číslo jednací: S0696/2016/VZ-45839/2016/533/TKr

Instance I.
Věc Zpracování vrcholového procesního modelu SPÚ včetně zpracování akčního plánu dalšího směřování úřadu v oblasti procesního řízení
Účastníci
  1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
  2. @ Consulting s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 117a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. - zastavení SŘ
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 30. 11. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 282 KB

Č. j.: ÚOHS-S0696/2016/VZ-45839/2016/533/TKr

 

Brno: 14. listopadu 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4. 11. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • Zadavatel – Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3,
  • navrhovatel – @ Consulting s.r.o., IČO 24846066, se sídlem Litevská 1174/8, Vršovice, 100 00 Praha 10,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zpracování vrcholového procesního modelu SPÚ včetně zpracování akčního plánu dalšího směřování úřadu v oblasti procesního řízení“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24. 5. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 5. 2016 pod ev. č. 629675 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 5. 2016 pod ev. č. 2016/S 102-182757,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť k návrhu navrhovatele – @ Consulting s.r.o., IČO 24846066, se sídlem Litevská 1174/8, Vršovice, 100 00 Praha 10 – ze dne 4. 11. 2016, zaslanému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku „Zpracování vrcholového procesního modelu SPÚ včetně zpracování akčního plánu dalšího směřování úřadu v oblasti procesního řízení“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24. 5. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 5. 2016 pod ev. č. 629675 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 5. 2016 pod ev. č. 2016/S 102-182757, nebyl připojen doklad o doručení námitek zadavateli.

 

ODŮVODNĚNÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, obdržel dne 4. 11. 2016 návrh navrhovatele – @ Consulting s.r.o., IČO 24846066, se sídlem Litevská 1174/8, Vršovice, 100 00 Praha 10 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Zpracování vrcholového procesního modelu SPÚ včetně zpracování akčního plánu dalšího směřování úřadu v oblasti procesního řízení“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24. 5. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 5. 2016 pod ev. č. 629675 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 5. 2016 pod ev. č. 2016/S 102-182757 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 4. 11. 2016, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení.

3.             Navrhovatel se ve svém návrhu domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení.

4.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS S0696/2016/VZ-45145/2016/533/TKr ze dne 9. 11. 2016.

ZÁVĚRY ÚŘADU

6.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností dospěl k závěru, že návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky nesplňuje podmínky stanovené v ustanovení § 114 odst. 3 zákona. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

7.             Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

8.             Z dikce § 114 odst. 3 věty třetí zákona tedy vyplývá, že součástí návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku je mj. doklad o doručení námitek zadavateli.

9.             Podle § 117a písm. d) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže k návrhu zasílanému Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku není připojen doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

10.         Úřad předně uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 117a písm. a) zákona] a náležitosti, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v ustanovení § 117a písm. d) zákona. V naposledy uvedeném ustanovení zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení chybějících náležitostí návrhu v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady návrhu vyzvat či zkoumat důvody absence takové zákonné náležitosti návrhu.

11.         Úřadu byl návrh navrhovatele ze dne 4. 11. 2016 doručen prostřednictvím datové schránky téhož dne, přičemž tento návrh neobsahoval žádné přílohy.

12.         Zákonodárce v ustanovení § 114 odst. 3 zákona výslovně uvedl požadavek, že součástí návrhu má být mj. doklad o doručení námitek, tedy doklad stvrzující, že písemnost byla doručena. Je tedy potřeba v případě podání návrhu současně prokázat způsob a dobu doručení námitek zadavateli. Navrhovatel však v souvislosti s podáním návrhu nesplnil to, co mu zákon v ustanovení § 114 odst. 3 ukládá, a to nutnost prokázat (právě prostřednictvím dokladu o doručení námitek, který má tvořit přílohu návrhu) okamžik doručení námitek.

13.         Posouzení podmínek řízení je povinností Úřadu a k této povinnosti patří i postavit najisto, zda byly námitky doručeny včas, neboť návrh může být podán oprávněnou osobou jen za situace, kdy mu předcházelo podání včasných námitek. I z tohoto důvodu je třeba určit přesný okamžik doručení námitek zadavateli, a právě za tímto účelem začlenil zákonodárce do zákona povinnost připojit k návrhu podanému ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona doklad o doručení námitek. Úřad dodává, že přesné stanovení okamžiku doručení námitek je klíčové z hlediska stanovení počátku běhu dalších lhůt, jako je například zákonná blokační lhůta ve smyslu ustanovení § 111 odst. 5 zákona, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu.

14.         Úřad s ohledem na výše uvedené má postaveno najisto, že doklad o doručení námitek k návrhu nebyl přiložen. Navrhovatel v souvislosti s podáním návrhu nesplnil to, co mu zákon v ustanovení § 114 odst. 3 ukládá, a to učinit jako součást návrhu mj. doklad o doručení námitek.

15.         Pro úplnost Úřad uvádí, že i na svých webových stránkách www.uohs.cz výslovně uvádí, že doklad o doručení námitek zadavateli musí být součástí návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy.

16.         Zároveň zákon nepřipouští, jak již bylo uvedeno výše, aby Úřad navrhovatele k odstranění tohoto nedostatku návrhu vyzval, neboť Úřad je v souladu s § 117a písm. d) zákona povinen správní řízení bez dalšího (tzn. že nemá navrhovatele k tomu vyzývat a stanovovat dodatečnou lhůtu), v případě, že doklad o doručení námitek nebyl k návrhu připojen, zastavit.

17.         Úřad podotýká, že součástí návrhu nebyl ani doklad o složení kauce ve smyslu § 115 zákona. Tato skutečnost však nemůže být sama o sobě důvodem k zastavení řízení, neboť se jedná o takovou náležitost návrhu, jejíž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [k tomu viz ustanovení § 117a písm. a) zákona]. Jelikož však k návrhu navrhovatele ze dne 4. 11. 2016 nebyl připojen ani doklad o doručení námitek zadavateli, což je podle § 117a písm. d) zákona bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

  

 

Obdrží

1.             Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

2.             @ Consulting s.r.o., Litevská 1174/8, Vršovice, 100 00 Praha 10

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz