Rozhodnutí: S0821/2015/VZ-41598/2015/533/LMa/HČí

Instance I.
Věc Služby technickoorganizačního poradce pro ESVZ
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo dopravy
  2. TEMPEST CZECH, s.r.o.
  3. Deloitte Advisory s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 11. 7. 2016
Související rozhodnutí S0821/2015/VZ-41598/2015/533/LMa/HČí
R420/2015/VZ-27416/2016/322/DJa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 280 KB

Č. j.: ÚOHS-S0821/2015/VZ-41598/2015/533/LMa/HČí                     Brno: 27. listopadu 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20. 11. 2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha - Nové Město
  • navrhovatel – TEMPEST CZECH, s.r.o., IČO 25094670, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2,
  • vybraný uchazeč – Deloitte Advisory s.r.o., IČO 27582167 se sídlem Karolinská 654/2,186 00 Praha – 8

ve věci návrhu na zákaz plnění smlouvy, kterou dne 6. 10. 2015 uzavřel zadavatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha - Nové Město – se společností – Deloitte Advisory s.r.o., IČO 27582167 se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha – 8 – na plnění veřejné zakázky „Služby technickoorganizačního poradce pro ESVZ“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění zahájeném na základě výzvy k jednání ze dne 1. 10. 2015 (oznámení o zadání zakázky uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2015, pod ev. č. 524777 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 21. 10. 2015 pod ev. č. 2015/S 204-371212),  

rozhodl takto:

 

Správní řízeníse podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě podle § 115 odst. 5 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 20. 11. 2015 návrh navrhovatele – TEMPEST CZECH, s.r.o., IČO 25094670, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel“) – na zákaz plnění smlouvy, kterou dne 6. 10. 2015 uzavřel zadavatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha - Nové Město (dále jen „zadavatel“) – se společností – Deloitte Advisory s.r.o., IČO 27582167 se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha – 8 (dále jen „vybraný uchazeč“) – na plnění veřejné zakázky „Služby technickoorganizačního poradce pro ESVZ“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění zahájeném na základě výzvy k jednání ze dne 1. 10. 2015 (oznámení o zadání zakázky uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2015, pod ev. č. 524777 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 21. 10. 2015 pod ev. č. 2015/S 204-371212) (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 20. 11. 2015, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0821/2015/VZ-40641/2015/533/HKu ze dne 23. 11. 2015.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

5.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a splnění zákonných požadavků týkajících se povinnosti složit kauci a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v souladu s ust. § 115 odst. 5 zákona nebyla ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona na účet Úřadu připsána kauce ve výši podle ust. § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

6.             Podle ust. § 114 odst. 2 zákona lze po uzavření smlouvy podat návrh pouze

a) proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení,

b) proti porušení zákazu uzavření smlouvy stanovenému tímto zákonem nebo předběžným opatřením podle § 117 odst. 1, nebo

c) v případě postupu zadavatele podle § 82 odst. 3.

Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy.

7.             Z dikce § 114 odst. 4, věty druhé, zákona vyplývá, že návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 zákona musí být doručen pouze Úřadu, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 147 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

8.             Podle § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

9.             Podle § 115 odst. 5 zákona musí být kauce připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona pro doručení návrhu Úřadu.

10.         Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona.

11.         K uvedenému Úřad dodává, že nesplnění podmínky připsání kauce na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona nelze nijak zhojit a Úřad je v takovém případě povinen správní řízení zastavit.

12.         Z Věstníku veřejných zakázek vyplývá, že zadavatel uveřejnil oznámení o zadání veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2015 pod ev. č. 524777 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 21. 10. 2015 pod ev. č. 2015/S 204-371212. Lhůta pro podání návrhu Úřadu tedy činí podle ust. § 114 odst. 4 zákona 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 147 zákona. V šetřeném případě přitom 30 dnů ode dne uveřejnění oznámení o zadání zakázky ve Věstníku veřejných zakázek uplynulo dne 18. 11. 2015 a ode dne uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 11. 2015.

13.         Jak je zřejmé z § 115 odst. 5 zákona, kauce musí být na účet Úřadu připsána nejpozději poslední den lhůty pro doručení návrhu Úřadu.

14.         Úřad návrh navrhovatele obdržel dne 20. 11. 2015. Součástí tohoto návrhu je kopie příkazu k úhradě kauce na účet Úřadu. Úřad ze svých bankovních výpisů zjistil, že kauce byla na účet Úřadu připsána až dne 23. 11. 2015.

15.         Vzhledem k tomu, že návrh na uložení zákazu plnění smlouvy bylo možno podat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 147 zákona a těchto 30 dnů uplynulo dne 18. 11. 2015 (od data uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek), resp. dne 20. 11. 2015 (od data uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie), je zřejmé, že k připsání kauce nedošlo ve lhůtě pro doručení návrhu Úřadu, tedy nejpozději do 20. 11. 2015.

16.         Jelikož kauce složená navrhovatelem nebyla připsána na účet Úřadu ve lhůtě podle ust. § 115 odst. 5 zákona, rozhodl Úřad o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

            Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

Obdrží:

1.             Česká republika – Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – Nové Město

2.             Deloitte Advisory s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8

3.             TEMPEST CZECH, s.r.o., Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz