Rozhodnutí: S0017/2017/VZ-01169/2017/543/MŠl

Instance I.
Věc Chytré hřiště v Kadani
Účastníci
  1. město Kadaň
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 19. 1. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 360 KB

Č. j.: ÚOHS-S0017/2017/VZ-01169/2017/543/MŠl

 

Brno: 10. ledna 2017

 

 

            Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jehož se dopustil účastník řízení

 

  • zadavatel – město Kadaň, IČO 00261912, se sídlem Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň,

ve veřejné zakázce „Chytré hřiště v Kadani“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 7. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 7. 2016 pod ev. č. 640729, ve znění oprav ze dne 5. 8. 2016, 16. 8. 2016, 26. 8. 2016, 31. 8. 2016 a 12. 9. 2016 a ve znění „Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení“ uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2016 pod ev. č. Z2016‑001169,

vydává dle ustanovení § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

I.

            Zadavatel – město Kadaň, IČO 00261912, se sídlem Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 114 odst. 6 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0734/2016/VZ nezaslal kompletní dokumentaci o veřejné zakázce „Chytré hřiště v Kadani“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 7. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 7. 2016 pod ev. č. 640729, ve znění oprav ze dne 5. 8. 2016, 16. 8. 2016, 26. 8. 2016, 31. 8. 2016 a 12. 9. 2016 a ve znění „Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení“ uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2016 pod ev. č. Z2016‑001169, ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na zahájení výše citovaného správního řízení, tedy nejpozději do dne 12. 12. 2016, ale učinil tak v případě části dokumentace o jmenované veřejné zakázce prostřednictvím datové schránky (v případě stejnopisu návrhu na zahájení výše citovaného správního řízení doručeného zadavateli) a prostřednictvím držitele poštovní licence (v případě nabídek uchazečů a doručenek k rozhodnutí zadavatele o námitkách) až dne 15. 12. 2016.

II.

            Za spáchání správního deliktu uvedeného ve  výroku I. tohoto příkazu se podle § 120 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli – město Kadaň, IČO 00261912, se sídlem Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň - ukládá

 

pokuta ve výši 5 000 Kč (pět tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad postupem zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a soutěží o návrh, obdržel dne 2. 12. 2016 návrh navrhovatele – PROLEMAX s.r.o., IČO 26342057, se sídlem Cvokařská 160/10, 301 00 Plzeň, ve správním řízení sp. zn. S0734/2016/VZ zastoupen na základě plné moci ze dne 2. 12. 2016 Mgr. Janem Blažkem, advokátem, ev. č. ČAK 10589, IČO 71333711, se sídlem Riegrova 223/20, 301 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – město Kadaň, IČO 00261912, se sídlem Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Chytré hřiště v Kadani“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 7. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 7. 2016 pod ev. č. 640729, ve znění oprav ze dne 5. 8. 2016, 16. 8. 2016, 26. 8. 2016, 31. 8. 2016 a 12. 9. 2016 a ve znění „Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení“ uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2016 pod ev. č. Z2016‑001169 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 2. 12. 2016, kdy Úřad předmětný návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. S0734/2016/VZ.

3.             Dne 9. 12. 2016 obdržel Úřad do datové schránky vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele a část dokumentace týkající se veřejné zakázky. Další části dokumentace o veřejné zakázce obdržel Úřad ve dnech 12. 12. 2016 a 15. 12. 2016 datovou schránkou a dne 20. 12. 2016 poštou.

I.               K výroku I. příkazu

4.             Podle § 17 písm. v) zákona se pro účely zákona dokumentací o veřejné zakázce rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv.

5.             Podle § 114 odst. 1 zákona lze návrh podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

a) zadávacím podmínkám,

b) obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení,

c) vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení,

d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,

e) použití druhu zadávacího řízení.

6.             Podle § 114 odst. 6 zákona je zadavatel povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 kalendářních dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle dokumentaci o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh. V případě návrhu na zákaz plnění smlouvy je zadavatel povinen současně Úřadu zaslat kopii smlouvy na veřejnou zakázku a označit případné důvody pro pokračování plnění smlouvy ve smyslu § 118 odst. 3.

7.             Jak vyplývá z § 114 odst. 8 zákona, vyjádření k obdrženému návrhu, zadávací podmínky vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, popřípadě dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které zadavatel poskytl podle § 49, je zadavatel povinen zaslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

8.             Podle § 114 odst. 9 zákona části dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 8 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen zaslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

9.             Podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9.

10.         Ze spisu správního řízení vedeného pod sp. zn. S0734/2016/VZ vyplývá, že Úřad obdržel návrh navrhovatele ze dne 2. 12. 2016 na zahájení správního řízení do své datové schránky rovněž dne 2. 12. 2016.

11.         Ze zadavatelem zaslané dokumentace vyplývá, že návrh navrhovatele na zahájení správního řízení byl zadavateli doručen dne 2. 12. 2016.

12.         Dne 9. 12. 2016 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a dále část dokumentace o veřejné zakázce. Dne 12. 12. 2016 zadavatel doručil Úřadu prostřednictvím datové schránky „Doplnění ve věci ,Vyjádření zadavatele k návrhu na zahájení řízení k přezkoumání úkonů zadavatele‘“, jehož přílohou byla další část dokumentace o veřejné zakázce.

13.         Následně zadavatel na základě telefonické výzvy Úřadu zaslal „Druhé doplnění ve věci ,Vyjádření zadavatele k návrhu na zahájení řízení k přezkoumání úkonů zadavatele‘“, a to dne 15. 12. 2016  prostřednictvím datové schránky, jehož přílohou učinil stejnopis návrhu na zahájení správního řízení sp. zn. S0734/2016/VZ doručený zadavateli navrhovatelem a dále dne 15. 12. 2016 prostřednictvím držitele poštovní licence, jehož přílohou učinil mj. nabídky uchazečů, tj. další část dokumentace o veřejné zakázce obsahující stěžejní dokumenty pro posouzení věci. 

14.         Z ustanovení § 114 odst. 6 zákona vyplývá, že zadavatel je povinen zaslat Úřadu dokumentaci o veřejné zakázce do 10 kalendářních dnů od jeho doručení. Z dostupných údajů vyplývá, že v šetřeném případě zadavatel zaslal Úřadu část dokumentace o veřejné zakázce dne 9. 12. 2016 a dne 12. 12. 2016 a další část dokumentace o veřejné zakázce pak zaslal prostřednictvím datové schránky (konkrétně stejnopis návrhu doručený zadavateli) a prostřednictvím držitele poštovní licence (konkrétně nabídky uchazečů a doručenky k rozhodnutí zadavatele o námitkách) až dne 15. 12. 2016, přičemž lhůta podle § 114 odst. 6 zákona prokazatelně uplynula dne 12. 12. 2016. Zadavatel tak zaslal část dokumentace o veřejné zakázce za více jak 10 dnů po obdržení návrhu, tedy po lhůtě stanovené zákonem.

15.         Jelikož byl zadavatel v šetřeném případě povinen zaslat kompletní dokumentaci o veřejné zakázce ve smyslu § 17 písm. v) zákona do 10 kalendářních dnů od jeho doručení (tj.  ode dne 2. 12. 2016), tedy do dne 12. 12. 2016, avšak v případě části dokumentace o veřejné zakázce tak učinil až dne 15. 12. 2016 (po uplynutí zákonné lhůty), nedodržel tak povinnost stanovenou v ustanovení § 114 odst. 6 zákona.

16.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 114 odst. 6 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0734/2016/VZ nezaslal kompletní dokumentaci o veřejné zakázce podle § 17 písm. v) zákona ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na zahájení správního řízení sp. zn. S0734/2016/VZ, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

II.             K výroku II. příkazu

17.         Úřad konstatuje, že jsou dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 správního řádu, lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu, přičemž příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.

18.         Podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9 zákona.

19.         V šetřeném případě se zadavatel dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. h) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 114 odst. 6 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0734/2016/VZ v zákonné lhůtě nezaslal kompletní dokumentaci o veřejné zakázce (blíže viz bod 16 odůvodnění tohoto příkazu).

20.         Vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu Úřad přistoupil k uložení pokuty.

21.         Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

22.         V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě došlo ke spáchání správního deliktu marným uplynutím lhůty podle § 114 odst. 6 zákona pro zaslání dokumentace o veřejné zakázce. Úřad se o spáchání správního deliktu dozvěděl v souvislosti s přezkumem ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0734/2016/VZ následující den po dni, kdy zadavateli uplynula lhůta pro  odeslání kompletní dokumentace podle § 114 odst. 6 zákona, tedy dne 13. 12. 2016, přičemž správní řízení ve věci spáchání správního deliktu je zahájeno doručením tohoto příkazu. K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro zahájení správního řízení tedy nedošlo. Rovněž při zohlednění doby, ve které došlo ke spáchání správního deliktu lze konstatovat, že odpovědnost zadavatele za předmětný správní delikt nezanikla.

23.         Podle § 120 odst. 2 písm. c) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odstavce 1 písm. h) zákona.

24.         Podle § 121 odst. 2 zákona při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

25.         Hlavním kritériem, které je dle výše citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán). Při zvažování závažnosti správního deliktu Úřad zohlednil následující skutečnosti.

26.         V rámci posouzení závažnosti správního deliktu Úřad, co se týče způsobu a okolností spáchání správního deliktu, konstatuje, že postupem zadavatele nedošlo k zákonem předvídanému postupu podle ustanovení § 114 odst. 6 zákona, kdy zadavatel nedodržel lhůtu pro zaslání kompletní dokumentace Úřadu stanovenou citovaným ustanovením zákona. Tento postup zadavatele nelze žádným způsobem zhojit, neboť lhůta podle citovaného ustanovení zákona již marně uplynula.

27.         Následkem nedodržení lhůty podle § 114 odst. 6 zákona bylo omezení možnosti přezkumu postupu zadavatele Úřadem v zákonem stanovených lhůtách. Zejména kompletní dokumentace o veřejné zakázce představuje podkladový základ, bez něhož Úřad nemůže soulad postupu zadavatele se zákonem posoudit. Proto zákonodárce stanovil povinnost zadavateli v přesně vymezené lhůtě zaslat tuto dokumentaci Úřadu, neboť bez toho by nebylo možné naplnit požadavek kladený na dozorovou činnost Úřadu v oblasti veřejných zakázek předjímanou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ohledně „co nejrychlejšího přezkumu rozhodnutí“ zadavatele. Zadavatel pozdním doručením prodlužuje lhůtu, v níž je Úřadu uloženo o zákonnosti jeho postupu v zadávacím řízení rozhodnout, což je nepřípustné. Nezaslání nabídek uchazečů předložených v zadávacím řízení v zákonem stanovené lhůtě přitom mělo v šetřeném případě rovněž vliv na rozhodování Úřadu o nařízení předběžného opatření vzhledem ke skutečnosti, že součástí návrhu na zahájení správního řízení sp. zn. S0734/2016/VZ byla řada námitek, jejichž oprávněnost bylo nutno posoudit i s ohledem na obsah nabídek, jak bylo ostatně uvedeno v odůvodnění rozhodnutí o nařízení předběžného opatření č. j. ÚOHS-S0734/2016/VZ-49412/2016/543/MŠl ze dne 15. 12. 2016.

28.         Úřad při určení výše sankce přihlédl jako k polehčující okolnosti ke skutečnosti, že zadavatel  část dokumentace o veřejné zakázce zaslal v zákonné lhůtě (tedy že zadavatel porušil zákon, když dokumentaci nezaslal celou, ale část ano) a dále ke skutečnosti, že předmětnou část dokumentace o veřejné zakázce (nabídky uchazečů, stejnopis návrhu navrhovatele doručený zadavateli a doručenky k rozhodnutí zadavatele o námitkách), kterou zadavatel zaslal Úřadu po uplynutí zákonné lhůty, zaslal pouze 3 dny po uplynutí zákonem stanovené lhůty, a tudíž nedošlo v daném případě ke zmaření možnosti dodržení lhůty pro rozhodnutí ve věci ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0734/2016/VZ.

29.         Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit zejména dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu.

30.         Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně nespravedlivá.

31.         Ze schváleného rozpočtu zadavatele za rok 2016 (dostupné na http://www.mesto-kadan.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet2016.pdf) vyplývá, že celkové příjmy zadavatele činí řádově stovky milionů korun. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel disponuje, považovat za likvidační či nespravedlivou.

32.         Po zvážení všech okolností případu Úřad stanovil výměru pokuty při spodní hranici zákonné sazby, a to ve výši 5 000 Kč. Vzhledem k souvislostem případu považuje Úřad uloženou sankci za dostačující, poněvadž naplňuje obě funkce právní odpovědnosti.

33.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

34.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

Poučení

            Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu.

 

Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží:

Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz