Rozhodnutí: S0636/2016/VZ-47965/2016/521/OPi

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance I.
Věc Projektová dokumentace – Objekt základní školy na Komenského náměstí v Říčanech
Účastníci
 1. město Říčany
 2. Energy Benefit Centre a.s.
 3. JIKA - CZ s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 10. 3. 2017
Související rozhodnutí S0636/2016/VZ-47965/2016/521/OPi
R0306/2016/VZ-08564/2017/323/ZSř
Dokumenty file icon dokument ke stažení 521 KB

Č. j.: ÚOHS-S0636/2016/VZ-47965/2016/521/OPi

 

Brno: 2. prosince 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27. 9. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – město Říčany, IČO 00240702, se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany,
 • navrhovatel – účastníci sdružení „Sdružení Říčany – PD ZŠ Komenského“:
 • Energy Benefit Centre a.s., IČO 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, jakožto vedoucí účastník sdružení,
 • JIKA - CZ s.r.o., IČO 25917234, se sídlem Čibuz 6, 503 03 Smiřice, jakožto účastník sdružení,

sdružení na základě „Smlouvy o sdružení“ ze dne 22. 6. 2016 za účelem podání nabídky do zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku a za účelem plnění jejího předmětu, ve správním řízení zastoupeni na základě Dodatku č. 1 ze dne 26. 9. 2016 ke „Smlouvě o sdružení“ ze dne 22. 6. 2016 společností Energy Benefit Centre a.s., IČO 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6,

ve věci veřejné zakázky „Projektová dokumentace – Objekt základní školy na Komenského náměstí v Říčanech“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 1. 6. 2016 odeslané téhož dne,

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – účastníků sdružení „Sdružení Říčany – PD ZŠ Komenského“: Energy Benefit Centre a.s., IČO 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 (vedoucí účastník sdružení), a JIKA - CZ s.r.o., IČO 25917234, se sídlem Čibuz 6, 503 03 Smiřice, sdružených na základě „Smlouvy o sdružení“ ze dne 22. 6. 2016 za účelem podání nabídky do zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku a za účelem plnění jejího předmětu – ze dne 27. 9. 2016 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – město Říčany, IČO 00240702, se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany – učiněných v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace – Objekt základní školy na Komenského náměstí v Říčanech“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 1. 6. 2016 odeslané téhož dne se podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona o veřejných zakázkách.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Na základě výzvy k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 1. 6. 2016 odeslané téhož dne zahájil zadavatel – město Říčany, IČO 00240702, se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany[1] (dále jen „zadavatel“) – zjednodušené podlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Projektová dokumentace – Objekt základní školy na Komenského náměstí v Říčanech“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem plnění veřejné zakázky je dle čl. 2 výzvy k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 1. 6. 2016 „vypracování architektonické studie, projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby, na stavbu ‚Objekt základní školy na Komenského náměstí v Říčanech‘, včetně výkazu výměr v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace a oceněného kontrolního rozpočtu, a zajištění veškeré inženýrské činnosti za účelem získání příslušných správních rozhodnutí. Objekt ZŠ bude řešen včetně podzemního parkoviště, PD dopravního řešení – napojení ZŠ na stávající komunikace a náměstí, eventuálně realizace nových komunikací včetně odstavných stání, napojení na inženýrské sítě, řešení venkovních sportovišť a sadových úprav.

3.             Zadavatel rozhodl dne 18. 7. 2016 o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – účastníků sdružení „Sdružení Říčany – PD ZŠ Komenského“: Energy Benefit Centre a.s., IČO 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 (vedoucí účastník sdružení), a JIKA - CZ s.r.o., IČO 25917234, se sídlem Čibuz 6, 503 03 Smiřice, sdružených na základě „Smlouvy o sdružení“ ze dne 22. 6. 2016 za účelem podání nabídky do zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku a za účelem plnění jejího předmětu, ve správním řízení zastoupeni na základě Dodatku č. 1 ze dne 26. 9. 2016 ke „Smlouvě o sdružení“ ze dne 22. 6. 2016 společností Energy Benefit Centre a.s., IČO 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 (dále jen „navrhovatel“).

4.             Dne 1. 8. 2016 vyzval zadavatel navrhovatele k součinnosti potřebné k uzavření smlouvy včetně předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požadované doklady předložil navrhovatel zadavateli ve dnech 8. 8. 2016, 11. 8. 2016, 12. 8. 2016 a 16. 8. 2016.

5.             Dne 30. 8. 2016 obdržel navrhovatel od zadavatele přípis ze dne 29. 8. 2016, jímž bylo navrhovateli sděleno, že neposkytl řádnou součinnost k uzavření smlouvy ve smyslu § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť předloženými doklady nebylo prokázáno splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona.

6.             Proti výše uvedenému sdělení zadavatele podal navrhovatel námitky ze dne 8. 9. 2016, které zadavatel obdržel téhož dne.

7.             Zadavatel rozhodnutím ze dne 19. 9. 2016, které navrhovatel obdržel téhož dne, námitkám navrhovatele nevyhověl.

8.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, doručil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dne 27. 9. 2016 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“).

II.             OBSAH NÁVRHU

9.             Návrh navrhovatele směřuje proti sdělení/rozhodnutí zadavatele o neposkytnutí řádné součinnosti navrhovatelem k uzavření smlouvy, v rámci kterého zadavatel mj. uvedl, že stavba dokládaná navrhovatelem v rámci referenční zakázky „Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký“ nesplňuje požadavek zadavatele na stavbu občanské vybavenosti v oblasti školství a v případě referenční zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy komplexu budov ISŠT Benešov“ nebylo prokázáno, že „se jedná o zakázku spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby ve všech stupních, konkrétně DUR.

K pojmu „oblast školství“

10.         Navrhovatel předně upozorňuje, že zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci veřejné zakázky prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů mj. předložením referenčních zakázek „na stavby občanské vybavenosti v oblasti školství, aniž by se však alespoň pokusil konkretizovat, co si pod uměle vytvořeným pojmem ‚oblast školství‘ představuje. Navrhovatel konstatuje, že se jedná o pojem abstraktní, neboť není zákonem (ani jiným, např. podzákonným předpisem) nikterak definován a ani Zadavatel tento pojem v zadávacích podmínkách blíže nespecifikoval.

11.         Navrhovatel je názoru, že „školstvím je zpravidla míněno vzdělávání ve všech jeho formách, instituce zabezpečující jak vzdělávání, tak podpůrné služby. Pod oblast školství tedy nepochybně můžeme zařadit nejen školy, ale též veškeré instituce, které poskytují jakoukoli formu vzdělávání, či jsou s poskytováním vzdělání nějakým způsobem spojeny.

12.         V této souvislosti je tedy dle navrhovatele nepochybné, že objekt společnosti VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., IČO 25271121, se sídlem Holovousy 129, 508 01 Holovousy (dále jen „VŠÚOH“), který byl předmětem stavby v rámci navrhovatelem předložené reference „Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký“, tento vzdělávací účel splňuje. Dané tvrzení navrhovatel dokládá vyjádřením VŠÚOH, které doručil zadavateli v rámci námitek, a taktéž odkazem na výpis z obchodního rejstříku, v němž je uvedeno, že předmětem podnikání VŠÚOH je mj. „mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“.

13.         Navrhovatel je přesvědčen, že pokud zadavatel přistoupil (po předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace před podpisem smlouvy) k zúženému výkladu pojmu „oblast školství“ (tj. předmětným pojmem byly myšleny pouze budovy škol či školských zařízení), dopustil se porušení zásady zákazu diskriminace[2], neboť školská zařízení, dle navrhovatele, „oproti jiným stavbám občanské vybavenosti nepředstavují natolik specifické objekty, aby existoval relevantní důvod, proč potenciálním dodavatelům v rámci zadávacích podmínek umožnit prokazovat splnění technických kvalifikačních předpokladů referencemi jen a pouze na budovy škol. Drtivá většina projekčních požadavků na stavby občanské vybavenosti je totiž i dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, společná pro všechny druhy pozemních staveb. Současně platí, že z praktického hlediska jsou jiné druhy staveb občanské vybavenosti (např. sportovní haly s restauracemi, lázeňská zařízení s bazény či fitness, obchodní centrum, nemocnice apod.) projekčně neméně náročné, či mnohdy dokonce náročnější, než stavby škol.

14.         Současně navrhovatel podotýká, že „chybně či nedostatečně konkrétně stanovené zadávací podmínky zásadně nikdy nemohou být vykládány k tíži uchazeče, (…).“ K tomu navrhovatel odkazuje na rozhodovací praxi Úřadu a § 557 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého „[p]řipouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.

15.         Navrhovatel dále uvádí, že si byl v průběhu celého zadávacího řízení až do rozhodnutí zadavatele o neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy jist, že požadovanou kvalifikaci splňuje, přičemž nic nenasvědčovalo tomu, že by zadavatel zastával odlišný názor. Zadavatel pak dle navrhovatele neprojevil zájem na uzavření smlouvy, když se po předložení požadovaných dokladů navrhovatelem před podpisem smlouvy „nedotazoval na případné nejasnosti v předložených referencích, nepožádal například o bližší rozepsání reference, či případně o doložení reference jiné, pokud měl o některé z předložených referencí pochybnost“, a rovnou rozhodl o neposkytnutí řádné součinnosti navrhovatelem.

K postupu hodnotící komise a k postupu zadavatele před uzavřením smlouvy

16.         Navrhovatel dále poukazuje na skutečnost, že i když byla šetřená veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení, v rámci kterého se splnění požadované kvalifikace prokazuje předložením čestného prohlášení, hodnotící komise se zřejmě zabývala při posuzování nabídek kromě předmětného čestného prohlášení taktéž referenčními listy, jež vložil navrhovatel do své nabídky, neboť dne 27. 6. 2016 vyzvala navrhovatele k objasnění referenční zakázky „Rekonstrukce a přístavba základní umělecké školy v Hradci Králové“.

17.         Z postupu hodnotící komise navrhovatel dále dovozuje, že jeho nabídka byla považována za bezvadnou, neboť byla vybrána jako nejvhodnější, přestože obsahovala mj. referenční list na již výše zmíněnou zakázku „Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký“, k níž hodnotící komise nevznesla žádný dotaz, avšak až následně – před uzavřením smlouvy – v ní zadavatel shledal rozpor se zadávacími podmínkami. K tomu navrhovatel doplňuje, že „[p]okud by se snad hodnotící komise, resp. Zadavatel domnívali, že nabídka včetně referenčního listu na OVI[3] vykazovala nejasnosti a vzbuzovala v tomto smyslu sebemenší pochybnosti o bezvadnosti nabídky, pak bylo jeho zákonnou povinností nechat si případné nejasnosti Navrhovatelem objasnit, a to ještě v průběhu posuzování nabídek.

18.         Navrhovatel rovněž uvádí, že požadavek zadavatele na předložení referenční zakázky, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace ve všech stupních pro stavbu občanské vybavenosti v oblasti školství, splňuje taktéž referenční zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy komplexu budov ISŠT Benešov“ (osvědčení o referenční zakázce bylo zadavateli předloženo v rámci poskytování součinnosti před uzavřením smlouvy – pozn. Úřadu), což navrhovatel doložil zadavateli v rámci podaných námitek předložením územního rozhodnutí a stavebního povolení pro předmětnou stavbu vydanými Odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Benešov, přestože nebyl důvod dokládat jednotlivé stupně projektové dokumentace k této referenční zakázce.

19.         Navrhovatel nesouhlasí s postupem zadavatele, kdy mu byly v rámci námitek doloženy důkazní prostředky, které dle navrhovatele osvědčují relevantnost předložených referenčních listů k zakázkám „Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký“ a „Snížení energetické náročnosti budovy komplexu budov ISŠT Benešov“, avšak zadavatel se jimi řádně nezabýval. Ve vztahu k referenci „Snížení energetické náročnosti budovy komplexu budov ISŠT Benešov“ navrhovatel navíc dodává, že zadavatel v rámci rozhodnutí o námitkách navrhovatele mění oproti sdělení/rozhodnutí o neposkytnutí součinnosti důvod údajného neprokázání kvalifikace.

20.         Navrhovatel shrnuje, že „[z]adavatel svůj závěr o nemožnosti podpisu smlouvy odůvodnil svévolným výkladem nejasného, nekonkrétního a vysoce pravděpodobně též diskriminačního pojmu, použitého jím chybně v zadávací dokumentaci, a rozhodl se tak neuzavřít smlouvu s uchazečem, jenž jednoznačně předložil nejvhodnější nabídku a který objektivně splňuje veškeré zákonné i zadávací podmínky. Současně v rozhodnutí o námitkách oproti rozhodnutí o neposkytnutí součinnosti u jedné ze dvou klíčových referencí mění důvod, pro který údajně nebyla součinnost Navrhovatelem poskytnuta.“ Současně navrhovatel uvádí, že se zadavatel výše uvedeným nezákonným postupem bezdůvodně obohatil na úkor navrhovatele o jistotu složenou navrhovatelem ve výši 100 000,- Kč.

21.         S ohledem na výše uvedené žádá navrhovatel Úřad o zjednání patřičné nápravy a taktéž o nařízení předběžného opatření zadavateli dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

22.         Podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno dnem 27. 9. 2016, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

23.         Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

24.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0636/2016/VZ-39980/2016/521/OPi ze dne 30. 9. 2016.

25.         Dne 30. 9. 2016 doručil navrhovatel Úřadu Smlouvu o sdružení ze dne 22. 6. 2016 a dne 3. 10. 2016 Dodatek č. 1 ze dne 26. 9. 2016 k uvedené Smlouvě o sdružení.

26.         Dne 6. 10. 2016 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele ze dne 5. 10. 2016 k návrhu navrhovatele a dokumentaci o veřejné zakázce.

Vyjádření zadavatele ze dne 5. 10. 2016 k návrhu navrhovatele

27.         Zadavatel ve svém vyjádření trvá na tom, že se v průběhu šetřeného zadávacího řízení nedopustil porušení zákona, přičemž dodává, že s jednotlivými námitkami navrhovatele se vypořádal v rozhodnutí ze dne 19. 9. 2016 o námitkách navrhovatele, k čemuž dále doplňuje, že v případě reference na zakázku „Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký“ se zabýval charakterem stavby, „a to na základě analýzy činností, pro něž je stavba určena, což zadavatel logicky odvozuje z charakteru příslušné instituce a vychází z informací uvedených v potvrzení vydané[m] Výzkumným šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy s.r.o., v němž jsou specifikovány charakteristiky a cíle projektu.

28.         V této souvislosti zadavatel taktéž reaguje na tvrzení navrhovatele o nespecifičnosti staveb v oblasti školství a kontruje, že tyto stavby naopak považuje „za velmi specifické, a to nejen s ohledem na ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (§ 49 stavby škol, předškolních a školských a tělovýchovných zařízení) a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ale i s ohledem na požadavky vyplývající ze změny školského zákona, která byla proveden zákonem č. 82/2015 Sb. (inkluze).

29.         Zadavatel taktéž nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že v případě reference na zakázku „Snížení energetické náročnosti budovy komplexu budov ISŠT Benešov“ mění důvod neprokázání kvalifikace, neboť „v rozhodnutí o námitkách jasně na prvním místě konstatuje, že navrhovatel ani jako součást nabídky, ani ve lhůtě pro poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy nepředložil doklady, kterými by bylo prokázáno, že se v případě této referenční zakázky jedná o ‚zhotovení projektové dokumentace stavby (…) ve všech stupních (…), případně (fakultativně) i dokumentace skutečného provedení‘.

30.         K namítanému postupu hodnotící komise pak zadavatel uvádí, že hodnotící komise vyzvala navrhovatele k objasnění dokladů týkajících se reference „Rekonstrukce a přístavba základní umělecké školy v Hradci Králové“, neboť tuto jako jedinou považovala za věcně odpovídající požadavku na referenci v oblasti školství. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel k žádosti o objasnění věcně nevyjádřil, přičemž sdělil, že v souladu se zadávacími podmínkami prokazuje kvalifikaci předložením čestného prohlášení a současně přiložil aktualizovaný seznam referenčních staveb v oblasti školství, „sám tímto přístupem odsunul konečný závěr ve věci posouzení kvalifikace do fáze před podpisem smlouvy. Pokud si navrhovatel neuvědomil možné důsledky tohoto kroku ve vztahu ke složené jistotě ve výši 100 000 Kč, není to chybou zadavatele.“ Vzhledem k řečenému tak zadavatel nesouhlasí s tvrzením zadavatele, že byla jeho nabídka považována za bezvadnou, neboť „zadavatel pouze respektoval vyjádření navrhovatele, že kvalifikaci prokazuje čestným prohlášením, což mu jako uchazeči zákon umožňuje.

31.         Zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele jako nedůvodný zamítl.

Další průběh správního řízení

32.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0636/2016/VZ-41761/2016/521/OPi ze dne 12. 10. 2016 Úřad stanovil zadavateli lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení a zaslání příslušné dokumentace pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

33.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0636/2016/VZ-42786/2016/521/OPi ze dne 19. 10. 2016 Úřad zadavateli nařídil podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona předběžné opatření spočívající v uložení zákazu uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení.

34.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0636/2016/VZ-45609/2016/521/OPi ze dne 11. 11. 2016 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavatel se k podkladům rozhodnutí ve stanovené lhůtě ani později nevyjádřil.

35.         Dne 14. 11. 2016 obdržel Úřad žádost navrhovatele o nahlížení do spisu předmětného správního řízení.

36.         Dne 16. 11. 2016 nahlédl navrhovatel (Ing. Martin Raus na základě plné moci ze dne 15. 11. 2016) do spisu předmětného správního řízení.

37.         Dne 18. 11. 2016 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele z téhož dne k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření navrhovatele ze dne 18. 11. 2016

38.         Navrhovatel setrvává na svých tvrzeních uvedených v námitkách ze dne 8. 9. 2016, návrhu ze dne 27. 9. 2016 a současně reaguje na vyjádření zadavatele ze dne 5. 10. 2016 k návrhu navrhovatele, přičemž uvádí, že zadavatel v žádném ze svých stanovisek jednoznačně nedefinuje pojem „oblast školství“, a není tak možné daný pojem zúžit pouze na školská zařízení a klást takové pochybení zadavatele k tíži uchazečů.

39.         Pokud zadavatel v rámci svého vyjádření k návrhu odkazuje na § 49 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a argumentuje tak tímto o specifičnosti staveb v oblasti školství, pak navrhovatel upozorňuje, že zmíněné ustanovení dotčené vyhlášky se týká staveb škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení (v případě tělovýchovných zařízení navrhovatel spekuluje, zda by i tyto zadavatel akceptoval), nikoli „oblasti školství“. Tímto odkazem tak zadavatel dle navrhovatele „sám potvrdil, že pojem ‚oblast školství‘ vůbec užít neměl.

40.         K samotným požadavkům uvedeným v § 49 dotčené vyhlášky pak navrhovatel dodává, že „i absolutnímu laikovi musí být naprosto jasné, že se nejedná o nikterak složité požadavky, které by nebyl schopen splnit projektant, který má zkušenost s jakoukoli stavbou občanské vybavenosti. Naopak, požadavky v § 49 jsou velmi stručné a nekomplikované, každý projektant se s nimi seznámí během pěti minut, jejich respektování v projektu není nikterak obtížné a rozhodně nevyžaduje specifický um či zkušenost ze strany projektanta.

41.         Navrhovatel rovněž dále setrvává na tom, že zadavatel nikterak nereagoval na součinnost poskytnutou navrhovatelem (nevyžádal si žádné vysvětlení či doplnění předložených dokladů) a rovnou rozhodl o neposkytnutí součinnosti, přičemž tak neučinil ani po podání námitek ani ve vztahu k referenční zakázce „Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov“, která dle navrhovatele zadávací podmínky veřejné zakázky splňuje.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

42.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření účastníků správního řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona o zamítnutí návrhu. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

43.         Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

44.         Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

45.         Podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona může veřejný zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby požadovat seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

46.         Podle § 56 odst. 5 zákona ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení

a) stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,

b) uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a

c) vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

U kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona nesmí požadovaný rozsah stavebních prací u jednotlivé položky v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

47.         Podle § 59 odst. 4 zákona může veřejný zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat v případě postupu podle tohoto odstavce po lhůtě podle § 52 zákona.

48.         Podle § 62 odst. 3 zákona se ve zjednodušeném podlimitním řízení splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje; ustanovení § 62 odst. 2 zákona se nepoužije. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

49.         Podle § 67 odst. 7 zákona pokud uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 zákona nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

50.         Podle § 82 odst. 4 zákona je vybraný uchazeč povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě podle § 82 odst. 2 zákona. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva ve lhůtě podle § 82 odst. 2 zákona uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

51.         Podle § 114 odst. 2 zákona po uzavření smlouvy lze podat návrh pouze

a) proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení,

b) proti porušení zákazu uzavření smlouvy stanovenému tímto zákonem nebo předběžným opatřením podle § 117 odst. 1 zákona, nebo

c) v případě postupu zadavatele podle § 82 odst. 3 zákona.

Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy.

52.         Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

53.         Podle § 118 odst. 2 zákona Úřad svým rozhodnutím na základě návrhu podle § 114 odst. 2 zákona uloží zákaz plnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku, pokud se zadavatel

a) dopustí správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. c) zákona, s výjimkou případů, kdy zadavatel uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 146 odst. 2 zákona a postupoval v souladu s § 82 odst. 1 zákona, § 110 odst. 6 zákona a § 111 odst. 5 zákona,

b) dopustí správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona a současně správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. d) zákona, nebo

c) dopustí správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona a současně postupuje podle § 82 odst. 3 zákona.

54.         Podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona.

Zjištění z dokumentace o veřejné zakázce

55.         Zadavatel v čl. 8 „Požadavky na prokázání splnění kvalifikace“ zadávací dokumentace veřejné zakázky stanovil mj. požadavek na prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona (formou čestného prohlášení) následovně:

seznam obdobných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Za službu realizovanou v tomto období se považuje zakázka, jejíž alespoň část byla plněna v době tří let před zahájením tohoto zadávacího řízení. Zadavatel požaduje minimálně:

1) Dvě služby spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby (tzn. novostavby, přístavby, rekonstrukce) ve všech stupních (tzn. DUR, DSP – možno sloučené, DPS), případně (fakultativně) i dokumentace skutečného provedení. Z toho:

 • jedna stavba občanské vybavenosti v oblasti školství ve finančním objemu (investiční náklady stavby) min. 50 milionů Kč bez DPH, a to včetně souvisejících investicí (komunikace k objektu, zahrada, venkovní sportoviště…)
 • jedna stavba občanské vybavenosti v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, kultury či administrativy ve finančním objemu (investiční náklady stavby) min. 70 milionů Kč bez DPH, a to včetně souvisejících investicí

2) Jedna služba spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby (tzn. novostavby, přístavby, rekonstrukce) krytého objektu pro tělovýchovu ve finančním objemu (investiční náklady stavby) min. 10 milionů Kč bez DPH

3) Jedna služba spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby (výstavba, rekonstrukce) komunikace včetně sítí ve finančním objemu (investiční náklady stavby) min. 3 miliony Kč bez DPH

Investičními náklady stavby se rozumí cena stavby podle rozpočtu z projektové dokumentace pro provedení stavby.

Přílohou seznamu významných služeb musí být (předloží uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, před podpisem smlouvy):

 • osvědčení vydané veřejným zadavatele, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
 • osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
 • smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

56.         Navrhovatel vložil do své nabídky ve vztahu výše citovanému požadavku zadavatele na prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona kromě požadovaného čestného prohlášení taktéž osvědčení k následujícím referenčním zakázkám:

 • Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký

projekt pro stavební povolení, dokumentace zadání stavby, dokumentace pro provedení stavby (DUR, DSP+DZS+DPS, AD), projekt zpracován v roce 2009-2015, objem celkové investice: 700 mil Kč bez DPH

 • Ústřední vojenský archiv Praha – rekonstrukce objektu č. 2 v kasárnách 17. listopadu pro účely UVA

studie (ST), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro zadání stavby (DZS), dokumentace pro provedení stavby (DPS) a autorský dozor (AD) … projekt zpracován v roce 2006-2014, objem celkové investice: 380 mil. Kč bez DPH

 • Rekonstrukce a přístavba základní umělecké školy v Hradci Králové

(dokumentace pro provedení stavby – DPS), projekt zpracován v roce 2015-2016, vyrozpočtovaný objem investice: 230 mil. Kč bez DPH

 • Rekonstrukce lázní na Julisce, přístavba sauny, výstavba kryté temperované haly, výstavba provozního a řídícího střediska

studie, projekt pro územní řízení, pro stavební povolení, dokumentace zadání stavby, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor (STUDIE, DUR+DSP+DZS+DPS+AD), projekt zpracován v roce 2007-2014, objem celkové investice: 520 mil. Kč bez DPH

 • Nálepkova kasárna – Tereziánský dvůr – Hradec Králové – hotelová část – divadlo Drak, kryté parkoviště, bytové domy A, B, C, E, F, G, technická infrastruktura, komunikace

projekt pro provedení stavby, autorský dozor, technický dozor, dokumentace skutečného stavu (DUR, DSP, DVD-TDW, DPS, AD, DSS), projekt zpracován v roce 2007-2010, objem investice: 520 mil. Kč bez DPH

57.         V rámci posuzování nabídek požádala hodnotící komise žádostí ze dne 27. 6. 2016 navrhovatele o objasnění, zda předmětem referenční zakázky „Rekonstrukce a přístavba základní umělecké školy v Hradci Králové“ „je zhotovení projektové dokumentace stavby ve všech stupních, jak je požadováno v zadávací dokumentaci, nebo pouze zhotovení dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby, jak vyplývá z předloženého osvědčení objednatele.

58.         V reakci na výše uvedenou žádost doručil navrhovatel hodnotící komisi přípis ze dne 30. 6. 2016, v němž uvedl, že předmětný požadavek zadavatele na prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona dokládá předložením čestného prohlášení a současně zadavateli předložil aktualizovaný seznam vybraných staveb občanské vybavenosti v oblasti školství realizovaných v posledních třech letech.

59.         Z protokolu o 2. jednání hodnotící komise ze dne 1. 7. 2016 vyplývá, že hodnotící komise dospěla k závěru, že navrhovatel „v této fázi zadávacího řízení prokázal kvalifikaci v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách.“ Hodnotící komise však ještě žádostí ze dne 4. 7. 2016 požádala navrhovatele o doplnění originálu prohlášení účastníka sdružení JIKA – CZ s.r.o. podle § 68 odst. 3 zákona, neboť v nabídce navrhovatele byla obsažena pouze kopie tohoto dokladu. Navrhovatel požadovaný originál dokladu doplnil.

60.         Dne 18. 7. 2016 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky navrhovatele, kterého následně dne 1. 8. 2016 vyzval k součinnosti potřebné k uzavření smlouvy včetně předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

61.         V rámci dokladů předložených zadavateli ve dnech 8. 8. 2016, 11. 8. 2016, 12. 8. 2016 a 16. 8. 2016 navrhovatel doložil mj. osvědčení k následujícím referenčním zakázkám:

o      Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov

 • předmět reference: „Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby (…).
 • objem celkové investice: 50 554 289,- Kč bez DPH
 • období: září 2014 – červenec 2016

o      Rekonstrukce lázní na Julisce, přístavba sauny, výstavba kryté temperované haly, výstavba provozního a řídícího střediska

 • předmět reference: „studie, projekt pro územní řízení, pro stavební povolení, dokumentace zadání stavby, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor (STUDIE, DUR+DSP +DZS+DPS+AD)
 • objem celkové investice: 520 mil. Kč bez DPH
 • období: 2007 – 2014

o      Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký

 • předmět reference: „projekt pro stavební povolení, dokumentace zadání stavby, dokumentace pro provedení stavby (DUR, DSP+DZS+DPS, AD)
 • objem celkové investice: 700 mil. Kč bez DPH
 • období: 2009 – 2015

o      Snížení energetické náročnosti budov Střední odborné školy informatiky a spojů a Středního odborného učiliště, Kolín, Jaselská 826

 • předmět reference: projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby
 • objem celkové investice: 74 016 878,- Kč bez DPH
 • období: 2016

o      Sport park HIT – Třebeš, Hradec Králové

 • předmět reference: „STU+DUR+DSP+DPS
 • objem celkové investice: 105 mil. Kč
 • období: 2014 – 2016 

o      Komplexní rekonstrukce vč. snížení energetické náročnosti rodinné vily se 3 bytovými jednotkami, Jihovýchodní IX 2145/7, 141 00 Praha 4 – Záběhlice

 • předmět reference: projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby
 • objem celkové investice: 15,5 mil. Kč bez DPH
 • období: 2015, 2016

o      Stavební úpravy – snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ, 17. listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi

 • předmět reference: projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby
 • objem celkové investice: 67 539 385,- Kč bez DPH
 • období: 2016

o      Rekonstrukce a přístavba základní umělecké školy v Hradci Králové

 • předmět reference: dokumentace pro provedení stavby
 • objem celkové investice: 230 mil. Kč bez DPH
 • období: 2015 – 2016

62.         Zadavatel přípisem ze dne 29. 8. 2016 navrhovateli sdělil, že neposkytl řádnou součinnost k uzavření smlouvy ve smyslu § 62 odst. 3 zákona, neboť „[p]ředloženými doklady nebylo prokázáno splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odstavec 2 písmeno a) zákona“, přičemž tento závěr odůvodnil následovně:

Žádná z předložených referenčních zakázek nesplňuje kritéria stanovená zadavatelem v zadávacích podmínkách, pokud jde o požadavek na zhotovení projektové dokumentace stavby (tzn. novostavby, přístavby, rekonstrukce) ve všech stupních (tzn. DUR, DSP – možno sloučené, DPS), případně (fakultativně) i dokumentace skutečného provedení pro stavbu občanské vybavenosti v oblasti školství ve finančním objemu (investiční náklady stavby) min. 50 milionů Kč bez DPH, a to včetně souvisejících investicí (komunikace k objektu, zahrada, venkovní sportoviště…)

‚Rekonstrukce a přístavba základní umělecké školy v Hradci Králové‘ je stavbou občanské vybavenosti v oblasti školství. Uchazeč ale předloženými doklady neprokázal, že se jedná o zakázku spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby ve všech stupních, konkrétně DUR, DSP. Z předloženého osvědčení objednatele vyplývá, že uchazeč zpracoval pro tento projekt pouze dokumentaci pro provedení stavby. Požadované stupně PD – DUR a DSP nezpracoval.

‚Sport park HIT – Třebeš, Hradec Králové‘ není stavbou občanské vybavenosti v oblasti školství. Z přiloženého půdorysu stavby je patrné, že se nejedná o školu, ale o sportovní areál.

Ani žádná z ostatních předložených referencí nesplňuje výše citované požadavky zadavatele na referenční zakázku pro stavbu občanské v oblasti školství.

‚Snížení energetické náročnosti budovy komplexu budov ISŠT Benešov‘ – Uchazeč předloženými doklady neprokázal, že se jedná o zakázku spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby ve všech stupních, konkrétně DUR.

‚Stavební úpravy – snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ, 17. listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi‘ – Uchazeč předloženými doklady neprokázal, že se jedná o zakázku spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby ve všech stupních, konkrétně DUR.

‚Snížení energetické náročnosti budov Střední odborné školy informatiky a spojů a Středního odborného učiliště Kolín, Jaselská 826‘ – Uchazeč předloženými doklady neprokázal, že se jedná o zakázku spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby ve všech stupních, konkrétně DUR.

‚Rekonstrukce lázní na Julisce, přístavba sauny, výstavba kryté temperované haly, výstavba provozního a řídícího střediska‘ není stavbou občanské vybavenosti v oblasti školství.

‚Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký‘ není stavbou občanské vybavenosti v oblasti školství.

K postupu zadavatele

63.         Navrhovatel v návrhu brojí proti postupu hodnotící komise, resp. zadavatele při posuzování jeho kvalifikace, a to především ve vztahu k referenčním zakázkám „Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov“ a „Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký“ (k tomu blíže viz část II. OBSAH NÁVRHU odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad se níže vyjádří k jednotlivým domnělým porušením zákona zadavatelem, resp. hodnotící komisí namítaných navrhovatelem.

K postupu hodnotící komise při posuzování kvalifikace navrhovatele

64.         Úřad předně ke kvalifikačním předpokladům uchazečů o veřejnou zakázku v obecné rovině uvádí, že jejich účelem je objektivním, transparentním a nediskriminačním způsobem zajistit, aby zadavatel vybíral dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu subjektů, jež poskytují záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat. Požadavek na splnění minimálních technických kvalifikačních předpokladů má pak zajistit, že se soutěže o přidělení veřejné zakázky zúčastní pouze ti dodavatelé, kteří jsou ve skutečnosti schopni po stránce technické a materiální tuto zakázku po jejím přidělení též plnit. Z právě uvedeného je zcela zřejmý i smysl ustanovení § 50 odst. 3 zákona, které má zajistit, aby zadavatel nepožadoval po uchazečích či zájemcích o veřejnou zakázku prokázání takových kvalifikačních předpokladů, které o schopnosti dodavatele plnit veřejnou zakázku nevypovídají.

65.         V případě zadávání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikace dodavatele prokazuje pouze formou čestného prohlášení dodavatele, který v případě, že se stane vybraným uchazečem v rámci zadávacího řízení, předloží zadavateli před uzavřením smlouvy originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uvedené vyplývá z § 62 odst. 3 zákona.

66.         V šetřeném případě byla veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení a zadavatel tak v souladu se zákonem v čl. 8 „Požadavky na prokázání splnění kvalifikace“ zadávací dokumentace veřejné zakázky stanovil, že „[s]plnění kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

67.         Z nabídky navrhovatele jednoznačně vyplývá, že zadavatelem požadované čestné prohlášení navrhovatel doložil. Nad rámec v zadávací dokumentaci požadovaného čestného prohlášení vložil navrhovatel do své nabídky taktéž osvědčení vztahující se k referenčním zakázkám uvedeným v požadovaném čestném prohlášení (viz bod 56. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

68.         Z protokolu o 1. jednání hodnotící komise ze dne 23. 6. 2016 vyplývá, že se hodnotící komise rozhodla požádat navrhovatele o objasnění předložených informací a dokladů vztahujících se k referenční zakázce „Rekonstrukce a přístavba základní umělecké školy v Hradci Králové“ (konkrétně, zda předmětem referenční zakázky „je zhotovení projektové dokumentace stavby ve všech stupních, jak je požadováno v zadávací dokumentaci, nebo pouze zhotovení dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby, jak vyplývá z předloženého osvědčení objednatele“), neboť v předloženém čestném prohlášení bylo k této referenční zakázce mj. uvedeno, že jejím předmětem bylo „zpracování projektové dokumentace stavby“ a v osvědčení o provedení referenční zakázky „dokumentace pro provedení stavby – DPS“.

69.         K výše uvedenému postupu zadavatele, resp. hodnotící komise, Úřad podotýká, že v případě nejasností ohledně kvalifikace uchazečů mohou zadavatelé využít zákonné možnosti zakotvené v § 59 odst. 4 zákona, která dává zadavatelům možnost (nikoliv povinnost) požádat dodavatele (uchazeče) o objasnění či doplnění informace nebo dokladů prokazujících kvalifikaci (k tomu např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 55/2015-46 ze dne 20. 8. 2015). Využití této zákonné možnosti je zcela v kompetenci zadavatele a lze ji využít např. v případech, kdy se dodavatelé dopustí chyb při formulaci svých prohlášení nebo v případech, kdy dodavatel předložil informace či doklady, které nejsou jednoznačné, srozumitelné či nejsou úplné (z hlediska obsahu nebo i formy). Dodavatel má potom v zadavatelem stanovené přiměřené lhůtě možnost vysvětlit význam předložených dokladů nebo doložit další doklady, které objasní informace či doklady ke kvalifikaci již předložené. V této věci však Úřad pro úplnost odkazuje taktéž na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2010-104 ze dne 6. 10. 2011, v němž daný soud dospěl k následujícímu závěru [daný závěr judikoval soud sice ve vztahu k ust. § 76 odst. 3 zákona přiznávající hodnotící komisi právo (nikoliv povinnost) požádat uchazeče o veřejnou zakázku v případě nejasností o vysvětlení nabídky, avšak tento lze dle názoru Úřadu analogicky aplikovat i na postup zadavatele při posouzení kvalifikace]: „(…) jde-li o nejasnost, která ve svém důsledku způsobuje, že ani zadavatel si není jistý, v jaké fázi zadávacího řízení se má tato nejasnost projevit, a jde-li zároveň o nejasnost, která už na první pohled vyvolává dojem, že uchazeč se v části své nabídky dopustil chyby, tedy o nejasnost již na první pohled zřejmou, lehce popsatelnou a zároveň zřejmě lehce vysvětlitelnou, pak je na místě zadavateli rezignaci na vyjasnění si takové nejasnosti vytknout. Zadavatel musí mít po podání nabídek najisto postaveno, zda nabídky vyhovují zadávacím podmínkám či nikoli (…); zadavatel tedy musí mít spolehlivý podklad pro svůj jednoznačný závěr, (…).“ Jinak řečeno, přestože zákon neukládá zadavateli (hodnotící komisi) povinnost požadovat po uchazeči objasnění či doplnění dokladů prokazujících kvalifikaci (§ 59 odst. 4 zákona) či vysvětlení nabídky (§ 76 odst. 3 zákona), je třeba uzavřít, že v určitých situacích (k jejich vymezení viz právě citovaný rozsudek Krajského soudu v Brně; zjednodušeně řečeno jde o situace, kdy bez dodatečného vysvětlení či objasnění není zadavatel schopen učinit si zpětně přezkoumatelný úsudek o dalším postupu) je využití těchto institutů pro zadavatele, potažmo hodnotící komisi v zásadě jediným způsobem, jak dodržet základní zásady zadávacího řízení (a tedy zákonnost svého postupu). V každém případě je pak třeba využití těchto zákonných možností zadavateli, resp. hodnotící komisi doporučit v případech, kdy nabídky obsahují nejasnosti na první pohled zřejmé, lehce popsatelné a vysvětlitelné. 

70.         Pakliže tedy zadavatel, resp. hodnotící komise v šetřeném případě shledala na první pohled zřejmou nejasnost v navrhovatelem předložených dokladech vztahujících se k jeho kvalifikaci (v čestném prohlášení navrhovatel uvedl, že předmětem dané referenční zakázky bylo zpracování projektové dokumentace stavby, a v osvědčení o referenční zakázce uvedl, že předmětem bylo zpracování dokumentace pro provedení stavby), postupovala zcela v souladu se zákonem, když požádala navrhovatele o objasnění těchto informací a dokladů. V této souvislosti je nutno dodat, že nezákonnost postupu hodnotící komise nelze dovodit ani ze skutečnosti, že hodnotící komise požádala navrhovatele o poskytnutí objasnění k osvědčení o provedení referenční zakázky, přestože v šetřeném zadávacím řízení bylo splnění kvalifikace prokazováno předložením „pouhého“ čestného prohlášení, neboť navrhovatel předmětné osvědčení sám učinil součástí své nabídky, aniž by toto bylo vyžadováno zadavatelem v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. V této věci Úřad dále odkazuje na své výkladové stanovisko k prokazování kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení po 1. 4. 2012[4], v němž je mj. uvedeno, že se „může stát, žeu ZPŘ nabídky dodavatelů budou obsahovat vedle či namísto čestného prohlášení vlastní doklady prokazující splnění kvalifikace. Není však důvod, proč by neměl zadavatel doklady, pokud tyto prokazují splnění kvalifikace, akceptovat, když u jiných forem zadávacích řízení je tento způsob prokazování splnění kvalifikace pro zadavatele dostačující a účelem čestného prohlášení je deklarace skutečností potvrzených v těchto dokladech. Takové doklady zadavatel posoudí podle jejich obsahu.

71.         K postupu hodnotící komise Úřad dále pro úplnost uvádí, že vzhledem k tomu, že předmětná veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení a navrhovatel prokázal splnění kvalifikace již předložením čestného prohlášení o splnění požadavků na kvalifikaci dodavatele stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, nebyla by hodnotící komise, resp. zadavatel oprávněn navrhovatele vyloučit z účasti v zadávacím řízení, pokud by navrhovatel požadované objasnění nedoručil v požadovaném rozsahu či vůbec, neboť k naplnění dikce zákona v souvislosti s prokázáním splnění kvalifikace došlo již předložením čestného prohlášení. Vyžádání si dalších informací vztahujících se k osvědčení o referenční zakázce vložené do nabídky nad rámec požadavků zadávací dokumentace tak nebylo v žádném případě nezákonné (viz výše), avšak pro účely posouzení kvalifikace navrhovatele nesměl mít obsah doplňujících informací (ať už jakýkoliv) k dané referenční zakázce reálný dopad na posouzení kvalifikace navrhovatele (což se ostatně nestalo). Doplňujícím informacím vztahujícím se k předmětné referenční zakázce lze přiznat pouze „informativní charakter,“ přičemž však, jak již Úřad uvedl a nyní pouze opakuje, neshledává žádného důvodu, proč by měla být snaha hodnotící komise odstranit určitý rozpor v nabídce navrhovatele (byť tento rozpor v dané fázi zadávacího řízení nemohl vyústit ve vyloučení navrhovatele) označena jako taková za nezákonnou.

72.         V šetřeném případě navrhovatel na žádost o objasnění reagoval tak, že v rámci přípisu ze dne 30. 6. 2016 doložil čestné prohlášení o tom, že splňuje požadovanou kvalifikaci a současně zadavateli předložil aktualizovaný seznam vybraných staveb občanské vybavenosti v oblasti školství realizovaných v posledních třech letech a uvedl, že „na vyžádání zadavatele v souladu s ustanovením dle § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, před podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky předložím příslušné doklady prokazující splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů.

73.         Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že hodnotící komise navrhovatelem doručené objasnění akceptovala (viz bod 59. odůvodnění tohoto rozhodnutí) a dospěla k závěru, že navrhovatel prokázal splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, tj. předložením požadovaného čestného prohlášení (pro úplnost Úřad doplňuje, že hodnotící komise žádostí ze dne 4. 7. 2016 ještě požádala navrhovatele o doplnění originálu prohlášení účastníka sdružení JIKA – CZ s.r.o. podle § 68 odst. 3 zákona, který navrhovatel doplnil). V této souvislosti se tak Úřad neztotožňuje s tvrzením navrhovatele, že jeho nabídka včetně referenčních listů byla považována hodnotící komisí za bezvadnou, neboť hodnotící komise dospěla k výše uvedenému závěru v souladu se zákonem „pouze“ na základě předloženého čestného prohlášení, přičemž z dokumentace o veřejné zakázce žádným způsobem ani nevyplývá, že by tomu tak nebylo.

74.         Je sice pravdou, že nabídka navrhovatele obsahovala i osvědčení o provedení referenční zakázky „Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký“ vystavené VŠÚOH, u něhož zadavatel až v rámci poskytnutí součinnosti navrhovatelem před uzavřením smlouvy konstatoval nesplnění požadavku na prokázání splnění kvalifikace (resp. neposkytnutí řádné součinnosti), avšak v tomto postupu neshledává Úřad porušení zákona zadavatelem, neboť, jak již Úřad uvedl výše, navrhovatel prokázal svoji kvalifikaci již předložením čestného prohlášení, které hodnotící komise akceptovala. V této souvislosti Úřad dodává, že je nutno rozlišovat mezi fází prokazování splnění kvalifikace, která se v případě zjednodušeného podlimitního řízení prokazuje předložením již zmíněného čestného prohlášení (které v daném případě předloženo bylo), a fází poskytování součinnosti před uzavřením smlouvy, v níž vybraný uchazeč předkládá zadavateli doklady prokazující splnění kvalifikace, a tedy až v této fázi probíhá posuzování daných dokladů.  

75.         Úřad tedy shrnuje, že ve věci namítaných pochybení v souvislosti s postupem hodnotící komise, resp. zadavatele při posuzování kvalifikace navrhovatele neshledal rozpor se zákonem. 

K referenční zakázce „Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov“

76.         Pro přehlednost Úřad rekapituluje, že referenční zakázku „Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov“ uvedl navrhovatel v aktualizovaném seznamu vybraných staveb občanské vybavenosti v oblasti školství doručeném zadavateli v reakci na jeho žádost ze dne 27. 6. 2016 o objasnění nabídky (navrhovatel v aktualizovaném seznamu uvedl k této referenční zakázce objednatele, období zpracování projektu a investiční náklady stavby). Osvědčení o provedení referenční zakázky pak předložil navrhovatel zadavateli v rámci poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy.

77.         Z obsahu předloženého osvědčení o provedení referenční zakázky „Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov“ vydaného Integrovanou střední školou technickou Benešov, IČO 18620442, se sídlem Černoleská 1997, 256 01 Benešov (dále jen „ISŠT Benešov“), vyplývá, že jejím předmětem bylo „[v]ypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby projekt Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov, včetně položkových výkazů výměr, zpracovaných v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů. Projekt byl rozdělen do dvou etap. Předmětem I. etapy projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, tj. zateplení fasády, výměna otvorových výplní a zateplení střech včetně doplňkových prací jako byla instalace bleskosvodu nebo provedení slaboproudých rozvodů po fasádě. Předmětem II. etapy projektu bylo snížení spotřeby energie prostřednictvím instalace tepelných čerpadel a instalace vzduchotechnických jednotek nuceného větrání s rekuperací.

78.         Přestože tedy zadavatel požadoval v zadávacích podmínkách šetřeného zadávacího řízení k prokázání splnění kvalifikace dodavatele mj. předložení jedné služby spočívající „ve zhotovení projektové dokumentace stavby (tzn. novostavby, přístavby, rekonstrukce) ve všech stupních (tzn. DUR, DSP – možno sloučené, DPS), případně (fakultativně) i dokumentace skutečného provedení (…)“ v oblasti školství, navrhovatel doložil zadavateli v rámci poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy mj. osvědčení o provedení předmětné referenční zakázky, z něhož zcela jednoznačně vyplývá, že v rámci této referenční zakázky byla zpracována pouze projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby.

79.         Zadavatel tak měl po předložení dotčeného osvědčení zcela najisto postaveno, že v rámci předmětné referenční zakázky nebyla zhotovena projektová dokumentace stavby ve všech stupních (tj. DUR, DSP, DPS), nýbrž pouze ve stupních DSP a DPS. V této souvislosti Úřad v obecné rovině podotýká, že v případě, kdy vybraný uchazeč nedoloží v rámci zjednodušeného podlimitního řízení před uzavřením smlouvy všechny zákonem požadované doklady, či předložené doklady jsou nejasné, zákon nevylučuje, aby zadavatel požádal vybraného uchazeče o jejich doplnění či objasnění v přiměřené lhůtě tak, aby smlouva mohla být uzavřena v souladu s § 82 odst. 2 zákona. Taková situace však v šetřeném případě nenastala a po zadavateli nelze spravedlivě požadovat, aby dále zkoumal, resp. si vyžádal od dodavatele další objasnění předmětného osvědčení, pakliže o něm neexistuje reálná pochybnost, resp. z osvědčení nevyplývá jakákoliv nejasnost, přičemž zákon ani zadavateli v žádném ze svých ustanovení takovou povinnost neukládá. Zákon v ust. § 82 odst. 4 naopak ukládá povinnost uchazeči, jenž se stane vybraným uchazečem, poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, tj. v případě zjednodušeného podlimitního řízení mj. předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, přičemž nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 zákona (viz § 62 odst. 3 zákona). K tomu Úřad dodává, že pokud uchazeč nesplní povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona, má zadavatel dle § 67 odst. 7 zákona právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

80.         Úřad uzavírá, že zadavatel měl v šetřeném případě najisto postaveno, že navrhovatel v rámci referenční zakázky „Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov“ nezhotovil projektovou dokumentaci ve všech stupních, jak bylo požadováno (z osvědčení nevyplývá žádná pochybnost či nejasnost ve vztahu k uvedenému), a Úřad tak neshledává postup zadavatele za rozporný se zákonem, když nevyzval navrhovatele k objasnění informací vztahujících se k této referenční zakázce a následně v rámci sdělení/rozhodnutí ze dne 29. 8. 2016 o neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy uvedl, že „[p]ředloženými doklady nebylo prokázáno splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odstavec 2 písmeno a) zákona“, když mj. v rámci předmětné referenční zakázky navrhovatel „předloženými doklady neprokázal, že se jedná o zakázku spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby ve všech stupních, konkrétně DUR.“ Pro odstranění všech pochybností Úřad konstatuje, že nejasnost osvědčení, která by měla „aktivovat“ povinnost zadavatele žádat o jeho objasnění, nemůže spočívat v pouhém faktu, že daný stupeň projektové dokumentace v něm není uveden. Takový závěr by totiž znamenal povinnost zadavatele objasňovat jakékoli osvědčení, které neprokazuje splnění požadované úrovně technického kvalifikačního předpokladu. Jako ilustrativní příklad Úřad uvádí situaci, kdy by zadavatel požadoval osvědčení o realizaci dodávky 100 ks oken a 20 ks dveří. Pokud v takovém případě uchazeč předloží osvědčení o realizaci dodávky 100 ks oken, netrpí dle přesvědčení Úřadu dané osvědčení „nejasností“ v tom směru, že z něj nevyplývá dodávka dveří, nýbrž uchazeč prostě v daném rozsahu svoji kvalifikaci neprokázal. Případná nejasnost by musela vyplývat z nějaké další skutečnosti, kterou však Úřad v daném případě neshledává.

81.         K tomu Úřad dále podotýká, že zákon zadavateli výslovně ani neukládá povinnost seznámit vybraného uchazeče se skutečností, že z jeho strany nebyla řádně poskytnuta součinnost k uzavření smlouvy, když nepředložil doklady prokazující splnění požadované kvalifikace (zadavatel může v takovém případě využít svého práva uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí – viz § 82 odst. 4 zákona), avšak za účelem dodržení zásady transparentnosti v postupu zadavatele lze takový postup zcela jistě doporučit. Je tak zřejmé, že postup zadavatele v šetřeném případě odpovídal i této vůdčí zásadě zadávacího řízení.

82.         Navrhovatel následně v rámci námitek ze dne 8. 9. 2016 doručil zadavateli jako důkaz, že v rámci referenční zakázky „Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov“ „byla vyhotovena projektová dokumentace, která byla použita jako příloha k žádosti o územní rozhodnutí i pro stavební povolení a dále pro provádění stavby, (…)“, územní rozhodnutí č. j. MUBN/7772/2015/VÝST ze dne 9. 2. 2015, jímž se schvaluje umístění stavby „pěti vrtů pro tepelná čerpadla ‚Snížení energetické náročnosti komplexu budov‘ u Integrované střední školy technické v Benešově, (…)“, a stavební povolení č. j. MUBN/20421/2015/VÝST ze dne 27. 3. 2015, jímž se povoluje provedení „‘snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov‘ spočívající ve stavbě pěti vrtů pro tepelná čerpadla (…)“, vydaná Odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Benešov.

83.         Úřad v této souvislosti opětovně zdůrazňuje, že zákon ukládá vybranému uchazeči jednoznačnou povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost před uzavřením smlouvy, tzn. v případě zjednodušeného podlimitního řízení mj. předložit doklady prokazující splnění kvalifikace již v této fázi zadávacího řízení. V šetřeném případě dospěl Úřad (stejně jako zadavatel) k závěru, že osvědčení k předmětné referenční zakázce předložené navrhovatelem v rámci poskytování součinnosti před uzavřením smlouvy bezpochyby nesplňuje požadavky zadávací dokumentace, když neprokazuje zhotovení projektové dokumentace stavby ve stupni DUR. Pokud navrhovatel dokládá až v rámci podaných námitek další nové dokumenty (územní rozhodnutí a stavební povolení), které dle jeho názoru spolu s daným osvědčením prokazují splnění dotčeného požadavku zadavatele, pak Úřad uvádí, že tak měl učinit již v rámci poskytování součinnosti před uzavřením smlouvy, neboť v této fázi zadávacího řízení musí být předloženy doklady prokazující kvalifikaci. V rámci podaných námitek by tak bylo v daném případě možné akceptovat pouze případné „dovysvětlení“ již předložených dokladů v rámci poskytování součinnosti před uzavřením smlouvy (tzn. vysvětlení toho, proč doklady již předložené – tj. osvědčení o předmětné referenční zakázce – jsou dostačující k prokázání splnění kvalifikace), nikoli jejich doplňování dalšími novými doklady, které mají dodatečně osvědčit skutečnost, jež ze samotné reference vůbec nevyplývá.

84.         Tvrzení navrhovatele, že pokud zadavatel v souvislosti s předloženými listinami v rámci námitek nevěřil navrhovateli, že byl zpracovatelem požadovaného stupně projektové dokumentace, měl si od navrhovatele vyžádat „například čestné prohlášení, či případně požádat přímo o doložení projektové dokumentace, opatřené otiskem razítka stavebního úřadu, kterou má v držení stavebník“, tak shledává Úřad vzhledem k výše řečenému za bezpředmětné. Především tu nejde o „víru“ zadavatele v to, zda byl navrhovatel zpracovatelem daného stupně projektové dokumentace, ale o to, zda tato skutečnost vyplývá z předložených dokladů (přičemž, jak bylo uzavřeno výše, nevyplývá). Doklady prokazující splnění kvalifikace musí být zadavateli předloženy již ve fázi poskytování součinnosti před uzavřením smlouvy a nelze připustit situaci, že by již předložené doklady, které neprokazují splnění kvalifikace, byly doplňovány dalšími doklady, jež mají nově dosvědčit skutečnost, která vůbec nevyplývá z dokladů již předložených, např. v rámci institutu námitek.  

85.         I přes uvedené se však Úřad pro úplnost vyjádří i k navrhovatelem předloženému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Úřad nikterak nerozporuje tvrzení navrhovatele, že vrty pro tepelná čerpadla vždy vyžadují územní rozhodnutí, avšak z obsahu předložených listin není prokazatelně seznatelné, že by zhotovitelem projektové dokumentace v příslušném stupni byl právě navrhovatel, neboť žadatelem o vydání předmětných listin byla v obou případech ISŠT Benešov. Tyto dokumenty předložené navrhovatelem v rámci námitek tak žádným způsobem nevyvrací závěr o neakceptovatelnosti osvědčení o předmětné referenční zakázce.

86.         K tvrzení navrhovatele, že zadavatel v rámci rozhodnutí o námitkách navrhovatele ve vztahu k referenční zakázce „Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov“ „najednou mění důvod údajného neprokázání kvalifikace, když (…) uvádí, že hlavní problém spočívá v tom, že se nejedná o stavbu ‚odpovídající‘“, pak Úřad uvádí, že zadavatel v souladu s § 111 odst. 1 zákona přezkoumal podané námitky a v rozhodnutí o námitkách uvedl důvod jejich nevyhovění; k předmětné referenční zakázce a listinám předloženým navrhovatelem v rámci podaných námitek zadavatel uvedl následující:

K referenční zakázce Snížení energetické náročnosti budovy komplexu budov ISŠT Benešov bylo stěžovatelem v rámci nabídky a posléze v úředně ověřené kopii předloženo osvědčení objednatele, jímž ovšem nebylo prokázáno, že příslušná projektová dokumentace byla zpracována rovněž v požadovaném stupni Dokumentace pro územní rozhodnutí. Jako přílohu námitek předkládá stěžovatel stavební povolení vydané Městským úřadem Benešov ze dne 27. 3. 2015, z něhož je patrné, že v souvislosti s touto akcí bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby pěti vrtů pro tepelná čerpadla. K tomu zadavatel uvádí následující:

A) Ve lhůtě určené pro poskytnutí součinnosti k podpisu smlouvy nebyly předloženy doklady prokazující, že tato referenční zakázka splňuje požadavky uvedené v zadávacích podmínkách, pokud jde o referenci pro oblast školství.

B) Ani z předloženého stavebního povolení není možné jednoznačně dovozovat, že stěžovatel byl zhotovitelem Dokumentace pro územní rozhodnutí o místění stavby pěti vrtů pro tepelná čerpadla.

C) Zadavatel není přesvědčen, že tato akce může být považována za odpovídající stavbu v oblasti školství – ‚zhotovení projektové dokumentace stavby (tzn. novostavby, přístavby, rekonstrukce) ve všech stupních (tzn. DUR, DSP – možno sloučené, DPS), případně (fakultativně) i dokumentace skutečného provedení.‘ Projektová dokumentace pro snížení energetické náročnosti standardně nezahrnuje stupeň Dokumentace pro územní rozhodnutí, v daném případě bylo příslušné územní rozhodnutí vydáno právě pouze k umístění stavby vrtů pro tepelná čerpadla. Zadávací podmínky jako referenční zakázku připouštějí i rekonstrukci stavby, nicméně požadavek na Dokumentaci pro územní rozhodnutí byl do zadávacích podmínek zahrnut právě proto, aby bylo zřejmé, že vyhovující referencí je pouze rekonstrukce takového druhu a rozsahu, která řeší umístění stavby. S ohledem na výhrady zadavatele k této referenční zakázce uvedené výše pod body A) a B) však nepovažujeme za nutné se touto otázkou dále zabývat.

87.         K tomu Úřad doplňuje, že výše citované odůvodnění nevyhovění námitek ve vztahu k předmětné referenční zakázce ve svém základu koresponduje s odůvodněním sdělení o neposkytnutí součinnosti, přičemž zadavatel v něm dodává, že ani předložené územní rozhodnutí neprokazuje, že navrhovatel skutečně byl zhotovitelem dokumentace pro územní rozhodnutí v rámci předmětné akce, což odpovídá i výše uvedenému závěru Úřadu. Úřad dodává, že další odůvodnění zadavatele obsažené v rozhodnutí o námitkách nemá žádný vliv na posouzení postupu zadavatele, neboť pro posouzení zákonnosti postupu zadavatele je rozhodující odůvodnění uvedené právě ve sdělení zadavatele o neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ze dne 29. 8. 2016, přičemž jakákoliv odůvodnění uvedená ex post např. právě v rozhodnutí o námitkách jsou ve vztahu k šetřené věci právně irelevantní, a Úřad tak shledává nadbytečným zabývat se tvrzeními navrhovatele s tímto spojenými. Úřad má nicméně za to, že ani v rozhodnutí o námitkách zadavatel ve vztahu k předmětnému osvědčení nikterak neopustil nosný důvod, pro který uzavřel, že navrhovatel neposkytl součinnost nutnou k uzavření smlouvy, a sice že osvědčení neprokazuje vypracování projektové dokumentace stavby ve stupni DUR. Pro úplnost však považuje Úřad za nezbytné podotknout, že mu není zřejmé, z čeho navrhovatel ve svém návrhu dovozuje, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách požadoval po navrhovateli před podpisem smlouvy doručit jiné doklady, než ty, které uvedl v zadávacích podmínkách[5], neboť zadavatel pouze konstatoval, že navrhovatel ve lhůtě určené k podpisu smlouvy nepředložil doklady prokazující, že předmětná referenční zakázka splňuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, jinými slovy řečeno, z dokladů navrhovatelem předložených (tj. osvědčení o provedení referenční zakázky „Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov“) nelze dovodit, že splňují požadovaný kvalifikační předpoklad.

88.         S ohledem na vše výše uvedené Úřad konstatuje, že neshledal v postupu zadavatele v souvislosti s referenční zakázkou „Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov“ rozpor se zákonem.

K referenční zakázce „Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký“

89.         Předmětem sporu ve vztahu k referenční zakázce „Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký“ je především otázka, zda stavba realizovaná v rámci této referenční zakázky splňuje požadavek zadavatele na „stavbu občanské vybavenosti v oblasti školství“ (v podrobnostech viz bod 55. odůvodnění tohoto rozhodnutí) a zda se zadavatel při posuzování předmětné referenční zakázky v rámci poskytování součinnosti před uzavřením smlouvy v souvislosti s výše uvedeným požadavkem nedopustil jeho zúženého výkladu v neprospěch navrhovatele.

90.         Úřad se nejdříve vyjádří k zadavatelem užitému pojmu „stavba občanské vybavenosti“, přestože v této věci neexistuje mezi účastníky správního řízení sporu. Tímto pojmem lze zcela jistě označit stavby či objekty sloužící k uspokojování periodických potřeb obyvatelstva v mnoha oblastech každodenního života – např. kultura, vzdělávání, sportovní vyžití, ubytování, sociální péče, veřejné stravování, správa a administrativa, zdravotnictví apod. – a jsou jimi tedy např. soudy, úřady, banky, obchody, obchodní centra, školy, divadla, sportovní či koncertní haly, restaurace, nemocnice, domovy pro seniory, nádraží atd.

91.         K pojmu „oblast školství“ pak Úřad uvádí, že souhlasí s navrhovatelem v tom smyslu, že se jedná o pojem, který není právním řádem České republiky jakkoliv definován, a jedná se tak svým způsobem o pojem neurčitý, avšak je nutno dodat, jak judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 8 Afs 12/2010-268 ze dne 22. 7. 2010, že „[p]ojmům užitým v zadávací dokumentaci je přitom třeba přisuzovat jejich obecně přijímaný význam, nejsou-li použity ve specifickém významovém smyslu, resp. nejsou v zadávací dokumentaci konkrétním způsobem definovány.“ Přestože je pojem „oblast školství“ pojmem poměrně širokým, lze mu dle názoru Úřadu přisoudit jeho obecně přijímaný význam, tj. poskytování vzdělání v rámci vzdělávacího systému České republiky, a lze tak říci, že „obsáhlost“ daného pojmu či navrhovatelem zmiňovaná "nejednoznačnost“ má zcela jistě své „mantinely“, kterými je bezesporu skutečnost, že účelem stavby občanské vybavenosti z oblasti školství musí být primárně poskytování vzdělání, a takto také musí být stavebně-technicky určena (nejsou jimi tedy striktně stavby či zařízení zmiňované zadavatelem v souvislosti s § 49 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, ale i další stavby občanské vybavenosti, jejichž primárním účelem je poskytování vzdělání), a proto se nelze bezpodmínečně ztotožnit s názorem navrhovatele, že „[p]od oblast školství tedy nepochybně můžeme zařadit nejen školy, ale též veškeré instituce, které poskytují jakoukoli formu vzdělání, či jsou s poskytováním vzdělání nějakým způsobem spojeny.“ V takovém případě by totiž zadavatel musel akceptovat bez dalšího např. i osvědčení o referenční zakázce, jejímž předmětem by bylo zpracování projektové dokumentace ke stavbě nemocnice, neboť ty jsou s poskytováním vzdělání spojeny v tom smyslu, že při nich probíhá mj. vzdělávání zdravotnického personálu (ve fakultních nemocnicích dokonce vzdělávání studentů medicíny), avšak zcela jistě se bez dalšího nejedná o stavbu občanské vybavenosti z oblasti školství; primárním účelem nemocnic není poskytování vzdělání, nýbrž zdravotnické péče (diagnostické, léčebné, ošetřovatelské apod.) v různých odbornostech, a k tomuto účelu jsou též stavebně-technicky určeny. Není však vyloučeno, aby takovou stavbou občanské vybavenosti v oblasti školství byl např. pavilon nemocnice sloužící primárně k vzdělávacím účelům zahrnující např. posluchárny určené pro výuku mediků apod. Již na tomto místě je vhodné – vzhledem k ilustrativnímu potenciálu uvedeného příkladu – uvést, že chtěl-li by hypotetický uchazeč prokazovat splnění kvalifikačního předpokladu vymezeného obdobně jako ve zkoumaném případě pomocí osvědčení o vypracování projektové dokumentace pro takový pavilon, bylo by nutné, aby osvědčení zahrnovalo právě potvrzení toho, že se v rámci nemocnice jednalo o stavbu určenou primárně pro vzdělávání (případně její bližší popis), neboť prosté osvědčení o tom, že dodavatel projektoval nemocnici, neosvědčuje, se zřetelem ke všemu shora uvedenému, že projektoval stavbu občanské vybavenosti v oblasti školství.   

92.         Z osvědčení o referenční zakázce „Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký“, jež bylo vloženo navrhovatelem do jeho nabídky nad rámec požadavků zadávací dokumentace veřejné zakázky, vyplývá, že bylo vystaveno VŠÚOH a v rámci této referenční zakázky byl zpracován „projekt pro stavební povolení, dokumentace zadání stavby, dokumentace pro provedení stavby (DUR, DSP + DZS + DPS, AD)“, a to v období 2009 – 2015, přičemž celkové investice činily 700 mil. Kč bez DPH.

93.         K tomu Úřad uvádí, že souhlasí s tvrzením navrhovatele, že u referenčních zakázek by měl být předně posuzován charakter stavby, nikoliv instituce, neboť, jak již Úřad uvedl výše, smyslem kvalifikačních předpokladů je zajištění výběru dodavatele, který má již zkušenosti s obdobným druhem plnění a je tak schopen předmět dané veřejné zakázky úspěšně realizovat. Charakter instituce by mohl být, dle názoru Úřadu, brán pouze jakožto podpůrný indikátor v případech, kdy vzniká pochybnost či nejasnost o charakteru stavby.

94.         S ohledem na výše uvedené se tak Úřad zabýval charakterem dané stavby a konstatuje, že z informací seznatelných z daného osvědčení nikterak nevyplývá, že by se projektová dokumentace zhotovená v rámci předmětné referenční zakázky vztahovala ke stavbě občanské vybavenosti v oblasti školství, tj. ke stavbě primárně určené k poskytování vzdělání, neboť z daného osvědčení je zřejmé „pouze“ to, že se jednalo o výstavbu regionálního centra vědy a výzkumu. Stavby center vědy a výzkumu jistě lze obecně považovat za stavby občanské vybavenosti, které jsou budovány např. při univerzitách, nemocnicích, výrobních podnicích, Akademii věd České republiky apod., avšak bezpochyby se nejedná o stavby, jejichž primárním účelem je poskytování vzdělání v rámci vzdělávacího systému České republiky. Nad to lze poukázat taktéž na skutečnost, že dle „jednotné klasifikace stavebních objektů“[6] užívané ve stavebnictví spadají budovy pro vědu a výzkum do skupiny 801.4 „Budovy pro vědu, kulturu a osvětu“, kdežto např. budovy mateřských škol, budovy učeben všeobecně vzdělávacích, učňovských a odborných škol, budovy poslucháren a pedagogických pracoven vysokých škol, atd., spadají do skupiny 801.3 „Budovy pro výuku a výchovu“. Je tak zřejmé, že i v oboru stavebnictví je rozlišováno mezi budovami určenými pro školství, resp. výuku a výchovu, a budovami určenými pro vědu a výzkum, resp. vědu, kulturu a osvětu.

95.         Na tomto místě Úřad v obecné rovině podotýká, že není vyloučena možnost, že by osvědčením o zpracování projektové dokumentace stavby centra vědy a výzkumu nemohlo být prokázáno splnění požadavku zadavatele na zhotovení projektové dokumentace stavby občanské vybavenosti v oblasti školství, avšak aby takové osvědčení mohlo být akceptováno, muselo by potvrzovat, že součástí daného centra vědy a výzkumu bylo vybudováno taktéž např. křídlo, které by sloužilo k poskytování vzdělání, tzn. dalo by se podřadit pod stavbu v oblasti školství (spolu s uvedením investičních nákladů vztahujících se k realizaci této části centra vědy a výzkumu).

96.         V posuzovaném případě je však zřejmé, že žádná taková informace z daného osvědčení nevyplývá, a pakliže bylo úmyslem navrhovatele předmětnou referenční zakázkou prokazovat splnění požadavku zadavatele na zhotovení projektové dokumentace stavby občanské vybavenosti v oblasti školství, bylo na navrhovateli, aby si zajistil takové osvědčení objednatele, které by tyto skutečnosti potvrzovalo, což se však nestalo.

97.         Úřad shrnuje, že v šetřeném případě nic nenasvědčovalo tomu, že by se v souvislosti s  referenční zakázkou „Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký“ mělo primárně jednat o stavbu občanské vybavenosti v oblasti školství v jejím obecně přijímaném významu (a to ani částečně – viz výše) a pokud zadavatel v rámci fáze poskytování součinnosti před uzavřením smlouvy nevyzval navrhovatele k objasnění této referenční zakázky (přestože zákon takový postup nevylučuje) a rovnou navrhovateli sdělil, že daná stavba „není stavbou občanské vybavenosti v oblasti školství“ (Úřad opětovně uvádí, že zákon neukládá zadavateli povinnost informovat vybraného uchazeče o ne/poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy), neshledává Úřad v takovém postupu rozpor se zákonem. Z žádné informace či údaje obsažených v daném osvědčení nevyplývá jakákoliv nejasnost v této věci, resp. nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo jednat o stavbu občanské vybavenosti v oblasti školství (jejímž primárním účelem je poskytování vzdělání), a v takovém případě nebyl dán relevantní důvod pro dodatečnou žádost zadavatele o objasnění předmětné reference (v této souvislosti Úřad odkazuje na závěry již učiněné v bodu 80. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

98.         Úřad tak konstatuje, že jak z dokumentace o veřejné zakázce, tak též z dokladů doložených navrhovatelem nic nenasvědčuje tomu, že by zadavatel postupoval při posuzování předmětného osvědčení v rozporu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, resp. že by se dopustil navrhovatelem namítaného zúžení pojmu „oblast školství“ v jeho neprospěch, neboť dané osvědčení neobsahuje informace, které by danou referenční stavbu umožnily pokládat za stavbu občanské vybavenosti v oblasti školství v jejím obecně přijímaném významu.

99.         Pro úplnost Úřad uvádí, že na tomto závěru ničeho nemění ani vyjádření VŠÚOH ze dne 15. 9. 2016 (v daném vyjádření je zřejmě z důvodu písařské nesprávnosti uvedeno chybné datum vyhotovení, neboť námitky navrhovatele byly doručeny zadavateli již dne 8. 9. 2016 – pozn. Úřadu) doručené zadavateli navrhovatelem v rámci jeho námitek, v němž VŠÚOH uvádí, že mezi cíle projektu, v rámci kterého byla vybudována stavba „Ovocnářský výzkumný institut“, patří:

 • studium nových biotechnologických metod uchování genofondů,
 • monitorovat pěstitelské zásahy z hlediska životního prostředí (minimalizace chemických vstup[ů] v pěstitelských technologiích),
 • výzkum nových metod integrované ochrany,
 • vývoj moderních postupů v ozdravování,
 • výzkum nových trendů v organickém pěstování ovoce,
 • zefektivnění metod výběru perspektivních odrůd a genotypů na základě analýzy a studia genových markerů,

 • stanovení optimálních agrotechnických zásahů,
 • výzkum efektivních směrů ve skladování ovoce.

100.     K doplňujícím výstupům daného projektu pak dle VŠÚOH patří:

 • poskytování poradenské služby pěstitelům, školkařům, státní správě, atd.,
 • získané výsledky předávány ovocnářské praxi publikacemi v odborných časopisech, metodikami, organizováním ovocnářských seminářů,

 • zaměření na studium a výchovu mladých výzkumných pracovníků,
 • vytvoření pozic pro mladé výzkumné pracovníky.

101.     Úřad konstatuje, že ani vyjádření VŠÚOH popisující charakter, resp. účel dané stavby není způsobilé ovlivnit závěr o neakceptovatelnosti daného osvědčení, neboť, jak již Úřad několikrát uvedl, v případě zjednodušeného podlimitního řízení je vybraný uchazeč povinen předložit zadavateli doklady prokazující splnění kvalifikace ve fázi poskytování součinnosti před uzavřením smlouvy a pouze v případě, že některý z těchto dokladů vykazuje nejasnost či pochybnost o své relevanci, by měl zadavatel požádat vybraného uchazeče v přiměřené lhůtě o jeho objasnění či doplnění. Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě v průběhu poskytování součinnosti před uzavřením smlouvy taková pochybnost či nejasnost z předloženého osvědčení o předmětné referenční zakázce nevyvstala, a zadavatel měl tedy najisto postaveno, že dotčené osvědčení neprokazuje splnění předmětného požadavku, je již nadbytečné zabývat se obsahem vyjádření VŠÚOH, neboť relevantnost daného osvědčení musela být zřejmá již v rámci poskytování součinnosti navrhovatelem, což se v šetřeném případě nestalo. Vzhledem k řečenému shledává Úřad rovněž za nadbytečné zabývat se charakterem objednatele předmětné referenční zakázky, tj. charakterem VŠÚOH.

102.     S ohledem na vše výše uvedené Úřad konstatuje, že neshledal v postupu zadavatele v souvislosti s referenční zakázkou „Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký“ rozpor se zákonem.     

Shrnutí

103.     Úřad v odůvodnění tohoto rozhodnutí dospěl k závěru, že zadavatel, resp. hodnotící komise, postupoval při posouzení kvalifikace navrhovatele v souvislosti s referenčními zakázkami „Rekonstrukce a přístavba základní umělecké školy v Hradci Králové“, „Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov“ a „Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký“ v souladu se zákonem, a nezjistil tedy důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona, k čemuž Úřad dále konstatuje, že nezjistil ani důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 2 zákona, neboť takové důvody ani nemohou být dány, jelikož v šetřeném zadávacím řízení nebyla uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky, a nebyl tak logicky ani podán návrh na uložení zákazu plnění smlouvy dle § 114 odst. 2 zákona.  

104.     S ohledem na vše výše uvedené Úřad rozhodl podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona o zamítnutí návrhu navrhovatele ze dne 27. 9. 2016 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

Obdrží

1.             město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

2.             Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

[2] V souvislosti s namítaným porušením zásady zákazu diskriminace zadavatelem navrhovatel odkazuje taktéž na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 20/2008-152 ze dne 5. 6. 2008.

[3] Myšlen referenční list k zakázce „Ovocnářský výzkumný institut – výstavba regionálního centra VaV v obci Holovousy, kraj Královéhradecký“ – pozn. Úřadu

[5] Navrhovatel v návrhu namítá, že „dodání stavebního povolení nebylo Zadavatelem požadováno ani v zadávacích podmínkách, ani nikdy poté, Zadavatel tedy nemůže argumentovat tím, že tento důkazní prostředek nebyl předložen před podpisem smlouvy.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz