3 smlouvy je uvedeno: „…předmětem je závazek společnosti TRADE CENTRE PRAHA a. s. obstarat pro HMP na jeho účet a jeho jménem zajištění vybraných činností souvisejících se správou a provozem veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy od 1. 1. 2017 (dále jen „Příkazní smlouva“)“. V článku IV. bodě 6. uvedené smlouvy je dále mimo jiné stanoveno, že tuto smlouvu uzavírá společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu s příkazní smlouvou jménem a na účet zadavatele.

95.         V příkazní smlouvě č. PRK/83/04/026346/2016 ze dne 27. 12. 2016 uzavřené mezi zadavatelem a společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. je v článku III. bodu 3. 1 uvedeno, že se společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. zavazuje obstarávat záležitosti zadavatele týkající se správy veřejného osvětlení, a to v zastoupení zadavatele jeho jménem a na jeho účet (a to při využití § 63 odst. 5 zákona). Stejně tak v článku III. bodu 3. 3. je výslovně uvedeno, že: „TCP předmět smlouvy zabezpečuje na účet HMP a jménem HMP“. V článku VI. uvedené příkazní smlouvy zadavatel dále zmocňuje společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. k realizaci specifikovaných činností jménem a na účet zadavatele.

96.         Podle § 436 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), platí, že kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného, je jeho zástupcem; ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Není-li zřejmé, že někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem.

97.         Podle § 1724 odst. 1 občanského zákoníku smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy.

98.         Podle § 2430 občanského zákoníku platí, že příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce.

99.         Úřad dále uvádí, že příkazní smlouva může mít povahu přímého nebo nepřímého zastoupení, přičemž v případě přímého zastoupení jedná příkazník jménem a na účet příkazce. Při tomto typu zastoupení zavazuje právní jednání zástupce přímo zastoupeného. Mezi zástupcem a třetí osobou žádná práva a povinnosti nevznikají, neboť přímý zástupce činí projev vůle jménem zastoupeného a na jeho účet. Naproti tomu při nepřímém zastoupení provádí příkazník činnost ve prospěch příkazce svým jménem.

100.     V návaznosti na výše uvedené skutečnosti Úřad dovozuje, že za stranu smlouvy je nutno v daném případě považovat osobu, které v souvislosti s uzavřením smlouvy vznikly práva a povinnosti (závazek). V případě přímého zastoupení přitom platí, že práva a povinnost plynoucí ze smlouvy vznikají přímo zastoupenému, nikoliv jeho zástupci.

101.     V šetřeném případě je jak v příkazní smlouvě ze dne 27. 12. 2016, tak ve smlouvě ze dne 29. 12. 2016 výslovně uvedeno, že právní vztah mezi zadavatelem a společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. má formu zastoupení, resp. že společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. jedná jménem a na účet zadavatele. Z článku VI. bodu 6.1. příkazní smlouvy pak vyplývá zplnomocnění společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. k realizaci činností jménem a na účet zadavatele. Jedná se tedy o přímé zastoupení. Práva a povinnosti ze smlouvy ze dne 29. 12. 2016 tak vznikají přímo zadavateli, nikoliv společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., která je v daném případě „pouze“ zástupcem jednajícím jménem zastoupeného a na jeho účet. Úřad tedy konstatuje, že stranou předmětné smlouvy je zadavatel; o skutečnosti, že další stranou smlouvy je společnost PREdistribuce, a. s., není v daném případě sporu.

102.     Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, že za stranu smlouvy je nutno považovat zadavatele, je v souladu s § 256 zákona zadavatel rovněž účastníkem správního řízení vedeného pod sp. zn. S0076/2017/VZ ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy. Za stranu smlouvy tak nelze považovat společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. (zástupce zadavatele), a proto společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. není ani samostatným účastníkem uvedeného správního řízení (rozuměj místo zadavatele).

103.     Úřad uvádí, že zadavatel byl v souvislosti s veřejnou zakázkou zastoupen společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. jak při podpisu předmětné smlouvy, tak v zadávacím řízení dle § 63 odst. 5 zákona. S ohledem na výše dovozenou skutečnost, že za stranu smlouvy je nutno pokládat zadavatele, a zmocnění k provedení jednacího řízení bez uveřejnění obsažené v příkazní smlouvě, Úřad konstatuje, že za zadavatele ve smyslu zákona je ve veřejné zakázce nutno považovat zadavatele (hlavní město Praha).

104.     K povaze právního vztahu mezi zadavatelem a společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. Úřad dále uvádí, že tento vztah má formu přímého zastoupení (viz výše). V komentáři k zákonu Podešva V., et al. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Komentář, Praha: Wolters Kluwer, 2016 je k ustanovení § 43 odst. 1 zákona mimo jiné uvedeno: „Vztah mezi zastupující osobou a zadavatelem je vztahem čistě soukromoprávního charakteru. Zákon nestanoví bližší podrobnosti o právním jednání, na základě kterého dochází k samotnému pověření takové osoby zadavatelem. Nejčastěji se bude jednat o vztah založený příkazní smlouvou dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.“ Úřad tedy dovozuje, že uvedený vztah mezi zadavatelem a společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v rámci předmětné veřejné zakázky je nutno považovat za smluvní zastoupení zadavatele ve smyslu § 43 odst. 1 zákona.

105.     S ohledem na výše uvedené Úřad shrnuje, že za účastníka správního řízení - zadavatele, jakož i za stranu smlouvy, které na základě zadání veřejné zakázky vznikly práva a povinnosti, považuje zadavatele hlavní město Praha.

K právnímu postavení zadavatele

106.     Úřad se pro úplnost zabýval i otázkou, zda zadavatel naplňuje definici zadavatele podle zákona.

107.     Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace.

108.     Podle čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se Česká republika člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

109.     Jak je zřejmé z čl. 1 bodu 1. ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel hlavní město Praha je vyšším územním samosprávným celkem.

110.     Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že zadavateli hlavní město Praha svědčí postavení veřejného zadavatele ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona, neboť je územním samosprávným celkem.

K otázce náležitostí návrhu

111.     Na základě argumentace zadavatele uvedené v jeho vyjádření ze dne 27. 3. 2017, resp. ve vyjádření společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. ze dne 27. 2. 2017, na něž se zadavatel odkázal, se Úřad zabýval údajnou vadou návrhu navrhovatele spočívající v jeho opožděnosti a v neoznačení úkonů nebo opomenutí zadavatele, které by byly v rozporu se zákonem a současně byly v příčinné souvislosti s újmou, která v jejich důsledku hrozí či vznikla navrhovateli.

112.     Ke lhůtě pro podání návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy Úřad uvádí, že tento typ návrhu lze podat i bez předchozího podání námitek, proto je zde plynutí lhůty formulováno odlišně od § 251 zákona upravujícího mimo jiné lhůty pro podání návrhu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku. Speciální úprava týkající se návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je obsažena v ustanovení § 254 odst. 3 zákona, dle kterého je navrhovatel povinen doručit návrh na zákaz plnění smlouvy Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Úřad v tomto bodě odkazuje rovněž na důvodovou zprávu k zákonu, ve které je uvedeno, že „navrhovatel doručí návrh Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ve stejnopisu zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření smlouvy“. Úřad tedy konstatuje, že v případě, kdy zadavatel uveřejní oznámení o uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, činí lhůta pro podání návrhu na zákaz plnění této smlouvy 1 měsíc od uveřejnění tohoto oznámení (jedná se tak o objektivní lhůtu).

113.     Úřad poznamenává, že součástí náležitostí návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je dle § 254 odst. 2 zákona uvedení, kdy se navrhovatel dozvěděl o tom, že zadavatel uzavřel předmětnou smlouvu.

114.     V šetřeném případě podal navrhovatel předmětný návrh na zákaz plnění smlouvy Úřadu (a ve stejnopisu zadavateli) dne 17. 2. 2017. Oznámení o uzavření smlouvy na veřejnou zakázku bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 1. 2017. Na základě uvedeného tedy Úřad konstatuje, že návrh navrhovatele byl podán ve lhůtě dle § 254 odst. 3 zákona.

115.     Úřad dodává, že vzhledem k tomu, že návrh byl podán dle § 254 odst. 3 zákona včas, nelze přisvědčit námitce zadavatele o opožděnosti návrhu navrhovatele; Úřad proto nespatřuje důvod pro šetření otázky, kdy se navrhovatel o uzavření předmětné smlouvy dozvěděl, ani pro připojení částí správního spisu sp. zn. S0004/2017/VZ, jak žádal zadavatel, neboť by toto nemělo žádný vliv na závěr, že byl návrh v posuzovaném případě včasný.

116.     K údajnému neoznačení úkonů, resp. neexistenci újmy na straně navrhovatele, Úřad uvádí, že § 250 odst. 1 zákona podává příkladný výčet úkonů, proti nimž lze podat návrh, domnívá-li se navrhovatel, že tyto úkony (či opomenutí) zadavatele nejsou v souladu se zákonem a v jejich důsledku vznikla nebo hrozí navrhovateli újma na právech. Ustanovení § 250 odst. 2 zákona potom uvádí speciální případ návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, který ze své podstaty směřuje proti uzavření smlouvy v rozporu se zákonem, přičemž konkrétní pochybení zadavatele, proti nimž lze návrhem na uložení zákazu plnění smlouvy brojit, stanovuje ustanovení § 254 odst. 1 zákona. Ustanovení § 251 odst. 1 zákona vedle toho stanovuje jako náležitost návrhu mimo jiné označení, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech [při nesplnění této náležitosti Úřad správní řízení dle § 257 písm. b) zákona zastaví].

117.     Ke vztahu namítaného porušení zákona a možné újmy navrhovatel ve svém návrhu uvedl mimo jiné, že „v souvislosti s namítaným porušením ZZVZ na straně HMP, resp. společnosti TCP Navrhovateli vznikla újma v tom, že mu bylo účelově a nezákonně znemožněno ucházet se o možnost poskytovat Zadavateli HMP, resp. společnosti TCP požadované plnění, resp. stát se vybraným uchazečem a takové plnění pro zadavatele realizovat“.

118.     V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy musí být v podaném návrhu uvedeno, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech. Z návrhu navrhovatele tedy musí být patrné konkrétní porušení zákona zadavatelem v souvislosti s uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku, aby bylo možno návrh na zákaz plnění smlouvy zařadit pod konkrétní ustanovení v rámci § 254 odst. 1 zákona.

119.     Úřad poznamenává, že újma je pojem zjevně širší než pojem škoda. Újma nemusí a v určitých fázích ani nemůže být přesně vyčíslena, a proto stačí obecné vymezení následku jednání zadavatele vůči stěžovateli. Újma v sobě zahrnuje jak materiální a v daný okamžik vyčíslitelnou škodu, tak škodu, kterou v okamžiku podání návrhu není možné přesně stanovit, avšak musí být nesporné, že došlo k újmě na právech eventuálního dodavatele.

120.     Co se týče uvedení újmy jakožto náležitosti návrhu, tak Úřad odkazuje na aktuální rozhodovací praxi týkající se zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kterou lze přiměřeně vztáhnout i na vymezení újmy dle zákona č. 134/2016 Sb., jež se co do obsahového vymezení nezměnila a je zřejmá i kontinuita na úpravu předcházející, a to např. na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R289,291/2015/VZ-23692/2016/321/BRy ze dne 2. 6. 2016, ve kterém je k náležitostem návrhu konstatováno, že „ust. § 114 odst. 3 zákona stanovuje nikoliv povinnost tvrdit či prokázat reálnou nebo hrozící újmu, ale toliko povinnost tvrdit porušení zákona, v důsledku něhož účastníkovi vznikla nebo hrozí újma“. V rozhodnutí ÚOHS-R292/2015/VZ-03515/2016/321/Edy ze dne 1. 2. 2016 potom předseda Úřadu konstatoval, že „předmětem správního řízení není zjišťování, zda navrhovateli skutečně vznikla újma nebo zkoumání účelovosti postupu navrhovatele, ale přezkoumání úkonů zadavatele, v nichž navrhovatel spatřuje porušení zákona, v jehož důsledku mu hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, tj. i např. újma na právu podat nabídku v zadávacím řízení“. Z rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R309/2014/VZ-32013/2015/323/PMo ze dne 7. 10. 2015 dále vyplývá, že obligatorní náležitostí je uvedení újmy pouze u taxativně vyjmenovaných druhů námitek.

121.     Úřad tedy konstatuje, že z ustanovení § 251 odst. 1 zákona nevyplývají požadavky týkající se specifikace újmy, která navrhovateli hrozí nebo vznikla v důsledku nezákonného postupu zadavatele. Úřad má za to, že postačuje, je-li z návrhu zřejmé, v čem je spatřováno porušení zákona, přičemž toto porušení zákona musí být potenciálně způsobilé způsobit navrhovateli újmu.

122.     Z návrhu navrhovatele je patrné, že navrhovatel brojil proti uzavření smlouvy ze dne 29. 12. 2016, přičemž se domnívá, že nedošlo k naplnění podmínek dle 63 odst. 5 zákona ani dle § 11 zákona, a rovněž, že zadavatel uzavřel uvedenou smlouvu přes zákaz vyplývající z § 246 odst. 1 písm. b) zákona. Je tedy patrné, že návrh navrhovatele lze podřadit pod ustanovení § 254 odst. 1 písm. a), resp. b) zákona.

123.     Úřad konstatuje, že v daném případě je v návrhu na zákaz plnění smlouvy z hlediska možnosti dovození existence potenciální újmy na straně navrhovatele dostačující, že navrhovatel brojil proti údajnému nezákonnému uzavření smlouvy, čímž bylo navrhovateli znemožněno ucházet se o předmětnou veřejnou zakázku. K argumentaci společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., že zadavatel se o možnost realizace veřejné zakázky připravil vlastní vinou v důsledku nepřiměřené nabídkové ceny nabídnuté v předcházejícím jednacím řízení bez uveřejnění, Úřad uvádí, že postup navrhovatele v jiné veřejné zakázce s odlišně vymezenými parametry[1] není relevantní z hlediska potenciální újmy vztahující se k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Úřad má tedy za to, že návrh navrhovatele splnil náležitost spočívající v uvedení, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech.

K otázce zákazu uzavření smlouvy

124.     Úřad se dále zabýval otázkou, zda v šetřeném případě došlo v návaznosti na podané námitky navrhovatele ze dne 23. 12. 2016 k „aktivaci“ blokační doby ve smyslu § 246 odst. 1 písm. b) zákona ve vztahu k předmětné veřejné zakázce, jak se ve svém návrhu domnívá navrhovatel.

125.     V šetřeném případě podal navrhovatel dne 23. 12. 2016 námitky proti postupu zadavatele směřujícímu k zadání veřejné zakázky na zajištění provozu dispečinku, odstraňování poruch a havárií a souvisejících administrativních a informačních činností v rámci povozu veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy od 1. 1. 2017 mimo zadávací řízení v rozporu se zákonem. Z otisku razítka podatelny zadavatele je patrné, že uvedené námitky byly zadavateli doručeny dne 23. 12. 2016. O uvedených námitkách přitom zadavatel rozhodl dne 6. 1. 2017, a to tak, že námitky navrhovatele ze dne 23. 12. 2016 odmítl.

126.     Co se týče obsahu předmětných námitek ze dne 23. 12. 2016, tak tyto námitky jsou označeny jako „námitky proti postupu zadavatele – Hlavního města Prahy směřujícímu k zadání veřejné zakázky na zajištění provozu dispečinku, odstraňování poruch a havárií a souvisejících administrativních a informačních činností v rámci provozu veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy od 1. 1. 2017 mimo zadávací řízení v rozporu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“. V uvedených námitkách navrhovatel zejména namítal, že v případě společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. nejsou splněny podmínky pro využití výjimky dle § 11 zákona a žádal, aby zadavatel neuzavíral smlouvu se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s.

127.     Z výše uvedeného označení a zejména z obsahu námitek navrhovatele jednoznačně vyplývá, že tyto námitky nemohou být jinak než podřazeny pod § 241 odst. 2 písm. c) zákona, tedy že se jedná o námitky proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu s tímto zákonem.

128.     Dne 27. 12. 2016 zadavatel (zastoupený společností TRADE CENTRE PRAHA a.s.) zahájil odesláním výzvy k podání nabídek jednací řízení bez uveřejnění za účelem zadání veřejné zakázky. Jediným účastníkem tohoto zadávacího řízení byla společnost PREdistribuce, a.s.

129.     Dne 29. 12. 2016 uzavřel zadavatel se společností PREdistribuce, a.s. smlouvu o poskytování služeb k zajištění fungování veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy. Dle článku I. odst. 1 citované smlouvy byla tato smlouva uzavřena na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona.

130.     Úřad uvádí, že z § 241 odst. 2 písm. c) zákona jasně vyplývá, že námitky podané podle tohoto ustanovení zákona se týkají pouze postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu se zákonem. Je tak zřejmé, že námitky směřující proti zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení nelze podřadit pod § 241 odst. 2 písm. c) zákona, resp. že námitky směřující proti zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení nelze vztáhnout na zadávání veřejné zakázky v zadávacím řízení. Úřad poznamenává, že proti volbě druhu zadávacího řízení je možno podat námitky v souladu s § 241 odst. 2 písm. b) zákona, nicméně tyto námitky lze podat až poté, co zadavatel zvolí příslušný druh zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky, tj. zahájí toto zadávací řízení.

131.     V případě veřejné zakázky postupoval zadavatel při jejím zadávání v jednacím řízení bez uveřejnění, jak je patrné za dokumentace o veřejné zakázce (např. z výzvy k podání nabídky ze dne 27. 12. 2016, protokolů o jednání s účastníkem jednacího řízení bez uveřejnění či písemné zprávy zadavatele ze dne 4. 1. 2017) i z textu samotné smlouvy ze dne 29. 12. 2016. Z ustanovení § 3 zákona je přitom zřejmé, že jednací řízení bez uveřejnění je zadávacím řízením. Úřad tedy vyvozuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v zadávacím řízení.

132.     Námitky navrhovatele ze dne 23. 12. 2016 tak vzhledem k tomu, že se jedná o námitky dle § 241 odst. 2 písm. c) zákona, které směřují proti zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, nelze vztáhnout k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení. Z uvedeného důvodu nebyl příslušný zákaz uzavření smlouvy dle § 246 odst. 1 písm. b) zákona účinný vůči předmětné veřejné zakázce.

133.     Úřad poznamenává, že skutečnost, že se předmětné námitky navrhovatele nevztahují k veřejné zakázce, ale směřují proti uzavření příkazní smlouvy, dokládá obsah těchto námitek, ve kterých se navrhovatel domáhá toho, aby nedošlo k uzavření příkazní smlouvy se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s., neboť dle jeho názoru nebyly naplněny podmínky pro využití tzv. „in-house“ výjimky. Dle Úřadu z obsahu námitek nevyplývá, že by směřovaly proti uzavření smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Úřad rovněž poznamenává, že o námitky proti volbě druhu zadávacího řízení dle § 241 odst. 2 písm. b) zákona se v daném případě nemůže jednat také z důvodu, že námitky navrhovatele byly podány dne 23. 12. 2016, tj. před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku dne 27. 12. 2016.

134.     K části návrhu na zákaz plnění smlouvy, ve kterém navrhovatel namítá, že smlouva na veřejnou zakázku byla uzavřena přes zákaz jejího uzavření stanovený v § 246 odst. 1 písm. b) zákona v návaznosti na námitky ze dne 23. 12. 2016, tak Úřad konstatuje, že nezjistil, že by k uzavření předmětné smlouvy došlo přes zákaz jejího uzavření stanovený zákonem, jak je uvedeno výše. Vzhledem k uvedenému Úřad návrh navrhovatele v uvedené části podle § 265 písm. a) zákona zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření (zákazu plnění smlouvy).  Úřad tedy rozhodl o části návrhu tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K  použití jednacího řízení bez uveřejnění

135.     Úřad nejprve obecně k jednacímu řízení bez uveřejnění uvádí, že se jedná o takový typ zadávacího řízení, který svou povahou představuje výjimečný postup zadavatele, který je zadavatel oprávněn užít pouze za předpokladu, že naplní zákonem taxativně vymezené podmínky. Důvodem je, že tento druh zadávacího řízení je druhem zadávacího řízení, který nevyžaduje, resp. pro nějž neplatí zákonná povinnost uveřejnit jeho zahájení vůči neomezenému počtu potencionálních dodavatelů. Zadavatel v případě užití tohoto druhu zadávacího řízení oslovuje pouze předem určené subjekty. Z povahy věci tak de facto dochází k limitaci široké hospodářské soutěže, avšak jedná se o takové omezení hospodářské soutěže, které je zákonem předvídané. Vzhledem k tomu, že důvody pro možnost užití jednacího řízení bez uveřejnění jsou v zákoně uvedeny taxativně, je nutno konstatovat, že výčet důvodů pro užití tohoto druhu zadávacího řízení je úplný a z jiných, než v daném ustanovení stanovených, důvodů nemůže zadavatel tento druh zadávacího řízení legitimně a legálně využít.

136.     V případě užití zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 63 odst. 5 zákona je zadavatel oprávněn využít tento druh zadávacího řízení za kumulativního splnění následujících podmínek:

 • musí se jednat o krajně naléhavou okolnost,
 • zadavatel tuto krajně naléhavou okolnost nemohl předvídat,
 • tuto krajně naléhavou okolnost zadavatel svým jednáním nezpůsobil,

 • z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení (v otevřeném řízení, užším řízení nebo jednací řízení s uveřejněním).

137.     V případě, že zadavatel využije jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu výše citovaného ustanovení, musí být vždy schopen prokázat, že objektivně došlo k současnému naplnění všech výše uvedených podmínek. K posouzení existence důvodů, jež vedou k možnosti plnění pouze jediným dodavatelem, musí zadavatel přistupovat zodpovědně, aby se použitím mimořádného způsobu zadání nedostal do rozporu se zákonem. V neposlední řadě je zadavatel rovněž povinen zajistit, aby objektivní existence důvodů, která vedla k aplikaci jednacího řízení bez uveřejnění, byla prokazatelná a přezkoumatelná. V této souvislosti odkazuje Úřad na rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“), např. rozhodnutí C–385/02 ze dne 14. 9. 2004, ve kterém SDEU konstatoval, že ustanovení, která povolují výjimky z pravidel při zadávání veřejných zakázek, musí být vykládána restriktivně a důkazní břemeno ohledně existence výjimečných podmínek odůvodňujících výjimku nese ten, kdo se jich dovolává, tedy zadavatel. Stejné závěry opakovaně uvádí i rozhodovací praxe tuzemských soudů, viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 43/2012 – 54 ze dne 11. 1. 2013, v němž soud dovodil, že jednací řízení bez uveřejnění lze použít pouze výjimečně, pokud „uspokojení potřeby zadavatele není nebo nebylo možné dosáhnout v „klasickém“ zadávacím řízení, tj. soutěží o zakázku“, přičemž „ důkazní břemeno ohledně naplnění zákonných podmínek nese zadavatel“. Obdobné závěry o nesení důkazního břemene vyslovil rovněž Nejvyšší správní soud např. v rozsudku č. j. 8 As 149/2014-68 ze dne 31. 8. 2015. Úřad poznamenává, že uvedené závěry učiněné za účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, lze plně vztáhnout i na postup dle zákona.

138.     Úřad rovněž dodává, že zadavatel je povinen se při všech činnostech souvisejících se zadáváním veřejných zakázek řídit zásadami dle § 6 zákona. V kontextu šetřeného případu Úřad akcentuje zejména zásadu transparentnosti. Otázkou zásady transparentnosti se již opakovaně zabývaly soudy i Úřad. Např. v rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15. 2. 2012 bylo konstatováno, že „Úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů, ale také nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.“. Úřad konstatuje, že se jedná o zásadu, kterou se zadavatel musí řídit ve všech fázích a druzích zadávacího řízení, přičemž typickou oblastí, kde se tato zásada uplatní, je nastavení parametrů zadávacího řízení. V souladu se zásadou transparentnosti je tak zadavatel povinen stanovit parametry zadávacího řízení takovým způsobem, aby nedošlo k situaci, kdy by zadavatelův postup nemusel směřovat k naplnění výše popsaného účelu zákona v návaznosti na nejasně či nejednoznačně stanovené podmínky průběhu plnění veřejné zakázky, resp. kdy se může netransparentnost související např. s vymezením průběhu plnění veřejné zakázky negativně projevit ve výsledku zadávacího řízení ve vztahu k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže o předmět plnění veřejné zakázky.

139.     Úřad uvádí, že při posouzení, zda v konkrétním případě došlo k využití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona v souladu se zákonem, je nezbytné přihlédnout rovněž ke smyslu tohoto ustanovení a k zásadám zadávání veřejných zakázek, přičemž podmínky pro využití tohoto postupu je nutno vykládat restriktivně. Smyslem citovaného ustanovení zákona je umožnit, aby si zadavatel byl schopen v co nejkratší době zajistit plnění, které nezbytně nutně potřebuje k řešení určitého závažného problému. Musí se přitom jednat o řešení situace, která vykazuje značný stupeň intenzity, tedy zejména o případy, kdy může dojít k ohrožení lidského zdraví či života, dochází k možnosti vzniku ekologických katastrof, havárií či hrozí závažné škody. Z povahy věci se tak jedná o okamžité řešení naléhavé situace, kdy nelze čekat na provedení „standardního“ zadávacího řízení, přičemž je zřejmé, že uvedený postup nelze využít pro dlouhodobé zajištění dodávek či služeb. Takovýto postup by bylo nutno považovat odporující smyslu citovaného ustanovení.

140.     Úřad tedy dovozuje, že dodávky či služby mohou být prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona zajištěny pouze po nezbytně nutnou dobu, tedy po dobu, kdy trvá krajně naléhavá situace, resp. než bude zadavatel schopen příslušný předmět plnění zajistit jiným způsobem v souladu se zákonem.

141.     Úřad v obecné rovině poznamenává, že toho, aby příslušný smluvní vztah trval jen po dobu nezbytně nutnou, lze docílit při zohlednění zásad stanovených v § 6 odst. 1 zákona především uzavřením smlouvy na dobu určitou, během které je možno předpokládat, že požadované plnění zadavatel zajistí jiným způsobem v souladu se zákonem (typicky v otevřeném řízení, užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním). Případně lze trvání smluvního vztahu jen po nezbytně nutnou dobu možno dosáhnout i uzavřením smlouvy na dobu neurčitou s rozvazovací podmínkou navázanou na úspěšné dokončení zadávacího řízení, resp. zajištění dodavatele v souladu se zákonem, a se stanovenou krátkou výpovědní lhůtou. V uvedeném případě je přitom nezbytné, aby existovala transparentně stanovená podmínka, která omezuje dobu trvání smlouvy (uzavřené na základě jednacího řízení bez uveřejnění) ve vztahu k objektivní skutečnosti, které se dovolává před a při uzavření smlouvy v jednacím řízení bez uveřejnění, tak, aby trvání této smlouvy nezáviselo pouze na uvážení zadavatele, zda využije institutu výpovědi smlouvy či nikoliv, neboť v určitá období již zadavateli nesvědčí důvody využití této výjimky.

142.     V šetřeném případě zadavatel jako důvod zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona v písemné zprávě ze dne 4. 1. 2017 uvedl, že tento postup použil v důsledku krajně naléhavé okolnosti. Dále uvedl to, že na společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. byly přeneseny úkoly spojené s provozem osvětlení v hlavním městě Praze zcela neočekávaně v závěru roku 2016. Vzhledem k tomu, že provoz veřejného osvětlení je dle zadavatele předmětem veřejného zájmu, zadavatel proto musel, dle svého tvrzení, „kritické činnosti nutné k provozu veřejného osvětlení zadat v jednacím řízení bez uveřejnění, a to s tím, že v nejkratším možném termínu zadá veřejnou zakázku v řádném zadávacím řízení“.

143.     Smlouvu na veřejnou zakázku následně zadavatel uzavřel na dobu neurčitou s výpovědní dobou sjednanou v článku IX. této smlouvy, ve kterém je stanoveno, že „tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce, která začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a skončí posledním dnem tohoto měsíce“.

144.     Úřad konstatuje, že ve smlouvě na veřejnou zakázku zadavatel nestanovil žádnou rozvazovací podmínku navázanou na zadání veřejné zakázky v „řádném“ zadávacím řízení (či jiným způsobem v souladu se zákonem), jak avizoval v rámci písemné zprávy ze dne 4. 1. 2017. Zadavatel se tak zadáním veřejné zakázky (smlouvy) dostal do rozporu se svou písemnou zprávou. Úřad dovozuje, že v daném případě tedy trvání smlouvy není omezeno termínem, lhůtou či jinou okolností. Nic tak nebrání zadavateli, aby příslušné služby využíval (na základě smlouvy uzavřené k řešení krajně naléhavé okolnosti) po neomezenou dobu. Současně není zřejmé, po jaké období bude plněno z této smlouvy, jejíž dodavatel nebyl vybrán v širší hospodářské soutěži. Zadavatel uzavřením smlouvy na dobu neurčitou a zakomponováním netransparentní podmínky do článku IX. smlouvy nastolil stav, kdy není zřejmé a tím i transparentní, na jakou dobu je veřejná zakázka v jednacím řízení bez uveřejnění uzavírána. To je situace, jak dovodil Úřad výše, z hlediska zajištění řádné a co nejširší hospodářské soutěže mezi dodavateli zcela jistě nežádoucí a neodpovídající zásadě transparentnosti v rozsahu účelu, se kterým byla do zákona začleněna. Je tedy zřejmé (avšak současně z pohledu zákona neakceptovatelné), že v daném případě objektivně nelze určit okamžik, ke kterému dojde k ukončení smluvního vztahu mezi zadavatelem a společností PREdistribuce, a.s., resp. není najisto postaveno, že délka trvání takto uzavřeného smluvního vztahu bude pokrývat pouze období, v němž je možné považovat realizaci předmětu plnění na základě použití jednacího řízení bez uveřejnění za oprávněné z hlediska účelu ust. § 63 odst. 5 zákona.

145.     Na základě uvedeného Úřad konstatuje, že postup zadavatele, který v návaznosti na jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona uzavřel smlouvu na dobu neurčitou, aniž by současně stanovil přiměřenou rozvazovací podmínku, při jejímž naplnění by došlo k ukončení této smlouvy, nelze považovat za souladný s citovaným ustanovením zákona ani s výše popsanou zásadou transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zákona.

146.     Úřad poznamenává, že se nezabýval posouzením splnění dalších podmínek umožňujících zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona, jak navrhovatel namítal ve svém návrhu, neboť výše dovozený rozpor s citovaným ustanovením zákona dle názoru Úřadu sám o sobě způsobuje nezákonnost postupu zadavatele, jehož důsledkem je uložení nápravného opatření. Zkoumání dalších důvodů svědčících dle navrhovatele o nezákonnosti zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění je již nadbytečné, neboť takové šetření dalších skutečností by nezměnilo nic na závěrech uvedených ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Takový postup v rámci přezkumu je nejen v souladu s rozhodovací praxí Úřadu a správních soudů, ale je též v souladu se zásadou procesní ekonomie.

K neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

147.     Úřad uvádí, že zákon neukládá zadavateli povinnost uveřejnit v případě jednacího řízení bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, neboť jednací řízení bez uveřejnění se v souladu s § 67 odst. 1 zákona zahajuje odesláním výzvy k jednání, výzvy k podání nabídek nebo zahájením jednání s dodavatelem. V daném případě však zadavatel při postupu dle § 63 odst. 5 zákona nedodržel zásadu transparentnosti uvedenou v § 6 odst. 1 zákona a uzavřel smlouvu na předmět plnění v jednacím řízení bez uveřejnění na dobu neurčitou bez stanovení rozvazovací podmínky, jak dovodil Úřad výše.

148.     V šetřeném případě je předmětem veřejné zakázky dle přílohy č. 1 výzvy k podání nabídek ze dne 27. 12. 2016 zajišťování havarijní a operativní údržby veřejného osvětlení a zajišťování nepřetržitého provozu dispečinku veřejného osvětlení. Úřad má tedy za to, že předmět veřejné zakázky má nepochybně charakter veřejné zakázky na služby ve smyslu § 14 odst. 2 zákona. Z článku IV. bodu 2 smlouvy na veřejnou zakázku vyplývá, že se zadavatel zavázal hradit společnosti PREdistribuce, a.s. měsíční paušální odměnu ve výši 1 675 000 Kč bez DPH, přičemž dle článku III. smlouvy byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená ve smyslu § 21 odst. 1 písm. b) zákona tak činí přinejmenším 80,4 mil. Kč. V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, se tak jedná o nadlimitní veřejnou zakázku.

149.     Jestliže zadavatel při zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění postupoval v rozporu se zákonem, nelze než uzavřít, že postup zadavatele v jednacím řízení bez uveřejnění nebyl správný, zadavatel pak musel uveřejnit oznámení zahájení zadávacího řízení. To ostatně plyne i ze smyslu § 254 odst. 1 písm. a) zákona a účelu efektivního přezkumu postupu zadavatele a ochrany dodavatele před nezákonným postupem zadavatele. Nelze připustit situaci, že zadavatel nezákonně vymezí veřejnou zakázku, resp. dovolává se důvodů uvedených v § 63 odst. 5 zákona, tak, že se bude či může plnit ze smlouvy i poté, co zadavateli již nesvědčí důvody uvedené v § 63 odst. 5 zákona. K tomu nelze s ohledem na efektivní obranu dodavatele a veřejných rozpočtů přehlížet ani fakt, že k uvedenému v předchozí větě by mohlo docházet již po uplynutí lhůt stanovených pro obranu dodavatele v § 254 odst. 3 zákona, tzn. zakázat zadavateli plnění ze smlouvy, které je možné jen na návrh podaný v zákonem stanovených lhůtách, by již následně nebylo možné. Z toho je zřejmé, že porušením zákona zadavatelem při zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění došlo k situaci, že zadavatel nepostupoval tak, jak je popsáno v § 254 odst. 1 písm. a) zákona. Předmětnou veřejnou zakázku tedy byl zadavatel povinen zadávat dle § 25 zákona v nadlimitním režimu (či jiným způsobem při splnění dalších podmínek), přičemž dle § 55 zákona byl zadavatel bez dalšího oprávněn využít otevřené řízení nebo užší řízení.  Úřad poznamenává, že zákon u nadlimitních veřejných zakázek zadávaných v nadlimitním režimu (mimo veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění) ukládá zadavateli vždy povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení podle § 212 zákona vůči neomezenému počtu dodavatelů.

150.     Úřad má tedy za prokázané, že zadavatel uzavřel smlouvu na veřejnou zakázku bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie dle § 212 odst. 3 písm. b) zákona; zadavatel neuveřejnil ani předběžné oznámení dle § 34 zákona. Vzhledem k výše uvedenému však zadavatel byl povinen toto oznámení nebo předběžné oznámení uveřejnit (zadavatel nemohl uveřejnit výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, neboť se v šetřeném případě jedná o nadlimitní veřejnou zakázku).

K uložení zákazu plnění smlouvy

151.     Uvedené shledané porušení zákona vede k přijetí nápravného opatření dle § 264 odst. 1 zákona spočívajícího v zákazu plnění smlouvy. Při samotném rozhodnutí o uložení zákazu plnění předmětné smlouvy Úřad posoudil existenci důvodů hodných zvláštního zřetele spojených s veřejným zájmem a vyžadujících pokračování plnění smlouvy podle § 264 odst. 3 nebo 4 zákona, které zadavatel tvrdil a prokazoval.

152.     Pojem „veřejný zájem“ je typickým neurčitým právním pojmem, který musí být v případě potřeby ve správním řízení definován, a to s ohledem na konkrétní okolnosti projednávaného případu, neboť jeho obsah a rozsah se může měnit. Musí se jednat o takový zájem, který lze označit za obecný či veřejně prospěšný, případně za zájem společnosti jako celku. Takový zájem přitom nemůže být v rozporu s platnými právními předpisy. Obecně platí, že správní orgány by neměly veřejný zájem samy aktivně konstruovat a definovat, veřejný zájem musí vyplývat vždy přímo z právní úpravy. V této souvislosti Úřad uvádí, že právní předpisy ve většině případů veřejný zájem přímo nedefinují, a ten je tak třeba dovodit ze smyslu a účelu příslušné právní úpravy. V konkrétním správním řízení může nastat i situace, kdy několik veřejných zájmů stojí proti sobě a objektivně není možné, aby přijaté řešení bylo v souladu se všemi veřejnými zájmy, které s rozhodovanou věcí souvisejí. Je pak na správním orgánu, aby pokud možno rozhodl tak, aby žádný z dotčených veřejných zájmů nebyl na úkor ostatních popřen. Naznačený postup při interpretaci tohoto neurčitého právního pojmu vyplývá i z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 151/2004 ze dne 28. 7. 2005.

153.     Současně je však třeba přihlédnout k tomu, že veřejný zájem je naplňován i prostřednictvím zadávání veřejných zakázek podle zákona. Účelem zákonem nastavených pravidel pro zadávání veřejných zakázek je mimo jiné zajištění hospodářské soutěže mezi dodavateli, což je výchozí předpoklad pro efektivní vynakládání veřejných prostředků.

154.     Úřad uvádí, že v daném případě je třeba posoudit, zda jsou dány důvody hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem vyžadující pokračování plnění smlouvy, resp. zda tyto důvody bylo možné na základě zadavatelem tvrzených a prokázaných skutečností v souladu s § 254 odst. 6 zákona seznat.

155.     Předně však Úřad považuje za nezbytné vypořádat se s námitkou navrhovatele, že zadavatel v rámci svého vyjádření neoznačil ani neprokázal žádné skutečnosti, ze kterých by vyplývaly konkrétní důvody zvláštního zřetele hodné ve smyslu § 264 zákona. V tomto ohledu Úřad odkazuje na argumentaci zadavatele uvedenou na straně 4 ve vyjádření ze dne 27. 2. 2017, dle které z přílohy č. 1 smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. vyplývá, že se v případě předmětných činností jedná o zajištění havárií ohrožujících život a havárií velkého rozsahu, opravy kabelů a zapínacích a světelných míst aj. v počtu 141.680 ks a zajištění havarijního dispečinku, tedy že se jedná výlučně jen o kritické neodkladné úkony, přičemž zadavatel poukazuje na skutečnost, že pokud by fungování veřejné služby veřejného osvětlení nezajistil, mohl by se dostat do situace, kdy by se v „Praze, s počtem obyvatel převyšujícím 1.267.449, nesvítilo, životy obyvatel Prahy by byly v případě poruch ponechány v ohrožení smrti a nastalý chaos by nikdo neřídil“. Zadavatel k důvodům hodných zvláštního zřetele ve svém vyjádření ze dne 27. 2. 2017 dále uvedl, že veřejný zájem související se zabezpečení fungování veřejné služby veřejného osvětlení vychází ze zákona o hlavním městě Praze. V této souvislosti zadavatel uvedl: „Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Mezi tyto služby veřejného zájmu se řadí také zabezpečení fungování veřejné služby veřejného osvětlení“. Zadavatel rovněž argumentoval, že veřejný zájem na předcházení hrozícím škodám na životech, zdraví i veřejném či soukromém majetku zcela jistě předchází soukromému majetkovému prospěchu navrhovatele. Z uvedeného vyplývá, že zadavatel se tedy k důvodům zvláštního zřetele ve smyslu § 264 zákona vyjádřil především tím, že uvedl výčet situací, které by mohly v případě nezajištění předmětných služeb zadavatelem zvoleným způsobem reálně nastat.

156.     Současně Úřad ve vztahu k tvrzení navrhovatele, že by Úřad neměl nijak přihlížet k pouhým obecným odkazům zadavatele na předchozí či budoucí vyjádření společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. ve věci jakožto domnělého zadavatele, konstatuje, že jestliže zadavatel ve svém vlastním vyjádření výslovně odkáže na skutečnosti uvedené v těchto vyjádřeních společností TRADE CENTRE PRAHA a.s., Úřad je k uvedeným skutečnostem povinen přihlédnout stejně, jakoby byly obsaženy přímo ve vyjádření zadavatele. K uvedenému je nutné podotknout, že vyjádření společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., na něž se odkazuje zadavatel ve svém vyjádření, jsou obsahem předmětného správního spisu, tudíž měl navrhovatel možnost se s nimi po nahlédnutí do spisu náležitě seznámit.

157.     V návaznosti na výše uvedené proto považuje Úřad předmětnou argumentaci navrhovatele stran absence důvodů hodných zvláštního zřetele ve vyjádření zadavatele za neopodstatněnou.

158.     Ve vztahu k charakteru předmětu plnění veřejné zakázky Uvádí Úřad následující závěry.

159.     Podle § 2 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze pečují hlavní město Praha a městské části o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Činnost zadavatele spočívající v péči o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů tedy lze obecně označit za činnost provozovanou ve veřejném zájmu.

160.     Podle § 16 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze do samostatné působnosti hlavního města Prahy patří zejména záležitosti uvedené v § 59 a 68 zákona o hlavním městě Praze. Hlavní město Praha v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

161.     Cílem a účelem smlouvy ze dne 29. 12. 2016 je dle článku I. odst. 2 zajištění kritických činností nutných k fungování veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy od 1. 1. 2017. Předmětem této smlouvy je dle článku II. poskytování služeb k zajištění fungování veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy, konkrétně se dle přílohy č. 1 uvedené smlouvy jedná o následující činnosti:

 • havarijní a operativní údržba veřejného osvětlení

o      zajištění místa havárie nebo poruchy, při níž může dojít k ohrožení zdraví nebo života elektrickým proudem,

o      výjezd havarijní služby v případě havárie nebo poruchy velkého rozsahu (nad 50 světelných míst v souvislé oblasti) či poruchy jinak významné (lokalita, událost, apod.),

o      oprava poškozeného kabelu,

o      oprava zapínacího místa,

o      výměna neopravitelného zapínacího místa,

o      oprava světelného místa,

o      výměna poškozeného sloupu,

o      oprava plynového světelného místa,

o      oprava veřejných věžních hodin,

 • zajištění nepřetržitého provozu dispečinku veřejného osvětlení.

162.     Dle přílohy č. 2 smlouvy na veřejnou zakázku se předmětné činnosti týkají celkem 141 680 prvků veřejného osvětlení. V článku II. odst. 5 smlouvy je dále uvedeno, že tato smlouva nezahrnuje průběžné či preventivní zjišťování funkčnosti a bezpečnosti veřejného osvětlení.

163.     Úřad uvádí, že z vymezení předmětu plnění smlouvy je zřejmé, že se jedná o činnosti, jež slouží k zajištění funkčnosti veřejného osvětlení v nezbytném rozsahu, tedy že se jedná výlučně o kritické a neodkladné úkony (např. zajištění havárií ohrožujících život a havárií velkého rozsahu, opravy kabelů a zapínacích a světelných míst).

164.     Dle Úřadu na věci nic nemění ani to, že systém veřejného osvětlení je navržen tak, aby byl schopen samočinného provozu, neboť uvedená skutečnost nikterak neřeší případnou potřebu údržby veřejného osvětlení v případě havárie či poruchy ani výměnu vadných součástí systému veřejného osvětlení.

165.     Úřad konstatuje, že zabezpečení fungování veřejného osvětlení v hlavním městě Praze lze nepochybně považovat za veřejnou službu, na jejímž provozování je obecný společenský zájem. Zajištění veřejného osvětlení ve městech je již po více než sto let standardem ve vyspělých zemích. Veřejné osvětlení je přitom veřejně prospěšnou službou, která slouží nejen k pohodlí obyvatel a návštěvníků hlavního města, ale přispívá i k ochraně zdraví, majetku a veřejného pořádku obecně. Jedná se tak o službu náležící do působnosti zadavatele ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze, jíž jsou uspokojovány potřeby občanů a zajišťována ochrana veřejného pořádku.

166.     Za činnosti spojené s veřejným zájmem považuje Úřad tedy především činnosti, jež slouží k zajištění provozu veřejného osvětlení (např. dodávka elektrické energie) a jeho řádného fungování, kam lze nepochybně podřadit provádění nezbytných oprav součástí systému veřejného osvětlení, resp. provozování havarijní a operativní údržby veřejného osvětlení a provozování nepřetržitého dispečinku veřejného osvětlení, tj. činnosti, které jsou předmětem smlouvy na veřejnou zakázku.

167.     Úřad se rovněž ztotožňuje s názorem zadavatele, že hlavní město Praha je díky svojí rozloze a přibližně jednomu a čtvrt milionu obyvatel nepochybně významným útvarem v rámci České republiky, u kterého je déle trvající výpadek při zajištění jakékoli služby veřejné povahy, mezi které se řadí i služby veřejného osvětlení, zcela nežádoucí. Zajištění služby veřejného osvětlení je totiž podstatnou podmínkou pro zajištění potřeb občanů města a  nezbytným předpokladem pro ochranu veřejného zájmu, ke kterým patří rovněž zajištění veřejného pořádku. V případě, že by zadavatel plnění služby veřejného osvětlení nezajistil či jeho zajištění provázely časté nebo déle trvající výpadky, jak by mohlo hrozit v případě nezajištění služeb údržby a provozování dispečinku veřejného osvětlení v nezbytném rozsahu, patrně by v takové situaci bylo možnost konstatovat, že zadavatel dostatečně nesplnil svou povinnost ochrany veřejného zájmu, neboť by vystavil občany města Prahy možnému riziku vzniku škody na zdraví či majetku.

168.     Vzhledem ke skutečnosti, že činnosti, které společnost PREdistribuce, a.s. vykonává na základě smlouvy na veřejnou zakázku, souvisí se zajištěním údržby veřejného osvětlení a provozu dispečinku a při neposkytování předmětných činností ze strany uvedené společnosti existuje vážné riziko ohrožení majetku či zdraví osob na území hlavního města Prahy, jedná se tak o činnosti spojené s veřejným zájmem.

169.     Za situace, kdy uložení zákazu plnění smlouvy by mohlo ohrozit poskytování činností zajišťujících řádné fungování veřejného osvětlení, má Úřad za to, že veřejný zájem související s poskytování veřejné služby veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy převáží nad veřejným zájmem souvisejícím s umožněním bezodkladné soutěže o předmět plnění veřejné zakázky.

170.     Co se týče argumentace navrhovatele týkající se absence veřejného zájmu na pokračování plnění smlouvy se společností PREdistribuce, a.s., kdy z ustanovení § 2 odst. 2 ve spojení s § 16 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze dle jeho názoru nelze dovozovat povinnost zadavatele zajišťovat veřejnou službu veřejného osvětlení, Úřad konstatuje, že zajišťování služeb veřejného osvětlení sice není v citovaných ustanoveních zákona o hlavním městě Praze explicitně zmíněno, nicméně z podstaty věci vyplývá, že danou službu lze bezesporu zahrnout pod zákonem uváděné pojmy pečování o všestranný rozvoj svého území a uspokojování potřeb svých občanů, neboť k těmto účelům zajišťování služeb veřejného osvětlení primárně slouží. Nad rámec toho Úřad uvádí, že citovaná ustanovení zákona o hlavním městě Praze obsahují pouze demonstrativní výčet činností, které lze do samostatné působnosti zadavatele zahrnout, z čehož vyplývá, že zákonodárce nevyloučil zahrnutí rovněž jiných souvisejících činností do této kategorie. Výše uvedené je pak zcela logické, neboť by bylo prakticky nemožné vyjmenovat taxativní výčet všech zadavatelem realizovaných podrobných činností, které lze do takto obecné kategorie zařadit. Dle názoru Úřadu mezi tyto služby veřejného zájmu zabezpečení fungování veřejné služby veřejného osvětlení jednoznačně spadá, kdy si nelze představit, že by se na území města „nemuselo svítit“ bez důsledku vyvození odpovědnosti za případné škody na majetku či zdraví způsobené takovýmto stavem.

171.     Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že v šetřeném případě bylo prokázáno, že existují důvody hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem, jež vyžadují pokračování plnění smlouvy. V souladu s ustanovením § 264 odst. 3 zákona je tedy Úřad, svědčí-li pro to důvody, povinen stanovit lhůtu ne delší než 12 měsíců, jejímž uplynutím bude zakázáno plnění předmětné smlouvy. S ohledem na charakter předmětného plnění, kdy se jedná o zadavatelem kontinuálně poptávanou službu, s jejímž rozsahem a přesným vymezením tudíž musí být zadavatel podrobně seznámen a koncipování zadávacích podmínek pro její případné nové zadání by nemělo zadavateli působit větší obtíže, přičemž současně s přihlédnutím k nejdelším možným lhůtám pro podání nabídek (žádostí o účast) vyplývajícím ze zákona pro postup zadavatele v zadávacím řízení (cca 30 - 60 dní) a časovému aspektu souvisejícím s následným výběrem dodavatele na základě posouzení a hodnocení nabídek, zastává Úřad názor, že odklad účinnosti zákazu plnění smlouvy o 6 měsíců je dostatečná doba k tomu, aby zadavatel byl schopen zajistit činnosti, jež v současné době vykonává společnost PREdistribuce, a.s. na základě předmětné smlouvy v souladu se zákonem. Úřad dodává, že uvedený odklad účinnosti zákazu plnění smlouvy považuje za dostatečný k ochraně daného veřejného zájmu, proto v šetřeném případě nepostupoval ve smyslu § 264 odst. 4 zákona.

172.     K argumentům navrhovatele, který v rámci svého vyjádření ze dne 30. 3. 2017 uvedl, že v případě, kdy by Úřad dovodil, že některé činnosti vykonávané v rámci předmětné smlouvy by bylo možné považovat za činnosti ve veřejném zájmu, aby ve vztahu ke „všem jiným činnostem“ uložil okamžitý a bezpodmínečný zákaz plnění příslušných částí smlouvy, Úřad konstatuje, že ustanovení § 264 odst. 3 výslovně uvádí, že v případě, kdy zadavatel prokáže důvody hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem vyžadující pokračovaní plnění smlouvy, stanoví Úřad lhůtu (ne delší jak 12 měsíců), jejímž uplynutím je zakázáno plnění smlouvy.  Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že Úřad v rámci svého správního uvážení (v případě, že shledá veřejný zájem) může pouze stanovit lhůtu, po jejímž uplynutí je zakázáno plnění smlouvy jako celku. Úřad proto při uložení odkladu postupoval v rozsahu jemu svěřené kompetence a rozhodl v souladu se zněním zákona.

173.     K argumentu navrhovatele ohledně totožnosti plnění a možnosti zajištění předmětu plnění vyplývajícího ze smlouvy ze dne 29. 12. 2016 prostřednictvím příkazní smlouvy, Úřad uvádí, že se neztotožnil s tvrzením navrhovatele, že rozsah smlouvy ze dne 29. 12. 2016 a plné moci ze dne 3. 1. 2017 udělené spol. PREdistribuce, a.s., lze de facto ztotožnit s rozsahem příkazní smlouvy uzavřené zadavatelem se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s., k čemuž uvádí následující.

174.     Předmětem příkazní smlouvy ze dne 27. 12. 2016 je dle článku III. zajištění obstarávání správy veřejného osvětlení, a to při využití postupu dle § 63 odst. 5 zákona. Konkrétně se společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. zavázala pro zadavatele zajistit následující činnosti:

a)      zajišťování havarijní a operativní údržby veřejného osvětlení, včetně zajišťování zaměstnanců,

b)      zajištění nepřetržitého provozu dispečinku veřejného osvětlení, včetně zajišťování zaměstnanců,

c)      zajišťování postupného přebírání veřejného osvětlení a věcí souvisejících, včetně organizace tohoto přebírání, a to dle smlouvy mezi zadavatelem a navrhovatelem a dále zajišťování vyjadřování se za zadavatele jako správce veřejného osvětlení ve správních řízeních, včetně zajišťování souvisejících administrativních a informačních činností v rámci provozu veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy.

175.     Předmětem smlouvy ze dne 29. 12. 2016 je dle článku II. poskytování služeb k zajištění fungování veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy v rozsahu bodu a) a b) výše uvedených činností vyplývajících z příkazní smlouvy (blíže viz bod 174. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

176.     Z plné moci ze dne 3. 1. 2017, vyplývá, že společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. zmocňuje společnost PREdistribuce, a. s., aby zastupovala a jednala za ni před právnickými i fyzickými osobami, a to na základě příkazní smlouvy a dále v souladu se smlouvou ze dne 29. 12. 2016, a to zejména v rozsahu určených činností (viz blíže bod 63. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

177.     V prvé řadě je potřeba uvést, že činnosti uvedené v příkazní smlouvě v článku III. pod písm. a) a b) jsou v souladu se smlouvou ze dne 29. 12. 2016 zajišťovány společností PREdistribuce, a. s., přičemž tato skutečnost byla uvedena již v příkazní smlouvě, kdy se TRADE CENTRE PRAHA a.s. zavázala na účet zadavatele obstarat vybrané záležitosti týkající se veřejného osvětlení, a to při využití § 63 odst. 5 zákona. Je tedy zřejmé, že tyto činnosti pro hlavní město Prahu zajišťuje pouze spol. PREdistribuce a to na základě smlouvy ze dne 29. 12. 2016, která byla uzavřena mezi hlavním městem Prahou a PREdistribuce v jednacím řízení bez uveřejnění, přičemž TRADE CENTRE PRAHA a.s. tím splnila svůj závazek zajistit výkon této činnosti prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění. V tomto ohledu tedy není pochyb, že TRADE CENTRE PRAHA a.s. nevykonává na základě příkazní smlouvy činnosti uvedené pod písm. a) a b), které jsou, jak bylo dovozeno výše, činnostmi u nichž byl prokázán veřejný zájem na jejich pokračování. V tomto ohledu tedy nelze konstatovat, že pokud by došlo k okamžitému ukončení plnění ze smlouvy ze dne 29. 12. 2016, byla by TRADE CENTRE PRAHA a.s. schopna zajistit předmět plnění vyplývající z této smlouvy sama vlastními kapacitami. Nelze tak dovodit závěr, že na pokračování smlouvy ze dne 29. 12. 2016 není z tohoto důvodu žádný veřejný zájem.

178.     Dále k činnostem uvedeným v plné moci ze dne 3. 1. 2017 Úřad uvádí, že z uvedeného přehledu nikterak nevyplývá, že by společnost PREdistribuce, a. s. zajišťovala veškeré činnosti, které jsou obsahem příkazní smlouvy. Z uvedené plné moci nikterak nevyplývá, že by např. činnost spočívající v „zajišťování souvisejících administrativních a informačních činností v rámci provozu veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy“ (tyto činnosti jsou uvedeny pod písmenem c) v článku III. příkazní smlouvy) byla společností PREdistribuce, a. s. vykonávána. Úřad k ostatním činnostem vyplývajícím z předmětné plné moci dále uvádí, že je nutné rozlišit mezi fyzickým přebíráním veřejného osvětlení spočívající např. ve fyzickém přebírání zapínacích míst, přebíráním náhradních dílů, nespotřebovaného materiálu apod., a činnostmi spočívající v převzetí veřejného osvětlení v administrativním slova smyslu, které je spojeno s právními úkony (ukončování stávajících smluv apod.). Na tomto místě Úřad uvádí, že nespatřuje obsahovou shodnost mezi činnostmi souvisejícími s přebíráním veřejného osvětlení tak, jak jsou uvedeny v článku III. písm. c) příkazní smlouvy a činnostmi souvisejícími s fyzickým převzetím některých technologických částí a dílů ve smyslu plné moci ze dne 3. 1. 2017. Úřad dále uvádí, že ve vyjádření společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. ze dne 7. 3. 2017 jsou popsány činnosti, které vykonává na základě příkazní smlouvy, přičemž nelze s ohledem na smlouvu ze dne 29. 12. 2016 nebo plnou moc ze dne 1. 3. 2017 dovodit, že by tyto činnosti byly vykonávány společností PREdistribuce, a. s.

179.     K zmocnění uvedenému v bodu 4. plné moci ze dne 3. 1. 2017, tj. „a dále činit i další úkony související, a to v souladu se Smlouvou“ Úřad uvádí, že se v daném případě nejedná o „jakékoli“ další úkony, ale výhradně o úkony, které souvisí se smlouvou ze dne 29. 12. 2016. K činnostem uvedeným bod bodem 1. a 2. plné moci ze dne 3. 1. 2017 pak Úřad opakovaně uvádí, že z popisu uvedených činností vyplývá, že souvisí s fyzickým výkonem havarijní a operativní údržby, tedy činnostmi, které vykonává na základě smlouvy ze dne 29. 12. 2016 společnost PREdistribuce, a. s.

180.     Úřad považuje taktéž za vnitřně rozporné tvrzení navrhovatele, který na jednu stranu tvrdí, že faktický výkon všech činností zajišťuje PREdistribuce, a. s., a to na základě smlouvy ze dne 29. 12. 2016 a plné moci ze dne 3. 1. 2017, přičemž činnosti vykonávané TRADE CENTRE PRAHA a.s. považuje za okrajové, a na druhé straně v rámci vyjádření ze dne 30. 3. 2017 označuje plnění vyplývající z příkazní smlouvy za stěžejní, jelikož tato smlouva pokrývá veškeré činnosti (které mohly představovat veřejný zájem) a z toho důvodu považuje za racionální, aby byl uložen zákaz plnění smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. bezpodmínečně a bezodkladně. Je tedy zřejmé, že pokud navrhovatel rozsáhle argumentoval o faktickém plnění veškerých činností společností PREdistribuce, a.s., bylo by z jeho pohledu na místě zabývat se důvody hodnými zvláštního zřetele spojenými s veřejným zájmem ve vztahu právě ke smlouvě ze dne 29. 12. 2016, a nikoliv ve vztahu k příkazní smlouvě.

181.     Úřad v této věci shrnuje, že nepřisvědčil argumentaci navrhovatele, že předmět plnění vyplývající ze smlouvy ze dne 29. 12. 2016 je pokryt doposud platnou příkazní smlouvou, a tudíž, že neexistuje reálný veřejný zájem na pokračování smlouvy ze dne 29. 12. 2016. Úřad výše dovodil, že závazky vyplývající z předmětných smluv nejsou totožné, naopak v každé z těchto smluv je pokryt jiný rozsah předmětu plnění, přičemž v případě charakteru plnění vyplývajícího ze smlouvy ze dne 29. 12. 2016 jej nelze považovat pouze za okrajový či doplňkový ve vztahu k příkazní smlouvě, jak jej vnímá navrhovatel, jelikož se jedná o samostatné plnění, jehož nezbytnost zajištění byla popsána výše. V tomto ohledu tak považuje Úřad navrhovatelem popsané riziko „absurdních“ situací za nepřiléhavé ve vztahu ke skutkovému stavu, který byl v přezkoumávaném případě Úřadem zjištěn a výše popsán.

182.     Vzhledem k tomu, že v daném případě (v řízení zahájeném na návrh) došlo k naplnění podmínek dle § 264 odst. 1 zákona, neboť smlouva na veřejnou zakázku byla uzavřena dle § 254 odst. 1 písm. a) zákona bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo předběžného oznámení, ačkoli byl zadavatel povinen toto oznámení nebo předběžné oznámení uveřejnit, když neuveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona, rozhodl Úřad o uložení zákazu plnění smlouvy, přičemž dle § 264 odst. 3 zákona stanovil lhůtu 6 měsíců, jejímž uplynutím je zakázáno plnění smlouvy, tak jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K uložení úhrady nákladů řízení

183.     Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

184.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil zadavateli zákaz plnění smlouvy, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí

185.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2017000076.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             JUDr. Petr Toman, LLM., advokát, TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., Trojanova 12, 120 00 Praha 2

2.             Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1

3.             Mgr. Tomáš Kruták, advokátem, Kruták & Partners, advokátní kancelář, s. r. o., Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Dle výzvy k jednání a podání nabídky ze dne 7. 12. 2016 zaslané navrhovateli byla předmětem této veřejné zakázky mimo jiné nutná obnova celých částí systému veřejného osvětlení, kterým končí životnost v roce 2017; správa nereklamních doplňků či poskytování dalších služeb, přičemž předpokládaná doba plnění této zakázky byla stanovena na 6 měsíců (nejdéle jeden rok).

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz