číslo jednací: S0772/2016/VZ-09008/2017/541/PDz

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance I.
Věc Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hlavního města Prahy
Účastníci
  1. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
  2. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 12. 6. 2017
Související rozhodnutí S0772/2016/VZ-09008/2017/541/PDz
R0064/2017/VZ-17555/2017/323/LVa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 500 KB

Č. j.: ÚOHS-S0772/2016/VZ-09008/2017/541/PDz

 

Brno: 13. března 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 30. 12. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 30. 12. 2016 JUDr. Petrem Tomanem, LLM., advokátem, TOMAN,DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28497333, se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2,
  • navrhovatel – ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., IČO 36170151, se sídlem Rampová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 9. 12. 2016 společností Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., IČO 24225029, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hlavního města Prahy“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 6. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 6. 2013 pod ev. č. 351826, ve znění oprav uveřejněných dne 4. 7. 2013 a dne 23. 8. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 11. 6. 2013 pod ev. č. 2013/S 111-189781, ve znění oprav uveřejněných dne 6. 7. 2013 pod ev. č. 2013/S 130-224506 a dne 24. 8. 2013 pod ev. č. 2013/S 164-285668,

rozhodl takto:

 

Návrh navrhovatele – ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., IČO 36170151, se sídlem Rampová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika – ze dne 30. 12. 2016 se podle ustanovení § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle ustanovení § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha, ve správním řízení zastoupeno na základě plné moci ze dne 30. 12. 2016 JUDr. Petrem Tomanem, LLM., advokátem, TOMAN,DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28497333, se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávací řízení veřejné zakázky „Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hlavního města Prahy“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 6. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 6. 2013 pod ev. č. 351826, ve znění oprav uveřejněných dne 4. 7. 2013 a dne 23. 8. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 11. 6. 2013 pod ev. č. 2013/S 111-189781, ve znění oprav uveřejněných dne 6. 7. 2013 pod ev. č. 2013/S 130-224506 a dne 24. 8. 2013 pod ev. č. 2013/S 164-285668 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem veřejné zakázky bylo podle bodu 2.2. „předmět plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace řádné poskytování služeb spočívající v činnostech souvisejících se správou, provozem a údržbou veřejného osvětlení a souvisejících zařízení, která se nacházejí na území hlavního města Prahy ke dni účinnosti Smlouvy o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení se správcem (uchazečem), jakož i těch, která budou správci předána do správy, provozu a údržby v souladu s uvedenou smlouvou v průběhu její účinnosti, a to do 31. 12. 2023.

3.             Z bodu 2.3. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 1 810 000 000,- Kč bez DPH.

4.             Z protokolu o otevírání obálek ze dne 12. 9. 2013 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek nabídky 9 uchazečů.

5.             Z usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2804 ze dne 21. 10. 2014 vyplývá, že zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., IČO 36170151, se sídlem Rampová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 9. 12. 2016 společností Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., IČO 24225029, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“).

6.             Z rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 11. 2016 vyplývá, že zadavatel zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona. Jako důvody pro zrušení zadávacího řízení zadavatel v citovaném rozhodnutí uvedl délku dosavadních správních řízení vedených Úřadem ve věci veřejné zakázky přesahující 3,5 roku od zahájení zadávacího řízení, nejednoznačnost zadávacích podmínek a nutnost opakovaného zadávání předmětného plnění v jednacích řízeních bez uveřejnění a s tím související aspekty.

7.             Dne 7. 12. 2016 podal navrhovatel proti výše citovanému rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení námitky z téhož dne, které byly téhož dne doručeny zadavateli. Zadavatel rozhodnutím ze dne 15. 12. 2016 podaným námitkám navrhovatele ze dne 7. 12. 2016 nevyhověl, přičemž citované rozhodnutí zadavatele navrhovatel obdržel dne 22. 12. 2016.

8.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jeho námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 30. 12. 2016 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.             OBSAH NÁVRHU

9.             Dne 30. 12. 2016 obdržel Úřad návrh navrhovatele z téhož dne směřující proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 11. 2016. Navrhovatel se domnívá, že předmětné zadávací řízení bylo zrušeno v rozporu se zákonem, neboť nebyly naplněny všechny zákonné podmínky pro zrušení zadávacího řízení předpokládané podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

10.         K důvodu zrušení předmětného zadávacího řízení spočívajícího v délce dosavadních správních řízení vedených Úřadem ve věci veřejné zakázky navrhovatel uvedl, že pokud zadavatel tvrdí, že na základě dosavadního průběhu správního řízení získal opakovanou zkušenost o nedodržování lhůt a nemá tak legitimní očekávání, že v předmětném správním řízení bude Úřadem rozhodováno v zákonem stanovených lhůtách, pak mu tento důvod musel být zřejmý již v okamžiku podání rozkladů proti posledně vydanému rozhodnutí Úřadu, tedy již v červenci 2016. Zadavatel přesto se zrušením zadávacího řízení čekal až do listopadu 2016, tudíž dle navrhovatele nerozhodl o zrušení zadávacího řízení bez zbytečného odkladu, jak předpokládá § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

11.         V návaznosti na výše uvedené navrhovatel dodává, že pokud zadavatel považoval lhůty, v nichž Úřad vydával rozhodnutí, za lhůty porušující zákon, mohl využít institutů zajišťujících ochranu proti nečinnosti dle správního řádu, přičemž zadavatel tuto možnost nevyužil, proto se nyní nemůže dovolávat toho, že délku správního řízení před Úřadem nemohl ovlivnit. Zadavatel dle navrhovatele taktéž mohl a měl bezodkladně přijmout opatření k nápravě nedostatků vytýkaných mu v průběhu předchozího správního řízení, které byly čistě formálního charakteru, přičemž tak neučinil a sám tak vědomě přispíval k délce správního řízení. Navrhovatel dodává, že zadavatel sám proti posledně vydanému rozhodnutí Úřadu nepodal rozklad, tudíž s vadami vytýkanými v rozhodnutí souhlasil. O to více aktivně měl dle navrhovatele přistoupit ke zjednání nápravy a ne pouze pasivně vyčkávat, jak dopadne řízení o rozkladech.

12.         Navrhovatel se domnívá, že skutečným důvodem pro zrušení předmětného zadávacího řízení není snaha o co nejdřívější zajištění služeb veřejného osvětlení, ale rozhodnutí zadavatele zajišťovat předmětné činnosti prostřednictvím společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s., IČO 00409316, se sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 (dále jen „společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s.“) za využití in-house výjimky, přičemž takový důvod navrhovatel nepovažuje za objektivní a stojící vně zadavatele. V tomto směru navrhovatel odkazuje na usnesení Rady hlavního města Prahy č. 3053 ze dne 6. 12. 2016, jehož podkladem pro jednání byly i dokumenty, které zadavatel odmítl zveřejnit a které dle navrhovatele obsahují skutečné důvody pro zrušení daného zadávacího řízení, tj. zajištění plnění prostřednictvím in-house výjimky společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. Navrhovatel v rámci návrhu uvedl, aby si Úřad tyto dokumenty od zadavatele vyžádal.

13.         Navrhovatel dále poukazuje na skutečnost, že veřejná zakázka měla být plněna až do 31. 12. 2023, tj. většina z celkové doby plnění by byla stále realizována vybraným uchazečem veřejné zakázky. Na základě toho dle názoru navrhovatele nemůže obstát argumentace zadavatele, že vzhledem k tomu, že ani 3,5 roku od očekávaného zahájení plnění nebyla uzavřena smlouva, nelze po něm požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

14.         K důvodu pro zrušení zadávacího řízení týkajícího se nejednoznačnosti zadávacích podmínek navrhovatel uvedl, že zadavatel účelově dovozuje nejednoznačnost pojmu „dálkový dohled“ na základě procesního postupu jednoho z uchazečů, přičemž rozhodující pro posouzení dané otázky je skutečnost, že se problematikou tohoto pojmu již zabýval detailně Úřad ve svém rozhodnutí, a to včetně zhodnocení několika znaleckých posudků, kde znalci dospěli ke shodným závěrům ohledně definice uvedeného pojmu. Žádná interpretační nejistota tak v daném případě dle navrhovatele nevzniká. Nad rámec toho navrhovatel konstatuje, že pokud zadavatel považuje na jedné straně výklad daného pojmu za jednoznačný v rámci předchozího správního řízení, ale následně sám využívá opačná tvrzení k odůvodnění zrušení zadávacího řízení, zneužívá tak svého vlastního možného pochybení při formulaci zadávacích podmínek a k určitosti výkladu tohoto pojmu přistupuje podle toho, jak se mu to v daném případě hodí.

15.         Navrhovatel odmítá argumentaci zadavatele, že je v důsledku neuzavření smlouvy nucen opakovaně využívat jednací řízení bez uveřejnění, v důsledku čehož nedochází k nezbytné modernizaci zařízení veřejného osvětlení, která je pro zadavatele nevhodná a dlouhodobě neudržitelná. Navrhovatel konstatuje, že ze závazného návrhu smlouvy vyplývá, že obnova a modernizace veřejného osvětlení bude realizována přímo zadavatelem a že nový správce sice bude předkládat návrhy takového rozvoje, nicméně rozhodování a samotnou realizaci bude zajišťovat výhradně zadavatel. Navrhovatel dále uvádí, že již v roce 2014 byl vypsán záměr zadavatele vypsat veřejnou zakázku na modernizaci veřejného osvětlení v rozsahu cca 250 mil. Kč bez DPH, a to nezávisle na předmětném zadávacím řízení. Toto zadávací řízení dle navrhovatele nebylo dosud zahájeno a jeho zahájení je závislé pouze na vůli zadavatele. K tomu navrhovatel dodává, že obdobně bylo ze strany zadavatele o své vůli a bez zjevného důvodu zrušeno zadávací řízení na projekční práce související s modernizací veřejného osvětlení vyhlášené v roce 2016. Nerealizovaná modernizace tak dle navrhovatele není způsobena průtahy správního řízení před Úřadem, a nemůže tak představovat důvody hodné zvláštního zřetele pro zrušení zadávacího řízení. I ze současného postupu zadavatele, kdy uzavřel příkazní smlouvu se společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s. mimo režim zákona na základě in-house výjimky, podle názoru navrhovatele vyplývá, že do těchto činností není zahrnuta modernizace veřejného osvětlení, jejíž potřebu zadavatel argumentuje ve vztahu ke zrušení veřejné zakázky.

16.         Za irelevantní považuje navrhovatel rovněž argumentaci zadavatele o možné aplikaci příznivější úpravy ZZVZ nezohledňující, zda zadavatel důvody pro zrušení zadávacího řízení zapříčinil, a zmiňující rovněž ekonomické důvody pro zrušení zadávacího řízení, neboť zadávací řízení se řídí podmínkami stanovenými zákonem platným v době zahájení zadávacího řízení, čemuž odpovídalo i legitimní očekávání navrhovatele, za jakých podmínek je možné předmětné zadávací řízení zrušit.

17.         Navrhovatel se závěrem domáhá, aby Úřad konstatoval, že zadavatel nedodržel postup dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona tím, že zrušil předmětné zadávací řízení, aniž by byly naplněny důvody pro jeho zrušení, přičemž tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Navrhovatel současně žádá, aby Úřad uložil nápravné opatření v souladu s § 118 odst. 1 zákona, kterým bude zrušeno rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 11. 2016.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

18.         Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 30. 12. 2016 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

19.         Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

20.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0772/2016/VZ-00217/2017/541/PDz ze dne 4. 1. 2017.

21.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0772/2016/VZ-00315/2017/541/PDz ze dne 5. 1. 2017 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení. Citovaným usnesením byla současně zadavateli určena lhůta k provedení úkonu, a to podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce podle § 17 písm. w) zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

Vyjádření zadavatele ze dne 9. 1. 2017

22.         Dne 9. 1. 2017 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel uvedl, že poslední Úřadem vydané rozhodnutí ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S1044,1060,1064/2014/VZ doposud nenabylo právní moci, ani meritorně nevyřešilo otázku mimořádně nízké ceny podané uchazečem Sdružení pro údržbu osvětlení v Praze, což dávalo tomuto uchazeči možnost dalších procesních obstrukcí. Z uvedeného dle zadavatele vyplývá, že i pokud by poslední Úřadem vydané rozhodnutí nabylo právní moci, neznamenalo by to konec procesních komplikací v zadávacím řízení a jistotu rychlého uzavření smlouvy. Zadavatel je názoru, že ke zrušení zadávacího řízení přistoupil bez zbytečného odkladu, a to s ohledem na potřebu nastalou situaci právně vyhodnotit a dále v návaznosti na složitost přijímání takto zásadních rozhodnutí v rámci svojí vnitřní struktury, kdy je pro přijetí takového rozhodnutí nejprve nutné vyjádření kompetentních osob v rámci vnitřních pravidel zadavatele a následně ještě schválení Radou hlavního města Prahy.

23.         Zadavatel dále popisuje průběh jednání o další provizorní spolupráci v rámci jednacího řízení bez uveřejnění s dosavadním správcem veřejného osvětlení, společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČO 25751018, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 (dále jen „společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o.“), jenž zadavateli předložil ekonomicky nepřijatelnou cenovou nabídku, kterou zadavatel nemohl akceptovat. Na základě neúspěšného jednání se jmenovanou společností tak zadavatel uzavřel mimo režim zákona na základě in-house výjimky příkazní smlouvu na zajištění provozu dispečinku, odstraňování poruch a havárií a souvisejících administrativních činností v rámci provozu veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy od 1. 1. 2017 se společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s. Ve vztahu k navázání vertikální spolupráce se jmenovanou společností zadavatel uvádí, že se nejedná o důvod pro zrušení stávajícího zadávacího řízení, nýbrž o jeden z možných zákonných způsobů, jak po zrušení zadávacího řízení zajistit řádné poskytování veřejné služby provozu veřejného osvětlení.

24.         K průtahům vzniklým v rámci dosavadních správních řízení vedených Úřadem ve věci veřejné zakázky zadavatel uvádí, že tyto komplikace stojí vně jeho sféry, když v uvedeném správním řízení bylo setrvalé procesní jednání některých uchazečů, kteří měli enormní zájem na získání lukrativní veřejné zakázky, a kvůli tomu ve vedeném správním řízení vystupovali velmi aktivně, případně i obstrukčně. Stejně tak zadavatel dle svého názoru neodpovídá za průtahy správního řízení v režimu rozhodování ze strany Úřadu. Další argumentaci navrhovatele o nevyužití mimořádných procesních postupů považuje zadavatel za absurdní. Zadavatel konstatuje, že nebyl, ani logicky nemohl být, součástí jakéhokoliv rozhodovacího kolegia Úřadu, aby měl přímý vliv na vznik těchto průtahů, naopak v tomto ohledu připomíná, že sám svou vlastní činností žádné průtahy ve správním řízení nezpůsobil.  Rozhodně pak není dle názoru zadavatele jeho povinností aktivně uplatňovat obranu proti nečinnosti, která je oprávněním účastníka řízení a nikoliv jeho povinností.

25.         Zadavatel konstatuje, že při zvažování o svém dalším postupu v zadávacím řízení provedl právně relevantní úvahy různých možností dalšího procesního vývoje ve věci odvislé od toho, jakým způsobem může Úřad rozhodnout, a legitimního předpokladu toho, jak na takové variantní rozhodnutí mohou jednotliví uchazeči zareagovat, přičemž operoval se všemi možnými časovými variantami za účelem kvalifikovaného a zodpovědného rozhodnutí ve věci samé. Dle přesvědčení zadavatele se rovněž jeví jako velmi pravděpodobné možné přiznání odkladného účinku soudem v případě podání správní žaloby, a to s ohledem na lukrativnost veřejné zakázky a na zájmy jednotlivých uchazečů, jakož i na možnost neodvratitelných důsledků některých rozhodnutí Úřadu pro některé z uchazečů. K argumentu navrhovatele, že měl zadavatel přistoupit ke zjednání nápravy a ne pouze pasivně vyčkávat na výsledek správního řízení, zadavatel uvádí, že Úřad v posledně vydaném rozhodnutí konstatoval, že se měl zadavatel zabývat tím, zda není možné za mimořádně nízkou nabídkovou cenu považovat nejen nabídku Sdružení pro údržbu osvětlení v Praze, nýbrž i cenovou nabídku dalších uchazečů, přičemž zadavateli není jasné, jakým způsobem by si takové prokazování mohl předpřipravit, když k posouzení výše uvedeného zákon předpokládá vyzvání jednotlivých uchazečů a jejich aktivní spolupráci, jakož i teprve následné posuzování zadavatele jimi předložené argumentace a podkladů.

26.         V návaznosti na argument navrhovatele považující za stěžejní skutečnost, že jeho nabídka je stále platná a její hodnota je neměnná, zadavatel poukazuje na skutečnost, že v mezidobí od zahájení zadávacího řízení do listopadu 2016 došlo ke změně podmínek, za kterých bylo zadávací řízení zahajováno, zejména pak došlo ke změně stavu veřejného osvětlení.

27.         Názor navrhovatele ohledně pojmu „dálkový dohled“ je dle zadavatele zjednodušující, neboť zadavatel považuje za podstatné posouzení toho, zda v okamžiku zahájení zadávacího řízení nemohla jeho nejasnost vyvolat pochyby u případných potenciálních uchazečů, kteří se zadávacího řízení nakonec nezúčastnili, ačkoliv se zadavateli v době zahájení zadávacího řízení zmíněný pojem jevil jako jasný a srozumitelný. Zadavatel si v této souvislosti klade rovněž za otázku, zda by v daném případě bylo nutné znaleckého zkoumání výkladu uvedeného pojmu za situace, kdy by tento pojem žádné pochybnosti nevzbuzoval.

28.         Zadavatel zastává názor, že vzhledem k nutnosti opakovaného zadávání předmětného plnění prostřednictvím jednacích řízení bez uveřejnění je správa zařízení veřejného osvětlení pouze provizorní, pro zadavatele nevhodná a dlouhodobě neudržitelná. V daném případě nemohlo docházet k nezbytné modernizaci veřejného osvětlení, kterou sice nevykonává přímo správce veřejného osvětlení, nicméně k její realizaci lze efektivně přistoupit pouze za předpokladu dlouhodobé spolupráce se správcem veřejného osvětlení. Zadavatel připouští, že měl v úmyslu zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na modernizaci veřejného osvětlení, nicméně v návaznosti na průtahy vzniklé v dosavadním správním řízení k realizaci tohoto záměru nedošlo, jelikož zahajování procesu modernizace je bezpředmětné, pokud není zajištěna plnohodnotná správa veřejného osvětlení. Argumentaci navrhovatele, že vybraný uchazeč měl poskytovat předmětné plnění pouze do roku 2023, přičemž životnost obnovy a modernizace v rámci konceptu Smart City toto období významně přesahuje, zadavatel považuje za zcela zcestnou, neboť skutečnost, že modernizace veřejného osvětlení měla pokračovat i po roce 2023 ještě neznamená, že by současně nebylo zapotřebí zajistit provádění správy, údržby a provozu tohoto veřejného osvětlení.

29.         S ohledem na shora uvedené argumenty zadavatel nesouhlasí s tím, že by zrušil předmětné zadávací řízení v rozporu se zákonem, přičemž návrh navrhovatele považuje za nedůvodný a účelový, kdy jeho obsah reflektuje zájem navrhovatele na získání veřejné zakázky. Vzhledem k tomu zadavatel navrhuje, aby Úřad ve smyslu § 118 odst. 5 písm. a) zákona návrh navrhovatele v plném rozsahu zamítl.

Další průběh správního řízení

30.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0772/2016/VZ-01580/2017/541/PDz ze dne 13. 1. 2017 Úřad v návaznosti na žádost navrhovatele ze dne 12. 1. 2017 prodloužil lhůtu určenou usnesením č. j. ÚOHS-S0772/2016/VZ-00315/2017/541/PDz ze dne 5. 1. 2017, v níž mohli účastníci řízení navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení.

Vyjádření zadavatele ze dne 13. 1. 2017

31.         Dne 13. 1. 2017 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel uvedl, že dne 11. 1. 2017 zaslal Úřadu v listinné podobě zbylou část dokumentace o veřejné zakázce obsahující dokumentaci k podaným námitkám a k poslednímu úkonu zadavatele, kterým bylo zrušení předmětného zadávacího řízení. Zadavatel konstatoval, že jelikož je zrušení předmětného zadávacího řízení jeho posledním úkonem v daném zadávacím řízení, nebudou tak z jeho strany prováděny žádné další úkony a tedy nebude pořizována žádná další dokumentace v souvislosti s provedenými úkony, kterou by měl v návaznosti na usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-S0772/2016/VZ-00315/2017/541/PDz ze dne 5. 1. 2017 Úřadu zasílat.

 

Vyjádření zadavatele ze dne 19. 1. 2017

32.         Dne 19. 1. 2017 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel uvedl, že využívá svého oprávnění v Úřadem stanovené lhůtě navrhovat důkazy za účelem prokázání svých tvrzení, přičemž ke svému vyjádření připojil důkaz v podobě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 21/7 ze dne 24. 11. 2016, včetně přílohy citovaného usnesení, kterou je Strategický plán hlavního města Prahy. Zadavatel konstatoval, že výše uvedený dokument obsahuje v příslušných pasážích rovněž koncepci v rámci SmartCities pro budoucí správu a především obnovu, jakož i celkové směřování pojetí veřejného osvětlení v podmínkách hlavního města Prahy.

33.         Jako další důkaz zadavatel předložil Posouzení ekonomických a technických dopadů plynoucích ze sníženého objemu investic do obnovy veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy, zpracované v listopadu 2016 společností ALMAPRO, s.r.o., IČO 24150134, se sídlem Jiřího Šotky 560, 271 01 Nové Strašecí (dále jen „společnost ALMAPRO, s.r.o.“). Výše uvedená analýza dle zadavatele dokládá jeho argumentaci, že zvolil postup spočívající ve zrušení zadávacího řízení s ohledem na nadále neúnosnou situaci způsobenou neúměrně se vleknoucím zadávacím řízením, bez reálné možnosti uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky v dohledném časovém horizontu. Zadavatel uvedl, že při svém rozhodování byl veden rovněž naléhavou potřebou zajištění skutečného výkonného správce veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy s perspektivou dlouhodobého obchodního partnerství, aby zadavatel mohl konečně začít investovat do obnovy veřejného osvětlení na svém území, neboť současná osvětlovací zařízení vykazují prvky havarijního stavu způsobeného nedostatečnou obnovou těchto zařízení.

Vyjádření navrhovatele ze dne 20. 1. 2017

34.         Dne 20. 1. 2017 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele z téhož dne, v němž navrhovatel uvedl, že je nadále přesvědčen o tom, že jsou dány důvody pro zrušení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 11. 2016, neboť pro zrušení předmětného zadávacího řízení zadavatelem neexistovaly žádné zákonné důvody. Navrhovatel opakovaně konstatuje, že ke zrušení zadávacího řízení nedošlo bez zbytečného odkladu, přičemž zadavatel svoji argumentaci o provádění vyhodnocení a zvažování dalšího procesního vývoje nedoložil žádnými důkazy o tom, že by si takové vyhodnocení, kdy a od koho vyžádal, jak dlouho trvalo jejich zpracování, apod. Rovněž údajná specifika svého rozhodování zadavatel dle názoru navrhovatele nijak nekonkretizoval, když pouze obecně uvedl odkaz na svá vnitřní pravidla. V této souvislosti navrhovatel poukazuje na skutečnost, že Rada zadavatele je schopna rozhodovat v krátkých termínech v řádu několika dní, jak se ukázalo např. v případě nezákonného uzavření příkazní smlouvy mezi zadavatelem a společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s.

35.         K argumentaci zadavatele ohledně jeho obavy z dalších procesních obstrukcí uchazeče Sdružení pro údržbu osvětlení v Praze v návaznosti na přezkum posouzení existence mimořádně nízké nabídkové ceny Úřadem navrhovatel poukazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 75/2009 ze dne 6. 11. 2009, dle kterého se Úřad zabývá přezkoumatelností posouzení hodnotící komise pouze po formální stránce. Zadavatel proto dle navrhovatele neměl důvod předpokládat, že by jmenovaný uchazeč i nadále brojil proti postupu zadavatele, pokud by požadavky dle § 77 zákona byly dodrženy, případně měl vycházet z předpokladu, že by jeho návrh byl Úřadem rychle posouzen jako neopodstatněný.

36.         Navrhovatel nadále zastává názor, že pravým důvodem pro zrušení zadávacího řízení byla snaha zadavatele nezákonně zadat předmět plnění veřejné zakázky společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a.s. za využití in-house výjimky, která následně toto plnění „přezadá“ společnosti PREdistribuce, a.s., IČO 27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 (dále jen „společnost PREdistribuce, a.s.“), která je členem sdružení, jež neuspělo v předmětném zadávacím řízení.

37.         Navrhovatel se rovněž vyjadřuje k průběhu jednání se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, přičemž vyjadřuje svůj nesouhlas s tvrzením zadavatele ohledně skutečnosti, že by jmenovaná společnost záměrně otálela s předložením své představy o cenové nabídce za požadované plnění, ani s argumentací, že se zadavatel snažil po celou dobu nalézat kompromisní řešení, když jmenovaná společnost dle navrhovatele nebyla nijak zadavatelem informována o výsledku jednacího řízení bez uveřejnění, a to až do 4. 1. 2017, kdy jí byla doručena informace, že její nabídka byla posouzena jako nepřijatelná z důvodu ekonomické nevýhodnosti. Navrhovatel dodává, že zadavatel však mezitím již dne 27. 12. 2016 uzavřel smlouvu se společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s. na část plnění, které bylo poptáváno v jednacím řízení bez uveřejnění, a to i přes zákaz uzavřít smlouvu v případě, jsou-li proti postupu zadavatele podány námitky. Navrhovatel současně odmítá tvrzení zadavatele, že se ocitl v krajní situaci nikoliv vlastní vinou, neboť si sám musel být vědom toho, že dosavadní smlouva končila k 31. 12. 2016, přičemž mu nic nebránilo zahájit jednání se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., případně s dalšími dodavateli, mnohem dříve.

38.         Pokud chtěl zadavatel postupovat s péčí řádného hospodáře, neměl dle navrhovatele předmětné zadávací řízení rušit, neboť v něm vysoutěžené ceny jsou výrazně nižší než ceny nabízené společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s. V souvislosti s tím navrhovatel odkazuje na internetový článek „O statisíce lamp se v Praze postará městská firma, bude to dražší. Jsme nezkušení, píše ředitel“ zveřejněný dne 4. 1. 2017 na webových stránkách www.aktualne.cz. Postup zadavatele podle navrhovatele naopak spíše svědčí o tom, že účelem jednacího řízení bez uveřejnění se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. nebylo vůbec uzavření smlouvy, ale pouze jeho formální provedení a snaha zadat veřejnou zakázku mimo režim zákona společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a.s., přestože jmenovaná společnost není objektivně schopna sama toto plnění poskytnout, o čemž dle navrhovatele svědčí i skutečnost, že byla nucena na zajištění předmětného plnění uzavřít smlouvu se společností PREdistribuce, a.s. Jako důkaz k tomuto tvrzení navrhovatel odkazuje na tiskovou zprávu zadavatele ze dne 30. 12. 2016.

39.         Za účelem prokázání tvrzení navrhovatele, že pravým důvodem pro zrušení předmětného zadávacího řízení byl záměr zadavatele zadat předmětné plnění bez zadávacího řízení společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a.s., navrhovatel žádá Úřad, aby si od zadavatele vyžádal dokumenty, které byly přílohami důvodové zprávy k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2806 ze dne 15. 11. 2016 a zadavatel je označil jako neveřejné.

40.         Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel disponoval v rámci správního řízení instituty (návrh na opatření proti nečinnosti, resp. žaloba proti nečinnosti), které jím uváděným průtahům ve správním řízení mohly zamezit. Jelikož však tyto instituty zadavatel ze své vůle nevyužil, nemůže se dle navrhovatele nyní dovolávat toho, že průtahy ve správním řízení jsou důvodem pro zrušení zadávacího řízení. Pokud jde o možné přiznání odkladného účinku správním žalobám proti rozhodnutí Úřadu, navrhovatel zastává názor, že se jedná o zcela výjimečnou, ojedinělou a nepravděpodobnou situaci.

41.         V souvislosti s tvrzením zadavatele ohledně nemožnosti hloubkové obnovy a modernizace veřejného osvětlení navrhovatel opakovaně uvádí, že obnova a modernizace nebyla součástí předmětu plnění veřejné zakázky a není tak vůbec jisté, že by nějaká modernizace probíhala po dobu předchozích let i v případě, že by smlouva na plnění veřejné zakázky byla uzavřena. K neuskutečněnému záměru zadavatele vypsat veřejnou zakázku na modernizaci veřejného osvětlení navrhovatel konstatuje, že hloubková obnova a modernizace by neprobíhala hned od začátku plnění smlouvy na správu veřejného osvětlení a k žádné podstatné změně podmínek mezi zahájením a zrušením zadávacího řízení by dle navrhovatele nedošlo. Navrhovatel dodává, že zadavatel mohl zajišťovat obnovu a modernizaci již nyní a zadavatelem namítaná úzká provázanost výběru správce veřejného osvětlení s obnovou a modernizací je pouze účelovým argumentem pro zrušení zadávacího řízení. Pro ilustraci navrhovatel odkazuje na schválený rozpočet zadavatele pro rok 2016, kde je uveden pro obnovu a modernizaci veřejného osvětlení plán investic 59 mil. Kč a celkově předpokládaný objem ve výši 400 mil. Kč, který však nebyl z rozhodnutí zadavatele vůbec realizován. Od stávajícího správce ELTODO-CITELUM, s.r.o. přitom zadavatel dle navrhovatele každý rok v letech 2014 – 2016 dostal návrh na nutnou obnovu, která však nebyla ze strany zadavatele realizována. Z uvedeného podle názoru navrhovatele vyplývá, že všechny podmínky pro realizaci obnovy včetně financí v rozpočtu byly splněny a akce navrhované jmenovaným správcem nebyly realizovány jen liknavostí zadavatele.

42.         Ve vztahu k jednoznačnosti pojmu „dálkový dohled“ je dle navrhovatele relevantní, že oba znalci dospěli ke shodným závěrům ohledně definice daného pojmu a Úřad následně na tomto základě rozhodl, že navrhovatel toto kvalifikační kritérium splnil.  Dle navrhovatele je tak zřejmé, že výklad daného pojmu žádné pochybnosti u uchazečů, a to i potenciálních, nevzbuzoval, čemuž dle navrhovatele odpovídá i situace, že žádný z uchazečů si k výkladu tohoto pojmu v průběhu zadávacího řízení nevyžádal žádné doplňující informace a ani v tomto ohledu nepodal námitky.

43.         S ohledem na výše uvedené závěry má navrhovatel za to, že rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení bylo nesprávné a nezákonné a zadavatel se dopustil porušení § 84 odst. 2 písm. e) zákona, jakož i základních zásad zadávacího řízení uvedených v § 6 zákona.

Další průběh správního řízení

44.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0772/2016/VZ-03478/2017/541/PDz ze dne 2. 2. 2017 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

45.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0772/2016/VZ-05397/2017/541/PDz ze dne 13. 2. 2017 Úřad v návaznosti na žádost navrhovatele ze dne 10. 2. 2017 prodloužil lhůtu určenou usnesením č. j. ÚOHS-S0772/2016/VZ-03478/2017/541/PDz ze dne 2. 2. 2017, v níž se mohli účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

 

Vyjádření navrhovatele ze dne 13. 2. 2017

46.         Dne 13. 2. 2017 Úřad obdržel vyjádření navrhovatele z téhož dne, v němž navrhovatel zopakoval svůj názor, že zadavatel zrušil předmětné zadávací řízení v rozporu se zákonem, přičemž další skutečnosti a důkazy zjištěné během probíhajícího správního řízení, jakož i postup zadavatele po zrušení zadávacího řízení, nasvědčují tomu, že skutečným důvodem pro zrušení zadávacího řízení byl záměr zadavatele zadat předmět plnění veřejné zakázky přímo společnosti PREdistribuce, a.s., v níž má zadavatel majetkovou účast a která v zadávacím řízení na veřejnou zakázku neuspěla. K tomuto účelu zadavatel dle navrhovatele vytvořil komplexní strategii postupu a následně začal naplňovat jednotlivé její kroky, vedoucí k zadání veřejné zakázky (resp. její části) v rozporu se zákonem.

47.         Navrhovatel poukazuje na skutečnost, že z nahlížení do Úřadem vedeného správního spisu zjistil, že v něm není obsažen žádný záznam o provedení důkazů, jejichž opatření navrhovatel žádal ve svých předchozích vyjádřeních, resp. v návrhu, ani neobsahuje zdůvodnění, proč si Úřad uvedené dokumenty od zadavatele nevyžádal. V návaznosti na výše uvedené navrhovatel podotkl, že některé z těchto dokumentů byly získány koncernem ELTODO na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tyto dokumenty navrhovatel Úřadu předkládá jako přílohu ke svému vyjádření. Navrhovatel však dle svého tvrzení nemá k dispozici stanovisko advokátní kanceláře Lichtenstein Legal s.r.o., IČO 03773647, se sídlem Radlická 608/2, 150 00 Praha 5 (dále jen „advokátní kancelář Lichtenstein Legal s.r.o.“), přičemž požaduje, aby si jej Úřad od zadavatele vyžádal.

48.         Navrhovatel rekapituluje svoje důvody, pro které je přesvědčen o nezákonnosti postupu zadavatele při zrušení předmětného zadávacího řízení. K důvodu pro jeho zrušení spočívajícího v délce správního řízení navrhovatel dále uvedl, že tato skutečnost nemůže být důvodem hodným zvláštního zřetele ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona, přičemž navrhovatel odkazuje na závěry rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S437/2014/VZ-21852/2014/512/MHr ze dne 15. 10. 2014, v němž Úřad délku správního řízení a úvahu o jiném možném postupu zajištění předmětu veřejné zakázky odmítl posoudit jako objektivní důvod ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona. Délka zadávacího řízení ovlivněná přezkumným řízením u Úřadu dle navrhovatele nepředstavuje objektivní, vně zadavatele stojící okolnost, která by atakovala samotný smysl již zahájeného zadávacího řízení tak, jak je vykládána judikaturou ve vztahu k aplikaci citovaného ustanovení zákona. Navrhovatel uvádí, že ke stejnému závěru, že v daném případě nemusí být splněny podmínky pro zrušení zadávacího řízení, dospěl i posudek „Další předpokládaný vývoj řízení před ÚOHS“ zpracovaný právním zástupcem zadavatele, který byl podkladem pro usnesení Rady zadavatele č. 2806 ze dne 15. 11. 2016, přičemž zadavatel i přes tuto skutečnost zrušil zadávací řízení, a vědomě tak jednal v rozporu se zákonem. Navrhovatel dále odkazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice 2007/66/ES), dle které měly členské státy zajistit, aby byly k dispozici účinné a rychle prostředky nápravy vůči rozhodnutí veřejných zadavatelů. Pokud by Úřad přisvědčil argumentaci zadavatele, že délka přezkumného řízení je důvodem pro zrušení zadávacího řízení, pak by dle navrhovatele nebyly splněny cíle zmíněné směrnice a zároveň by tímto postupem bylo odůvodněno zrušení zadávacího řízení, které je zásahem do očekávání uchazečů a směřuje proti cílům sledovaným úpravou veřejných zakázek.

49.         Ve vztahu k zadavatelem předloženému posudku společnosti ALMAPRO, s.r.o. navrhovatel konstatuje, že nelze dovozovat žádné propojení činností správce veřejného osvětlení s obnovou a modernizací veřejného osvětlení, jelikož obnova a modernizace nebyla součástí zrušené veřejné zakázky, ani součástí dočasných smluv zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění, naopak měla být realizována přímo zadavatelem. Společnost ALMAPRO, s.r.o. dle navrhovatele navíc není subjektem schopným zpracovat výše uvedený posudek, když předmět podnikání „Projektová činnost“ byla jmenované společnosti zapsána až v září 2016 a posudek neoprávněně čerpá ze studie, kterou zpracovala společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. již v červnu 2016.

50.         K zadavatelem tvrzenému zrušení zadávacího řízení z důvodu nejasnosti zadávacích podmínek navrhovatel opakovaně uvádí, že Úřad již shodně se znaleckými posudky dovodil srozumitelnost a jednoznačnost pojmu „dálkový dohled“. Na základě toho navrhovatel vnímá postup zadavatele, který používá procesní argumentaci jednoho z účastníků správního řízení coby relevantní důvod pro zrušení zadávacího řízení, jako účelový a spekulativní postup zadavatele, který měl zakrýt jeho skutečný záměr zadat veřejnou zakázku společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a.s., resp. společnosti PREdistribuce, a.s., a tím vyloučit z plnění veřejné zakázky všechny dodavatele, v nichž zadavatel nemá majetkovou účast. Takový postup však navrhovatel vnímá jako podstatný zásah do základních zásad Smlouvy o fungování Evropské unie, zejména do zásad volného pohybu zboží, svobody usazování a svobodného poskytování služeb a zásad z nich odvozených, neboť zadavatel diskriminuje dodavatele, kteří mají sídlo v jiném členském státě Evropské unie, a naopak zvýhodňuje jiného soutěžitele, který je navíc majetkově a personálně propojen se zadavatelem, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené legislativou Evropské unie.

51.         Navrhovatel nadále tvrdí, že v šetřeném případě nebyla splněna podmínka pro zrušení zadávacího řízení bez zbytečného odkladu, když k jeho zrušení přistoupil až čtyři měsíce od podání rozkladů proti posledně vydanému rozhodnutí Úřadu. Nad rámec toho navrhovatel uvádí, že Rada zadavatele rozhodla již dne 24. 11. 2015 usnesením č. 2884 o zadání posudku ve věci analýzy možnosti zabezpečení správy, provozu a údržby veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy společností se 100% majetkovou účastí zadavatele a možného zrušení předmětného zadávacího řízení. Na základě toho byla dle navrhovatele následně zadavatelem zadána analýza společnosti COST CONTROL, s.r.o., IČO 24290106, se sídlem Sámova 410/28, 101 00 Praha 10 (dále jen „společnost COST CONTROL“), která byla zpracována v srpnu 2016, přičemž zadavatel zrušil předmětné zadávací řízení až rok od zadání této analýzy a několik měsíců od jejího předložení jmenovanou společností. S ohledem na zřejmý zájem zadavatele zrušit veřejnou zakázku již na konci roku 2015, tedy v době, kdy ještě nebylo Úřadem vydáno rozhodnutí v dosavadním správním řízení, je dle navrhovatele zřejmé, že zadavatelem uváděný důvod s odkazem na průtahy ve správním řízení je čistě účelový a zastírá skutečný úmysl zadavatele zadat předmět plnění veřejné zakázky přímo společnosti PREdistribuce, a.s.

 

 

Vyjádření zadavatele ze dne 16. 2. 2017

52.         Dne 16. 2. 2017 Úřad obdržel vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel uvedl, že dne 9. 2. 2017 bylo zástupci zadavatele umožněno nahlédnutí do předmětného správního spisu, přičemž s ohledem na jeho rozsah čítající cca 1200 stran zadavatel požádal Úřad o prodloužení uvedené lhůty o nejméně 20 dnů. Jelikož však Úřad zmíněnou lhůtu prodloužil o pouhé tři dny, nezohlednil dle názoru zadavatele všechny zásady při hodnocení svých povinností ohledně práva zadavatele na seznámení se s obsahem spisového materiálu před vydáním rozhodnutí. Z uvedeného důvodu je zadavatel názoru, že neumožněním mu dostatečně se seznámit s obsahem správního spisu lze takový postup Úřadu považovat za porušení práva na spravedlivý proces a zásady, že rozhodnutí Úřadu nesmí být pro účastníka řízení překvapivé. S ohledem na výše uvedené zadavatel konstatuje, že podává své vyjádření alespoň v omezeném rozsahu.

53.         Ohledně námitky navrhovatele, že ke zrušení zadávacího řízení nedošlo bez zbytečného odkladu, jakož i ve vztahu k otázce přezkoumávání mimořádně nízké nabídkové ceny i k dalším námitkám navrhovatele uvedeným v jeho vyjádření ze dne 20. 1. 2017 zadavatel plně odkazuje na své předchozí vyjádření ze dne 9. 1. 2017. K námitkám navrhovatele, že skutečným důvodem pro zrušení zadávacího řízení byla snaha zadavatele nezákonně zadat předmět plnění veřejné zakázky společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a.s., jakož i v souvislosti s námitkami navrhovatele ohledně průběhu jednacího řízení bez uveřejnění, zadavatel odkazuje na obsah správního spisu vedeného Úřadem pod sp. zn. S0004/2017/VZ.

54.         Zadavatel závěrem vyslovuje názor, že navrhovatel do správního spisu doložil podstatnou část dokumentů, které s předmětným zadávacím řízením nesouvisí a jsou zavádějící, přičemž se jedná např. o kopie smluvních vztahů mezi zadavatelem a společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s. vztahující se ke správě a využití nemovitostí ve vlastnictví zadavatele, včetně přípravy projektů na zástavbu pozemků. Obdobně lze dle zadavatele hodnotit i tendenční mediální zprávy předložené navrhovatelem, korespondenci týkající se předání veřejného osvětlení po ukončení smlouvy a dokumenty z interních neveřejných podkladů pro rozhodování orgánů zadavatele.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

55.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastních zjištění konstatuje, že nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle ustanovení § 118 odst. 1 nebo 2 zákona, k čemuž uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K právnímu postavení zadavatele

56.         Úřad se nejprve zabýval otázkou, zda zadavatel naplňuje definici zadavatele podle zákona.

57.         Podle § 2 odst. 1 zákona se za zadavatele veřejné zakázky považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.

58.         Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek.

59.         Podle čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se Česká republika člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

60.         Jak je zřejmé z čl. 1 bodu 1. ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel hlavní město Praha je vyšším územním samosprávným celkem.

61.         Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že zadavateli hlavní město Praha svědčí postavení veřejného zadavatele ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) zákona, neboť je územním samosprávným celkem.

K výroku tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

62.         Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

63.         Podle § 17 písm. l) zákona se pro účely tohoto zákona zadávacími podmínkami rozumí veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.

64.         Podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona může zadavatel bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

65.         Podle § 84 odst. 8 zákona je zadavatel povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.

66.         Podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1 nebo 2 citovaného ustanovení zákona.

Závěry Úřadu

67.         Úřad k problematice zrušení zadávacího řízení obecně konstatuje, že zákon rozlišuje mezi zákonnou povinností zrušit zadávací řízení a fakultativní možností zadavatele zrušit zadávací řízení v případech stanovených zákonem. Obligatorně se zadávací řízení ruší podle § 84 odst. 1 zákona, fakultativně za podmínek stanovených v § 84 odst. 2 až 5 zákona.

68.         Ve vztahu k ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona, ve kterém je uvedena možnost zrušit zadávací řízení z důvodů hodných zvláštního zřetele, Úřad předně v obecné rovině odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 64/2009-109 ze dne 27. 1. 2010, ve kterém je uvedeno, že „důvody hodné zvláštního zřetele jsou typickým neurčitým právním pojmem. V zákoně jeho definice obsažena není, a tedy je třeba mu přisoudit takový význam, který nejlépe odpovídá povaze, smyslu a účelu toho, co zákon o veřejných zakázkách upravuje. (…) Jakékoliv zrušení zadávacího řízení v případě veřejné zakázky ale musí být vykládáno restriktivně, aby bylo zamezeno libovůli (svévoli) veřejného zadavatele, která by mohla vyústit v korupci či nepřípustnou veřejnou odplatu, a tedy přesně v duchu výkladu provedeného krajským soudem. Proto je třeba ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách a zejména slovní spojení „důvody zvláštního zřetele hodné“ vykládat jako důvody objektivní, stojící vně veřejného zadavatele, nikoliv jako důvody subjektivního rázu, které by popřely smysl jmenovaného zákona“.

69.         Je tedy zřejmé, že ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona předpokládá skutečnosti, které jsou objektivní, a tedy nezávislé na vůli zadavatele – slovy zákona „v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval“. Zadavatel by měl při posouzení oprávněnosti zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle výše uvedeného ustanovení zákona zhodnotit, zda důvody pro zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku splňují dvě podmínky vyplývající z citovaného ustanovení zákona, a to podmínku, že se tyto důvody vyskytly „v průběhu“ zadávacího řízení, a že se jedná o důvody „zvláštního zřetele“. Současně by měl zadavatel ke zrušení zadávacího řízení přistoupit ve lhůtě bez zbytečného odkladu.

70.         K problematice „důvodů hodných zvláštního zřetele“ Úřad dále uvádí, že by se mělo jednat o takové důvody, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby pokračoval v zadávacím řízení, to znamená takové, jejichž existenci zadavatel zjistil v průběhu zadávacího řízení s tím, že již není možné ze strany zadavatele přijmout jiná opatření k nápravě, např. prodloužit lhůty k podání nabídek, dodatečně odeslat určitou písemnost atd. Důvod, pro který nelze po zadavateli požadovat, aby pokračoval v zadávacím řízení, může být například situace, kdy zadávací podmínky nejsou stanoveny v souladu se zákonem, v důsledku nesprávně stanovených zadávacích podmínek jsou nabídky vzájemně neporovnatelné a nelze je tedy vyhodnotit, může však jíž rovněž o důvody stojící vně zadavatele jako jsou např. ekonomické důvody nebo jiné důvody, které zadavatel sám nezpůsobil a není schopen je nikterak ovlivnit. Důvodem pro zrušení celého zadávacího řízení by pak měly být pouze takové skutečnosti, které nelze vyřešit přijmutím opatření k nápravě. V této souvislosti Úřad uvádí, že zrušení zadávacího řízení není na rozdíl od uzavření smlouvy preferovaným způsobem ukončení zadávacího řízení, přičemž důvody, pro které se zadavatel rozhodl pro zrušení zadávacího řízení, musí být řádně odůvodněny, aby bylo účastníkům zadávacího řízení umožněno brojit proti případnému účelovému zrušení zadávacího řízení ze strany zadavatele.

71.         Odůvodnění zrušení zadávacího řízení uvedené v oznámení o zrušení zadávacího řízení, případně v samotném rozhodnutí o zrušení, představuje dokument zásadního významu, neboť se jedná o jediný relevantní dokument, na základě kterého lze následně přezkoumat oprávněnost zrušení zadávacího řízení zadavatelem. Později, a to ani v rámci správního řízení vedeného před Úřadem, již nelze důvody pro zrušení zadávacího řízení dále rozšiřovat. Smyslem výše uvedeného je, aby uchazeči o veřejnou zakázku mohli proti důvodům zrušení zadávacího řízení podat námitky, resp. návrh, přičemž nelze akceptovat situaci, že by zadavatel skutečné důvody pro zrušení zadávacího řízení uvedl až v rámci správního řízení například ve svém vyjádření k návrhu.

72.         V návaznosti na výše uvedené Úřad dále konstatuje, že za jediné relevantní důvody pro zrušení předmětného zadávacího řízení lze v šetřeném případě považovat pouze ty důvody, které zadavatel uvedl v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 11. 2016 (viz bod 74. odůvodnění tohoto rozhodnutí). V daném případě tedy nelze přihlížet k domněnce navrhovatele, že skutečným důvodem pro zrušení zadávacího řízení byly nikoliv skutečnosti uvedené ve výše citovaném rozhodnutí, ale snaha zadavatele zadat předmětné plnění mimo režim zákona společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a.s. Z uvedeného důvodu Úřad neakceptoval žádost navrhovatele, aby si Úřad od zadavatele vyžádal neuveřejněné podklady pro usnesení Rady hlavního města Prahy č. 3053 ze dne 6. 12. 2016, jakož i neveřejné dokumenty, které byly přílohami důvodové zprávy k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2806 ze dne 15. 11. 2016, neboť Úřad posuzuje oprávněnost pouze těch důvodů pro zrušení zadávacího řízení, které zadavatel výslovně specifikoval v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 11. 2016. Ze stejného důvodu Úřad neakceptoval rovněž žádost navrhovatele, aby si Úřad vyžádal od zadavatele stanovisko advokátní kanceláře Lichtenstein Legal s.r.o., jež bylo přílohou důvodové zprávy k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2806 ze dne 15. 11. 2016.

73.         Úřad na tomto místě konstatuje, že předmětem přezkumu postupu zadavatele v daném správním řízení je toliko posouzení, zda zadavatel zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku v souladu se zákonem. Úřad se tedy v rámci odůvodnění tohoto rozhodnutí nezabýval námitkami navrhovatele směřujícími proti nezákonnosti postupu zadavatele v jednacím řízení bez uveřejnění s dosavadním správcem zařízení veřejného osvětlení ELTODO-CITELUM, s.r.o., ani posouzením oprávněnosti postupu zadavatele při uzavření příkazní smlouvy na základě in-house výjimky se společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s. Předmětem přezkumu Úřadu je v daném případě pouze postup zadavatele učiněný v zadávacím řízení na šetřenou veřejnou zakázku, nikoliv jeho postup v rámci jiných zadávacích řízení či postup spočívající v uzavření smlouvy mimo režim zákona na základě zákonné výjimky. Pro úplnost Úřad uvádí, že otázka oprávněnosti uzavření příkazní smlouvy zadavatelem se společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s. je řešena na základě návrhu společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0004/2017/VZ.

74.         V šetřeném případě zadavatel rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 11. 2016 zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona. V odůvodnění citovaného rozhodnutí zadavatel uvedl, že ani téměř 3,5 roku po zahájení zadávacího řízení ve věci předmětné veřejné zakázky nedošlo k jeho ukončení a naplnění jeho účelu, tedy uzavření smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky a především pak k samotné realizaci tohoto plnění. Za daných okolností je tak dle zadavatele samotný procesní stav věci objektivním důvodem hodným zvláštního zřetele, pro něhož po něm nelze spravedlivě požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, neboť časový aspekt dosažení účelu zadávacího řízení není reálně odhadnutelný. Dalším zadavatelem zmíněným důvodem pro zrušení zadávacího řízení bylo možné porušení § 6 odst. 1 zákona v souvislosti s definicí pojmu „dálkový dohled“, jehož jednoznačnost v průběhu správního řízení vedeného pod sp. zn. S1044,1060,1066/2014/VZ opakovaně rozporoval uchazeč PREdistribuce, a.s. Dle zadavatele je zřejmé, že i v případě, kdy se zadávací řízení vrátí do fáze hodnocení nabídek, nebude již možno z jeho strany přijmout opatření k nápravě takto stanovených zadávacích podmínek. Zadavatel jako další důvod pro zrušení zadávacího řízení spatřuje nutnost opakovaného zadávání předmětného plnění v jednacích řízeních bez uveřejnění a s tím související aspekty, jako je provizorní, nevhodná a dlouhodobě neudržitelná spolupráce s takto zajištěným správcem veřejného osvětlení a s tím spojená nemožnost obnovy a modernizace předmětných zařízení v původně plánovaném rozsahu. Zadavatel současně poukazuje na skutečnost, že se v mezidobí od zahájení zadávacího řízení do okamžiku jeho zrušení podstatným způsobem změnily parametry zařízení veřejného osvětlení.

75.         Úřad posoudil důvody pro zrušení předmětné veřejné zakázky tak, jak jsou zachyceny v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 11. 2016, přičemž k výše uvedeným důvodům zadavatele Úřad uvádí následující.

K délce správního řízení

76.         Z důvodu přehlednosti Úřad opětovně uvádí, že dne 4. 6. 2013 zadavatel zahájil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve smyslu § 26 odst. 1 písm. a) zákona.

77.         Z protokolu o otevírání obálek ze dne 12. 9. 2013 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek nabídky 9 uchazečů.

78.         Dne 20. 12. 2013 bylo zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce, které bylo vedeno Úřadem pod sp. zn. S786/2013/VZ. V rámci uvedeného správního řízení Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S786/2013/VZ-9090/2014/522/JCh ze dne 28. 4. 2014 konstatoval, že zadavatel nedodržel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku postup stanovený v § 77 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona tím, že úkony komise pro posouzení a hodnocení nabídek související s posouzením výše nabídkové ceny uchazeče Sdružení pro údržbu osvětlení v Praze ve vztahu k předmětu veřejné zakázky nebyly provedeny transparentně, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Jako opatření k nápravě Úřad zrušil úkony zadavatele provedené v souvislosti s posouzením nabídky jmenovaného uchazeče podle § 77 zákona, které byly zdokumentovány v protokolu o IV. jednání hodnotící komise ze dne 8. 11. 2013 a současně zrušil všechny následující úkony učiněné zadavatelem v předmětném zadávacím řízení, včetně rozhodnutí o vyloučení jmenovaného uchazeče z účasti v zadávacím řízení ze dne 20. 11. 2013.

79.         Po novém posouzení nabídky jmenovaného uchazeče zadavatel usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2804 ze dne 21. 10. 2014 opětovně rozhodl o vyloučení jmenovaného uchazeče z účasti v předmětném zadávacím řízení a současně rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky navrhovatele.

80.         Proti výše uvedeným úkonům zadavatele byly dne 4. 12. 2014, dne 5. 12. 2014 a dne 5. 12. 2014 podány návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, přičemž předmětná správní řízení byla následně spojena do společného správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. S1044,1060,1064/2014/VZ. V rámci uvedeného správního řízení Úřad vydal dne 23. 7. 2015 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S1044,1060,1064/2014/VZ-19258/541/ODv, v němž konstatoval, že zadavatel nedodržel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku postup stanovený v § 59 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když při posouzení kvalifikace navrhovatele a uchazeče ČKD PRAHA DIZ, a.s., IČO 00565997, se sídlem Kolbenova 499, 190 00 Praha 9 posoudil na základě netransparentního postupu splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona, uvedeného v bodu 4.4. „Technické kvalifikační předpoklady“ zadávací dokumentace, jako prokázané, ačkoli tato skutečnost z dokumentů předložených uvedenými uchazeči nevyplývala, přičemž uvedený postup zadavatele mohl podstatným způsobem ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. V rámci zbylých návrhů Úřad citovaným rozhodnutím rozhodl o zastavení správního řízení v těchto částech, resp. zamítnutí jejich části z procesních důvodů. Jako opatření k nápravě Úřad v citovaném rozhodnutí zrušil úkony zadavatele spojené s posouzením splnění technických kvalifikačních předpokladů výše jmenovaných uchazečů zdokumentované v protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 20. 9. 2013 a v protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 14. 10. 2013, a současně zrušil i všechny následující úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení, a to včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21. 10. 2014 v předmětném zadávacím řízení.

81.         Proti citovanému rozhodnutí Úřadu byly podány dva rozklady, a to konkrétně dne 7. 8. 2015 uchazečem Sdružení pro údržbu osvětlení v Praze a dne 11. 8. 2015 navrhovatelem. Předseda Úřadu následně rozhodnutím č. j. ÚOHS-R247,253/2015/VZ-10302/2016/323/PMo ze dne 16. 3. 2016 výše uvedené rozhodnutí Úřadu v části, kde Úřad dovodil porušení zákona při posouzení splnění technických kvalifikačních předpokladů, zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání.

82.         Úřad po novém projednání věci vydal rozhodnutí č. j. ÚOHS-S1044,1060,1064/2014/VZ-28440/2016/542/ODv ze dne 8. 7. 2016, v němž zamítl část návrhu směřující proti postupu zadavatele při posouzení prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů a část návrhu směřující proti podání nabídek propojenými osobami v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona. Úřad citovaným rozhodnutím dále konstatoval, že zadavatel nedodržel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku postup stanovený v § 77 odst. 1 zákona v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 1 zákona tím, že posouzení výše nabídkových cen navrhovatele a uchazeče – účastníci sdružení: PREdistribuce, a.s.; Pražská energetika a.s., IČO 60193913, se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10; Netze BW GmbH, se sídlem Schelmenwasenstraße 15, 705 67 Stuttgart, Spolková republika Německo, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem ve Stuttgartu pod číslem HRB 747734 (dále jen „sdružení PREdistribuce, a.s.“) – ve vztahu k předmětu veřejné zakázky neprovedl transparentním způsobem, když nezdůvodnil, z jakého důvodu neshledal nabídkové ceny výše uvedených uchazečů za mimořádně nízké, přestože v průběhu předmětného zadávacího řízení vyvstaly důvodné pochybnosti ohledně jejich výše, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Ve zbylých částech návrhů Úřad rozhodl o zastavení správního řízení z procesních důvodů. Jako opatření k nápravě Úřad v citovaném rozhodnutí zrušil úkony zadavatele související s posouzením výše nabídkových cen jmenovaných uchazečů ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, a to včetně zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 1. 10. 2014, a současně zrušil i všechny následující úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21. 10. 2014.

83.         Dne 22. 7. 2016 a dne 23. 7. 2016 Úřad obdržel od navrhovatele a sdružení PREdistribuce, a.s. rozklady proti citovanému rozhodnutí Úřadu. Dne 10. 8. 2016 byly podané rozklady spolu se spisem v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu předány odvolacímu orgánu – předsedovi Úřadu, a to prostřednictvím rozkladové komise, přičemž o podaných rozkladech nebylo doposud rozhodnuto. Zadavatel dne 16. 11. 2016 rozhodl o zrušení předmětného zadávacího řízení.

84.         V návaznosti na výše popsaný průběh předmětného zadávacího řízení a důvody, pro které se jej zadavatel rozhodl zrušit, považuje Úřad za vhodné na tomto místě uvést, že přestože z hlediska zákona je primárním účelem zadávacího řízení umožnit spravedlivou a transparentní hospodářskou soutěž o veřejnou zakázku mezi potenciálními dodavateli, nelze odhlédnout od skutečnosti, že dosažení tohoto stavu není jediným samostatně stojícím důvodem pro realizaci zadávacího řízení, nýbrž že podstatným cílem v zadávacím řízení je uspokojení potřeb zadavatele v požadovaném rozsahu a náležité kvalitě. Je zřejmé, že k dosažení tohoto cíle je nezbytné, aby zadavateli bylo skrze uzavřenou smlouvu s vybraným uchazečem poskytnuto poptávané plnění v adekvátní lhůtě, jelikož výchozí podmínky, vůči kterým zadavatel nastavil zadávací podmínky poptávaného plnění, se mohou v čase měnit, proto je zcela objektivně žádoucím stavem, aby samotná délka zadávacího řízení nepřesáhla pomyslnou hranici, po jejímž překročení již samotná realizace veřejné zakázky vyplývající z případně uzavřené smlouvy postrádá pro zadavatele jakýkoliv smysl. V tomto ohledu tedy lze konstatovat, že za určitých okolností může dojít k situaci, kdy je délka zadávacího řízení delší oproti původně plánovanému předpokladu, což může zapříčinit, že uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, jakožto žádoucí výsledek zadávacího řízení, přestává být preferovaným cílovým stavem, ale naopak se jím stává z objektivních a legitimních důvodů zrušení zadávacího řízení. Přitom nelze bez dalšího s těmito postupy ztotožňovat tzv. zadávací lhůtu. Úvaha, že po uplynutí zadavatelem stanovené zadávací lhůty automaticky jde o fázi popsanou v předchozí větě je lichá. Je třeba posuzovat veškeré okolnosti případu, které se vyskytly v průběhu zadávacího řízení, na které zadavatel jako na důvody pro zrušení zadávacího řízení odkazuje. Ostatně zadávací lhůta vypovídá o vázanosti uchazečů nabídkami a nikoli prima facie o tom, že ihned po jejím uplynutí je zde důvod pro zrušení zadávacího řízení. Nicméně pokud doba, jež následovala po uplynutí zadávací lhůty několikanásobně překračuje lhůtu zadávací, je třeba zkoumat pečlivě i okolnosti, jež k tomu podstatnou měrou přispěly.

85.         Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel se v rámci důvodů pro zrušení zadávacího řízení odvolával na průtahy v zadávacím řízení způsobené vedenými správními řízeními, zabýval se Úřad v kontextu výše uvedeného předně časovými aspekty přezkoumávaného případu, přičemž dospěl k následujícím zjištěním.

86.         Zadavatel zahájil za účelem realizace předmětu veřejné zakázky zadávací řízení již dne 4. 6. 2013, přičemž předpokládal (a taktéž tomu přizpůsobil zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky), že zadávací řízení by mělo být ukončeno maximálně v horizontu 120 dní od podání nabídek, tj. ode dne 12. 9. 2013, což vyplývá z nastavení zadávací lhůty v předmětném zadávacím řízení. Z průběhu zadávacího řízení pak vyplývá, že v situaci, kdy zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení, překračoval počet uplynulých dní od data podání nabídek původně předpokládaný časový průběh zadávacího řízení takřka desetinásobně. Je proto zřejmé, že zadavatelem uvedený důvod časové prodlevy v zadávacím řízení, který souvisel s vedenými správními řízeními ve věci přezkumu postupu zadavatele v předmětném zadávacím řízení, měl své reálné opodstatnění. Úřad v této souvislosti uvádí, že ačkoli v určitých situacích uvedených v § 43 odst. 4 a 5 zákona zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči vázaní svými nabídkami, neběží, je v daném případě nutné zohlednit především faktickou dobu, která již uplynula od podání nabídek v předmětném zadávacím řízení.

87.         V rámci odůvodnění zrušení zadávacího řízení zadavatel ve vztahu k délce zadávacího řízení poukazoval zejména na okolnost vedených správních řízení, k čemuž Úřad uvádí následující. K samotnému vlivu probíhajících správních řízení na délku zadávacího řízení Úřad uvádí, že konkrétní průběh správních řízení nelze v daném případě z hlediska oprávněnosti zrušení zadávacího řízení přičítat k tíži zadavatele, jelikož procesní průběh správního řízení nebyl ovlivněn obstrukčním jednáním na straně zadavatele. Úřad se v dosavadních správních řízeních opakovaně dotazoval příslušných subjektů a žádal si od nich podklady za účelem řádného zjištění skutkového stavu věci, včetně zhodnocení několika odborných stanovisek, což mělo ve spojení se zrušením prvostupňového rozhodnutí Úřadu předsedou Úřadu a vrácením věci Úřadu k novému projednání (a na to navazující nové dokazování) za následek výše popsaný průběh předmětných správních řízení. Úřad rovněž poukazuje na množství účastníků dosavadního společného správního řízení, kterých bylo v daném případě pět, přičemž někteří z nich navíc vystupovali jako sdružení zastupující několik dalších společností, což se projevilo v množství podání, kterými se Úřad musel zabývat a jejichž argumenty se musel v rámci odůvodnění náležitě vypořádat. Úřad dále konstatuje, že i v případě, pokud by Úřadem posledně vydané rozhodnutí č. j. ÚOHS-S1044,1060,1064/2014/VZ-28440/2016/542/ODv ze dne 8. 7. 2016 bylo potvrzeno předsedou Úřadu a nabylo právní moci, zadávací řízení by se tak opětovně vrátilo do fáze posouzení nabídek, v níž se již nacházelo v době před zahájením citovaného správního řízení. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, s přihlédnutím ke stavu zadávacího řízení, Úřad konstatuje, že pokud dosavadní vývoj zadávacího řízení ani po více než třech letech od jeho zahájení nesměřuje k zákonem preferovanému způsobu ukončení zadávacího řízení, tj. k uzavření smlouvy, přičemž vznik takové prodlevy je spojen s objektivními příčinami, které nejsou způsobeny na straně zadavatele, je možné takové prodloužení zadávacího řízení s přihlédnutím k dalším okolnostem (viz dále) považovat za důvod hodný zvláštního zřetele.

88.         V této souvislosti Úřad uvádí, že délku zadávacího řízení je nutné posuzovat v kontextu všech souvisejících skutečností. Jak již Úřad uvedl výše, v případě, že nedojde k uzavření smlouvy a k faktickému plnění předmětu veřejné zakázky v předpokládaném časovém horizontu, je akceptovatelné zrušení zadávacího řízení, avšak pouze za situace, pokud časová prodleva způsobuje nemožnost řádného uspokojení potřeb zadavatele v požadovaném rozsahu. Jinak řečeno, pokud v důsledku prodloužení doby zadávacího řízení nad běžně únosnou míru není předpoklad brzkého uzavření smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky, je možné takové důvody označit za důvody hodné zvláštního zřetele, neboť primárním účelem zadávacího řízení je pořízení plnění vedoucí k uspokojení potřeb zadavatele. S prodlužující se dobou, ve které nelze uzavřít smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky, je zadavatel stále více limitován možnostmi řešení takto vzniklé situace, přičemž po určité době již ani původní vymezení předmětu plnění dostatečně nereflektuje aktuální potřeby zadavatele, a v takovém případě se jeví jako oprávněná otázka, zda zadávací řízení nezrušit.

89.         Uvedené závěry lze ukázat na teoretické situaci, kdy v případě dodávky kancelářského či jiného spotřebního materiálu prakticky nezáleží, kdy započne samotné plnění veřejné zakázky (za předpokladu, že sjednané podmínky jsou nadále akceptovatelné smluvními stranami), neboť v mezidobí nedochází ke změně výchozí podmínek plnění. Pro řádné plnění veřejné zakázky spočívající například v dodávce kancelářského papíru by neměla být nikterak rozhodující doba počátku plnění. Opačným příkladem může být však situace, kdy plnění veřejné zakázky na dodávku tonerů do tiskáren nezačne v předpokládaném termínu a v mezidobí dojde k výměně samotných tiskáren. V takovém případě je délku zadávacího řízení nutné považovat za důvod hodný zvláštního zřetele pro zrušení zadávacího řízení, neboť v opačném případě by to znamenalo, že zadavatel je de facto nucen nakoupit tonery, pro které již nemá z důvodu výměny tiskáren žádné využití. Uvedené příklady představují v nastíněných případech extrémní situaci a v praxi lze předpokládat pouze částečnou změnu původních podmínek, přičemž je pak na zadavateli, aby v důvodech pro zrušení zadávacího řízení dostatečným způsobem odůvodnil povahu vzniklé situace, která vyústila v potřebu zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Úřad v návaznosti na výše uvedené opětovně konstatuje, že délku zadávacího řízení (a to i případně v souvislosti s vedenými správními řízeními) je za určitých okolností, které byly nastíněny výše, možné považovat za důvod hodný zvláštního zřetele.

90.         K oprávněnosti zrušení zadávacího řízení z důvodu probíhajícího správního řízení Úřad uvádí, že v případě, kdy průběh správního řízení zasahuje do průběhu zadávacího řízení, a to tak, že ovlivnil faktickou možnost plnit veřejnou zakázku v původně plánovaném rozsahu činností, lze takový důvod považovat za důvod hodný zvláštního zřetele. Úřad na tomto místě akcentuje, že nelze pouze samotný průběh správního řízení bez zohlednění dalších skutečností automaticky považovat za důvod hodný zvláštního zřetele, avšak v případech, kdy průběh správního řízení významným způsobem zasahuje do záměru zadavatele splnit jemu svěřené úkoly a délka zadávacího řízení je ovlivněna okolnostmi nezávislými na zadavateli, zejména je odvislá od okolností souvisejících s průběhem správního řízení, kdy např. účastníci řízení odlišní od zadavatele zpochybňují již vyslovené závěry, přičemž zadavatel tak nemá stále k dispozici pravomocné rozhodnutí, je možné průběh správního řízení, který ovlivnil délku zadávacího řízení považovat za důvod vedoucí k oprávněnému zrušení zadávacího řízení, byť práva účastníků správního řízení jsou uplatňována podle zákona či dle správního řádu. V šetřeném případě Úřad zohlednil, že zadavatel délku správního řízení sp. zn. S1044,1060,1064/2014/VZ, tj. v období od podání návrhů dne 4. 12. 2014, resp. 5. 12. 2014 do vydání druhého prvostupňového rozhodnutí v dané věci, tj. do 8. 7. 2016, nemohl za situace, kdy setrval na svém názoru, ovlivnit. Úřad dále uvádí, že je vždy nutné zohlednit okolnosti daného případu, resp. procesní stav probíhajícího správního řízení, neboť nelze akceptovat situace, kdy je ke zrušení zadávacího řízení přistoupeno s odvoláním se na průběh správního řízení, přičemž by to byl právě zadavatel, který by zapříčinil, že délka správního řízení byla neúměrná povaze šetřeného případu. Uvedená situace však v šetřeném případě nenastala, o čemž svědčí mimo jiné i skutečnost, že zadavatel nepodal proti žádnému z Úřadem vydaných rozhodnutí v rámci dosavadního správního řízení rozklad (vyjma proti rozhodnutí Úřadu o nařízení předběžného opatření), z čehož je zřejmé, že byl připraven akceptovat Úřadem stanovený postup, a to i za situace, kdy mu Úřad rušil vybrané úkony a byl povinován postupy upravené zákonem opakovat. Úřad opětovně uvádí, že zadávací řízení je proces směřují k uzavření smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky. V případě, kdy je průběh tohoto procesu významně ovlivněn správním řízením a zadavatel je v situaci, kdy ani po více než třech letech od zahájení zadávacího řízení nedošlo k uzavření smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky (a kdy i výchozí podmínky předmětu plnění doznaly změn - viz dále), jako je tomu v právě posuzovaném případě, je z pohledu Úřadu oprávněná úvaha zadavatele, zda dané zadávací řízení nezrušit a nezahájit nové kroky směřující k pořízení potřebného plnění.

91.         Úřad uvádí, že v šetřeném případě zohlednil skutečnost, že délka zadávacího řízení související i s průběhem správních řízení se výrazným způsobem promítla do změny parametrů veřejné zakázky. V daném případě je rozsah plnění veřejné zakázky (tj. činnosti související s veřejným osvětlením) kalkulován určitým způsobem, přičemž rozsah plnění v dalších letech závisí mimo jiné i na předchozím rozsahu plnění. Jinak řečeno rozsah plnění veřejné zakázky v každém jednotlivém roce je závislý na provedení servisu a údržby veřejného osvětlení v předpokládaném rozsahu v předcházejícím období. Za situace, kdy v důsledku neukončeného zadávacího řízení nedošlo k zahájení poskytování předmětných činností spojených se servisem a údržbou veřejného osvětlení v předpokládaném časovém období a v daném rozsahu, je zřejmé, že v následujícím období je výchozí stav osvětlení ovlivněn dobou prodlevy, ve které nebyly vykonávány původně předpokládané práce a činnosti. Úřad k uvedenému proto konstatuje, že délka zadávacího řízení ovlivněná průběhem správních řízení stojí za změnou stavu parametrů předmětného plnění, a jako taková je oprávněným důvodem pro zrušení zadávacího řízení.

Ke změně parametrů předmětného plnění

92.         V rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 11. 2016 zadavatel ve výčtu důvodů pro zrušení předmětného zadávacího řízení uvedl, že v mezidobí od zahájení předmětného zadávacího řízení do okamžiku jeho zrušení zadavatelem uplynulo téměř tři a půl roku, přičemž za tuto dobu již došlo ke změně podmínek, za kterých bylo zadávací řízení zahajováno, zejména pak došlo ke změně stavu veřejného osvětlení. Uvedenou skutečnost zadavatel dokládá rovněž výše zmíněným posudkem zhotoveným společností ALMAPRO, s.r.o., z něhož vyplývá, že v období let 2014 až 2016, kdy musel zadavatel zajišťovat správu zařízení veřejného osvětlení v provizorním a dlouhodobě neudržitelném režimu prostřednictvím opakovaných jednacích řízení bez uveřejnění, došlo vlivem nedostatečné obnovy komponent systému veřejného osvětlení k jeho výraznému zestárnutí.

93.         Úřad uvádí, že v šetřeném případě je nutné zohlednit charakter předmětného plnění, který úzce souvisí s aktuálním stavem spravovaných zařízení veřejného osvětlení. Podstatnou skutečností pro posouzení dané věci je zjištění, že výchozí stav zařízení veřejného osvětlení je v současnosti zcela odlišný od jeho stavu v době zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, což dokládá rovněž zadavatelem předložený posudek. Z uvedeného posudku vyplývá, že v letech 2014 až 2016 byly prováděny činnosti na systému veřejného osvětlení v omezeném rozsahu, v důsledku čehož vznikl deficit stožárů k obnově celkem 6146 ks a rovněž se změnilo průměrné stáří těchto stožárů. Ze závěrů uvedeného posudku vyplývá, že v budoucím období bude nutné investovat do veřejného osvětlení větší množství finančních prostředků (z citovaného posudku vyplývá, že v letech 2014 až 2016 činil deficit investic do obnovy veřejného osvětlení částku 174,9 mil. Kč a musel by být dorovnán v prvních třech letech realizace předmětu plnění veřejné zakázky) tak, aby došlo k dorovnání technického stavu osvětlení na požadovanou úroveň, která byla plánována v době zahájení zadávacího řízení. V návaznosti na uvedený posudek Úřad konstatuje, že v průběhu zadávacího řízení došlo k výrazné změně stavu osvětlení, přičemž tato změna má přímý dopad i do rozsahu a struktury plnění předmětné veřejné zakázky. V šetřeném případě došlo v průběhu zadávání veřejné zakázky ke změně stavu osvětlení, a to způsobem, kdy nabídky resp. zamýšlená struktura činností prováděná v průběhu doby plnění veřejné zakázky (zejména v prvních třech letech) nereflektuje současný stav osvětlení. V této souvislosti lze tak považovat takový stav věci za důvod hodný zvláštního zřetele. Pro úplnost Úřad uvádí, že výše nastíněný důvod se velmi těsně překrývá s důvodem, který opravňuje zadavatele zrušit zadávací řízení, a to podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona, který výslovně uvádí situaci, kdy odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil. Nelze však přehlížet, že zadavatel uplatnil důvod uvedený v § 84 odst. 2 písm. e) zákona a legitimita takového postupu je v tomto řízení přezkoumávána.

94.         Úřad rekapituluje uvedené skutečnosti, přičemž uvádí, že změna stavu osvětlení nastíněná výše představuje důvod pro oprávněné zrušení předmětného zadávacího řízení dle 84 odst. 2 písm. e) zákona. V daném případě Úřad nejprve identifikoval a zevrubně popsal příčinu změny stavu osvětlení, tj. prodloužení délky zadávacího řízení v souvislosti s probíhajícími správními řízeními ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky, a následně se Úřad zabýval samotnou změnou stavu předmětu plnění. Úřad zdůrazňuje, že pro konstatování o zákonnosti zrušení zadávacího řízení zadavatelem je nutné dovodit naplnění alespoň jednoho ze zákonem předpokládaných důvodů uvedených v § 84 odst. 1 až 5 zákona. Úřad v šetřeném případě posoudil jako splněnou podmínku pro zrušení zadávacího řízení uvedenou § 84 odst. 2 písm. e) zákona spočívající v délce zadávacího řízení ovlivněné průběhem správních řízení, resp. ve změně stavu osvětlení, jako důvodu hodného zvláštního zřetele.

95.         Úřad dále uvádí, že v daném případě není pro naplnění podmínek zrušení zadávacího řízení nikterak rozhodující, zda určíme délku zadávacího řízení v návaznosti na probíhající správní řízení jako primární důvod zrušení zadávacího řízení a změnu stavu osvětlení jako důsledek, nebo zda změnu stavu osvětlení posuzujeme jako primární důvod zrušení zadávacího řízení a průběh zadávacího řízení jako příčinu. V daném případě je rozhodující, a pro konstatování zákonnosti zrušení zadávacího řízení podstatné, že argumenty uvedené zadavatelem v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 11. 2016 představují ve své vzájemné kombinaci důvody hodné zvláštního zřetele.

96.         Ve světle výše uvedených závěrů Úřad považuje za nepřiléhavou argumentaci navrhovatele, že není dán důvod pro zrušení zadávacího řízení, jelikož většina z celkové doby plnění by byla stále realizována vybraným uchazečem veřejné zakázky, a to právě v návaznosti na výše učiněné závěry Úřadu, neboť již v současné době je výchozí stav zařízení veřejného osvětlení zcela rozdílný od jeho stavu v době zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, přičemž v této souvislosti lze předpokládat, že by bylo nutné upravit rozsah prováděných činností v jednotlivých letech nebo by se zadavatel musel spokojit s plněním, které by nereflektovalo aktuální stav veřejného osvětlení. V této souvislosti Úřad uvádí, že zadavatel je při případné změně smlouvy tak, aby odrážela aktuální stav věci, limitován, a to zejména ustanovením § 82 odst. 7 zákona.

97.         Ve vztahu k dodržení zákonného požadavku na zrušení zadávacího řízení bez zbytečného odkladu Úřad uvádí, že nesdílí přístup navrhovatele, který skutečnost, od níž dovozuje dodržení lhůty „bez zbytečného odkladu“, váže k okamžiku vydání prvostupňového rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S1044,1060,1064/2014/VZ-28440/2016/542/ODv, tedy ke dni 8. 7. 2016. Úřad považuje za nezbytné akcentovat, že zadavatel si za účelem analýzy možných řešení dané situace nechal zpracovat posouzení stávajícího stavu zařízení veřejného osvětlení z ekonomicko-technického hlediska od společnosti ALMAPRO, s.r.o. Úřad v této souvislosti uvádí, že obecně zpracování analýzy sice není podmínkou pro zrušení zadávacího řízení, avšak s ohledem na odborný charakter posuzované problematiky, kdy je nutné vyhodnotit množství technických a ekonomických aspektů, se v šetřeném případě jeví jako vhodný prostředek, na základě něhož je provedeno kvalifikované a přezkoumatelné rozhodnutí v otázce zrušení předmětného zadávacího řízení. K uvedenému Úřad uvádí, že daný krok zadavatele je učiněn v souladu se zásadou transparentnosti. Úřad konstatuje, že ačkoliv zadavatel disponoval průběžnými daty o stavu veřejného osvětlení, jak vyplývá ze seznamu podkladů, na základě kterých byl zpracován citovaný posudek, je k jejich vyhodnocení zapotřebí detailní odborné analýzy stavu věci. Za tímto účelem zadavatel přistoupil ke zpracování analýzy externím subjektem, přičemž v této souvislosti Úřad akcentuje, že uvedený posudek byl zpracován nezávislou a kvalifikovanou osobou, což Úřad posoudil jako prvek vedoucí k celkové transparentnosti procesu zrušení zadávacího řízení. Zadavatel se tedy rozhodl učinit finální rozhodnutí o tom, zda je předmětné zadávací řízení nezbytné zrušit, mimo jiné v návaznosti na externě zpracovanou analýzu dat týkajících se stavu veřejného osvětlení, přičemž ke svému rozhodnutí zrušit předmětné zadávací řízení dospěl na základě nově získaných informací ekonomicko-technického charakteru z uvedeného posudku, přičemž relevantní závěry zadavatel současně začlenil do odůvodnění jím vydaného rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 11. 2016. Na tomto místě je důležité zdůraznit skutečnost, že pokud by z citovaného posudku pro zadavatele nevyplynul závěr o tom, že jsou v důsledku změn stavu zařízení veřejného osvětlení dány důvody pro zrušení zadávacího řízení, zadavatel by patrně svůj přístup ohledně zrušení zadávacího řízení musel přehodnotit a ke zrušení zadávacího řízení by v daném případě nemuselo vůbec dojít, resp. v daném případě by nebylo ověřeno, že existují důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Na základě výše uvedených skutečností Úřad shrnuje, že jelikož tedy k samotnému finálnímu vyhodnocení stavu věci došlo až na základě pro posouzení stavu věci podstatných závěrů získaných z citovaného posudku společnosti ALMAPRO, s.r.o. zpracovaného na základě jednání se zadavatelem dne 10. 11. 2016 a zadavatel zrušil předmětné zadávací řízení dne 16. 11. 2016, Úřad s přihlédnutím ke všem okolnostem šetřeného případu považuje v daném případě podmínku zrušení zadávacího řízení bez zbytečného odkladu stanovenou v § 84 odst. 2 písm. e) zákona za splněnou.

K nejednoznačnosti zadávacích podmínek

98.         Dalším důvodem zmíněným v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 11. 2016, pro nějž zadavatel přistoupil ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, bylo možné porušení § 6 odst. 1 zákona v souvislosti s definicí pojmu „dálkový dohled“, jehož jednoznačnost v průběhu správního řízení vedeného pod sp. zn. S1044,1060,1066/2014/VZ opakovaně rozporoval uchazeč PREdistribuce, a.s. Zadavatel naznačuje, že nejednoznačnost uvedeného pojmu mohla ovlivnit některé z potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku při zvažování podání své nabídky do předmětného zadávacího řízení, přičemž zadavatel současně poukazuje na skutečnost, že výklad zmíněného pojmu musel být podroben znaleckému posouzení.

99.         K výše uvedenému Úřad uvádí, že otázka jednoznačnosti pojmu „dálkový dohled“ již byla meritorně vyřešena v rámci správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. S1044,1060,1064/2014/VZ, přičemž Úřad v daném případě dospěl k závěru, že tento pojem žádné pochybnosti ohledně jeho významu nevzbuzuje. Úřad dodává, že nastíněná otázka vyvstala až v průběhu uvedeného správního řízení na základě procesní aktivity jednoho z účastníků řízení. V případě, že by interpretace daného pojmu vyvolávala nějaké pochybnosti u potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku, měli tito dodavatelé možnost případné nejasnosti odstranit prostřednictvím žádostí o poskytnutí dodatečných informací nebo podat námitky proti zadávacím podmínkám, přičemž v šetřeném případě této možnosti žádný z potenciálních uchazečů nevyužil. S ohledem na výše uvedené skutečnosti tedy Úřad nepovažuje argumentaci ohledně možného porušení § 6 odst. 1 zákona v souvislosti s definicí pojmu „dálkový dohled“ jako relevantní důvod pro zrušení zadávacího řízení.

100.     Otázku sporného výkladu pojmu „dálkový dohled“ však Úřad považuje za přiléhavou ve vztahu k důvodu pro zrušení zadávacího řízení spočívajícího v průběhu dosavadního správního řízení, neboť právě vyjasnění pojmu „dálkový dohled“ bylo mimo jiné předmětem vedeného správního řízení sp. zn. S1044,1060,1064/2014/VZ. V této souvislosti nelze upřít, že vymezení pojmu „dálkový dohled“ působilo komplikace, což se projevilo v názoru předsedy Úřadu, když v rámci rozhodnutí č. j. ÚOHS-R247,253/2015/VZ-10302/2016/323/PMo ze dne 16. 3. 2016 uvedl: „…k závěru, že činnosti, jež vybraný uchazeč v rámci plnění povinností ze smlouvy ve vztahu k městu Košice vykonává, naplňují pojem „dálkový dohled“ pouze částečně, je v prvé řadě zjistit, co je možné pod dálkový dohled podřadit. Vysvětlení obsahu tohoto pojmu je pro posouzení otázky, kterou Úřad ve výroku rozhoduje, zásadní. Z napadeného rozhodnutí není zřejmé, proč časově nastavené automatické spínání veřejného osvětlení není možné pod tento pojem podřadit. Pokud je pak předmětem Úřadem provedené dokazování právě posouzení naplnění tohoto pojmu, resp. prokázání splnění kvalifikace v rámci tohoto pojmu, považuji jeho vysvětlení a vymezení a následné odůvodnění, proč má Úřad za to, že jsou dány pochybnosti o prokazování požadované kvalifikace ve vztahu k tomuto pojmu, za zásadní“. Úřad následně v rámci nového prvostupňového rozhodnutí č. j. ÚOHS-S1044,1060,1064/2014/VZ-28440/2016 ze dne 8. 7. 2016 vyjasnil pojem „dálkový dohled“, jak byl povinován ve výše citovaném rozhodnutí předsedy Úřadu, přičemž za tímto účelem využil stanoviska odborníků z oboru elektrotechniky, které obdržel v průběhu daného správního řízení od účastníka řízení. Na základě závěrů obsažených v uvedených odborných stanoviscích týkajících se definic dálkového dohledu, v nichž je mimo jiné uvedeno, že „Dálkový dohled nad spravovanými zařízeními znamená dálkový přenos informací o stavu sledovaných zařízení (světelné body nebo odběrná místa) na dispečink provozovatele systému, kde jsou tyto informace o spravovaných zařízeních shromážděny a dále v požadované míře zpracovány. V rámci systému se jedná typicky o informace o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto; provoz/porucha), případně o aktuálních parametrech zařízení (např. odebíraný činný a jalový výkon, spotřebovaná energie za určitý definovaný časový interval, odebíraný proud, velikost napětí, parametry kvality napětí)“ a dále, že „Pojmem dálkový dohled nad spravovanými zařízeními se v kontextu výše uvedeného textu (tedy světelné body nebo odběrná místa) rozumí takový soubor technologií, který umožní dálkovou komunikaci s těmito zařízeními za účelem zajištění informací o jejich stavu. Dohledové centrum (dispečink), kam jsou informace shromažďovány, má typicky k dispozici informace o stavu (zapnuto/vypnuto), spotřebě či odebíraném výkonu spravovaného zařízení.“, bylo dovozeno, že pojem „dálkový dohled“ použitý v rámci bodu 4.4. „Technické kvalifikační předpoklady“ zadávací dokumentace na veřejnou zakázku je dostatečně určitý.

K dalším namítaným skutečnostem

101.     Jako nepřiléhavý Úřad shledává argument navrhovatele, že zadavatel byl povinen využít prostředků pro ochranu proti nečinnosti správního orgánu, neboť zákon účastníkům řízení nestanovuje povinnost využití daného institutu. Z uvedeného vyplývá, že využití tohoto prostředku je toliko právem, nikoliv povinností zadavatele a je tak zcela závislé na jeho vůli, přičemž nevyužití tohoto práva nelze posléze vykládat jako argument svědčící ve prospěch nezákonnosti postupu zadavatele. Úřad dále uvádí, že využitím prostředků proti nečinnosti správního orgánu je možné dosáhnout vydání rozhodnutí v dané věci pouze za situace, kdy byl správnímu orgánu dostatečně známý skutkový stav věci, neprobíhalo v dané věci další šetření či nebyly činěny jiné nezbytné úkony a správní orgán přesto rozhodnutí v předpokládaném termínu nevydal, v tomto ohledu tedy v mnoha případech ani využitím prostředků proti nečinnosti není možné dosáhnout okamžitého vydání rozhodnutí v dané věci.

102.     Úřad se rovněž neztotožňuje s tvrzením navrhovatele, že zadavatel měl bezodkladně přijmout opatření k nápravě nedostatků vytýkaných mu v průběhu předchozího správního řízení, které byly čistě formálního charakteru, k čemuž Úřad uvádí následující. Co se týče správního řízení vedeného pod sp. zn. S786/2013/VZ, Úřad v dané věci rozhodl o povinnosti zadavatele provést nové posouzení nabídky jednoho z uchazečů, což zadavatel po nabytí právní moci daného rozhodnutí učinil. V rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S1044,1060,1064/2014/VZ Úřad vydal dvě rozhodnutí, přičemž první z nich bylo zrušeno předsedou Úřadu a druhé rozhodnutí doposud nenabylo právní moci. K uvedenému je třeba podotknout, že závaznost a právní účinky rozhodnutí Úřadu nastupují teprve až s okamžikem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nikoliv s okamžikem jeho vydání. Z toho je patrné, že pokud ani jedno z rozhodnutí Úřadu vydaných ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S1044,1060,1064/2014/VZ nenabylo právní moci, zadavatel nebyl povinen se jimi řídit. Pro úplnost Úřad uvádí, že ve zmíněných rozhodnutích Úřad vrátil zadávací řízení zpět do fáze posouzení nabídek (resp. do fáze posouzení kvalifikace v případě zrušeného rozhodnutí), přičemž nelze učinit závěr, že zadavatel mohl pouhým formálním úkonem s jistotou docílit toho, že v zadávacím řízení bez dalších průtahů uzavře smlouvu s vybraným uchazečem. K tomu Úřad dodává, že sám zadavatel nepodal proti žádnému z Úřadem vydaných rozhodnutí v dosavadním správním řízení rozklad (vyjma proti rozhodnutí Úřadu o nařízení předběžného opatření), čímž dal najevo, že byl ochoten akceptovat závěry Úřadu uvedené v těchto rozhodnutích a tedy nezpůsoboval odklad nabytí právní moci předmětných rozhodnutí. Úřad dále považuje za vhodné poukázat na skutečnost, že navrhovatel podal proti oběma Úřadem vydaným rozhodnutím rozklad, čímž vyjádřil svůj nesouhlas s Úřadem vyslovenými závěry, přičemž v nyní projednávaném správním řízení naopak zcela opačně brojí proti skutečnosti, že zadavatel se Úřadem stanovenými závěry bezodkladně neřídil. Z procesního postupu navrhovatele v rámci dosavadního správního řízení lze tudíž předpokládat, že by navrhovatel mohl mít výhrady proti úkonům zadavatele, jejichž neprovedení nyní zadavateli vytýká, což činí argumentaci navrhovatele rozporuplnou.

103.     Navrhovatel konstatoval, že Úřad již v minulosti v rámci rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S437/2014/VZ-21852/2014/512/MHr ze dne 15. 10. 2014 odmítl posoudit délku správního řízení jako důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona. V návaznosti na tuto argumentaci navrhovatele Úřad uvádí, že v případě posuzování, zda lze určité skutkové okolnosti podřadit pod pojem důvodů hodných zvláštního zřetele ve smyslu citovaného ustanovení zákona, je vždy nutné vyhodnotit tuto otázku v kontextu šetřeného případu a vzít v potaz všechna jeho specifika. Nelze tedy obecně uzavřít, že argument vedeného správního řízení je za každé situace nutné kategoricky odmítnout jako důvod hodný zvláštního zřetele, nýbrž je vždy zapotřebí přihlédnout ke všem souvisejícím okolnostem. V případě zmíněném navrhovatelem Úřad označil úvahy zadavatele o dalším průběhu zadávacího řízení v souvislosti s vedeným správním řízením za spekulativní a nepodložené žádnými konkrétními skutečnostmi, přičemž je zadavatel ani nikterak blíže nerozvedl. V šetřeném případě však v důsledku délky zadávacího řízení ovlivněné probíhajícími správními řízeními prokazatelně došlo ke změně parametrů předmětného plnění, což vyplývá mimo jiné z posudku společnosti ALMAPRO, s.r.o., který si zadavatel nechal zpracovat za účelem analýzy možných řešení dané situace. Zadavatel tak dle názoru Úřadu vyvinul adekvátní úsilí při zvažování svého dalšího postupu s ohledem na dosavadní průběh zadávacího řízení a své úvahy dokládá relevantními argumenty. S přihlédnutím ke specifikům šetřeného případu, tak lze konstatovat, že nyní projednávaný případ se ve světle posouzení průběhu správního řízení jako důvodu hodného zvláštního zřetele zcela odlišuje od případu uváděného navrhovatelem.

104.     K navrhovatelem tvrzené skutečnosti, že důvod pro zrušení zadávacího řízení spočívající v průběhu správního řízení je neakceptovatelný s ohledem na jeho rozpor s cíli směrnice 2007/66/ES, Úřad uvádí následující. Citovaná směrnice, která stanovuje toliko práva a povinnosti členským státům Evropské unie v rámci jejich legislativní činnosti, byla do českého právního řádu transponována zákonem č. 417/2009 Sb.,  který novelizoval zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. K tomu Úřad uvádí, že zmíněná novelizace nikterak nemění ustanovení zákona o zrušení zadávacího řízení zadavatelem, přičemž nelze vyslovit závěr, že s ohledem na cíle citované směrnice, mezi něž patří zvýšení účinnosti přezkumného řízení, není možné posoudit vliv průběhu správního řízení na délku zadávacího řízení, jako objektivní důvod hodný zvláštního zřetele nezávislý na vůli zadavatele ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona, pokud jsou při zvážení všech specifik v daném případě, např. změna výchozích parametrů plnění, naplněny jeho zákonné podmínky.

105.     Co se týče argumentu navrhovatele, že společnost ALMAPRO, s.r.o. není subjektem schopným zpracovat výše uvedený posudek s ohledem na skutečnost, že předmět podnikání „Projektová činnost“ byla jmenované společnosti zapsána až v září 2016 a posudek neoprávněně čerpá ze studie, kterou zpracovala společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. již v červnu 2016, Úřad uvádí, že posudek společnosti ALMAPRO, s.r.o. byl zhotoven v listopadu 2016, přičemž Úřadu není zřejmé, z jakého důvodu by jmenovaná společnost nemohla být schopna daný posudek zpracovat v předmětném období. Úřad neshledává jako rozpornou ani navrhovatelem tvrzenou skutečnost, že posudek jmenované společnosti čerpal z výchozích údajů původně zpracovaných jiným subjektem, neboť tyto podklady byly zpracovány pro zadavatele a pokud je zadavatel sám jmenované společnosti poskytl a ta na základě nich vypracovala svůj aktualizovaný posudek, nemá Úřad žádný důvod s ohledem na tuto skutečnost pochybovat o jejich relevanci ve vztahu k posuzovanému případu.

106.     V návaznosti na argumentaci navrhovatele týkající se nedodržení zákonného požadavku na zrušení předmětného zadávacího řízení bez zbytečného odkladu s ohledem na skutečnost, že zadavatel již koncem roku 2015 zadal analýzu společnosti COST CONTROL, s.r.o. a tato analýza byla zpracována v srpnu 2016, Úřad konstatuje, že předmětem zmíněné analýzy bylo poskytnutí ekonomického a technického poradenství při analýze možností zabezpečení správy, provozu a údržby veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy se společností se 100% majetkovou účastí zadavatele. Z uvedeného vyplývá, že citovaná analýza přímo nesouvisela se zrušením předmětného zadávacího řízení, resp. s jeho důvody, avšak zadavatel si prostřednictvím této analýzy dělal průzkum u jednotlivých městských společností, jakým způsobem by bylo možné do budoucna zajišťovat správu zařízení veřejného osvětlení. Zpráva jmenované společnosti tedy nepojednává o důvodech pro zrušení předmětného zadávacího řízení, nýbrž se jedná o průzkum vhodných řešení dané situace v případě, že ke zrušení zadávacího řízení dojde. Úřad proto nepovažuje tuto argumentaci navrhovatele za přiléhavou k předmětu správního řízení.

107.     K argumentaci navrhovatele ohledně zadavatelem nerealizované modernizace a obnovy zařízení veřejného osvětlení pouze z důvodu vlastní liknavosti Úřad uvádí, že hloubková obnova a modernizace předmětných zařízení nebyla součástí předmětu plnění šetřené veřejné zakázky, nýbrž zadavatel uvedl, že měl v plánu na realizaci těchto činností zahájit samostatné zadávací řízení. Tento svůj záměr však zadavatel neuskutečnil, což Úřad vnímá jako pochopitelné vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel neměl zajištěnou dlouhodobě udržitelnou spolupráci se správcem veřejného osvětlení kvůli neukončenému správnímu řízení, v důsledku čehož zajišťoval správu zařízení veřejného osvětlení v provizorním režimu ve formě krátkodobých dodatků k původní smlouvě prostřednictvím opakovaných jednacích řízení bez uveřejnění. Úřad s ohledem na faktický stav věci přisvědčil argumentaci zadavatele, že nemohl plánovat obnovu zařízení veřejného osvětlení v dlouhodobějším časovém horizontu, na základě čehož byl nucen svůj záměr na zahájení příslušného zadávacího řízení neustále odkládat do doby vyřešení současné nevyhovující situace v podobě krátkodobé a dočasné spolupráce se stávajícím správcem veřejného osvětlení. Důsledkem výše uvedeného bylo výrazné zestárnutí celého systému předmětných komponent kvůli nedostatečně realizované obnově. Zadavatel byl tedy nucen tento problém řešit, a to i s ohledem na závěry citovaného posudku společnosti ALMAPRO, s.r.o., dle kterého celkové stárnutí systému veřejného osvětlení při nedostatečné obnově spolu nese zvýšení nákladů na údržbu a servis, které s časem stoupají nikoliv lineárně, ale exponenciálně, přičemž k obnově nakonec bude muset stejně dojít v důsledku havarijního stavu celého systému, což si vyžádá jednorázově výrazně vyšší finanční prostředky.

108.     Co se týče tvrzení navrhovatele, že pokud zadavatel chtěl postupovat s péčí řádného hospodáře, neměl předmětné zadávací řízení rušit, neboť v něm vysoutěžené ceny byly pro něj výhodné, Úřad konstatuje, že předmětem přezkumu Úřadu je toliko zjištění, zda jsou splněny zákonné podmínky pro zrušení zadávacího řízení, nikoli však otázka hospodárnosti postupu zadavatele. Nelze však ani vyloučit to, že nový výběr dodavatele provedený dle zákona povede k nalezení ještě hospodárnějšího řešení, než které se nyní jeví na základě neukončeného zadávacího řízení běžícího takřka čtvrtým rokem.

109.     K tvrzení zadavatele, že mu Úřad neumožnil náležitě se seznámit s podklady pro rozhodnutí, Úřad uvádí následující. Úřad účastníkům řízení stanovil dne 2. 2. 2017 usnesením č. j. ÚOHS-S0772/2016/VZ-03478/2017/541/PDz lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to v délce 10 dnů od doručení citovaného usnesení. Citované usnesení bylo zadavateli doručeno dne 2. 2. 2017, z čehož vyplývá, že zadavatel měl možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí s ohledem na skutečnost, že posledním dnem uvedené lhůty byla neděle, až do 13. 2. 2017. Teprve dne 8. 2. 2017 Úřad obdržel žádost zadavatele o nahlížení do předmětného správního spisu, přičemž samotné nahlížení do spisu bylo uskutečněno dne 9. 2. 2017. Dne 10. 2. 2017 v odpoledních hodinách zaslal právní zástupce zadavatele Úřadu žádost o prodloužení výše uvedené lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí, přičemž Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0772/2016/VZ-05397/2017/541/PDz ze dne 13. 2. 2017 tuto lhůtu na žádost zadavatele prodloužil, a to do dne 16. 2. 2017. K rozsahu dokumentace obsažené v předmětném správním spise Úřad uvádí, že z obsahu správního spisu vyplývá, že v okamžiku nahlížení do tohoto spisu zadavatelem v něm bylo obsaženo 47 dokumentů s celkovým počtem 296 listů, z čehož veškerá podání navrhovatele vyjma jeho návrhu (který Úřad zadavateli zaslal jako přílohu oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0772/2016/VZ-00217/2017/541/PDz ze dne 4. 1. 2017) činily celkem 51 listů (a to včetně duplicitně zasílané kopie vyjádření navrhovatele ze dne 20. 1. 2017 a žádostí navrhovatele o nahlédnutí do spisu, resp. o prodloužení lhůty k vyjádření) a ve zbytku se jednalo o dokumenty, s jejichž obsahem je zadavatel obeznámen. Vzhledem ke skutečnosti, že Úřad je vázán lhůtami pro vydání rozhodnutí dle správního řádu, přičemž současně přihlédl k obecným zásadám správního práva, podle nichž má správní orgán jednat a dbát na řešení, které je v souladu s veřejným zájmem a má umožnit dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy, Úřad dle svého názoru prodloužil účastníkům správního řízení lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí přiměřeným způsobem.

Závěr

110.     Úřad uzavírá, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti považuje rozhodnutí zadavatele o zrušení předmětného zadávacího řízení za učiněné v souladu se zákonem, neboť v tomto konkrétním případě lze považovat průběh zadávacího řízení, který byl ovlivněn probíhajícími správními řízeními před Úřadem, s přihlédnutím ke změně stavu osvětlení a s tím související neaktuálností struktury činností, které jsou předmětem veřejné zakázky, jako důvod hodný zvláštního zřetele, pro který nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení na veřejnou zakázku nadále pokračoval. V daném případě tak Úřad považuje za splněnou jak podmínku, že se jedná o důvod hodný „zvláštního zřetele“, tak podmínku, že se tento důvod vyskytl „v průběhu“ zadávacího řízení na veřejnou zakázku, přičemž zadavatel současně dodržel podmínku na zrušení zadávacího řízení bez zbytečného odkladu. Fakultativní důvod pro zrušení zadávacího řízení uvedený v § 84 odst. 2 písm. e) zákona tak v šetřeném případě naplněn.

111.     S ohledem na výše uvedené Úřad neshledal důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona. Současně důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 2 zákona nemohou být dány, neboť v posuzované věci nebyla uzavřena smlouva a nebyl logicky ani podán návrh na uložení zákazu plnění smlouvy dle § 114 odst. 2 zákona.

112.     Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem Úřad podaný návrh podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             JUDr. Petr Toman, LLM., advokát, TOMAN,DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., Trojanova 12, 120 00 Praha 2

2.             Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz