Rozhodnutí: VZ/S051/99

Instance I.
Věc Nákup navařovacího zařízení pro renovací tramvajových kolejí a konstrukcí
Účastníci
  1. Dopravní podnik, Ostrava, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 57 odst. 2 - zamítnuto
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 23. 8. 1999
Související rozhodnutí VZ/S051/99
2R022/99-Ku
Dokumenty file icon dokument ke stažení 98 KB

Č.j.: S 51/99-150/1146/99-jl

V Brně dne 28. května 1999

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28.4.1999 obdržením návrhu společnosti CZ WELD s. r. o., Mikulovická 2642, 530 02 Pardubice, zastoupené panem Jaroslavem Novákem, jednatelem společnosti, na přezkoumání rozhodnutí Dopravního podniku Ostrava a. s., Poděbradova 2, 701 71 Ostrava Moravská Ostrava, zastoupené Ing. Františkem Vaštíkem, předsedou představenstva, o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 31.3.1999 ve výběrovém řízení na "zakoupení navařovacího zařízení pro renovaci tramvajových kolejí a konstrukcí", prováděném podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., rozhodl takto:

Návrh společnosti CZ WELD s. r. o., Mikulovická 2642, 530 02 Pardubice, podaný podle § 57 zákona č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se s přihlédnutím k § 51 cit. zákona z důvodu věcné nepříslušnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k přezkoumávání postupu Dopravního podniku Ostrava a. s., Poděbradova 2, 701 71 Ostrava Moravská Ostrava, při provádění výběrového řízení na "zakoupení navařovacího zařízení pro renovaci tramvajových kolejí a konstrukcí", zamítá.

O d ů v o d n ě n í

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také "orgán dohledu"), který vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále také "zákon") obdržel dne 28.4.1999 návrh společnosti CZ WELD s. r. o., Mikulovická 2642, 530 02 Pardubice, zastoupené panem Jaroslavem Novákem, jednatelem společnosti, na přezkoumání rozhodnutí Dopravního podniku Ostrava a. s., Poděbradova 2, 701 71 Ostrava Moravská Ostrava, zastoupené Ing. Františkem Vaštíkem, předsedou představenstva, o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 31.3.1999 ve výběrovém řízení na "zakoupení navařovacího zařízení pro renovaci tramvajových kolejí a konstrukcí", prováděném podle § 49 odst. 1 zákona.

Obdržením předmětného návrhu bylo zahájeno správní řízení, jehož účastníky jsou:

Dopravní podnik Ostrava a. s., Poděbradova 2, 701 71 Ostrava Moravská Ostrava, zastoupená Ing. Františkem Vaštíkem, předsedou představenstva,

CZ WELD s. r. o., Mikulovická 2642, 530 02 Pardubice, zastoupená panem Jaroslavem Novákem, jednatelem společnosti,

JINPO PLUS a. s., 28. října 168, 709 00 Ostrava Mariánské Hory, zastoupená Ing. Jaromírem Polachem, předsedou představenstva.

Společnost CZ WELD s. r. o. ve svém návrhu ze dne 26.4.1999 požaduje, aby orgán dohledu přezkoumal postup Dopravního podniku Ostrava a. s., ve výběrovém řízení na "zakoupení navařovacího zařízení pro renovaci tramvajových kolejí a konstrukcí", prováděném podle § 49 odst. 1 zákona včetně jeho rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 31.3.1999, a uložil mu provést nápravu podle příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.

V průběhu správního řízení orgán dohledu zjistil následující skutečnosti:

Dopravní podnik Ostrava, a. s., je obchodní (akciovou) společností t.j. právnickou osobou. Veřejná zakázka je definována v § 2 písm. a) zákona, přičemž podle ustanovení § 2 písm. a) bod 2. zákona je veřejnou zakázkou zakázka zadávaná "právnickou nebo fyzickou osobou, která k úhradě zakázky spočívající ve zhotovení, montáži, úpravě nebo opravě, popřípadě koupi věci nemovité či souboru strojů a zařízení tvořících samostatný funkční celek, použije prostředky státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků mezinárodních organizací, rozpočtu okresních úřadů nebo rozpočtů územních samosprávných celků".

Navařovací zařízení pro renovaci tramvajových kolejí a konstrukcí není nemovitostí ani souborem strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, a proto jeho nákup není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to ani v případě, že na jeho nákup budou použity finanční prostředky uvedené v § 2 písm. a) bodu 2. zákona. Dopravnímu podniku Ostrava, a. s., tedy nevznikla povinnost postupovat při nákupu navařovacího zařízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Skutečnost, že navařovací zařízení pro renovaci tramvajových kolejí a konstrukcí není nemovitostí ani souborem strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, potvrdilo rovněž stanovisko Českého svářečského ústavu s. r. o., Areál VŠB TU, tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava Poruba, ze dne 17.5.1999, které orgán dohledu obdržel dne 26.5.1999. Podle tohoto stanoviska se navařovací zařízení pro renovaci tramvajových kolejí a konstrukcí sestává z mobilního technologického pracoviště MNZK s dieselagregátem, navařovacího automatu PS-01 pro navařování tramvajových oblouků a navařovacího automatu PS-02 pro navařování výhybkových součástí. S ohledem na skutečnost, že výše uvedená zařízení jsou určena pro provádění technologických operací na rozdílných součástech kolejového svršku či konstrukcích a jsou provozována nezávisle na sobě, nelze tato zařízení charakterizovat jako soubor strojů a zařízení tvořící samostatný funkční celek ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) bod 2. zákona.

V tomto případě se tedy nejedná o veřejnou zakázku ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a proto zde ani není dána příslušnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek k přezkoumávání postupu zadavatele při jejím zadávání a k vydání rozhodnutí ve věci. To vyplývá především z ustanovení § 51 zákona, které stanoví, že orgán dohledu vykonává "dohled nad dodržováním tohoto zákona při zadávání veřejných zakázek". Vzhledem k výše uvedenému nezbylo orgánu dohledu než návrh zamítnout.

S ohledem na výše uvedené je nutno konstatovat, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže není orgánem věcně příslušným k vyřízení předmětného podání a nezbylo mu, než toto podání zamítnout.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

pověřený řízením odboru dohledu

nad zadáváním veřejných zakázek v Brně

Obdrží:

Dopravní podnik Ostrava a. s., Poděbradova 2, 701 71 Ostrava Moravská Ostrava, zast. Ing. Františkem Vaštíkem

CZ WELD s. r. o., Mikulovická 2642, 530 02 Pardubice, zast. panem Jaroslavem Novákem

JINPO PLUS a. s., 28. října 168, 709 00 Ostrava Mariánské Hory, zast. Ing. Jaromírem Polachem

, že není dána jeho věcná příslušnost k vydání rozhodnutí ve věci.

Obdrží:

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en