Rozhodnutí: VZ/S048/99

Instance I.
Věc identifikační čipové karty, technologie pro jejich personalizaci a snímače pro jejich čtení
Účastníci
 1. Univerzita Palackého v Olomouci
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. a) - nový výběr
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 3. 7. 1999
Dokumenty file icon dokument ke stažení 122 KB

Č.j.: S 48/99-150/1348/99-če V Brně dne 14. června 1999

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.4.1999 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., na návrh uchazeče ANETE spol. s r. o., Okružní 29a, 638 00 Brno, zastoupeného Ing. Tomášem Jelínkem, jednatelem společnosti, právně zastoupeného na základě plné moci ze dne 26.5.1999 JUDr. Karlem Urbanem, advokátem, Cejl 99, 602 00 Brno, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, zastoupeného prof. RNDr. Lubomírem Dvořákem, CSc., rektorem univerzity, ze dne 8.4.1999, kterým nevyhověl námitkám uchazeče ze dne 29.3.1999 proti rozhodnutí zadavatele ze dne 22.3.1999 o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na "identifikační čipové karty, technologie pro jejich personalizaci a snímače pro jejich čtení", zadávané výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 cit. zákona ze dne 10.2.1999, rozhodl takto:

Návrh uchazeče ANETE spol. s r. o., Brno, v části, ve které se domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a zrušení rozhodnutí zadavatele, kterým bylo zadání veřejné zakázky zrušeno, je důvodný. Zadavatel Univerzita Palackého v Olomouci porušil ustanovení:

 • § 2g odst. 1 cit. zákona, když nedostatečným způsobem stanovil rozsah předmětu plnění veřejné zakázky, čímž znemožnil uchazečům stanovit nabídkovou cenu,

 • § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 3 cit. zákona tím, že jednotlivé komponenty předmětu veřejné zakázky hodnotil podle jiných - dílčích - kritérií hodnocení, než která uvedl ve výzvě,

 • § 49 odst. 5 v návaznosti na § 2e cit. zákona, když nevyloučil z účasti v dalším jednání o veřejné zakázce uchazeče i z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů podle § 2b odst. 1 písm. a) cit. zákona, resp., že nevyloučil uchazeče z důvodů neprokázání kvalifikačních předpokladů podle § 2b odst. 1 písm. f) cit. zákona a nesplnění obsahových podmínek zadání veřejné zakázky,

 • § 11 odst. 1 cit. zákona, když hodnotil uchazeče, kteří neprokázali kvalifikační předpoklady, čímž tyto uchazeče zvýhodnil oproti ostatním uchazečům o veřejnou zakázku,

 • § 53 odst. 3 cit. zákona tím, že zrušil zadání veřejné zakázky, přestože byly podány námitky, o kterých nerozhodl,

 • § 56 odst. 1 cit. zákona, když nepřezkoumal oprávněnost podaných námitek a o námitkách nerozhodl,

 • § 68 odst. 2 cit. zákona tím, že rozhodnutí, u nichž zákon stanoví povinnost oznámit je příslušnému uchazeči, odeslal pouze doporučeně.

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22.3.1999 pod č.j. 15/99-CVT a rozhodnutí zadavatele ze dne 8.4.1999 pod č.j. 46/99-CVT, kterým zrušil zadání veřejné zakázky na "identifikační čipové karty, technologie pro jejich personalizaci a snímače pro jejich čtení" se podle § 59 písm. a) cit. zákona ruší a zadavateli se

ukládá

nové zadání veřejné zakázky, a to do 2 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Zadavatel Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, zastoupený prof. RNDr. Lubomírem Dvořákem, CSc., rektorem univerzity (dále jen "zadavatel"), zadal veřejnou zakázku na "identifikační čipové karty, technologie pro jejich personalizaci a snímače pro jejich čtení" výzvou 6 zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "výzva" a "zákon") ze dne 10.2.1999.

Jako kritéria hodnocení nabídek zadavatel v podmínkách výzvy stanovil:

 1. splnění požadavků jednotlivých bodů zadání,

 2. celková úroveň nabídky, splnění norem ISO,

 3. záruky a garance, zajištění servisu, perspektiva do budoucnosti,

 4. celková cena, zejména s ohledem na provozní náklady,

 5. dodací lhůta,

 6. platební podmínky.

Ze seznamu doručených a přijatých nabídek a z protokolu o otevírání obálek ze dne 26.2.1999 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 7 nabídek uchazečů, z nichž 5 nesplňovalo kvalifikační předpoklady. Z toho důvodu zadavatel vyloučil příslušné uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení podali námitky uchazeči:

 1. Card Desing s. r. o., Ondřejova 10, 772 00 Olomouc (dále jen "Card Desing"), dopisem ze dne 28.2.1999, zadavatel námitky podle podacího razítka obdržel dne 2.3.1999,

 2. PRESSCARD s. r. o., 28 října 168, 709 01 Ostrava - Mariánské Hory (dále jen "PRESSCARD"), dopisem ze dne 7.3.1999, zadavatel námitky podle podacího razítka obdržel dne 9.3.1999.

Zadavatel svým rozhodnutím o námitkách (o námitce uchazeče Card Desing rozhodnutím ze dne 2.3.1999, o námitce uchazeče PRESSCARD rozhodnutím ze dne 18.3.1999) oběma uchazečům vyhověl a jejich nabídky znovu zařadil mezi posuzované a hodnocené nabídky. Podání námitek zadavatel oznámil dopisem ze dne 16.3.1999 zbývajícím uchazečům, jejichž nabídky vyhověly kontrole úplnosti při otevírání obálek.

Pro posouzení a hodnocení nabídek zadavatel jmenoval 6 člennou komisi. Jak je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.3.1999 komise určila pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení takto:

1. PRESSCARD,

2. ANETE spol. s r. o., Okružní 29a, 638 00 Brno (dále jen "ANETE "),

 1. ESKON a. s., Vrchní 30, 747 05 Opava 5 (dále jen "ESKON"),

 2. Card Desing.

Dopisem ze dne 22.3.1999 zadavatel výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném pořadí oznámil všem uchazečům.

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podali uchazeč ESKON dopisem ze dne 29.3.1999 a uchazeč ANETE dopisem z téhož dne námitky, které zadavatel obdržel (podle podacích razítek) dne 31.3.1999 resp. 30.3.1999.

Po obdržení námitek jmenovaných uchazečů učinil zadavatel následující úkony:

 1. dopisem ze dne 8.4.1999 pod č.j. 45/99-CVT odeslaným všem uchazečům oznámil, že byly podány námitky proti jeho rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,

 1. dopisem ze dne 8.4.1999 pod č.j. 46/99-CVT odeslaným všem uchazečům, kteří podali nabídky, oznámil, že rozhodl o "zrušení veřejné zakázky",

 1. dopisy ze dne 8.4.1999 pod č.j. 47/99-CVT oznámil uchazečům ESKON a ANETE, že "vzhledem k tomu, že soutěž zrušil nebude se již k jejich námitkám vyjadřovat". Současně jim sdělil, že veřejná zakázka bude co nejdříve zadána znovu s tím, že uchazeči budou znovu vyzváni k podání nabídky. V těchto dopisech uchazeče nepoučil o jejich možnosti podat do 7 dnů návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který vykonává dohled nad dodržováním zákona (dále jen "orgán dohledu"). Podle sdělení zadavatele (viz jeho stanovisko ze dne 21.4.1999) byly výše uvedené dopisy odeslány uchazečům současně, a to v jedné obálce.

Uchazeč ANETE oznámení o námitkách, stanovisko zadavatele k jeho námitkám a oznámení o zrušení zadání veřejné zakázky obdržel podle doručenky dne 9.4.1999. Uchazeč ANETE dopisem ze dne 14.4.1999 podal návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele k orgánu dohledu (doplněný podáním ze dne 15.4.1999), který jej obdržel dne 15.4.1999 (v tentýž den návrh uchazeče obdržel i zadavatel).

Uchazeč ANETE ve svém návrhu uvedl (ve stručnosti):

1. Uchazeč se domnívá, že zadavatel svým rozhodnutím, kterým vyhověl námitce uchazeče PRESSCARD, porušil ust. § 29 odst. 5 zákona a zejména ust. § 11 odst. 1 zákona. Uchazeč namítá, že uchazeč PRESSCARD současně nesplnil podmínku výzvy v bodě 4. "celková cena" tím, že ve své nabídce nepředložil celkovou nabídkovou cenu, čímž došlo k porušení ust. § 67 zákona.

 1. Uchazeč se domnívá, že zadavatel porušil ust. § 56 zákona tím, že nerozhodl o podaných námitkách jak mu ukládá zákon, ale naopak zadání veřejné zakázky zrušil. Uchazeč se domnívá, že zadavatel svým rozhodnutím o zrušení zadání veřejné zakázky současně porušil ust. § 53 odst. 3 zákona, které jednoznačně stanoví, že jsou-li podány námitky, popřípadě návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, nesmí zadavatel zrušit zadání veřejné zakázky.

V závěru svého návrhu se uchazeč domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, zrušení rozhodnutí zadavatele, kterým byla veřejná zakázka zrušena, a uložení provedení nového výběru nejvhodnější nabídky s ohledem na stanovená kritéria hodnocení.

Zadavatel ve svém stanovisku ze dne 21.4.1999 k návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele, které zaslal včetně dokumentace o zadání veřejné zakázky orgánu dohledu, uvádí (zestručněno):

 1. Uchazeč PRESSCARD byl na základě doporučení komise pro otevírání obálek zadavatelem vyloučen z další účasti na veřejné zakázce z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů způsobem uvedeným v § 2c odst. 1 zákona. Proti rozhodnutí o vyloučení uchazeč podal námitky, kterým zadavatel v souladu s ust. § 56 zákona vyhověl z důvodu, že uchazeč splnění kvalifikačního předpokladu prokázal způsobem uvedeným v § 2c odst. 2 písm. c) zákona, který je obligatorní pro uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva, a nabídku uchazeče zařadil znovu mezi posuzované nabídky.

 2. Námitka, že uchazeč PRESSCARD nesplnil podmínky výzvy týkající se celkové ceny není akceptovatelná z důvodu, že zadavatel v zadání požadoval variantní řešení a neupřesnil celkový počet čipových karet, což znamenalo, že k celkové ceně bylo možné dojít až součtem jednotlivých komponentů nabídek, které si zadavatel vybere.

 3. Dne 18.3.1999 jednala komise pro posouzení a hodnocení nabídek, a ihned po oznámení výsledků výběru zadavatel rozhodl o zrušení soutěže v souladu s bodem 9. výzvy. Administrativní chybou došlo k tomu, že uchazeči obdrželi oznámení o zrušení soutěže současně s vyjádřením zadavatele k námitkám. Zadavatel tedy nezrušil soutěž až po podání námitek, ale v době, kdy námitky ještě nebyly podány. Zadavatel se odvolává na interní rozhodnutí rektora univerzity jako statutárního zástupce, o zrušení soutěže ze dne 25.3.1999 doložené v dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

S odvoláním na uvedené zadavatel v závěru svého stanoviska orgánu dohledu navrhuje, aby v souladu s § 59 zákona potvrdil rozhodnutí zadavatele o zrušení soutěže.

Orgán dohledu obdržel návrh uchazeče ANETE ze dne 14.4.1999 (doplněný podáním ze dne 15.4.1999) v souladu s ust. § 57 odst. 2 zákona dne 15.4.1999, a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách.

Podle § 58 zákona jsou účastníky tohoto řízení:

 1. Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, zastoupená prof. RNDr. Lubomírem Dvořákem, CSc., rektorem univerzity (dále jen "zadavatel"),

 2. ANETE spol. s r. o., Okružní 29a, 638 00 Brno, zastoupená Ing. Tomášem Jelínkem, jednatelem společnosti, právně zastoupená na základě plné moci ze dne 26.5.1999 JUDr. Karlem Urbanem, advokátem, Cejl 99, 602 00 Brno, nabídka uchazeče se umístila jako 2. v pořadí výběru zadavatele,

 3. PRESSCARD s. r. o., 28. října 168, 709 01 Ostrava - Mariánské Hory, zastoupená Ing. Blankou Havláskovou, jednatelkou a ředitelkou společnosti, nabídka uchazeče se umístila jako 1. v pořadí výběru zadavatele,

 4. ESKON a. s., Vrchní 30, 747 05 Opava 5, zastoupená Ing. Ivo Jurmanem, členem představenstva, nabídka uchazeče se umístila jako 3. v pořadí výběru zadavatele.

Vzhledem k tomu, že nabídka uchazeče ANETE obsahuje dvě možné varianty dodávky předmětu plnění, a to variantu I. s nabídkovou cenou 2 253 542,- Kč (vč. DPH), a variantu II. s nabídkovou cenou 3 686 241,- Kč (vč. DPH), nemohl orgán dohledu stanovit konkrétní nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky. Podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích a podle výkladu Ministerstva financí ČR bylo proto třeba základ poplatku (v tomto případě nabídkovou cenu) zjistit u zadavatele, příp. dohodnout s uchazečem. Orgán dohledu dopisy ze dne 27.4.1999 požádal zadavatele i uchazeče ANETE o jejich stanovisko k jednoznačnému určení výše nabídkové ceny za splnění veřejné zakázky jmenovaného uchazeče. Zadavatel (dopisem ze dne 28.4.1999) a uchazeč (dopisem ze dne 29.4.1999) souhlasili se stanovením základu pro výpočet správního poplatku ve výši 2 253 542,- Kč.

Návrh směřuje proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v předmětné veřejné zakázce. Proto podle § 6 odst. 2 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřil orgán dohledu dne 8.4.1999 uchazeči ANETE správní poplatek ve výši 11 268,- Kč (jedenáct tisíc dvě stě šedesát osm korun českých), které uchazeč uhradil dne 17.5.1999 převodem na účet orgánu dohledu vedený u ČNB.

Orgán dohledu dopisem ze dne 17.5.1999 oznámil zahájení řízení. Uchazeč ANETE podle § 23 správního řádu využil práva nahlížet do spisu (s výjimkou těch částí spisového materiálu, které mohou tvořit součást obchodního tajemství uchazečů o veřejnou zakázku) a po telefonické dohodě s orgánem dohledu mu bylo dne 26.5.1999 do spisu umožněno nahlédnout. Vzhledem k tomu, že žádný uchazeč nedal souhlas k nahlížení do své nabídky, nebylo uchazeči ANETE umožněno do nabídek uchazečů nahlédnout. K oznámení o zahájení řízení se vyjádřili uchazeči PRESSCARD a ANETE. Ostatní účastníci řízení se ve stanovené lhůtě ani později k zahájení řízení oznámenému orgánem dohledu nevyjádřili.

Uchazeč PRESSCARD ve svém stanovisku ze dne 24.5.1999 uvedl (ve stručnosti):

 1. Uchazeč upozornil na rozpor, který spočívá v tom, že návrh uchazeče ANETE je označen jako návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (podle ust. § 59 zákona), ale v petitu návrhu se uchazeč domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadání veřejné zakázky (podle ust. § 60 zákona).

 2. Uchazeč se domnívá, že zadavatel podle § 53 odst. 3 zákona není oprávněn po podání námitek zrušit zadání veřejné zakázky.

 3. Uchazeč se domnívá, že znovuzařazením jeho nabídky mezi posuzované nabídky na základě rozhodnutí zadavatele o námitkách nebyl porušen zákon.

 4. V závěru svého stanoviska uchazeč navrhuje, aby návrhu uchazeče ANETE ve věci zrušení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadání veřejné zakázky bylo vyhověno s tím, že rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky by bylo ponecháno v platnosti.

Uchazeč ANETE ve svém stanovisku ze dne 27.5.1999 a jeho doplnění z téhož dne uvedl (ve stručnosti):

 1. Po nahlédnutí do spisu uchazeč uvádí, že ze žádných listinných materiálů založených v dokumentaci o zadání veřejné zakázky nevyplývá, že by uchazeč PRESSCARD před uplynutím lhůty pro podání nabídek splnil kvalifikační předpoklady, pro které byl vyloučen z další účasti na veřejné zakázce. Z protokolu o otevírání obálek jednoznačně vyplývá, že uvedený požadavek splnění kvalifikačního předpokladu v nabídce uchazeče doložen nebyl (jinak by byl do protokolu zaznamenán). Z tohoto důvodu nemohla být nabídka uchazeče znovu zařazena mezi posuzované nabídky.

 2. Z rozhodnutí o námitkách proti vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce ze dne 18.3.1999 není v souladu s ust. § 56 zákona zřejmé, čím měl zadavatel porušit zákon, rozhodl-li o nápravě.

 3. Po nahlédnutí do spisu se uchazeč domnívá, že z číselné posloupnosti rozhodnutí zadavatele je zřejmé, že soutěž byla zrušena až poté, co již byly podány námitky, což je v rozporu s ust. § 53 odst. 3 zákona.

 4. Uchazeč namítá, že v okamžiku, kdy zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, nemůže, i když si to vyhradil v podmínkách výzvy, zadání veřejné zakázky zrušit (uvedené je zřejmé zejména z ust. § 40 zákona).

 5. S ohledem na uvedené uchazeč navrhuje, aby rozhodnutí zadavatele o zrušení zadání veřejné zakázky bylo zrušeno a zadavateli bylo uloženo provedení nového výběru z nabídek uchazečů, kteří podle protokolu o otevírání obálek ze dne 26.2.1999 splnili všechny požadavky.

Orgán dohledu si dopisem ze dne 2.6.1999 vyžádal od uchazeče ANETE vysvětlení obsahu náplně obou variant jeho cenové nabídky. Stanovisko uchazeče ze dne 7.6.1999 obdržel téhož dne.

Orgán dohledu po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů konstatuje následující:

1. Zadavatel při zadání veřejné zakázky porušil ust. § 2g odst. 1 zákona, neboť nestanovil přesný počet požadovaných bezkontaktních čipových karet a snímačů karet, a tím uchazečům znemožnil v jejich nabídkách stanovit celkovou nabídkovou cenu, která musí být kritériem hodnocení nabídek. Podle cit. ust. zákona zadavatel odpovídá za úplnost a správnost údajů obsažených v zadávací dokumentaci.

2. Zadavatel porušil ust. § 49 odst. 5, resp. § 6 odst. 3 zákona tím, že kritéria hodnocení jednotlivých částí veřejné zakázky (viz zadávací dokumentace) neodpovídají svým obsahem kritériím stanoveným ve výzvě pod bodem 4.

3. Zadavatel jako první kritérium hodnocení stanovil "splnění požadavků jednotlivých bodů zadání". Takto zvolené kritérium hodnocení nemůže být kritériem hodnocení nabídek, jelikož pokud nabídka uchazeče požadavky jednotlivých bodů zadání nesplňuje, je nutno považovat jeho nabídku za neúplnou a zadavatel podle § 49 odst. 5 zákona musí tohoto uchazeče vyloučit z další účasti na veřejné zakázce.

4. V posuzování a hodnocení nabídek uchazečů zadavatelem orgán dohledu zjistil následující nedostatky:

 1. Uchazeč Alexandr Vituško - EKOTIP.

Podle protokolu o otevírání obálek uchazeč neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. b), d), e) zákona způsobem podle § 2c odst. 1 zákona, a proto zadavatel z uvedených důvodů svým rozhodnutím ze dne 1.3.1999 vyloučil uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. Orgán dohledu z nabídky uchazeče dále zjistil, že:

 • Uchazeč neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. a) zákona způsobem podle § 2c odst. 1 zákona tím, že v nabídce nepředložil oprávnění k podnikání (přiložena pouze neověřená kopie živnostenského listu) a nepředložil výpis z obchodního rejstříku (pokud není v rejstříku zapsán, pak uchazeč tuto skutečnost v nabídce neuvedl).

 • Uchazeč ve své nabídce neuvedl celkovou nabídkovou cenu, a jeho nabídka tedy nebyla úplná z hlediska podmínek zadání veřejné zakázky (4. kritériem hodnocení nabídek byla "celková cena, zejména s ohledem na provozní náklady").

 • Naopak splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. b) a d) zákona uchazeč ve své nabídce prokázal (v nabídce je přiloženo čestné prohlášení uchazeče ze dne 23.2.1999 ke skutečnostem uvedeným v § 2b odst. 1 písm. b) zákona a originál výpisu z rejstříku trestů), kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. e) zákona se prokazují, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, což není tento případ.

Uchazeč Alexandr Vituško -EKOTIP, měl být podle § 49 odst. 5 v návaznosti na § 2e zákona zadavatelem vyloučen pro neprokázání kvalifikačních předpokladů z další účasti na veřejné zakázce, nikoli však z důvodů uvedených v rozhodnutí zadavatele ze dne 1.3.1999.

 1. Uchazeč DATA NET akciová společnost.

Podle protokolu o otevírání obálek, uchazeč neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 zákona způsobem podle § 2c odst. 1 zákona, neboť v nabídce přiložený výpis z obchodního rejstříku je pouze neověřenou kopií a uchazeč nedoložil čestná prohlášení k písmenům b) až f) cit. ust. zákona, zadavatel z uvedených důvodů uchazeče vyloučil z další účasti na veřejné zakázce. Orgán dohledu z nabídky uchazeče dále zjistil, že:

 • Uchazeč kromě výše uvedeného neprokázal ani splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. a) zákona způsobem podle § 2c odst. 1 zákona tím, že nepředložil oprávnění k podnikání.

 • Uchazeče ve své nabídce neuvedl celkovou nabídkovou cenu, a jeho nabídka tedy nebyla úplná z hlediska podmínek zadání veřejné zakázky.

 • Kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. e) zákona se prokazují, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, což není tento případ.

Uchazeč DATA NET akciová společnost, měl být podle § 49 odst. 5 v návaznosti na § 2e zákona zadavatelem vyloučen z další účasti na veřejné zakázce i z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů.

 1. Uchazeč PRESSCARD.

Zadavatel v protokolu o otevírání obálek uvedl, že uchazeč ve své nabídce neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů, protože v nabídce chybí "čestné prohlášení podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona", a z toho důvodu vyloučil uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. Statutární orgán zadavatele rozhodnutím ze dne 18.3.1999 vyhověl námitce uchazeče proti jeho vyloučení a nabídku uchazeče zařadil znovu mezi posuzované nabídky. Orgán dohledu z nabídky uchazeče dále zjistil, že:

 • V nabídce uchazeče chybí čestné prohlášení ke skutečnostem uvedeným v § 2b odst. 1 písm. f) zákona. V nabídce uchazeče je sice doloženo potvrzení VZP OP Ostrava ze dne 17.2.1999 a České správy sociálního zabezpečení Praha, pracoviště Ostrava, ze dne 23.2.1999 ke skutečnostem uvedeným v cit. ust. zákona, uchazeč však ve své námitce ze dne 7.3.1999 proti vyloučení jako argument uvádí cit. "požadavek podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona byl dodržen originálem potvrzení České správy sociálního zabezpečení Praha, pracoviště Ostrava, ze dne 23.2.1999". Doložení potvrzení VZP OP Ostrava ze dne 17.2.1999 tedy uchazeč ve své námitce nezmiňuje. Orgán dohledu vycházeje z obsahu textu námitky uchazeče (zda bylo potvrzení VZP OP Ostrava vloženo v nabídce uchazeče od počátku je podle názoru orgánu dohledu nepřezkoumatelné) proto musí konstatovat, že uchazeč nesplnil kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona tím, že ve své nabídce neprokázal, zda nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Statutární orgán zadavatele svým rozhodnutím ze dne 18.3.1999 o znovuzařazení nabídky uchazeče mezi posuzované a hodnocené nabídky porušil § 2e zákona a současně ust. § 11 odst. 1 zákona tím, že svým rozhodnutím zvýhodnil uchazeče oproti ostatním uchazečům.

 • Uchazeč ve své nabídce neuvedl celkovou nabídkovou cenu, a jeho nabídka tedy nebyla úplná z hlediska podmínek zadání veřejné zakázky a zadavatel byl povinen z uvedeného důvodu podle § 49 odst. 5 zákona uchazeče vyloučit z další účasti na veřejné zakázce.

 1. Uchazeč ESKON.

Orgán dohledu z nabídky uchazeče zjistil, že uchazeč ve své nabídce neuvedl celkovou nabídkovou cenu, a jeho nabídka tedy nebyla úplná z hlediska podmínek zadání veřejné zakázky a zadavatel byl povinen z uvedeného důvodu podle § 49 odst. 5 zákona uchazeče vyloučit z další účasti na veřejné zakázce.

 1. Uchazeč INVIUS, spol. s r. o.

Podle protokolu o otevírání obálek uchazeč neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. f) zákona způsobem podle § 2c odst. 1 zákona, zadavatel z tohoto důvodu uchazeče vyloučil z další účasti na veřejné zakázce. Orgán dohledu z nabídky uchazeče dále zjistil, že:

 • Uchazeč neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. a) zákona způsobem podle § 2c odst. 1 zákona tím, že nepředložil oprávnění k podnikání (nedoložen živnostenský list).

 • Uchazeč ve své nabídce neuvedl celkovou nabídkovou cenu, dodací lhůty a splnění norem ISO, a tedy jeho nabídka nebyla úplná z hlediska podmínek zadání veřejné zakázky.

Uchazeč INVIUS, spol. s r. o., měl být podle § 49 odst. 5 v návaznosti na § 2e zákona zadavatelem vyloučen z další účasti na veřejné zakázce i pro neprokázání kvalifikačních předpokladů a nesplnění podmínek zadání veřejné zakázky.

 1. Uchazeč ANETE.

Orgán dohledu z nabídky uchazeče (ověřeno písemným dotazem ze dne 2.6.1999 a stanoviskem uchazeče ze dne 7.6.1999) zjistil, že jeho nabídková cena uvedená ve dvou variantách neobsahuje dodávku snímačů karet. Uchazeč pouze uvedl ceníkovým způsobem ceny snímačů ve své nabídce. Nabídka uchazeče tedy nebyla úplná z hlediska podmínek zadání veřejné zakázky a zadavatel z toho důvodu byl povinen podle § 49 odst. 5 zákona uchazeče vyloučit z další účasti na veřejné zakázce.

 1. Uchazeč Card Desing.

Podle protokolu o otevírání obálek uchazeč neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. f) zákona způsobem podle § 2c odst. 1 zákona, zadavatel z tohoto důvodu uchazeče vyloučil z další účasti na veřejné zakázce. Statutární orgán zadavatele svým rozhodnutím ze dne 18.3.1999 vyhověl námitce uchazeče proti jeho vyloučení a nabídku zařadil znovu mezi posuzované nabídky. Orgán dohledu z nabídky uchazeče dále zjistil, že:

 • V nabídce uchazeče je doloženo čestné prohlášení ke skutečnostem uvedeným v § 2b odst. 1 písm. b) až f) zákona.

 • Uchazeč však neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. a) způsobem podle § 2c odst. 1 zákona tím, že nepředložil oprávnění k podnikání.

 • Uchazeč ve své nabídce neuvedl celkovou nabídkovou cenu, splnění norem ISO a platební podmínky, a jeho nabídka tedy nebyla úplná z hlediska podmínek zadání veřejné zakázky.

 • Statutární orgán zadavatel svým rozhodnutím ze dne 18.3.1999 o znovuzařazení nabídky uchazeče mezi posuzované a hodnocené nabídky porušil § 2e zákona a současně ust. § 11 odst. 1 zákona tím, že svým rozhodnutím zvýhodnil uchazeče oproti ostatním uchazečům.

.

Uchazeč Card Desing měl být podle § 49 odst. 5 v návaznosti na § 2e zákona zadavatelem vyloučen z další účasti na veřejné zakázce z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů a nesplnění obsahových podmínek zadání veřejné zakázky.

5. V dokumentaci není doloženo rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů DATA NET akciová společnost, PRESSCARD, INVIUS, spol. s r. o. a Card Desing. V dokumentaci chybí doručenky k oznámení výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22.3.1999. Zadavatel porušil v obou případech ust. § 68 odst. 2 zákona, které stanoví, že rozhodnutí zadavatele, u nichž zákon stanoví povinnost oznámit je příslušnému uchazeči, musí být odeslány doporučeně s doručenkou.

6. Podle ust. § 53 odst. 3 zákona jsou-li podány námitky, popřípadě návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, nesmí zadavatel zrušit zadání veřejné zakázky. Zadavatel nejen že nepostupoval v souladu s cit. ust. zákona, ale obdržené námitky ani nepřezkoumal a o námitkách nerozhodl, a tím porušil rovněž § 56 odst. 1 zákona.

K návrhu uchazeče ANETE orgán dohledu dále uvádí:

Ad. 1. Ust. § 29 zákona upravuje postup zadavatele při zadání veřejné zakázky formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona. Orgán dohledu souhlasí s názorem uchazeče, že znovuzařazením nabídky uchazeče PRESSCARD mezi posuzované a hodnocené nabídky byl tento uchazeč zvýhodněn ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona (viz bod 4.3. odůvodnění). Tím, že uchazeč ve své nabídce neuvedl celkovou nabídkovou cenu nebyla jeho nabídka z hledisek podmínek výzvy úplná.

Ad. 2. Orgán dohledu souhlasí s názorem uchazeče, že došlo k porušení ust. § 53 odst. 3 a § 56 odst. 1 zákona. Orgán dohledu tyto skutečnosti konstatoval v bodě 6. odůvodnění.

Ke stanovisku zadavatele ze dne 21.4.1999 orgán dohledu uvádí:

Ad. 1. Orgán dohledu okolnosti vyloučení a znovuzařazení nabídky uchazeče PRESSCARD prošetřil a zjistil, že postupem zadavatele v této věci byl porušen zákon (viz bod 4.3 odůvodnění).

Ad. 2. K otázce stanovení celkové nabídkové ceny se orgán dohledu vyjádřil v bodě 1. odůvodnění.

Ad. 3. Podle ust. § 68 odst. 1 zákona veškeré úkony zadavatelů a uchazečů učiněné podle tohoto zákona, s výjimkou postupů podle § 49a a 49b, musí mít písemnou formu, resp. podle odst. 2 cit. ust. zákona, rozhodnutí zadavatele, u nichž zákon stanoví povinnost oznámit je příslušnému uchazeči, musí být odeslány doporučeně s doručenkou. Interní sdělení rektora univerzity nelze tedy kvalifikovat jako oznámení /rozhodnutí/ zadavatele o zrušení veřejné zakázky. Zadavatel dopisem ze dne 22.3.1999 oznámil výběr nejvhodnější nabídky. Proti oznámení o výběru podali dopisy ze dne 29.3.1999 uchazeči ANETE a ESKON námitky k zadavateli, který jim dopisem ze dne 8.4.1999 oznámil, že "vzhledem k tomu, že soutěž zrušil nebude se již k jejich námitkám vyjadřovat". Zadavatel sám tedy konstatuje zrušení zadání veřejné zakázky před rozhodnutím o námitkách.

Ke stanovisku uchazeče PRESSCARD ze dne 24.5.1999.

Ad. 1. Uchazeč ANETE se v závěru svého návrhu domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, zrušení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadání veřejné zakázky a uložení provedení nového výběru nejvhodnější nabídky orgánem dohledu. Vzhledem k tomu, že zadavatel současně rozhodl o zrušení zadání veřejné zakázky a o námitkách uchazečů, nevidí orgán dohledu v označení návrhu uchazeče ANETE rozpor. Z formálního hlediska měl uchazeč svůj návrh označit jako návrh proti výběru nejvhodnější nabídky a proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadání veřejné zakázky.

Ad. 2. Orgán dohledu souhlasí s názorem uchazeče, v odůvodnění svého rozhodnutí také konstatoval porušení § 53 odst. 3 zákona zadavatelem.

Ad. 3. Orgán dohledu nesouhlasí s názorem uchazeče, že znovuzařazením jeho nabídky mezi posuzované a hodnocené nebyl porušen zákon, svoje stanovisko uvedl orgán dohledu v bodě 4.3. odůvodnění.

Ad. 4. Orgán dohledu nesouhlasí s požadavkem uchazeče, aby návrhu uchazeče ANETE ve věci zrušení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadání veřejné zakázky bylo vyhověno s tím, že rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky by bylo ponecháno v platnosti ( viz rozhodnutí a odůvodnění orgánu dohledu).

Ke stanovisku uchazeče ANETE ze dne 27.5.1999.

Ad. 1. Orgán dohledu prozkoumal dokumentaci o zadání veřejné zakázky a svá zjištění ve věci nabídky uchazeče PRESSCARD uvedl v bodě 4.3. odůvodnění.

Ad. 2. Z logiky věci je zřejmé, že statutární orgán zadavatele měl na mysli porušení § 49 odst. 5 zákona.

Ad. 3. Orgán dohledu souhlasí s názorem uchazeče, v odůvodnění svého rozhodnutí také konstatoval porušení § 53 odst. 3 zákona zadavatelem tím, že zadavatel zrušil zadání veřejné zakázky v době podání námitek uchazeči.

Ad. 4. Podle ust. § 40 zákona je zadavatel povinen postupovat při zadání veřejné zakázky formou obchodní veřejné soutěže.

S ohledem na závažné nedostatky, kterých se zadavatel dopustil již při samotném zadání veřejné zakázky, když nestanovil přesně rozsah předmětu plnění veřejné zakázky, musel orgán dohledu po zhodnocení všech důkazů, jak v jejich souvislosti, tak jednotlivě, rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku, a nemohl tedy akceptovat tu část návrhu uchazeče ANETE, v níž požaduje, aby orgán dohledu zadavateli nařídil nový výběr nejvhodnější nabídky.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže -odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

pověřený řízením odboru dohledu

nad zadáváním veřejných zakázek v Brně

Obdrží účastníci řízení:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, zastoupená prof. RNDr. Lubomírem Dvořákem

JUDr. Karel Urban, advokát, Cejl 99, 602 00 Brno,

PRESSCARD s. r. o., 28. října 168, 709 01 Ostrava -Mariánské Hory, zastoupená Ing. Blankou Havláskovou

ESKON a. s., Vrchní 30, 747 05 Opava 5, zastoupená Ing. Ivo Jurmanem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en