Rozhodnutí: S0652/2016/VZ-42659/2016/543/MŠl

Instance I.
Věc Nákup datového uložiště a související služby – opakované řízení
Účastníci
  1. město Chrudim
  2. Microshop, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 10. 11. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 308 KB

Č. j.:ÚOHS-S0652/2016/VZ-42659/2016/543/MŠl

 

Brno 21. října 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 10. 10. 2016, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – město Chrudim, IČO 00270211, se sídlem Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 3. 8. 2016 společností QCM, s.r.o., IČO 26262525, se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno,
  • navrhovatel – Microshop, s.r.o., IČO 26165031, se sídlem Pod Marjánkou 4, 169 00 Praha 6, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 17. 9. 2016 JUDr. Robertem Falbrem, advokátem, ev. č. ČAK 11907, IČO 71468188, se sídlem V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení veřejné zakázky „Nákup datového uložiště a související služby – opakované řízení“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 29. 8. 2016,

vydává toto

usnesení:

I.

Správní řízení ve věci návrhu navrhovatele – Microshop, s.r.o., IČO 26165031, se sídlem Pod Marjánkou 4, 169 00 Praha 6 – ze dne 10. 10. 2016 na nařízení předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli – město Chrudim, IČO 00270211, se sídlem Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim – podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Nákup datového uložiště a související služby – opakované řízení“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 29. 8. 2016, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele, tj. návrh ze dne 10. 10. 2016 na nařízení předběžného opatření,se stala zjevně bezpředmětnou.

II.

Správní řízení ve věci návrhu navrhovatele – Microshop, s.r.o., IČO 26165031, se sídlem Pod Marjánkou 4, 169 00 Praha 6 – ze dne 10. 10. 2016 na nařízení předběžného opatření, jímž by mělo být zadavateli – město Chrudim, IČO 00270211, se sídlem Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim – podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uloženo pozastavení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup datového uložiště a související služby – opakované řízení“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 29. 8. 2016, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele, tj. návrh ze dne 10. 10. 2016 na nařízení předběžného opatření,se stala zjevně bezpředmětnou.

III.

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele Microshop, s.r.o., IČO 26165031, se sídlem Pod Marjánkou 4, 169 00 Praha 6 – ze dne 10. 10. 2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – město Chrudim, IČO 00270211, se sídlem Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Nákup datového uložiště a související služby – opakované řízení“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 29. 8. 2016, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele, tj. návrh ze dne 10. 10. 2016, se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, dne 10. 10. 2016 obdržel návrh navrhovatele – Microshop, s.r.o., IČO 26165031, se sídlem Pod Marjánkou 4, 169 00 Praha 6, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 17. 9. 2016 JUDr. Robertem Falbrem, advokátem, ev. č. ČAK 11907, IČO 71468188, se sídlem V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na přezkoumání úkonů zadavatele – město Chrudim, IČO 00270211, se sídlem Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 3. 8. 2016 společností QCM, s.r.o., IČO 26262525, se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Nákup datového úložiště a související služby – opakované řízení“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 29. 8. 2016 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 10. 10. 2016, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0652/2016/VZ-41725/2016/543/MŠl ze dne 12. 10. 2016.

5.             Navrhovatel v návrhu zejména uvádí, že zadavatel porušil ustanovení § 99 zákona, když v zadávacích podmínkách vymezil opční právo zadavatele, ačkoliv pro něj nebyly splněny zákonné podmínky a dále ustanovení § 6 zákona při stanovení dílčích hodnotících kritérií pro zadávání veřejné zakázky. Z uvedených důvodů se navrhovatel domáhá toho, aby Úřad zadavateli uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení předmětného zadávacího řízení, popřípadě uvedení zadávacích podmínek do souladu se zákonem.

6.             Současně s návrhem na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel Úřad požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, tedy předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona, tedy předběžného opatření spočívajícího v uložení pozastavení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

7.             Dne 18. 10. 2016 zadavatel doručil Úřadu společně se svým vyjádřením k návrhu na zahájení správního řízení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 13. 10. 2016, kterým zadávací řízení zrušil podle § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona.  

K výrokům I. a II. usnesení

8.             Podle § 117 odst. 1 zákona může Úřad před vydáním rozhodnutí ve správním řízení zahájeném podle § 113 zákona v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření: 

a) zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, nebo

b) pozastavit zadávací řízení nebo soutěž o návrh.

9.             Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

10.         Jelikož v průběhu správního řízení vedeného pod sp. zn. S0652/2016/VZ došlo ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, stal se návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, tedy předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, i návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona, tedy předběžného opatření spočívajícího v pozastavení zadávacího řízení, zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu řízení o žádosti (návrhu navrhovatele) došlo k takové změně okolností (zrušení zadávacího řízení), že rozhodnutí Úřadu o žádosti by již nevyvolalo žádné právní následky (je-li zadávací řízení zrušeno, nemůže být na jeho základě již z povahy věci uzavřena smlouva, stejně jako již nemůže být takové zadávací řízení pozastaveno; rozhodování o případném zákazu uzavření takové smlouvy či pozastavení zadávacího řízení je tak zcela bezpředmětné).

11.         Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízeníve věci návrhu navrhovateleze dne 10. 10. 2016 na vydání předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a ve věci návrhu navrhovateleze dne 10. 10. 2016 na vydání předběžného opatření, jímž by mělo být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona uloženo pozastavení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto usnesení.

K výroku III. usnesení

12.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

13.         Jelikož v průběhu správního řízení vedeného pod sp. zn. S0652/2016/VZ došlo ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, stal se návrh navrhovatele, ve kterém se domáhal toho, aby Úřad uložil zadavateli nápravné opatření spočívající právě ve zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanovení § 118 odst. 1 zákona, zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu řízení o žádosti (návrhu navrhovatele) došlo k  takové změně okolností (zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku), že rozhodnutí Úřadu o žádosti (v tom smyslu, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, či nikoli) by již nemělo pro navrhovatele význam.

14.         Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 10. 10. 2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

Obdrží:

1.             QCM, s.r.o., Bellova 370/40, 623 00 Brno

2.             JUDr. Robert Falbr, advokát, V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz