číslo jednací: S0616/2016/VZ-43846/2016/511/JNv

Instance I.
Věc Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. Chládek & Tintěra, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 28. 11. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 386 KB

Č. j.:ÚOHS-S0616/2016/VZ-43846/2016/511/JNv

 

Brno 2. listopadu 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19. 9. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – Chládek & Tintěra, a.s., IČO 62743881, se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice – Předměstí, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 8. 2016 Mgr. Tomášem Krutákem, advokátem, ev. č. ČAK 10739, společníkem Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO 29415349, se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1,

ve věci veřejné zakázky „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno k uveřejnění dne 24. 11. 2015 a uveřejněno dne 25. 11. 2015 pod ev. č. 527056, ve znění oprav ze dne 18. 12. 2015, 11. 1. 2016, 12. 1. 2016, 13. 1. 2016, 18. 1. 2016, 20. 1. 2016, 26. 1. 2016, 2. 2. 2016, 8. 2. 2016, 22. 2. 2016, 4. 3. 2016, 18. 3. 2016, 8. 4. 2016 a 14. 4. 2016 a v Úředním věstníku Evropské Unie bylo oznámení uveřejněno dne 27. 11. 2015 pod sp. zn. 2015/S 230-418706, ve znění oprav ze dne 22. 12. 2015, 16. 1. 2016, 23. 1. 2016, 30. 1. 2016, 6. 2. 2016, 11. 2. 2016, 27. 2. 2016, 9. 3. 2016, 23. 3. 2016, 13. 4. 2016 a 19. 4. 2016, vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Chládek & Tintěra, a.s., IČO 62743881, se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice – Předměstí – vzal dne 26. 10. 2016 svůj návrh ze dne 19. 9. 2016 zpět.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen „Úřad“ a „zákon“), obdržel dne 19. 9. 2016 návrh navrhovatele – Chládek & Tintěra, a.s., IČO 62743881, se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice – Předměstí, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 8. 2016 Mgr. Tomášem Krutákem, advokátem, ev. č. ČAK 10739, společníkem Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO 29415349, se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno k uveřejnění dne 24. 11. 2015 a uveřejněno dne 25. 11. 2015 pod ev. č. 527056, ve znění oprav ze dne 18. 12. 2015, 11. 1. 2016, 12. 1. 2016, 13. 1. 2016, 18. 1. 2016, 20. 1. 2016, 26. 1. 2016, 2. 2. 2016, 8. 2. 2016, 22. 2. 2016, 4. 3. 2016, 18. 3. 2016, 8. 4. 2016 a 14. 4. 2016 a v Úředním věstníku Evropské Unie bylo oznámení uveřejněno dne 27. 11. 2015 pod sp. zn. 2015/S 230-418706, ve znění oprav ze dne 22. 12. 2015, 16. 1. 2016, 23. 1. 2016, 30. 1. 2016, 6. 2. 2016, 11. 2. 2016, 27. 2. 2016, 9. 3. 2016, 23. 3. 2016, 13. 4. 2016 a 19. 4. 2016 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 19. 9. 2016, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Součástí návrhu navrhovatele byl i návrh na vydání předběžného opatření, jímž by Úřad zadavateli zakázal uzavřít smlouvu „v novém zadávacím řízení na předmět plnění spočívající v rekonstrukci traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.“.

3.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0616/2016/VZ-38624/2016/511/JNv ze dne 22. 9. 2016.

5.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0616/2016/VZ-39859/2016/511/JNv ze dne 30. 9. 2016 určil Úřad podle § 39 odst. 1 správního řádu navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – odstranění nedostatku návrhu ze dne 19. 9. 2016 na vydání předběžného opatření ve smyslu specifikace konkrétního zadávacího řízení, ve vztahu k němuž se navrhovatel nařízení předběžného opatření domáhá.

6.             Úřad obdržel dne 3. 10. 2016 přípis navrhovatele z téhož dne, ve kterém navrhovatel mj. uvádí, že >>předběžné opatření, jehož nařízení se domáhá, se týká zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.“, která byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 9. 2016 pod evidenčním číslem 627056.<<.

7.             Dne 5. 10. 2016 nahlédl zástupce navrhovatele do příslušného správního spisu.

8.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0616/2016/VZ-41713/2016/511/JNv ze dne 11. 10. 2016 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno k uveřejnění dne 27. 9. 2016 a uveřejněno dne 29. 9. 2016 pod ev. č. 627056 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 4. 10. 2016.

9.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0616/2016/VZ-42722/2016/511/JNv ze dne 20. 10. 2016 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

10.         Dne 25. 10. 2016 nahlédl zástupce zadavatele do příslušného správního spisu.

11.         Dne 26. 10. 2016 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 19. 9. 2016.   

12.         Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.   

13.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

Obdrží:

1.             Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

2.             Mgr. Tomáš Kruták, advokát, společník Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz