číslo jednací: S0176/2017/VZ-15024/2017/531/ESt

Instance I.
Věc REGENERACE – ÚPRAVY SÍDLIŠTĚ SMETANOVO NÁBŘEŽÍ – V. ETAPA
Účastníci
  1. město Vyškov
  2. MSO servis spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 6. 6. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 251 KB

Č. j.:ÚOHS-S0176/2017/VZ-15024/2017/531/ESt

 

Brno: 18. května 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve správním řízení zahájeném dne 4.5.2017 na návrh ze dne 3.5.2017, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – město Vyškov, IČO 00292427, se sídlem Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 18.5.2017 společností WebSport & Consulting service s.r.o., IČO 29277825, se sídlem Dr. Svěráka 2065/13, 680 01 Boskovice, a VYTEZA, s.r.o., IČO 26284499, se sídlem Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov,
  • navrhovatel – MSO servis spol. s r.o., IČO 49971379, se sídlem Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „REGENERACE – ÚPRAVY SÍDLIŠTĚ SMETANOVO NÁBŘEŽÍ – V. ETAPA“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídky ze dne 30.3.2017,

vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – MSO servis spol. s r.o., IČO 49971379, se sídlem Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov – ze dne 3.5.2017 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – město Vyškov, IČO 00292427, se sídlem Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov, a VYTEZA, s.r.o., IČO 26284499, se sídlem Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov – učiněných při zadávání veřejné zakázky „REGENERACE – ÚPRAVY SÍDLIŠTĚ SMETANOVO NÁBŘEŽÍ – V. ETAPA“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídky ze dne 30.3.2017, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 11.5.2017 zadávací řízení na citovanou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 4.5.2017 návrh navrhovatele – MSO servis spol. s r.o., IČO 49971379, se sídlem Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 3.5.2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – město Vyškov, IČO 00292427, se sídlem Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 18.5.2017 společností WebSport & Consulting service s.r.o., IČO 29277825, se sídlem Dr. Svěráka 2065/13, 680 01 Boskovice, a VYTEZA, s.r.o., IČO 26284499, se sídlem Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov (dále jen souhrnně „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „REGENERACE – ÚPRAVY SÍDLIŠTĚ SMETANOVO NÁBŘEŽÍ – V. ETAPA“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídky ze dne 30.3.2017 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 4.5.2017 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0176/2017/VZ.

3.             Návrh navrhovatele směřuje proti zadávacím podmínkám.

4.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S0176/2017/VZ-14427/2017/531/MHo ze dne 9.5.2017.

6.             Dne 15.5.2017 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne a dokumentaci o zadávacím řízení. Ve svém vyjádření zadavatel poukazuje na skutečnost, že zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil. Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky ze dne 11.5.2017 Úřad obdržel jako součást dokumentace o zadávacím řízení. V předmětném rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 11.5.2017 je uvedeno, že zadavatel zrušil zadávací řízení s odkazem na ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona. Zadavatel uvedl, že zrušil zadávací řízení z důvodu, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. V odůvodnění předmětného rozhodnutí zadavatel dále uvedl, že během lhůty pro podání nabídek bylo zjištěno, že zadavatel poskytl účastníkům zadávacího řízení zadávací dokumentaci, která je v rozporu s § 36 odst. 3 zákona, neboť jako podklad pro podání nabídek neposkytl údaje, požadavky a technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro řádné předložení nabídky v zadávacím řízení. Zadavatel rovněž poukázal na skutečnost, že jelikož se jedná o takové pochybení, které nelze odstranit ani do konce lhůty pro podání nabídek, přičemž v důsledku případných úprav zadávací dokumentace by mohlo dojít ke změně předmětu plnění, nelze toto pochybení zadavatele zhojit žádným řádným způsobem. Na základě výše uvedeného tudíž zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení.

7.             Skutečnost, že veřejná zakázka byla zrušena, vyplývá rovněž z informací dostupných na profilu zadavatele (https://zakazky.meuvyskov.cz/contract_display_164.html).

8.             Podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona může zadavatel zrušit zadávací řízení, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

9.             Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

10.         S ohledem na skutečnost, že zadavatel zrušil rozhodnutím ze dne 11.5.2017 zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a nastala tedy skutečnost předvídaná v § 257 písm. g) zákona, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

Obdrží:

1.             WebSport & Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 2065/13, 680 01  Boskovice

2.             VYTEZA, s.r.o., Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov

3.             MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz