číslo jednací: S0771/2016/VZ-07482/2017/543/MPr

Instance I.
Věc Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo financí
  2. PCP EURO-POWER EURO POLICE, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 22. 3. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 295 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S0771/2016/VZ-07482/2017/543/MPr

 

Brno: 3. března 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27. 12. 2016, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo financí, IČO 00006947, se sídlem Letenská 525/15, 118 00 Praha 1,
  • navrhovatel – PCP EURO-POWER EURO POLICE, s.r.o., IČO 25716514, se sídlem Vrchovinská 827/4, 193 00 Praha,                          

ve věci veřejné zakázky „Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 3. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 4. 2016 pod ev. č. 520768, ve znění oprav ze dne 13. 5. 2016, dne 19. 5. 2016, dne 31. 5. 2016, dne 10. 6. 2016, dne 13. 6. 2016, dne 24. 6. 2016, dne 29. 6. 2016, dne 12. 7. 2016, dne 18. 7. 2016, dne 21. 7. 2016, dne 4. 8. 2016, dne 18. 8. 2016, dne 5. 9. 2016, dne 19. 9. 2016, dne 3. 10. 2016, dne 10. 11. 2016, dne 28. 11. 2016, dne 5. 12. 2016, dne 15. 12. 2016 a dne 23. 12. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 4. 2016 pod ev. č. 2016/S 067-117416, ve znění oprav ze dne 18. 5. 2016, dne 24. 5. 2016, dne 4. 6. 2016, dne 17. 6. 2016, dne 29. 6. 2016, dne 2. 7. 2016, dne 16. 7. 2016, dne 23. 7. 2016, dne 26. 7. 2016, dne 9. 8. 2016, dne 23. 8. 2016, dne 10. 9. 2016, dne 24. 9. 2016, dne 7. 10. 2016, dne 10. 11. 2016, dne 26. 11. 2016, dne 30. 11. 2016, dne 3. 12. 2016, dne 15. 12. 2016 a dne 22. 12. 2016,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – PCP EURO-POWER EURO POLICE, s.r.o., IČO 25716514, se sídlem Vrchovinská 827/4, 193 00 Praha – ze dne 27. 12. 2016 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

 

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, dne 27. 12. 2016 obdržel návrh navrhovatele – PCP EURO-POWER EURO POLICE, s.r.o., IČO 25716514, se sídlem Vrchovinská 827/4, 193 00 Praha (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo financí, IČO 00006947, se sídlem Letenská 525/15, 118 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 3. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 4. 2016 pod ev. č. 520768, ve znění oprav ze dne 13. 5. 2016, dne 19. 5. 2016, dne 31. 5. 2016, dne 10. 6. 2016, dne 13. 6. 2016, dne 24. 6. 2016, dne 29. 6. 2016, dne 12. 7. 2016, dne 18. 7. 2016, dne 21. 7. 2016, dne 4. 8. 2016, dne 18. 8. 2016, dne 5. 9. 2016, dne 19. 9. 2016, dne 3. 10. 2016, dne 10. 11. 2016, dne 28. 11. 2016, dne 5. 12. 2016, dne 15. 12. 2016 a dne 23. 12. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 4. 2016 pod ev. č. 2016/S 067-117416, ve znění oprav ze dne 18. 5. 2016, dne 24. 5. 2016, dne 4. 6. 2016, dne 17. 6. 2016, dne 29. 6. 2016, dne 2. 7. 2016, dne 16. 7. 2016, dne 23. 7. 2016, dne 26. 7. 2016, dne 9. 8. 2016, dne 23. 8. 2016, dne 10. 9. 2016, dne 24. 9. 2016, dne 7. 10. 2016, dne 10. 11. 2016, dne 26. 11. 2016, dne 30. 11. 2016, dne 3. 12. 2016, dne 15. 12. 2016 a dne 22. 12. 2016 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             V návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel navrhl zrušení zadávacího řízení podle § 118 odst. 1 zákona, a to z důvodu, že zadávací dokumentace je nastavena netransparentním způsobem a obsahuje požadavky rozporné se zákonem, čímž může dojít k omezení hospodářské soutěže a neobjektivnímu a nepřezkoumatelnému postupu při hodnocení nabídek.

3.             Dnem 27. 12. 2016, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

4.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0771/2016/VZ-50875/2016/543/JWe ze dne 29. 12. 2016.

6.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0771/2016/VZ-02681/2017/543/MPr ze dne 26. 1. 2017 Úřad podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložil zadavateli z moci úřední zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

7.             Dne 28. 2. 2017 zadavatel doručil Úřadu rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 28. 2. 2017, kterým šetřené zadávací řízení podle § 111 odst. 6 zákona ve spojení s § 84 odst. 2 písm. e) zákona zrušil, neboť zjistil, že dne 14. 12. 2016 obdržel od jednoho dodavatele žádost o dodatečné informace, avšak tuto ve lhůtě dle § 49 odst. 2 zákona nevypořádal a neučinil tak ani později.

8.             Dle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

9.             Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel zrušil zadávací řízení, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh navrhovatele („žádost“ v terminologii správního řádu) se tak stal v průběhu správního řízení zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu správního řízení nastal důvod, v důsledku kterého o návrhu nelze věcně rozhodnout, tzn. nelze jej ani zamítnout, ani mu vyhovět. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 00 Praha 1

2.             PCP EURO-POWER EURO POLICE, s.r.o., Vrchovinská 827/4, 193 00 Praha

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz