číslo jednací: S0255/2016/VZ-18656/2016/553/KLi

Instance I.
Věc Dodávky výstrojního materiálu pro Městskou policii hl. m. Prahy
Účastníci
  1. hlavní město Praha
  2. XENA Praha s.r.o.
  3. Bartolini s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 19. 5. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 279 KB

Č. j.: ÚOHS-S0255/2016/VZ-18656/2016/553/KLi

 

2. 5. 2016

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19. 4. 2016 na návrh ze dne 15. 4. 2016, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha,
  • navrhovatel – XENA Praha s.r.o., IČO 49613791, se sídlem Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha,
  • vybraný uchazeč – Bartolini s.r.o., IČO 28267672, se sídlem Veveří 39, 602 00 Brno,

ve věci veřejné zakázky „Dodávky výstrojního materiálu pro Městskou policii hl. m. Prahy“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 16. 7. 2015 a uveřejněno bylo dne 17. 7. 2015 pod ev. č. 518381, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 9. 2015, 14. 9. 2015, 5. 10. 2015, a v Úředním věstníku Evropské Unie bylo oznámení uveřejněno dne  22. 7. 2015 pod zn. 2015/S 139-256076, ve znění oprav uveřejněných dne 10. 9. 2015, 17. 9. 2015, 8. 10. 2015,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle ustanovení § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – XENA Praha s.r.o., IČO 49613791, se sídlem Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha -  ze dne 15. 4. 2016 na zahájení správního řízení ve věci veřejné zakázky „Dodávky výstrojního materiálu pro Městskou policii hl. m. Prahy“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 16. 7. 2015 a uveřejněno bylo dne 17. 7. 2015 pod ev. č. 518381, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 9. 2015, 14. 9. 2015, 5. 10. 2015, a v Úředním věstníku Evropské Unie bylo oznámení uveřejněno dne  22. 7. 2015 pod zn. 2015/S 139-256076, ve znění oprav uveřejněných dne 10. 9. 2015, 17. 9. 2015, 8. 10. 2015, nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě podle § 115 odst. 5 citovaného zákona.

 

 Odůvodnění

I.               Zadávací řízení

1.             Zadavatel – hlavní město Praha, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha, (dále jen „zadavatel“) – zahájil zadávací řízení veřejné zakázky „Dodávky výstrojního materiálu pro Městskou policii hl. m. Prahy“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 16. 7. 2015 a uveřejněno bylo dne 17. 7. 2015 pod ev. č. 518381, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 9. 2015, 14. 9. 2015, 5. 10. 2015, a v Úředním věstníku Evropské Unie bylo oznámení uveřejněno dne  22. 7. 2015 pod zn. 2015/S 139-256076, ve znění oprav uveřejněných dne 10. 9. 2015, 17. 9. 2015, 8. 10. 2015 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dopisem ze dne 29. 3. 2016 podal navrhovatel –

  • XENA Praha s.r.o., IČO 49613791, se sídlem Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha (dále jen „navrhovatel“)

– zadavateli námitky směřující proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

3.             Zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl rozhodnutím ze dne 8. 4. 2016, které navrhovatel obdržel dne 9. 4. 2016.

4.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel se s rozhodnutím zadavatele neztotožnil, podal návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona.

II.             Průběh správního řízení

5.             Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 19. 4. 2016, a tímto dnem bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

6.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč – Bartolini s.r.o., IČO 28267672, se sídlem Veveří 39, 602 00 Brno.

7.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0255/2016/VZ-17068/2016/553/KLi ze dne 22. 4. 2016.

III.           Závěry Úřadu

8.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, a proto správní řízení podle § 117a písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

9.             Podle § 114 odst. 3 zákona návrh vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4.

10.         Podle § 114 odst. 4 zákona návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

11.         Podle § 115 odst. 1 zákona s podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

12.         Podle § 115 odst. 5 zákona kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona pro doručení návrhu Úřadu.

13.         Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona.

14.         Jak vyplývá z listin, které tvořily přílohy návrhu, navrhovatel podal námitky zadavateli dopisem ze dne 29. 3. 2016, který jej obdržel téhož dne. Zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl rozhodnutím ze dne 8. 4. 2016, které navrhovatel obdržel dne 9. 4. 2016, a tudíž posledním dnem lhůty pro doručení návrhu byl 19. duben 2016. S ohledem na § 115 odst. 5 zákona byl tento den současně posledním dnem lhůty pro připsání kauce na účet Úřadu.

15.         Návrh navrhovatele byl Úřadu doručen dne 19. 4. 2016, tedy ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona. Součástí návrhu nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu a následně bylo zjištěno, že kauce nebyla ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona, tj. k 19. 4. 2016, na účet Úřadu připsána.

16.         Vzhledem k tomu, že nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona, rozhodl Úřad podle § 117a písm. c) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha

XENA Praha s.r.o., Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha

Bartolini s.r.o., Veveří 39, 602 00 Brno

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz