Rozhodnutí: VZ/S036/01-151/1310/01-SP

Instance I.
Věc výstavba venkovního bazénu
Účastníci
  1. zotavovna Šlovice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 30 - zastaveno - důvod, zpětvzetí
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 24. 4. 2001
Dokumenty file icon dokument ke stažení 77 KB

Č. j.: S 36/01-151/1310/01-SP

V Brně dne 5. dubna 2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.3.2001 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., a podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a úkonů zadavatele - Česká republika, Zotavovna Vězeňské služby České republiky Šlovice, příspěvková organizace, zastoupená Josefem Tittlbachem, ředitelem, PSČ 270 41 Slabce - učiněných při zadávání veřejné zakázky na "výstavbu venkovního bazénu", zadané výzvou ze dne 22.7.1996 podle § 49a zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., zastavuje.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), jako orgán příslušný podle § 51 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., si na základě podnětu Nejvyššího kontrolního úřadu vyžádal u zadavatele - Česká republika, Zotavovna Vězeňské služby České republiky Šlovice, příspěvková organizace, zastoupená Josefem Tittlbachem, ředitelem, PSČ 270 41 Slabce (dále jen "zadavatel") - dokumentaci o zadání veřejné zakázky "výstavba venkovního bazénu" zadané výzvou ze dne 22.7.1996 podle § 49a zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. (dále jen "zákon"). Protože po prostudování dokumentace o zadání veřejné zakázky orgán dohledu získal pochybnosti o správnosti postupu zadavatele při jejím zadání, včetně postupu zadavatele při uzavírání dodatků ke smlouvě na realizaci veřejné zakázky, zahájil správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele.

O zahájení správního řízení orgán dohledu informoval zadavatele jako jediného účastníka řízení dopisem č.j. S 36/01-151/912/01-SP ze dne 8.3.2001, kterým ho zároveň seznámil se zjištěnými skutečnostmi a poskytl mu lhůtu k vyjádření a k předložení návrhu na doplnění šetření. Zadavatel obdržel uvedený dopis dne 9.3.2001; tímto dnem bylo správní řízení zahájeno.

K zahájení správního řízení se zadavatel vyjádřil dopisem ze dne 19.3.2001, ve kterém orgánu dohledu sdělil své stanovisko k zahájenému správnímu řízení, ve kterém mj. uvedl, že "Jako příspěvková organizace Vězeňské služby ČR jsme po schválení naším nadřízeným orgánem, tj. Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR, začali v roce 1996 s přípravou a následně výstavbou venkovního bazénu včetně okolních terénních úprav. Jelikož pro takovouto činnost nemáme v Zotavovně odborného pracovníka, byla celá příprava stavby včetně výběrového řízení veřejné zakázky metodicky řízena pracovníky našeho nadřízeného orgánu. Po výběru nejvhodnějšího uchazeče o zakázku jsme s tímto uchazečem uzavřeli smlouvu o dílo č. B/02/28/96 ze dne 5.9.1996. Ke smlouvě jsme uzavřeli dva dodatky a to ze dne 8.11.1996 dodatek č. 1 a dne 27.3.1997 dodatek č. 2, kterými se původní cena díla 944 050,20,- Kč navýšila na konečných 1 696 685,80,- Kč. Důvodem uzavření těchto dodatků byly vícepráce, které se vyskytly až po uzavření původní smlouvy o dílo, a kterými se celkové dílo uživatelsky podstatně vylepšilo. Veškerý tento postup byl konzultován s pracovníky investičního oddělení Generálního ředitelství VS ČR, kteří s tvrzením, že není možno získat jednotný výklad používání ustanovení § 50 zákona č. 199/1994 Sb. s našim postupem souhlasili. "

Po přezkoumání dokumentace o zadání předmětné veřejné zakázky včetně stanoviska zadavatele orgán dohledu uvádí k šetřenému případu následující rozhodné skutečnosti.

Zadavatel vyzval výzvou ze dne 22.7.1996 k podání nabídky 3 zájemce o veřejnou zakázku. Zadavatel v průběhu lhůty stanovené pro podání nabídek obdržel celkem 3 nabídky.

Rozhodnutím ze dne 15.8.1996 o výběru nejvhodnější nabídky byla vybrána jako nejvhodnější nabídka uchazeče Energomont Praha spol. s r. o., Na domovině 692, Praha 4 (dále jen "Energomont"). Nabídková cena uchazeče Energomont činila:

  • bez DPH 894 040,- Kč,

  • včetně DPH 944 090,20 Kč,

  • DPH celkem 50 050,20 Kč.

Dne 10.9.1996 byla uzavřena smlouva o dílo mezi uchazečem Energomont a zadavatelem, v jejímž článku V. odst. 1. byla sjednána cena díla ve výši 994 090,20 Kč, tzn. o 50 000,- Kč více, než činila nabídková cena uchazeče.

V čl. V odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 10.9.1996 pak byla cena díla uvedena v členění odpovídajícím nabídce uchazeče:

  • bez DPH 894 040,- Kč,

  • včetně DPH 944 090,20 Kč,

  • DPH celkem 50 050,20 Kč.

Dne 8.11.1996 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým byl rozšířen předmět díla, změněna doba plnění a cena díla na částku 1 609 109,50 Kč. Dodatkem č. 2 ze dne 27.3.1997 došlo ke změně termínu plnění a ke změně ceny díla na částku 1 696 685,80 Kč.

Po provedení přepočtu a srovnání ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 10.9.1996 a dodatku č. 1 ze dne 8.11.1996 a dodatku č. 2 ze dne 27.3.1997, orgán dohledu dospěl k závěru, že ve smlouvě o dílo došlo k chybě v psaní, kdy byla nedopatřením v článku V. odst. 1. uvedena cena díla ve výši 994 090,20 Kč, místo 944 090,20 Kč, což odpovídá i původní ceně díla ve vyjádření zadavatele ze dne 19.3.2001.

Podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona se uzavření smlouvy na podkladě písemné výzvy zaslané zadavatelem jednomu zájemci o veřejnou zakázku k podání nabídky připouští v případě dodatečné nebo opakované veřejné zakázky (především z důvodů standardizace nebo slučitelnosti předmětu veřejné zakázky), pokud svým rozsahem nepřekročí 50 % ceny původní veřejné zakázky a výzva bude zadavatelem učiněna do 12 měsíců od splnění veřejné zakázky.

Cena původní veřejné zakázky zadané výzvou ze dne 22.7.1996 činila 944 090,20 Kč. Dodatkem č. 1 a č. 2 byla cena díla zvýšená celkem o 752 595,60 Kč, tzn. přibližně o 80 % ceny původní veřejné zakázky.

Po posouzení výše uvedených skutečností orgán dohledu dospěl k závěru, že zadavatel závažně porušil ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona, když uzavřel dodatek č.1 ze dne 10.9.1996 a dodatek č. 2 ze dne 27.3.1997, přičemž dodatečná veřejná zakázka svým rozsahem překročila 50 % ceny původní veřejné zakázky.

Dohled nad dodržováním zákona podle § 52 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. spočívá mimo jiné i v kontrole postupů zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a v ukládání sankcí.

Podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. může orgán dohledu uložit zadavateli pokutu, pokud zjistí, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona. Pokuta může být uložena až do výše 1 % ceny zakázky, přičemž pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona (orgán dohledu byl o porušení zákona informován z Věstníku Nejvyššího kontrolního úřadu, který mu byl doručen dne 6. 2. 2001), nejpozději však do tří let ode dne, kdy k tomuto porušení došlo.

K porušení zákona došlo 8.11.1996 a 27.3.1997 uzavřením dodatků ke smlouvě o dílo ze dne 10.9.1996. Z uvedeného vyplývá, že i když orgán dohledu zjistil v případě výstavby venkovního bazénu závažná porušení zákona, nemohl vzhledem k uplynutí tříleté objektivní lhůty uložit pokutu podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. Pro úplnost však orgán dohledu uvádí, že zjištěné závažné porušení zákona bude evidováno, a v případě opakovaného zjištění závažného porušení zákona zadavatelem bude k tomuto přihlédnuto.

V rozhodnutí orgán dohledu zohlednil nabytí účinnosti jednotlivých novel zákona o zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti orgán dohledu poukazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 A 5/99 ze dne 4.11.1999 z něhož vyplývá, že závazný postup zadavatelů musí být vždy posuzován podle zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době jejich zadání, avšak řízení před orgánem dohledu musí být posuzováno vždy podle předpisů platných v době rozhodování, neboť hlava III a IV části čtvrté zákona má charakter zvláštního procesního předpisu, kterým se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řídí, a na nějž přechodná ustanovení novelizací nedopadají.

Po provedeném řízení, ve kterém orgán dohledu zhodnotil předložené důkazy, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru dohledu

nad zadáváním veřejných zakázek v Brně

Obdrží účastník správního řízení:

Zotavovna vězeňské služby České republiky Šlovice, PSČ 270 41 Slabce, zast. Josefem Tittlbachem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz