číslo jednací: S0714/2016/VZ-48051/2016/531/JDo

Instance I.
Věc Brno, MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace
Účastníci
  1. Statutární město Brno
  2. Outulný VHS spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 21. 12. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 297 KB

Č. j.:ÚOHS-S0714/2016/VZ-48051/2016/531/JDo

 

Brno 5. prosince 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14.11.2016, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Statutární město Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
  • navrhovatel – Outulný VHS spol. s r.o., IČO 01430050, se sídlem Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou,   

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Brno, MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace“, zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 25.4.2016 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 26.4.2016 pod ev. č. 632496, vydává toto 

 

 usnesení:

I.

Správní řízení ve věci návrhu navrhovatele – Outulný VHS spol. s r.o., IČO 01430050, se sídlem Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou – ze dne 14.11.2016  na nařízení předběžného opatření, jímž by mělo být zadavateli – Statutární město Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nařízeno pozastavit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Brno, MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace“, zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 25.4.2016 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 26.4.2016 pod ev. č. 632496, se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Outulný VHS spol. s r.o., IČO 01430050, se sídlem Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou – vzal dne 2.12.2016 svůj návrh ze dne 14.11.2016 zpět. 

II.

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele Outulný VHS spol. s r.o., IČO 01430050, se sídlem Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou – ze dne 14.11.2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Statutární město Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Brno, MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace“, zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 25.4.2016 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 26.4.2016 pod ev. č. 632496, se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Outulný VHS spol. s r.o., IČO 01430050, se sídlem Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou – vzal dne 2.12.2016 svůj návrh ze dne 14.11.2016 zpět.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 14.11.2016 návrh navrhovatele – Outulný VHS spol. s r.o., IČO 01430050, se sídlem Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Statutární město Brno, IČO 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Brno, MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace“, zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 25.4.2016 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 26.4.2016 pod ev. č. 632496 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 14.11.2016, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Součástí návrhu navrhovatele byl i návrh na vydání předběžného opatření, jímž by Úřad podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona zadavateli nařídil pozastavit zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

3.              Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům pod č. j. ÚOHS-S0714/2016/VZ-46066/2016/531/JDo ze dne 16.11.2016.        

5.             Dne 2.12.2016 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 14.11.2016, a to v celém rozsahu.   

K výroku I. usnesení  

6.             Podle § 117 odst. 1 zákona může Úřad před vydáním rozhodnutí ve správním řízení zahájeném podle § 113 zákona v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření: 

a) zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení,

b) pozastavit zadávací řízení nebo soutěž o návrh.

7.             Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.   

8.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 2.12.2016 podaný návrh na nařízení předběžného opatření zpět, rozhodl Úřad o zastavení řízeníve věci návrhu navrhovateleze dne 14.11.2016 na vydání předběžného opatření, jímž by mělo být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona nařízeno pozastavit zadávací řízení na veřejnou zakázku, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

K výroku II. usnesení

9.             Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.   

10.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 2.12.2016 podaný návrh na přezkoumání úkonů zadavatele zpět, rozhodl Úřad podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu o zastavení řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 14.11.2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

2.             Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz