Rozhodnutí: VO II/S092/00

Instance I.
Věc Spojení podniků
Účastníci
 1. PARAMO, a.s.
 2. UNIPETROL a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 5. 3. 2001
Dokumenty file icon dokument ke stažení 145 KB

Č.j. S 92/00 - 200/01 - 220 V Brně dne 16.2.2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., ve správním řízení zahájeném dne 21.12.2000 na návrh společnosti UNIPETROL, a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, okres Mělník, PSČ 278 52, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 19.12.2000 JUDr. Jiřím Hoškem, právníkem, bytem Žherská 1669, 198 00, Praha 9, ve věci udělení povolení ke spojení podniků UNIPETROL, a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, okres Mělník, PSČ 278 52, IČO 61 67 21 90 a PARAMO, a.s., se sídlem Přerovská 560, Pardubice, PSČ 530 06, IČO 48 17 33 55 vydává po zjištění potřebných podkladů dle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a poté co byla účastníku řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a výsledkům šetření toto

r o z h o d n u t í:

Spojení podniků UNIPETROL, a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, okres Mělník, PSČ 278 52, IČO 61 67 21 90 a PARAMO, a.s., se sídlem Přerovská 560, Pardubice, PSČ 530 06, IČO 48 17 33 55, k němuž došlo tím, že společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, okres Mělník, PSČ 278 52, nabyla 70,87 % akcií společnosti PARAMO, a.s., se sídlem Přerovská 560, Pardubice, PSČ 530 06, od Fondu národního majetku České republiky formou veřejného výběrového řízení se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. se

p o v o l u j e

s následující podmínkou nezbytnou pro ochranu hospodářské soutěže:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví společnosti UNIPETROL, a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, okres Mělník, PSČ 278 52, nesnížit oproti stavu ke dni vydání tohoto rozhodnutí, bez ospravedlnitelných důvodů, dodávky asfaltů, motorové nafty, motorových, převodových, průmyslových a ostatních mazacích olejů na tuzemský trh vyráběných společností PARAMO a.s., se sídlem Přerovská 560, Pardubice, PSČ 530 06. Výše stanovená podmínka se stanovuje na dobu 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 21.12.2000 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, okres Mělník, PSČ 278 52, (dále jen "UNIPETROL"), zastoupená na základě plné moci ze dne 19.12.2000 JUDr. Jiřím Hoškem, právníkem, bytem Žherska 1669, 198 00, Praha 9, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků UNIPETROL a PARAMO, a.s., se sídlem Přerovská 560, Pardubice, PSČ 530 06 (dále jen "PARAMO").

Vláda ČR svým usnesením č. 33 ze dne 5.1.2000 schválila postup dokončení privatizace majetkové účasti státu na podnikání PARAMO, a.s., se sídlem Přerovská 560, Pardubice, PSČ 530 06 a rozhodla o výběru nabyvatele 70,87% akcií společnosti formou veřejného výběrového řízení. Vláda ČR svým usnesením č. 879 ze dne 6.9.2000 schválila pořadí nabídek účastníků veřejného výběrového řízení a UNIPETROL, a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, okres Mělník, PSČ 278 52 se v tomto pořadí umístil na prvním místě. Na základě tohoto usnesení byly mezi UNIPETROL a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, okres Mělník, PSČ 278 52 a Fondem národního majetku České republiky sjednány podmínky smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, týkající se převodu 70,87% akcií akciové společnosti PARAMO, a.s. Dne 18.12.2000 byla uzavřena smlouva o úplatném převodu cenných papírů mezi Fondem národního majetku České republiky a UNIPETROL, a.s., na základě které UNIPETROL, a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, okres Mělník, PSČ 278 52, získal do vlastnictví 942 617 kusů akcií společnosti PARAMO, a.s. se sídlem Přerovská 560, Pardubice, PSČ 530 06, které představují 70,87% podíl na základním mění společnosti PARAMO, a.s. Po uskutečnění spojení bude vztah UNIPETROL, a.s. a PARAMO, a.s. vztahem ovládající a přímo ovládané osoby.

Podklady pro správní řízení:

 • návrh na zahájení správního řízení

 • doklad o zaplacení správního poplatku

 • informace o spojovaných společnostech, jakož i o společnostech s nimi hospodářsky propojených

 • informace o konkurenčních společnostech

 • kopie Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, na jejímž základě UNIPETROL získal 70,87% akcií společnosti PARAMO

 • kopie výpisů z obchodního rejstříku spojovaných společností včetně společností s nimi hospodářsky propojených

 • plná moc k zastupování účastníka řízení

 • informace o dodávkách spojovaných podniků na tuzemský trh a další podklady pro vymezení relevantního trhu

 • rozbor postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu

 • výhody spojení

 • názory odběratelů spojovaných společností na možné dopady spojení

Charakteristika spojovaných subjektů

UNIPETROL, a.s.

Společnost Unipetrol, a.s. vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 2030 dne 17.2.1995. Předmětem podnikání společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen Unipetrol) jsou poradenské a konzultační služby a poskytování úvěrů a půjček (s vyloučením veřejnosti). Základním posláním společnosti je strategické řízení rozvoje skupiny přímo či nepřímo ovládaných společností, koordinace a obstarávání záležitostí společného zájmu skupiny přímo či nepřímo ovládaných společností a správa, nabývání a nakládání s majetkovými účastmi a ostatním majetkem společnosti.

Společnost je mateřskou společností průmyslové skupiny UNIPETROL a vlastní akcie společností, resp. podíly na společnostech, podnikajících v oborech rafinérského zpracování ropy, distribuce ropných produktů, petrochemie a agrochemie. Formou kapitálových účastí - dceřiných společností, sdružuje nejvýznamnější domácí rafinérské a petrochemické podniky, kterými jsou:

Česká rafinérská, a.s. - výrobce motorových paliv (automobilové benziny, motorová nafta, letecký petrolej a letecký benzín, topné oleje, asfalty, LPG),

Benzina, a.s. - distributor pohonných hmot,

Kralupol, spol. s r.o. - distribuce zkapalněných uhlovodíkových plynů (propan, propan - butan, butan)

Kaučuk, a.s. - výrobce polystyrénových hmot, butadienstyrenových kaučuků a kapalných butadienstyrenových kaučuků,

Chemopetrol, a.s. - výrobce petrochemických výrobků.

Do skupiny Unipetrol lze přiřadit i přidružené členy skupiny AGROBOHEMII, která je obchodní společností bez vlastního výrobního programu, jejímž hlavním předmětem podnikání je obchod s chemickými výrobky na bázi anorganické chemie, a to se surovinami pro výrobu hnojiv a.s. Prostřednictvím AGROBOHEMIE, a.s. lze zařadit ještě Lovochemii, a.s., kde nejdůležitější oblastí výroby jsou průmyslová hnojiva, a společnost Aliachem a.s., která prostřednictvím C.H.T., a.s. má majetkový podíl na společnosti KORAMO, a.s., která je výrobcem mazacím olejů.

Dalšími dceřinými společnostmi jsou společnost Log-I-noc, a.s., Polymer Institute Brno, spol. s r.o. a Ústav paliv a maziv, a.s.

Akcionářem společnosti Unipetrol je Fond národního majetku České republiky, který drží balík akcií rovnající se 62,99 % podílu společnosti ostatní akcie jsou rozdrobené mezi drobné investory, nikdo nedrží více jak 3%.

BENZINA, a.s.

Společnost Benzina, a.s. vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 2320 dne 1.1.1994. Vlastnická struktura akcionářů je UNIPETROL, který vlastní 78,23% podíl, Chemopetrol 13,35% podíl a Paramo a Koramo mají shodně 4,21% podíl.

Benzina je obchodní společností bez vlastního výrobního programu, jejímž hlavním předmětem podnikání je distribuce pohonných hmot a provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy. Benzina, a.s. provozuje 339 čerpacích stanic dislokovaných na celém území České republiky. Čerpací stanice jsou provozovány na základě frančízové dohody partnery Benziny.

Výrobky distribuované společnosti Benzina, a.s. jsou nafta, BA - bezolovnatý, BA - olovnatý.

Akcionáři Benziny jsou společnosti UNIPETROL, a.s., která drží balík rovnající se 78,2% podílu společnosti a dále Chemopetrol 13,35%, PARAMO 4,21% a KORAMO 4,21%.

Benzina, a.s. vlastní 100% společnosti BENZINA Trade, a.s. a dále 100% společnosti PETROTRANS, a.s.

BENZINA Trade, a.s - hlavním předmětem podnikání je zásobování čerpacích stanic (dále jen "ČS") Benziny tzv. suchým zbožím. V současné době provozují 4 ČS pronajaté od mateřské společnosti.

PETROTRANS, a.s. - hlavním předmětem podnikání je silniční motorová doprava nákladní, zejména rozvoz pohonných hmot na ČS Benziny.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

Společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 696 dne 28.4.1995. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. se zabývá zpracováním ropy a velkoobchodem s ropnými produkty, je napojena na ropovodní síť, kterou vlastní a provozuje státní společnost Mero, a.s. a která se skládá z ropovodu Družba, ropovodu IKL, kterým je přes systém TAL a přístav v Terstu spojena se světovými ropnými trhy.

Oblastí výroby společnosti Česká rafinérská, a.s. jsou automobilové benzíny, motorová nafta, letecký petrolej, letecký benzín, lehký topný olej, těžký topný olej, asfalty, LPG, benzín pro pyrolýzu.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. vlastní 100% společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ SLOVAKIA, s.r.o. a CRC POLSKA.

Akcionáři společnosti Česká rafinérská jsou společnost UNIPETROL, a.s., která drží 51% podíl a konsorcium 3 zahraničních společností, které vlastní 49% podíl.

CHEMOPETROL, a.s.

Společnost Chemopetrol, a.s. vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 841 dne 28.5.1996. Hlavním předmětem podnikání společnosti je:

 • Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

 • Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující.

 • Výroba plastů a jejich finální zpracování.

Chemopetrol má významné postavení na trhu chemických a petrochemických surovin a plastů.

Výrobky společnosti Chemopetrol, a.s. lze rozdělit do následujících výrobkových skupin:

olefiny, polyolefiny, aromáty, alkoholy, čpavek, močovina.

Svoji výrobu Chemopetrol, a.s. dodává především na tuzemský trh, a to cca 60 %, zbytek vyváží do zahraničí, především do evropských zemí.

Chemopetrol, a.s. má několik dceřinných společností, z nichž nejvýznamnější jsou CHEMOPETROL DOPRAVA, a.s., CHEMOPETROL-CHEMTEZ, a.s. a EDUCHEM, a.s.

Všechny dceřiné společnosti mají servisní charakter.

Chemopetrol BM, a.s. - je 100% dceřinou společností společnosti Chemopetrol, a.s., vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1001 dne 16.6.1997. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba asfaltových hydroizolačních pásů a asfaltových směsí.

Akcionářem společnosti Chemopetrol, a.s. je společnost UNIPETROL, a.s., která drží 100% podíl společnosti.

KAUČUK, a.s.

Společnost Kaučuk, a.s. vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 4035 dne 27.5.1996.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je:

 • výroba plastů v primární formě

 • výroba syntetického kaučuku v primární formě vývoj a výroba polymerních směsí na bázi polystyrénových plastů

Výrobní program tvoří butadiénstyrenové kaučuky, styren, polystyren, butadien aj.

Akcionářem společnosti Kaučuk, a.s. je společnost UNIPETROL, a.s., která drží 100% podíl společnosti.

KRALUPOL, spol. s r.o.

Společnost Kralupol, spol. s r.o. vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 21675 dne 30.6.1993.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je:

 • montáž opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny

 • výroba tepla

 • rozvod plynu

 • výroba a prodej chemických přípravků klasifikovaných jako extrémně hořlavé

Akcionářem společnosti Kralupol, spol. s r.o. je společnost UNIPETROL, a.s., která drží 100% podíl společnosti.

AGROBOHEMIE, a.s.

Agrobohemie, a.s. vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 3028 dne 21.2.1995. Je obchodní společností bez vlastního výrobního programu, jejímž hlavním předmětem podnikání je obchod chemickými výrobky na bázi anorganické chemie, a to se surovinami pro výrobu hnojiv, tj. amoniakem a močovinou.

Agrobohemie, a.s. vlastní 54% společnosti Lovochemie, a.s., která je tak touto společností kontrolována. Zbytek akcií Lovochemie, a.s. je rozptýlen mezi drobné akcionáře z kupónové privatizace. Nejdůležitější oblastí výroby Lovochemie, a.s. jsou průmyslová hnojiva. Dále Agrobohemie, a.s. vlastní 49,25% a Unipetrol 16,56% společnosti Aliachem, a.s. Společnost Aliachem je tvořena čtyřmi odštěpnými závody, kterými jsou Synthesia v Pardubicích, Technoplast Chropyně, Fatra Napajedla a Moravské chemické závody Ostrava.

Výrobní programy v jednotlivých odštěpných závodech se výrazně liší.

Akcionáři Agrobohemie jsou společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. a UNIPETROL, a.s., které obě drží balík rovnající se 50% podílu na hlasovacích právech, žádný z nich tedy nemá podíl, který by mu zajišťoval postavení ovládající osoby a k úspěšnému vedení společnosti je třeba dosáhnout konsensu obou akcionářů, vykonávají tedy společnou kontrolu nad společností Agrobohemie, a.s.

KORAMO, a.s.

Společnost Koramo, a.s. je dceřinou společností společnosti Aliachem, a.s., která přes C.H.T., kde má 100% majetkový podíl, má 52,3% podíl na společnosti Koramo, a.s. Společnost vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 2331 dne 1.7.1994. Koramo, a.s. je olejářská rafinérie, která se zabývá především zpracováním rafinérských polotovarů na mazací oleje, tuky, vazelíny, parafíny.

PARAMO, a.s.

Společnost Paramo, a.s. vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1001 dne 16.6.1997. Paramo, a.s je středně velká ropná a olejářská rafinérie, která zpracovává dováženou ruskou ropu (cca 90%) a ropu tuzemskou (cca 10%). Zabývá se primárním zpracováním ropy na petrochemické suroviny, motorové nafty, topné a mazací oleje, asfalty a asfaltové výrobky.

Společnost Paramo, a.s má majetkové účasti ve společnostech:

Paramobit spol. s r.o. - společnost vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2170 dne 21.7.1992. Akcionáři společnosti Paramobit jsou společnost Paramo a.s., která vlastní 88% podíl a dvě fyzické osoby, které vlastní shodně 6% podíl na společnosti Paramobit spol. s r.o.

Společnost Paramobit vyrábí a prodává asfaltové hydroizolační pásy a ostatní stavebně izolační materiály.

Paramo Trysk, a.s. - společnost vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1281 dne 8.9.1995. Akcionář společnosti Paramo Trysk, a.s. je společnost Paramo a.s., která vlastní 100% podíl na společnosti Paramo Trysk, a.s. Předmětem podnikání společnosti je provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy. Společnost Paramo Trysk, a.s. má majetkovou účast na společnosti Paramo Nova, která taktéž provozuje ČS.

Společnosti Paramo OMA, a.s., Paramo Slovakia, a.s., Paramet, a.s., Paramo - Karimpex, a.s. a Paramo Polska, s.r.o. se zabývají nákupem a prodejem výrobků Paramo.

Paramo Bitumen s.r.o. vyrábí a prodává asfaltové hydroizolační pásy a ostatní stavebně izolační materiály. Akcionář společnosti Paramo Bitumen s.r.o. je společnost Paramo, a.s., která vlastní 52% podíl společnosti. Zbývající podíl je vlastněn fyzickými osobami.

Paramo - Biona s.r.o., společnost provozuje distribuci motorové nafty. Akcionář společnosti je Paramo - Biona s.r.o. je společnost Paramo, a.s., která vlastní 51% podíl.

Paramo Plast, a.s., se zabývá plastikářskou výrobou. Společnost Paramo vlastní 51% podíl na společnosti Paramo Plast, a.s.

Další dceřiné společnosti jsou Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Dům kultury Paramo Pardubice, s.r.o a Segas Uni, a.s. (nyní v likvidaci).

Relevantní trh

Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele (zákazníka).

Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů - výrobkového, geografického a časového.

Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu užití.

Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.

Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.

Z níže uvedeného přehledu výrobků jednotlivých společností je patrné, že u některých výrobků mají strany spojení, popř. jejich dceřiné společnosti podíl na celkovém obratu trhu převyšující zákonem stanovenou domněnku možnosti narušení hospodářské soutěže, tedy 30%. Přímým důsledkem spojení bude zhoršení konkurenčního prostředí u některých kategorií výrobků.

Společnost Unipetrol je výhradně obchodní společností, ale na mnoha trzích působí přes své dceřiné společnosti. Z předložených materiálů vyplynulo, že společnost BENZINA, a.s. je distribuční společnost a na tuzemský trh dodává pohonné hmoty konečným spotřebitelům prostřednictvím čerpacích stanic dislokovaných na celém území České republiky. Jedná se o následující výrobky:

 • BA bezolovnatý - je to kapalná směs uhlovodíku, získává se zpracováním ropy a z dalších technologických postupů. Používá se jako palivo do zážehových motorů.

 • BA olovnatý - jedná se o pohonnou látku, která se používá do zážehových motorů. K 1.1. 2001 byl ukončen prodej všech olovnatých automobilových benzínů, v praxi dříve prodávaných jako BA 91 Speciál a BA 96 Super. Tento prodej byl ukončen na základě ustanovení §106a písm. d) vyhlášky č. 102/1995 Sb., o schválení provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 244/1999 Sb.

 • Motorová nafta - používá se jako palivo pro pohon vznětových motorů.

Na tuzemských trzích BA bezolovnatého, BA olovnatého a stejně tak i na trhu motorové nafty, nebyl podíl společnosti Benzina vyšší jak 30% celkového obratu dosahovaného na každém z uvedených trhů.

Společnost Česká rafinérská je výrobní společností a své výrobky dodává na trh prostřednictvím distribučních firem nebo přímo konečnému spotřebiteli. Česká rafinérská působí na těchto trzích:

 • výroba automobilových benzínů

 • výroba motorové nafty

Na trhu automobilových benzínů a motorové nafty jsou dodávky výrobků z 80% dodávány distributorům na roční kontrakty a 20%produkce jsou prodávány na základě spotových prodejů.

 • výroba leteckého petroleje - je to směs kapalných uhlovodíků vroucí v rozmezí 135-280C, získaná z ropy destilací a dalšími technologickými postupy. Používá se jako pohonná látka pro proudové letouny létající dozvukovou i nadzvukovou rychlostí. Produkce leteckého petroleje České rafinérské je z 90% dodávána distribuční společnosti Shell a z 10% společnosti Esso.

 • výroba leteckého benzínu - jde o směs uhlovodíků vroucích v rozmezí 40-180C získaná z ropy destilací a dalšími technologickými postupy. Používá se jako pohonná látka pro letecké pístové motory. Je vyráběn ve velice malém množství (roční výroba cca 1600 t a cca 1200 t tvoří dovoz). Distribuce je zajišťována distribučními společnostmi Shell, Aerokluby, Air-servis.

 • výroba lehkých topných olejů - je to směs převážně vyšších uhlovodíků, získávaná z ropy destilací příp. rafinací. Používá se v širokém spektru průmyslových odvětví.

 • výroba těžkých topných olejů - je to směs převážně vyšších uhlovodíků, získávaná z ropy destilací příp. rafinací.

Na trhu lehkých a těžkých topných olejů má Česká rafinérská roční kontrakt na dodávku pro společnost Kaučuk Kralupy. Ostatní objemy lehkých a těžkých topných olejů se prodávají na čtvrtletní kontrakty nebo na spotové bázi. Výrobky se distribuují přes distribuční společnosti nebo pro velké odběratele přímo. Odběrateli těžkých olejů jsou zejména cementárny, železárny, podnikové teplárny. Lehké oleje odebírají jednak malí odběratelé (např. k vytápění rodinných domů nebo podobných objektů, zejména v oblastech kde není plynofikace), většími odběrateli jsou nemocnice, regionální teplárny.

Substitutem pro lehké a těžké topné oleje je zemní plyn a uhlí.

 • výroba asfaltů - je to látka, která je při normální teplotě polotuhá až tuhá, stejnorodá až živičná vyráběná jako destilační zbytky vakuové destilace mazutu, případně jinými procesy. Výrobek je využíván ve dvou odvětvích a to:

v silničním stavitelství (běžné stavby silnic, použití na povrch pozemních komunikací). Zde je distribuce řešena přímo,

v oblasti dalšího zpracování asfaltu na další speciální asfaltové výrobky (např. asfaltové izolační pásy). Asfalt se prodává výrobcům těchto výrobků, většinou na základě dohod a dlouhodobých kontraktů. Distribuce je prováděna pomocí automobilových a železničních cisteren.

 • výroba LPG zkapalněných ropných plynů (propan, propan-butan,butan). Odbyt propanu a propan-butanu je řešen přes dlouhodobé kontrakty s akcionáři České rafinérské, kteří jsou i distribuční společnosti tohoto výrobku.

 • výroba benzínu pro pyrolýzu - tento výrobek se používá jako nástřiková surovina pro pyrolýzní zpracování s cílem výroby petrochemických monometrů - etylénu a propylénu. Celou svou produkci společnost Česká rafinérská dodává jedinému spotřebiteli, a to společnosti Chemopetrol.

Na tuzemských trzích rafinérských výrobků má Česká Rafinérská podíl vyšší než 30% na celkovém obratu dosahovaném na každém z uvedených trhů.

Výrobky společnosti Chemopetrol, a.s. lze rozdělit do následujících výrobkových skupin:

 • olefiny (etylen, propylen) je dodáván jednak jako surovina pro výrobu lineárních alfaolefinů a PVC do SPOLANY Neratovice a exportován do zahraničí. Podíl na tuzemském trhu činí u etylenu 100%, u propylenu 63%

 • polyolefiny (vysokohustotní polyetylen, polypropylen). Polyetylen se využívá zejména pro výrobu folií, vstřikovaných výrobků, trubek, obaly na kapaliny atd., podíl na trhu je cca 83%. Polypropylen se využívá na netkané textilie, trubky, folie a vstřikované výrobky, podíl na trhu je cca 76%

 • aromáty (benzen, etylbenzen). Etylbenzen se využívá pro výrobu styrenů, které jsou základní surovinou pro výrobu polystyrenů v Kaučuku Kralupy, podíl na trhu je cca 90%. U benzenu činí podíl na trhu cca 56%.

 • alkoholy (etanol, butanoly, 2-etylhexanol) - etanol je používán pro nepotravinářské účely, jako chemická surovina, rozpouštědlo či pomocná chemikálie, 2-etylhexanol se užívá jako plastifikátor pro PVC a jako monomer pro akrylátové kopolymery, butanol je používán jako rozpouštědlo na výrobu butylacetátů, butylakrylátů, butylglykoleterů a plastifikátorů. Podíly na trzích těchto látek nedosahují v žádném případě 10%

 • čpavek - je základní vstupní surovinou pro výrobu hnojiv, podíl na trhu je cca 56%

 • močovina - užívá se také při výrobě hnojiv, podíl na trhu je cca 37%

Výrobky společnosti Kaučuk, a.s. lze rozdělit do následujících výrobkových skupin:

 • plastické hmoty

 • kaučuk

Podíl společnosti Kaučuk, a.s. na jednotlivých posuzovaných trzích ve sledovaném období přesáhl 30% z celkového obratu..

Uvedené výrobkové trhy, na kterých působí společnosti Chemopetrol a Kaučuk, považuje úřad v daném spojení podniků za značně vzdálené výrobkovým trhům, u nichž dochází spojením podniků ke koncentraci v horizontální úrovni.

Společnosti Kralupol, spol. s r.o. působí na následujícím výrobkovém trhu:

 • propan a butan

Společnost působí na trhu jako distribuční společnost. Tržní podíl na daném výrobkovém trhu je nižší než 30%.

Výrobky společnosti Koramo, a.s. lze rozdělit do následujících výrobkových skupin:

 • výroba motorových olejů - jde o olej určený k použití v jakýchkoliv motorech (pohonných jednotkách).

 • výroba převodových olejů - užívají se jako náplně do převodových ústrojí (jakékoli ústrojí, které přenáší sílu, musí být uloženo v tomto typu oleje)

 • výroba průmyslových olejů -- široký sortiment olejů, které se používají v mnoha oblastech průmyslu (např. transformátorový olej, turbínový průmyslový olej, kompresorový olej…) Jednotlivé typy průmyslových olejů nelze vzájemně zaměnit.

 • výroba mazacích olejů ostatních - jde o oleje pro speciální účely (medicínské-vyráběné množství je nevýznamné a ostatní typy olejů, které nelze zařadit do výše uvedených skupin.

Výrobky se distribuují přes distribuční společnosti nebo pro velké odběratele přímo.

Na výrobkových trzích motorových a převodových olejů nebyl podíl společnost Koramo vyšší než 30% celkového obratu dosahovaného na každém z uvedených trhů.

Na výrobkových trzích průmyslových a ostatních mazacích olejů byl podíl společnosti Koramo vyšší než 30% celkového obratu dosahovaného na uvedených trzích.

Výrobky společnosti Paramo lze rozdělit do následujících výrobkových skupin:

 • výroba motorové nafty - výrobek je na trh distribuován přes distribuční společnosti.

 • výroba topných olejů lehkých

 • výroba topných olejů těžkých

Lehký a těžký topný olej je distribuován přes distribuční společnosti nebo pro velké odběratele přímo.

 • výroba motorových olejů

 • výroba převodových olejů

 • výroba průmyslových olejů

 • výroba mazacích olejů ostatních

Společnost Paramo distribuuje tuto skupinu výrobků na trh přes své dceřiné společnosti a jiné distribuční firmy.

 • výroba benzínu pro pyrolýzu, celý objem produkce je dodáván do společnosti Chemopetrol.

 • výroba asfaltů, distribuce výrobků na tomto výrobkovém trhu je řešena přímo ke konečnému spotřebiteli.

Na tuzemském trhu lehkých topných olejů byl podíl společnosti Paramo vyšší než 30% celkového obratu dosahovaného na tomto trhu. Na ostatních trzích, na kterých společnost Paramo působí, nebyl podíl společnosti vyšší než 30% celkového obratu dosahovaného na těchto trzích.

Společnost Paramo-bitumen a společnost Paramobit jsou výrobní společnosti a svůj výrobek dodávájí na výrobkový trh:

 • asfaltové izolační pásy - jde o asfaltové izolační výrobky, vyráběné na bázi oxidovaného asfaltu a používané na izolaci staveb. Paramobit je schopen vyrábět pásy na bázi vysoce modifikovaného asfaltu, po kterých však v současnosti není poptávka.

výrobky společností Paramo-Bitumen a Paramobit jsou vzájemně zcela zastupitelné. Výrobky jsou dodávány velkoodběratelům, dále maloodběratelům a specializovaným firmám, zabývající se izolačními pracemi. Rozdíl mezi oběma společnostmi je v používané technologii výroby.

Na tuzemském trhu asfaltových izolačních pásů nebyl podíl společností Paromo-bitumen a Paramobit vyšší jak 30% celkového obratu dosahovaného na uvedeném trhu.

Na základě výše uvedených skutečností byl relevantní trh pro účely posouzení spojení podniků vymezen z hlediska:

výrobkového:

Trh výroby automobilových benzínů

Trh výroby leteckého benzínu

Trh výroby leteckého petroleje

Trh výroby motorové nafty

Trh výroby lehkých topných olejů

Trh výroby těžkých topných olejů

Trh výroby silničních asfaltů

Trh výroby motorových olejů

Trh výroby převodových olejů

Trh výroby průmyslových olejů

Trh výroby ostatních mazacích olejů

Trh výroby benzínu pro pyrolýzu

Na trzích výroby motorové nafty, lehkých, těžkých topných olejů, silničních asfaltů, motorových olejů, převodových olejů, průmyslových olejů, mazacích olejů ostatních, benzínu pro pyrolýzu spojením dochází k navýšení tržních podílů.

geografického:

Jde o území České republiky, neboť spojované společnosti dodávají své výrobky na celém území za homogenních podmínek.

časového:

Jde o trhy trvalé, charakterizované pravidelnými opakujícími se dodávkami uvedených výrobků.

Při vymezování relevantního trhu přihlédl úřad k rozhodnutím Evropské komise - "Case No IV/M.727 - BP / MOBIL (Official Journal C 381)"

Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu a posouzení dopadů spojení na tento trh

Pro posouzení spojovaných subjektů na relevantních trzích vycházel Úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 1999.

Na tuzemských trzích automobilových benzínů, leteckých benzínů a leteckého petroleje působila ze spojovaných společností pouze společnost Česká rafinérská, jejíž výrobek je dodáván distribučním firmám, které jej dodávají konečnému spotřebiteli. Podíl společnosti Česká rafinérská na sledovaných trzích přesáhl 30% celkového obratu. Žádná jiná společnost ze skupiny Unipetrol ani v rámci skupiny Paramo tento výrobek na tuzemský trh nedodává, proto zde zůstává stejné soutěžní prostředí jako před spojením obou společností. Pro spotřebitele zůstane zachována alternativní možnost získat obdobný výrobek i od ostatních zahraničních soutěžitelů (např. společnosti ÖMV ČR, Slovnaft Moravia, LUKOIL Prague, a.s.). Na základě těchto skutečností dospěl úřad k závěru, že na tomto trhu zůstane zachována účinná soutěž.

Na tuzemském trhu motorové nafty působily ze spojovaných subjektů společnosti Česká rafinérská a Paramo. Podíl společnosti Česká rafinérská ve sledovaném období přesáhl 30% z celkového obratu, daným spojením dojde k posílení tržního podílu.

Pro spotřebitele zůstane zachována alternativní možnost získat obdobný výrobek i od ostatních zahraničních soutěžitelů (např. společnosti ÖMV ČR, Slovnaft Moravia, LUKOIL Prague, a.s.) Na základě těchto skutečností dospěl úřad k závěru, že na tomto trhu zůstane zachována účinná soutěž.

Na tuzemském trhu těžkých a lehkých topných olejů působily ze spojovaných subjektů společnosti Česká rafinérská a Paramo. Podíl společnosti Česká rafinérská ve sledovaném období na tuzemských trzích přesáhl 30% z celkového obratu. Daným spojením dojde k výraznému překročení 30% tržního podílu na těchto výrobkových trzích. Od druhé poloviny tohoto roku Česká rafinérská a Paramo plánují výrazné snížení objemu výroby topných olejů s ohledem na to, že spalování těchto výrobků má negativní ekologické efekty a proto klesá poptávka po těchto produktech. Významnou roli v tomto odvětví hrají ekologické normy a snaha o jejich harmonizaci s normami EU. Pro spotřebitele zůstane zachována alternativní možnost získat obdobný výrobek od ostatních zahraničních soutěžitelů (např. rafinérie Plock, ÖMV ČR, LUKOIL Prague, a.s.). Na základě těchto skutečností dospěl úřad k závěru, že na tomto trhu zůstane zachována účinná soutěž.

Na tuzemském trhu asfaltů působily ze spojovaných subjektů společnosti Česká rafinérská a Paramo. Podíl společnosti Česká rafinérská ve sledovaném období výrazně přesáhl 30% z celkového obratu a daným spojením dojde ještě k jeho navýšení. Na tomto výrobkovém trhu dochází ke zvyšování dovozů, zejména z rafinérie v Leuně, což nutí tuzemské výrobce k udržování konkurenceschopných cen, konkurenční tlak je i ze strany substitučních stavebních materiálů produkovaných cementářským průmyslem. Na základě těchto skutečností dospěl úřad k závěru, že na tomto trhu zůstane zachována účinná soutěž.

Na tuzemském trhu motorových, převodových, průmyslových a ostatních mazacích olejů působily ze spojovaných subjektů společnosti KORAMO a Paramo. Daným spojením dojde k navýšení tržních podílů společností KORAMO a Paramo nad hranici 30%. I přes relativně vysoký stávající i budoucí tržní podíl obou společností je tento trh otevřený, s velkou konkurencí mezinárodních společností např. společnosti Shell, Esso, Texaco, Mobil, Elf, ÖMV a dalších. U některých typů mazacích olejů dochází k přechodu na oleje syntetické, které nejsou vyráběny společnostmi KORAMO a Paramo, a lze očekávat pokles tržních podílů těchto společností na trhu. Na základě těchto skutečností dospěl úřad k závěru, že na těchto trzích zůstane zachována účinná soutěž.

Na tuzemském trhu benzínu pro pyrolýzu působily ze spojovaných subjektů společnosti Česká rafinérská a Paramo. Veškerá produkce obou společností je dodávána pouze do společnosti Chemopetrol, která je jediným odběratelem na českém trhu. Podíl společnosti Česká rafinérská ve sledovaném období přesáhl 30% z celkového obratu, daným spojením dojde k posílení tržního podílu. Na tomto trhu působí zahraniční konkurenti, od kterých společnost Chemopetrol odebírá tento výrobek. Hlavním kritériem pro výběr dodavatele je kvalita a cena výrobku. Na základě těchto skutečností dospěl úřad k závěru, že na těchto trzích zůstane zachována účinná soutěž.

Trh s rafinérskými produkty je otevřeným trhem přesahujícím hranice České republiky - je součástí středoevropského trhu. Konkurenční tlak na trhu rafinérských produktů z tohoto regionu způsobuje trvalý pokles tržních podílů tuzemských výrobců na trhu České republiky ve všech skupinách rafinérských výrobků. Ve všech sousedních zemích působí pouze jedna společnost v oblasti rafinérského zpracování ropy, protože došlo ke koncentraci původně rozdrobených společností. V poslední době dochází však i ke koncentraci mezinárodní a to jak na úrovni středoevropského regionu, tak na úrovni celosvětové. Koncentrace tohoto oboru je vynucena především jeho investiční náročností a nutností co nejefektivněji využívat dostupný kapitál.

Faktory ovlivňující vstup nových subjektů na relevantní trh

Trh České republiky je otevřený a nejsou známy žádné překážky, které by bránily vstupu nových soutěžitelů na uvedené trhy.

Právní rozbor

Dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku, zejména smlouvou nebo jiným způsobem, který umožňuje vliv na určování soutěžního chování soutěžitele.

Dle ustanovení § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.

Na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů společnosti Paramo, uzavřené dne 18.12.2000 mezi Fondem národního majetku České republiky jako prodávajícím a společností Unipetrol jako kupujícím, získala společnost Unipetrol 70,87 % obchodního podílu a tím i přímou kontrolu nad společností Paramo. Na relevantních trzích se hospodářské soutěže účastní obě spojované společnosti, dopady se projeví na navýšení tržních podílů spojeného podniku na tuzemském trhu čímž dojde k upevnění dominantního postavení spojovaných subjektů.

Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží. Z tohoto důvodu spojení uvedených společností podléhá ve smyslu §2 odst. 1 písm. a) zákona řízení před úřadem.

V souvislosti s posuzováním účinků spojení oslovil úřad také nejvýznamnější konkurenty a odběratele spojovaných podniků (např. Slovnaft Moravia, ÖMV ČR, Esso spol. s r.o., BP Česká republika, v.o.s. SIZ Horní Benešov, NOVÁ HUŤ, a.s., HI-OIL s.r.o) se žádostí o názor, zda posuzované spojení bude mít negativní důsledek na trh. Z došlých odpovědí vyplývá, že oslovení konkurenti se necítí uvedeným spojením podniků ohroženi, avšak někteří odběratelé vznesli proti předmětnému spojení námitky z obavy, že v důsledku zmíněného propojení dojde k omezení či dokonce zrušení dodávek výrobků společnosti Paramo na tuzemský trh.

Z toho důvodu podmínil Úřad povolení předmětného spojení podniků podmínkou uvedenou ve výroku rozhodnutí, která má zabránit omezení nebo případné likvidaci dodávek výrobků společnosti Paramo na tuzemský trh.

Posouzení dopadů spojení

Jelikož v ČR není jiná společnost vyrábějící rafinérské výrobky, získají spojované subjekty postavení monopolního výrobce. Pokud jde o dodávky rafinérských výrobků na tuzemský trh realizované spojení podniků se projeví navýšením podílů spojovaných společností. Zbývající část dodávek na trh bude zajišťována dovozem ze zahraničí prostřednictvím distribučních firem, z nichž nejvýznamnější jsou společnosti ÖMV, Esso, Shell, Slovnaft, rafinérie Plock, Leuna, Total-Fina-Elf.

Vzhledem k provázanosti rafinérsko-petrochemického průmyslu v rámci ČR existovaly již před posuzovaným spojením mezi spojovanými společnostmi vertikální vazby (Paramo - Chemopetrol - dodávky primárního benzínu, Paramo - Benzina - dodávky motorové nafty, Paramo - Chemopetrol BM - dodávky asfaltu), které budou i nadále zachovány a to ve stejné intenzitě a ve stejném rozsahu. V důsledku spojení dojde také k vytvoření nové horizontální vazby mezi společnostmi Česká rafinérská a Paramo, kde dojde k výměně meziproduktů.

Při posuzování předmětného spojení bral úřad v úvahu skutečnost, že společnost PARAMO se nachází v nepříznivé finanční situaci a získáním strategického partnera bude schopna realizovat své podnikatelské záměry.

Výhody spojení

Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona Úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.

Z předložených výhod spojení Úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele následující výhody:

 • snížení celkových provozních nákladů oboru a zvýšení jeho efektivity

 • spojené efekty v investiční politice, zamezení protisměrným a duplicitním investicím

 • zlepšení koordinace při vytváření a udržování strategických zásob ropy a ropných produktů podle zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu ropné nouze

 • zvýšení kapitálové síly skupiny UNIPETROL a její důvěryhodnosti u investorů a bank

 • zvýšení konkurenceschopnosti oboru rafinérského zpracování ropy v České republice, což umožní čelit dražším dovozům

 • udržení zaměstnanosti a rozvoje v regionu

 • investice do rozvoje výroby PARAMO, a.s. ve výši min. 750 mil. Kč v letech 2001-2005, jejímž důsledkem bude udržení produkce, zvýšení její bezpečnosti, ochrany životního prostředí a jakosti výrobků

 • v důsledku spojení budou působit i další synergické efekty jako např. využití množstevních slev při zásobování a nákupech

 • zavádění systému SAP

 • využití společné vývojové základny

Spojení podniků, tj. koncentrace subjektů činných v rafinérsko - petrochemické výrobě do navazujících a doplňujících řetězců, ale i konglomerátní spojení je trendem, vyvolaným nutností koncentrace kapitálu a zabezpečení konkurenceschopnosti. Tento obor podnikání se vyznačuje vysokou provozní a investiční náročností a je charakterizován řetězcovým způsobem výroby navazujících produktů, vyžadujících optimalizace produkce. Spojování subjektů je nutné z hlediska potřeby efektivního řízení a vyváženého investičního rozvoje pro udržení efektivity a stability celého výrobního řetězce, resp. výrobního odvětví, v prostředí zvyšující se zahraniční konkurence.

Posouzením výhod ve vazbě k míře narušení hospodářské soutěže na tuzemském trhu v důsledku spojení společností dospěl úřad k závěru, že výhody, které spojení přinese, převáží újmu, která narušením hospodářské soutěže vznikne, a uvedené účinky spojení na tuzemském trhu budou vyváženy výhodami na nichž v delším časovém horizontu bude participovat i spotřebitel.

Úřad v souladu s § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku č. 02/01 ze dne 10.1. 2001 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci udělení povolení ke spojení výše uvedených podniků s tím, že případné připomínky je možné zaslat úřadu do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. K uveřejněnému oznámení neobdržel úřad ve stanovené lhůtě žádnou připomínku.

Ve smyslu § 12 odst. 6. zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření dne 16.2.2001. Zástupce účastníka této možnosti využil, přičemž po seznámení vyjádřil s obsahem spisu souhlas a označil jej za kompletní a zcela vyjadřující současný stav věci.

Na základě všech shora uvedených skutečností a po posouzení dopadů spojení na tuzemský trh úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o opravném prostředku

Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - II. výkonného odboru. Podání rozkladu má odkladný účinek.

JUDr. Luděk Svoboda

pověřený řízením II. výkonného odboru

Rozhodnutí obdrží:

JUDr. Jiří Hošek

Trojská 13

182 21 Praha 8

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz