Rozhodnutí: VO4/S024/99

Instance I.
Věc Zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení
Účastníci
  1. HOLDING, a.s.,
  2. SETUZA, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 23. 6. 1999
Dokumenty file icon dokument ke stažení 77 KB

Čj. S 24-C/99-240 V Brně 4. června 1999

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení podle ustanovení § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., ve věci povolení spojení podniků SETUZA, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Žukovova 100, IČO: 46708707 a MILO HOLDING, a.s., se sídlem Olomouc, Hodolanská 32, IČO: 64610268, podaného dne 31.5.1999 jediným účastníkem řízení, společností SETUZA, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Žukovova 100, IČO: 46708707, zastoupeným Ing. Petrem Voborníkem generálním ředitelem a místopředsedou představenstva, takto:

Správní řízení se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

zastavuje.

Odůvodnění

Dne 12.3.1999 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") od společnosti SETUZA, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Žukovova 100, IČO: 46708707, zastoupené na základě pověření ze dne 11.9.1998 Ing. Petrem Voborníkem, generálním ředitelem a místopředsedou představenstva, návrh na zahájení řízení o povolení spojení této společnosti se společností MILO HOLDING, a.s., se sídlem Olomouc, Hodolanská 32, IČO: 64610268, podle ustanovení § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"), ke kterému dochází na základě smluv o úplatném převodu cenných papírů uzavřených dne 5.3.1999 mezi společností SETUZA, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Žukovova 100, IČO: 46708707 jako kupujícím a Dr. Jaroslavem Luňákem, bytem Zikova 2, Olomouc, Ing. Stanislavem Sochorem, bytem Jarmily Glazarové 354/9H, Olomouc,¨Ing. Miroslavem Vlčkem, bytem ul. Olpran 339/1, Samotišky, Dr. Karlem Šťastným, bytem Západní 26, Olomouc a Ing. Janem Pavlíčkem, bytem Mánesova 3, Olomouc, jako prodávajícími.

Před vydáním pravomocného rozhodnutí ve věci požádal jediný účastník řízení společnost SETUZA, a.s. dne 31.5.1999 o zastavení řízení z důvodu prodeje 100% akcií společnosti MILO Holding, a.s společností SETUZA, a.s. Tuto skutečnost účastník doložil smlouvou o úplatném převodu cenných papírů ze dne 25.5.1999 uzavřenou mezi společností SEC Leasing, a.s. jako kupujícím a SETUZOU, a.s. jako prodávajícím.

Podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), správní orgán zastaví řízení, vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět a souhlasí-li s tím ostatní účastníci řízení, nebo odpadl-li důvod řízení zahájeného z podnětu správního orgánu.

Jelikož podmínky pro zastavení řízení zahájeného na návrh účastníka řízení, jež stanoví § 30 téhož zákona, jsou v daném případě naplněny, úřad rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím úřadu, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Eliška Balaščáková

pověřená řízením IV. výkonného odboru

Rozhodnutí obdrží:

Setuza, a.s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad Labem

statutární zástupce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en