číslo jednací: S0610,0611/2016/VZ-44382/2016/541/PDz

Instance I.
Věc Tvorba vzdělávacích modulů/publikací a komplexní zajištění realizace dalšího profesního vzdělávání a Evaluace vzdělávacích akcí, lektorů, didaktických metod
Účastníci
 1. ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU, příspěvková organizace
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 2 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. - pokuta
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 28. 2. 2017
Související rozhodnutí S0610,0611/2016/VZ-44382/2016/541/PDz
R0286/2016/VZ-07268/2017/323/MOd
Dokumenty file icon dokument ke stažení 672 KB

Č. j.: ÚOHS-S0610,0611/2016/VZ-44382/2016/541/PDz                       Brno: 2. listopadu 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve společném správním řízení vedeném pod sp. zn. S0610,0611/2016/VZ zahájeném z moci úřední dne 16. 9. 2016, jehož účastníkem je

 • zadavatel – ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU, příspěvková organizace, IČO 49277600, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha – Vinohrady,

ve věci možného spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) citovaného zákona v souvislosti s možným nedodržením závazného postupu zadavatele

 • ve veřejné zakázce „Tvorba vzdělávacích modulů/publikací a komplexní zajištění realizace dalšího profesního vzdělávání“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 7. 2012 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 226589, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 8. 2012 a dne 13. 8. 2012, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249470,
 • ve veřejné zakázce „Evaluace vzdělávacích akcí, lektorů, didaktických metod“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném na základě výzvy k podání nabídek ze dne 12. 9. 2012,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU, příspěvková organizace, IČO 49277600, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha – Vinohrady – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání části 1 „CZ-NACE 55 Ubytování“ veřejné zakázky „Tvorba vzdělávacích modulů/publikací a komplexní zajištění realizace dalšího profesního vzdělávání“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 7. 2012 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 226589, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 8. 2012 a dne 13. 8. 2012, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249470, nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) citovaného zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 citovaného zákona, když nestanovil v bodě 12. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ zadávací dokumentace transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Celková kvalita zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů pro stanovenou část veřejné zakázky“, včetně jeho subkritérií „Kvalita zpracování vzdělávacího modulu pro prezenční výuku – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“, „Kvalita zpracování odborné publikace určené do e-knihovny – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“, „Kvalita zpracování e-learningového modulu – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“ a „Obsahová provázanost zpracovaných materiálů – tj. vzdělávacího modulu, odborné publikace a e-learningového modulu“, a dílčího hodnotícího kritéria „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání a popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“, včetně jeho subkritérií „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání“ a „Popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“, tak, aby si uchazeči o předmětnou část veřejné zakázky mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když ke způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Celková kvalita zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů pro stanovenou část veřejné zakázky“ pouze uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, a ke způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání a popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“ uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené nabídky z pohledu míry rozpracovanosti popisu technicko – organizačního zajištění vzdělávání, vhodnost nabízených učeben pro prezenční výuku, zvolené technické pomůcky a dále míry rozpracovanosti popisu zapojení uchazeče na zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce a efektivity navrženého řešení pro nábor účastníků … hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na uvedenou část veřejné zakázky uzavřel dne 8. 1. 2013 smlouvu s vybraným uchazečem – Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s., IČO 00549436, se sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha.

II.

Zadavatel – ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU, příspěvková organizace, IČO 49277600, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha – Vinohrady – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání části 2 „CZ-NACE 56 Stravování“ veřejné zakázky „Tvorba vzdělávacích modulů/publikací a komplexní zajištění realizace dalšího profesního vzdělávání“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 7. 2012 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 226589, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 8. 2012 a dne 13. 8. 2012, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249470, nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) citovaného zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 citovaného zákona, když nestanovil v bodě 12. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ zadávací dokumentace transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Celková kvalita zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů pro stanovenou část veřejné zakázky“, včetně jeho subkritérií „Kvalita zpracování vzdělávacího modulu pro prezenční výuku – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“, „Kvalita zpracování odborné publikace určené do e-knihovny – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“, „Kvalita zpracování e-learningového modulu – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“ a „Obsahová provázanost zpracovaných materiálů – tj. vzdělávacího modulu, odborné publikace a e-learningového modulu“, a dílčího hodnotícího kritéria „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání a popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“, včetně jeho subkritérií „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání“ a „Popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“, tak, aby si uchazeči o předmětnou část veřejné zakázky mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když ke způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Celková kvalita zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů pro stanovenou část veřejné zakázky“ pouze uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, a ke způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání a popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“ uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené nabídky z pohledu míry rozpracovanosti popisu technicko – organizačního zajištění vzdělávání, vhodnost nabízených učeben pro prezenční výuku, zvolené technické pomůcky a dále míry rozpracovanosti popisu zapojení uchazeče na zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce a efektivity navrženého řešení pro nábor účastníků … hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na uvedenou část veřejné zakázky uzavřel dne 8. 1. 2013 smlouvu s vybraným uchazečem – Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s., IČO 00549436, se sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha.

III.

Zadavatel – ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU, příspěvková organizace, IČO 49277600, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha – Vinohrady – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání části 3 „CZ-NACE 79 CK a CA“ veřejné zakázky „Tvorba vzdělávacích modulů/publikací a komplexní zajištění realizace dalšího profesního vzdělávání“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 7. 2012 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 226589, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 8. 2012 a dne 13. 8. 2012, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249470, nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) citovaného zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 citovaného zákona, když nestanovil v bodě 12. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ zadávací dokumentace transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Celková kvalita zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů pro stanovenou část veřejné zakázky“, včetně jeho subkritérií „Kvalita zpracování vzdělávacího modulu pro prezenční výuku – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“, „Kvalita zpracování odborné publikace určené do e-knihovny – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“, „Kvalita zpracování e-learningového modulu – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“ a „Obsahová provázanost zpracovaných materiálů – tj. vzdělávacího modulu, odborné publikace a e-learningového modulu“, a dílčího hodnotícího kritéria „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání a popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“, včetně jeho subkritérií „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání“ a „Popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“, tak, aby si uchazeči o předmětnou část veřejné zakázky mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když ke způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Celková kvalita zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů pro stanovenou část veřejné zakázky“ pouze uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, a ke způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání a popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“ uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené nabídky z pohledu míry rozpracovanosti popisu technicko – organizačního zajištění vzdělávání, vhodnost nabízených učeben pro prezenční výuku, zvolené technické pomůcky a dále míry rozpracovanosti popisu zapojení uchazeče na zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce a efektivity navrženého řešení pro nábor účastníků … hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na uvedenou část veřejné zakázky uzavřel dne 9. 1. 2013 smlouvu s vybraným uchazečem – MAG CONSULTING s.r.o., IČO 62586378, se sídlem Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

IV.

Zadavatel – ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU, příspěvková organizace, IČO 49277600, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha – Vinohrady – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání části 4 „CZ-NACE 79 Průvodci“ veřejné zakázky „Tvorba vzdělávacích modulů/publikací a komplexní zajištění realizace dalšího profesního vzdělávání“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 7. 2012 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 226589, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 8. 2012 a dne 13. 8. 2012, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249470, nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) citovaného zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 citovaného zákona, když nestanovil v bodě 12. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ zadávací dokumentace transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Celková kvalita zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů pro stanovenou část veřejné zakázky“, včetně jeho subkritérií „Kvalita zpracování vzdělávacího modulu pro prezenční výuku – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“, „Kvalita zpracování odborné publikace určené do e-knihovny – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“, „Kvalita zpracování e-learningového modulu – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“ a „Obsahová provázanost zpracovaných materiálů – tj. vzdělávacího modulu, odborné publikace a e-learningového modulu“, a dílčího hodnotícího kritéria „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání a popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“, včetně jeho subkritérií „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání“ a „Popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“, tak, aby si uchazeči o předmětnou část veřejné zakázky mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když ke způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Celková kvalita zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů pro stanovenou část veřejné zakázky“ pouze uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, a ke způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání a popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“ uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené nabídky z pohledu míry rozpracovanosti popisu technicko – organizačního zajištění vzdělávání, vhodnost nabízených učeben pro prezenční výuku, zvolené technické pomůcky a dále míry rozpracovanosti popisu zapojení uchazeče na zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce a efektivity navrženého řešení pro nábor účastníků … hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na uvedenou část veřejné zakázky uzavřel dne 18. 1. 2013 smlouvu s vybraným uchazečem – MAG CONSULTING s.r.o., IČO 62586378, se sídlem Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

V.

Zadavatel – ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU, příspěvková organizace, IČO 49277600, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha – Vinohrady – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání části 5 „CZ-NACE 79 TIC“ veřejné zakázky „Tvorba vzdělávacích modulů/publikací a komplexní zajištění realizace dalšího profesního vzdělávání“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 7. 2012 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 226589, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 8. 2012 a dne 13. 8. 2012, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249470, nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) citovaného zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 citovaného zákona, když nestanovil v bodě 12. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ zadávací dokumentace transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Celková kvalita zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů pro stanovenou část veřejné zakázky“, včetně jeho subkritérií „Kvalita zpracování vzdělávacího modulu pro prezenční výuku – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“, „Kvalita zpracování odborné publikace určené do e-knihovny – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“, „Kvalita zpracování e-learningového modulu – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“ a „Obsahová provázanost zpracovaných materiálů – tj. vzdělávacího modulu, odborné publikace a e-learningového modulu“, a dílčího hodnotícího kritéria „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání a popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“, včetně jeho subkritérií „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání“ a „Popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“, tak, aby si uchazeči o předmětnou část veřejné zakázky mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když ke způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Celková kvalita zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů pro stanovenou část veřejné zakázky“ pouze uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, a ke způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání a popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“ uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené nabídky z pohledu míry rozpracovanosti popisu technicko – organizačního zajištění vzdělávání, vhodnost nabízených učeben pro prezenční výuku, zvolené technické pomůcky a dále míry rozpracovanosti popisu zapojení uchazeče na zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce a efektivity navrženého řešení pro nábor účastníků … hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na uvedenou část veřejné zakázky uzavřel dne 18. 1. 2013 smlouvu s vybraným uchazečem – MAG CONSULTING s.r.o., IČO 62586378, se sídlem Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

VI.

Zadavatel – ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU, příspěvková organizace, IČO 49277600, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha – Vinohrady – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání části 6 „CZ-NACE 93 a 96 Sportovní zařízení, fitcentra a služby pro osobní a fyzickou pohodu“ veřejné zakázky „Tvorba vzdělávacích modulů/publikací a komplexní zajištění realizace dalšího profesního vzdělávání“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 7. 2012 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 226589, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 8. 2012 a dne 13. 8. 2012, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249470, nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) citovaného zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 citovaného zákona, když nestanovil v bodě 12. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ zadávací dokumentace transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Celková kvalita zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů pro stanovenou část veřejné zakázky“, včetně jeho subkritérií „Kvalita zpracování vzdělávacího modulu pro prezenční výuku – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“, „Kvalita zpracování odborné publikace určené do e-knihovny – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“, „Kvalita zpracování e-learningového modulu – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“ a „Obsahová provázanost zpracovaných materiálů – tj. vzdělávacího modulu, odborné publikace a e-learningového modulu“, a dílčího hodnotícího kritéria „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání a popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“, včetně jeho subkritérií „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání“ a „Popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“, tak, aby si uchazeči o předmětnou část veřejné zakázky mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když ke způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Celková kvalita zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů pro stanovenou část veřejné zakázky“ pouze uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, a ke způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání a popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“ uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené nabídky z pohledu míry rozpracovanosti popisu technicko – organizačního zajištění vzdělávání, vhodnost nabízených učeben pro prezenční výuku, zvolené technické pomůcky a dále míry rozpracovanosti popisu zapojení uchazeče na zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce a efektivity navrženého řešení pro nábor účastníků … hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na uvedenou část veřejné zakázky uzavřel dne 18. 1. 2013 smlouvu s vybraným uchazečem – MAG CONSULTING s.r.o., IČO 62586378, se sídlem Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

VII.

Zadavatel – ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU, příspěvková organizace, IČO 49277600, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha – Vinohrady – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání veřejné zakázky „Evaluace vzdělávacích akcí, lektorů, didaktických metod“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném na základě výzvy k podání nabídek ze dne 12. 9. 2012, nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) citovaného zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 citovaného zákona, když nestanovil v bodě 14. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ výzvy k podání nabídek ze dne 12. 9. 2012 transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita zpracování návrhu měsíční evaluační zprávy“, včetně jeho subkritérií „Vhodnost a úplnost údajů, zvolených pro účely zpracování měsíční evaluační zprávy“ a „Přehlednost předložených návrhů a náročnost při vyhodnocování dat a údajů, obsažených v měsíční evaluační zprávě“, a dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita zpracování návrhu hodnotícího dotazníku určeného pro cílovou skupinu projektu, kvalita zpracování návrhu hodnotícího dotazníku určeného pro zaměstnavatele (tj. hodnocení vlivu projektu na konkurenceschopnost vysílajícího zaměstnavatele)“, včetně jeho subkritérií „Vhodnost a úplnost údajů, zvolených pro účely zpracování návrhu hodnotícího dotazníku pro cílovou skupinu“, „Kreativita a vtip řešení návrhu hodnotícího dotazníku pro cílovou skupinu z pohledu zájmu účastníků cílové skupiny na vyplnění navrženého hodnotícího dotazníku“, „Vhodnost a úplnost údajů, zvolených pro účely zpracování návrhu hodnotícího dotazníku pro zaměstnavatele“ a „Kreativita a vtip řešení návrhu hodnotícího dotazníku pro zaměstnavatele z pohledu zájmu účastníků cílové skupiny na vyplnění navrženého hodnotícího dotazníku“, tak, aby si uchazeči o předmětnou veřejnou zakázku mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když pouze uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené návrhy dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na předmět plnění veřejné zakázky uzavřel dne 22. 11. 2012 smlouvu s vybraným uchazečem – STEM/MARK, a.s., IČO 61859591, se sídlem Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8 – Libeň.

VIII.

Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. až VII. tohoto rozhodnutí se zadavateli – ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU, příspěvková organizace, IČO 49277600, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha – Vinohrady – podle ustanovení § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá:

 

pokuta ve výši 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 19. 8. 2016 podněty k přezkoumání postupu zadavatele – ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU, příspěvková organizace, IČO 49277600, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha – Vinohrady (dále jen „zadavatel“) – ve veřejné zakázce „Tvorba vzdělávacích modulů/publikací a komplexní zajištění realizace dalšího profesního vzdělávání“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 7. 2012 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 226589, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 8. 2012 a dne 13. 8. 2012, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249470 (dále jen „veřejná zakázka 1“), a ve veřejné zakázce „Evaluace vzdělávacích akcí, lektorů, didaktických metod“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném na základě výzvy k podání nabídek ze dne 12. 9. 2012 (dále jen „veřejná zakázka 2“).

2.             Na základě obdrženého podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele dokumentace o předmětných veřejných zakázkách a vyjádření zadavatele k podnětům, přičemž z obdržených dokumentací Úřad zjistil následující skutečnosti.

I.               PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací řízení na veřejnou zakázku 1

3.             Zadavatel odeslal podle zákona do Věstníku veřejných zakázek dne 27. 7. 2012 a uveřejnil dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 226589 a následně opravil dne 7. 8. 2012 a dne 13. 8. 2012, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejnil dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249470  oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky 1.

4.             Předmětem veřejné zakázky 1 bylo dle bodu 2.1 „Obecný popis předmětu veřejné zakázky“ zadávací dokumentace vytvořit a podrobně rozpracovat obsahové náplně vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů určených pro zaměstnance a zaměstnavatele v cestovním ruchu, které budou mít specifické tématické zaměření na cestovní ruch a budou odpovídat potřebám cílových skupin, a rovněž zajistit realizaci samotného profesního vzdělávání s ohledem na potřeby a možnosti jednotlivých profesních skupin včetně potřebné administrace.

5.             Tamtéž zadavatel uvedl, že veřejná zakázka 1 je ve smyslu § 98 zákona rozdělena na 6 částí, a to na:

 • část 1 veřejné zakázky 1 – CZ-NACE 55 Ubytování (dále jen „část 1 veřejné zakázky 1“),

·                část 2 veřejné zakázky 1 – CZ-NACE 56 Stravování (dále jen „část 2 veřejné zakázky 1“),

·                část 3 veřejné zakázky 1 – CZ-NACE 79 CK a CA (dále jen „část 3 veřejné zakázky 1“),

·                část 4 veřejné zakázky 1 – CZ-NACE 79 Průvodci (dále jen „část 4 veřejné zakázky 1“),

 • část 5 veřejné zakázky 1 – CZ-NACE 79 TIC (dále jen „část 5 veřejné zakázky 1“),
 • část 6 veřejné zakázky 1 – CZ-NACE 93 a 96 Sportovní zařízení, fitcentra a služby pro osobní a fyzickou pohodu (dále jen „část 6 veřejné zakázky 1“).

6.             Z bodu 5. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 1 ve výši 92 487 758,- Kč bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky 1 činila:

 • část 1 veřejné zakázky 1 – 19 817 178,- Kč bez DPH,
 • část 2 veřejné zakázky 1 – 19 982 178,- Kč bez DPH,
 • část 3 veřejné zakázky 1 – 10 612 178,- Kč bez DPH,
 • část 4 veřejné zakázky 1 – 9 254 682,- Kč bez DPH,
 • část 5 veřejné zakázky 1 – 9 272 178,- Kč bez DPH,
 • část 6 veřejné zakázky 1 – 23 549 364,- Kč bez DPH.

7.             Z bodu 12. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ zadávací dokumentace vyplývá, že za základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky 1 zadavatel zvolil ekonomickou výhodnost nabídky, přičemž jako dílčí hodnotící kritéria stanovil:

·                Celkovou nabídkovou cenu jako součet nabídkových cen za jednotlivé části – tj. vzdělávací moduly, odborné publikace, e-learningové moduly a zajištění realizace vzdělávání – váha 60 % (dále jen „dílčí hodnotící kritérium č. 1 veřejné zakázky 1“),

·                Celkovou kvalitu zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů pro stanovenou část veřejné zakázky – váha 30 % (dále jen „ dílčí hodnotící kritérium č. 2 veřejné zakázky 1“),

·                Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání a popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce – váha 10 % (dále jen „ dílčí hodnotící kritérium č. 3 veřejné zakázky 1“).

8.             Tamtéž zadavatel ke způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 1 uvedl následující:

Za účelem hodnocení nabídek v tomto kritériu předloží uchazeč vždy pro každou část:

a)   jeden podrobně zpracovaný vzdělávací modul,

b)   jednu podrobně zpracovanou odbornou publikaci a

c)  jednu podrobně zpracovanou obsahovou část e-learningového modulu na níže uvedená       témata pro jednotlivé části veřejné zakázky:

Pro část VZ č. 1 – Recepce;

Pro část VZ č. 2 – Profesionální obsluha hostů pro číšníky a servírky;

Pro část VZ č. 3 – Produkt cestovní kanceláře;

Pro část VZ č. 4 – Multikulturní rozdíly návštěvníků;

Pro část VZ č. 5 – Základy provozu TIC;

Pro část VZ č. 6 – Energetické úspory v provozu.

Návodné obsahy kurzů jsou uvedeny v příloze č. 3.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o komplexní hodnocení, budou v zájmu zachování maximální transparentnosti hodnocena níže uvedená – subkritéria, z nichž v každém může být v návaznosti na kvalitu navrhovaného řešení v rámci každého subkritéria přiznán minimálně 1 bod a maximálně 25 bodů, celkem tedy minimálně 4 body a maximálně 100 bodů.

                                                      Hodnocené subkritérium

Počet bodů

a)      Kvalita zpracování vzdělávacího modulu pro prezenční výuku – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití,

1 – 25 bodů

b)      kvalita zpracování odborné publikace určené do e-knihovny – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití,

1 – 25 bodů

c)      kvalita zpracování e-learningového modulu – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití,

1 – 25 bodů

d)      obsahová provázanost zpracovaných materiálů – tj. vzdělávacího modulu, odborné publikace a e-learningového modulu

1 – 25 bodů

                                                                                               CELKEM

4 – 100 bodů

Způsob hodnocení kritéria č. 2 – Celková kvalita zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů: Hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria a na základě takto provedeného hodnocení, písemně zaznamenaného v hodnotících tabulkách, přidělí jednotlivým nabídkám podle kvality navrženého řešení koncepce od 1 bodu do 25 bodů v rámci těchto subkritérií.

9.             Ke způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 3 veřejné zakázky 1 zadavatel v témže bodě zadávací dokumentace uvedl následující:

Způsob hodnocení: Pro účely hodnocení uchazeč doloží popis své konkrétní představy o:

- technicko – organizačním zajištění realizace vzdělávání,

- zajištění náboru účastníků.

Hodnotící komise posoudí předložené nabídky z pohledu míry rozpracovanosti popisu technicko – organizačního zajištění vzdělávání, vhodnost nabízených učeben pro prezenční výuku, zvolené technické pomůcky a dále míry rozpracovanosti popisu zapojení uchazeče na zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce a efektivity navrženého řešení pro nábor účastníků.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o komplexní hodnocení, budou v zájmu zachování maximální transparentnosti hodnocena níže uvedená – subkritéria, z nichž v každém může být v návaznosti na kvalitu navrhovaného řešení v rámci každého subkritéria přiznán minimálně 1 bod a maximálně 50 bodů, celkem tedy minimálně 2 body a maximálně 100 bodů.

                                                      Hodnocené subkritérium

Počet bodů

a)      Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání,

1 – 50 bodů

b)      popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce.

1 – 50 bodů

                                                                                                             CELKEM

2 – 100 bodů

Uchazeči ve svých nabídkách předloží zadavateli popis, jak si konkrétně představují organizačně – technické zajištění vzdělávání (s ohledem na požadavky zadavatele uvedené v bodě 2.4 ZD), zejména popis učeben nabízených pro prezenční výuku, popis navrhovaných technických a prezentačních pomůcek a dále popíší, jak si představují zajištění náboru cílové skupiny na vzdělávací akce v rámci vybrané části CZ NACE (tj. na prezenční formu výuky). Zadavatel nebude hodnotit zvolené metody propagace (kampaň, telefonické oslovování, internet atd.), ale bude hodnotit celkový popis a míru rozpracovanosti, jak plánuje uchazeč zajišťovat nábor účastníků do projektu.

Hodnotící komise posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci těchto subkritérií a na základě takto provedeného hodnocení, písemně zaznamenaného v hodnotících tabulkách, přidělí jednotlivým nabídkám podle kvality navrženého řešení koncepce od 1 bodu do 50 bodů v rámci těchto subkritérií.

10.         Obsahem přílohy č. 3 „Seznam vzdělávacích modulů, odborných publikací, e-learningových vzdělávacích modulů“ zadávací dokumentace je přehled vzdělávacích modulů určených pro prezenční výuku v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky, v němž jsou specifikována pracovní zařazení, názvy kurzů, obsahy kurzů a počty dnů školení k jednotlivým vzdělávacím modulům.

11.         Z protokolu o jednání hodnotící komise pro veřejnou zakázku ze dne 3. 12. 2012 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek v části 1 veřejné zakázky 1 celkem 3 nabídky, v části 2 veřejné zakázky 1 celkem 3 nabídky, v části 3 veřejné zakázky 1 celkem 2 nabídky, v části 4 veřejné zakázky 1 celkem 5 nabídek, v části 5 veřejné zakázky 1 celkem 3 nabídky a v části 6 veřejné zakázky 1 celkem 2 nabídky.

12.         Tamtéž zadavatel k hodnocení nabídek uvedl, že „hodnocení nabídek bylo provedeno pro jednotlivé části veřejné zakázky podle zadávacích podmínek a popisu způsobu hodnocení nabídek, které byly součástí zadávací dokumentace, a to na základě hodnocení číselně vyjádřitelných kritérií, tj. kritéria č. 1 – Celková nabídková cena, kritéria č. 2 – Celková kvalita zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů pro stanovenou část veřejné zakázky a kritéria č. 3 – Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání a popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce.“ K hodnocení nabídek uchazečů v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky zadavatel v citovaném protokolu opakovaně shrnul popis hodnocení nabídek nastíněný v bodě 12. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ zadávací dokumentace, přičemž dále uvedl, že „detailní popisy slabých a silných stránek jednotlivých nabídek jsou uvedeny ve verbálním popisu hodnocení v tabulkách pro hodnocení nabídek, které jsou přílohou č. 1 tohoto protokolu o jednání hodnotící komise“.

13.         Z přílohy č. 1 „Tabulky hodnocení nabídek“ protokolu o jednání hodnotící komise pro veřejnou zakázku ze dne 3. 12. 2012 vyplývá, že hodnotící komise zhodnotila silné a slabé stránky nabídek podaných uchazeči v jednotlivých částech v rámci hodnotících subkritérií vymezených zadavatelem v bodě 12. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ zadávací dokumentace, na základě čehož přidělila uchazečům body podle kvality jimi navržených řešení.

14.         Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4. 12. 2012 zadavatel k popisu hodnocení nabídek uvedl totéž, co v protokolu o jednání hodnotící komise pro veřejnou zakázku ze dne 3. 12. 2012, přičemž ve vztahu k detailnímu popisu silných a slabých stránek jednotlivých nabídek taktéž odkázal na přílohu č. 1 „Tabulky hodnocení nabídek“ citovaného protokolu o jednání hodnotící komise.

15.         Z rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 4. 12. 2012 vyplývá, že zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnějších nabídek v jednotlivých částech veřejné zakázky 1, přičemž jako nejvhodnější byla

·                v částech 1 a 2 veřejné zakázky 1 vybrána nabídka uchazeče Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s., IČO 00549436, se sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha (dále jen „vybraný uchazeč Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.“),

·                v částech 3, 4, 5 a 6 veřejné zakázky 1 vybrána nabídka uchazeče MAG CONSULTING s.r.o., IČO 62586378, se sídlem Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3 – Žižkov (dále jen „vybraný uchazeč MAG CONSULTING s.r.o.“).

16.         Dne 8. 1. 2013 byly zadavatelem uzavřeny smlouvy na část 1 a 2 veřejné zakázky 1 s vybraným uchazečem Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.

17.         Dne 9. 1. 2013 byla zadavatelem uzavřena smlouva na část 3 veřejné zakázky 1 s vybraným uchazečem MAG CONSULTING s.r.o.

18.         Dne 18. 1. 2013 byly zadavatelem uzavřeny smlouvy na část 4, 5 a 6 veřejné zakázky 1 s vybraným uchazečem MAG CONSULTING s.r.o.

Zadávací řízení na veřejnou zakázku 2

19.         Zadavatel zahájil odesláním výzvy k podání nabídek ze dne 12. 9. 2012 (dále jen „výzva k podání nabídek“) sedmi zájemcům zadávací řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení za účelem zadání veřejné zakázky 2.

20.         Předmětem veřejné zakázky 2 byla dle bodu 5.1 „Stručný popis předmětu veřejné zakázky“ výzvy k podání nabídek evaluace vzdělávacích modulů, zvolených didaktických metod a lektorů v rámci prezenční výuky projektu, vytvoření hodnotících dotazníků pro cílovou skupinu projektu, lektory a zaměstnavatele, vytvoření evaluačních zpráv pro zadavatele a vyhodnocení dopadu/vlivu účasti v projektových aktivitách na konkurenceschopnost vysílajícího zaměstnavatele.

21.         Z bodu 7. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ výzvy k podání nabídek vyplývá, že zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 2 ve výši 2 500 000,- Kč bez DPH.

22.         Z bodu 14. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ výzvy k podání nabídek vyplývá, že za základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky 2 zadavatel zvolil ekonomickou výhodnost nabídky, přičemž jako dílčí hodnotící kritéria stanovil:

1.      Nabídkovou cenu – váha 60 % (dále jen „dílčí hodnotící kritérium č. 1 veřejné zakázky 2“),

2.      Kvalitu zpracování návrhu měsíční evaluační zprávy – váha 20 % (dále jen „dílčí hodnotící kritérium č. 2 veřejné zakázky 2“),

3.      Kvalitu zpracování návrhu hodnotícího dotazníku určeného pro cílovou skupinu projektu, kvalita zpracování návrhu hodnotícího dotazníku určeného pro zaměstnavatele (tj. hodnocení vlivu projektu na konkurenceschopnost vysílajícího zaměstnavatele) – váha 20 % (dále jen „dílčí hodnotící kritérium č. 3 veřejné zakázky 2“).

23.         Tamtéž zadavatel ke způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 2 uvedl následující:

Za účelem hodnocení nabídek v  kritériu „Kvalita zpracování návrhu měsíční evaluační zprávy“ předloží uchazeč úplný návrh – vzor měsíční evaluační zprávy.

Vzhledem k tomu, že předmětem hodnocení je do značné míry i kreativita zpracování návrhu, není možné vyjmenovat taxativně konkrétní prvky řešení a bodovou hodnotu jejich hodnocení.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o komplexní hodnocení, budou v zájmu zachování maximální transparentnosti hodnocena níže uvedená subkritéria, z nichž v každém může být v návaznosti na kvalitu navrhovaného řešení přiznán minimálně 1 bod a maximálně 50 bodů, celkem tedy minimálně 2 body a maximálně 100 bodů.

a)      Vhodnost a úplnost údajů, zvolených pro účely zpracování měsíční evaluační zprávy,

1 – 50 bodů

b)      přehlednost předložených návrhů a náročnost při vyhodnocování dat a údajů, obsažených v měsíční evaluační zprávě.

1 – 50 bodů

CELKEM

2 – 100 bodů

Způsob hodnocení: Hodnotící komise posoudí předložené návrhy dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria a na základě takto provedeného hodnocení, písemně zaznamenaného v hodnotících tabulkách a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek dle § 80 zákona přidělí podle kvality navrženého řešení koncepce od 1 bodu do 50 bodů jednotlivým nabídkám v rámci výše uvedených subkritérií.

Hodnotícím kritériem v rámci kritéria č. 2 Kvalita zpracování návrhu měsíční evaluační zprávy, bude výše bodů, získaných v rámci tohoto subkritéria, přičemž nabídka, která takto získá v součtu nejvíce (umístí se podle součtu jako první v pořadu), obdrží pro potřeby hodnocení 100 bodů, další uchazeči v pořadí obdrží takový počet bodů, který odpovídá aritmetickému průměru srovnání s nejvýhodnější nabídkou.

24.         Ke způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 3 veřejné zakázky 2 zadavatel v témže bodě zadávací dokumentace uvedl následující:

Za účelem hodnocení nabídek v  kritériu „Kvalita zpracování návrhu hodnotícího dotazníku určeného pro cílovou skupinu projektu a kvalita zpracování návrhu hodnotícího dotazníku určeného pro zaměstnavatele“ předloží uchazeč návrh – vzor hodnotícího dotazníku určeného pro cílovou skupinu projektu a pro zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že předmětem hodnocení je do značné míry i kreativita zpracování návrhu, není možné vyjmenovat taxativně konkrétní prvky řešení a bodovou hodnotu jejich hodnocení.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o komplexní hodnocení, budou v zájmu zachování maximální transparentnosti hodnocena níže uvedená subkritéria, z nichž v každém může být v návaznosti na kvalitu navrhovaného řešení přiznán minimálně 1 bod a maximálně 25 bodů, celkem tedy minimálně 4 body a maximálně 100 bodů.

a)      Vhodnost a úplnost údajů, zvolených pro účely zpracování návrhu hodnotícího dotazníku pro cílovou skupinu,

1 – 25 bodů

b)      kreativita a vtip řešení návrhu hodnotícího dotazníku pro cílovou skupinu z pohledu zájmu účastníků cílové skupiny na vyplnění navrženého hodnotícího dotazníku,

1 – 25 bodů

c)      vhodnost a úplnost údajů, zvolených pro účely zpracování návrhu hodnotícího dotazníku pro zaměstnavatele,

1 – 25 bodů

d)      kreativita a vtip řešení návrhu hodnotícího dotazníku pro zaměstnavatele z pohledu zájmu účastníků cílové skupiny na vyplnění navrženého hodnotícího dotazníku.

1 – 25 bodů

              CELKEM

4 – 100 bodů

Způsob hodnocení: Hodnotící komise posoudí předložené návrhy dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria a na základě takto provedeného hodnocení, písemně zaznamenaného v hodnotících tabulkách a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek dle § 80 zákona přidělí podle kvality navrženého řešení koncepce od 1 bodu do 25 bodů jednotlivým nabídkám v rámci výše uvedených subkritérií.

Hodnotícím kritériem v rámci kritéria č. 3 Kvalita zpracování návrhu hodnotícího dotazníku určeného pro cílovou skupinu projektu bude výše bodů, získaných v rámci jednotlivých subkritériích, přičemž nabídka, která takto získá v součtu nejvíce (umístí se podle součtu jako první v pořadu), obdrží pro potřeby hodnocení 100 bodů, další uchazeči v pořadí obdrží takový počet bodů, který odpovídá aritmetickému průměru srovnání s nejvýhodnější nabídkou.

25.         Z protokolu o otevírání obálek ze dne 2. 10. 2012 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek nabídky 7 uchazečů.

26.         V protokolu o 1. jednání hodnotící komise pro veřejnou zakázku ze dne 15. 10. 2012 zadavatel k hodnocení nabídek uchazečů opakovaně shrnul způsob hodnocení nabídek popsaný v bodě 14. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ výzvy k podání nabídek, přičemž dále uvedl, že „detailní popis hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií je uveden ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek zpracované dle § 80 zákona. Tabulky s hodnocením všech nabídek v rámci jednotlivých kritérií jsou přílohou č. 1 tohoto protokolu.“

27.         Z přílohy č. 1 „Hodnocení nabídek“ protokolu o 1. jednání hodnotící komise pro veřejnou zakázku ze dne 15. 10. 2012 vyplývá, že hodnotící komise zhodnotila silné a slabé stránky nabídek podaných jednotlivými uchazeči v rámci hodnotících subkritérií vymezených zadavatelem v bodě 14. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ výzvy k podání nabídek, na základě čehož přidělila uchazečům body podle kvality jimi navržených řešení.

28.         Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29. 10. 2012 zadavatel uvedl, že „hodnocení nabídek bylo provedeno podle zadávacích podmínek a popisu způsobu hodnocení nabídek, které byly součástí zadávací dokumentace, a to na základě hodnocení číselně vyjádřitelných kritérií, tj. kritéria č. 1 – Celková nabídková cena, kritéria č. 2 – Kvalita zpracování návrhu měsíční evaluační zprávy, a kritéria č. 3 – Kvalita zpracování návrhu hodnotícího dotazníku určeného pro cílovou skupinu projektu a kvalita zpracování návrhu hodnotícího dotazníku určeného pro zaměstnavatele“. Následně zadavatel v citované zprávě o posouzení a hodnocení nabídek popsal způsob hodnocení nabídek v rámci hodnotícího kritéria č. 2, a to shodným způsobem jako v bodu 14. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ výzvy k podání nabídek, přičemž dále uvedl, že „detailní popisy slabých a silných stránek jednotlivých nabídek jsou uvedeny ve verbálním popisu hodnocení v tabulkách pro hodnocení nabídek, které jsou přílohou č. 1 protokolu o jednání hodnotící komise“.

29.         Z rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30. 10. 2012 vyplývá, že zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče STEM/MARK, a.s., IČO 61859591, se sídlem Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8 – Libeň (dále jen „vybraný uchazeč STEM/MARK, a.s.“).

30.         Dne 22. 11. 2012 uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem STEM/MARK, a.s. smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky 2 s celkovou cenou za předmětné plnění ve výši 2 256 000,- Kč včetně DPH.

II.             PRŮBĚH SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ

Průběh správního řízení vedeného pod sp. zn. S0610/2016/VZ (veřejná zakázka 1)

31.         Úřad na základě posouzení dokumentace k částem 1, 2, 3, 4, 5 a 6 veřejné zakázky 1 získal pochybnosti, zda zadavatel při zadávání těchto částí veřejné zakázky 1 dodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když nestanovil v bodě 12. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ zadávací dokumentace transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 1 včetně jeho subkritérií a dílčího hodnotícího kritéria č. 3 veřejné zakázky 1 včetně jeho subkritérií tak, aby si uchazeči o předmětnou část veřejné zakázky mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když specifikoval způsob hodnocení těchto dílčích hodnotících kritérií bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, resp. zda se zadavatel nedopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona. Vzhledem k výše uvedeným pochybnostem Úřad zahájil správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S0610/2016/VZ.

32.         Účastníkem správního řízení vedeného pod sp. zn. S0610/2016/VZ je podle ustanovení § 116 zákona zadavatel.

33.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli přípisem č. j. ÚOHS-S0610/2016/VZ-38204/2016/541/PDz ze dne 16. 9. 2016. Oznámení o zahájení správního řízení bylo zadavateli doručeno dne 16. 9. 2016, a tímto dnem bylo podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v návaznosti na § 113 zákona, zahájeno správní řízení z moci úřední ve věci možného spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona zadavatelem.

34.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0610/2016/VZ-38433/2016/541/PDz ze dne 19. 9. 2016 určil Úřad zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení.

Vyjádření zadavatele ze dne 23. 9. 2016

35.         Dne 26. 9. 2016 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 23. 9. 2016, v němž zadavatel uvádí, že auditní zjištění, v nichž je konstatováno, že z tabulek hodnocení nabídek, jež byly součástí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4. 12. 2012, není postup přidělování bodového hodnocení jednotlivých kritérií/subkritérií podrobně zdůvodněný a zpětně přezkoumatelný, nemůže akceptovat, neboť je pouze názorem stěžovatele, který není podložen žádnými doklady, které by věcně či právně potvrzovaly předmětné auditní zjištění. Zadavatel zastává názor, že pro všech 6 částí veřejné zakázky 1 byly pro zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů zcela transparentně vybrány konkrétní náplně, které měli uchazeči zpracovat tak, aby bylo možno objektivně hodnotit celkovou kvalitu předložených nabídek, přičemž zadavatel nad rámec svých povinností a v zájmu objektivního a transparentního hodnocení vypracoval pro uchazeče i návodné obsahy konkrétních kurzů.

36.         Zadavatel konstatuje, že v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 stanovil 4 konkrétní subkritéria, přičemž v rámci takto stanovených subkritérií vymezil transparentně a jednoznačně i oblasti, které budou využity v rámci hodnocení, a to včetně předem stanoveného bodového rozpětí každého subkritéria. Pro první tři subkritéria zadavatel dle svého tvrzení stanovil pět společných, logických a předmětem veřejné zakázky odůvodněných oblastí, kterými byly obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost a praktické využití. Pro čtvrté subkritérium byla jako předmět hodnocení zadavatelem stanovena obsahová provázanost zpracovaných materiálů, tj. vzdělávacího modulu, odborné publikace a e-learningového modulu. Všechny výše popsané oblasti jednotlivých subkritérií jsou dle zadavatele s ohledem na hodnocení kvality obsahu nabízených kurzů, e-learningu i e-knihovny stanoveny tak, aby bylo možno v rámci zpětného ověření hodnocení nabídek jednoznačně konstatovat, zda nebyly hodnoceny jiné oblasti jednotlivých subkritérií než ty, které byly uvedeny v zadávacích podmínkách, zda byl dodržen počet bodů stanovený v zadávacích podmínkách, zda byly hodnoceny všechny oblasti jednotlivých subkritérií, které byly uvedeny v zadávacích podmínkách, a zpětně ověřitelná je dle zadavatele jednoznačně i obsahová provázanost zpracovaných materiálů.

37.         Zadavatel zdůrazňuje, že v bodě 12. zadávací dokumentace byl rovněž uveden i detailní popis způsobu hodnocení, když zadavatel uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria a na základě takto provedeného hodnocení, písemně zaznamenaného v hodnotících tabulkách, přidělí jednotlivým nabídkám podle kvality navrženého řešení koncepce od 1 bodu do 25 bodů v rámci těchto subkritérií“. V hodnotících tabulkách pak zadavatel popsal verbální hodnocení silných a slabých stránek jednotlivých nabídek, z čehož je dle jeho názoru zřejmé, že hodnotící komise postupovala přesně v intencích popisu hodnocení uvedeném v zadávací dokumentaci. Výhrada, že způsob hodnocení je nepřezkoumatelný a zpětně neověřitelný, tedy podle zadavatele neodpovídá skutečnosti, protože podle jeho názoru způsob hodnocení přezkoumatelný je, neboť při podrobné kontrole by mohlo být velmi snadno ověřeno, zda údaje v popisu silných a slabých stránek v rámci hodnocení nabídek odpovídají nebo neodpovídají skutečnosti.

38.         Z popisu způsobu hodnocení hodnotícího kritéria č. 3 v bodě 12. zadávací dokumentace dle zadavatele vyplývá, že jím byly zcela transparentně vybrány konkrétní oblasti, které měly uchazeči zpracovat tak, aby bylo možno objektivně hodnotit celkovou kvalitu technicko-organizačního zajištění realizace vzdělávání, přičemž zadavatel v zájmu objektivního a transparentního hodnocení vymezil i oblasti, které hodnoceny nebudou. Zadavatel dále stanovil 2 konkrétní subkritéria pro hodnocení hodnotícího kritéria č. 3, přičemž v rámci takto stanovených subkritérií zadavatel dle svého tvrzení transparentně a jednoznačně vymezil i oblasti, které budou využity v rámci hodnocení, a to včetně předem stanoveného bodového rozpětí každého subkritéria. Z verbálního hodnocení silných a slabých stránek v rámci hodnotícího kritéria č. 3 zaznamenaného v tabulkách hodnocení nabídek je dle zadavatele zřejmé, že hodnotící komise postupovala přesně v intencích popisu hodnocení uvedeném v zadávací dokumentaci. Výhrada, že způsob hodnocení je nepřezkoumatelný a zpětně neoveřitelný, dle zadavatele neodpovídá skutečnosti, neboť při podrobné kontrole lze snadno ověřit, zda údaje v popisu silných a slabých stránek v rámci hodnocení odpovídají skutečnosti či nikoliv.

39.         Zadavatel odmítá aplikovatelnost auditním orgánem zmiňovaných rozhodnutí Úřadu na šetřený případ, neboť jeho obecný odkaz na řadu často nehomogenních rozhodnutí Úřadu je dle názoru zadavatele veden pouze snahou podpořit subjektivní názor auditního orgánu bez dalšího a detailního odkazu na konkrétní argumentaci k jednotlivým bodům vyjmenovaných rozhodnutí Úřadu. Zadavatel současně podotýká, že ani jedno z rozhodnutí Úřadu předkládaných auditním orgánem nebylo vydáno v oblasti do té míry tvůrčí a kreativní, jakou je předmět šetřené veřejné zakázky, kde je stanovení postupů objektivního hodnocení pro výsostně kreativní činnosti a služby nepochybně mnohem obtížnější, než např. u technických parametrů mikroskopu nebo vybavení muzea mobiliářem. Zadavatel je tedy přesvědčen, že beze zbytku a na podmínky roku 2012 nadstandardně naplnil všechny požadavky zákona i Metodiky OP LZZ.

40.         V návaznosti na výše uvedené zadavatel odkazuje na výsledek šetření Úřadu ve věci šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P0879/2016/VZ, který byl dle zadavatele vydán v téměř obdobném šetření a posuzování transparentnosti komparativního hodnocení. K tomu zadavatel uvádí, že v šetřeném případě jen samotná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4. 12. 2012 má bez příloh 8 stran A4 v rámci každého hodnoceného kritéria i subkritéria, přičemž je pro zadavatele s podivem, pokud auditní orgán posoudí takové zadávací řízení jako netransparentní, diskriminační a zpětně nepřezkoumatelné. Zadavatel současně odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0176/2016/VZ-20158/2016/511/JNv ze dne 11. 5. 2016, v němž je uvedeno, že Úřad nesmí v žádném případě přehlédnout, že nabyla platnosti právní úprava zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve které zákonodárce jednoznačně vyjádřil záměr jednání dodavatele, které sice naplňuje formální znaky skutkové podstaty správního deliktu podle zákona, napříště jako správní delikt netrestat, v důsledku čehož není dodavatel v souladu s aplikaci příznivější právní úpravy za takový delikt odpovědný.

41.         Zadavatel dále upozorňuje na praktické postupy při individuálním hodnocení v rámci jiných programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU, konkrétně na dokument „Zadávání veřejných zakázek – Praktická příručka, jak předcházet nejčastějším chybám u projektů financovaný z evropských strukturálních a investičních fondů, určená odborníků z praxe“ připouštějící způsob individuálního hodnocení členy hodnotící komise podle bodové stupnice. Zadavatel konstatuje, že takový způsob hodnocení by musel být nepochybně ve světle stávající výkladové praxe Úřadu posouzen jako diskriminační a zcela netransparentní, neboť základní argumentace v naší rozhodovací praxi staví na předpokladu, že každý uchazeč musí předem vědět, jaká nabídka bude hodnocena jako nejlepší. Zadavatel zdůrazňuje, že v daném případě se jedná o metodiku zpracovanou přímo Evropskou komisí a používanou více než deset let v rámci evropských projektů.

42.         Z výše uvedených důvodů se zadavatel domnívá, že v době realizace předmětné veřejné zakázky neporušil zákon a s ohledem na výše citovaný výsledek šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P0879/2016/VZ a rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0176/2016/VZ-20158/2016/511/JNv ze dne 11. 5. 2016 se nemohl z dnešního pohledu dopustit ani správního deliktu ve smyslu § 120 zákona.

Průběh správního řízení vedeného pod sp. zn. S0611/2016/VZ (veřejná zakázka 2)

43.         Úřad získal rovněž pochybnosti, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky 2 dodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když nestanovil v bodě 14. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ výzvy k podání nabídek transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 2 včetně jeho subkritérií a dílčího hodnotícího kritéria č. 3 veřejné zakázky 2 včetně jeho subkritérií tak, aby si uchazeči o předmětnou veřejnou zakázku mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když pouze uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené návrhy dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, resp. zda se zadavatel nedopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona. Vzhledem k výše uvedeným pochybnostem Úřad zahájil správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S0611/2016/VZ.

44.         Účastníkem správního řízení vedeného pod sp. zn. S0611/2016/VZ je podle ustanovení § 116 zákona zadavatel.

45.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli přípisem č. j. ÚOHS-S0611/2016/VZ-38205/2016/541/PDz ze dne 16. 9. 2016. Oznámení o zahájení správního řízení bylo zadavateli doručeno dne 16. 9. 2016, a tímto dnem bylo podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v návaznosti na § 113 zákona, zahájeno správní řízení z moci úřední ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona zadavatelem.

46.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0611/2016/VZ-38435/2016/541/PDz ze dne 19. 9. 2016 určil Úřad zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení.

Vyjádření zadavatele ze dne 23. 9. 2016

47.         Dne 26. 9. 2016 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 23. 9. 2016, v němž zadavatel předkládá Úřadu totožnou argumentaci jako ve svém vyjádření ze dne 23. 9. 2016 v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0610/2016/VZ, které je již shrnuto výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí. Z toho důvodu Úřad argumenty zadavatele obsažené v citovaném vyjádření pro přehlednost již znovu neopakuje.

Spojení správních řízení

48.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0610,0611/2016/VZ-40311/2016/541/PDz ze dne 4. 10. 2016 Úřad spojil správní řízení vedená pod sp. zn. S0610/2016/VZ a sp. zn. S0611/2016/VZ.

49.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0610,0611/2016/VZ-40365/2016/541/PDz ze dne 4. 10. 2016 určil Úřad zadavateli lhůtu, v níž se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele ze dne 10. 10. 2016

50.         Dne 10. 10. 2016 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel sdělil, že spojení správních řízení vedených pod sp. zn. S0610/2016/VZ a sp. zn. S0611/2016/VZ akceptuje a nemá žádné další doplňující návrhy.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

51.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentací o veřejných zakázkách, vyjádření zadavatele a na základě vlastního zjištění dospěl k závěru, že zadavatel ve veřejné zakázce 1 a 2 nepostupoval v souladu se zákonem, k čemuž uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K právnímu postavení zadavatele

52.         Úřad se nejprve zabýval otázkou, zda zadavatel naplňuje definici zadavatele podle zákona.

53.         Podle § 2 odst. 1 zákona se za zadavatele veřejné zakázky pro účely tohoto zákona považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.

54.         Podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona je veřejným zadavatelem státní příspěvková organizace.

55.         Z bodu 2. a 3. Čl. I „Základní ustanovení“ zřizovací listiny zadavatele vyplývá, že zadavatel je státní příspěvkovou organizací a jeho zakladatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha – Staré Město.

56.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zákona, neboť se jedná o státní příspěvkovou organizaci.

 

Relevantní ustanovení zákona

57.         Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

58.         Podle § 44 odst. 1 zákona zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

59.         Podle § 44 odst. 3 zákona musí zadávací dokumentace obsahovat alespoň

a)   obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek,        za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny,

b)   technické podmínky (§ 45 zákona) nebo zvláštní technické podmínky (§ 46a zákona), je-li        to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,

c) požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací (§ 46b zákona), je-li to       odůvodněno předmětem veřejné zakázky,

d) požadavky na zabezpečení dodávek (§ 46c zákona), je-li to odůvodněno předmětem       veřejné zakázky,

e)  požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona, pokud je zadavatel připustil,

f)   požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny,

g)   podmínky a požadavky na zpracování nabídky,

h)   způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií,

i) požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím       elektronického nástroje, pokud tak zadavatel stanovil, a

j)    jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.

60.         Podle § 78 odst. 1 zákona je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky

a)   ekonomická výhodnost nabídky, nebo

b)   nejnižší nabídková cena.

61.         Podle § 78 odst. 4 zákona rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky.

62.         Podle § 80 odst. 1 zákona pořídí hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, a údaj o složení hodnotící komise. Neprováděla-li hodnotící komise hodnocení nabídek podle § 79 odst. 6 zákona, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje údaje související s hodnocením nabídky.

63.         Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.

K výroku I. až VII. tohoto rozhodnutí

64.         K problematice transparentnosti vymezení zadávací dokumentace Úřad uvádí nejprve obecně následující.

65.         Ve vztahu k problematice koncipování zadávacích podmínek v souladu se zákonem Úřad odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 86/2008-222 ze dne 25. 3. 2009, ve kterém se uvádí zejména následující: „Nejvyšší správní soud se přitom plně ztotožňuje s názorem krajského soudu, že zadávací dokumentace musí být jednoznačná, jelikož musí být zcela patrno, v jakých otázkách a jak konkrétně spolu budou jednotlivé nabídky „soutěžit“. Rovněž jednotlivá dílčí kritéria a jejich hodnocení musí být natolik konkrétní, přesné a jednoznačné, aby se každému z uchazečů dostalo informací téhož materiálního obsahu a aby bylo následně zřetelně přezkoumatelné, zda zadavatel hodnotil nabídky tak, jak předeslal v zadávacích podmínkách. Nemůže tedy obstát taková zadávací dokumentace, z níž požadavky na zpracování nabídky a následně hodnotící kritéria nejsou zcela srozumitelné a jednoznačné, tj. pokud objektivně připouštějí rozdílný výklad a vzniká tak interpretační nejistota.

66.         Ve vztahu k problematice transparentnosti zadávací dokumentace lze odkázat rovněž i na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 77/2008-45 ze dne 4. 11. 2010, ve kterém se uvádí především následující: „Požadavek jednoznačnosti, konkrétnosti a přesnosti zadávací dokumentace plyne z obecné zásady transparentnosti zakotvené v § 6 ZVZ. Tato zásada spolu se zásadou zákazu diskriminace a zásadou stejného zacházení se všemi uchazeči musí být zadavatelem dodržována v rámci celého zadávacího řízení. Úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů, ale také nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení. Tak tomu může být např. i tehdy, pokud zadávací dokumentace neobsahuje jednoznačně a srozumitelně formulovaná pravidla.

67.         V souvislosti s použitím subjektivních kvalitativních hodnotících kritérií Úřad odkazuje konečně i na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 23/2012 ze dne 26. 9. 2012, ve kterém soud jednoznačně konstatoval existenci povinnosti zadavatele při hodnocení nabídek za použití kvalitativních hodnotících kritérií takto: „Je povinností zadavatele, aby u kvalitativních kritérií uvedl postup a způsob, jakým budou jednotlivé nabídky hodnoceny a porovnány. Stejně tak u kvalitativních kritérií je nutné určit, pokud to nevyplývá přímo z podstaty věci, v jakých jednotkách budou měřeny.

68.         S ohledem na závěry shora citovaných soudních rozhodnutí nemůže obstát taková zadávací dokumentace, z níž zcela jasně, přesně a srozumitelně nevyplývají požadavky zadavatele na zpracování nabídky a v níž není jednoznačně stanoven způsob hodnocení jednotlivých nabídek. Pokud objektivně ze zadávací dokumentace není zřejmé, co a jakým způsobem bude v nabídkách hodnoceno, event. ohledně této otázky existuje více možných výkladů, pak nemůže takováto interpretační nejistota jít k tíži žádnému z dodavatelů, ale zadavateli samotnému.

69.         Pro dodržení základních zásad zadávacího řízení uvedených v § 6 odst. 1 zákona je v souvislosti s vymezením hodnotících kritérií nezbytné, aby uchazečům o veřejnou zakázku bylo již v době přípravy nabídky známo, co bude předmětem hodnocení a jakým způsobem bude hodnocení probíhat, resp. jaké priority, požadavky, či aspekty nabídky budou zadavatelem hodnoceny lépe než u ostatních.

70.         V šetřeném případě zadavatel ve veřejné zakázce 1 v bodě 12. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ zadávací dokumentace stanovil v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 1 následující hodnotící subkritéria: Kvalita zpracování vzdělávacího modulu pro prezenční výuku – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití; Kvalita zpracování odborné publikace určené do e-knihovny – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití; Kvalita zpracování e-learningového modulu – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití; Obsahová provázanost zpracovaných materiálů – tj. vzdělávacího modulu, odborné publikace a e-learningového modulu; a v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 3 veřejné zakázky 1 následující hodnotící subkritéria: Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání; Popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce.

71.         Tamtéž zadavatel ke způsobu hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 1 uvedl, že hodnotící komise posoudí předložené návrhy uchazečů dle výše uvedených subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria a následně jim podle kvality navrženého řešení přidělí body v zadavatelem stanoveném rozpětí. Ke způsobu hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 3 veřejné zakázky 1 zadavatel uvedl, že hodnotící komise posoudí předložené nabídky z pohledu míry rozpracovanosti popisu technicko – organizačního zajištění vzdělávání, vhodnost nabízených učeben pro prezenční výuku, zvolené technické pomůcky a dále míry rozpracovanosti popisu zapojení uchazeče na zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce a efektivity navrženého řešení pro nábor účastníků, a současně uvedl, že hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritériía posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria.

72.         V protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 3. 12. 2012, jakož i ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4. 12. 2012, zadavatel uvedl, že detailní popisy slabých a silných stránek jednotlivých nabídek jsou uvedeny ve verbálním popisu hodnocení v tabulkách pro hodnocení nabídek tvořících přílohu citovaného protokolu. Z citovaných tabulek pro hodnocení nabídek vyplývá, že hodnotící komise zhodnotila silné a slabé stránky nabídek podaných uchazeči v jednotlivých částech veřejné zakázky 1 v rámci hodnotících subkritérií veřejné zakázky 1, na základě čehož přidělila uchazečům body podle kvality jimi navržených řešení.

73.         Ve veřejné zakázce 2 zadavatel v bodě 14. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ výzvy k podání nabídek stanovil v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 2 následující hodnotící subkritéria: Vhodnost a úplnost údajů, zvolených pro účely zpracování měsíční evaluační zprávy; Přehlednost předložených návrhů a náročnost při vyhodnocování dat a údajů, obsažených v měsíční evaluační zprávě; a v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 3 veřejné zakázky 2 následující hodnotící subkritéria: Vhodnost a úplnost údajů, zvolených pro účely zpracování návrhu hodnotícího dotazníku pro cílovou skupinu; Kreativita a vtip řešení návrhu hodnotícího dotazníku pro cílovou skupinu z pohledu zájmu účastníků cílové skupiny na vyplnění navrženého hodnotícího dotazníku; Vhodnost a úplnost údajů, zvolených pro účely zpracování návrhu hodnotícího dotazníku pro zaměstnavatele; Kreativita a vtip řešení návrhu hodnotícího dotazníku pro zaměstnavatele z pohledu zájmu účastníků cílové skupiny na vyplnění navrženého hodnotícího dotazníku.

74.         Tamtéž zadavatel ke způsobu hodnocení nabídek uvedl shodně jako v případě dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 1, že hodnotící komise posoudí předložené návrhy uchazečů dle výše uvedených subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria a následně jim podle kvality navrženého řešení přidělí body v zadavatelem stanoveném rozpětí.

75.         V protokolu o 1. jednání hodnotící komise pro veřejnou zakázku ze dne 15. 10. 2012, jakož i ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29. 10. 2012, zadavatel uvedl, že detailní popisy slabých a silných stránek jednotlivých nabídek jsou uvedeny ve verbálním popisu hodnocení v tabulkách pro hodnocení nabídek tvořících přílohu citovaného protokolu. Z citovaných tabulek pro hodnocení nabídek vyplývá, že hodnotící komise zhodnotila silné a slabé stránky nabídek podaných jednotlivými uchazeči v rámci hodnotících subkritérií veřejné zakázky 2, na základě čehož přidělila uchazečům body podle kvality jimi navržených řešení.

76.         V návaznosti na výše uvedené Úřad shrnuje, že zadavatel se při definování způsobu hodnocení jak dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 1, resp. jeho subkritérií, tak dílčích hodnotících kritérií č. 2 a 3 veřejné zakázky 2, resp. jejich subkritérií, omezil pouze na konstatování, že hodnotící komise posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci výše uvedených hodnotících subkritérií. Zadavatel u daných hodnotících subkritérií však žádným způsobem nepopsal, z jakých hledisek bude vlastní obsahovou náplň řešení předkládaných jednotlivými uchazeči posuzovat, jaké jejich parametry bude hodnotit pozitivně a jaké jejich vlastnosti bude naopak považovat za nedostatky. Úřad tak dospěl k závěru, že uchazeči v zadávacích podmínkách nenašli žádné vodítko, jaká podoba zadavatelem požadovaných řešení povede ke kladnému hodnocení ze strany zadavatele.

77.         V případě definování způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 3 veřejné zakázky 1, resp. jeho subkritérií, zadavatel nad rámec způsobu hodnocení uvedeného v předchozím bodě, tedy posouzení silných a slabých stránek jednotlivých nabídek v rámci jednotlivých hodnotících subkritérií, uvedl, že předložené nabídky posoudí rovněž z pohledu míry rozpracovanosti popisu technicko – organizačního zajištění vzdělávání, vhodnosti nabízených učeben pro prezenční výuku, zvolených technických pomůcek a dále míry rozpracovanosti popisu zapojení uchazeče na zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce a efektivity navrženého řešení pro nábor účastníků. Úřad konstatuje, že ani z takto popsaného způsobu hodnocení však není zřejmé, jaké aspekty bude zadavatel hodnotit kladně a jaké bude naopak považovat za nedostatky. Ani ze zadavatelem „upřesněné“ formulace způsobu hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 3 veřejné zakázky 1 tak uchazeči neměli jasnější představu, co bude ze strany zadavatele vnímáno jako „silná“ či „slabá stránka“ jejich nabídky.

78.         Úřad má za to, že zadavatel nevyjmenoval hlediska, z jakých bude k hodnocení řešení uchazečů přistupovat, a neuvedl ani, které vlastnosti řešení považuje za žádoucí (a bude je tedy hodnotit kladně) a které nikoliv. Pro hodnocení nabídek podle kvalitativních hodnotících kritérií, má slovní popis způsobu hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií zcela zásadní význam. Důvodem zákonného požadavku na přesnost a jednoznačnost vymezení způsobu hodnocení nabídek coby součásti zadávací dokumentace je omezení libovůle zadavatele při následném hodnocení nabídek a zajištění přezkoumatelnosti tohoto hodnocení.

79.         Shora popsané netransparentní vymezení způsobu hodnocení nabídek dle výše uvedených hodnotících subkritérií mělo za následek netransparentnost samotného hodnocení, když zadavatel zohledňoval vlastnosti nabídek, o nichž to předem (v zadávací dokumentaci či výzvě k podání nabídek) nedeklaroval. Úřad pro názornost uvádí následující příklady obsažené v popisu silných a slabých stránek nabídek uchazečů v tabulkách hodnocení nabídek zpracovaných zadavatelem.

80.         V případě části 1 veřejné zakázky 1 v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 1, a to konkrétně hodnotícího subkritéria „Kvalita zpracování e-learningového modulu – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“ obdržel uchazeč TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s., IČO 26813335, se sídlem Nad Porubkou 838/29, 721 00 Ostrava (dále jen „uchazeč TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.“), od hodnotící komise, resp. zadavatele, 5 z možných 25 bodů, přičemž zadavatel v popisu slabých stránek u jmenovaného uchazeče uvedl: „Zmíněny z velké části souhrnné texty vycházející z publikace. Nejsou zde uvedeny testovací otázky, cvičení, interaktivní výklady, schémata. Zadavatel si z návrhu nedokáže udělat představu o tom, jak bude e-learningový modul vypadat.“ a jako další komentář zadavatel uvedl: „Zmíněny jsou pouze 2 animace.“ Oproti tomu vybraný uchazeč Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s. od zadavatele obdržel 20 z možných 25 bodů, přičemž zadavatel v popisu jeho silných stránek uvedl: „Přehledně dělené do kapitol. Každá kapitola obsahuje testovací otázky. Kapitoly jsou přehledně a logicky řazené. Zahrnuty videoukázky, závěrečný test. Uchazeč počítá se zakomponováním dalších 12 vzdělávacích prvků (například klíčová slova, didaktické a grafické prvky a scénáře k audio výkladu, atd.).“ Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel přidělil uchazeči TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. méně bodů v důsledku absence testovacích otázek, cvičení, interaktivních výkladů, schémat a malého množství animací v jím předloženém návrhu, přičemž vybranému uchazeči Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s. přidělil několikanásobně vyšší bodové ohodnocení v důsledku zahrnutí testovacích otázek, videoukázek, závěrečného testu a dalších vzdělávacích prvků v rámci svého návrhu, aniž by však předem uvedl, že zahrnutí zmíněných aspektů jím bude hodnoceno kladně, resp. jejich absence bude hodnocena záporně. Úřad uvádí, že téměř shodné hodnocení bylo zadavatelem u výše uvedených uchazečů použito v rámci hodnocení totožného hodnotícího subkritéria rovněž v případě části 2 veřejné zakázky 1.

81.         V případě části 2 veřejné zakázky 1 v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 1, a to konkrétně hodnotícího subkritéria „Kvalita zpracování vzdělávacího modulu pro prezenční výuku – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“ obdržel uchazeč TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. 10 z možných 25 bodů, přičemž v popisu silných stránek je u jmenovaného uchazeče uvedeno, že “Modul obsahuje požadované části. Navrhovaná témata odpovídají požadavkům zadavatele na minimální obsah. Modul je přehledný a logicky řazený. Skripta pro lektory jsou kvalitně zpracována.“, a v popisu slabých stránek je uvedeno, že „Skripta pro účastníky a prezentace jsou příloh rozsáhlé na 8h prezenční kurz. Rozsah tak neodpovídá požadavkům zadavatele s ohledem na zahrnutí praktických cvičení a diskuzí. Obsahová náplň a zařazená témata nekorespondují s požadavky zadavatele (např. rozsáhle popsaný inventář). Zahrnuje málo příkladů z praxe.“ Uchazeč MAG CONSULTING s.r.o. obdržel taktéž 10 z možných 25 bodů, přičemž v popisu silných stránek je u jmenovaného uchazeče uvedeno, že „Modul je kompletně zpracován, obsahující všechny požadované části. Modul je přehledný, logicky řazený a srozumitelný. Modul obsahuje v rámci kapitol kontrolní otázky, shrnutí a kapitoly zapamatujte si.“, a v popisu slabých stránek je uvedeno, že „Skripta pro účastníky a prezentace jsou příliš rozsáhlé na 8h prezenční kurz. Rozsah tak neodpovídá požadavkům zadavatele s ohledem na zahrnutí praktických cvičení a diskuzí. Obsahová náplň a zařazená témata nekorespondují s požadavky zadavatele (např. rozsáhle popsaný inventář, kapitola 3 a 4 jsou téměř totožné). Nevhodné zpracovaná skripta pro lektory – spíše odpovídá metodice výuky.“ Z uvedeného je zřejmé, že ačkoliv uchazeč TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. předložil kvalitně zpracovaná skripta pro lektory a naproti tomu skripta pro lektory předložená uchazečem MAG CONSULTING s.r.o. byla dle uvedeného popisu zpracována nevhodně, přičemž v dalším popisu jsou silné a slabé stránky obou uchazečů popsány téměř totožně, oba zmínění uchazeči obdrželi od hodnotící komise, resp. zadavatele, shodně 10 z možných 25 bodů. Nadto Úřad uvádí, že uchazeč Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s. od hodnotící komise, resp. zadavatele, obdržel 22 z možných 25 bodů, přičemž z popisu jeho slabých stránek vyplývá, že skripta pro účastníky nepředložil vůbec.

82.         V souvislosti s hodnotícím subkritériem „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání“ dílčího hodnotícího kritéria č. 3 citované části veřejné zakázky 1 Úřad konstatuje, že uchazeč Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s. od hodnotící komise, resp. zadavatele, obdržel 45 z možných 50 bodů, přičemž v popisu silných stránek je u jmenovaného uchazeče uvedeno, že „Uchazeč nabídl školení ve všech krajích a spádových oblastech. Perfektně popsány místa školení. Zkušenosti uchazeče – možnosti realizace a tech. zajištění v jednotlivých krajích.“, a v popisu jeho slabých stránek je uvedeno, že „Celkový popis zajištění je stručný. Zadavatel si tak nedokáže udělat představu, jak uchazeč bude k tech. – organizačnímu zajištění přistupovat. Není zmíněn časový harmonogram v průběhu jednotlivých měsíců projektu.“ Oproti tomu uchazeč MAG CONSULTING s.r.o. obdržel 35 z možných 50 bodů, přičemž v popisu silných stránek je u jmenovaného uchazeče uvedeno, že: „Popis je velmi rozsáhlý a dává tak zadavateli možnost udělat si reálnou představu o zajištění realizace. Uchazeč zpracoval časový harmonogram, identifikaci rizik a způsob jejich řízení. Realizace školení ve všech krajích ČR.“, a v popisu jeho slabých stránek je uvedeno, že „Harmonogram je naplánovaný již od října, což je nereálné. Uchazeč plánuje pro některé školení využívat také vícekapacitní kongresové prostory – z toho vyplývá, že některá školení chce organizovat pro vyšší počet lidí, kde nebude pak velký prostor pro praktická školení, což není záměrem projektu (pro záměry projektu je ideálním počet 8 – 15, – 20 dle typu vzdělávacího modulu). Uchazeč přesně nespecifikoval velikost skupin.“ Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoliv uchazeč Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s. nepředložil ve své nabídce časový harmonogram vůbec a zadavatel si na základě jeho celkového popisu nedokázal udělat představu o zajištění realizace vzdělávání, přesto získal od zadavatele o 10 bodů více, než uchazeč MAG CONSULTING s.r.o., který tento časový harmonogram předložil, a jeho popis byl dle zadavatele velmi rozsáhlý.

83.         V případě části 3 veřejné zakázky 1 v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 1, a to konkrétně hodnotícího subkritéria „Kvalita zpracování odborné publikace určené do e-knihovny – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“ obdržel uchazeč TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. 13 z možných 25 bodů, přičemž v popisu slabých stránek je u jmenovaného uchazeče uvedeno, že „Publikace obsahuje především texty, nejsou uvedeny skoro žádné grafy, obrázky, diagramy, atd. – stává se tak pro cílovou skupinu méně zajímavá. Délka odborné publikace není dostatečná – 54 stran.“ Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel přidělil uchazeči TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. nižší bodové ohodnocení v důsledku absence grafů, obrázků a diagramů v jím předloženém návrhu, aniž by však předem uvedl, že absenci těchto aspektů bude hodnotit záporně.

84.         Ve zmíněné části veřejné zakázky 1 Úřad poukazuje rovněž na hodnocení zadavatele v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 3 veřejné zakázky 1, a to hodnotícího subkritéria „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání“, kde uchazeč MAG CONSULTING s.r.o. obdržel od zadavatele 35 z možných 50 bodů, přičemž zadavatel v popisu silných stránek u jmenovaného uchazeče uvedl: „Popis je velmi rozsáhlý a dává tak zadavateli možnost udělat si reálnou představu o zajištění realizace. Uchazeč zpracoval časový harmonogram, identifikaci rizik a způsob jejich řízení. Realizace školení ve všech krajích ČR.“ a v popisu jeho slabých stránek uvedl: „Harmonogram je naplánovaný již od října, což je nereálné. Uchazeč plánuje pro některé školení využívat také vícekapacitní kongresové prostory – z toho vyplývá, že některá školení chce organizovat pro vyšší počet lidí, kde nebude pak velký prostor pro praktická školení, což není záměrem projektu (pro záměry projektu je ideálním počet 8 – 15, – 20 dle typu vzdělávacího modulu). Uchazeč přesně nespecifikoval velikost skupin.“ Z uvedeného vyplývá, že zadavatel v případě uchazeče MAG CONSULTING s.r.o. hodnotí zahrnutí časového harmonogramu v silných stránkách nabídky tohoto uchazeče a posléze jej za špatné zpracování tohoto harmonogramu kritizuje ve slabých stránkách jeho nabídky.

85.         V případě části 4 veřejné zakázky 1 v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 1, a to konkrétně hodnotícího subkritéria „Kvalita zpracování vzdělávacího modulu pro prezenční výuku – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“ obdržel uchazeč Počítačová služba s.r.o., IČO 25884735, se sídlem Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc (dále jen „uchazeč Počítačová služba s.r.o.“), od hodnotící komise, resp. zadavatele, 15 z možných 25 bodů, přičemž zadavatel v popisu slabých stránek u jmenovaného uchazeče uvedl: „Vzdělávací modul je nedostatečně zpracovaný (chybí požadované části – např. prezentace, sylabus, podkladové materiály ke cvičením, atd.), vytvořený jako jednolitý text, nepřehledný, zahrnuje pouze 1 praktické cvičení na Neverbální komunikaci. Nejsou zde uvedeny skoro žádné obrázky, fotky, grafy.“ Oproti tomu uchazeč České Švýcarsko o.p.s., IČO 25436911, se sídlem Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa (dále jen „uchazeč České Švýcarsko o.p.s.“), od hodnotící komise, resp. zadavatele, obdržel 25 z možných 25 bodů, přičemž zadavatel v popisu jeho silných stránek uvedl: „Vzdělávací modul je kompletně zpracován, obsahující všechny požadované části. Je zpracován přehledně a srozumitelně. Obsahová náplň koresponduje s požadavky zadavatele. Rozsah je vhodný pro 16 h prezenční kurz. Obsahuje mnoho otázek a podkladů pro praktická cvičení. Velmi dobře zpracovaná skripta pro lektory.“ Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel přidělil uchazeči Počítačová služba s.r.o. méně bodů v důsledku absence prezentace, sylabu, podkladových materiálů ke cvičení, obrázků, fotek a grafů v jím předloženém návrhu, přičemž uchazeči České Švýcarsko o.p.s. přidělil vyšší bodové ohodnocení v důsledku zahrnutí těchto prvků v rámci svého návrhu, aniž by však předem uvedl, že zahrnutí zmíněných aspektů jím bude hodnoceno kladně, resp. jejich absence bude hodnocena záporně.

86.         V případě části 5 veřejné zakázky 1 v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 1, a to konkrétně hodnotícího subkritéria „Kvalita zpracování odborné publikace určené do e-knihovny – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“ obdržel uchazeč TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. 10 z možných 25 bodů, přičemž v popisu slabých stránek je u jmenovaného uchazeče uvedeno, že „Neobsahuje témata požadovaná zadavatele nebo se o nich jen velmi stručně zmiňuje – vedení skladu, rozpočtu, základy účetnictví. Chybí otázky, praktická cvičení, obsahuje především jednolitý text.“ a jako další komentář zadavatel uvedl: „Délka publikace není dostatečná (55 stran)“. Oproti tomu uchazeč České Švýcarsko o.p.s. obdržel 25 z možných 25 bodů, přičemž zadavatel v popisu jeho silných stránek uvedl: „Odborná publikace koresponduje s tématy vzdělávacího modulu. Je přehledná, srozumitelná a logicky řazená. Obsahuje fotky, grafy, tabulky. Zahrnuje praktické příklady v textu.“ Zadavatel tedy přidělil uchazeči TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. nižší bodové ohodnocení v důsledku absence otázek, praktických cvičení a existence především jednolitého textu v jím předloženém návrhu, přičemž uchazeči České Švýcarsko o.p.s. přidělil vyšší počet bodů, a to právě v důsledku zahrnutí fotek, grafů, tabulek a praktických příkladů v textu v rámci svého návrhu.

87.         Úřad v rámci zmíněné části veřejné zakázky 1 odkazuje rovněž na hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 1 v subkritériu „Kvalita zpracování e-learningového modulu – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“, v rámci něhož uchazeč TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. obdržel od zadavatele 5 z možných 25 bodů, přičemž zadavatel v popisu slabých stránek u jmenovaného uchazeče uvedl: „Témata jsou logicky řazená a jsou srozumitelná. Návrh obsahuje závěrečný test.“, a v popisu jeho slabých stránek uvedl: „Obsahuje z velké části souhrnné texty vycházející z publikace. Obsahově (zařazením témat) neodpovídá požadavkům zadavatele. Nejsou zde uvedeny testové otázky, animace, cvičení, schémata. Zadavatel si nedokáže udělat představu, jak bude e-learningový modul vypadat.“ Uchazeč MAG CONSULTING s.r.o. od zadavatele obdržel taktéž 5 z možných 25 bodů, přičemž zadavatel v popisu slabých stránek u jmenovaného uchazeče uvedl: „Témata jsou logicky a přehledně řazena a jsou srozumitelná. Obsahuje kontrolní otázky a závěrečný test.“ a v popisu jeho slabých stránek uvedl: „Nejsou zde uvedeny animace, cvičení, interaktivní výklady, schémata. Zadavatel si z návrhu nedokáže udělat představu, jak bude e-learningový modul vypadat. Návrh struktury vypadá spíše jako skriptum nebo publikace.“ Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel popsal silné i slabé stránky obou jmenovaných uchazečů prakticky totožně, avšak u silných stránek uchazeče MAG CONSULTING s.r.o. vyzdvihl oproti uchazeči TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. zahrnutí kromě závěrečného testu i kontrolních otázek. Oběma jmenovaným uchazečům však zadavatel přidělil stejné bodové ohodnocení, z čehož vyplývá, že výše uvedený aspekt (zahrnutí kontrolních otázek) zmíněný v rámci silných stránek uchazeče MAG CONSULTING s.r.o. při přidělování bodů nezohlednil.

88.         V případě části 6 veřejné zakázky 1 v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 1, a to konkrétně hodnotícího subkritéria „Kvalita zpracování e-learningového modulu – obsahová náplň, přehlednost, logické řazení, srozumitelnost, praktické využití“ obdržel uchazeč EuroProfis, s.r.o., IČO 25640224, se sídlem Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (dále jen „uchazeč EuroProfis, s.r.o.“), od zadavatele 10 z možných 25 bodů, přičemž zadavatel v popisu slabých stránek u jmenovaného uchazeče uvedl: „Pro představu zadavatele chybí návrh animace, grafických prvků. Z návrhu není jasné, jak bude e-learningový modul vypadat. Chybí závěrečný test.“ Zadavatel tak přidělil uchazeči EuroProfis, s.r.o. nižší bodové ohodnocení v důsledku absence návrhu animace, grafických prvků a závěrečného testu v jím předloženém návrhu, aniž by však předem uvedl, že absenci těchto aspektů bude hodnotit záporně.

89.         V případě veřejné zakázky 2 v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 2, a to konkrétně hodnotícího subkritéria „Přehlednost předložených návrhů a náročnost při vyhodnocování dat a údajů, obsažených v měsíční evaluační zprávě“ obdržel uchazeč HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. (dříve DHV CR, spol. s r.o.), IČO 45797170, se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 (dále jen „uchazeč HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.“), od hodnotící komise, resp. zadavatele, 40 z možných 50 bodů, přičemž v popisu slabých stránek je u jmenovaného uchazeče uvedeno, že „Nenabízí další možnosti práce s daty, pouze textová část, nezahrnuje grafy nebo tabulkové přehledy.“ Oproti tomu uchazeč Top Lektoři.cz s.r.o., IČO 28882130, se sídlem Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4 – Nusle (dále jen „uchazeč Top Lektoři.cz s.r.o.“), obdržel 45 z možných 50 bodů, přičemž v popisu jeho silných stránek je uvedeno: „Přehledné, kombinace slovního hodnocení a grafů.“ Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel přidělil uchazeči HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. méně bodů v důsledku zahrnutí pouze textové části bez grafů nebo tabulkových přehledů v jím předloženém návrhu, přičemž uchazeči Top Lektoři.cz s.r.o. přidělil vyšší bodové ohodnocení v důsledku zahrnutí kombinace slovního hodnocení a grafů v rámci svého návrhu. Zadavatel však v zadávacích podmínkách předem neavizoval, že zahrnutí zmíněných aspektů (grafů, tabulkových přehledů) jím bude hodnoceno kladně, resp. jejich absenci bude hodnotit záporně.

90.         Úřad v návaznosti na skutečnosti vyplývající z popisu silných a slabých stránek jednotlivých nabídek uvedeného zadavatelem v hodnotících tabulkách uvádí, že hodnotící komise v řadě případů uchazečům přidělovala méně bodů za absenci např. animací, grafů, obrázků, fotografií, diagramů, tabulek, praktických cvičení či videoukázek, přičemž uchazečům, kteří tyto prvky do svých nabídek zakomponovali, naopak přidělila vyšší bodové ohodnocení. Úřad konstatuje, že zastává-li hodnotící komise, resp. zadavatel, názor o nezastupitelnosti výše uvedených aspektů, pak měl již v zadávacích podmínkách uchazečům jasně avizovat, že zmíněné prvky budou pro splnění účelu veřejných zakázek nezbytné nebo alespoň uvést, že např. použití vyjmenovaných pomůcek jím bude hodnoceno lépe, než předložení požadovaného návrhu ve formě prostého textu. Neučinil-li tak, nemohl zadavatel tyto aspekty při hodnocení nabídek zvýhodňovat oproti ostatním, aniž by se tím dopustil porušení zásady transparentnosti zadávacích řízení a zásady rovného zacházení. Teprve na základě precizně formulovaných požadavků v zadávacích dokumentacích by mohl zadavatel následně hodnotit nabídky z hlediska, do jaké míry korespondují s jeho požadavky.

91.         Co se týče argumentu zadavatele, že v bodě 12. zadávací dokumentace veřejné zakázky 1 (resp. v bodě 14. zadávací dokumentace v případě veřejné zakázky 2) uvedl detailní popis způsobu hodnocení, Úřad uvádí, že zadavatel v citovaných ustanoveních uvedl pouze skutečnost, že hodnotící komise posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek dle každého hodnotícího subkritéria, na základě čehož uchazečům přidělí body ve stanoveném bodovém rozpětí. Ve způsobu hodnocení nabídek však zadavatel nikterak nevymezil, jaké konkrétní aspekty v rámci jím stanovených hodnotících subkritérií bude považovat za silné, resp. slabé stránky. Jedině tak by si uchazeči mohli dopředu udělat představu o tom, jaké konkrétní prvky či aspekty mají do svých nabídek zakomponovat, aby tím naplnili představy zadavatele a získali více bodů v rámci hodnocení nabídek.

92.         Pokud jde o tvrzení zadavatele, že v šetřeném případě se jedná o předmět plnění natolik tvůrčí a kreativní, že je stanovení postupů objektivního hodnocení pro výsostně kreativní činnosti a služby nepochybně mnohem obtížnější, než např. u technických parametrů mikroskopu, Úřad konstatuje, že předmět plnění šetřených veřejných zakázek spočívající ve tvorbě vzdělávacích modulů a publikací, resp. evaluace vzdělávacích akcí, lektorů a didaktických metod, spadá obecně pod oblast školení, resp. jeho vyhodnocení, přičemž samotný Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ, jenž zadavatel zmiňuje ve svém vyjádření ze dne 23. 9. 2016, obsahuje mimo jiné tabulku vhodných kvalifikačních a hodnotících kritérií, v níž pro oblast školení uvádí příkladný výčet možných dílčích hodnotících kritérií následovně:

A – Obsahová náplň kurzu

Jako výhodnější bude hodnocena ta nabídka, která lépe popíše obsahovou náplň/strukturu kurzů ve smyslu detailnosti a bude vhodnější z hlediska zajištění účelu zakázky.

B – Metodické vedení kurzu

Jako výhodnější bude hodnocena ta nabídka, která má logicky lépe nastavení kurzu navazující na předmět veřejné zakázky vzhledem k předmětu zakázku. Dále bude lépe hodnocena ta nabídka, která s ohledem na účel zakázky používá variabilnější formy výuky a školících pomůcek.

C – Návrh průběžného hodnocení kvality kurzů

Jako výhodnější bude hodnocena ta nabídka, která bude obsahovat efektivnější systém vyhodnocení kvality kurzů od cílové skupiny. Efektivnějším systémem se myslí průkaznější hodnotící formulář realizace kurzů pro cílovou skupinu a rychlé zapracování a zohlednění požadavků a připomínek cílové skupiny do následujících kurzů v mezích předmětu zakázky.

D – Zpracování vzorových skript

Hodnocení skript je možné, ale musíme přesně nadefinovat, kterých skript se bude hodnocení týkat. Například pro hodinu angličtiny s rodilým mluvčím na úrovni B2 se zaměřením na obchodní komunikaci ve společnosti zabývající se daňovým poradenstvím. Dále je nutné nadefinovat, co se bude lépe hodnotit – tzn. bude vhodnější pro potřeby cílové skupiny.

Z výše uvedeného příkladného výčtu použitelných hodnotících kritérií uvedeného v Metodickém pokynu pro zadávání OP LZZ, na který se zadavatel odvolává, vyplývá, že ke každému z uvedených dílčích hodnotících kritérií je současně nutné přesně nadefinovat konkrétní vlastnosti či hlediska, jež budou zadavatelem hodnoceny lépe než ostatní. Úřad podotýká, že výše uvedené skutečnosti zadavatel v zadávacích podmínkách šetřených veřejných zakázek neuvedl. Uvedený nedostatek nemůže zhojit ani skutečnost, že „jen samotná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, zpracovaná podle § 80 zákona má bez příloh – tabulek s verbálním hodnocením a popisem silných a slabých míst jednotlivých nabídek 8 stran A4 v rámci každého hodnoceného kritéria i subkritéria“, jak uvádí zadavatel, neboť bez řádné specifikace aspektů, jež bude zadavatel hodnotit výhodněji než ostatní, přímo v zadávacích podmínkách, nelze způsob hodnocení nabídek považovat za transparentní, nehledě na jakkoliv rozsáhle zpracovanou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.

93.         K zadavatelem zmiňovanému šetření podnětu vedeného u Úřadu pod sp. zn. P0879/2016/VZ ve věci obdobného posuzování transparentnosti komparativního hodnocení nabídek, Úřad uvádí, že v zadavatelem zmiňovaném případě se jednalo o veřejnou zakázku, jejíž předmět plnění se týkal se vytvoření, provozu a rozvoje informačního systému pro zajištění monitoringu a vyhodnocování projektů ESF (IS ESF 2014+) a zajištění služeb společného technologického rámce (frameworku) pro webové aplikace zadavatele, přičemž skutkové okolnosti v daném případě byly zcela odlišné od skutkových okolností šetřené veřejné zakázky, neboť v daném případě zadavatel v zadávacích podmínkách jednoznačně předem specifikoval, jaké aspekty jím požadovaného popisu návrhu řešení bude hodnotit výhodněji než ostatní, což zadavatel v nyní šetřené veřejné zakázce neučinil.

94.         Úřad v posuzovaném případě nepovažuje za přiléhavé ani zadavatelem předkládané rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0176/2016/VZ-20158/2016/511/JNv ze dne 11. 5. 2016, neboť předmětem dané veřejné zakázky byl „nákup nových součástí stejnokrojové výbavy policistů Policie ČR, pro vykonávání uživatelské zkoušky“ a Úřad v daném správním řízení posuzoval možné spáchání správního deliktu dodavatele v souvislosti s jeho postupem při prokazování splnění základních kvalifikačních předpokladů. Z výše uvedeného popisu daného případu jednoznačně vyplývá, že zadavatelem zmiňovaný případ s nyní šetřenou veřejnou zakázku, ani s předmětným správním řízením, nikterak nesouvisí, a to ani skutkově, ani procedurálně, neboť Úřad v šetřeném případě konstatuje spáchání správního deliktu zadavatele, nikoliv dodavatele.

95.         Co se týče tvrzení zadavatele, že způsob hodnocení naznačený v dokumentu „Zadávání veřejných zakázek – Praktická příručka, jak předcházet nejčastějším chybám u projektů financovaný z evropských strukturálních a investičních fondů, určená odborníků z praxe“ zpracovaného Evropskou komisí by musel být ve světle stávající výkladové praxe Úřadu posouzen jako diskriminační a zcela netransparentní, Úřad sděluje, že citovaný dokument Evropské komise je pouze doporučující obecnou metodikou neodrážející specifika vyplývající z právních řádů konkrétních členských států a není nikterak právně závazný, což vyplývá rovněž z obsahu citovaného dokumentu, v jehož úvodu je výslovně uvedeno: „Dokument není právně závazný, nýbrž má poskytnout obecná doporučení a uvést některé osvědčené postupy“. Pokud je tedy v určitém členském státě Evropské unie daná problematika upravena a vykládána striktněji, než je popsáno v citovaném dokumentu, nemá tato metodika pro posouzení správnosti postupu zadavatele ze strany správního orgánu daného členského státu sama o sobě žádnou relevanci.

96.         V kontextu výše uvedeného považuje Úřad za jednoznačné, že zadavatel postupoval v rozporu s ustanovením § 44 odst. 3 písm. h) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když v zadávacích podmínkách části 1, 2, 3, 4, 5 a 6 veřejné zakázky 1 a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 2 nestanovil transparentně způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií včetně jejich subkritérií tak, aby si jednotliví uchazeči mohli udělat jasnou představu o tom, jaká řešení bude zadavatel preferovat, když pouze uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních.

97.         V návaznosti na takto učiněný závěr se Úřad dále zabýval otázkou, zda došlo k naplnění celé skutkové podstaty správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, tedy zda výše uvedená pochybení zadavatele mohla mít vliv na výběr nejvhodnějších nabídek.

98.         Na základě shora uvedeného Úřad dovodil, že vymezení způsobu hodnocení nabídek dle výše uvedených dílčích hodnotících kritérií a hodnotících subkritérií v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 1 a veřejné zakázky 2 bylo netransparentní, což vedlo následně rovněž i k netransparentnímu hodnocení nabídek uchazečů. Postupem zadavatele byli zvýhodněni ti uchazeči, jejichž nabídka obsahovala prvky či aspekty odpovídající představám zadavatele a zadavatel těmto prvkům přisoudil při hodnocení nabídek rozhodující význam, což však za situace, kdy nebyly dopředu známy preference zadavatele, nelze považovat za učiněné v souladu se zákonem. V této situaci tedy nelze vyloučit, že pokud by zadavatel jednoznačně specifikoval prvky či aspekty, které bude v nabídkách uchazečů hodnotit výhodněji než ostatní, přímo v zadávacích podmínkách, jednotliví uchazeči mohli své nabídky těmto požadavkům zadavatele přizpůsobit a předložili by tak nabídky v jiné podobě, než učinili za daných okolností, přičemž mohli od zadavatele obdržet jiné bodové ohodnocení, v důsledku čehož mohly být jako nejvhodnější vybrány nabídky jiných uchazečů, než tomu bylo v šetřeném případě. Postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnějších nabídek i tím způsobem, že netransparentní vymezení způsobu hodnocení nabídek mohlo odradit od účasti v předmětných zadávacích řízeních i některé další potencionální uchazeče, kteří nepodali nabídku z důvodu, že nevěděli, jakým způsobem ji koncipovat tak, aby získali co nejlepší hodnocení. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad uzavírá, že v šetřeném případě mohlo mít netransparentní vymezení způsobu hodnocení dílčích hodnotících kritérií a jejich subkritérií podstatný vliv na hodnocení a následný výběr nejvhodnějších nabídek.

99.         K potencialitě vlivu, jakožto znaku skutkové podstaty správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, Úřad uvádí, že jak již uvedl předseda Úřadu ve svém rozhodnutí č. j. ÚOHS-R128/2014/VZ-19203/2014/321/MMl ze dne 12. 9. 2014, zákon nevyžaduje prokázání vlivu na výběr nejvhodnější nabídky, postačí takové jednání zadavatele, které mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Jak rovněž konstatoval Krajský soud v Brně v rozsudku č. j. 62 Af 58/2010-159 ze dne 20. 3. 2012 „Pro naplnění skutkové podstaty deliktu je přitom takováto možnost zcela postačující a soudu tedy nezbývá než uzavřít s tím, že žalobce nevyvrátil, že by existovala možnost, že by v případě řádného zadání veřejné zakázky byla podána nabídka další, přičemž nelze vyloučit alespoň potenciální možnost, že by se taková nabídka stala nabídkou vítěznou…K tomu je třeba poukázat na to, že se jedná toliko o možnost (hypotézu), kterou není možné jakkoli prokazovat.“. Krajský soud v Brně v rozsudku č. j. 62 Af 41/2010-72 ze dne 7. 10. 2011, dovodil, že „pro spáchání správního deliktu podle tohoto ustanovení [Pozn. Úřadu: § 120 odst. 1 písm. a)] (a pro uložení pokuty podle § 120 odst. 2 ZVZ) musí být prokázáno, že zadavatel porušil ZVZ, přitom k porušení ZVZ ze strany zadavatele došlo kvalifikovaným způsobem. Tento kvalifikovaný způsob porušení ZVZ (závažnější, „nebezpečnější“ porušení ZVZ) je dán tehdy, pokud kromě samotného nedodržení pravidla podávaného z některého z ustanovení ZVZ již došlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a zároveň pokud samotné nedodržení pravidla podávaného z některého z ustanovení ZVZ buď podstatně ovlivnilo, nebo mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky“.

100.     Krajský soud v Brně pak v rozsudku č. j. 31 Af 23/2012-40 ze dne 26. 9. 2012 k materiální stránce deliktu uvedl, že „z dikce „podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit“ vyplývá, že může jít o poruchový nebo i ohrožovací správní delikt. Zákonodárce tedy (za běžných okolností) spatřuje společenskou škodlivost již v tom, že mohlo dojít, nikoli nutně muselo, k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky. Není tedy pravdou, že nedošlo k naplnění materiálního znaku správního deliktu….již pouhá existence takové možnosti je společensky škodlivá, a došlo tedy k naplnění materiálního znaku (společenské škodlivosti) správního deliktu uvedeného v ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.

101.     Úřad v neposlední řadě odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 63/2016-43 ze dne 18. 8. 2016, ve kterém bylo mimo jiné konstatováno následující. „Devátý senát neshledal důvody se od výše citované judikatury v projednávané věci odchýlit. Lze tedy uzavřít, že stěžovatel není u ohrožovací formy správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách (nezákonným postupem zadavatele mohl být ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky) povinen prokazovat, že zde existoval konkrétní dodavatel, který by se, nebýt pochybení zadavatele, zadávacího řízení zúčastnil a mohl podat výhodnější nabídku. Postačí, aby stěžovatel v rozhodnutí učinil kvalifikovanou úvahu, z níž bude logickým a srozumitelným způsobem vyplývat, proč v důsledku pochybení zadavatele mohlo dojít k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, tj. k ohrožení soutěže o veřejnou zakázku.

102.     Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správních deliktů podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že při zadávání části 1, 2, 3, 4, 5 a 6 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v ustanovení § 44 odst. 3 písm. h) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když nestanovil v bodě 12. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ zadávací dokumentace transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 1 včetně jeho subkritérií a dílčího hodnotícího kritéria č. 3 veřejné zakázky 1 včetně jeho subkritérií tak, aby si uchazeči o předmětnou část veřejné zakázky mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když specifikoval způsob hodnocení obou výše uvedených dílčích hodnotících kritérií bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnějších nabídek, a zadavatel uzavřel dne 8. 1. 2013 smlouvy na předmět plnění části 1 a 2 veřejné zakázky 1 s vybraným uchazečem Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s., dne 9. 1. 2013 smlouvu na předmět plnění části 3 veřejné zakázky 1 s vybraným uchazečem MAG CONSULTING s.r.o. a dne 18. 1. 2013 smlouvy na předmět plnění části 4, 5 a 6 veřejné zakázky 1 s vybraným uchazečem MAG CONSULTING s.r.o. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích I. až VI. tohoto rozhodnutí.

103.     Úřad současně konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že při zadávání veřejné zakázky 2 nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když nestanovil v bodě 14. „Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria“ výzvy k podání nabídek transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 veřejné zakázky 2 včetně jeho subkritérií a dílčího hodnotícího kritéria č. 3 veřejné zakázky 2 včetně jeho subkritérií tak, aby si uchazeči o předmětnou veřejnou zakázku mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když pouze uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené návrhy dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel uzavřel dne 22. 11. 2012 s vybraným uchazečem STEM/MARK, a.s. smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky 2. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VII. tohoto rozhodnutí.

K uložení sankce

104.     Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 10 % ceny zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle § 120 odstavce 1 písm. a), c) nebo d) zákona.

105.     Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. b), e), f) nebo g) zákona.

106.     Ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že při zadávání části 1 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když nestanovil transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 1 včetně jeho subkritérií a dílčího hodnotícího kritéria č. 2 včetně jeho subkritérií tak, aby si uchazeči o předmětnou část veřejné zakázky mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když specifikoval způsob hodnocení obou výše uvedených dílčích hodnotících kritérií bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na uvedenou část veřejné zakázky uzavřel dne 8. 1. 2013 smlouvu s vybraným uchazečem Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.

107.     Ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že při zadávání části 2 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když nestanovil transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 včetně jeho subkritérií a dílčího hodnotícího kritéria č. 3 včetně jeho subkritérií tak, aby si uchazeči o předmětnou část veřejné zakázky mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když specifikoval způsob hodnocení obou výše uvedených dílčích hodnotících kritérií bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na uvedenou část veřejné zakázky uzavřel dne 8. 1. 2013 smlouvu s vybraným uchazečem Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.

108.     Ve výroku III. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že při zadávání části 3 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když nestanovil transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 včetně jeho subkritérií a dílčího hodnotícího kritéria č. 3 včetně jeho subkritérií tak, aby si uchazeči o předmětnou část veřejné zakázky mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když specifikoval způsob hodnocení obou výše uvedených dílčích hodnotících kritérií bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na uvedenou část veřejné zakázky uzavřel dne 9. 1. 2013 smlouvu s vybraným uchazečem MAG CONSULTING s.r.o.

109.     Ve výroku IV. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že při zadávání části 4 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když nestanovil transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 včetně jeho subkritérií a dílčího hodnotícího kritéria č. 3 včetně jeho subkritérií tak, aby si uchazeči o předmětnou část veřejné zakázky mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když specifikoval způsob hodnocení obou výše uvedených dílčích hodnotících kritérií bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na uvedenou část veřejné zakázky uzavřel dne 18. 1. 2013 smlouvu s vybraným uchazečem MAG CONSULTING s.r.o.

110.     Ve výroku V. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že při zadávání části 5 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když nestanovil transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 včetně jeho subkritérií a dílčího hodnotícího kritéria č. 3 včetně jeho subkritérií tak, aby si uchazeči o předmětnou část veřejné zakázky mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když specifikoval způsob hodnocení obou výše uvedených dílčích hodnotících kritérií bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na uvedenou část veřejné zakázky uzavřel dne 18. 1. 2013 smlouvu s vybraným uchazečem MAG CONSULTING s.r.o.

111.     Ve výroku VI. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že při zadávání části 6 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když nestanovil transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 včetně jeho subkritérií a dílčího hodnotícího kritéria č. 3 včetně jeho subkritérií tak, aby si uchazeči o předmětnou část veřejné zakázky mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když specifikoval způsob hodnocení obou výše uvedených dílčích hodnotících kritérií bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na uvedenou část veřejné zakázky uzavřel dne 18. 1. 2013 smlouvu s vybraným uchazečem MAG CONSULTING s.r.o.

112.     Ve výroku VII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že při zadávání veřejné zakázky 2 nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když nestanovil transparentně způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 včetně jeho subkritérií a dílčího hodnotícího kritéria č. 3 včetně jeho subkritérií tak, aby si uchazeči o předmětnou veřejnou zakázku mohli udělat jasnou představu o tom, jaké řešení bude zadavatel preferovat, když pouze uvedl, že „hodnotící komise posoudí předložené návrhy dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria“, bez toho, aniž by uvedl své priority, požadavky, či aspekty nabídky, které jím budou hodnoceny lépe než u ostatních, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na předmět plnění veřejné zakázky 2 uzavřel dne 22. 11. 2012 smlouvu s vybraným uchazečem STEM/MARK, a.s.

113.     Podle § 121 odst. 3 zákona (účinného v době uzavření smluv) odpovědnost zadavatele za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

114.     Podle § 121 odst. 3 zákona (účinného ode dne 6. 3. 2015) odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

115.     V návaznosti na čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod Úřad konstatuje, že v případě správního trestání je nutné zohlednit příznivější právní úpravu pro zadavatele. Z tohoto důvodu Úřad vycházel při posuzování odpovědnosti zadavatele za správní delikt z ustanovení zákona ve znění zákona č. 40/2015 Sb., tedy z právní úpravy příznivější.

116.     V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o možném spáchání správních deliktů dozvěděl z podkladů doručených Úřadu dne 19. 8. 2016 stěžovatelem v rámci podaného podnětu k přezkoumání postupu zadavatele ve výše citovaných veřejných zakázkách. K okamžiku spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí došlo uzavřením smluv na plnění částí 1 a 2 veřejné zakázky 1, a to dne 8. 1. 2013. K okamžiku spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku III. tohoto rozhodnutí došlo uzavřením smlouvy na plnění části 3 veřejné zakázky 1, a to dne 9. 1. 2013. K okamžiku spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích IV. až VI. tohoto rozhodnutí došlo uzavřením smluv na plnění částí 4, 5 a 6 veřejné zakázky 1, a to dne 18. 1. 2013. K okamžiku spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku VII. tohoto rozhodnutí došlo uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky 2, a to dne 22. 11. 2012. Správní řízení bylo zahájeno dne 16. 9. 2016. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za tyto správní delikty nezanikla.

117.     K uložení pokuty za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. až VII. tohoto rozhodnutí Úřad předně uvádí, že při stanovení výše sankce je nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu správních deliktů a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb (přísnější trest pohlcuje mírnější). Jak již v minulosti dovodil Nejvyšší správní soud (např. v rozsudku sp. zn. 1 As 28/2009-62 ze dne 18. 6. 2009 nebo v rozsudku sp. zn. 5 Afs 9/2008-328 ze dne 31. 10. 2008), při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat trestněprávní instituty i při trestání správním orgánem vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. Použití analogie ve správním trestání je v omezeném rozsahu přípustné tehdy, pokud právní předpis, který má být aplikován, určitou otázku vůbec neřeší, a nevede-li výklad za pomocí analogie ani k újmě účastníka řízení, ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 27/2008 – 67 ze dne 16. 4. 2008 a sp. zn. 8 As 17/2007 – 135 ze dne 31. 5. 2007). Pro ukládání trestů za správní delikty se proto musí uplatnit obdobné principy a pravidla jako pro ukládání trestů za trestné činy.

118.     Úprava zákona o veřejných zakázkách je ve vztahu k trestání souběhu správních deliktů na rozdíl od úpravy trestněprávní neúplná. Zejména pak neřeší moment, do kdy je správní delikty možno považovat za sbíhající se, jakož ani důsledky, není-li z jakýchkoli důvodů vedeno společné řízení. Souhrnné či úhrnné tresty, jimiž se postihuje souběh trestných činů, přitom představují pro pachatele výhodnější postup, neboť je v nich zohledněna skutečnost, že pachatel se dopustil dalšího trestného činu, aniž byl varován odsuzujícím rozsudkem týkajícím se dřívějšího trestného činu.

119.     V souladu s již citovanou zásadou absorpce v rámci správněprávního trestání Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestného správního deliktu, proto se Úřad nejprve zabýval otázkou, za který delikt je možno v šetřeném případě uložit přísnější sankci (vyšší pokutu).

120.     V daném případě se zadavatel dopustil 7 správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, za něž lze v souladu s citovaným ustanovením § 120 odst. 2 písm. a) zákona uložit pokutu do 10 % ceny zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit.

121.     Cena části 1 veřejné zakázky 1, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, či za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí dle čl. 7 „Úplata za služby“ smlouvy o dílo celkem 15 456 491,- Kč vč. DPH. Horní hranice možné pokuty (10 % ceny zakázky) tedy činí částku ve výši 1 545 649,- Kč.

122.     Cena části 2 veřejné zakázky 1, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, či za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí dle čl. 7 „Úplata za služby“ smlouvy o dílo celkem 15 584 422,- Kč vč. DPH. Horní hranice možné pokuty (10 % ceny zakázky) tedy činí částku ve výši 1 558 442,- Kč.

123.     Cena části 3 veřejné zakázky 1, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, či za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí dle čl. 7 „Úplata za služby“ smlouvy o dílo celkem 7 225 440,- Kč vč. DPH. Horní hranice možné pokuty (10 % ceny zakázky) tedy činí částku ve výši 722 544,- Kč.

124.     Cena části 4 veřejné zakázky 1, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, či za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí dle čl. 7 „Úplata za služby“ smlouvy o dílo celkem 6 075 948,- Kč vč. DPH. Horní hranice možné pokuty (10 % ceny zakázky) tedy činí částku ve výši 607 595,- Kč.

125.     Cena části 5 veřejné zakázky 1, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, či za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí dle čl. 7 „Úplata za služby“ smlouvy o dílo celkem 6 379 944,- Kč vč. DPH. Horní hranice možné pokuty (10 % ceny zakázky) tedy činí částku ve výši 637 994,- Kč.

126.     Cena části 6 veřejné zakázky 1, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, či za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí dle čl. 7 „Úplata za služby“ smlouvy o dílo celkem 14 400 018,- Kč vč. DPH. Horní hranice možné pokuty (10 % ceny zakázky) tedy činí částku ve výši 1 440 002,- Kč.

127.     Cena veřejné zakázky 2, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, či za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí dle čl. 6 „Úplata za služby“ smlouvy o dílo celkem 2 256 000,- Kč vč. DPH. Horní hranice možné pokuty (10 % ceny zakázky) tedy činí částku ve výši 225 600,- Kč.

128.     Úřad v daném případě posoudil za nejzávažnější správní delikt uvedený ve výroku II. tohoto rozhodnutí, neboť výše horní hranice možné pokuty je v jeho případě v porovnání s horními hranicemi možných pokut u ostatních zadavatelem spáchaných správních deliktů nejvyšší, přičemž činí částku 1 558 442,- Kč.

129.     Úřad tedy přistoupil k uložení pokuty za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí a ke správním deliktům uvedeným ve výrocích I., III., IV., V., VI. a VII. tohoto rozhodnutí s ohledem na použití zásady absorpce přihlédl v rámci přitěžujících okolností.

130.     Úřad ve vztahu ke způsobu stanovení výše uložené pokuty na tomto místě rovněž odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 245/2015 – 33 ze dne 16. 8. 2016, v němž je mimo jiné konstatováno následující: „Podle § 35 trestního zákona se při postihu souběhu trestných činů ukládá úhrnný nebo souhrnný trest. Tyto tresty „představují pro pachatele výhodnější postup, neboť je v nich zohledněna skutečnost, že pachatel se dopustil dalšího trestného činu, aniž byl varován odsuzujícím rozsudkem týkajícím se dřívějšího trestného činu“ (viz Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.: cit. dílo, str. 301). Z téhož ustanovení pak plyne zásada uložení shodného trestu za sbíhající se trestné činy bez ohledu na to, zda je o těchto činech vedeno společné řízení (§ 20 odst. 1 trestního řádu) či ne. Při ukládání úhrnného i souhrnného trestu soud vychází ze stejných zásad. Z hlediska trestního práva tedy nehraje roli, kdy všechny sbíhající se trestné činy vyjdou najevo, tato skutečnost nesmí být pachateli ani ku prospěchu, ani na újmu. Je zřejmé, že pro trestání souběhu není bezpodmínečně nutné vedení společného řízení, ale naopak je zcela nezbytné použití absorpční zásady, tedy vzájemné posouzení veškerých souvisejících trestních sazeb.

131.     S ohledem na výše uvedené provedl Úřad šetření, zda je v daném případě na místě zohlednit i jiné sbíhající delikty, za které již zadavateli byla uložena pokuta podle zákona. Jak již bylo uvedeno v bodě 117. odůvodnění tohoto rozhodnutí, ke spáchání právě projednávaných správních deliktů došlo dne 22. 11. 2012, dne 8. 1. 2013, dne 9. 1. 2013 a dne 18. 1. 2013. Z úřední činnosti je Úřadu známo, že  dne 8. 12. 2014 vydal ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S863/2014/VZ rozhodnutí z téhož dne, kterým zadavateli uložil pokutu za spáchání správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, kterého se zadavatel dopustil tím, že nedodržel lhůtu pro uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 2 citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele dodatek č. 1 uzavřený dne 21. 1. 2013 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 7. 2012 s vybraným uchazečem – FREYTAG-BERNDT, spol. s r. o., IČO 00551317, se sídlem Sodomkova 1558/12, 102 00 Praha 10 – Hostivař (v době uzavření smlouvy se sídlem Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9), a to do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, jehož se zadavatel dopustil dne 6. 2. 2013. Za daný správní delikt byla zadavateli dle § 120 odst. 2 písm. b) zákona uložena pokuta ve výši 1 000 Kč.

132.     S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že správní delikt uvedený v bodě 132. odůvodnění tohoto rozhodnutí a právě projednávané správní delikty jsou sbíhajícími se správními delikty, za jejichž spáchání by bylo na místě dle principů trestního práva uložit souhrnný trest. Jelikož však (jak již bylo uvedeno výše) k takovému postupu nemá Úřad dostatečnou právní oporu v příslušných právních předpisech (tj. zejména ve správním řádu), Úřad postupoval při aplikaci zásady absorpce per analogiam tak, že přihlédl k již uložené pokutě a tuto zohlednil při ukládání pokuty za právě projednávaný správní delikt.

133.     Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Hlavním kritériem, které je dle citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnosti správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán).

134.     Při zvažování závažnosti správního deliktu Úřad zohlednil následující skutečnosti.

135.     Ke způsobu spáchání správního deliktu a jeho následkům Úřad uvádí, že v šetřeném případě k porušení zákona ze strany zadavatele došlo již na samém počátku zadávacího řízení při vymezení zadávacích podmínek, čímž zadavatel zasáhl široký okruh potencionálních dodavatelů, kteří se o své účasti a způsobu zpracování nabídky rozhodují na základě informací získaných ze zadávací dokumentace. Nedodržení zákonem stanovené povinnosti ze strany zadavatele mohlo vést potenciální dodavatele k rozhodnutí nepodat nabídku z důvodu netransparentnosti zadávacích podmínek, čímž mohlo dojít ke snížení počtu uchazečů o veřejnou zakázku a k omezení hospodářské soutěže, případně dodavatelé, kteří nabídku do předmětného zadávacího řízení podali, mohli v případě přesně a určitě stanoveného způsobu hodnocení koncipovat své nabídky jinak, což mohlo vést k jinému výsledku hodnocení.

136.     Pokud jde o stupeň závažnosti správního deliktu, Úřad konstatuje, že pochybení zadavatele spočívající v netransparentním vymezení způsobu hodnocení dílčích hodnotících kritérií a jejich subkritérií a vedoucí k netransparentnímu výběru nejvhodnější nabídky je nutno považovat za poměrně závažné, neboť postup zadavatele se stává zpětně absolutně nepřezkoumatelným procesem. Úřad rovněž při posuzování stupně závažnosti spáchaného správního deliktu přihlédl k tomu, že hodnocení dle dílčího hodnotícího kritéria č. 2 „Celková kvalita zpracování vzdělávacích modulů, odborných publikací a e-learningových vzdělávacích modulů pro stanovenou část veřejné zakázky“ a dílčího hodnotícího kritéria č. 3 „Popis technicko – organizačního zajištění realizace vzdělávání a popis zajištění náboru účastníků na jednotlivé vzdělávací akce“ mělo značný vliv na konečné pořadí nabídek, neboť jejich váha v celkovém hodnocení činila v součtu 40 %. S ohledem na absenci transparentnosti při stanovení hodnocení dle výše uvedených dílčích hodnotících kritérií měl zadavatel široký prostor pro vlastní uvážení, jakým způsobem bude jednotlivé nabídky hodnotit, a tudíž výsledek zadávacího řízení se může diametrálně lišit od stavu, který by mohl nastat v případě, kdyby zadavatel postupoval v souladu se zákonem a vymezil způsob hodnocení nabídek transparentním způsobem. V tomto ohledu byl tedy dopad nezákonného postupu zadavatele do soutěžního prostředí významný, přičemž nelze vyloučit ani nehospodárné využití veřejných prostředků.

137.     Úřad při stanovení výše pokuty shledal jako přitěžující okolnost, že se zadavatel dopustil rovněž spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I., III., IV., V., VI. a VII. tohoto rozhodnutí.

138.     S ohledem na výše uvedené závěry Úřad při stanovení výše sankce rovněž přihlédl k již uložené pokutě zadavateli v rámci správního řízení vedeného u Úřadu pod sp. zn. S863/2014/VZ.

139.     Při posuzování výše uložené pokuty vycházel Úřad z premisy, že pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit mimo jiné dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Úřad si je vědom, že výše uvedené funkce nelze plně oddělit, přesto však po uvážení všech okolností případu a po uvážení všech argumentů zohlednil v šetřeném případě zejména preventivní charakter uložení sankce.

140.     Úřad současně stanovil výši sankčního postihu tak, aby nedošlo k bagatelizaci následků za spáchání správního deliktu, neboť uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání.

141.     S ohledem na výše uvedené se Úřad rozhodl uložit pokutu ve výši 100 000,- Kč tak, jak je uvedeno ve výroku VIII. tohoto rozhodnutí. Vzhledem k výši horní hranice zákonné sazby, Úřad posoudil stanovenou výši pokuty za dostačující a naplňující současně preventivní i represivní charakter uložení sankce.

142.     Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z výroční zprávy zadavatele za rok 2015 dostupné na oficiálních webových stránkách zadavatele na  adrese http://www.czechtourism.cz/getmedia/28de77ba-a140-469e-9a16-886ea27209fc/CzechTourism_VZ_zlom_2015_220x285_v08_nahled.pdf.aspx vyplývá, že zadavatel dosáhl za rok 2015 výnosů v celkové výši 606 291 622,50 Kč. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační, ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu zadavatele (a v tomto smyslu nespravedlivou).

143.     Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěným správním deliktům zadavatele přistoupil k uložení pokuty, přičemž s ohledem na výše uvedené důvody uložil pokutu ve výši uvedené ve výroku VIII. tohoto rozhodnutí.

144.     Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží:

ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU, příspěvková organizace, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha – Vinohrady

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz